KIO 587/19 WYROK dnia 15 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 587/19 

WYROK 

  z dnia 15 kwietnia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Osiecka 

Protokolant:  

Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2019 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę DIGITEX 

Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Sopocie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego 

Gminę Grodzisk Mazowiecki 

przy  udziale  wykonawcy 

ELBOX  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Rogowcu,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

odrzucenia  oferty 

DIGITEX  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  z siedzibą w Sopocie  oraz powtórzenie 

czynności badania i oceny ofert.   

Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gminę Grodzisk Mazowiecki i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  DIGITEX  

Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Sopocie, tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego  Gminy  Grodzisk  Mazowiecki  na  rzecz  wykonawcy 

DIGITEX  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  z  siedzibą  w  Sopocie  kwotę  11  100  zł  00  gr  (słownie: 

jedenaście  tysięcy  sto  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  w  kwocie  7  500  zł  

oraz wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3 600 zł.    


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie 7 dni  od  dnia jego 

doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt KIO 587/19 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina  Grodzisk  Mazowiecki

,  dalej  „Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Budowa  i 

rozbudowa  systemu  wczesnego  ostrzegania  i  alarmowania  ludności  przed  zjawiskami 

katastrofalnymi  w  gminie  Grodzisk  Mazowiecki 

współfinansowanego  z  Europejskiego 

Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Osi  Priorytetowej  V  „Gospodarka  przyjazna 

środowisku”  Działanie  5.1.  „Dostosowanie  do  zmian  klimatu”  Regionalnego  Programu 

Operacyjnego  Województwa    Mazowieckiego    na  lata  2014-2020  w  ramach  projektu  pn. 

„Budowa  i  rozbudowa  systemu  wczesnego  ostrzegania  i  alarmowania  ludności  przed 

zjaw

iskami katastrofalnymi w gminie Grodzisk Mazowiecki”. Postępowanie prowadzone jest 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. t.j. z 2018 r. poz. 1986 

ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 21 lutego 2019 r. pod numerem 517206-N-2019. 

W dniu 1 kwietnia 2019 r. wykonawca DIGITEX Sp. z o.o. Sp. k. 

z siedzibą w Sopocie, 

dalej „Odwołujący”, wniósł odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 

1 i 2 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego; 

art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie poprawienia oczy

wistych omyłek 

pisarskich i rachunkowych w ofercie Odwołującego. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości,  unieważnienie  czynności 

odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Odwołującego,  a  także  nakazanie  Zamawiającemu: 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert;  poprawienia  oczywistych  omyłek  pisarskich  i 

rachunkowych 

w  ofercie  Odwołującego,  dokonania  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z 

uwzględnieniem oferty Odwołującego. 

Odwołujący wskazywał, że złożył jedną ofertę, a ceną oferty jest  co do zasady kwota 

podana  w  formularzu  ofertowym

,  która  powinna  zostać  wyliczona  w  tabeli  elementów 

scalonych

,  a  następnie  przepisana  do  formularza  oferty.  Zaistniałe  rozbieżności  w  ofercie 

Odwołującego mają charakter oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Zamawiający 

winien poprawić zapis słowny pod tabelą elementów scalonych w trybie art. 87 ust. 1 pkt 1 

ustawy  Pzp 

i  tym  samym  poprawiony  zapis  słowny,  jak  również  kwotę  z  tabeli  elementów 

scalonych, 

wpisać  do  formularza  oferty.  Zamawiający  winien  był  również  poprawić  omyłkę 


rachunkową  w  tejże  tabeli,  zgodnie  z  wytycznymi  wskazanymi  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, a po poprawieniu omyłek zawiadomić o tym fakcie Odwołującego.  

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpił  wykonawca 

ELBOX Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, wnosząc o oddalenie odwołania w całości.  

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron,  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  złożone  w  pismach 

procesowych,  j

ak  też  podczas  rozprawy,  Izba  stwierdziła,  iż  odwołanie  zasługuje  

na uwzględnienie. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania,  

w  szczególności:  z  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  ogłoszenia  

o  zamówieniu,  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  oferty  złożonej 

przez  Odwołującego,  informacji  Zamawiającego  o odrzuceniu  oferty  Odwołującego.  Izba 

wzięła  również  pod  uwagę  stanowiska  wyrażone  w  odwołaniu,  piśmie  procesowym 

Przystępującego, 

także 

oświadczenia 

stanowiska 

stron 

wyrażone 

ustnie  

do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 12 kwietnia 2019 r.  

Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i 

alarmowani

a  ludności  przed  zjawiskami  katastrofalnymi  w  gminie  Grodzisk  Mazowiecki 

współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Osi 

Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.1. „Dostosowanie do zmian 

klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego  na lata 2014-

2020  w  ramach  projektu  pn.  „Budowa  i  rozbudowa  systemu  wczesnego  ostrzegania  i 

alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi w gminie Grodzisk Mazowiecki”. 

Zgodnie  z  pkt  XIII.2  i  3 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  dalej  „SIWZ”, 

Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)”, wyliczona 

na podstawie Tabeli elementów scalonych załącznik 1A, która powinna zostać sporządzona 

przez  Wykonawcę  z  uwzględnieniem  kosztów  dostawy  wraz  z  montażem,  która  zdaniem 

Wykonawcy  są  niezbędne  do  prawidłowego  i  w  pełni  kompletnego  wykonania  przedmiotu 

zamówienia.  W  cenie  oferty  powinny  być  również  uwzględnione  wszelkie  ryzyka,  które 

doświadczony wykonawca mógł w racjonalny sposób przewidzieć. Sposób zapłaty i rozliczenia 

za realizację niniejszego zamówienia, określone są we wzorze umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, stanowiacej załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający poprawi omyłki stosownie do 

treści  art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 


Zgodnie z pkt 1.2 Załącznika nr 1 – formularz ofertowy należało wskazać:  Cena mojej 

(naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: netto……………………zł, 

VAT w wysokości…………………zł,  co stanowi  łącznie  kwotę..............................................zł 

brutto  (słownie  brutto:  ......................  zł).  Zgodnie  zaś  z  ujednoliconym  Załącznikiem  nr  1A 

należało  uzupełnić  tabelę  elementów  scalonych,  wpisując  przy  każdej  z  sześciu  pozycji 

dotyczących zakresu robót: wartość netto bez VAT, wartość 23% VAT oraz wartość brutto z 

VAT, a następnie łącznie cenę oferty i słownie cenę ryczałtową oferty (brutto). 

W dniu 25 marca 2019 

r. Zamawiający poinformował wykonawców o  odrzuceniu oferty 

wykonawcy  DIGITEX  Sp.  z 

o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Sopocie,  wskazując  że  Zamawiający, 

działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 1) ustawy Pzp w zw. z art. 82 Pzp w zw. z art. 87 

ust. 1 zd. drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 

2018 r. 

poz. 1986 ze zm.), odrzuca ofertę Wykonawcy: DIGITEX sp. z o.o. sp.k. ul. Platanowa 

2,  81-855 Sopot. Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie  z art. 82 ust. 1 ustawy PZP wykonawca 

może  złożyć  jedną  ofertę.  Oznacza  to,  że  w  jednym  postępowaniu  dany  podmiot  może 

zaof

erować jedno świadczenie na określonych warunkach. Z kolei, zgodnie z art. 87 ust. 1 zd. 

drugie Pzp niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Wykonawca 

w formularzu ofertowym załączniku nr 1 do SIWZ wskazał, że cena jego oferty za realizację 

całości niniejszego zamówienia wynosi: netto 369 265,51 zł, VAT w wysokości 84 931,07zł, co 

stanowi łącznie kwotę 454 196,58 zł brutto (słownie brutto: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące 

sto  dziewięćdziesiąt  sześć  złotych  58/100).  Wykonawca  DIGITEX  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  ul. 

Platanowa  2,  81-

855 Sopot  dołączył  do  oferty  stanowiącej  załącznik  nr  1 do  SIWZ,  Tabelę 

elementów scalonych załącznik nr 1 A do SIWZ. Wykonawca po zsumowaniu wartości brutto 

poszczególnych zakresów w tabeli wskazał łączną cenę oferty na kwotę 448 046,58 zł. brutto, 

podając  inną  (zgodna  z  formularzem  ofertowym)  słownie  cenę  ryczałtowa  oferty  (brutto): 

czterysta  pięćdziesiąt  cztery  tysięcy  sto  dziewięćdziesiąt  sześć  złotych  58/100  gr.  Z 

powyższego  wynika,  że  wykonawca  zaproponował  inną  cenę  oferty  w  tabeli  elementów 

scalonych i inną w formularzu ofertowym. Zgodnie z pkt XIII.2 SIWZ. Opis sposobu obliczenia 

ceny  Zamawiający  wskazał,  że  -„  ceną  oferty  jest  kwota  wymieniona  w  Formularzu  Oferty 

(załącznik nr 1 do SIWZ)”, wyliczona na podstawie Tabeli elementów scalonych załącznik 1 A, 

która  powinna  zostać  sporządzone  przez  Wykonawcę  z  uwzględnieniem  kosztów  dostawy 

wraz  z  montażem,  która  zdaniem  Wykonawcy  są  niezbędne  do  prawidłowego  i  w  pełni 

kompletnego  wykonania  przedmiotu  zamówienia.  W  cenie  oferty  powinny  być  również 

uwzględnione  wszelkie  ryzyka,  które  doświadczony  wykonawca  mógł  w  racjonalny  sposób 

przewidzieć. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone są 

we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 


Nie  ulega  wątpliwości,  że  przez  cenę  oferty  należy  rozumieć  wartość  brutto.  Jednocześnie 

Zamawiający potwierdził ryczałtowy charakter wynagrodzenia w tabeli elementów scalonych i 

w załączonym do SIWZ Wzorze Umowy - zgodnie z S 6 ust. 1 „z tytułu należytego wykonania 

przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

wynikającej z ceny podanej w ofercie Wykonawcy, w wysokości: 

zł brutto (słownie: 

złotych / 100 groszy), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie: zł (słownie: złotych / 

100 groszy) według obowiązującej % stawki oraz S 6 ust. 8 „ Niedoszacowanie, pominięcie 

oraz brak rozpoznan

ia zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu”.  Istotą 

wynagrodzenia  ryczałtowego  jest  określenie  tego  wynagrodzenia  z  góry,  niezależnie  od 

rzeczywiście  wykonanego  zakresu.  Zgodnie  z  wyrokiem  Sądu  Najwyższego  z  20  listopada 

1998 r. sygn. akt II CRN 913/97, ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia 

w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie 

będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. Krajowa Izba Odwoławcza orzekła podobnie 

w wyroku z dnia 9 maja 2012 r., KIO 847/12. 

Wykonawca DIGITEX Sp. z o.o. Sp.k. oświadczył 

w formularzu ofertowym, że cena ofertowa obejmuje całość niniejszego zamówienia i wynosi 

,58 zł brutto, natomiast rozpisując zakres zamówienia określony w tabeli elementów 

scalonych  Wykonawca  DIGITEX  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  podaje  łączna  cenę  oferty  na  kwotę  448 

046,58 zł. brutto. Po pierwsze powstała zatem wątpliwość co do ceny oferty zaproponowanej 

przez  Wykonawcę.  Wątpliwości  tej  nie  da  się  usunąć  tylko  poprzez  proste  działania 

arytmetyczne. albowiem prawidłowa może być albo cena z formularza ofertowego załącznik 

nr 1 do SIWZ oraz powtórzona w cenie słownej z Tabeli elementów scalonych załącznik nr 1 

A  do  SIWZ  albo  cena  z  Tabeli  elementów  scalonych  załącznik  nr  1  A  do  SIWZ.  Zapytanie 

Wykonawcy co do tej kwestii (wyjaśnienie treści oferty) dałoby Wykonawcy — niedozwolony 

zgodnie z art. art. 82 PZP w zw. z art. 87 ust. 1 zd. drugie PZP 

— wybór ceny oferty. Takie 

działanie  z  punktu widzenia Zamawiającego  stanowi  niedozwolona negocjację treści  oferty. 

Nadto,  Wezwanie  wykonawcy  na  podstawie  art.  87  ust.  1  PZP  spowodowałoby,  iż 

Zamawiający albo byłby zmuszony poprawić błędy rachunkowe w jednym przypadku (uznania 

cen z formularza ofertowego załącznik nr 1 do SIWZ) albo rozważyć wezwanie wykonawcy do 

złożenia zupełnie nowego załącznika do oferty Tabeli elementów scalonych załącznik nr 1 A 

do SIWZ w drugim przypadku (tj. uznania ceny z Tabeli elementów scalonych załącznik nr 1 

A do SIWZ). 

Zdaniem Zamawiającego, nieprawidłowości w treści oferty nie są ani oczywistymi 

omyłkami rachunkowymi, ani też nie mogą zostać uznane za omyłki, o których mowa w art. 87 

ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. Dzieje się tak z tego względu, że dokonane przez Zamawiającego 

poprawienie  oferty  Wykonawcy  spowodowałoby  istotną  zmianę  w  jej  treści.  Zatem  w  tym 

przypadku  jakakolwiek  ingerencja  Zamawiającego  w  sposób  kalkulacji  ceny  przedstawiony 

przez  DIGITEX  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  stanowiłoby  nie  tylko  nieuprawnioną  ingerencję  w 


oświadczenie woli złożone przez tego wykonawcę w ofercie i w tabeli elementów scalonych 

ale  również  naruszenie  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji  i 

równego traktowania wykonawców. 

W  konsekwencji, 

Zamawiający  odrzucił  ofertę  wykonawcy  DIGITEX  Sp.  z  o.o.  Sp.k. 

ponieważ w jego ocenie była ona niezgodna z postanowieniami SIWZ oraz ustawą Pzp. 

Izba zważyła, co następuje. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowani

em  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza  kwoty  określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy 

Prawo 

zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

Izba uznała, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Zarzut naruszenia art. 87 ust. 

2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp znalazł potwierdzenie w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy. 

Stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, z

amawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki 

pisarskie,  2) 

oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych 

dokonanych  poprawek,  3) 

inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją 

istot

nych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 

zawiadamiając  o  tym  wykonawcę,  którego  oferta  została  poprawiona.  Jeżeli  więc  wystąpi 

jedna z w

yżej wskazanych omyłek w ofercie wykonawcy, obowiązkiem zamawiającego jest jej 

poprawienie oraz zawiadomienie wykonawcy, którego oferta została poprawiona. 

Izba 

ustaliła,  iż  Odwołujący  w  tabeli  elementów  scalonych  rzeczywiście  podał  cenę 

oferty brutto rozbie

żnie liczbą i słownie, wskazując że łącznie cena oferty wyniesie 448.046,58 

  oraz  podając  słownie  cenę  ryczałtową  oferty  brutto:  czterysta  pięćdziesiąt  cztery  tyś  sto 

dziewięćdziesiąt sześć zł 58/100 gr. W formularzu ofertowym, na stronie 1, zawarł zaś zapis: 

cena naszej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: netto 369 265,51 zł, 

VAT w wysokości 84 931,07 zł, co stanowi łącznie kwotę 454 196,58 zł brutto (słownie brutto: 

czterysta  pięćdziesiąt  cztery  tysiące  sto  dziewięćdziesiąt  sześć  złotych  58/100). 

Równocześnie Izba ustaliła, że tabela elementów scalonych zawierała sześć pozycji (zakres 

robót) do wyceny, gdzie każdy z wykonawców był zobowiązany podać przy poszczególnym 

zakresie  robót  wartość  netto  bez  VAT,  wartość  23%  VAT  (stawka  podatku  VAT  została 


wskazana przez Zamawiającego) oraz wartość brutto z VAT, a następnie zsumować wartość 

brutto z VAT, 

wpisując łącznie cenę oferty. 

Biorąc pod uwagę tak ustalony stan faktyczny Zamawiający winien wpierw zbadać czy 

wartość  brutto  z  VAT  (suma  wartości  netto  oraz  wartości  VAT)  w  każdej  pozycji  jest 

prawidłowa. Dalej Zamawiający winien zweryfikować czy suma sześciu pozycji dotyczących 

zakresu  robót  podanych  przez  Odwołującego  w  kolumnie  tabeli  pn.  wartość  brutto  jest 

prawidłowa.  Popełnione  przez  Odwołującego  omyłki  są  możliwe  do  skorygowania  bez 

prowadzenia  wyjaśnień,  bowiem  istnieje  oczywisty  i  jedyny  możliwy  arytmetyczny  sposób 

wyliczenia oraz ustalenia prawidłowej ceny oferty w oparciu o znane Zamawiającemu dane. 

Obowiązkiem  Zamawiającego  było  więc  poprawienie  wartości  brutto  instruktażu 

(pozycja nr 6, stanowiąca sumę wartości netto, tj. 1.667,22 zł oraz wartości VAT, tj. 383,46 zł) 

z kwoty 2 050,67 

zł na kwotę 2 050, 68 zł, a także poprawienie łącznie ceny oferty z kwoty 

048,58 zł na kwotę 448 046,60 zł (stanowiącą sumę wartości brutto z VAT sześciu pozycji 

dotyczących zakresu robót, a wymienionych w tabeli elementów scalonych), a nie na kwotę 

wskazywaną przez Odwołującego. Równocześnie Zamawiający był zobowiązany zsumować 

prawidłowo kwoty wartości netto oraz wartości VAT podane w tabeli elementów scalonych i 

skorygowa

ć  formularz  ofertowy  w  pkt  1.2  poprzez  poprawienie:  wartości  netto  z  kwoty 

265,51 zł na kwotę 364 265,52 zł, wartości VAT z kwoty 84 931,07 zł na kwotę 83 781,08 

zł,  wartości  brutto  z  kwoty  454 196,  58  zł  na  kwotę  448 046,60.  Powyższe  omyłki  należy 

zakwalifikować  jako  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  gdyż  można  je  ustalić  podczas 

sprawdzania obliczeń zgodnie z podanym przez zamawiającego sposobem obliczenia ceny 

oferty oraz jednoznacznie stwierdzi

ć. 

W ocenie Izby w ofercie 

Odwołującego zaistniały również oczywiste omyłki pisarskie. 

Skoro zgodnie z tabelą elementów scalonych należało zsumować wartości brutto wszystkich 

sześciu pozycji dotyczących zakresu robót to słowną cenę ryczałtową oferty brutto należało 

poprawić  w  trybie  art.  87  ust.  2  pkt  1  ustawy  Pzp,  bowiem  oczywistą  omyłką  pisarską 

jest 

podanie  przez  wykonawcę  ceny  w  ofercie  rozbieżnie  liczbą  i  słownie.  W  świetle 

postanowień  SIWZ,  w  szczególności  punktu  XIII.2,  ceną  oferty  jest  kwota  wymieniona  w 

formularzu  oferty,  a  wyliczona  na  podstawie  tabeli  elementów  scalonych.  Zatem  wpierw 

należało zsumować kwoty z tabeli i kwota ta globalna (podana zarówno liczbowo, jak i słownie) 

winna zostać przepisana do formularza oferty (zarówno liczbowo, jak i słownie). 

W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, iż obowiązkiem Zamawiającego była 

poprawa omyłek w ofercie Odwołującego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. W 

ocenie  Izby,  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy,  brak  było  wątpliwości,  iż  Zamawiający  w 

sposób  nieprawidłowy  odrzucił  ofertę  Odwołującego.  Jednocześnie  Zamawiający  nie 


przedstawił żadnego logicznego uzasadnienia dla twierdzenia, jakoby Odwołujący złożył dwie 

oferty. 

Izba podziela pogląd, że dla złożenia dwóch ofert co do zasady należałoby oczekiwać 

złożenia dwóch formularzy  cenowych i  dalszych wymaganych  postanowieniami specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dokumentów, co nie ma miejsca w niniejszej sprawie. Dopiero 

w  takiej  sytuacji  można  byłoby  uznać,  że  jeden  wykonawca  złożył  dwie  oferty  w  jednym 

postępowaniu (vide: wyrok KIO z dnia 24 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 75/18).  Jak już wyżej 

stwierdzono  roz

bieżności  między  ceną  podaną  liczbowo  a  słownie  należy  traktować  jako 

omyłkę pisarską w ofercie a nie złożenie dwóch oświadczeń woli, a w konsekwencji dwóch 

ofert przez wykonawcę.  

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  zgodnie  z  §  3  i  §  5 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpi

su  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ……………………..…………. 


wiper-pixel