KIO 586/19 POSTANOWIENIE dnia 16 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 586/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marzena Teresa Ordysińska 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  16  kwietnia  2019  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

1 kwietnia 

r. 

przez  wykonawcę  mpTechnology  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Słupsku  w postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  - 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu 

p o s t a n a w i a: 

Umarza postępowanie odwoławcze.  

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

mpTechnology 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Słupsku  kwoty  15  000,00  zł 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  198b  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2017,  poz.  1579,  z  późn.  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Radomiu. 

Przewodniczący

………………………  


Sygn. akt: KIO 586/19 

U z a s a d n i e n i e 

I

Miejski  Zarząd  Dróg  i  Komunikacji  w Radomiu  (dalej:  Zamawiający),  prowadzi 

postępowanie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.; 

dalej: Prawo zamówień publicznych albo 

Pzp),  na  wykonanie 

zamówienia  publicznego  pn.

  >>

Rozbudowa 

Inteligentnych  Systemów 

Transportowych  w 

ramach  projektu  pn.  „Rozwój  infrastruktury  w  zakresie  zrównoważonej 

mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”<<. 

W  dniu  1  kwietnia  2019  r.  wykonawca  mpTechnology 

spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Słupsku  (dalej:  Odwołujący)  wniósł  odwołanie,  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie  art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w związku z art. 29 

ust.  1  i  2 

Prawa  zamówień  publicznych  poprzez  błędne  przyjęcie,  że  Zamawiający  nie  jest 

zobowiązany  do  jednoznacznego  i wyczerpującego  opisu  przedmiotu  zamówienia, 

uwzględniającego wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty, oraz w sposób, który nie utrudnia, nawet potencjalnie, uczciwej konkurencji, a co za 

tym  idzie,  Zamawiający  przedstawił  szczegółowe  wymagania  dotyczące  komputera 

pokładowego  wraz  z  modułami  komunikacyjnymi  oraz  systemu  informacji  pasażerskiej 

sposób, który bez odzwierciedlenia w uzasadnionych potrzebach Zamawiającego eliminuje 

z  postępowania  rozwiązania,  które  również  czyniłyby  zadość  celowi  Postępowania 

zaspokajałyby  uzasadnione  potrzeby  zarówno  Zamawiającego  jak  i  użytkowników 

końcowych. 

Od

wołujący w konsekwencji wnosił o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie 

Zamawiającemu: 

dokonania  modyfikacji  treści  ogłoszenia  oraz  SIWZ  w  sposób  wskazany 

uzasadnieniu  odwołania,  a  następnie  niezwłocznego  przekazania  wszystkim 

Wykonawcom,  którym  przekazano  SIWZ,  dokonanej  zmiany  ogłoszenia  oraz  SIWZ,  oraz 

nakazanie  zamieszczenia  zmiany  SIWZ  na  stronie  internetowej,  na  której  SIWZ  jest 

udostępniana, 

przedłużenia  terminu  składania  ofert  o  czas  niezbędny  na  wprowadzenie  określenie 

przedmiotu  zam

ówienia  oraz  oszacowanie  jego  wartości,  tj.  o  co  najmniej  15  dni,  zgodnie 

z art. 12a ust. 2 pkt 1 

Prawa zamówień publicznych,  

dokonania  zmiany  Ogłoszenia  o  zamówieniu  opublikowanego  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej oraz treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert. 


N

ie zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

W  dniu  15  kwietnia  2019  r. 

Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione 

odwołaniu w całości.  

II. 

Po  pierwsze,  Izba  ustaliła,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  odwoławczym  nie 

przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego żaden wykonawca. 

Po  drugie,  Izba  uznała,  że  postępowanie  odwoławcze  należy  umorzyć,  bowiem 

odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  podniesione 

odwołaniu. 

Zgodnie  z  art.  186 

ust. 2 Prawa zamówień publicznych, w przypadku uwzględnienia 

przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć 

postępowanie na posiedzeniu niejawnym pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym 

po stronie Zamawiającego nie przystąpił  w terminie żaden  wykonawca. W takim przypadku 

Zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Ponadto,  w  związku  z  art.  186  ust.  6  pkt  2b  Prawa  zamówień  publicznych,  Izba 

postanowiła o zwrocie Odwołującemu uiszczonego wpisu od odwołania.  

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      …………………………… 


wiper-pixel