KIO 584/19 WYROK dnia 18 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 584/19 

WYROK 

z dnia 18 kwietnia 2019  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po  rozpatrzeniu  na  rozprawie  w  dniu  16  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  kwietnia  2019  r.  przez 

wykonawcę  E.  K.  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Analityk  E.  K.,  ul.  E. 

Romera  10/B9,  02-784  Warszawa, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Główny 

Inspektorat Ochr

ony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

orzeka: 

oddala odwołanie; 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  E.  K.  prowadzącą  działalność 

gospodarczą pod nazwą  Analityk  E.  K.,  ul.  E. Romera 10/B9,  02-784 Warszawa  i  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00    gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę tytułem 

wpisu od odwołania. 

2.1. zasądza od wykonawcy E. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą 

Analityk  E.  K.,  ul.  E.  Romera  10/B9,  02-784  Warszawa  na  rzecz 

Głównego 

Inspektoratu 

Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  kwotę  3 600  zł    00  gr  (słownie: 

trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  poniesionych    kosztów 

postępowania.   


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

………………………………  


Sygn. akt: KIO 584/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający:  Główny  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o 

szacunkowej  wartości  zamówienia  powyżej  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie  art.  11  ust.  8  Pzp,  na  Zakup  i  dostawę  analizatorów  przepływowych  i 

przepływowo-wstrzykowych.  

Część I - Analizatory przepływowe.  

Część II - Analizator przepływowo-wstrzykowy" 

 nr referencyjny ZP/220-

45/18/JK, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 21.12.2018 r. pod nr 2018/S 246-

563461 (dalej jako „Postępowanie"). 

Odwołujący: Analityk E. K., ul. E. Romera 10 lok. B9, 02-784 Warszawa wniósł odwołanie od 

czynności  (zaniechań)  Zamawiającego  podjętych  w  postępowaniu  dotyczących  części  I 

p

ostępowania, a polegających na: 

unieważnieniu Postępowania, 

odrzuceniu oferty Odwołującego, 

zaniechaniu dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, że powyższe czynności zostały dokonane (względnie 

zaniechano ich podjęcia) z naruszeniem: 

1)  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  poprzez  niezasadne  odrzucenie  oferty 

Odwołującego  wskutek  bezpodstawnego  uznania,  że  treść  oferty  Odwołującego  nie 

odpowiada  treści  SIWZ,  co  także  narusza  zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców,  

art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp po

przez niezasadne unieważnienie postępowania, w sytuacji 

gdy oferta Od

wołującego nie podlegała odrzuceniu. 

Powyższe  doprowadziło  do  naruszenia  interesu  Odwołującego  w  uzyskaniu  zamówienia  i 

narażenia go przy tym na szkodę związaną z utratą spodziewanego zysku z tytułu realizacji 

przedmiotowego kontraktu.  

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego w Części I Postępowania, 

unieważnienia czynności unieważnienia Postępowania w Części I, 

dokonania  ponownej  oceny  i  badania  ofert  oraz  dokonaniu  wyboru  oferty 

Odwołującego jako najkorzystniejszej w Części l Postępowania. 


Uzasadniając zarzuty i żądania odwołujący wskazał, co następuje. 

I. 

Przedmiotem  Części  I  Postępowania,  której  dotyczy  odwołanie,  jest  dostawa 

32 analizatorów przepływowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w 

załączniku  nr  8  do  SIWZ  stanowiącym  tabelę  zgodności  oferowanego  przedmiotu 

zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. 

Oferty  złożyło  dwóch  wykonawców.  1  marca  2019  r.  Zamawiający  dokonał  wyboru 

oferty  Odwołującego jako najkorzystniejszej  w  zakresie cz. I  Postępowania.  Dnia  11 marca 

2019  r.,  tj.  w  ostatnim  dniu  na  wniesienie  odwołania  od  wspomnianej  czynności, 

Zamawiający unieważnił rozstrzygnięcie przetargu bez podania uzasadnienia. Tego samego 

dnia  Zamawiający  wezwał  drugiego  wykonawcę  -  Tecom  Analytical  Systems-Poland  Sp.  z 

o.o., dalej zwaną „Tecom", do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Pzp. 

W  dniu  22  marca  2019  r.  Zamawiający  zawiadomił  wykonawców  o  odrzuceniu 

wszystkich 

złożonych  ofert  oraz  o  unieważnieniu  postępowania.  Odrzucenie  oferty 

Odwołującego  uzasadnił  jej  niezgodnością  z  treścią  SIWZ  w  zakresie  podajnika  próbek 

uznając, że Odwołujący nie miał podstaw do zaoferowania takiego samego rozwiązania dla 

obu  typów  wymaganych  analizatorów,  gdyż  wyjaśnienie  SIWZ,  które  miało  miejsce  przed 

terminem składania ofert, odnosiło się tylko do jednego z nich.  

II. 

Zarzut bezpodstawnego odrzucenia oferty Odwołującego. 

Odwołujący nie zgadza się z odrzuceniem jego oferty, bowiem ta pozostaje zgodna z 

treścią SIWZ. Argumentacja Zamawiającego uzasadniająca rzekomą sprzeczność tej oferty 

z SIWZ została oparta na wybiórczej analizie dokumentacji i nie może się ostać. 

W

skazać  należy,  że  z  pisma  Zamawiającego  nie  wynika,  który  dokładnie  wymóg 

SIWZ  nie  został  spełniony  przez  zaoferowane  mu  urządzenia.  Zamawiający  chaotycznie 

wskazuje  na  różne  zdarzenia,  które  miały  miejsce  w  toku  Postępowania,  ale  w  żadnym 

miejscu  uzasadnienia  odrzucenia  nie  ma  zestawienia  konkretnych  zapisów  specyfikacji  z 

treścią oferty Odwołującego. Odwołujący domyśla się gdzie upatruje problemu Zamawiający 

(choć  budzi  to  jego  duże  zdziwienie  i  zaskoczenie),  niemniej  odnosi  wrażenie,  że 

Zamawiający  niejako  „na  siłę"  kwestionuje  zaproponowane  mu  rozwiązanie.  Nie  można 

zapomnieć,  że  Zamawiający,  po  dwutygodniowej  ocenie  ofert  wybrał  ofertę  Odwołującego, 

nie  dostrzegając  w  niej  sprzeczności  z  treścią  SIWZ.  Dopiero  nieformalne  zastrzeżenia  do 

czynności wyboru wniesione przez konkurencyjnego wykonawcę wywołały u niego obiekcje. 

W  rezultacie  podjął  się  wysiłku  wykazania,  że  oferta  Odwołującego  nie  odpowiada 

parametrom  granicznym  SIWZ,  czyniąc  to  zdaniem  Odwołującego  absolutnie  nie 

przekonująco, a to z następujących przyczyn. 

W  ramach  Części  I  Postępowania  Zamawiający  żąda  dostawy  32  analizatorów 

przepływowych,  z  czego  16  analizatorów  przepływowych  CFA  będzie  wykorzystywane  do 


jednoczesnej  analizy  azotu  amonowego,  azotu  azotynowego  oraz  fenoli  (indeksu 

fenolowego)  - 

sekcja  A  Załącznika  nr  8  do  SIWZ,  a  kolejne  16  analizatorów  ma  być 

wykorzystywane  do  jednoczesnej  ana

lizy  fosforanów  oraz  fosforu  ogólnego  -  sekcja  B 

Załącznika nr 8 do SIWZ. We wspomnianym Załączniku nr 8 do SIWZ Zamawiający postawił 

szczegółowe  wymagania techniczne, które  w  większości  są analogiczne  dla obydwu typów 

analizatorów. Wśród nich znajduje się „Automatyczny podajnik próbek", który ma cechować 

„łatwozdejmowalna mobilna tarcza umożliwiająca nalewanie roztworów próbek w miejscu ich 

przygotowania do analizy”. 

Na  rynku  występują  różne  typy  podajników  próbek  i  w  świetle  opisu  wymaganych 

funkcjonal

ności  każdy  mógł  być  zaoferowany  w  Postępowaniu.  Niemniej  Odwołujący,  z 

ostrożności,  chciał  się  upewnić,  czy  użycie  przez  Zamawiającego  mało  precyzyjnego 

określenia  „tarcza"  nie  eliminowało  podajników  typu  „XY",  które  co  prawda  mają 

łatwozdejmowalną mobilną tarczę umożliwiającą nalewanie roztworów próbek w miejscu ich 

przygotowania do analizy, ale nie jest ona okrągła, a przez to bywa inaczej nazywana (np. 

stojakiem, czy statywem). Odwołujący nie chciał się również narazić na późniejszą polemikę 

dotyczącą wyrwanego z kontekstu zapisów SIWZ znaczenia słowa tarcza. W związku z tym 

Odwołujący zadał pytanie (nr 26 w odpowiedziach z dnia 17.01.2019 r.), czy Zamawiający w 

miejsce  łatwo  zdejmowalnej  mobilnej  „tarczy"  dopuści  zaoferowanie  łatwo  zdejmowalnych 

mobilny

ch „statywów". 

Zamawiający  udzielając  odpowiedzi,  potwierdził  że  dopuszcza  takie  rozwiązanie  w 

zakresie  wymogu  dotyczącego  automatycznego  podajnika  próbek,  co  oznacza,  iż 

niezmiennie od początku szeroko interpretował wymogi „Automatycznego podajnika próbek" 

dopuszczając  rozwiązania  inne  niż  „tarcza".  Gdyby  takiej  możliwości  pierwotnie  nie 

przewidywał, a dopiero dopuścił ją na skutek pytań, to dokonałby zmiany treści SIWZ, co w 

niniejszej  sprawie  nie  miało  miejsca  (załącznik  nr  8  był  aktualizowany,  ale  opis 

„Automatycznego podajnika próbek" nigdy nie uległ zmianie). 

dowód: wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 17.01.2019 r. 

W ślad za tym potwierdzeniem Zamawiającego, Odwołujący złożył ofertę obejmującą 

podajnik  automatyczny  z  łatwo  zdejmowalnymi  mobilnymi  stojakami  umożliwiającymi 

nalewanie roztworów próbek w miejscu ich przygotowywania do analizy. Po złożeniu oferty 

przez  Odwołującego  w  wyżej  wskazanym  kształcie  Zamawiający  nie  miał  żadnych 

wątpliwości co do jej prawidłowości, wybierając ofertę Odwołującego jako najkorzystniejsza. 

Dopiero pod naciskiem konkurencji Odwołującego. Zamawiający unieważnił wybór i dokonał 

ponownej oceny ofert, przyjmując argumentacje firmy Tecom za swoją. 

Aktualnie Zamawiający  twierdzi,  że dopuszczenie podajnika XY  dotyczyło wyłącznie 

analizatorów  typu  A.  Zamawiający  wytyka  Odwołującemu,  że  wskazał,  iż  „pytanie  dotyczy 


str.  63,  no  której  znajdował  się  opis  wymagań  minimalnych  dla  części  A  przedmiotu 

zamówienia”. Dodatkowo podnosi, że Odwołujący „w każdym pytaniu precyzyjnie wskazywał 

na  miejsce  w  SIWZ,  którego  ono  dotyczy",  oraz  że  „w  przypadku  gdy  pytanie  dotyczyło 

części  A  i  B,  wykonawca  określał  precyzyjnie,  stosując  jednoznaczny  zapis:  wymagania 

szczegółowe A i B (np. pytanie nr 24, 25 i 27)”. Ta ocena nie jest jednak właściwa. 

Przede  wszystkim,  w  powyższy  sposób  Zamawiający  zaostrzył  wymagania  poprzez 

niedopuszczalną,  zawężającą  interpretację  postanowień  zawartych  w  SIWZ,  będącą 

przeciwieństwem  pierwotnej  wykładni  specyfikacji,  jakiej  dokonał  przy  wyborze  oferty 

Odwołującego. 

Ponadto,  nie  było  żadnych  racjonalnych  argumentów,  aby  Odwołujący  świadomie 

ograniczył pytanie o dopuszczenie określonego rozwiązania jedynie do analizatorów typu A. 

Zamawiający  jako  profesjonalista  doskonale  musiał  zdawać  sobie  sprawę,  że  w  cz.  1 

zost

aną mu zaoferowane urządzenia, różniące się jedynie modułem analitycznym, czyli tymi 

elementami,  które  odpowiadają  za  analizę  odpowiednio  azotu  amonowego,  azotu 

azotynowego  oraz  fenoli  (typ  A)  i  fosforanów  oraz  fosforu  ogólnego  (typ  B).  Co  więcej, 

tożsamość opisu większości parametrów obydwu analizatorów wskazuje, że takie było jego 

oczekiwanie.  W  związku  z  tym  powinno  być  dla  niego  oczywiste,  że  pytania  dotyczące 

wymagań wspólnych dotyczą obydwu typów analizatorów. 

Omawianą odpowiedzią  na  pytanie 26  Zamawiający  dopuścił  określone rozwiązanie 

w  zakresie automatycznego  podajnika  próbek,  bez  ograniczania jego  zastosowania jedynie 

do  analizatorów  typu  A  (dla  analiz  azotu  amonowego,  azotu  azotynowego  oraz  fenoli 

(indeksu fenolowego

). Takie zastrzeżenie nie pojawiło się w odpowiedzi na pytanie nr 26, a 

Zamawiający  stwierdził,  że  dopuszcza  zaoferowanie  „łatwo  zdejmowaInych    mobilnych 

statywów",  w  żaden  sposób  nie  ograniczając  tego  wyjaśnienia  tylko  do  jednego  rodzaju 

analizatora.  Zamawiający  ogólnie  wyjaśnił,  iż  „dopuszcza  takie  rozwiązanie”  (co  zostało 

odebrane  przez  Odwołującego  jako  potwierdzenie  jego  zgodności  z  SIWZ,  a  nie  jako  jej 

modyfikację). Na marginesie dodać trzeba, iż Odwołujący w ww. pytaniu, w żadnym miejscu 

nie użył określenia „dotyczy". Wskazanie „Strona 63" miało jedynie ułatwić Zamawiającemu 

odnalezienie  w  SIWZ  wspólnego  dla  wszystkich  analizatorów  wymogu  dotyczącego 

automatycznego podajnika próbek. Także w samej treści pytania brak jest jakichkolwiek cech 

wskazujących na to, iż odnosi się tylko do analizatorów dla analiz azotu amonowego, azotu 

azotynowego  oraz  fenoli.  Tak  więc  odpowiedź  26,  dopuszczająca  określone  rozwiązanie  w 

ramach opisu automatycznego podajnika próbek, w myśl utrzymania spójności i jednolitości 

SIWZ,  znajduje  zastosowanie  d

o  każdego  miejsca  SIWZ,  które  dotyczyło  automatycznego 

podajnika próbek z łatwo zdejmowalną mobilną tarczą. 


Dodatkowo  trzeba  podkreślić,  iż  zaoferowane  przez  Wykonawcę  rozwiązanie, 

niezależnie od tego czy odpowiedź 26 odnosi się do drugiego typu analizatorów czy nie, i tak 

spełnia  określony  przez  Zamawiającego  wymóg.  Pytanie  zadane  przez  Wykonawcę  miało 

jedynie  rozwiać  wątpliwości  co  do  zastosowanego  sformułowania  „tarcza",  które  faktycznie 

„zwyczajowo" może (lecz nie musi) budzić skojarzenie z podajnikiem karuzelowym. Niemniej 

jednak, zaakcentować trzeba, iż Zamawiający nigdzie nie wymagał zaoferowania podajnika 

karuzelowego.  Wyjaśnić  w  tym  względzie  należy,  iż  w  opisie  przedmiotu  zamówienia 

Zamawiający  nie  precyzował  cech  konstrukcyjnych  podajnika,  w  szczególności  czy 

wymagany  jest  podajnik  karuzelowy  czy  typu  XY.  Formułując  wymagania  dotyczące 

podajnika  Zamawiający  koncentrował  się  na  aspekcie  funkcjonalności,  a  nie  na  aspektach 

konstrukcyjnych.  Wyraźnie  określił  zatem,  że  podajnik  ma  być  wyposażony  w 

„łatwozdejmowalną mobilną tarczę umożliwiająca nalewanie roztworów próbek w miejscu ich 

przygotowania  do  analizy"'.  W  tym  przypadku  mobilna  tarcza  stanowi  jedynie  rodzaj 

statywu/stojaka/koszyka umożliwiającego wstawienie próbek poza podajnikiem, a następnie 

umieszczenie całości w podajniku. Jakiekolwiek inne cechy tarczy w tym kształt nie zostały 

przez  Zamawiającego  określone.  Istotą  przedmiotowego  wymagania  jest  zatem  jego 

funkcjonalność (a nie kwestia nazewnictwa: „tarcza", czy też „statyw"), a mianowicie wyjęcie 

mobilnej  tarczy  z  podajnika,  postawienie  jej  w  miejscu  przygotowania  próbek,  wstawienie 

naczynek z próbkami, a następnie ponowne wstawienie do podajnika. Jednoznacznie wynika 

to z opisu przedmiotu zamówienia. W tym przypadku mobilna tarcza nie wskazuje na cechy 

konstrukcyjne  podajnika,  bo  nie  na  tym  zależało  Zamawiającemu.  Tarcza  pełni  tu  rolę 

statywu  na  próbki,  a  taki  podajnik  z  mobilnym  statywem  został  zaoferowany  przez 

Odwołującego. Zatem wymagana przez Zamawiającego funkcjonalność jest spełniona 

Zatem  zgodnie  z  pierwotną  intencją  Zamawiającego  nie  miało  znaczenia  dla 

rozstrzygnięcia  to który  z  podajników  próbek  -  karuzelowy,  czy  „XY"  zaoferują  wykonawcy, 

natomiast ocenie podlegało to czy oferowany podajnik umożliwi nalewanie roztworów próbek 

w  miejscu  ich  przygotowania  do  analizy.  Zgodnie  z  pierwotnym  zamierzeniem 

Zamawiającego  zapewnienie  przez  oferenta  tej  funkcjonalności  decydować  miało  o 

spełnianiu wymagania dla „Automatycznego podajnika próbek" wskazanego w Załączniku nr 

8 do SIWZ. 

Jak  wskazuje  się  w  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  „postanowienia  SIWZ 

na etapie oceny ofert nie mogą być interpretowane na niekorzyść wykonawcy, nawet gdyby 

taka interpretacja z punktu widzeni

a zamawiającego była korzystniejsza dla jakości i walorów 

użytkowych  zamówienia/  przykładowo  przedmiotu  dostawy  (urządzenia)"  (wyrok  z  dnia  9 

stycznia  2019  r.  sygn.  KIO  2618/18).  Także  w  wyroku  z  20.12.2018  r.  Izba  zauważyła,  że 

wszelkie  wątpliwości  treści  SIWZ  powinny  być  interpretowane  na  korzyść  wykonawcy: 


„Odrzucenie oferty na podstawie ort. 89 ust 1 pkt 2 pzp może mieć miejsce tylko i wyłącznie 

w  sytuacji,  gdy  zamawiający  ma  pewność,  że  oferta  danego  wykonawcy  jest  niezgodna  z 

SIWZ,  przy  czym  postanowi

enia  SIWZ  powinny  być  jasne  i  klarowne,  w  tym  co  do 

poszczególnych  parametrów  sprzętu,  a  jakiekolwiek  wątpliwości  w  interpretacji  postawień 

zawartych  w  SIWZ  w  tym  zakresie  nie  mogą  być  odczytywane  na  niekorzyść  wykonawcy. 

Artykuł 89 ust 1 pkt 2 pzp nie można interpretować w sposób rozszerzający, co oznacza, że 

odrzucenie  oferty  wymaga  wykazania  ponad  wszelką  wątpliwość,  że  zaistniały  ku  temu 

podstawy." 

W  świetle  powyższego  uznać  należy,  iż  treść  oferty  Odwołującego  jest  zgodna  z 

treścią SIWZ, a jej odrzucenie nastąpiło z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

III. 

Wobec stwierdzenia niezasadności odrzucenia oferty Odwołującego należy uznać, że 

Postępowanie  nie  zasługiwało  na  unieważnienie,  a  co  za  tym  idzie  podjęcie  tej  czynności 

narusza art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. 

W toku rozprawy strony przedstawiły stanowiska. 

Odwołujący  popierając  odwołanie  przypomniał  zawarty  w  specyfikacji  opis  przedmiotu 

zamówienia  w  zakresie  automatycznego  podajnika  próbek.  W  szczególności  wskazał  na 

określenie „łatwo zdejmowalna mobilna tarcza …”. Stwierdził, że w opisie nie użyto określeń 

wskazanych  w  decyzji  o  wyniku  postępowania,  tj.  podajnik  karuzelowy.  Przypomniał 

czynności  z  dnia  17.01.2019  i  29.01.2019;  w  tych  pierwszych  udzielono  oprócz  zmiany 

specyfikacji  wyjaśnień  w  odpowiedzi  na  pytanie  Odwołującego  dotyczące  podajnika. 

Wskaz

ał  na  sposób  udzielania  wyjaśnień  w  kontekście  treści  pytań  i  ich  rozumienia,  jako 

odnoszących  się  do  obydwu  typów  podajników,  natomiast  Zamawiający  odmiennie 

potraktował  pytanie  24,  25  i  27,  w  odróżnieniu  od  pytania  26.  To  ostatnie,  stwierdził 

Odwołujący, dotyczyło także obydwu typów podajników. Ponownie zauważył, iż Zamawiający 

odmiennie rozumie pojęcie tarcza i je uszczegóławia w treści swojej decyzji, utożsamiając je 

z  podajnikiem  karuzelowym.  Stwierdz

ił,  że określenie tarcza może oznaczać różne  kształty 

urządzenia  czy  podajnika.  Podkreślił,  że  ten  element  podajnika  -  tarcza,  zawsze  jest 

statywem,  jako  że  służy  do  umieszczania  próbek  z  badaną  substancją.  Wskazał  na  całość 

opisu  automatycznego  podajni

ka  próbek,  w  tym  fakt,  iż  tarcza  umożliwiająca  nalewanie 

roztworów  ma  być  łatwo  zdejmowalna  i  mobilna.  Złożył  pisemną  opinię  producenta, 

dotyczącą  podajnika  próbek  dla  oferowanego  aparatu.  Okazał  dwa  rodzaje  statywów, 

okrągły i prostokątny, które ocenił jako spełniające przedmiotowe wymogi OPZ. 

Przypom

niał  treść  pytania  oraz  odpowiedzi  w  kwestii  będącej  przedmiotem  sporu.  W  tym 

zakresie  nie  wnosił  o  zmianę  specyfikacji,  w  odróżnieniu  od  innych  treści,  gdzie  wyraźnie 


wniosek  o  zmianę  SIWZ  formułował.  Stwierdził,  iż  na  okazanej  przez  zamawiającego 

fotografii nie widnieje oferowany przez niego podajnik, również z oferty TEKOM nie wynika, 

by  oferowała  produkt  okazany  na  fotografii,  widnieje  jedynie  rzeczywista  różnica  kształtu 

podajników. Podkreślił, iż z punktu widzenia wymaganych funkcjonalności, oferowane przez 

niego urządzenie jest optymalne. Przypomniał, iż w treści uzasadnienia odrzucenia oferty nie 

użyto  określeń  i  wymogów  przedstawionych  w  postanowieniach  specyfikacji,  w 

szczególności brak jest w OPZ określenia podajnik karuzelowy. Zauważył, że w dokumencie, 

jakim  jest  SIWZ,  rozumienie  określonych  pojęć  powinno  być  tożsame  w  całej  treści 

dokumentu, zwłaszcza jeżeli jest użyte w identycznym kontekście. 

Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania.  Stwierdził,  że  jego  decyzja  jest  prawidłowa, 

z

awiera precyzyjne uzasadnienie faktyczne i prawne, zrozumiałe także dla Odwołującego, co 

wynika z treści i sposobu argumentacji odwołania.  

Odnośnie  pytania  26  zauważył,  że  to  Odwołujący  użył  w  jego  treści  określenia  typu 

podajników  jako  karuzelowe  i  XY.  Zauważył,  że  udzielając  odpowiedzi  na  pytania  użył 

formuły,  iż  odpowiedzi  na  pytania  są  wiążące.  Przypomniał,  iż  w  części  I  zamówienia 

opisano  dwa  typy  tj.  A  i  B.  Podkreślił,  że  wyjaśnienie  dotyczyło  konkretnego  elementu, 

o

pisanego  na  konkretnej  stronie,  wskazanego  przez  wykonawcę  zadającego  pytanie. 

Wykonawca uzyskał wyjaśnienie dla niego satysfakcjonujące. Zauważył, że opis dla obydwu 

typów, tj. A i B był dokonany odrębnie. Przedstawił fotografie podajnika typu (XY) oraz typu 

karuzelowego

.  Argumentację  uzasadnił  wymogiem  oczekiwania  profesjonalizmu  po  stronie 

wykonawcy. Stwierdz

ił, że wskazane urządzenia mają różne przeznaczenie, a przy typie B, 

którego w istocie dotyczy spór, przewiduje się znaczną liczbę analiz określonych preparatów. 

Rozwiązanie z tarczą jest w jego ocenie bardziej funkcjonalne i tylko takie dopuszczono dla 

podajnika  typu  B.  Tym  samym  podkreślił  niezgodność  oferowanego  przez  Odwołującego 

urządzenia z wymogami SIWZ. Podkreślił konieczność dokonywania precyzyjnej oceny ofert, 

także z uwagi na źródła finansowania zamówienia i ewentualne skutki uchybień. Zauważył, 

że  zarówno  z  treści  pytania,  jak  i  treści  oferty  wynika,  iż  to  Odwołujący  jako  wykonawca 

rozróżnił pojęcia mobilnej tarczy i mobilnego stojaka czy też statywu. W złożonej ofercie dla 

typu B użył także tego sformułowania, innego niż tarcza. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron,  na  podstawie 

zebranego  materiału  dowodowego  w  sprawie,  w  tym  w  szczególności  postanowień 

spe

cyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  wyjaśnień  do  jej  treści  oraz  treści  oferty 


odwołującego,  z  uwzględnieniem  stanowisk  stron  przedstawionych  na  piśmie  oraz  do 

protokołu rozprawy, ustaliła i zważyła, co następuje.  

Rozpoznając  odwołanie,  Izba  dokonała  w  pierwszej  kolejności  badania  spełnienia  przez 

Odwołującego  przesłanek  określonych  w  art.  179  ust.  1  ustawy  pzp,  to  jest  kwestii 

posiadania legitymacji wykonawcy do  wniesienia odwołania. Posiadanie legitymacji czynnej 

przez wykonawcę korzystającego ze środków ochrony prawnej podlega badaniu przez Izbę z 

urzędu  w  celu  ustalenia  dopuszczalności  wniesienia  odwołania.  W  sprawie  rozpatrywanej 

odwołujący 

ma 

legitymację 

do 

wniesienia 

odwołania 

stanowiącą 

przesłankę 

materialnoprawną uregulowaną w art. 179 ust. 1 ustawy pzp. Jest oczywiste, że niemożność 

uzyskania  zamówienia  wskutek  odrzucenia  oferty  i  unieważnienia  postępowania  może 

prowadzić do realnej szkody po stronie tego wykonawcy, który nie będzie realizował umowy 

na przewidywanych warunkach.  

Oceniając  zarzut    bezpodstawnego  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Odwołującego  skład 

orzekający uznaje go za niezasadny. 

Zdaniem  odwołującego,  z  pisma  Zamawiającego  nie  wynika,  który  dokładnie  wymóg  SIWZ 

nie został spełniony przez zaoferowane mu urządzenia.  

Jak  ustalon

o,  odrzucenie  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  pzp  zostało 

uzasadnione w treści pisma z dnia 22 marca 2019 r. na stronach 2 i 3 przez powołanie treści 

wymogu dołączenia do oferty Wzoru tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z 

wym

aganiami zamawiającego stanowiącego załącznik nr 8 do siwz. W tabeli 2 „Wymagania 

szczegółowe”, zamawiający określił wymagania techniczne odrębnie dla części A Kompletny, 

gotowy  do  pracy  analizator  przepływowy  CFA  umożliwiający  jednoczesną  analizę  azotu 

am

onowego,  azotu  azotynowego  oraz  fenoli  (indeksu  Fenolowego)  oraz  dla  części  B 

Kompletny,  gotowy  do  pracy  analizator  przepływowy  CFA  umożliwiający  jednoczesną 

analizę fosforanów oraz fosforu ogólnego. 

Następnie  zamawiający  wskazał,  w  piśmie,  że  po  zamieszczeniu  siwz  na  platformie 

zakupowej zamawiającego, otrzymał od obecnego odwołującego pytanie: „Czy zamawiający 

w miejsce łatwo zdejmowalnej mobilnej „tarczy” dopuści zaoferowanie łatwo zdejmowalnych 

mobilnych  „statywów”?”  (zwanych  w  dalszej  części  pisma  zamiennie  „stojakami”).  W 

odpowiedzi  z  dnia  17  stycznia  2019  r.  zamawiający  dopuścił  zaproponowane  rozwiązanie 

uznając,  że  pytanie  odnosi  się  do  części  A,  gdyż  wykonawca  wskazał,  że  pytanie  dotyczy 

strony  63  siwz,  której  znajdował  się  opis  wymagań  minimalnych  dla  części  A  przedmiotu 

zamówienia.  Taki  tok  rozumowania,  zdaniem  zamawiającego,  potwierdza  fakt,  że 

wykonawca  w  każdym  pytaniu  precyzyjnie  wskazywał  na  miejsce  w  siwz,  którego  ono 

dotyczy.  I  tak,  w  przypadku  gdy  pytanie  dotyczyło  części  A  i  B,  wykonawca  określał  to 


precyzyjnie, stosując jednoznaczny zapis: „wymagania szczegółowe A i B” np. pytanie 24, 25 

i 27. Zamawiający wskazał następnie, że w ofercie zaoferowano zarówno dla części A jak i 

części  B  podajniki  próbek  posiadające  mobilne  „stojaki”,  powołując  się  na  odpowiedzi 

udzielone  dnia  17  stycznia  2019  r.  przez  zamawiającego,  pomimo,  że  zamawiający 

dopuszczając  zaproponowany  przez  wykonawcę  rodzaj  podajników  w  części  A,  nie  wyraził 

zgody, na zastosowanie takiego samego rozwiązania dla części B przedmiotu zamówienia.  

„Nie  można  zatem  uznać,  że  oferowane  dla  części  B  urządzenie,    spełnia  wymogi 

zamawiającego,  gdyż  nawet  sam  wykonawca  formując  pytanie  wskazał  różnice  pomiędzy 

częściami  urządzenia  zwyczajowo  określanymi  „tarczą”  a  „stojakiem”,  cyt.:  „Zwyczajowo 

określenie  „tarcza”  dotyczy  podajników  karuzelowych.”.  Zatem,  oczywistym  i  niebudzącym 

wątpliwości  jest  stwierdzenie,  że  wymagany  przez  zamawiającego  w  części  B  podajnik 

karuzelowy,  nazywany  zwyczajowo  „tarczą”,  jest  czymś  innym,  niż  zaoferowany  przez 

wykonawcę  podajnik  XY,  nazywany  zwyczajowo  „statywem”  lub  „stojakiem”.  W  związku  z 

powyższym zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Analityk E. K. jako niezgodną z siwz.”. 

Z  powyższej  treści,  a  szczególnie  zacytowanego  bezpośrednio  powyżej  fragmentu  wynika 

jednoznacznie,  że  zamawiający  uznał,  iż  zaoferowane  dla  części  B  urządzenie  nie  spełnia 

wymogów określonych w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

że  wymogiem  było  oferowanie  tarczy  (rozumianej  przez  obydwie  strony  jako  podajnik 

karuzelowy),  a odwołujący przedstawił podajnik innego typu określany jako XY i nazywany 

statywem lub stojakiem. Zasadnie zatem stanowiło to podstawę faktyczną odrzucenia oferty 

na podstawie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.  

Należy  zauważyć, że rozróżnienie typów podajników zostało wyraźnie przedstawione przez 

odwołującego  w  ramach  składania  zapytań  zamawiającemu.  We  wskazanym  pytaniu 

wykonawca  świadomie  zauważył,  że  sugeruje  złożenie  oferty,  w  której  nie  będzie  oferował 

mobilnej  tarczy,  lecz 

„w    miejsce łatwo zdejmowalnej  mobilnej  tarczy”  zaproponuje  mobilny 

statyw, co stanowi nowocześniejsze rozwiązanie. Tym samym, co nie powinno być sporne, 

planowane w ofercie urządzenie zastąpiłoby takie, jakie jest opisane na str. 63 siwz – opz. 

Zamawiający dopuścił proponowane rozwiązanie dla urządzenia opisanego jw.  

W  ocenie  składu  orzekającego  wskazana  zgoda  na  oferowanie  określonego  w  zapytaniu 

urządzenia  w  miejsce  opisanego  w  siwz  w  konkretnym  miejscu  dla  konkretnego  typu 

podajnika,  nie  powinna  być  rozumiana  jako  zgoda  na  pozostałe  podajniki  będące 

przedmiotem  zamówienia  i  oferowania  tj.  w  tym  przedmiocie  dotyczy  to  podajnika  typu  B 

opisanego  na  stronie  65,  a  którego  to  podajnika  pytanie,  i  co  naturalne,  odpowiedź 

zamawiającego, nie dotyczyły. 


Tym  samym  podobna  zmiana  jak  dla  podajnika  typu  A   

nie zaszła w  stosunku  do  wymogu 

określonego  na  stronie  65,  czyli  wymogu  co  do  automatycznego  podajnika  próbek 

analizatora przepływowego CFA umożliwiającego analizę fosforanów oraz fosforu ogólnego.  

Zatem wykonawca 

nie uzyskał zgody na odstępstwo od postawionego przez zamawiającego 

wymogu,  by  automatyczny  podajnik  próbek  drugiego  typu  analizatora  posiadał  łatwo 

zdejmowalną,  mobilną  tarczę.  Zaoferował  zaś  „łatwo  zdejmowalne  mobilne  stojaki”,  co  jest 

sprzeczne z tab

elą zgodności – załącznikiem nr 8 do SIWZ.  

Można  zatem  zauważyć,  w  świetle  treści  pisma  zawierającego  pytanie,  jak  i  opisu 

rozwiązania oferowanego podajnika zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie nie spełnia 

określonego przez Zamawiającego wymogu wobec własnych stwierdzeń odwołującego co do 

zastosowanego sformułowania „tarcza" jako odmiennego od stojaka lub statywu.  

Formułowane  w  toku  postępowania  odwoławczego  odmienne  rozumienie  wcześniej 

dookreślonych  pojęć,  jest  w  ocenie  składu  orzekającego  sporządzone  jednoznacznie  na 

konkretna  potrzebę  rozpatrywanej  sprawy.  Można  jedynie  zauważyć,  że  nie  jest  zadaniem 

Izby  ocena  walorów  konkretnych  rozwiązań,  ich  nowoczesności  i  funkcjonalności,  lecz 

zgodność treści oferty z treścią wymogów opisanych w postanowieniach siwz. 

Wobec  braku  takiej  zgodności  w  zakresie  rozpatrywanym,  w  konsekwencji  uznania 

zasadności  odrzucenia  ofert  w  postępowaniu,  a  w  następstwie  tej  czynności,  zasadności 

unieważnienia  postępowania,  zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów 

wskazany

ch  w  odwołaniu  nie  znalazł  zdaniem  Izby  potwierdzenia  w  toku  postępowania 

odwoławczego.  

Na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy pzp, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach skład orzekający Izby orzekł na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy pzp oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:  ……………………………… 


wiper-pixel