KIO 583/19 WYROK dnia 16 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 583/19 

WYROK 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Marta Słoma 

po  rozpoznaniu  w  dniu  15  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie  na  rozprawie 

odwołania 

wniesionego  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  kwietnia  2019  r.  przez 

Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Innovation In 

Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin, 

Towarzystwo Handlowe „ALPLAST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa

, ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Województwo  Pomorskie,  ul. 

Okopowa 21/27, 80-

810 Gdańsk 

przy udziale 

wykonawcy  Suntar 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Boya Żeleńskiego 5B, 

33-100 T

arnów przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego  –  wykonawców  wspólnie  ubiegających 

się  o  zamówienie:  Innovation  In  Technology  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością, 

ul.  Śliwkowa  1,  78-100  Niekanin,  Towarzystwo  Handlowe  „ALPLAST”  Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin i 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od 

odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 583/19 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

Województwo  Pomorskie  na  dostawę  sprzętu  komputerowego,  drukującego  i 

oprogramowania 

(nr  postępowania  DAZ-ZP.272.31.2018),  ogłoszonym  w  Dzienniku 

Urzędowym  Wspólnot  Europejskich  w  dniu  20.10.2018  r.,  2018/S  203-461639,  wobec 

czynności  Zamawiającego podjętych w  postępowaniu w  zakresie części  nr  1,  polegających 

na ocenie złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej (Suntar Sp. z o.o.), wniesione 

zostało  w  dniu  1  kwietnia  2019  r.  odwołanie  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

zamówienie:  Innovation  In  Technology  Sp.  z  o.o.  oraz  Towarzystwo  Handlowe  „ALPLAST” 

Sp. z o.o. sp. k. (dalej jako Odwołujący).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp poprzez nieodrzucenie oferty Suntar Sp. z o.o.; 

art. 91 Pzp poprzez uznanie spełnienia kryteriów wyboru przez Zamawiającego. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienie 

cz

ynności  badania  i  oceny  ofert,  ponowne  badanie  i  ocenę  ofert  oraz  wybór  oferty 

Odwołującego.  

Zamawiający  poinformował  Odwołującego  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  do 

złożenia odwołania – o wyborze oferty najkorzystniejszej (Suntar sp. z o.o.) w dniu 21 marca 

2019 r. drogą mailową.  

Uzasadnienie faktyczne i prawne. 

W odniesieniu do oferty wybranej Suntar Sp. z o.o. Odwołujący wskazał na złożoną w ofercie 

deklarację  dotyczącą  zaoferowanych  monitorów  i  ocenianych  w  kryterium  poza  cenowym 

(ergonomia  mo

nitorów  –  10  %)  parametrów  (Flicker-free  oraz  Low  Blue  Light),  jakie  miały 

być  potwierdzone  certyfikatami  TUV  Rheinland.  Dokumenty  takie  pomimo  oświadczenia 

Wykonawcy,  iż  takie  posiada  nie  zostały  przedłożone.  W  ich  miejsce  Wykonawca  złożył 

oświadczenie  przedstawiciela  producenta,  w  którym  potwierdził  parametry  monitora  i 

zgodność  z  normami,  która  miała  być  sprawdzona  we  własnych  laboratoriach  badawczych 

grupy  TPV.  Oświadczenie  to  nie  mogło  być  ocenione  jako  równoważne  dla  certyfikatów 

wystawionych  przez  ni

ezależną  instytucję/organizację  badawczą.  Na  podstawie  tego 

oświadczenia  Zamawiający  nie  mógł  uznać,  iż  monitory  spełniają  parametr  oceniany  w 

kryterium „ergonomia monitora”. Złożone oświadczenie w ofercie stanowiło o poświadczeniu 


nieprawdy, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a oferta na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

1 i 3 Ustawy powinna być odrzucona.  

W  odniesieniu  do  własnej  oferty  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu,  iż  nie  dokonał  jej 

oceny zgodnie z kryterium „ergonomia monitora” pomimo złożonego w ofercie oświadczenia 

o  posiadaniu  certyfikatów  TUV  Rheinland,  za  które  nie  przyznała  punktów.  Na  podstawie 

rozmowy z osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami ustalił, iż przyczyną dla której 

punkty  nie  zostały  przyznane,  było  złożenie  certyfikatów  bez  ich  przetłumaczenia  na  język 

polski.  W  ocenie  Odwołującego  siwz  nie  wskazywała  na  wymóg  przedłożenia  certyfikatów 

wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski,  a  zatem  Zamawiający  nie  mógł  odmówić  przyznania 

punktów. Użyte w siwz zwroty TUV Rheinland oraz Flicker-free i Low Blue Light, uprawniały 

do  przyjęcia,  iż  dopuszczalne  było  posłużenie  się  dokumentem  sporządzonym  w  języku 

obcym w treści złożonej oferty, jak również że Zamawiający akceptuje terminologię branży IT 

pochodzenia obcojęzycznego i jest mu ona znana.  

Do postępowania odwoławczego przystąpił w dniu 2 kwietnia 2019 r. Wykonawca Suntar Sp. 

z o.o. po stronie Zamawiającego. 

Stanowisko Izby 

Na  posiedzeniu  niejawnym  prowadzonym  z  udziałem  stron  zgłoszony  został  wniosek  o 

odrzucenie  odwołania  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  3  Ustawy,  gdyż  okoliczności 

wyjawione  na  posiedzeniu  i  dotyczące  sposobu  wniesienia  odwołania  wskazywać  miały,  iż 

odwołanie zostało skutecznie wniesione w dniu 2.04.2019 r., a nie 1.04.2019 r.  

W  dniu  1 kwietnia  2019  r.  Odwołujący  na  adres  mailowy  wskazany  do  kontaktu  z  Krajową 

Izbą  Odwoławczą  przesłał  odwołanie  –  pismo  z  28.03.2019  r.  wraz  z  załącznikami,  tj. 

opisami z KRS spółek, umową konsorcjum, dowodem uiszczenia wpisu w dniu 29.03.2019 r., 

dowodem  przekazania  kopii  odwołania  Zamawiającemu  (mail  z  dnia  1.04.2019  r.), 

wydrukiem z platformy zakupowej, za pomocą której Odwołujący przekazał kopię odwołania 

Zamawiającemu  w  dniu  1.04.2019  r.  o  godzinie  12:37  (opatrzone  bezpiecznym  podpisem 

elektronicznym),  zrzut  z  ekranu  z  serwis.epuap.gov.p

l.  W  treści  maila  Odwołujący  wskazał 

na awarię serwisu e-PUAP, która miała uniemożliwić złożenie odwołania do KIO za pomocą 

skrzynki  podawczej  Izby. Wykonawca  w  tym  dniu  miał  podejmować  próby  zalogowania  się 

na  portal  E-

PUAP  z  wykorzystaniem  różnych  przeglądarek  internetowych.  W  związku  z 

powyższym prosił o uznanie odwołania wniesionego mailem jako poprawnego i skutecznego. 

Na  posiedzeniu  wyjaśnił,  iż  odwołanie  zostało  sporządzone  w  formie  skanu  podpisanego 

wcześniej dokumentu przez osobę umocowaną do reprezentacji Odwołującego, a następnie 

opatrzone  zostało  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  tą  samą  osobę. 


Następnego dnia, tj. 2.04.2019 r. wpłynęło do Izby pismo z 28.03.2019 r. (odwołanie) nadane 

przesyłką pocztową w dniu 1 kwietnia 2019 r. 

Na  pos

iedzeniu  niejawnym  prowadzonym  z  udziałem  stron  oraz  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  Izba  uznała  za  wiarygodne  wyjaśnienia  Odwołującego  dotyczące 

występujących w dniu 1.04.2019r. problemów technicznych w dostępie do serwisu e-PUAP, 

które  uniemożliwiły  wniesienie  odwołania  zgodnie  z  §  5  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z 

dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1092). Jednocześnie mając na uwadze, że odwołanie 

zostało  sporządzone  w  prawidłowej  formie,  tj.  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym 

podpisem elektronicznym, Izba  uznała,  iż  odwołanie przesłane mailem  należało rozpoznać, 

jako wniesione w terminie, który upływał w dniu 1.04.2019 r. Decydującymi dla przyjęcia tego 

stanow

iska  były  okoliczności  wyjaśnione  w  toku  posiedzenia  niejawnego  dotyczące 

przeszkód  w  dostępie  do  systemu,  na  co  Odwołujący  wskazywał  już  w  samej  treści 

wiadomości  zawierającej  załącznik  –  odwołanie.  Izba  ustaliła  w  ramach  czynności 

poprzedzających  otwarcie  posiedzenia,  iż  w  dniu  1.04.2019  r.  był  ograniczony  czasowo 

dostęp  do  systemu  e-PUAP,  co  potwierdził  raport  dostępności  i  czasu  odpowiedzi 

automatycznie wygenerowany przez Ping.pl 

– narzędzie monitoringu usług internetowych dla 

usługi epuap. Zgodnie z wykresem w dniu, w którym upływał termin na złożenie odwołania 

występowały przerwy w dostępności (łącznie przerwy wyniosły ok. 1h 11m), ale jednocześnie 

przez cały dzień poziom czasu odpowiedzi systemu był średnio poniżej 50%. W ocenie Izby, 

raport  ten  uwiar

ygodniał  oświadczenie  Odwołującego,  iż  podejmowane  próby  wysłania 

odwołania  nie  powiodły  się,  a  z  uwagi  na  zbliżający  się  koniec  terminu  na  wniesienie 

odwołania,  jedynym  kanałem  komunikacji  dostępnym  dla  Wykonawcy  pozwalający  realnie 

dotrzymać termin było wysłanie odwołania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

mailowy  do  kontaktu  z  Izbą.  Jednocześnie  Wykonawca  wysłał  odwołanie  pocztą,  które 

fizycznie dotarło następnego dnia. Dla uznania skuteczności wniesionego mailem odwołania, 

decydujące  znaczenie  miało  stwierdzenie,  czy  zostało  ono  opatrzone  bezpiecznym 

podpisem elektronicznym. Zgodnie bowiem z art. 180 ust. 4 Ustawy 

Odwołanie wnosi się do 

Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  lub  w  postaci  elektronicznej,  podpisanej  bezpiecznym 

podpisem elektroniczny

m weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Jak wskazał 

bowiem  Sąd  Okręgowy  w  Krakowie  w  wyroku  z  dnia  4  lutego  2016  r.  (sygn.  akt  XII  Ga 

847/15),  oddalając  skargę  wykonawcy,  którego  odwołanie  –  wniesione  mailem  zostało 

odrzucone, 

tylko wówczas ewentualnie należałoby doszukiwać się naruszenia wskazanych w 

skardze  norm  zawartych  w  ustawie  pzp,  w  kpc,  czy  też  w  Konstytucji,  gdyby  istotnie 

uczestnik  procedury  o  udzie

lenie  zamówienia  publicznego  lub  jego  pełnomocnik, 


dysponujący  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  w  rozumieniu  regulacji  prawnych 

odnoszących  się  do  tego  podmiotu,  nie  mógł  skorzystać  z  możliwości  posługiwania  się 

podpisem  elektronicznym  (…)  rozważanie  ewentualnej  dyskryminacji  podmiotu 

zagranicznego  miałoby  miejsce  w  sytuacji  wniesienia  odwołania  w  formie  elektronicznej  z 

bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  i  nierespektowania  tej  czynności  przez  Izbę. 

Równocześnie  należy  stwierdzić,  że  Sąd  Okręgowy  dostrzega  sygnalizowane  w 

uzasadnieniu  skargi  problemy.  Przede  wszystkim  należy  stwierdzić,  że  jeżeli  istotnie 

wcześniejsze  czynności  podejmowane  przez  stronę  skarżącą  w  ramach  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  (tj.  przystąpienie  do  postępowania  w  ramach  innego 

odwołania  w  drodze  normalnej  korespondencji  mailowej  miało  miejsce  i  wywarło  określony 

skutek  formalny,  jeżeli  treść  pouczeń  zawartych  na  stronie  internetowej  Izby  byłą 

nieadekwatna  do  wymogów  przewidzianych  w  ustawie  pzp)  to  takie  sytuacje  muszą  być 

ocenione jednoznacznie negatywnie.  

Przenosząc  powyższe  rozważania  na  stan  sprawy  Izba  uznała,  iż  odwołanie  wniesione 

zostało  w  przewidzianej  ustawą  formie  elektronicznej  w  terminie,  jednak  z  wykorzystaniem 

innego kanału komunikacji, niż dedykowany dla tej czynności  w przepisach rozporządzenia 

wykonawczego.  Mając jednak  na  uwadze występujące  w  tym  dniu  trudności  w  dostępie  do 

usługi  ePUAP  jakie  napotkał  Wykonawca,  jak  również  uzyskaną  przez  Odwołującego 

informację z kancelarii Izby o możliwości wniesienia w takiej sytuacji odwołania za pomocą 

poczty elektronicznej, Izba uznała, iż wniesione w ten sposób odwołanie powinno wywierać 

skutek  formalny  poprzez  uznanie,  iż  zostało  wniesione  do  Izby  w  terminie.  Złożenie 

odwołania  również  w  formie  pisemnej  (po  upływie  terminu  na  jego  wniesienie  do  Izby)  nie 

miało  wpływu  na  ocenę  skuteczności  odwołania  wniesionego  w  formie  elektronicznej.  

praktyce  działanie narzędzia informatycznego,  jakim jest  serwis  ePUAP, dedykowanego do 

obsługi elektronicznej skrzynki podawczej Izby, nie powinno ograniczać lub pozbawiać prawa 

wykonawców  do  korzystania  z  środków  ochrony  prawnej  przewidzianych  w  ustawie, 

składanych  w  dopuszczalnej  formie,  tj.  elektronicznej  z  bezpiecznym  podpisem 

elektronicznym.   

Odnosząc się natomiast do argumentu Przystępującego, iż odwołanie sporządzone w formie 

skanu dokumentu pisemnego, następnie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, 

naruszać miałoby przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 

r. 

w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej    postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 

(Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1320) 

Izba  uznała,  iż  wnioski  te  nie mają  oparcia  w  treści  regulacji 

ustawowej. Przepisy wskazanego 

rozporządzenia wykonawczego mają wprost zastosowanie 

do sposobu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które podlega 

procesom  elektronizacji.  Natomiast  odwołanie  stanowi  oddzielną,  od  czynności 


podejmowanych  w  postępowaniu,  czynność  strony  wywołującą  skutki,  nie  przed 

Zamawiającym  ale  przed  Izbą,  co  stanowi  przedmiot  odrębnej  regulacji.  Przywołane 

wcześniej  rozporządzenie  w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu 

odwołań,  dla  odwołania  wnoszonego  w  formie  elektronicznej  wymaga  jego  opatrzenia 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oznacza to zatem, że  dokument sporządzony  w 

formacie  PDF  (lub  innym)  opatrzony  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  czyni  zadość 

wymogom dla uznania go za złożony w dopuszczalnej formie elektronicznej. Stąd argumenty 

dotyczące  sposobu  sporządzenia  oferty  elektronicznej  nie  mogły  być  odnoszone  do 

czynności wniesienia odwołania, a dodatkowo należy zauważyć, iż obecne stanowisko Izby 

w  tym  zakresie  uznaje,  iż  skan  oferty  opatrzony  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym 

przesłany  z  wykorzystaniem  narzędzia  do  komunikacji  elektronicznej,  wypełnia  dyspozycję 

przepisów  Ustawy  i  aktów  wykonawczych,  co  jest  zgodne  ze  stanowiskiem  Polskiej  Izby 

Informatyki i Telekomunikacji. 

W  świetle  powyższego  Izba  oddaliła  wniosek  Przystępującego  o  odrzucenie  odwołania 

wniesionego  w  dniu  1.04.2019  r.

,  jako  wniesionego  z  uchybieniem  terminu.  Odwołujący 

potrzymał odwołanie w całości i zostało ono skierowane do rozpoznania na rozprawę.  

Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U. z 2018 r.

, poz. 1986 z późn. zm.), w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 22 

czerwca  2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych 

ustaw (Dz.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”.  

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

weryfikacji  spełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie 

Odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w 

wyniku  kwestionowanej  czynności  Zamawiającego.

Ponieważ  decyzja  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej  pozbawiła  Odwołującego  możliwości  uzyskania  zamówienia,  do  czego 

doprowadziła  czynność  oceny  ofert,  w  tym  oceny  oferty  Odwołującego  w  kryterium  poza 

cenowym, wypełnione zostały przesłanki do złożenia odwołania.

Na  podstawie  dokumentacji  postępowania,  w  tym  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia (siwz), oferty Odwołującego, a także dokumentacji postępowania, Izba dokonała 

ustaleń  faktycznych  stanowiących  podstawę  do  wydania  rozstrzygnięcia  w  przedmiocie 

podniesionych zarzutów. 

Zgodnie  z  rozdziałem  X  siwz  ofertę  należało  złożyć  wg  wzoru  Formularza  Ofertowego 

(załącznik nr 1 do siwz). Do oferty należało dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione 


w rozdziale VI ust. 1 siwz (….) z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 

tym  JEDZ  należało  przesłać  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym.  Integralną  częścią  oferty  była  Specyfikacja  Techniczna  odpowiednia  dla 

części, na jaką oferta była składana.  

Zgodnie  z  ust.  4 

Wykonawca,  który  zadeklarował  w  Formularzu  Ofertowym  w  ramach 

kryteriów  poza  cenowych,  iż  zaoferowany  przez  niego  produkt  spełnia  dodatkowe 

wymagania  określone  przez  Zamawiającego,  musi  dołączyć  do  oferty  wymagane  w  danym 

kryterium dokumenty potwierdzające: 

Część 1: 

a)  certyfikat TUV Rheinland (Flicker-

free) lub równoważny dla monitora (przez certyfikat 

równoważny 

należy 

rozumieć 

certyfikat 

wystawiony 

przez 

niezależną 

instytucję/organizację badawczą i potwierdzający brak migotania (flicker free) 

b) 

certyfikat  TUV  Rheinland  (Low  Blue  Light)  lub  równoważny  dla  monitora  (przez 

certyfikat  równoważny  należy  rozumieć  certyfikat  wystawiony  przez  niezależną 

instytucję/organizację  badawczą  i  potwierdzający  niską  emisję  niebieskiego  światła 

(low blue light). 

Dokonanie stosownych zaznaczeń w Formularzu Ofertowym oraz dołączenie do oferty w/w 

dokumentów  potwierdzających  spełnienie  przedmiotowych  kryteriów  poza  cenowych 

warunkują  przyznanie  punktów  w  ramach  kryterium  ergonomia  monitora.  Zaleca  się  aby 

oferta  wraz  z  wszystkimi  załącznikami  była  spięta  w  sposób  uniemożliwiający  jej 

zdekompletowanie  (ust.  5). 

Ofertę  sporządza  się  w  języku  polskim  z  zachowaniem  formy 

pisemnej pod rygorem nieważności (ust.6).  

W  rozdziale  XIII  siwz  Zamawiający  zamieścił  opis  kryteriów  z  podaniem  i  wag  i  sposobu 

oceny  ofert.  W  odniesieniu  do  kryterium  „ergonomia  monitora”  Zamawiający  przewidział 

punkty za produkt posiadający certyfikaty TUV Rheinland: Flicker-free – 5 pkt oraz Low Blue 

Light 

–  5  pkt.  Do  oferty  należało  w  tym  celu  dołączyć  certyfikaty/certyfikat  równoważny 

wystawiony  przez  niezależną  instytucję/organizację  badawczą  potwierdzający  odpowiednio 

brak  migotania  (flicker-

free)/niską emisję  niebieskiego światła  (low  blue  light).  Zamawiający 

wskazał,  iż  Wykonawca  otrzyma  punkty  w  ramach  przedmiotowego  kryterium  z 

zastrzeżeniem  postanowień  rozdziału X  ust.  4  SIWZ, wyłącznie w  wypadku przedstawienia 

wraz z ofertą ww. certyfikatów lub certyfikatów równoważnych. 

W  Formularzu  Oferty  Zamawiający  dla  części  1  zamówienia  –  pod  tabelą  zawarł  wzór 

oświadczenia,  które  należało  złożyć  w  ofercie  na  okoliczność  posiadania/braku  przez 

zaoferowany  produkt 

certyfikatów  TUV  Rheinland  (Flicker-free/Low  Blue  Light)  wraz  z 


uwagą, że w przypadku zaoferowania monitora z ochroną oczu flicker-free lub low blue light, 

do oferty należało dołączyć certyfikat/certyfikat równoważny. 

Odwołujący  w Formularzu Oferty dla części 1 zadeklarował monitor z ochroną oczu flicker-

free  oraz  low  blue  light,  potwierdzając  że  posiada  on  certyfikat  TUV  Rheinland  (Flicker-

free/Low  Blue  Light)  oraz  przedłożył  certyfikaty  sporządzone  w  języku  niemieckim  bez  ich 

przetłumaczenia na język polski. 

Wykonawca Suntar Sp. z o.o. również zadeklarował w Formularzu Oferty monitor z ochroną 

oczu  flicker-

free  oraz  low  blue  light,  potwierdzając  że  posiada  on  certyfikat  TUV  Rheinland 

(Flicker-

free/Low  Blue  Light)  oraz  przedłożył  certyfikaty  TUV  Rheinland  (przetłumaczone) 

oraz  oświadczenia  przedstawicieli  producentów  monitorów  AOC  oraz  Philips,  w  których 

potwierdzili  zgodność  monitorów  z  normami  flicker-free  oraz  low  blue  light  stwierdzoną 

badaniami  we  własnych  niezależnych  laboratoriach  badawczych.  Oświadczenia  te  miały 

zastępować, jako równoważne - certyfikaty TUV Rheinland (Flicker-free/Low Blue Light).  

Pismem z dnia 21.03.2019 r. Zamawiający poinformował Wykonawców o wyniku oceny ofert 

złożonych na część 1 zamówienia, w tym ilości przyznanych dwóm ofertom punktów (jedna 

oferta została odrzucona). W kryterium „ergonomia monitora” (omyłkowo opisany w kolumnie 

jako  „termin gwarancji”  –  co  zostało  sprostowane  pismem  z  28.03.2019  r.)  żadna  z  dwóch 

ocenianych  ofert  nie  uzyskała  punktów.  W  tej  sytuacji  ofertą  najkorzystniejszą  okazała  się 

oferta Suntar Sp. z o.o. (najtańsza). 

W  oparciu  o  poczynione  ustalenia  Izba  uznała,  iż  odwołanie  nie  zasługiwało  na 

uwzględnienie.  

Izba  miała  na  uwadze  stan  faktyczny  wynikający  z  przeprowadzonych  dowodów  z 

dokumentów  –  w  tym  treści  siwz,  oferty  Odwołującego  oraz  Przystępującego  złożonych  na 

część  1  zamówienia,  a  także  zawiadomienia  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  z  dnia 

21.03.2019 r.   

W odniesieniu do obu zarzutów wskazanych w odwołaniu, punktem odniesienia pozostawały 

zapisy  siwz  opisujące  zasady  oceny  ofert  w  kryterium  ergonomia  monitora.  Zarówno 

Odwołujący,  jak  i  Przystępujący  zaoferowali  monitory  z  ochroną  oczu  flicker-free  (brak 

migotania) oraz low blue light (niska emisja niebieskiego światła). Jednocześnie oświadczyli, 

iż  posiadają  certyfikaty  TUV  Rheinland  lub  równoważne  i  załączyli  do  oferty  dokumenty, 

które  miały  stanowić  podstawę  do  przyznania  punktów  w  kryterium  poza  cenowym.  W 

przypadku  oferty  Odwołującego  dokumentami  tymi  były  certyfikaty  TUV  Rheinland 

spor

ządzone w języku obcym, złożone bez tłumaczenia, natomiast Przystępujący przedłożył 


oświadczenie  przedstawiciela  producenta  monitorów,  które  miało  być  równoważne  dla 

żądanych certyfikatów. 

Zamawiający  nie  przyznał  dodatkowych  punktów  żadnej  z  dwóch  ofert,  z  których 

najkorzystniejszą okazała się być oferta Przystępującego (Suntar Sp. z o.o.). 

W pierwszej kolejności należało zatem odnieść się do zapisów siwz, w których Zamawiający 

bezwzględnie  wymagał  przedłożenia  nie  tylko  deklaracji  w  formularzu  oferty  co  do 

posiadanych  właściwości  monitora,  co  również  załączenia  dokumentów  –  certyfikatów, 

których  brak  zgodnie  z  opisem  kryterium  oceny  ofert,  nie  pozwalał  przyznać  punktów. 

Powyższe  nie  było  sporne  w  sprawie,  gdyż  Odwołujący  zarzucał  Zamawiającemu  brak 

podstaw

y do odmowy przyznania punktów na podstawie złożonych przez niego certyfikatów, 

jak  również  dokonanie  wyboru  oferty  Wykonawcy,  który  stosownego  certyfikatu  nie 

przedłożył.  

Odnosząc  się  zatem  do  oceny  oferty  Odwołującego  Izba  uznała,  iż  Zamawiający  nie  mógł 

ocenić  oferty  w  kryterium  poza  cenowym,  gdyż  złożone  certyfikaty  nie  zostały 

przetłumaczone  na  język  polski.  Wykonawca  próbował  przekonać,  iż  brak  wyraźnego 

wskazania w siwz przy opisie dotyczącym certyfikatów, na obowiązek ich przedłożenia wraz 

z  tłumaczeniem,  oznaczał,  że  złożone  dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym 

Zamawiający  powinien  był  przyjąć,  jako  potwierdzające  deklarację  Wykonawcy  co  do 

posiadanych właściwości ochronnych monitora. Odnosząc się do tego wniosku Izba uznała, 

iż  wystarczającym  wskazaniem  w  siwz  był  zapis  o  obowiązku  złożenia  oferty  w  języku 

polskim.  Oświadczenie  Wykonawcy  zawarte  w  formularzu  oferty  odnosiło  się  wprost  do 

przedmiotu  zamówienia  i  jego  właściwości,  dodatkowo  ocenianych  w  kryterium  poza 

cenowym. 

Również  ogólna  zasada  opisana  w  art.  9  ust.  2  Ustawy  –  prowadzenia 

postępowania w języku polskim, znajdowała zastosowanie. Zamawiający nie przewidział od 

niej  wyjątku,  dopuszczając  złożenie  dokumentu  sporządzonego  w  jednym  z  języków 

powszechnie używanych w handlu międzynarodowym (art. 9 ust. 3 Ustawy). Aby taki wyjątek 

miał  mieć  zastosowanie,  Zamawiający  musiałby  wyraźnie  w  siwz  go  wskazać.  Tymczasem 

wszystkie  zapisy,  które  odnosiły  się  do  dokumentów  składanych  w  postępowaniu  (oferty, 

oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust  1 

Ustawy)  potwierdzały  zasadę  języka  polskiego,  w  jakim  prowadzone  jest  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia.  Tym  samym,  aby  Zamawiający  mógł  potwierdzić  deklarację 

Wykonawcy 

zawartą w  ofercie musiał  zapoznać  się  z  treścią certyfikatu  i  zawartego  w  nim 

odniesienia  do  oceny  spełniania  normy  badanej.  Dopiero  wówczas  możliwe  było  ustalenie, 

czy  oferta  powinna  otrzymać  punkty  za  dodatkowe  właściwości,  wykraczające  poza 

minimalne parametry wymagane wobec przedmiotu dostawy.  


Przyjmując  zatem,  iż  jedynie  certyfikat  przetłumaczony  na  język  polski  mógł  stanowić 

przedmiot oceny oferty w kryterium poza cenowym, należało rozważyć, czy brak tłumaczenia 

mógł  być  uzupełniony  w  trybie art.  26  ust.  3  Ustawy.  Odwołujący  wskazywał  na  możliwość 

uzupełnienia  dokumentu,  jako  niezbędnego  do  przeprowadzenia  postępowania.  Odnosząc 

się  do  tego  wniosku,  Izba  uznała,  iż  certyfikat  nie  był  dokumentem  wymaganym  w  celu 

potwierdzenia okoliczności spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego, a zatem 

jego  brak  nie  oznaczał,  iż  oferta  uznana  byłaby  za  niezgodną  z  treścią  siwz  i  na  tej 

podstawie  nie  mogła  być  odrzucona.  Powyższe  prowadzi  do  wniosku,  iż  certyfikat  nie  był 

dokumentem  niezbędnym  do  przeprowadzenia  postępowania.  Miał  on  wyłącznie  na  celu 

poprawienie  pozycji  oferty  ocenianej  w  kryterium  poza  cenowym.  Jak  pokazał  wynik 

postępowania, Zamawiający mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, chociaż żadna z 

ocenianych ofert nie uzyskała dodatkowych punktów. Brak certyfikatu, czy też jego złożenie 

ale  bez  tłumaczenia  oznaczał,  iż  Zamawiający  oceniał  oferty  według  dwóch  pozostałych 

kryteriów i taka czynność miała miejsce w postępowaniu. 

Oddalając  zarzuty  kierowane  wobec  oceny  oferty  Przystępującego  Izba  miała  na  uwadze 

poczynione  powyżej  rozważania,  w  świetle  których  Zamawiający  uznając,  iż  oświadczenie 

przedstawiciela  producenta  monitorów,  nie  stanowi  certyfikatu  równoważnego  wobec  TUV 

Rheinland  (Flicker-

free/Low Blue Light), nie mógł przyznać punktów w kryterium ergonomia 

monitora. Tak  też  Zamawiający  postąpił. Wykonawca przedstawił  rzetelną  informację, którą 

Zamawiający  mógł  ocenić,  a  zatem  nie  można  stawiać  skutecznie  zarzutu,  iż  działania 

Wykonawcy  miały  stanowić  czyn  nieuczciwej  konkurencji.  Zamawiający  nie  został 

wprowadzony w błąd, skoro wraz z oświadczeniem zawartym w ofercie przedstawił komplet 

dokumentów,  które  dopiero  razem  mogły  stanowić  podstawę  do  oceny  oferty.  Wnioski 

Odwołującego  były  zbyt  daleko  idące,  co  czyniło  niezasadnym  ostatecznie  odwołanie  w 

całości.    

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.  


O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 i 

Prawa  zamówień  publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  5  ust.  4  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Izba zaliczyła do kosztów postępowania odwoławczego 

kwotę  wpisu  wniesioną  przez  Odwołującego  w  wysokości  15  tyś  zł.  Izba  nie  uwzględniła 

wniosku Zamawiającego o zasądzenie kosztów, których wysokości nie wykazano stosownym 

rachunkiem złożonym do czasu zamknięcia rozprawy.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel