KIO 582/19 POSTANOWIENIE dnia 18 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 18 kwietnia 

r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  kwietnia 

2019r.  przez  wykonawc

ę  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  Bombardier 

Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. z siedzib

ą w Katowicach 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  z 

siedzib

ą w Warszawie 

postanawia: 

1. umarza postępowanie odwoławcze;  

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. 

z o.o. z siedzibą w Katowicach kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 

zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania;  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: ..............................................  


U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzi na 

podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.,  dalej  "ustawa  Pzp"), 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn. 

Wdrożenie  systemu  ERTMS/ETCS 

poziom 2 wraz z bu

dową LCS oraz samoczynnej blokady liniowej, na odcinku linii kolejowej nr 

4,  Korytów  -  Zawiercie  w  ramach  projektu  „Modernizacja  linii  kolejowej  nr  4  -  Centralna 

Magistrala Kolejowa etap II"

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 12 lutego 2019 r., pod numerem 2019/S 030-068249. 

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W  dniu  1  kwietnia  2019  r.  Bombardier  Transportation  (ZWUS)  Polska  sp.  z  o.o.  z 

siedzib

ą w Katowicach (dalej jako "Odwołujący") wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej  wobec  niezgodnych  z  przepisami  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego, 

polegających na modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ) 

w zakresie opisania przedmiotu zamówienia oraz wskazanych w odwołaniu elementów SIWZ, 

niezgodnie z przepisami ustawy Pzp 

oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1) art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 41 pkt 6 w zw. z art. 31 ust. 

2  i  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp, 

poprzez nieprawidłowe określenie terminu realizacji 

zamówienia,  wyrażające  się  określeniem  terminów  na  wykonanie  Etapów  2-4 

nieproporcjonaln

ie do zakresu czynności niezbędnych do wykonania w ramach tych Etapów i 

czasu potrzebnego na ich zrealizowanie wskutek zmiany pierwotnie przyjętych długości (liczby 

miesięcy) dla realizacji tych Etapów, tj.: 

a) dla  Etapu  2 

– zmianę czasu przewidzianego na realizację Etapu z 16 miesięcy na 

14 miesięcy; 

b) dla  Etapu  3 

– zmianę czasu przewidzianego na realizację Etapu z 27 miesięcy na 

25 miesięcy; 

c) dla Etapu 4 - 

zmianę czasu przewidzianego na realizację Etapu z 35-38 miesięcy na 

36 miesięcy; 

podczas  gdy 

dla  prawidłowej  realizacji  zamówienia  niezbędne  jest  zachowanie 

pierwotnie  przyjętych  przez  Zamawiającego  długości  (liczby  miesięcy)  realizacji 

poszczególnych Etapów, tj. dla Etapu 2-16 miesięcy, dla Etapu 3-27 miesięcy, dla Etapu 4 - 

38 miesięcy, liczonych od zakończenia Etapu 1. 


Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  niniejszego  odwołania  w  całości  i  nakazanie 

Zamawiającemu doprowadzenia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do stanu 

zgodnego  z  prawem  poprzez  nakazanie  Zamawiającemu  w  szczególności  przywrócenia 

pierwotnych długości - liczby miesięcy - przypisanych dla realizacji Etapów 2-4, tj. określenia: 

a) 

 terminu realizacji Etapu 2 jako 16 

miesięcy od zakończenia Etapu 1, 

b) 

 terminu realizacji Etapu 3 jako 27 

miesięcy od zakończenia Etapu 1, 

c) 

terminu realizacji Etapu 4 jako 35 do 38 

miesięcy od zakończenia Etapu 1. 

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie 

żaden wykonawca.  

W  dniu  15  kwietnia  2019 

r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Odwołującego, w którym oświadczył, iż cofa odwołanie w całości. Oświadczenie o cofnięciu 

odwołania zostało złożone przez osoby umocowane do reprezentacji Odwołującego, zgodnie 

z dokumentacją złożoną do akt sprawy.  

W  dniu  16  kwietnia  2019  r.  do  Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Zamawiającego, w którym poinformował, iż uwzględnił w całości zarzuty odwołania. 

Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  że  zasadne  jest  umorzenie  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  z  uwagi  na  złożenie  przez 

Odwołującego oświadczenia o cofnięciu odwołania.  

Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu  Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu. 

Skuteczne skorzystanie przez Odwołującego z przysługującej mu czynności dyspozytywnej, 

jaką  jest  wycofanie  odwołania  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez 

merytorycznego  rozpoznania  zarzut

ów  odwołania.  Złożenie  oświadczenia  o  cofnięciu 

odwołania  stanowi  nieograniczone  uprawnienie  Odwołującego,  które  znosi  wszelkie  skutki 

prawne związane z wniesieniem odwołania.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  umorzyła 

pos

tępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie 

drugie ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy Pzp zdanie drugie oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 


rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018r. 

poz. 972).  

Mając  na  względzie  fakt,  iż  cofnięcie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem 

rozprawy,  Izba  nakazała  dokonanie  na  rzecz  Odwołującego  zwrotu  90%  kwoty  uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący: ..............................................  


wiper-pixel