KIO 58/19 POSTANOWIENIE dnia 24 stycznia 2019 r.

Data: 16 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 58/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna  Odrzywolska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be

z udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 24 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  stycznia  2019  r.  przez  wykonawcę:    M.  W. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  WOLMAR  M.  W.  16-500  Sejny, 

Dusznica 38 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska w Żylinach 16-326 Płaska, Sucha Rzeczka 60 

postanawia: 

1.  um

orzyć postępowanie odwoławcze;  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz           

wykonawcy  M. W. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WOLMAR M. 

W.  16-500  Sejny,  Dusznica  38  kwoty  15  000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy 

złotych zero groszy), stanowiącej kwotę uiszczonego wpisu. 


 
Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Suwałkach.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 58/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  w

ykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie 

Nadleśnictwa  Płaska  w  Żylinach  w  latach  2019-20121  -  znak  sprawy:  SA.270.2.12.2018 

(dalej „Postępowanie” lub „Zamówienie”), o wartości powyżej kwot wskazanych w przepisach 

wydanych  na  podstawie  art.  1

1  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  1986)  - 

dalej  „ustawa  Pzp”  zostało  wszczęte 

ogłoszeniem  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  17  października  2018  r.  

nr  2018/S  200-454966  przez 

Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe 

Nadleśnictwo  Płaska  w  Żylinach  16-326  Płaska,  Sucha  Rzeczka  60  (dalej 

„zamawiający”).  

W dniu 3 stycznia 2019 r. 

zamawiający przekazał odwołującemu drogą elektroniczną 

oraz zamieścił na swojej stronie internetowej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu dla części I i II zamówienia.  

W  dniu  14  stycznia  2019  r.  wykonawca:  M.  W. 

prowadzący  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  WOLMAR  M.  W.  16-500  Sejny,  Dusznica  38  (zwany  dalej 

„odwołującym”)  wniósł  odwołanie  wobec czynności  zamawiającego polegającej  na  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  w 

części  I  i  części  II  Zamówienia  złożonej  przez  J.  H., 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  ZAKŁAD  USŁUG  LEŚNYCH  „Acer"  16-

326 Płaska, Gruszki 19 (dalej „Acer”), jako oferty złożonej razem z innymi 24 wykonawcami 

(zwanych dalej „Konsorcjum") w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu obrazę następujących przepisów:  

1)  w części I Zamówienia („Pakiet I"): art. 89 ust. pkt 7a ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

jego  zastosowania  tj. 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  w  okolicznościach, 

które  uzasadniały  odrzucenie  tej  oferty,  jako  oferty  wspólnej,  która  nie  została 

prawidłowo  zabezpieczona  poprzez  prawidłowe  wniesienie  wadium,  w  szczególności 

gwarancja  ubezpieczeniowa  została  udzielona  w  celu  zabezpieczenia  oferty  składanej 

przez  Acer,  a  więc  wyłącznie  na  wypadek  zaistnienia  warunku  zatrzymania  wadium  

z przyczyn leżących po stronie Acer, a zatem gwarancja ta nie została udzielona również 

na  wypadek  ziszczenia  się  przesłanek  zatrzymania  wadium  z  przyczyn  leżących 

wyłącznie  po  stronie  któregokolwiek  z  24  pozostałych  wykonawców,  w  imieniu  których 

oferta również została złożona w Przetargu; art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp wyrażające 

się  w  zaniechaniu  jego  zastosowania  w  przypadku  przedstawienia  przez  Konsorcjum  


w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  informacji,  wprowadzającej  w  błąd 

z

amawiającego  i  mogącej  mieć  wpływ  na  istotne  decyzje  podejmowane  przez 

z

amawiającego  w  tym  postępowaniu,  poprzez  zaznaczenie  przez  jednego  

z  konsorcjantów  w  formularzu  JEDZ  jednocześnie  odpowiedzi,  wskazującej  na  zamiar 

korzystania  przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia  z  zasobów  podmiotów  trzecich,  jak  

i  odpowiedzi,  że  z  takich  zasobów  nie  będzie  korzystać;  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  jego  zastosowanie  w  zakresie  potrzeby  uzupełnienia 

pełnomocnictw,  których  treść  wskazywałaby  na  zamiar  udzielenia  pełnomocnictwa  dla 

lidera Konsorcjum w 

celu złożenia wspólnej oferty w Postępowaniu, albowiem załączone 

do  oferty  Konkurenta  nie  były  zgodne  wymaganiami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia  (dalej  „SIWZ”),  w  szczególności  z  treści  tych  pełnomocnictw  nie  wynika,  

ani zamiar złożenia oferty wspólnej, ani że Acer będzie pełnił funkcję lidera, powstałego 

Konsorcjum,  zgodnie  z  art.  23  ust.  2  ustawy  Pzp;  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  jego  zastosowania  w  zakresie  potrzeby  poprawienia  i  uzupełnienia 

formularza  JEDZ  przez  jednego  z 

wykonawców  w  imieniu,  którego  oferta  również 

została złożona, wyrażające się w ograniczeniu się do wystąpienia na podstawie art. 26 

ust.  4  ustawy  Pzp 

do  Acer  z  żądaniem  wyjaśnienia  treści  oświadczenia  wykonawcy 

złożonego w formularzu JEDZ, podczas gdy zamawiający zobowiązany był do wezwania 

tego wykonawcy do poprawienia i uzupełnienia prawidłowo wypełnionego i podpisanego 

przez 

tego wykonawcę formularza JEDZ; art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

jego  zastosowania  w  zakresie  potrzeby  uzupełnienia  niezbędnych  dokumentów  

w  postaci  wykazu  usług  Konsorcjum  potwierdzającego  posiadanie  wymaganego 

doświadczenia, albowiem przedstawiony przez Konsorcjum wykaz usług nie potwierdzał 

wy

maganego  doświadczenia  zgodnie  z  wymaganiami  SIWZ,  gdyż  wskazane  zostało 

doświadczenie  związane  z  realizacją  tej  samej  usługi  jak  w  przypadku  II  i  IV  części 

Zamówienia; art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie w szczególności 

w  związku z nierównym traktowaniem wykonawców, biorących udział w  Postępowaniu, 

wyrażającym  się  w  bezkrytycznym  przyjęciem  dokumentów  w  postaci  wykazu  usług 

przedstawionych  przez  Konsorcjum,  który  nie  spełniał  wymagań  określonych  w  SIWZ  

w zakresie wymaganego doświadczenia, podczas gdy przedstawiony przez Wykonawcę 

wykaz usług potwierdzał wymagane doświadczenie zarówno w Pakiecie I, jak i Pakiecie 

II; 

1)  w części II Przetargu („Pakiet II"), podnosząc zarzut naruszenia przepisu: art. 89 ust. pkt 

7a  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  jego  zastosowania,  a  mianowicie  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  Konsorcjum  w  okolicznościach,  które  uzasadniały  odrzucenie  tej 

oferty,  jako  oferty  wspólnej,  która  nie  została  prawidłowo  zabezpieczona  poprzez 

prawidłowe  wniesienie  wadium,  w  szczególności  gwarancja  ubezpieczeniowa  nie 


zawierała elementu koniecznego,  określonego przez  zamawiającego  w  SIWZ,  a zatem 

nie  spełniała  „akceptowalnej  formy  wadium";  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  jego  zastosowania  w  zakresie  potrzeby  uzupełnienia  niezbędnych 

dokumentów  w  postaci  wykazu  usług  przedstawionego  przez  Konkurenta, 

potwierdzającego  posiadanie  wymaganego  doświadczenia,  albowiem  przedstawiony 

przez  Konkurenta  wykaz  usług  nie  potwierdzał  wymaganego  doświadczenia  zgodnie  

z  wymaganiami  SIWZ, gdy

ż wskazane zostało doświadczenie związane z realizacją tej 

samej  usługi  jak  w  przypadku  I  i  IV  części  Zamówienia;  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez zaniechanie jego zastosowania, wyrażające się w zaniechaniu zamawiającego 

zwrócenia  się  z  żądaniem  udzielenia  przez  Konkurenta  wyjaśnień  w  zaistniałych 

okolicznościach  złożenia  przez  Konkurenta  oferty,  która  zawierała  znamiona  rażąco 

niskiej  ceny,  w  tym  kosztów  wykonania  usługi,  w  szczególności  kosztów  osobowych, 

wpływających na wysokość zaoferowanej ceny w istotnym stopniu odbiegającej zarówno 

od  szacunkowej  wartości  przedmiotu  zamówienia,  jak  i  od  ceny  zawartej  w  ofercie 

Odwołującego;  art.  7  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  

w  szczególności  w  związku  z  nierównym  traktowaniem  wykonawców,  biorących  udział  

w  P

ostępowaniu,  wyrażającym  się  w  bezkrytycznym  przyjęciu  dokumentów  w  postaci 

wykazu  usług,  przedstawionych  przez  Konkurenta,  który  nie  spełniał  wymagań 

określonych  w  SIWZ  w  zakresie  wymaganego  doświadczenia,  podczas  gdy 

przedstawiony  przez  Wy

konawcę  wykaz  usług  potwierdzał  wymagane  doświadczenie 

zarówno w Pakiecie I, jak i Pakiecie II. 

Wskazując  powyższe  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  

i nakazanie z

amawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru Konsorcjum (część I i część II Zamówienia); 

2)  dokonanie 

ponownego  badania  i  oceny  ofert  złożonych  w  części  I  i  w  części  II 

Postępowania oraz wyboru oferty najkorzystniejszej; 

oraz  zasądzenie  na  rzecz  odwołującego  kosztów  postępowania  przed  Krajową  Izbą 

Odwoławczą, w tym kosztów zastępstwa procesowego. 

Zamawiający w dniu 15 stycznia 2019 r., zgodnie z dyspozycją  art. 185 ust. 1 ustawy 

Pzp

,  poinformował  o  wniesieniu  odwołania,  przekazując  wykonawcom  uczestniczącym  

w postępowaniu informację o wniesieniu odwołania oraz jego kopię, wzywając uczestników 

postępowania  do  wzięcia  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym.  Termin  na  zgłoszenie 

przystąpienia,  zgodnie  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp,  upłynął  w  dniu  18  stycznia  2019  r.  

Zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  złożył 

wykonawca  Acer. 

Przystąpienie  zostało  doręczone  Prezesowi  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  22  stycznia  2019  r.  a  zatem  z  naruszeniem  terminu  do  jego  zgłoszenia.  Wobec 

powyższego Izba uznała przystąpienie za bezskuteczne. 


Zamawiający,  wobec  wniesienia  odwołania  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej, 

w dniu 23 stycznia 2019 r. 

poinformował o uwzględnieniu w całości zarzutów podniesionych 

w  odwołaniu.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  odpowiedź  na  odwołanie, 

zawierająca oświadczenie zamawiającego o uwzględnieniu złożonego odwołania w całości, 

została  podpisana  przez  osobę  umocowaną,  w  konsekwencji  czego  uznała,  że  zachodzą 

przesłanki  określone  w  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  i  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  

w sprawie o sygn. akt: KIO 58/ 19.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów  z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1092  

ze zm.). 

Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy 

Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a) 

R

ozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

o

dwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  Izba  orzekła  

o  dokonaniu  zwrotu  o

dwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

całej kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel