KIO 581/19 POSTANOWIENIE dnia 15 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 581/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś      

     Protokolant:         Adam 

Skowroński 

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 15 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania 

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę:  

Konica  Minolta  Business  Solutions  Polska  Sp.  z  o.o., 

ul.  Muszkieterów  15,  02-273 

Warszawa 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. 

Targowa 74, 03-734 Warszawa 

postanawia: 

1) umarza postępowanie odwoławcze;  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 

15, 02-273 Warszawa kwoty 13 500 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 

zero groszy) st

anowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na postanowienie 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie. 

Przewodniczący:  …………………………… 


Sygn. akt KIO 581/19 

U z a s a d n i e n i e 

           Zamawiający  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie – prowadzi w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  

Świadczenie  usługi  wdrożenia  systemu  monitorowania  i  zarządzania  wydrukami  oraz 

outsourcingu  wielof

unkcyjnych  urządzeń  drukujących  przeznaczonych  dla  jednostek  i 

komórek  organizacyjnych  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  (nr  referencyjny:  ILG8c-231-

02/2018), na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp” lub 

„Pzp”. 

Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwota  określona  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz. Urz. Unii Europejskiej w dniu 21 

lipca 2018 r., pod numerem 2018/S 139-318754. 

Odwołujący  –  Konica  Minolta  Business  Solutions  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie 

–  wniósł odwołanie  wobec zaniechania odrzucenia przez Zamawiającego oferty 

wykonawcy  Ricoh  Polska  Sp.  z  o.o.

  (dalej:  „RICOH”)  oraz  wykonawcy  Wasko  S.A.  (dalej: 

„WASKO”), zarzucając naruszenie przepisów ustawy Pzp: 

art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp 

przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy RICOH, której 

treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: 

„SIWZ”) 

zakresie  wymagań  określonych  w  OPZ  (…),  w  zakresie  wskazanym  w  uzasadnieniu 

odwołania oraz jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  polegający  na  oświadczaniu  o  zgodności 

oferowanych urządzeń i oprogramowania niezgodnie ze stanem rzeczywistym, co oznacza 

działanie  sprzeczne  z  prawem  i  dobrymi  obyczajami  naruszające  interesy  innych 

wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu; 

art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp 

przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy WASKO, której 

treść nie odpowiada treści SIWZ z zakresie następujących wymagań określonych w (…), w 

zakresie wskazanym w uzasadnieniu odwołania oraz jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej 

konkurencji w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji polegający na 

oświadczaniu o zgodności oferowanych urządzeń i oprogramowania niezgodnie ze stanem 

rzeczywistym, co oznacza działanie sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami naruszające 

interesy inny

ch wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu. 


Stawiając powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o: 

1.  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  badania  i  oceny  oferty  RICOH, 

dokonanie  ponownego  badania  i  oceny  oferty  tego  wykonawcy  oraz  odrzucenie  oferty 

RICOH na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp; 

2.  nakazanie  Zamawiającemu  dokonanie  ponownego  badania  i  oceny  oferty  WASKO  i 

odrzucenie  oferty  tego  wykonawcy  z  powodu  niezgodności  treści  oferty  z  SIWZ  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp; 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  zwrotu  kosztów  postępowania 

odwoławczego zgodnie z rachunkiem, który zostanie przedłożony na rozprawie. 

Na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 15 kwietnia 2019 r. (przed otwarciem rozprawy) 

Odwołujący cofnął odwołanie. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  –  wobec  skutecznego  cofnięcia  odwołania  –  umorzyła 

postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy Pzp i nakazała dokonanie zwrotu Odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

oraz  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  Izba  uwzględniła  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) - 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a.  

Przewodniczący:…………………………  


wiper-pixel