KIO 580/19 POSTANOWIENIE 15 kwietnia 2019 roku

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 580/19 

POSTANOWIENIE 

z 15 kwietnia 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Emil Kawa 

Członkowie:       Magdalena Grabarczyk 

Ernest Klauziński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  15  kwietnia  2019  r.  w 

Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  01 

kwietnia  2019  roku  prze

z  wykonawcę  Amgen  Sp.  z  o.o.  ul.  Puławska  145,  02-715 

Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Zachodniopomorskie 

Centrum Onkologii ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwro

t  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego Amgen Sp. z o.o. ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa  kwoty 13 500 (słownie: 

trzynaście  tysięcy  pięćset)  złotych,  tytułem  zwrotu  90%  kwoty  uiszczonego  wpisu  od 

odwołania.   

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego  w Szczecinie. 

Przewodniczący:       ………………..…..  

Członkowie :      …………………….. 

……………………. 


Sygn. akt:  KIO 580/19 

UZASADNIENIE 

Zamawiający Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin, 

prowadzi  postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  udzielenie  zamówienia  na 

dostawę produktów leczniczych, nr referencyjny postepowania PN-3/19.  

Wa

rtość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem  nr 2019/S 017-035449 w dniu 24 stycznia 2019 r.   r..   

Odwołujący  wniósł  odwołanie  zarzucając  Zamawiającemu  dokonanie  czynności 

polegającej na wyborze w ramach pakietu nr 3b jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez 

Salus International Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach. 

Zarzucił,  że  Zamawiający  nie  dokonał  wezwania  wybranego  wykonawcy  do  złożenia 

wyjaśnień  w  zakresie  zaoferowanej  ceny  w  sytuacji,  gdy  cena  zaoferowana  przez  tego 

wykonawcę  była  niższa  o  więcej  niż  30%  od  wartości  zamówienia  dla  pakietu  3b,  a  w 

związku  z  tym  Zamawiający  był  zobowiązany  wezwać  tego  wykonawcę  do  przedstawienia 

stosown

ych  wyjaśnień.  Ponadto  zarzucił  nieprawidłowy  wybór  oferty  w  sytuacji,  kiedy 

złożona  przez  tego  wykonawcę  oferta  była  nieważna  na  podstawie  odrębnych  od  Pzp 

przepisów tj. art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej 

z uwagi na jej opatrzenie podpisem kwalifikowanym wykorzystującym algorytm 

SHA-1

, a także ze względu na złożenie przez wykonawcę nieprawidłowego wadium. 

W  dniu  12  kwietnia  2019  roku  d

o  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

oświadczenie odwołującego o cofnięciu przedmiotowego odwołania. 

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza działając na podstawie art. 187 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień Publicznych oraz w związku § 13 

ust.  2  pkt.  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r poz.1092) umorzyła 

postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Izba stwierdz

a, że cofniecie odwołania przywraca stan prawny postępowania sprzed 

wniesienia  odwołania.  Odwołanie  cofnięte  nie  wywołuje  w  postępowaniu  żadnych  skutków 

prawnych związanych z jego wniesieniem.    

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  -  Prawo  zam

ówień  publicznych  i  na 

podstawie  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U z 2018 r , poz. 


1092),  Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  90%  kwoty  wpisu,  który 

został uiszczony w wysokości 15 000,00 złotych. 

Przewodniczący:       ………………..…..  

Członkowie :       …………………….. 

……………………. 


wiper-pixel