KIO 579/19 WYROK dnia 23 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 579/19 

WYROK 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś 

                                       Protokolant:         

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2019 r. przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum: 

1. Euvic Sp. z o.o. (lider), ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice 

2. Blue Brain Sp. z o.o. Sp.k. (członek), ul. Ks. Trockiego 22, 30-394 Kraków                                                                                                                                                      

3. eo 

Networks S.A. (członek), ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa 

w  postępowaniu prowadzonym  przez  zamawiającego:  PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A.,  ul. 

Targowa 74, 03-734 Warszawa 

przy udziale wykonawcy: Konica Minolta Bussines Polska Sp. z o.o., ul. M

uszkieterów 15, 

02-273  Warszawa 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

z

amawiającego  

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie; 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  -  konsorcjum:  1.  Euvic  Sp.  z  o.o.  (lider)  z  siedzibą  w  Gliwicach,  2.  Blue  Brain 

Sp. z o.o. Sp.k. (członek) z siedzibą w Krakowie, 3. eo Networks S.A. (członek) z siedzibą w 

Warszawie, i: 

2.1. zalicza w 

poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  -  konsorcjum:  1.  Euvic  Sp.  z  o.o.  (lider)  z 

siedzibą w Gliwicach, 2. Blue Brain Sp. z o.o. Sp.k. (członek) z siedzibą w Krakowie, 3. 

eo 

Networks S.A. (członek) z siedzibą w Warszawie – tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986

, z późn. zm.) na wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.  

Przewodniczący: ……………………………. 


Sygn. akt KIO 579/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie – prowadzi w 

trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

Świadczenie  usługi  wdrożenia  systemu  monitorowania  i  zarządzania  wydrukami  oraz 

outsourcingu wielofunkcyjnych urządzeń drukujących przeznaczonych dla jednostek i komórek 

organizacyjnych  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  (nr  referencyjny:  ILG8c-231-02/2018),  na 

podstawie  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  zwanej  dalej  „ustawa  Pzp”,  „Pzp”  lub 

„ustawa”. 

Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwota  określona  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz. Urz. Unii Europejskiej w dniu 21 

lipca 2018 r., pod numerem 2018/S 139-318754. 

Odwołujący – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia –  

konsorcjum:  1.  Euvic  Sp.  z  o.o.  (lider)  z  sied

zibą  w  Gliwicach,  2.  Blue  Brain  Sp.  z  o.o.  Sp.k. 

(członek)  z  siedzibą  w  Krakowie,    3.  eo  Networks  S.A.  (członek)  z  siedzibą  w  Warszawie  – 

wniósł  w  dniu  1  kwietnia  2019  r.  odwołanie  od  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego, 

zarzuc

ając naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 

art.  24  ust.  1  pkt  12  w  związku  z  art.  7  ust.  1  przez  uznanie,  że  Odwołujący  nie  wykazał 

spełniania  warunków  udziału  w  zakresie  posiadania  sieci  autoryzowanych  punktów 

serwisowych, podczas 

gdy Odwołujący przedstawił zarówno listę punktów serwisowych oraz 

przedstawił  autoryzację  producenta  oferowanego  sprzętu,  czym  wykazał  spełnianie 

warunków  udziału  w  brzmieniu  określonym  w  SIWZ  i  odpowiedziach  na  pytania 

wykonawców; 

art.  24  ust.  1  pkt  12  w  związku  z  art.  7  ust.  1  przez  uznanie,  że  Odwołujący  nie  wykazał 

spełniania  warunków  udziału  w  zakresie  warunku  zdolności  technicznej  i  zawodowej, 

podczas gdy Odwołujący wykazał się posiadaniem odpowiedniego doświadczenia, zgodnie 

z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ; 

3)  art.  7  ust.  1  przez  p

rowadzenie  postępowania  w  sposób  niezapewniający  realizacji  zasad 

uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców  oraz  zasady  przejrzystości  i 

adekwatności  w  związku  z  wybiórczym  stosowaniem  zasad  udziału  w  zakresie  punktów 

serwisowych i sposobu wykaz

ania ich spełniania w stosunku do różnych wykonawców, 

4) art.  92  ust.  1  pkt  3  w  zw.  z  art.  24  ust.  4  przez  brak  wskazania  wymaganych  prawem 

informacji  dotyczących  podstaw  decyzji  Zamawiającego,  w  tym  nie  wskazania,  których 


elementów  warunków  udziału  zarówno  opisanych  w  Części  szczegółowej  I  jak  i  Części 

Szczegółowej II, Odwołujący nie wykazał w ofercie.  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:  

unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z udziału w postępowaniu;  

2) dokonania 

ponownego  badania  spełniania  przez  Odwołującego  warunków  udziału  w 

postępowaniu z uwzględnieniem treści odwołania. 

O

dwołujący  wskazał,  że  odwołanie  zostało  wniesione  od  czynności  wykluczenia 

Odwołującego  z  postępowania,  o  której  Zamawiający  poinformował  Odwołującego  drogą 
elektroniczną  w  dniu  20  marca  2019  r.  Termin  do  wniesienia  odwołania  upływał  w  dniu  1 

kwietnia 201

9 r., a zatem odwołanie zostało wniesione w przepisanym terminie. 

Odwołujący  podniósł,  że  jego  interes w  uzyskaniu zamówienia,  jako wykonawcy, który 

złożył ofertę ważną i najwyżej ocenioną z ważnych ofert w postępowaniu, doznał uszczerbku. 
Odwołujący również spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane przez Zamawiającego w 
SIWZ, co wykazał w toku procedury wyjaśniania złożonych dokumentów i oświadczeń. Złożenie 
odwołania w powyższym zakresie na obecnym etapie jest konieczne w celu ochrony interesów 
Odwołującego. 

Uzasadnienie  

I. 

Część wstępna 

W  dniu  20  marca  2019  r.  Odwołujący  został  poinformowany  przez  Zamawiającego 

(widomością e-mail) o wykluczeniu go z udziału w postępowaniu, gdyż, jak uznał Zamawiający, 
Odwołujący  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  a  zatem  zaszła 
przesłanka do zastosowania względem Odwołującego sankcji wynikającej z art. 24 ust. 1 pkt 12 

Pzp. 

Zamawiający  wskazał,  że  podstawą  wykluczenia  Odwołującego  jest  niewykazanie 

spełniania  warunków  udziału  w  zakresie  warunków  określonych  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  3 
SIWZ,  odnośnie  posiadania  sieci  punktów  serwisowych,  a  także  określonych  w  Rozdziale  XI 

ust. 3 pkt 1 SIWZ, w zakresie umowy realizowanej na rzecz Poczty Polskiej S.A. oraz umowy 
realizowanej na rzecz Xerox Polska Sp. z o.o., jako niepotwierdzających spełniania warunków 
udziału w postępowaniu.  

Zgodnie  z  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  SIWZ, 

przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 41 miesięcy od dnia podpisania Umowy 
usług  związanych  z  Outsourcingiem  urządzeń,  Systemem  Wydruku,  Środowiskiem  Urządzeń 
Drukujących,  Serwisem  urządzeń,  Serwisem  systemu  oraz  Optymalizacją  usługi,  usługi 
outsourcingu wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz usługi w modelu SaaS, obejmującej 
system  monitorowania  oraz  zarządzania  wydrukami.  Przedmiotem  dostawy  w  ramach 
zamówienia  było  min.  280  sztuk  urządzeń  standardu  D1,  527  sztuk  urządzeń  standardu  D2 
oraz 53 urządzenia standardu D3.  

Zamawiający w SIWZ określił (Rozdział XI) szczegółowe warunki udziału w postępowaniu. W 

zakresie warunku zdolności  technicznej  i  zawodowej,  Zamawiający  za spełniających  warunek 
udziału w postępowaniu miał uznać wykonawców, którzy wykażą, między innymi, że: 

w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie  realizował/realizuje  należycie  co 


najmniej  dwie  umowy/zamówienia  o  wartości  co  najmniej  5 000  000  zł  każda,  których 
przedmiotem  była  dzierżawa  przez  okres  co  najmniej  3  lat,  co  najmniej  400 
wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w tym co najmniej w 10 lokalizacjach (Rozdział 

XI ust. 3 pkt 1 SIWZ), 

posiadają  sieć  punktów  serwisowych  na  terenie  całej  Polski  autoryzowanych  przez 

producenta  oferowanych  urządzeń  drukujących  (w  tym  co  najmniej  jeden  punkt 
serwisowy  na  terenie  każdego  województwa),  obejmujących  zasięgiem  wszystkie 
lokalizacje Zamawiającego zawarte w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia 
w zakresie lokalizacji typu A i B (Rozdział XI ust. 3 pkt 3 SIWZ).  

W postępowaniu zostały złożone 4 oferty: 

1)  oferta wykonawcy WASKO 

S.A. na kwotę: 17 123 806,13 zł brutto - została odrzucona 

w dniu 26 marca 2019 r., 

2)  oferta wykonawcy Ricoh 

Polska Sp. z o.o. na kwotę: 17 156 349,01 zł brutto, 

3)  oferta  wykonawcy  Konica  Minolta  Business  Solutions 

Polska  Sp.  z  o.o.  na  kwotę: 

498,02 zł brutto, 

oferta Odwołującego na kwotę 19 976 931,35 zł brutto. 

Oferta  Odwołującego,  przy  zastosowaniu  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  SIWZ, 

została oceniona jako oferta najkorzystniejsza w postępowaniu. 

W  odniesieniu  do  usługi  realizowanej  na  rzecz  Poczty  Polskiej  S.A.  Zamawiający  wzywał 

Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  26  ust.  4  Pzp  pismami  z  dnia  29  stycznia 
2019  r.  oraz  6  marca  2019  r.  Przedmiotem  wezwań  było  wyjaśnienie  okresu  realizacji 
zamówienia  oraz  jego  wartości  w  zakresie  dzierżawy  urządzeń  wielofunkcyjnych.  W  dniu  13 

marca  2019  r.  w  trybie  art.  26  us

t.  3  Pzp  Zamawiający  wezwał  Odwołującego  do  złożenia 

uzupełnienia wykazu realizowanych umów o wartości co najmniej 5 000 000 zł każda, których 
przedmiotem  była dzierżawa przez  okres co  najmniej  3 lat,  co  najmniej 400 wielofunkcyjnych 
urządzeń  drukujących, w  tym  co  najmniej  w  10  lokalizacjach, gdyż  uznał,  że mimo  złożonych 
przez  Odwołującego  wyjaśnień,  umowa  realizowana  na  rzecz  Poczty  Polskiej  nie  potwierdza 
spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Odwołujący  udzielał  stosowanych  wyjaśnień  i 
uzupełniał  dokumentację  w  terminach  wskazanych  przez  Zamawiającego.  Całość 

korespondencji zawarta jest w dokumentacji przetargowej. 

W  odniesieniu  do  wykazu  punktów  serwisowych  przedstawionych  przez  Odwołującego 

celem  wykazania  spełniania  warunku  określonego  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  3  SIWZ, 
Zamawiający wzywał Odwołującego w dniu 29 stycznia 2019 r. do uzupełnienia w trybie art. 26 
ust.  3  Pzp  dokumentu  potwierdzającego  autoryzację  producenta  oferowanych  urządzeń 
wskazanych w wykazie punktów serwisowych. Następnie Zamawiający wezwał Odwołującego 
w trybie art. 26 ust. 3 Pzp w piśmie z dnia 18 lutego 2019 r. do uzupełnienia wykazu punktów 

serwisowych 

na terenie całej Polski autoryzowanych przez producenta oferowanych urządzeń 

drukujących  (w  tym,  co  najmniej  jeden  punkt  serwisowy  na  terenie  każdego  województwa) 
obejmujących  zasięgiem  wszystkie  lokalizacje  Zamawiającego  zawarte  w  Załączniku  nr  4  do 
Opisu  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  lokalizacji  typu  A  i  B.  Z  kolei  w  piśmie  z  dnia  29 
stycznia  2019  r.  Zamawiający  wezwał  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących 
zarzutów  wykonawcy  Konica  Minolta  Business  Solutions  Polska  Sp.  z  o.o.  dotyczących  sieci 


punktów serwisowych podniesionych w piśmie z dnia 28 stycznia 2019 r. Odwołujący udzielał 
stosowanych  wyjaśnień  oraz  uzupełniał  dokumentację  w  terminach  wskazanych  przez 
Zamawiającego. Całość korespondencji zawarta jest w dokumentacji przetargowej. 
II. Część szczegółowa - brak wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale XI ust. 1 

pkt 3 SIWZ- a

utoryzowana sieć punktów serwisowych 

1.  W  pierwsze

j  kolejności  Odwołujący  wskazał,  że  całość  uzasadnienia  dotyczącego 

wykluczenia  Odwołującego  z  uwagi  na  niewykazanie  spełniania  warunków  udziału,  o  którym 
mowa  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  3  Pzp,  sprowadza  się  do  opisu  zdarzeń  faktycznych,  które 
miały  miejsce  w  postępowaniu,  treści  kolejnych  wezwań  Zamawiającego  oraz  odpowiedzi  na 
nie,  natomiast  nie  zawiera  nawet  krótkiego  uzasadnienia  podjętej  przez  Zamawiającego 
decyzji.  Zamawiający  nie  wyciąga  żadnego,  innego  niż  niewykazanie  spełniania  warunku 
udziału,  wniosku  z  prowadzonej  korespondencji,  nie  wskazuje  dlaczego  nie  przyjmuje 
wyjaśnień  Odwołującego  oraz  dlaczego  konkretnie  w  sposób  wybiórczy  rozumie  udzielone 
przez  siebie  wyjaśnienia.  Uzasadnienie  można  zatem  jedynie  domniemywać  z  treści 
poszczególnych  wezwań  kierowanych  do  Zamawiającego,  ale  nie  z  samej  decyzji  o 
wykluczeniu Odwołującego z postępowania. Ponieważ Zamawiający w informacji o wykluczeniu 
odnosi  się  zarówno  do  kwestii  samych  punktów  serwisowych  i  ich  odmiennego  rozumienia 
przez strony oraz rzekomo uzupełnionego dwa razy dokumentu potwierdzającego autoryzację 
producenta  oferowanego  sprzętu,  Odwołujący  nie  ma  jasnej  informacji  z  jakiego  konkretnie 
powodu  nastąpiło  jego  wykluczenie,  to  znaczy  których  elementów  warunku  udziału  w 
postępowaniu określonych w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3 SIWZ nie spełnił i dlaczego. 
Wskazana przez Zamawiającego podstawa wykluczenia Odwołującego, nie sprostowana przez 
Zamawiającego  w  żaden  sposób,  nie  koreluje  jednocześnie  z  treścią  SIWZ  oraz  opisanym 
przebiegiem korespondencji pomiędzy stronami. Zamawiający zarzucił bowiem Odwołującemu 
(str. 3 z 8 informacji z dnia 20 marca 2019 r.), że Odwołujący „nie wykazał spełniania warunku 
udziału,  o  którym  mowa  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  2  SIWZ”  dalej  cytując  treść  warunku 
określonego  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  3  SIWZ.  Ta  rozbieżność  jest  istotna  dla  czynności 
Zamawiającego  wykluczającej  Odwołującego,  bowiem  zgodnie  z  przepisami  prawa 
Zamawiający podejmując taką decyzję musi wskazać jej podstawę prawną, tj. przepis ustawy 
Pzp  a  także,  w  przypadku  wykluczenia  wobec  nie  spełniania  warunków  udziału  określonych 
przez  Zamawiającego,  stosowny  opis  w  SIWZ.  O  ile  Zamawiający  wskazał,  że  podstawą 
wykluczenia Odwołującego jest art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, o tyle w zakresie SIWZ wskazał, że 
Odwołujący nie wykazał spełniania warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 2 SIWZ, a 

nie w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3. 
2. 

Z  ostrożności  procesowej  jedynie,  bazując  na  opisie  korespondencji,  zakładając,  że 

podstawą wykluczenia Odwołującego był jednak warunek udziału określony w Rozdziale XI ust. 

pkt  3  SIWZ,  Odwołujący  wskazał,  że  nie  zgadza  się  z  tezą,  jakoby  nie  potwierdził  on 

spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie tego warunku. 

Zamawiający  wymagał,  by  wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego posiadali sieć punktów serwisowych na terenie całej Polski autoryzowanych przez 

producenta oferowanych urządzeń drukujących (w tym co najmniej jeden punkt serwisowy na 


terenie każdego województwa), obejmujących zasięgiem wszystkie lokalizacje Zamawiającego 

zawarte w  Załączniku nr  4  do  Opisu  przedmiotu zamówienia w  zakresie lokalizacji typu  A  i  B 

(Rozdział  XI  ust.  3  pkt  3  SIWZ).  Zamawiający  nie  zamieścił  bezpośrednio  w  SIWZ  żadnych 

innych  wymogów  dotyczących  charakterystyki  tych  punktów  czy  ich  sieci.  Natomiast  w  toku 

odpowiedzi na pytania wykonawców, na pytanie 28:s „Zamawiający w SIWZ str. 6 z 31 rozdział XI 

pkt  3/3  wymagał  posiadania  przez  Oferenta  autoryzowanego  punktu  serwisowego  dla  oferowanych 

urządzeń i systemów informatycznych instalowanych na urządzeniach w każdym województwie. Firma 

nasza posiada pracowników zatrudnionych w województwie opolskim bez stałego punktu serwisowego 

do obsługi regionu a samo województwo opolskie (ze względu na wielkość i komunikacje (autostrada) 

obsługiwane  jest  administracyjnie  przez  punkty  serwisowe  z  Katowic  i  Wrocławia),  czy  Zamawiający 

dopuści  takie  rozwiązanie?,  w  dniu  17  sierpnia  2018  r.  Zamawiający  udzielił  następującej 

odpowiedzi: 

Dopuszcza  -  Zamawiający wymaga zapewnienia serwisu i obsługi urządzeń w każdym 

województwie przez serwis posiadający autoryzację producenta tych urządzeń. Serwis powinien spełniać 

wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie obsługi serwisowej (Certyfikat ISO 9001) oraz 

spełniania w zakresie serwisu parametru SM.” 

Definicja serwisu urządzeń a także opis wymagań dotyczących serwisu oraz parametry 

SLA  zostały  określone  przez  Zamawiającego  w  Załączniku  nr  1  do  SIWZ  -  Opis  przedmiotu 

zamówienia.  I  tak  zgodnie  z  przyjętą  definicją  serwis  urządzeń  to  „usługa  obejmująca  pełną 

obsługę  wielofunkcyjnych  urządzeń  drukujących  dostarczonych  przez Wykonawcę,  w  tym  również  ich 

naprawę, konserwację, okresowe przeglądy wymagane wskazaniami producenta, wymianę zużytych lub 

uszkodzonych części albo podzespołów, wymianę wszelkich zużytych materiałów eksploatacyjnych (za 

wyjątkiem wymiany papieru)”. Opisy te zostały też doprecyzowane w dalszej części Załącznika nr 

1, gdzie Zamawiający wskazał: 

„5.5.3. Zakres Serwisu urządzeń obejmuje: 

konserwację urządzeń; 

5.5.3.2. w

ykonywanie  okresowych  przeglądów  gwarancyjnych  wymaganych  przez  producenta   

urządzeń;   

zapewnienie sprawności urządzeń; 

wymianę części zamiennych; 

wyprowadzanie Incydentów związanych z eksploatacją urządzeń; 

5.5.3.6. dla lokalizacji typu A - dos

tarczenie i wymianę tonerów; 

5.5.3.7. dla lokalizacji typu B- dostarczenie nowego tonera; 

wymianę pozostałych materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem papieru); 

wszelkie  inne  niewymienione  powyżej  czynności  niezbędne  do  prawidłowego  działania 

dostar

czonych urządzeń drukujących.”  

Wymagania dotyczące serwisu urządzeń zostały opisane przez Zamawiającego w pkt 5.5. tego 

Załącznika i wynika z ich w szczególności to, że „Serwis  urządzeń  będzie  wykonywany  zgodnie  z 


poniższymi warunkami SLA: 

rozwiązanie  zgłoszonego  przez  Zamawiającego  lub  wskazanego  przez  System  Wydruku 

Incydentu nastąpi w następnym dniu roboczym od zgłoszenia lub podjęcia przez Wykonawcę wiedzy o 

Incydencie dotyczącym Systemu Wydruku; 

w przypadku braku możliwości skutecznej naprawy w wymaganym czasieWykonawca w ww.  

czasie na swój koszt dostarczy urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach od urządzeniaktóre 

uległo awarii (obejście); 

3.  dostawa  i  wymiana  pozostałych  materiałów  eksploatacyjnych  lub  konserwacyjnych  w 

lokalizacjach typu  A  i  B 

realizowana w sposób gwarantujący ciągłą dostępność Usługi;”. W żadnym 

miejscu Załącznika nr 1 Zamawiający nie wskazał, że jakakolwiek z usług objętych serwisem miałaby być 

realizowana  w  punkcie  serwisowym,  a  tym  bardziej  w  lokalnym,  stacjonarnym  punkcie  serwisowym 

wykonawcy. Posiłkując się jednak opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ - projekcie Umowy zasadami 

określonymi  dla  realizacji  usługi  gwarancyjnej,  należy  podnieść,  że  Zamawiający  w  §  9  ust. 

wskazał,  że  „8.  Naprawa  urządzeń  realizowana  będzie  w  miejscu  ich  użytkowania,  a  jeżeli  

będzie  to  niemożliwe,  to  Wykonawca  na  czas  naprawy  urządzeń  w  serwisie  dostarczy 

Zamawiającemu urządzenie zastępcze (zamienne) o parametrach nie gorszych niż parametry 

urządzenia  zdefektowanego.” Ponieważ w dalszej części opisów dotyczących realizacji uprawnień z 

gwarancji w odniesieniu do urządzeń, Zamawiający zakładał ich realizację na zasadach określonych w 

Załączniku nr 1 do SIWZ dla serwisu urządzeń, a także braku innych uregulowań w projekcie umowy w 

odniesieniu d

o zasad świadczenia usług serwisowych, uznać należy, że przywołany opis ma analogiczne 

zastosowanie  do  świadczenia  usługi  serwisu  urządzeń.  Jest  to  logiczne  również  z  uwagi  na  tożsamy 

przedmiotowo zakres serwisu i gwarancji dla urządzeń w zakresie ich naprawy. 

W odniesieniu do usług serwisowych dotyczących dostarczenia i wymiany tonerów dla 

lokalizacji A i B, Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 113 „Czy Zamawiający: dla lokalizacji B, 

dopuści możliwość dostarczania tonerów firmą kurierską i odbieranie pustych pojemników od tonera przy 

okazji wizyt serwisowych w lokalizacji?, 

w

skazał:  Odpowiedź  udzielona  na  pytanie  112.  Jednocześnie  Zamawiający  dopuszcza  dostarczanie 

tonerów firmą kurierską i odbieranie zużytych materiałów eksploatacyjnychw tym pustych pojemników od 

tonera

przy okazji wizyt serwisowych lub za pośrednictwem firmy kurierskiej jednak nie rzadziej niż raz w 

miesiącu.”  

Z  kolei  przy  pytaniu  112 

Prosimy o potwierdzenie, że w lokalizacjach typu B, Zamawiający 

przewiduje  możliwość  wymiany  tonerów  przez  pracowników  Zamawiającego,  Zamawiający  udzielił 

odpowiedzi 

„W lokalizacjach typu B Zamawiający przewiduje dostarczanie tonerów przez firmę kurierską 

oraz  wymianę  zużytych  tonerów  przez  pracowników  Zamawiającego.  Jednocześnie  Wykonawca  do 

raportu  z  d

otrzymania  parametrów  SLA  dla  dostępności  urządzeń  drukujących  za  dany  okres 

rozliczeniowy  musi  załączyć  kopię  potwierdzenia  dostarczenia/odbioru  podpisanego  przez 

Zamawiającego.  Raport  SLA  musi  uwzględniać  czas  dostawy  tonerów  oraz  czas  instalacji  tonera  w 


urządzeniu (w przypadku różnicy w czasie pomiędzy terminem dostawy a terminem instalacji różnica ta 

nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu poziomu SLA).”  

Zatem, r

ównież w przypadku wymiany tonerów i czynności z tym związanych, SIWZ nie 

przewidywał  dokonywania  żadnych  czynności  poza  lokalizacją  urządzenia  wielofunkcyjnego, 

przez wszystkim zaś jakichkolwiek czynności w punkcie serwisowym.  

Odwołujący  w  celu  wykazania  spełniania  warunku  określonego  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  3  SIWZ 

przedstawił jako Załącznik nr 10 „Wykaz punktów serwisowych”, wskazując nazwę punktu serwisowego, 

adres  punktu  serwisowego,  nazwę  województwa  punktu  serwisowego  oraz  obsługiwane  lokalizacje. 

Pu

nkty  te  obejmowały  adresy  punktów  kurierskich  DPD,  w  których  autoryzowany  serwisant  mógł 

nadawać  lub  odbierać  nadane  do  niego  części  i  materiały  eksploatacyjne.  Po  wezwaniu  przez 

Zamawiającego  do  uzupełnienia  w  trybie  art.  24  (26)  ust.  3  Pzp  tak  sporządzonego  wykazu  punktów 

serwisowych, 

Odwołujący złożył nowy wykaz uzupełniony o nazwiska i dane kontaktowe pracowników eo 

Networks w każdym województwie, ze wskazaniem za jaki obszar te osoby odpowiadają. Każda z tych 

osób posiada certyfikat autoryzacyjny dla świadczenia usług serwisowych wystawiony przez producenta 

dostarczanego sprzętu. Jednocześnie Odwołujący wyjaśnił Zamawiającemu jak rozumie opisy SIWZ, w 

szczególności  wskazał,  że  Zamawiający  nie  wymagał  wykazania  się  stacjonarnymi  punktami 

serwisowymi,  nie  wskazał  definicji  punktu  serwisowego,  a  także  odwołał  się  do  cytowanej  wyżej 

odpowiedzi na pytanie 28. W

yjaśnił też i poparł to wyjaśnienie oświadczeniem producenta urządzeń, że 

nie prowadzi się odrębnej polityki autoryzującej regionalne stacjonarne punkty serwisowe rozumiane jako 

działalność  prowadzona  pod  określonym  adresem,  ale  autoryzuje  i  certyfikuje  kompetencje  sieci 

inżynierów zlokalizowanych na terenie Polski świadczących usługi serwisowe w siedzibie Klienta. Jest to 

zaakceptowana polityka autoryzacji partnerów stosowana przez producenta sprzętu dostarczanego przez 

Wykonawcę. W tak stworzonej i autoryzowanej sieci punktów serwisowych wykorzystywany jest punkt 

kurierski, 

z którym podmiot serwisujący – eo Networks, posiadający autoryzację producenta sprzętu - ma 

zawartą umowę.  

W  toku  prowadzonej  procedury  badania  spełniania  przez  Odwołującego  warunków  udziału  w 

p

ostępowaniu, wzywając do złożenia wyjaśnień odnośnie sieci punktów serwisowych, Zamawiający zajął 

stanowisko,  które  zbiorczo  zostało  przedstawione  w  informacji  o  wykluczeniu  Odwołującego  z 

p

ostępowania.  Zamawiający  twierdzi,  że  nie  jest  prawdą,  że  nie  wymagał  w  SIWZ  wykazania  się 

stacjonarnymi punktami serwisowymi, a taki wymóg wynika ze sformułowania „punkt serwisowy” użyty w 

sformułowaniu  warunku  udziału,  a  także  konieczność  podania  nazwy  punktu  serwisowego  i  adresu 

punktu 

serwisowego  w  Załączniku  nr  10.  Zamawiający  twierdzi  również,  że  odpowiedź  na  pytanie  28 

dopuścił jedynie takie rozwiązanie, gdzie jedno z województw obsługiwane będzie administracyjnie przez 

punkty  serwisowe  w  innej  lokalizacji,  a  nie  przez  pracowników  zatrudnionych  bez  stałego  punktu 

serwisowego.  Również  nie  uwzględnił  on  złożonego  uzupełnionego  wykazu  punktów  serwisowych 

twierdząc, że żądał listy punktów serwisowych, a nie wykazu osób.  

Odwołujący  nie  może  zgodzić  się  z  interpretacją warunku  określonego  w  Rozdziale  XI  ust. 3  pkt  3 


SIWZ przez Zamawiającego, w kontekście wskazanych wyżej opisów SIWZ, OPZ i projektu umowy oraz 

odpowiedzi  na  pytania  wykonawców.  Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  warunek  ten  dotyczy  wprost 

urządzeń będących przedmiotem dostawy w ramach postępowania, a zatem należy uznać, że warunki 

udziału w postępowaniu oraz zasady realizacji usługi serwisu urządzeń i gwarancji są ze sobą powiązane. 

Deklarację spełniania warunku udziału należy zatem odczytywać przez pryzmat warunków świadczenia 

usługi serwisowej i gwarancji, co znajduje też potwierdzenie w zasadzie proporcjonalności wynikającej z 

art. 7 ust. 1 Pzp. 

Usługa serwisu, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w OPZ, jak 

również  przedmiotowo  tożsama  usługa  wynikająca  z  gwarancji,  miała  być  świadczona  w  lokalizacjach 

Zamawiającego,  czyli  tam,  gdzie  dostarczone  są  urządzenia.  Dopiero  w  przypadku  niemożności  ich 

naprawienia, urządzenia te miały być naprawiane „w serwisie”. Inne czynności dotyczące urządzeń, takie 

jak  ich  konserw

acja,  wymiana  części,  są  realizowane  w  miejscu  użytkowania  i  nie  ma  potrzeby  ich 

dostarczania 

do jakiegoś punktu serwisowego. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  dostarczane  urządzenia  są  wielkogabarytowe,  ich 

dostarczenie  do  stacjonarnego  punktu  serwisowego  prze

z  pracowników  Zamawiającego  jest 

niemożliwe, gdyż urządzenie to wymaga odłączenia go od systemu informatycznego w ramach 
którego  funkcjonuje,  a  także  zabezpieczenia  (wymontowania)  dysku.  Takich  czynności  może 
dokonać tylko autoryzowany serwisant i tylko w miejscu użytkowania urządzenia. Z tego punktu 

widzenia  rozumienie  punktu  serwisowego  jako  stacjonarnej  lokalizacji  jest  bez  znaczenia  dla 
procesu  świadczenia  usługi  serwisu,  a  co  ważne  pomniejsza  jego  koszty.  Nie  znajduje 
uzasadnienia  twierdzenie  Zamawiającego,  że  odpowiedzią  na  pytanie  28  dopuścił  on 
odstępstwo  do  warunków  udziału  w  zakresie  posiadania  stacjonarnych  punktów  serwisowych 
na  terenie  każdego  województwa,  ale  tylko  w  odniesieniu  do  sytuacji,  w  której  usługa 
serwisowa w jednym z województw będzie świadczona przez punkty serwisowe zlokalizowane 
w  innych  województwach,  a  nie  do  sytuacji,  w  której  dopuszcza  się  posiadanie  pracowników 
zatrudnionych bez stałego punktu serwisowego. Interpretacja Zamawiającego nie ma pokrycia 
ani  w  treści  zadanego  pytania  („Firma  nasza  posiada  pracowników  zatrudnionych  w 
województwie  opolskim  bez  stałego  punktu  serwisowego  do  obsługi  regionu  a  samo 
województwo  opolskie  (ze  względu  na  wielkość  i  komunikację  (autostrada)  obsługiwane  jest 

administracyjnie przez punkty serwi

sowe z Katowic i Wrocławia, czy Zamawiający dopuści takie 

rozwiązanie”)  oraz  odpowiedzi  („Dopuszcza  -  Zamawiający  wymaga  zapewnienia  serwisu  i 
obsługi  urządzeń  w  każdym  województwie  przez  serwis  posiadający  autoryzację  producenta 
tych  urządzeń”).  Obsługa  administracyjna  danego  punktu  serwisowego,  o  której  wspomina 
wykonawca zadający pytanie, nie oznacza świadczenia usług serwisowych przez ten punkt w 
innym województwie. Wykonawca wyraźnie wskazuje, że posiada pracowników zatrudnionych 
bez  stałego  punktu  serwisowego,  ale  to  oni  obsługują  region  (Województwo  Opolskie),  to 
znaczy  dokonują  napraw,  a  ich  obsługa  administracyjna  -  czyli  kadry,  płace,  przełożeni, 

administracja - 

zlokalizowana jest w innym województwie. Ewidentnie zatem Zamawiający w tej 

odpowiedzi 

przyjął i dopuścił sytuację możliwości wykazania warunku udziału w postępowaniu 

przez  punkty  serwisowe,  nie  koniecznie  stacjonarne,  rozumiane  jako  budynek  czy  biuro  z 
adresem. Tak samo mógłby stwierdzić Odwołujący, że posiada pracowników zatrudnionych w 


ka

żdym województwie bez stałego punktu serwisowego do obsługi regionu, a te województwa 

te obsługiwane są administracyjnie przez punkty serwisowe z Warszawy. Odwołujący nie widzi 
tu różnicy, czy dotyczy to jednego punktu serwisowego czy 16, chodzi bowiem o zasadę, którą 
Zamawiający  dopuścił.  Dodatkowo,  co  Zamawiający  pomija  w  informacji  o  wykluczeniu 
Odwołującego, istotne jest to jak skonstruował treść odpowiedzi - również w niej nie odwołał się 
do  wymogu  stacjonarnych  punktów  serwisowych,  ale  odpowiedział,  że  wymaga  zapewnienia 
serwisu  i  obsługi  urządzeń  w  każdym  województwie  przez  serwis  posiadający  autoryzację 
producenta sprzętu, a nie przez stacjonarne punkty serwisowe, które w większości przypadków 
odnośnie do  usług  serwisu urządzeń  wielofunkcyjnych świadczonych B2B,  pełnią jedynie rolę 
administracyjną.  Istotą  usługi  serwisu  i  gwarancji  kupowanej  przez  Zamawiającego  jest 
natomiast zapewnienie realizacji tej usługi i to zasadniczo w miejscu użytkowania urządzenia. 
Jeżeli  nawet  początkowo  Zamawiający,  konstruując  treść  SIWZ,  miał  na  myśli  punkty 
serwisowe  rozumiane  jako  punkty  stacjonarce  (co  nie  wynika  jednak  z  treści  warunku),  to 
odpowiedź na pytanie 28 zmieniła wymaganie, uznając, że „co najmniej jeden punkt serwisowy 
na  terenie  każdego  województwa”  oznacza  również  świadczenie  serwisu  bez  stałego  punktu 
serwisowego  na  terenie  województwa  w  sytuacji,  gdy  jest  on  obsługiwany  administracyjnie 

przez inny punkt serwisowy. 

Zamawiający  w  informacji  o  wykluczeniu  Odwołującego  podniósł,  jakoby  Odwołujący 

dwukrotn

ie  uzupełnił  w  trybie  art.  26  ust.  4  Pzp  dokument  autoryzacji  przez  producenta 

oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych sieci punktów serwisowych, przy czym z dokumentów 
tych wynika inna treść. Zamawiający wskazywał, że dokumenty autoryzacyjne w rzeczywistości 
nie potwierdzają posiadania i autoryzacji sieci serwisowej. 

Odwołujący wskazał, że zgodnie z literalnym brzmieniem warunku udziału określonego 

w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3 SIWZ, Zamawiający oczekiwał autoryzacji punktów serwisowych, a 

nie  sieci  tych  punkt

ów  („posiada  sieć  punktów  serwisowych  na  terenie  całej  Polski 

autoryzowanych przez producenta oferowanych urządzeń drukujących”).  

Zamawiający 

nie 

wymagał 

zgodnie 

SIWZ 

przedstawienia 

dokumentu 

potwierdzającego posiadaną autoryzację, jedynie wskazywał  w  Rozdziale  XII  ust.  10  lit.  c,  że 
na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego  „w Rozdziale XI ust 3 pkt 3 SIWZ - 
wykaz  punktów  serwisowych  potwierdzony  przez  producenta  oferowanych  urządzeń
potwierdzający  posiadanie  przez  Wykonawcę  sieci  punktów  serwisowych  na  terenie  całej 
Polski  autoryzowanych  przez  producenta  oferowanych  urządzeń  drukujących  (w  tym  co 
najmniej  jeden  punkt  serwisowy  na  terenie  każdego  województwa)  obejmujących  zasięgiem 
wszystkie  lokalizacje  Zamawiającego  zawarte  w  Załączniku  nr  4  do  Opisu  przedmiotu 
zamówienia w zakresie lokalizacji typu A i B – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik 
nr  10  do  SIWZ”  
Oprócz  potwierdzenia  przez  producenta  oferowanych  urządzeń  wykazu, 
Zamawiający nie określił jaki dokument miałby stanowić wymagane potwierdzenie producenta. 
Informacja potwierdzająca autoryzację producenta oferowanego sprzętu dla świadczenia usług 
serwisowych  natomiast  wynika  z  przedłożonego  w  trybie  art.  26  ust.  1  Pzp  certyfikatu  HP 

wystawionego  dla  eo 

Networks  S.A.,  ważnego  do  31  października  2019  r.  obejmującego 

dostawę  usług  z  pakietu  opieki  (serwisowych)  oraz  gwarancyjnych  (HP  Channel  Service 

Delivery Program).  


Zamawiający  natomiast  wezwał  Odwołującego  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  do  złożenia 

nowego wykazu tylko  raz  - w dniu 21 lutego 2019 r. W dniu 29 stycznia 2019 r. 

Zamawiający 

natomiast  wezwał  Odwołującego  do  dokumentu  potwierdzającego  autoryzację  punktów 
serwisowych. W odpowiedzi na tak sformułowane wezwanie, Odwołujący przedstawił pismo z 

dnia  1  lutego  2019  r.  wystawione 

przez  dostawcę oferowanego  sprzętu,  w  którym  potwierdził 

on, że eo Networks posiada status Autoryzowanego Partnera Serwisowego HP o specjalizacji 
serwisu sprzętu drukującego HP. Wyjaśnił również, że autoryzacja i certyfikacja serwisowa jest 
następstwem  badania  ogólnopolskiej  sieci  serwisowej  eo  Networks,  jej  zasobów  oraz 
zaakceptowanej metodologii wykonywania usługi serwisowych, a także pozytywnego wyników 
egzaminu  pracowników  zajmujących  się  naprawą  produktów  HP.  Tym  samym  producent 
potwierdził,  wbrew  temu  co  uważa  Zamawiający,  że  metodologia  świadczenia  usług 
serwisowych  przez  punkty  serwisowe  rozumiane  jako  osoby  posiadające  odpowiednie 
certyfikaty  i  pracujące  na  określonym  obszarze  bez  administracyjnego  punktu  serwisowego  - 
jest  przez  niego  objęta  wyżej  wskazanym  certyfikatem.  Pismo  złożone  przez  HP  w  dniu  20 
lutego  2019  r.,  jako  załącznik  do  nowego  wykazu  punktów  serwisowych  rozumianych  jako 
miejsca zamieszkania osób świadczących usługę serwisu, nie jest w żaden sposób sprzeczna 

z  poprzednim  pismem,  tyl

ko  wyjaśnia  na  czym  polega  metodologia  świadczenia  usług 

serwisowych  wzmiankowana  w  poprze

dnim  piśmie.  Odwołujący  wskazał  przy  tym,  że  nie  ma 

on  wpływu  na  politykę  autoryzacji  poszczególnych  producentów  sprzętu.  To,  że  jedni 
autoryzują proces serwisowy przez stacjonarny punkt, a inni przez punkt serwisowy rozumiany 
jako kompetencję certyfikowanych inżynierów świadczących usługi serwisowe na terenie całej 
Polski, nie może stanowić ograniczenia do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, 
jeżeli  finalnie  usługa  serwisowa  jest  świadczona  w  miejscu  użytkowania  urządzenia  przez 
wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych serwisantów, a stacjonarny punkt serwisowy 

czy  to  jako  miejsce  administracyjnej  obsługi  czy  miejsce  naprawy  urządzenia  -  to  dla 

świadczenia takiej usługi pozostaje bez znaczenia. Odwołujący nie kwestionuje opisów SIWZ, 
bowiem  one  wyraźnie  odnoszą  się  do  sieci  autoryzowanych  punktów  serwisowych,  nie  do 
autoryzowanej sieci stacjonarnych punktów serwisowych. Potwierdza to również odpowiedź na 
pytanie  28,  a  inne  rozumienie  warunku  udziału  mogłoby  prowadzić  do  ograniczenia 

konkurencji. 
Część szczegółowa II - brak wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3 

pkt 1 SIWZ - 

doświadczenie. 

Zamawiający w SIWZ określił - Rozdział XI pkt 3 ust. 1 SIWZ - szczegółowe warunki udziału 

w  p

ostępowaniu  i  wymagał  od  wykonawców  wykazania,  że:  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed 

upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym 
okresie  realizował/realizuje  należycie  co  najmniej  dwie  umowy/zamówienia  o  wartości  co 

najmniej  5 000 

000  zł  każda,  których  przedmiotem  była  dzierżawa  przez  okres  co  najmniej  3 

lat

co  najmniej  400  wielofunkcyjnych  urządzeń  drukujących,  w  tym  co  najmniej  w  10 

lokalizacjach.” 

2.  Warunek  w  SIWZ  z

ostał  określony  w  taki  sposób,  że  każdy  wykonawca  musiał  wykazać 

Zamawiającemu, że: 

a. 

Realizował lub realizuje co najmniej dwie umowy lub zamówienia, 


b. 

Realizacja  umowy  lub  zamówienia  była  -  w  przypadku  umowy  zakończone  -  lub  jest  -  w 

przypa

dku umowy lub zamówienia w toku - należyta, 

c.    

Każda umowa lub zamówienia miało wartość co najmniej 5 mln zł, 

d.    

Przedmiotem każdej umowy lub zamówienia była dzierżawa, 

e.    

Wskazany w umowie lub zamówieniu okres dzierżawy wynosił co najmniej 3 lata, 

f.       

Wskazanym  w  umowie  lub  zamówieniu  przedmiotem  dzierżawy  było  co  najmniej  400 

wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, 

g.     

Wskazane  w  umowie  lub  zamówieniu  400  wielofunkcyjne  urządzenia  drukujące  musiały 

znajdować się co najmniej w 10 lokalizacjach. 

Odwołujący  spełnia to  wymaganie co  w  sposób zgodny  z  SIWZ  wykazał  w  swojej  ofercie i 

potwierdził złożonymi na wezwanie Zamawiającego oświadczeniami. 

Z  pisma  Zamawiającego  z  dnia  20  marca  2019  r.  wynika  jednoznacznie,  że  Zamawiający 

dokonał niekorzystnej dla Odwołującego reinterpretacji postanowień SIWZ. 

5. Istota dokonanej faktycznie zmiany SIWZ poprzez dokonanie jej-interp

retacji sprowadza się 

do tego, 

że: 

a. 

SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu jednoznacznie wymaga tego, by dla wykazania spełnienia 

warunk

u  należało  wskazać  umowę  lub  zamówienie  o  parametrach  wskazanych  w  pkt  2 

powyżej - co Odwołujący uczynił, 

b. 

Zamawiający uzasadniając wykluczenie Odwołującego i odrzucenie jego oferty wskazał, że 

zawarta  i  realizowana  umowa  na  rzecz  Poczty  Polskiej  S.A.  oraz  umowa  zawarta  i 
realizowana na rzecz Xerox Polska sp. z o.o. nie została zrealizowana w zakresie opisanym 
w Rozdział XI pkt 3 ust. 1 SIWZ. 

Błąd Zamawiającego wydaje się oczywisty. W SIWZ nie ma zastrzeżenia o treści, z której by 

wynikało,  że  realizacja  umów,  na  które  mogliby  powoływać  się  wykonawcy  dla  wykazania 
spełnienia warunku, muszą być wykonane w całości albo - jeśli realizacja jest toku - muszą być 
wykonane w jakkolwiek zdefiniowanej części. 

Poza jakimkolwiek sporem jest to, że: 

a. 

Zamawiający mógł swobodnie - w granicach prawa - opisać w SIWZ zarówno warunek jaki i 

sposób w jaki spełnienie tego warunku musiało być wykazane, 

b. 

spośród  trzech  umów/zamówień  wskazanych  na  potrzeby  wykazania  spełniania  warunku 

Zamawiający zakwestionował dwie umowy będące w toku realizacji, 

c. 

Zamawiający  nie  kwestionuje  tego,  że  przedmiot  i  wartość  (cena)  wskazanych  umów  (tj. 
umowy z Pocztą Polską S.A. Xerox Polska sp. z o.o.) jest zgodna z treścią w Rozdział XI pkt 

3 ust. 1. 

Zamawiający  w  swym  piśmie  z  20  marca  br.  informując  o  wykluczeniu  Odwołującego  nie 

podał  jednoznacznie,  która  część  z  wieloelementowego  warunku  udziału  w  postępowaniu 
wskazanego  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  1  SIWZ  nie  została  spełniona.  Zaniechanie 
Zamawiającego stanowi naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 24 ust. 4 Pzp. 
9. W zakresie umowy z Pocztą Polską S.A. Zamawiający wskazuje w swym piśmie z 20 marca 
br.,  że  usługa  realizowana  była  przez  okres  krótszy  niż  3  lata  (k.  4  pkt  a  akapit  2  in  fine)  a 
wartość zamówienia w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych była mniejsza niż 5 000 

zł. 


a.  Odwołujący  podniósł,  że  dopiero  w  piśmie  z  20  marca  br.  Zamawiający  wskazał  własne 

rozumienie  warunku  SIWZ,  jego  zdaniem: 

Wykonawca  w  wykazie  miał  przedstawić 

umowy/zamówienia,  obejmujące  zamknięty  okres  3  letniej  dzierżawy  urządzeń  wielofunkcyjnych,  a 
jeżeli  umowa  jeszcze  się nie  zakończyła  to  jej  zrealizowana  część powinna  potwierdzać  spełnienie 
warunku tj. obejmować okres 3 lat dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych przed terminem składania 

ofert - trak k.6 akapit przedostatni). 

b. Zacytowane zdanie wskazuje intencje 

Zamawiającego – jednak są one niezgodne z treścią 

SIWZ. 

c. 

Można  przypuszczać,  że  gdyby  takie  oświadczenie  zostało  przez  Zamawiającego  złożone 

przed upływem terminu składania ofert, to sposób wykazania spełnienia warunku byłby inny. 

d. 

Najważniejsze  jest  jednak  to,  że  dopiero  w  uzasadnieniu  wykluczenia  Odwołującego 

Zamawiający  podał,  że  w  odniesieniu  do  umów  trwających  wymaga,  by  umowa  taka 
obejmowała 3 lata dzierżawy urządzeń - warunku takiego nie ma w SIWZ i nie ma w SIWZ 
warunku, by wartość zrealizowanej części zamówienia wynosiła 5.000.000 zł. 

e. 

Podsumowując,  wykluczenie  jest  niezasadne,  gdyż  SIWZ  nie  zawiera  warunku  o  treści 

wskazanej przez Zamawiającego. 

10. W zakresie umowy z 

Xerox Polska sp. z o.o. Zamawiający wskazuje w piśmie z 20 marca 

br., 

że Odwołujący nie wykazał jaka była wartość zamówienia w zakresie dzierżawy urządzeń 

wielofunkcyjnych  i  jaki  był  okres  realizacji  w  zakresie  dzierżawy  urządzeń  wielofunkcyjnych, 

przy cz

ym uznał za niewystarczające oświadczenie, że wartość tej umowy przenosi 6.000.000 

zł. 

a. 

Także  w  tym  przypadku,  Zamawiający  wywodzi,  że  zrealizowana  część  zamówienia  w 

zakresie  urządzeń  wielofunkcyjnych  musiała  mieć  wartość  >5  mln  zł  i  musiała  trwać  co 

najmniej 3 lata - jednak takiego wymagania nie ma w SIWZ. 

b. 

Podsumowując,  wykluczenie  jest  niezasadne,  gdyż  SIWZ  nie  zawiera  warunku  o  treści 

wskazanej przez Zamawiającego. 

W obu przypadkach, tj. zarówno w odniesieniu do umowy zawartej z Pocztą Polską S.A. jak 

i  w  odniesieniu  do  umowy  z  Xerox  Polska  sp.  z  o.o.  w

ykazanym  zostało, m.in. to,  że umowa 

jest  w  toku  realizacji,  jest  wykonywana  należycie,  ma  wartość  co  najmniej  5 000  000  zł,  a  jej 
przedmiotem jest dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na czas dłuższy niż 3 lata. 

Ponieważ Zamawiający dopuścił powoływanie się na umowy w toku realizacji i nie zastrzegł 

w  SIWZ,  że  okres  realizacji  umowy  musi  przenosić  3  lata  i  w  tym  okresie  wynagrodzenie  za 
dzierżawę urządzeń musi być równe lub wyższe niż 5 000 000 zł, to za brak wykazania takich 
elementów  wykluczenie  wykonawcy  i  -  co  za  tym  idzie  -  odrzucenie  jego  oferty  jest 

niedopuszczalne. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o: 

1) odrzuce

nie odwołania z uwagi na fakt, że zostało wniesione po upływie terminu określonego 

w  ustawie  i  w  konsekwencji  pozostawienie  wniesionych  zarzutów  bez  rozpoznania,  a 

przypadku niepodzielania wniosku, wn

iósł o: 

oddalenie  odwołania  z  uwagi  na  bezzasadność  podniesionej  przez  Odwołującego 

argumentacji. 


W uzasadnieniu Zamaw

iajacy wskazał:  

Odwołujący  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w 

Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  1  i  3  SIWZ,  wobec  czego  Zamawiający  (po  wyczerpaniu  procedur 

określonych w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp), był zobligowany do wykluczenia Odwołującego z 

postępowania. W innym przypadku, Zamawiający naruszyłby przepisy ustawy Pzp przywołane 

w treści odwołania. 

ocenie  Zamawiającego  jako  pierwszorzędne  zagadnienie  winno  być  dokonane 

rozstrzygnięcie  podstawy  odrzucenia  odwołania  w  świetle  art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp. 

Zgodnie  z  tym  przepisem  Izba  odrzuca  o

dwołanie,  jeżeli  stwierdzi,  że  zostało  wniesione  po 

upływie  terminu  określonego  w  ustawie  i  w  konsekwencji  pozostawia  przedstawione  zarzuty 

bez  rozpoznania.  W  wyroku  KIO  1402/15  z  dnia  20.07.2015  r.  Izba 

wskazała:  Termin 

wyznaczony  w  art.  182  ust.  2  pkt  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r

.  Prawo  zamówień 

publicznych  (..

.)  na  wniesienie  odwołania  ma  charakter  zawity  i  jego  bezskuteczny  upływ 

powoduje  wygaśnięcie  tego  uprawnienia.  Z  kolei  Krajowa  Izba  Odwoławcza  na  podstawie 

odpowiednio stosowanego przepisu art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

pozostawia  taki  spóźniony  zarzut  bez  rozpoznania.  Zgodnie  z  wyr.  KIO  z  05.07.2013  r.,  KIO 

1526/13:  Dodatkowo  Izba  s

twierdza,  że  ustawa  Prawo  zamówień  publicznych  nie  pozwala 

przywrócić terminu do wniesienia odwołania (w tym przypadku  zarzutu) w związku z brakiem 

działania (wniesienia odwołania) przez wykonawcę w terminie ściśle określonym ustawą Prawo 

zamówień  publicznych.  Termin  do  wniesienia  odwołania  -  co  wielokrotnie  podkreślano  w 

orzecznictwie i w ustawie 

Prawo zamówień publicznych jest terminem zawitym, a tym samym 

nie podlega przywróceniu z żadnego powodu.  

Stosownie do przepisu art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

odwołanie wnosi się w terminie 

10  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego 

wniesienia.  Terminy  do  wniesienia 

odwołania  określone  w  art.  182  ustawy  Pzp  są  terminami 

zawitymi,  których  upływ  powoduje  wygaśnięcie  prawa  do  wniesienia  odwołania.  Skoro  już 

pismem z dnia 13.03.2019 r. Zamawiający wezwał Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 3 

ustawy 

do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń w zakresie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia, tj.: 

Za

mawiający  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  wzywa  Państwa  do  uzupełnienia 

dokumentów i oświadczeń złożonej przez Państwa oferty w poniższym zakresie: 

1)  Zgodn

ie  z  Rozdziałem  XI  ust.  3  pkt  1  SIWZ,  Zamawiający  wymagał,  aby  Wykonawca 

wykazał,  że  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie realizował/realizuje należycie, co najmniej 

dwie umowy/zamówienia o wartości, co najmniej 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów złotych 

00/100)  złotych netto każda, których przedmiotem była dzierżawa, przez okres, co najmniej 3 

lat, co najmniej 400 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w co najmniej 10 lokalizacjach. W 


dniu  09.01.2019  r.  Zamawiający  na  podstawie  art.  26  ust.  1  ustawy  wezwał  Państwa  do 

przedłożenia  wykazu  wykonania  należycie  co  najmniej  dwóch  umów/zamówień,  w  okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, w tym okresie realizował/realizuje należycie, o wartości co najmniej 5 000 000,00 

(pięć milionów złotych 00/100) złotych netto każda, których przedmiotem była dzierżawa, przez 

okres co najmniej 3 lat, co najmniej 400 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w co najmniej 

10  lokalizacjach.  Na  stronach  10-

11  pisma  z  dnia  17.01.2019  r.  w  części  oznaczonej,  jako 

tajemnica  przedsiębiorstwa,  załączyli  Państwo  wykaz  zrealizowanych  umów/zamówień,  w 

zakresie którego:  

a)  W  wierszu  lp.  1,  kolumna 

„Zakres  wykonywanych  usług  (należy  opisać  usługi  w  sposób 

umożliwiający  weryfikację  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu)”,  wpisali  Państwo 

„Kompleksowa  dzierżawa  urządzeń  (dostawa,  serwis,  dostawy  materiałów  eksploatacyjnych, 

oprogramowanie do zarz

ądzania i wydruku podążającego)”. W dniu 29.01.2019 r. Zamawiający 

wezw

ał  Państwa  do  złożenia  wyjaśnień,  jaki  był  okres,  zakres  oraz  wartość  zamówienia  w 

zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, realizowanego przez firmę Bluebrain Sp. z o.o. 

W  dniu  04.02.2019  r:  w  odpowiedzi  na  wezwanie  przekazali  Państwo  wyjaśnienia,  które  w 

dalszym  ciągu  budziły  wątpliwości  Zamawiajacego.  Wezwano  Państwa  na  podstawie  art.  26 

ust.  4  u

stawy  do  złożenia  wyjaśnień,  jaka  była  wartość  zamówienia  oraz  okres  realizacji  w 

zakresie dzierżawy  urządzeń  wielofunkcyjnych  zamówienia  zrealizowanego przez  konsorcjum 

firm Bluebrain Sp. z o.o. sp.k. oraz Euvic Sp. z o.o. dla Poczty Polskiej S.A.: 

W  piśmie  z  dnia  11.03.2019  r.  w  pkt  1  lit.  b  wyjaśnili  Państwo,  że  „wartość  dzierżawy  w 

ramach tego zamówienia na dzień składania ofert przekracza wartość 5 000 000 zł  netto”.  Z 

listu  referencyjnego  zamieszczonego  na  str.  14  pisma  z  dnia  17.01.2019  r.  w 

części 

oznaczonej,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  wynika,  że  zakres  urządzeń,  dla  których 

świadczona była usługa dzierżawy jest szerszy niż wymóg Zamawiającego. 

Wyjaśnili  Państwo  wartość  dzierżawy,  jednak  nie  określili  czy  dzierżawa  dotyczyła  wyłącznie 

urządzeń  wielofunkcyjnych.  W  dalszym  ciągu  Zamawiajacy  nie  jest  w  stanie  stwierdzić,  jaka 

część  zamówienia  wykonana  za  wartość  przekraczajaca  5 000 000  zł  netto  dotyczyła 

dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych.   

W piśmie z dnia 11.03.2019 r. pkt 1 lit. c wskazali Państwo, że zamówienie trwa „od sierpnia 

2016 roku i jest realizowane 

do 4 lutego 2021 roku, to jest przez okres dłuższy  niż 3 lata”. Nie 

potwierdzil

i  Państwo  spełniania  warunku,  ponieważ  usługa  realizowana  była  przez  okres 

krótszy niż 3 lata do terminu składania ofert. 

Przedstawiona przez Państwa umowa w lp. 1 wykazu  zrealizowanych umów i zamówień oraz 

przekazane wyjaśnienia nie potwierdzają spełniania warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3 

pkt 1 SIWZ. 

b)  W  wierszu  lp.  2,  kolumna  „Zakres  wykonywanych  usług  (należy  opisać  usługi  w  sposób 


umożliwiający  weryfikację  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu)”  wpisali  Państwo 

„Kompleksowa  obsługa  1200  urządzeń  w  tym  dzierżawa  500  urządzeń  (dostawa,  serwis, 

dostawy  materiałów  eksploatacyjnych,  oprogramowanie  do  zarządzania  i  wydruku 

podążającego)”.  W  dniu  29.01.2019  r.  Zamawiający  wezwał  Państwa  do  złożenia  wyjaśnień, 

jaki  był  okres,  zakres  oraz  wartość  zamówienia  w  zakresie  dzierżawy  urządzeń 

wielofunkcyjnych,  realizowanego  przez  firmę  E-Fish  Sp.  z  o.o.  W  dniu  04.02.2019  r.  w 

odpowiedzi  na  wezwanie  przekazali  Państwo  wyjaśnienia,  które  w  dalszym  ciągu  budziły 

wątpliwości  Zamawiającego.  W  związku  z  tym  Zamawiający  w  dniu  06.03.2019  r.  ponownie 

wezwał  Państwa  na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  do  złożenia  wyjaśnień,  jaki  był  okres 

realizacji  umowy  w  zakresie  dzierżawy  urządzeń  wielofunkcyjnych  oraz  zakres  zamówienia 

faktycznie  zrealizowanego  przez  firm

ę E-Fish Sp.  z  o.o.  na  rzecz  firmy  Diebold Nixdorf  Sp.  z 

o.o.  W  wyjaśnieniach  z  dnia  11.03.2019  r.  w  pkt  2  lit.  b  wskazali  Państwo,  „że  wartość 

dzierżawy w ramach tego zamówienia na dzień składania ofert przekracza wartość 5 000 000 zł 

netto”. Z listu referencyjnego zamieszczonego na str. 15 pisma  z dnia 17.01.2019 r. w części 

oznaczonej,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  wynika,  że  zakres  urządzeń,  dla  których 

świadczona była usługa jest szerszy niż wymóg Zamawiającego. W piśmie z dnia 11.03.2019 r. 

w pkt 2 lit. b 

wyjaśnili Państwo wartość dzierżawy, jednak nie określili czy dzierżawa dotyczyła 

wyłącznie  urządzeń  wielofunkcyjnych.  W  dalszym  ciągu  Zamawiający  nie  jest  w  stanie 

stwierdzić  jaka  część  wykonana  za  wartość  przekraczającą  5 000  000  zł  netto  urządzeń 

wielofunkcyjnych. 

Przedstawiona przez Państwa umowa w lp. 2 wykazu zrealizowanych umów / zamówień oraz 

przekazane wyjaśnienia nie potwierdzają spełnienia warunku określonego Rozdziale XI ust. 3 

pkt 1 SIWZ. 

c) 

W  wierszu  lp.  3,  kolumna  „Zakres  wykonywanych  usług  (należy  opisać  usługi  w  sposób 

umożliwiający  weryfikację  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu)”  wpisali  Państwo 

„Dostawa  urządzeń  wielofunkcyjnych,  dostawa  materiałów  eksploatacyjnych,  zestawy 

naprawcze,  usługi  sewisowe,  dostawa  i  maintenance  systemu  zarządzania  środowiskiem 

druku”.  Zamawiający  w  dniu  29.01.2019  r.  wezwał  Państwa  do  złożenia  wyjaśnień,  jaki  był 

okres,  zakres  oraz  wartość  zamówienia  w  zakresie  dzierżawy  urządzeń  wielofunkcyjnych, 

realizowanego przez firmę eo Networks S.A. W dniu 04.02.2019 r. w odpowiedzi na wezwanie 

przekazali Państwo wyjaśnienia, które w dalszym ciągu budziły wątpliwości Zamawiającego. W 

związku  z  tym  Zamawiający  w  dniu  06.03.2019  r.  wezwał  Państwa  do  złożenia  nownych 

wyjaśnień, jaka była wartość zamówienia w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, jaki 

był  okres  realizacji  w  zakresie dzierżawy  urządzeń  wielofunkcyjnych  oraz  zakres  zamówienia 

faktyczn

ie zrealizowanego przez firmę eo Networks S.A. na rzecz firmy Xerox Polska Sp. z o.o. 

W piśmie z dnia 11.03.2019 r. nie udzielili Państwo odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w 

zakresie: 

jaka była wartość zamówienia w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, jaki 


był okres realizacji w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych. 

Przedstawiona  przez  Państwa  umowa w  lp.  3 wykazu  zrealizowanych  umów/  zamówień  oraz 

przekazane wyja

śnienia nie potwierdzają spełniania warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3 

pkt 1 SIWZ. 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, wzywa Państwa do 

uzupełnienia  wykazu  zrealizowanych umów  i  zamówień,  o którym mowa  w  Rozdziale XII  ust. 

10 pkt 2 lit. a 

SIWZ, potwierdzającego, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie 

realizował/realizuje  należycie,  o  wartości  co  najmniej  5  000  000,00  (pięć  milionów  złotych 

00/100)  złotych  netto  każda,  których  przedmiotem  była  dzierżawa,  przez  okres  co  najmniej  3 

lat, 

co  najmniej  400  wielofunkcyjnych  urządzeń  drukujących,  w  co  najmniej  10  lokalizacjach 

(sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ) wraz z dowodami określającymi 

czy umowy/zamówienia, zostały wykonane należycie.”  

– to tym samym Zamawiający już w ww. piśmie (w dniu 13.03.2019 r.) ocenił, że Odwołujący 

nie 

wykazał spełniania tego warunku udziału w postępowaniu, co wyraźnie zaznaczył w piśmie 

będącym  podstawą  wezwania  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  do  uzupełnienia 

dokumentów i oświadczeń. W konsekwencji, jeśli na skutek ww. wezwania Odwołujący jedynie 

polemizuje  z  zasadnością  oceny  Zamawiającego  skutkującej  następnie  wykluczeniem 

Odwołującego,  to  tym  samym  nieuzasadnione  jest  przyjęcie  interpretacji  jakoby  wyłącznie 

dec

yzja  Zamawiającego  o  wykluczeniu  Odwołującego  z  dnia  20.03.2019  r.  była  pierwszą 

cz

ynnością  z  zakresie  oceny  doświadczenia  Odwołującego,  albowiem  we  wcześniejszej 

czynności  z  dnia  13.03.2019  r.  Zamawiający  wyraźnie  stwierdził  nie  potwierdzenie  spełniania 

w

arunku  udziału  w  postępowaniu,  które  -  jeśli  Odwołujący  się  nie  zgadzał  -  winno  być 

zakwestionowane. 

Analogicznie  Zamawiajacy  ocen

ił  drugą  z  podstaw  wykluczenia  -  również  w  zakresie 

kwestionowanego  wymogu 

posiadania  punktów  serwisowych.  Zamawiający  w  piśmie  z  dnia 

18.02.2019  r.  wyraził  i  sprecyzował  swoją  ocenę  przedstawionych  przez  Odwołującego 

dokumentów  i  oświadczeń.  Pismem  z  dnia 18.02.2019 r.  Zamawiający  wezwał  Odwołującego 

do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumentów i oświadczeń albowiem, 

jak wskazał w tym piśmie:  

Zgodn

ie z Rozdziałem XI ust. 3 pkt 3 SIWZ, Zamawiający wymagał, aby Wykonawca wykazał, 

że  posiada  sieć  punktów  serwisowych  na  terenie  całej  Polski  autoryzowanych  przez 

producenta oferowanych urządzeń drukujących (w tym, co najmniej jeden punkt serwisowy na 

terenie  każdego  województwa)  obejmujących  zasięgiem wszystkie lokalizacje Zamawiającego 

zawarte w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie lokalizacji typu A i B. 

Na  str.  18-

23  Państwa  pisma  z  dnia  17.01.2019  r.    części  oznaczonej  -  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa  zamieścili  Państwo  „Wykaz  punktów  serwisowych”.  W  dniu  29.01.2019  r. 


Zamawiający  wezwał  na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  Państwa  do  wyjaśnienia  wykazu 

punktów  serwisowych  w  zakresie  wskazanym  w  piśmie  Konica  Minolta  Business  Solutions 

Polska Sp. z o.o. z dnia 28.01.2019 r. oraz na podstawie art. 26 ust. 3 u

stawy do uzupełnienia 

dokumentu  potwierdzającego  autoryzację  wykazanych  w  wykazie  punktów  serwisowych. 

Prze

dstawiony  przez  Państwa  wykaz  punktów  serwisowych  jak  również  przekazane  przez 

Państwa  wyjaśnienia  z  dnia  4.02.2019  r.,  nie  potwierdzają  posiadania  przez  Państwa  sieci 

punktów  serwisowych  na  terenie  całej  Polski  autoryzowanych  przez  producenta  oferowanych 

urządzeń  drukujących  obejmujących  zasięgiem  wszystkie  lokalizacje  Zamawiającego  zawarte 

w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie lokalizacji typu A i B. 

We wskazanych w wykazie lokalizacjach, za wyjątkiem lokalizacji przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-

Warszawa,  zgodnie  z  wiedzą Zamawiającego,  nie występują  żadne  punkty serwisowe,  a 

jedynie punkty kurierskie DPD. 

Punkty kurierskie DPD z pewnością nie posiadają wymaganych 

przez Zamawiającego autoryzacji firmy HP. 

Zgodnie  z  rozdziałam  XI  ust.  3  SIWZ  Zamawiający  sformułował  warunek  odnośnie  punktów 

serwisowych na potwierdzenie zdolności technicznej i  zawodowej Wykonawcy, o której mowa 

w  art.  22  ust.  1b  u

stawy.  Zamawiający  wymagał  od  Wykonawcy  posiadania  punktów 

serwisowych,  dlatego  wykaz

ywanie  punktów  kurierskich  innego  podmiotu  nie  potwierdza 

posiadania przez Państwa wymaganego potencjału w zakresie punktów serwisowych. 

Dodatkowo w piśmie z dnia 04.02.2019 r. w pkt 6 lit. a wskazują Państwo, że Zamawiający „w 

żadnym  miejscu  SIWZ  nie  wymagał  wykazania  się  stacjonarnymi  punktami  serwisowymi”. 

Zamawiający nie może zgodzić się z tą argumentacją tym bardziej, że takie sformułowania de 

facto  potwierdzą,  że  wykazywane  przez  Państwa  lokalizacje  nie  stanowią  sieci  serwisowej 

wymaganej  przez 

Zamawiającego  na  terenie  całej  Polski  tj.,  co  najmniej  jednego  punktu 

serwisowego na terenie każdego województwa. 

Ponadto  Zamawiaj

ący  nie  widzi  możliwości  spełniania  warunku  udziału  przez  Wykonawcę  w 

zakresie  wymaganej  sieci  serwisowej 

przez  wykazanie  lokalizacji  niebędących  punktami 

serwisowymi 

Wykonawcy,  nieposiadającymi  wymaganej  przez  Zamawiającego  autoryzacji 

przez produ

centa oferowanych urządzeń drukujących. 

W ocenie Zamawiającego załącznik nr 1 do pisma z dnia 04.02.2019 r. wystawiony przez HP 

Inc.  Polska  Sp.  z  o.o.  nie  potwierdza  autoryzacji  przez  producenta  oferowanych  urządzeń 

drukujących  wykazywanej  przez  Państwa  sieci  punktów  serwisowych  zawartej  na  str.  18-23 

Państwa  pisma  z  dnia  17.01.2019  r.  w  części  oznaczonej,  jako  tajemnica  ptzedsiębiorstwa  - 

wykaz  punktów  serwisowych”.  (…)  Wymóg  dotyczący  posiadania  statusu  producenta  lub 

partnerstwa  z  producentem  oferowanyc

h  urządzeń  sformułowany  został  świadomie  przez 

Zamawiającego w innym warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 pkt 4 SIWZ, 

ponieważ  posiadanie  statusu  partnerstwa  z  producentem  oferowanych  urządzeń  nie 

potwierdza  i  nie  gwarantuje  posiadania  przez  Wy

konawcę  ogólnopolskiej  sieci  serwisowej 


autoryzowanej przez producenta. 

Dokument wyjaśnia ogólne zasady współpracy związane ze 

statusem  partnerstwa  HP.  Dodatkowo  dokument 

wskazuje,  że  „autoryzacja  i  certyfikacja 

serwisowa  udzielona  firmie  eo  Networks  S

.A.  jest  następstwem  badania  ogólnopolskiej  sieci 

serwisowej  eo  Networks

”,  co  w  żadnym  wypadku  nie  potwierdza  posiadania  i  autoryzacji 

wykazywanej przez Państwa sieci serwisowej. 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wzywa Państwa do 

uzupełnienia  wykazu  punktów  serwisowych  na  terenie  całej  Polski  autoryzowanych  przez 

producenta oferowanych urządzeń drukujących (w tym, co najmniej jeden punkt serwisowy na 

terenie każdego województwa) obejmujących  zasięgiem wszystkie lokalizacje Zamawiającego 

zawarte w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie lokalizacji typu A i B.” 

A  zatem, 

zarówno  w  odniesieniu  do  zarzutu  wykluczenia  Odwołującego  z  powodu 

niespełniania  warunku  udziału  w  zakresie  wymogu  posiadania  odpowiedniego  doświadczenia 

oraz wykazania stosownych punktów serwisowych, Zamawiający przedstawił swoje stanowisko 

oraz 

ocenę  przedstawionych  dokumentów  i  oświadczeń  Odwołującego,  odpowiednio  w 

pismach z dnia 13.03.2019 r. i 18.02.2019 r. W przypadku kwestionowania pr

zez Odwołującego 

ocen 

Zamawiającego,  które  zostały  przedstawione  w  ww.  pismach,  zawity  termin  na  ich 

skuteczne  podważanie  mijał  odpowiednio  w  dniu  23.03.2019  r.  i  28.02.2019  r.  Obecne 

kwestionowanie  czynności,  które  są  tożsame  i  stanowią  jedynie  wynik  wcześniejszej 

przedstawionej przez Zamawiającego oceny dokumentów i oświadczeń Odwołującego, zostały 

podniesione  po  terminie  i  przy  uwzględnieniu  treści  art  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  należy 

uznać je jako wniesione po terminie. 

Z ostrożności procesowej, w przypadku niepodzielania przez Krajową Izbę Odwoławczą 

ww.  wniosku, 

Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania  z  uwagi  na  bezzasadność 

podniesionej przez Odwołującego argumentacji, wskazując jak niżej. 

l. Ad - zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art 24 ust. 4 ustawy Pzp, przez 

brak wskazania wymaganych prawem informacji dotyczących podstaw decyzji Zamawiającego.  

Z

arzut  jest  całkowicie  niezasadny.  Obowiązki  informacyjne  zamawiającego  dotyczące 

wykluczenia  wykonawcy  określa  art.  92  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp,  a  nie  jak  błędnie  wskazuje 

Odwołujący - art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy. Przywołany przez Odwołującego 

przepis  stanowi,  że  „zamawiający  informuje  niezwłocznie  wszystkich  wykonawców  (...)  o 

wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,  a  w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania 

wymagań  dotyczących  wydajności  lub  funkcjonalności”.  Z  kolei,  zgodnie  z  sart.  24  ust.  4 

ustawy Pzp „ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą” 

Z  uwagi  na  to, 

że  podstawę  decyzji  Zamawiającego  stanowiło  wykluczenie 

Odwołującego z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, należy stwierdzić, że 

uznanie  jego  oferty  za  odrzuconą  jest  kwestią  wtórną  w  stosunku  do  wykluczenia.  Wobec 


powyższego, Zamawiający był zobligowany do dostatecznego opisania podstaw wykluczenia, a 

nie odrzucenia, dlatego też zarzut Odwołującego jest w tym zakresie całkowicie chybiony. 

Abstrahując  od  wskazania  niewłaściwej  podstawy  prawnej,  nie  ulega  wątpliwości,  że 

Zamawiający  zadośćuczynił  obowiązkowi  spoczywającemu  na  nim  na  mocy  art.  92  ust.  1 

ustawy  Pzp,  ponieważ  w  sposób  wyczerpujący  określił  powody  wykluczenia  wykonawcy, 

podając bardzo szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne tej czynności. Jak wskazano w 

wyroku  KIO  z  dnia  4  maja  2016  r.  (KIO  588/16) 

stopień  szczegółowości  uzasadnienia  jest 

kwestią  ocenną,  jednak  w  zakresie  podstawy  faktycznej  odrzucenia  oferty  wystarczające  jest 

podanie najważniejszych i zrozumiałych dla wykonawcy przyczyn, które legły u podstaw takiej 

decyzji  zamawiającego.  Dodatkowo  nie  jest  niezbędne  popieranie  decyzji  zamawiającego 

orzeczeniami KIO albo stanowiskiem doktryny. 

Zamawiający  już  w  uzasadnieniu  Zawiadomienia  o  wykluczeniu  Odwołującego  z 

postępowania z dnia 20 marca 2019 r. zawarł wszelkie podstawy faktyczne i prawne podjętej 

przez niego czynności, a zatem ww. zarzut jest całkowicie niezasadny. 

Il. Ad - zarzuty naruszenia:  

art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez uznanie, że Odwołujący nie 

wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  zakresie  posiadania  sieci  autoryzowanych  punktów 

serwisowych, 

art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez uznanie, że Odwołujący nie 

wykazał spełniania warunków udziału w zakresie warunku zdolności technicznej i zawodowej, 

-  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  prowadzenie  p

ostępowania  w  sposób  niezapewniający 

realizacji  zasad  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców  oraz  zasady 

przejrzystości i adekwatności, 

w  związku  z  wybiórczym  stosowaniem  zasad  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  punktów 

serwisowych i sposobu wykazania ich spełniania w stosunku do różnych wykonawców. 

Zgodnie z Rozdziałem XI ust. 3 SIWZ: 

3. W zakresie warunku określonego w rozdziale X ust. 2 pkt 3 SIWZ, za spełniających warunek 
udziału w postępowaniu zostaną uznani Wykonawcy, którzy wykażą, że: 

1)  okresie  ostatnich 

5  lat  rzed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie  realizował/realizuje  należycie,  co  najmniej  dwie 

umowy/zamówienia  o  wartości,  co  najmniej  5  000  000,00  (słownie:  pięć  milionów  złotych  00/ 

00)  złotych  netto  każda,  których  przedmiotem  była  dzierżawa,  co  najmniej  400 

wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w co najmniej 10 lokalizacjach,  

2) w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie  realizował/realizuje  należycie,  co  najmniej  dwie 

umowy/zamówienia,  których  przedmiotem  było  wdrożenie  systemu  umożliwiającego 

zarządzanie i monitorowanie wydruku, co najmniej 400 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, 


w co najmniej 10 lokalizacjach. Wykonawca może wykazać spełnienie warunków z pkt 1 i 2 w 

ramach  jednej  umowy  (tj.  umowy  na  wdrożenie  systemu  umożliwiającego  zarządzanie  i 

monitorowanie  wydruku  oraz  dzierżawę  urządzeń  dla  co  najmniej  400  wielofunkcyjnych 

urządzeń drukujących, w co najmniej 10 lokalizacjach). 

Wykonawca może wykazać spełnienie warunków z pkt 1 i 2 w ramach jednei umowy (tj. umowy 

na 

wdrożenie systemu umożliwiaiącego zarządzanie i monitorowanie wydruku oraz dzierżawę 

urządzeń  dla  co  najmniej  400  wielofunkcyjnych  urządzeń  drukujących,  w  co  najmniej  10 

lokalizacjach). 

posiada sieć punktów serwisowych na terenie całej Polski autoryzowanych przez producenta 

oferowanych  urządzeń  drukujących  (w  tym,  co  najmniej  jeden  punkt  serwisowy  na  terenie 

każdego województwa) obejmujących zasięgiem wszystkie lokalizacje Zamawiającego zawarte 

w  Załączniku  nr  4  do  Opisu  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  lokalizacji  typu  A  i  B.  W 

przypadku  zaoferowania 

urządzeń  różnych  producentów  Wykonawca  musi  zapewnić  sieć 

serwisową dla urządzeń każdego z producentów. 

posiada aktualny status producenta lub partnerstwa z producentem oferowanych urządzeń 

oraz oferowanego systemu monitorowania i 

zarządzania wydrukami,  

firma  świadcząca  usługi  serwisowe  w  ramach  umowy  posiada  certyfikat  ISO  9001  na 

świadczenie usług serwisowych” . 

  a) 

Brak wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3 SIWZ  

Odwołujący zarzuca, że Zamawiający w Zawiadomieniu o wykluczeniu z dnia 20 marca 

2019  r.  określił,  że  Odwołujący  „nie  wykazał  spełniania  warunku  udziału,  o  którym  mowa  w 

Rozdziale XI ust. 3 pkt 2 

SIWZ, dalej cytując treść warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3 

pkt  3  SIWZ.  Ta  rozbieżność  jest  istotna  dla  czynności  Zamawiającego  wykluczającej 

Odwołującego,  bowiem  zgodnie  z  przepisami  prawa  Zamawiający  podejmując  taką  decyzję 

musi wskazać jej podstawę prawną, tj. przepis ustawy Pzp a także, w przypadku wykluczenia 

wobec  nie  spełniania  warunków  udziału  określonych  przez  Zamawiającego,  stosowny  zapis 

SIWZ. O ile Zamawiający wskazał, że podstawą wykluczenia Odwołującego jest art. 24 ust. 1 

pkt  12  Pzp,  o tyle  w  zakresie  SIWZ  wskazał,  że  Odwołujący  nie  wykazał  spełniania  warunku 

określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 2 SIWZ, a nie w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3. 

T

wierdzenia  Odwołującego  dotyczące  niemożności  zidentyfikowania  z  jakiego  powodu 

Odwołujący  został  wykluczony  z  postępowania  są  nieuprawnione,  ponieważ  z  analizy 

uzasadnie

nia  Zawiadomienia,  w  którym  Zamawiający  przytoczył  szczegółowo  brzmienie 

warunku udziału w postępowaniu i kilkukrotnie wskazał na Rozdział XI ust. 3 pkt 3 SIWZ oraz 

okoliczności  faktyczne  dotyczące  wykazania  spełniania  tego  warunku,  wynika  w  sposób 

ni

ewątpliwy,  że  Odwołujący  nie  wykazał  spełniania  warunku,  o  którym  mowa  w  Rozdziale  XI 

ust.  3  pkt  3  SIWZ

,  a  zawarta  w  jednym  miejscu  długiego  8-stronicowego  pisma  wzmianka  o 

Rozdziale XI ust. 3 pkt 2 

SIWZ jest oczywistą omyłką pisarską. 


Odwołujący  dokonuje  w  sposób  dowolny,  oderwany  od  literalnego  brzmienia  SIWZ,  a 

także wbrew regułom logiki, niedopuszczalnej nadinterpretacji omawianego warunku udziału w 

postępowaniu  twierdząc,  że  Zamawiający  nie  wymagał,  żeby  sieć  punktów  serwisowych  na 

terenie  całej  Polski  autoryzowanych  przez  producenta  oferowanych  urządzeń  drukujących  (w 

tym,  co  najmniej  jeden  punkt  serwisowy  na  terenie  każdego  województwa)  miała  charakter 

punktów stacjonarnych  

Odwołujący wykazał się punktami kurierskimi DPD, które z całą pewnością nie posiadają 

wymaganej  przez 

Zamawiającego  autoryzacji,  o  której  jest  mowa  w  omawianym  warunku 

udziału  w  postępowaniu.  Uzupełnione  przez  Odwołującego  oświadczenie  wystawione  przez 

firmę HP Inc. Polska Sp. z o.o. stanowiące załącznik nr 1 do pisma z dnia 4 lutego 2019 r. nie 

potwierdza  autoryzacji  przez  producenta  oferowanych  urządzeń  drukujących  wykazywanej 

przez niego sieci punktów serwisowych zawartej na str. 18-23 pisma z dnia 17 lutego 2019 r. w 

części  oznaczonej,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  -  „Wykaz  punktów  serwisowych”.  Z 

dokumentu  wystawionego  przez  firmę  HP  Inc.  Polska  Sp.  z  o.o.  wynika  jedynie,  że  firma  eo 

Networks  S.A.  posiada  status  Autoryzowanego  Partnera  Serwisowego  HP  o  specjalizacji 

serwisu sprzętu drukującego HP. Dokument wyjaśnia ogólne zasady współpracy związane ze 

statusem  partnerstwa  HP.  Dodatkowo  dokument  wskazuje,  że  „autoryzacja  i  certyfikacja 

serwisowa  udzielona  firmie  eo 

Networks  S.A.  jest  następstwem  badania  ogólnopolskiej  sieci 

serwisowej  eo  Networks

”,  co  w  żadnym  wypadku  nie  potwierdza  posiadania  autoryzacji 

wykazywanej przez Odwo

łującego sieci serwisowej. 

Ponadto  wymóg  dotyczący  posiadania  statusu  producenta  lub  partnerstwa  z  producentem 

oferowanych 

urządzeń  sformułowany  został  przez  Zamawiającego  świadomie  w  odrębnym 

warunku  udzia

łu,  o  którym  mowa  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  4  SIWZ,  ponieważ  posiadanie 

statusu  partnerstwa  z  producentem  oferowanych  urządzeń  nie  potwierdza  i  nie  gwarantuje 

posiadania przez wykonawcę ogólnopolskiej sieci serwisowej autoryzowanej przez producenta 

urządzeń  

Zarówno  wykaz  punktów  serwisowych  złożony  przez  Odwołującego  wraz  z  ofertą,  jak  i  ten 

złożony w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w piśmie 

z  dnia  21  lutego  2019  r., 

nie  potwierdzają  spełniania  omawianego  warunku  udziału  w 

postępowaniu. Wykonawca  w  piśmie  z  dnia  21  lutego  2019  r.  załączył  „wykaz  uzupełniony  o 

nazwiska  i  dane  kontaktowe  pracowników  eo  Networks  w  każdym  województwie,  ze 

wskazaniem  za  jaki  obszar  te  osoby  odpowiadają”.  Przedstawiony  przez  Wykonawcę  wykaz 

osób  (techników)  w  żadnym  wypadku  nie  potwierdza  posiadania  przez  Wykonawcę  sieci 

punktów  serwisowych  na  terenie  całej  Polski  autoryzowanych  przez  producenta  oferowanych 

urządzeń  drukujących.  Zamawiający  zgodnie  z  Rozdziałem  XI  ust.  3  pkt  2  SIWZ  na 

potw

ierdzenie  spełnienie  warunku  wymagał  przedstawienia  listy  punktów  serwisowych,  a  nie 

wykazu osób. 


Dodatkowo Wykonawca na stronie 6 pisma dnia 21.02.2019 r., pomimo wcześniejszego 

już  uzupełnienia  na  mocy  art.  26  ust.  3  ustawy  dokumentu  potwierdzającego  autoryzację 

wykazanych  w  wykazie  punktów  serwisowych,  ponownie  go  uzupełnił  załączając  kolejne 

oświadczenie o innej treści wystawione przez firmę HP Inc. Polska Sp. z o.o. z dnia 20.02.2019 

r. Z oświadczenia wynika, że „autoryzacja i certyfikacja serwisowa udzielona firmie eo Networks 

S.A. dotyczy kompetencji 

sieci inżynierów zlokalizowanych na terenie całej Polski i upoważnia 

firmę  eo  do  świadczenia  usług  serwisu  sprzętu  drukującego  HP  -  bezpośrednio  w  siedzibie 

klienta  -  zgodnie  z  procesem  i  wymaganiami  stawianymi  przez  HP.  (...)  Regionalne  punkty 

serwisowe bez recepcji nie wymagają oddzielnej autoryzacji po stronie HP w ramach procesu 

autor

yzacji partnerów serwisowych HP”. 

Zacytowane  stwierdzenie  producenta  oferowanych  urządzeń  potwierdza,  że  lokalizacje 

wskazane  przez 

Wykonawcę  na  str.  18-23  pisma  z  dnia  17.01.2019  r.  w  części  oznaczonej, 

jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  -  „Wykaz  punktów  serwisowych”  nie  posiadają 

autoryzowanych przez producenta oferowanych urządzeń drukujących. 

P

odkreślenia  wymaga,  że  warunek  udziału  sformułowany  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  3  SIWZ 

określa  jasno,  że  Zamawiający  oczekuje  konkretnych  lokalizacji  punktów  serwisowych,  tj.  co 

najmniej  jednego  punktu  serwisowego  na  terenie 

każdego  województwa.  Świadczy  o  tym 

również  treść  załącznika  nr  10  do  SIWZ  stanowiącego  wzór  wykazu  punktów  serwisowych, 

który zawiera m.in. kolumnę „Nazwa punktu serwisowego” oraz „Adres punktu serwisowego”. 

Zgodnie  z  definicją  określoną  w  Słowniku  Języka  Polskiego  PWN  przez  „punkt”  rozumie  się 

„określone miejsce w terenie lub jakiejś przestrzeni”, „miejsce przeznaczone do wykonywania 

specjalnych czynności lub prac” (https://sjp.pwn.pl/slowniki/punkt.html). 

W  świetle  powyższego,  nie  ulega  wątpliwości,  że  na  potwierdzenie  omawianego 

warunku  udziału  w  postępowaniu  Zamawiający  wymagał  wykazania  się  posiadaniem 

stacjonarnych 

punktów  serwisowych,  a  nie  -  jak  twierdzi  Odwołujący  -  serwisu  rozumianego 

jako  „osoby  posiadające  odpowiednie  certyfikaty”.  Kwestia  ta  nie  wzbudziła  wątpliwości 

pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu. 

Odwołujący  dokonuje  dowolnej,  wadliwej  nadinterpretacji  tego  warunku,  oderwanej  od 

jego  literalnej  wykładni  i  rzeczywistości,  opierając  ją  na  wnioskach  wynikających  z  analizy 

postanowień OPZ i umowy, a także odpowiedzi na pytanie nr 28 z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

Zgodnie z tym pytaniem: „Zamawiający w SIWZ str. 6 z 31 rozdział XI pkt 3/3 wymagał 

posiadania przez Oferenta autoryzowanego punktu serwisowego dla oferowanych urządzeń i 

systemów  informatycznych  instalowanych  na  urządzeniach  w  każdym  województwie.  Firma 

nasza  posiada  pracowników  zatrudnionych  w  województwie  opolskim  bez  stałego  punktu 

serwisowego  do  obsługi  regionu  a  samo  województwo  opolskie  (ze  względu  na  wielkość  i 

komunikację  (autostrada)  obsługiwane  jest  administracyjnie  przez  punkty  serwisowe  z 

Katowic i Wrocławia, czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie?” 


W  dniu  17  sierpnia  2018  roku  Zamawiający  udzielił  następującej  odpowiedzi:  „Dopuszcza  - 

Zamawiający wymaga zapewnienia serwisu i obsługi urządzeń w każdym województwie przez 

serwis  posiadający  autoryzację  producenta  tych  urządzeń.  Serwis  powinien  spełniać 

wymagania  określone  przez  Zamawiającego  w  zakresie  obsługi  serwisowej  (Certyfikat  ISO 

9001) oraz spełniania w zakresie serwisu parametru SLA”.  

Odwołujący dokonując wadliwej wykładni uznał, że z ww. odpowiedzi wynika, że: 

„ewidentnie  zatem  Zamawiający  w  tej  odpowiedzi  przyjął  i  dopuścił  sytuację  możliwości 

wykazania  warunku  udziału  w  postępowaniu  przez  punkty  serwisowe,  niekoniecznie 

stacjonarne,  rozumiane  jako  budyne

k  czy  biuro  z  adresem.  Tak  samo  mógłby  stwierdzić 

Odwołujący,  że  posiada  pracowników  zatrudnionych  w  każdym  województwie  bez  stałego 

punktu serwisowego do obsługi regionu, a te województwa te obsługiwane są administracyjnie 

przez punkty serwisowe z Warszawy.

” Odwołujący nie widzi tu różnicy, czy dotyczy to jednego 

punktu  serwisowego  czy  16,  chodzi  bowiem  o  zasadę,  którą  Zamawiający  dopuścił. 

Dodatkowo,  co Zamawiający  pomija w  informacji  o wykluczeniu Odwołującego,  istotne  jest to 

jak  skonstruował  treść  odpowiedzi  -  również  w  niej  nie  odwołał  się do  wymogu  stacjonarnych 

punktów serwisowych, ale odpowiedział, że wymaga zapewnienia serwisu i obsługi urządzeń w 

każdym  województwie  przez  serwis  posiadający  autoryzację  producenta  sprzętu,  a  nie  przez 

stacjonarne  p

unkty  serwisowe,  które  w  większości  przypadków  usług  serwisu  urządzeń 

wielofunkcyjnych świadczonych B2B, pełnią jedynie rolę administracyjną. Istotą usługi serwisu i 

gwarancji kupowanej przez Zamawiającego jest natomiast zapewnienie realizacji tej usługi i to 

zasadniczo w miejscu użytkowania urządzenia.  

Jeżeli  nawet  początkowo  Zamawiający,  konstruując  treść  SIWZ  miał  na  myśli  punkty 

serwisowe  rozumiane  jako  punkty  stacjonarne, 

to  odpowiedź  na  pytanie  28  zmieniła 

wymaganie, uznając, że „co najmniej jeden punkt serwisowy na terenie każdego województwa” 

oznacza  również  świadczenie  serwisu  bez  stałego  punktu  serwisowego  na  terenie 

województwa w sytuacji, gdy jest on obsługiwany administracyjnie przez inny punkt serwisowy.” 

Nie sposób zgodzić się z ww. argumentacją, ponieważ z analizy odpowiedzi na pytanie 

nr  28  wynika  niezbicie,  że  Zamawiający  dopuścił  wyłącznie  rozwiązanie  gdzie  jedno  z 

województw  (opolskie)  obsługiwane  będzie  administracyjnie  przez  punkty  serwisowe  w  innej 

lokalizacji (Katowice i Wrocław). 

Z  t

reści  pytania  jasno  wynika,  że  nie  chodziło  o  dopuszczenie  posiadania  pracowników 

zatrudnionych  bez  stałego  punktu  serwisowego,  tylko  o  możliwość  świadczenia  usług 

serwisowych  w  jednym  z  województw  (a  nie  we  wszystkich  16)  przez  punkty  serwisowe 

zlokalizow

ane  (posadowione)  w  innych  województwach  i  na  taki  wyjątek  wyraził  zgodę 

Zamawiający.  Zamawiający  dopuścił  taką  ewentualność  z  uwagi  na  niewielką  odległość 

pomiędzy poszczególnymi miastami leżącymi w województwach objętych zakresem pytania. 

Wobec  powyższego,  nieuprawnione  jest  twierdzenie  Odwołującego,  że  wymóg  ten  został 


rozciągnięty  na  wszystkie  16  województw,  bo  zdaniem  Odwołującego  „chodzi  bowiem  o 

zasad

ę, którą Zamawiający dopuścił.”  

Ponadto 

wskazał,  że  budzi  zdziwienie  Zamawiającego  wniosek  Odwołującego,  że 

„odpowiedź na pytanie 28 zmieniła wymaganie, uznając, że co najmniej jeden punkt serwisowy 

na  terenie  każdego  województwa  oznacza  również  świadczenie  serwisu  bez  stałego  punktu 

serwisowego  na  terenie  województwa  w  sytuacji,  gdy  jest  on  obsługiwany  administracyjnie 

przez inny punkt serwisowy.” 

Zamawiajacy  podkreślił,  że  w  przypadku  zmiany  warunku  udziału  w  postępowaniu  lub 

sposobu oceny spełniania tego warunku (która byłaby zmianą istotną mogącą mieć wpływ na 

krąg potencjalnych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia), zgodnie z art. 12a 

ust. 1 i 2 ustawy Pzp musiałoby dojść do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i przedłużenia 

terminu  składania  ofert.  W  postępowaniu  Zamawiający  nie  dokonał  zmiany  ogłoszenia  po 

udzieleniu odpowiedzi na pytanie nr 28, wobec c

zego twierdzenie Odwołującego, że odpowiedź 

zmieniła  warunek  udziału  w  postępowaniu  określony  przez  Zamawiającego  pierwotnie  w 

ogłoszeniu i w SIWZ, jest całkowicie niezasadne.  

Zamawiający  sformułował  omawiany  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  sposób 

jednoznaczny, a w przypadku gdy Odwołujący powziął w tym zakresie jakiekolwiek wątpliwości, 

był  zobowiązany  do  zwrócenia  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  tej  kwestii  na  podstawie 

art. 38 ust. 

1 ustawy Pzp. To na Odwołującym, jako na profesjonaliście działającym zgodnie z 

należytą  starannością  wymaganą  od  przedsiębiorcy  zgodnie  z  art.  355  ustawy  z  dnia  23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 r. 

poz. 1025), spoczywał taki obowiązek. Zgodnie 

z  regulacją  art.  355  kc.  „dłużnik  obowiązany  jest  do  staranności  ogólnie  wymaganej  w 

stosunkach  danego  rodzaju  (należyta  staranność)”,  „należytą  staranność  dłużnika  w  zakresie 

prowadzonej  przez  niego  działalności  gospodarczej  określa  się  przy  uwzględnieniu 

zawodowego  charakteru  tej  działalności”.  O  takim  obowiązku  rozstrzygnął  Sąd  Najwyższy  w 

wyroku z dnia z 5 czerwca 2014 r. w sprawie o sygnaturze IV CSK 626/2013. W wyroku KIO z 

dnia 25 maja 2015 r., KIO 1000/15, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Po wyroku 

Sądu Najwyższego z dnia z 5 czerwca 2014 r. w sprawie o sygnaturze IV CSK 626/2013, tracą 

na  ostrości  prezentowane  poglądy,  które  opierały  się  na  założeniu,  że  ryzyko  wątpliwości 

wynikających  z  niejasnych  postanowień  SIWZ,  nie  dających  usunąć  się  w  drodze  wykładni 

dokonywanej przez wykona

wcę powinna ponieść zawsze strona, która ten SIWZ zredagowała 

czyli  Zamawiający.  Sąd  Najwyższy  w  ww.  wyroku  w  sposób  odmienny  ocenił  pogląd,  że 

zadawanie  pytań  Zamawiającemu  należało  uważać  tylko  za  uprawnienie  wykonawcy.  S.N. 

wskazał na znaczenie art. 38 Pzp w kontekście przepisów Kodeksu cywilnego wyznaczających 

ogólne  reguły  wykonywania  zobowiązań.  Zgodnie  z  omawianym  wyrokiem  art.  38  Pzp  w 

związku  z  art.  354  §  2 k.c.  w  okolicznościach  konkretnego  zamówienia  publicznego  nie  tylko 

daje  wykonawcy  uprawnienie,  ale  także  nakłada  na  niego  obowiązek  zwrócenia  się  do 


Zam

awiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Sąd  wskazał  także,  że  od  profesjonalisty  w  danej  dziedzinie  uzasadnione  jest  wymaganie 

większej staranności niż od innych uczestników rynku, a to skutkuje potrzebą zwrócenia się do 

Zamawiającego o udzielenie potrzebnych interpretacji postanowień SIWZ celem przygotowania 

takiej 

oferty, która po pierwsze, będzie spełniała wymagania SIWZ, a po drugie, aby możliwe 

było prawidłowe wykonanie zamówienia”.  

Podobne stanowisko wyraziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 24 maja 2016 r., KIO 

757/16, stwierdzając, że profesjonalista nie powinien mieć wątpliwości, jakie znaczenie winien 

nadać  wykonawca  spornym  pojęciom  i  nie  przekonuje  argument,  że  wątpliwości  należy 

tłumaczyć  na  korzyść  wykonawcy,  ze  względu  właśnie  na  profesjonalny  charakter  jego 

działalności”.  

Stanowisko to znajduje swoje odzwierciedlenie również w orzecznictwie sądów powszechnych, 

gdzie  wyrażono  przekonanie,  że  „artykuł  38  ust.  1  p.z.p.  nakłada  na  wykonawcę  obowiązek 

zwrócenia  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  powziętych  co  do  treści  SIWZ  wątpliwości,  a 

zaniechanie tej 

powinności może być podstawą zarzucenia przyjmującemu  zamówienie braku 

dochowania  należytej  staranności  przedsiębiorcy,  o  której  mowa  w  art.  355  §  2  k.c.”  (wyrok 

S.A. w Krakowie z dnia 12 maja 2015 r., sygn. akt I ACa 1666/14). 

J

ako kolejny argument przemawiający za tym, że warunek udziału w postępowaniu nie 

dotyczy  stacjonarnych  punktów  serwisowych  Odwołujący  wskazał,  że  (na  s.  9  odwołania) 

„rozumienie  punktu  serwisowego  jako  stacjonarnej  lokalizacji  jest  bez  znaczenia  dla  procesu 

świadczenia usługi serwisu, a co ważne pomniejsza  jego koszty”. Twierdzenie to nie znajduje 

odzwierciedlenia  w  realiach  niniejszego  postępowania,  ponieważ  pozostali  wykonawcy 

wykazali  się  posiadaniem  stacjonarnych  punktów  serwisowych,  w  których  mogą  świadczyć 

usługi objęte przedmiotem zamówienia, a ceny ofert tych wykonawców są dużo niższe niż cena 

ofer

ty  Odwołującego,  który  wywodzi  że  świadczenie  usług  przez  punkt  serwisowy  rozumiany 

jako „osoby” obniża koszty - różnica między ofertą Odwołującego a najtańszą ofertą złożoną w 

postępowaniu wynosi ponad 5,5 mln złotych.  

Nie  można  zgodzić  się  z  twierdzeniem  Odwołującego,  że  „Zamawiający  nie  wymagał 

zgodnie  z  SIWZ  przedstawienia  dokumentu  potwierdzającego  posiadaną  autoryzację”. 

Zamawiający,  formułując  treść  ogłoszenia  i  SIWZ,  w  Rozdziale  XII  ust.  2  lit.  c  skorzystał  z 

uprawnienia  przewidzianego  w  art.  138c  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  i  żądał  przedstawienia 

dokumentu  producenta  oferowanych  urządzeń,  potwierdzającego  posiadanie  przez 

Wykonawcę  sieci  punktów  serwisowych  na  terenie  całej  Polski  autoryzowanych  przez 

prod

ucenta oferowanych urządzeń drukujących (w tym co najmniej jeden punkt serwisowy na 

terenie każdego  województwa)  obejmujących zasięgiem  wszystkie  lokalizacje Zamawiającego 

zawarte w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie lokalizacji typu A i B - 

sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. 


Zgodnie  z  warunkiem  udziału  w  postępowaniu,  poświadczenie  to  miało  dotyczyć  punktów 

serwisowych  stacjonarnych,  a  nie  osób  świadczących  usługi  serwisowe,  wobec  czego 

Odwołujący  przedstawiając  omówione  powyżej  dokumenty  nie  wykazał  spełnienia  warunku 

udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3 SIWZ. 

b) 

Brak wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 SIWZ. 

Odwołujący  w  treści  odwołania  wyjaśnił  w  jaki  sposób  -  w  jego  ocenie  -  przedmiotowy 

warunek udziału w postępowaniu powinien być rozumiany, wskazując że: 

„2.  Warunek  w  SIWZ  został  określony  w  taki  sposób,  że  każdy  wykonawca  musiał  wykazać 

Zamawiającemu, że:  

a. 

Realizował lub realizuje co najmniej dwie umowy lub zamówienia, 

b. Realiza

cja umowy lub zamówienia była - w przypadku umowy zakończone - lub jest -  w 

przypad

ku umowy lub zamówienia w toku - należyta, 

c. 

Każda umowa lub zamówienia miało wartość co najmniej 5 mln zł, 

d. 

Przedmiotem każdej umowy lub zamówienia była dzierżawa, 

e. 

Wskazany w umowie lub zamówieniu okres dzierżawy wynosił co najmniej 3 lata, 

f. 

Wskazanym  w  umowie  lub  zamówieniu  przedmiotem  dzierżawy  było  co  najmniej  400 

wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, 

g. Wskazane w umowie lub zam

ówieniu 400 wielofunkcyjne urządzenia drukujące musiały 

znajdować się co najmniej w 10 lokalizacjach”.  

Z  powyższej  analizy  Odwołujący  wysnuwa  wniosek,  że  w  świetle  tego  warunku 

Zamawiający nie wymagał, aby dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych trwała co najmniej przez 

okres  3  lat.  Podkreślenia  wymaga,  że  wniosek  ten  stoi  w  sprzeczności  z  twierdzeniami 

zawartymi 

w  przytoczonych  powyżej  lit.  d,  e,  gdzie  Odwołujący  wyjaśnił,  że  „Wskazany  w 

umowie  lub  zamówieniu  okres  dzierżawy  co  najmniej  3  lata”,  a „przedmiotem  każdej  umowy 

lub  zamówienia  była  dzierżawa”.  W  przytoczonych  zdaniach  Odwołujący  użył  czasu 

przeszłego, który dotyczy czynności, które są zakończone i miały miejsce w konkretnym czasie 

w przeszłości. Już tylko z tego wynika, że Odwołujący w gruncie rzeczy interpretuje brzmienie 

tego  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  taki  sam  sposób  jak  Zamawiający  i  pozostali 

wykonawcy biorący udział w postępowaniu. 

Jak wynika z analizy treści omawianego warunku, został on określony w taki sposób, że każdy 

wykonawca musiał wykazać Zamawiającemu, iż: 

a. 

Realizował lub realizuje co najmniej dwie umowy lub zamówienia, 

b.  Realiz

acja umowy lub zamówienia była - w przypadku umowy zakończonej - lub jest - w 

przypad

ku umowy lub zamówienia w toku - należyta, 

c. 

Przedmiotem  każdej  umowy  lub  zamówienia  była  dzierżawa  przez  okres  co  najmniej 

trzech lat 


(użyto  czasu  przeszłego,  co  świadczy  o  tym,  że  dotyczy  to  zamkniętego  okres  3  –  letniej 

dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, a w przypadku gdy umowa jeszcze się nie zakończyła - 

jej  zrealizowana  c

zęść  powinna  potwierdzać  spełnienie  warunku  tj.  obejmować  okres  3  lat 

dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych przed terminem składania ofert), 

d. 

wartość dzierżawy będącej przedmiotem umowy lub zamówienia opiewa na co najmniej 

5 mln zł, 

e.  Wskazanym  w  umowie  lub  zam

ówieniu  przedmiotem  dzierżawy  było  co  najmniej  400 

wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, 

 f.   

Wskazane w umowie lub zamówieniu 400 wielofunkcyjne urządzenia drukujące musiały  

znajdować się co najmniej w 10 lokalizacjach. 

Zamawiający  określił,  że  wymaga,  aby  wykonawca  wykazał,  że  „realizował/realizuje 

należycie” zamówienia/ umowy, których przedmiotem „była” dzierżawa  - w tym postanowieniu 

SIWZ nie zawarto zwrotu, których przedmiotem była/jest dzierżawa”. 

Gdyby  Zamawiający  użył  ww.  zwrotu  obejmującego  słowo  „jest”,  można  by  podzielić 

interpretację  Odwołującego,  że  nie  jest  wymagane  aby  3-letni  okres  dzierżawy  w  ramach 

umowy/zamówienia został zakończony przed upływem terminu składania ofert. 

Jednak użycie czasu przeszłego w odniesieniu do legitymowania się przez wykonawcę usługą 

obejmującą  3  letni  okres  dzierżawy  świadczy  niezbicie  o  tym,  że  dotyczy  to  zamkniętego 

(zakończonego)  okresu  3  -  letniej  dzierżawy  urządzeń  wielofunkcyjnych,  a  w  przypadku  gdy 

umowa  jeszcze  się  nie  zakończyła  -  jej  zrealizowana  część  powinna  potwierdzać  spełnienie 

warunku  tj.  obejmować  okres  3  lat  dzierżawy  urządzeń  wielofunkcyjnych  przed  terminem 

składania ofert. 

Wobec  powyższego,  nie  ulega  wątpliwości,  że  twierdzenia  Odwołującego  stanowią 

wynik  niedopuszczalnej  nadinterpretacji  omaw

ianego  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dokonanej  w  sposób  dowolny,  oderwany  od  literalnego  brzmienia  SIWZ,  a  także  wbrew 

regułom  logiki.  Odwołujący  myli  się  twierdząc,  że  „w  SIWZ  nie  ma  zastrzeżenia  o  treści,  z 

której  by  wynikało,  iż  realizacja  umów,  na  które  mogliby  powoływać  się  wykonawcy  dla 

wykazania spełniania warunku, muszą być wykonane w całości albo - jeśli realizacja jest toku - 

muszą  być  wykonane  w  jakkolwiek  zdefiniowanej  części”.  W  tej  sytuacji  zarzucanie 

Zamawiającemu,  że  dokonał  „niekorzystnej  dla  Odwołującego  reinterpretacji  postanowień 

SIWZ” jest nieuprawnione i wręcz kuriozalne. 

Podkreślenia  wymaga,  że  w  Odwołujący  definiuje  sporny  warunek  przez  pryzmat 

przedmiotu  zamówienia  i  doświadczenia,  jakie  powinno  być  w  jego  opinii  pożądane  od 

wykonaw

cy.  Jednakże  takie  prowadzenie  wykładni  celowościowej  nie  mieści  się  w  regułach 

wykładni  językowej  oświadczenia  woli,  wynikającego  z  omawianego  postanowienia  SIWZ 


opisującego dane wymaganie i z tego też powodu taka interpretacja warunku w tej sprawie jest 

nieuprawniona.  Zgodnie  z  ugruntowanym  w  tym  zakresie  stanowiskiem  wyrażanym  w 

orzecznictwie,  rozstrzygające  znaczenie  dla  oceny  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu ma jego literalne brzmienie w specyfikacji, a nie oczekiwany przez  wykonawcę 

sposób interpretacji spornego warunku w świetle przedmiotu zamówienia (wyrok KIO z dnia 1 

kwietnia 2014 r. KIO 501/14). 

Interpretacja tego warunku udziału w postępowaniu nie budziła 

wątpliwości wykonawców przed upływem terminu składnia ofert, żaden z nich nie sformułował 

na podstaw

ie art. 38 ustawy Pzp pytania do treści SIWZ w tym zakresie. 

W ocenie Zamawiającego, warunki udziału w postępowaniu zostały sformułowane w taki 

sposób,  że  nie  są  możliwe  różne  metody  ich  odczytania,  ponieważ  określono  w  sposób 

jednoznaczny 

w jaki sposób odbędzie się ocena poziomu ich spełniania.  

W świetle powyższego, Zamawiający nie ma więc możliwości zmiany, korygowania lub 

dopasowywania na etapie oceny ofert postawionych wcze

śniej wymagań w zakresie spełniania 

warunku  udziału  w  postępowaniu  -  jak  tego  oczekuje  Odwołujący  -  przez  zliberalizowanie 

zapisów zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, ani przez interpretowanie tych zapisów 

ponad to,  co było zapisane.  Działanie takie stanowiłoby  zmianę,  swego  rodzaju  dopasowanie 

odpowiednio  spo

sobu  dokonania  oceny  spełnienia  warunków  w  postępowaniu  do 

przedłożonych  wraz  z  ofertą  Odwołującego  dokumentów  lub  dopasowanie  go  do  możliwości 

konkretnego  wykonawcy,  co  jest  niedopuszczalne  w  myśl  zasady  równego  traktowania 

wykonawców określonej w art. 7 ustawy Pzp. 

Odwołujący już w piśmie z dnia 4 lutego 2019 r. w pkt 3 dokonał dowolnej interpretacji 

warunku udziału w postępowaniu stwierdzając, że „warunek udziału w postępowaniu określony 

przez  Zamawiającego  w  Rozdziale  XI  ust.  3  SIWZ  nie  odnosił  się  do  wykazania  wartości 

dzierżawy  urządzeń  realizowanej  w  ramach  referencyjnej  umowy,  ale  ogólnie  jej  wartości. 

Świadczy  o  tym  nie  tylko  brak  literalnego  zapisu  w  tym  zakresie,  ale  również  uwaga 

zamieszczona  przez  Zamawiającego  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pod  pkt  2,  gdzie  Zamawiający 

dopuścił  możliwość  wykazania  się  przez  wykonawców  jedną  umową  w  ramach  której 

realizowane  było  wdrożenie  systemu  umożliwiającego  zarządzanie  i  monitorowanie  wydruku 

oraz  dzierżawy  urządzeń,  bez  dodatkowego  wymogu  dotyczącego  wartości  każdego  z  tych 

elementów przedmiotu umowy”. 

Te  twierdzenie  są  nieuprawnione  i  oderwane  od  literalnego  brzmienia  SIWZ.  Zamawiający 

jasno  wskazał,  że  zrealizowane/realizowane  zamówienia  miały  dotyczyć  dzierżawy  urządzeń 

wielofunkcyjnych  o  wartości  co  najmniej  5  000  000,00  zł  netto.  Natomiast  przytaczana  przez 

Wykonawcę  adnotacja  pod  pkt  2  Rozdziału  XI  ust.  3  SIWZ  wskazuje  precyzyjnie,  że 

„Wykonawca może wykazać spełnienie  warunków  z  pkt  1  i  2  w  ramach jednej  umowy”,  co w 

żadnym  wypadku  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  spełnienia  wymogów  szczegółowych 

zawartych w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 i 2 

SIWZ (odrębnie dla każdego z tych wymogów), w tym 


wartości  dzierżawy  urządzeń  wielofunkcyjnych.  Wskazana  adnotacja  nie  jest  również 

odrębnym/samodzielnym warunkiem udziału i z całą pewnością nie można traktować jej jakoby 

zastępowała warunki udziału w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 i 2 SIWZ.  

Stanowczego podkreślenia wymaga, że Zamawiający dwukrotnie (tj. w dniu 29 stycznia 

2019 r. i 6 marca 2019 r.) zwracał się do Odwołującego o wyjaśnienie na podstawie art. 26 ust. 

4 ustawy Pzp treści złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, formułując konkretne 

pytania  dotyczące  poszczególnych  okoliczności  mających  potwierdzić  spełnianie  warunku 

udziału  w  postępowaniu  (o  wartość  zamówienia  dotyczącą  dzierżawy  urządzeń 

wielofunkcyjnych,  okres  realizacji  zamówienia  i  zakres  zamówienia  fatycznie  zrealizowany 

przez wykonawcę), co świadczy o tym, że Zamawiający dochował należytej staranności w celu 

wyjaśnienia  powstałych  wątpliwości  i  przedsięwziął  wszelkie  możliwe  środki  w  celu  ich 

wyjaśnienia. Z uwagi na to,  że z odpowiedzi na ww. wezwanie do wyjaśnień nie wynikało, że 

Odwołujący  spełnia  omawiany  warunek  udziału  w  postępowaniu,  Zamawiający  wezwał 

wykonawcę  do  uzupełnienia  dokumentów  w  tym  zakresie  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy 

Pzp w dniu 13 marca 2019 r. 

Nie można zgodzić się z twierdzeniem Odwołującego, że „Zamawiający w swym piśmie 

z 20 marca br. 

informując o wykluczeniu Odwołującego nie podał jednoznacznie, która część z 

wieloelementowe

go warunku udziału w postępowaniu wskazanego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 

SIWZ nie została spełniona”. 

Zamawiający  jasno  wyartykułował  której  części  spełniania  warunku  Wykonawca  nie 

potwierdził, tj. 

a) 

w zakresie przedstawionej przez Wykonawcę umowy realizowanej na rzecz Poczty Polskiej 

S.A. wskazanej w wierszu lp. 1 na stronach 10-11 pisma z dnia 17.01.2019 r. i w wierszu lp. 

1  na  stronie  3  pisma  z dnia  15.03.2019  r.  - 

Zamawiający uznał, że nie wykazano, iż okres 

realizacji  dzierżawy  urządzeń  wielofunkcyjnych  nie  był  wystarczający,  poniewaž  trwał  od 

sierpnia  2016  r.  do  dnia, 

w  którym  upłynął  termin  składania  ofert  nie  minęły  wymagane 

przez Zamawiającego 3 lata, 

b)  w  zakresie  umowy  wskazanej  w  wierszu  lp.  3  Wykazu  realizowanej  na  rzecz  firmy  Xerox 

Polska  Sp.  z  o.

o.  Odwołujący  nie  wykazał  jaka  była  wartość  zamówienia  w  zakresie 

dzierżawy  urządzeń  wielofunkcyjnych  (zakres  kontraktu  obejmował  kompleksową  usługę 

druku  w  tym:  dostawę  urządzeń  wielofunkcyjnych,  dostawę  materiałów  eksploatacyjnych, 

zestawy  naprawcze,  usługę  serwisową,  dostawę  i  utrzymanie  systemu  zarządzania 

środowiskiem druku, a wartość całości opiewała na kwotę ok. 6 mln złotych netto) oraz jaki 

był okres realizacji w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych. 

Pomimo,  że  Zamawiający  zwracał  się  dwukrotnie  o  wyjaśnienia  formułując 

konkretne  pytania  dotyczące  poszczególnych  okoliczności  mających  potwierdzić  spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu, a Odwołujący udzielał niejednoznacznych odpowiedzi, które 


budziły  wątpliwości  Zamawiającego,  Zamawiający  z  uwagi  na  brak  potwierdzenia  przez 

Odwołującego  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu,  wezwał  do  go  do  uzupełnienia. 

Odwołujący w przedstawionych dokumentach w dalszym ciągu nie potwierdził spełniania przez 

niego  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Jak  wskazuje  się  w  orzecznictwie  „zamawiający  nie 

może  dokonać  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  sytuacji,  gdy  brak  jest  pewności  co  do 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  przez  wykonawcę.  Brak  złożenia 

jednoznacznych wyjaśnień, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, nie 

może  prowadzić  do  uznania  że  wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postepowaniu.  Nie 

można uznać że zostały wyjaśnione wątpliwości zamawiającego, gdy wykonawca przedłożył w 

odpowiedzi na wezwanie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - przyp. Aut.  takie same dokumenty jak te 

złożone w treści (wyrok KIO z dnia 2 listopada 2018 r., KIO 2061/18). 

Jak wskazano w wyroku KIO z dnia 28 stycznia 2019 r. (KIO 50/19) „należy sprzeciwić 

się  działaniu  wykonawcy  polegającego  na  uchylaniu  się  od  adekwatnej  odpowiedzi  na 

wezwania zamawiającego i przekazywaniu informacji, które formalnie przez kopiowanie treści 

SIWZ  wskazują  na  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu,  jednak  nie  dają 

zamawiającemu  rzeczywistej  wiedzy  o  konkretnym  materialnym  charakterze.  Uporczywe 

lekceważenie  uzasadnionych  żądań  zamawiającego  nie  zasługuje  na  ochronę  w  żadnym 

wypadku”. 

W  świetle  powyższego  i  okoliczności  faktycznych  szczegółowo  omówionych  w 

Zawiadomieniu  o  wykluczeniu 

Odwołującego z dnia 20 marca 2019 r., Zamawiający nie mógł 

wybrać  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej,  ponieważ  dopiero  dokonując  takiej 

czynności, naruszyłby przepisy wskazane przez Odwołującego w treści odwołania. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wniósł jak w petitum pisma. 

Wykonawca  -  Konica  Minolta  Bussines  Polska  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie, 

zgłaszający  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,    w 

piśmie  procesowym  zawierającym  rozwinięcie  argumentacji  przedstawionej  w  zgłoszeniu 

przystąpienia,  wniósł  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  wskazanych  dowodów.  Przedstawił 

bardzo  szczegółowe  uzasadnienie,  spójne  ze  stanowiskiem  Zamawiajacego  i  odpowiadające 

treścią  opisowi  warunków  zamieszczonych  w  SIWZ.  Część  argumentacji  zawartej  w  piśmie, 

jako nie budząca wątpliwości, została przedstawiona w końcowej części uzasadnienia wyroku.  

1. Zarzut 1 - 

Brak posiadania sieci autoryzowanych punktów serwisowych 

Zamawiający  wykluczył  Odwołującego z  postępowania na  podstawie art.  24  ust.  1 pkt 

12  Pzp  z  powodu  niewykazan

ia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowania.  Jednym  z 

warunków, który nie został spełniony przez Odwołującego jest warunek określony w Rozdziale 

XI ust. 3 pkt 3 SIWZ, zgodnie z którym Zamawiający wymagał posiadania przez wykonawców 


„sieci  punktów  serwisowch  na  terenie  całej  Polski  autoryzowanych  przez  producenta 

oferowanych  urządzeń  drukujących  (w  tym,  co  najmniej  jeden  punkt  serwisowy  na  terenie 

każdego województwa) obejmujących zasięgiem wszystkie lokalizacje Zamawiającego zawarte 

w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie lokalizacji typu A i B”. 

Odwołujący  wskazał  w  odwołaniu,  że  Zamawiający  nie  podał  definicji  ani  nie  określił 

wymogów  dotyczących  charakterystyki  „punktów  serwisowych”.  Nie  oznacza  to  jednak,  że 

Odwołujący  może  dokonywać  swobodnej  interpretacji  tego  pojęcia  (warunku),  bez 

uwzględnienia  przyjętego  w  obrocie  znaczenia  określenia  „punkt  serwisowy”  oraz  wszystkich 

wymagań w tym zakresie zawartych w treści SIWZ. 

Zamawiający wskazał zakres czynności, które będzie realizował wykonawca w ramach serwisu 

urządzeń. Zgodnie z pkt 5.5.3. OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) serwis urządzeń obejmuje: 

a) 

konserwację urządzeń, 

b) 

wykonywanie  okresowych  przeglądów  gwarancyjnych  wymaganych  przez  producenta 

urządzeń, 

c) 

zapewnienie sprawności urządzeń, 

d)  wymi

anę części zamiennych, 

e) 

wprowadzanie incydentów związanych eksploatacją urządzeń, 

f)  dla lokalizacji typu A - 

dostarczenie i wymianę tonerów, 

g)  dla lokalizacji typu B - dostarczenie nowego tonera, 

h) 

wymianę pozostałych materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem papieru), 

i) 

wszelkie inne niewymienione powyżej czynności, niezbędne do prawidłowego działania 

dostarczonych urządzeń drukujących. 

Natomiast, jak zauważył Odwołujący, zgodnie z 59 ust. 8 wzoru umowy (załącznik nr 2 

do SIWZ) „Naprawa urządzeń realizowana będzie w miejscu ich użytkowania, a jeżeli będzie to 

niemożliwe,  to  wykonawca  na  czas  naprawy  urządzeń  w  serwisie  dostarczy  Zamawiającemu 

urządzenie zastępcze (zamienne)”. 

Zdaniem Przystępującego z warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3 SIWZ oraz treści 

umowy  wynika,  że  intencją  Zamawiającego  było  posiadanie  punktów  serwisowych 

oznaczających konkretne miejsca znajdujące się w  obrębie danego województwa,  do których 

trafi  urządzenie  w  przypadku,  gdy  jego  naprawa  nie  będzie  możliwa  w  miejscu  użytkowania 

urządzenia. Zamawiający dał temu wyraz także w treści załącznika nr 10 do SIWZ, w którym 

wymagał  wskazania  nazwy  punktu  serwisowego,  nazwy  województwa,  w  którym  punkt  się 

znajduje, a przede wszystkim wskazania konkretnego adresu danego punktu serwisowego. 

W  od

powiedzi  na  pytanie  28,  na  które  Odwołujący,  Zamawiający  zaznaczył,  że  „wymaga 

zapewnienia  serwisu  i  obsługi  powołuje  się  urządzeń  w  każdym  województwie  przez  serwis 

posiadający  autoryzację  producenta  tych  urządzeń”.  Odwołujący  pomija  fakt,  że  ta  cześć 


odp

owiedzi  oznacza,  że  naprawa  urządzenia,  które  nie  może  zostać  naprawione  w  miejscu 

jego  użytkowania,  nadal  powinna  zostać  wykonana  w  serwisie  w  danym  województwie 

(zgodnie z 59 ust. 8 wzoru umowy), tj. w punkcie serwisowym, będącym miejscem wskazanym 

przez 

wykonawcę w wykazie punktów serwisowych (załącznik nr 10 do SIWZ). Tego faktu nie 

zmienia  również  dopuszczenie  przez  Zamawiającego  możliwości  dostarczania  tonerów  i 

odbierania  zużytych  materiałów  eksploatacyjnych  za  pośrednictwem  firmy  kurierskiej  (pytanie 

nr  112  i  nr  113  i  odpowiedź  Zamawiającego).  Zgodnie  ze  wskazanym  pkt  5.5.3.  OPZ  oraz 

treścią  umowy,  zakres  usługi  serwisu  jest  znacznie  szerszy  i  nie  obejmuje  jedynie  wymiany 

tonerów, materiałów eksploatacyjnych czy konserwacji sprzętu. 

Wbrew twierdzenio

m Odwołującego, istnieją czynności, które wykonawca będzie wykonywał „w 

serwisie”  (punkcie  serwisowym).  Czynności,  które  nie  mogą  zostać  wykonane  w  miejscu 

użytkowania  urządzenia  ani  przy  pomocy  firmy  kurierskiej  nadal  mają  zostać  wykonane  „w 

serwisie” w danym województwie, przykładowo czynności określone w pkt 5.5.3. ppkt 5.5.3.3., 

ppkt 5.5.3.4., ppkt 5.5.3.9 OPZ. 

Odwołujący  złożył  wykaz  punktów  serwisowych  wraz  z  ich  konkretnymi  adresami  (17 

stycznia  2019  r.).  Jednakże  w  miejscach  wskazanych  przez  Odwołującego  nie  znajdują  się 

punkty  serwisowe,  tylko  punkty  nadania  paczek  kurierskich  firmy  DPD.  Jedynym  punktem 

serwisowym  wskazanym  w  wykazie  było  Centrum  Serwisowe  znajdujące  się  w  Warszawie 

(województwo  mazowieckie).  Odwołujący  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia 

18  lutego  2019  r.  złożył  nowy  wykaz  punktów  serwisowych,  będący  jednak  w  rzeczywistości 

wykazem  osób  -  pracowników  oe  Networks  S.A.  wraz  z  ich  prywatnymi  adresami 

zamieszkania. 

Odwołujący  nie  wykazał  zatem  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  gdyż  na 

dzień  otwarcia  ofert  dysponował  tylko  jednym  punktem  serwisowym  znajdującym  się  w 

Warszawie, który nie posiada autoryzacji producenta sprzętu HP w zakresie świadczenia usług 

serwisowych. 

Nie  można  bowiem  uznać,  że  punktem  serwisowym  jest  punkt  nadania  paczek 

kurierskich  DPD,  z  którą  to  firmą  eo  Networks  S.A.  ma  zawartą  umowę.  W  tych  miejscach 

uszkodzony  sprzęt  może  zostać  jedynie  wysyłany  do  innego  miejsca  w  celach  jego 

serwisowania.  Nawet  jeżeli  paczka  zostanie  nadana  przez  inżyniera  wskazanego  przez 

Odwołującego to nadal jest to czynność nadania paczki, a nie serwis urządzenia. Tym bardziej 

za punkt serwisowy, w rozumieniu wyżej wymienionego warunku, nie można uznać inżynierów 

(osób)  wykonujących  usługi  serwisowe  w  swoim  miejscu  zamieszkania  (pod  prywatnym 

adresem  zamieszkania).  Jak  zauważył  Odwołujący,  serwisem  objęty  jest  sprzęt  ciężki  i 

wielkogabarytowy,  a  zatem  trudno  wyobrazić  sobie  wysyłanie  takiego  sprzętu  paczką  przez 

firmę  kurierską  do  centrum  serwisowego  w  Warszawie  lub  serwisowania  go  w  miejscu 

zamieszkania  osoby  wskazanej  przez  Odwołującego.  Tym  bardziej,  że  zgodnie  z  wzorem 


umowy,  wykonawca  powinien  w  bardzo  krótkim  czasie  zapewnić  urządzenie  zamienne. 

Nierealne  jest  zatem  wykonywanie  w  sposób  należyty  usługi  serwisu  w  pełnym  zakresie  i 

zgodnie  z  wszystkimi  wymaganiami  Zamawiającego,  posiadając  w  praktyce  jeden  punkt 

serwisowy zlokalizowany w województwie mazowieckim w Warszawie - Centrum Serwisowe eo 

Networks S.A.  

Odwołujący  wcale  nie  zaprzecza,  że  w  złożonym  przez  siebie  wykazie  punktów 

serwisowych  z  dnia  15  stycznia  2019  r.  oraz  nowym  wykazie  z  dnia  20  lutego  2019  r.,  nie 

znajdują  się  punkty  serwisowe,  w  których  będzie  realizowana  usługa  serwisu  urządzeń  w 

obrębie  danego  województwa.  Odwołujący  polemizuje  jedynie  z  Zamawiającym  co  do 

właściwej  interpretacji  warunku  i  definicji  „punktów  serwisowych”  oraz  wskazuje  swoją 

wykładnię w tym zakresie. 

Tak więc, wykładnia warunku dokonana przez Odwołującego, prowadzi do wniosku, że 

jako punkt serwisowy, należy rozumieć jakiekolwiek miejsce, w jakikolwiek sposób związane z 

Wykonawcą,  np.  będące  miejscem  zamieszkania  osoby,  którym  Wykonawca  się  posługuje. 

Takie  rozumienie  warunku  jest  sprzeczne  z  jego  funkcją  i  zasadą  proporcjonalności,  bowiem 

tak rozumiany warunek udziału w postępowaniu w żaden sposób nie jest pomocny w ustaleniu, 

czy o zamówienie będzie ubiegał się jedynie wykonawca, który jest w stanie je wykonać. 

Dodatkowo  Odwołujący  dwukrotnie  załączył  oświadczenia  producenta  HP  Inc  Polska 

Sp.  z  o.o.,  z  których  wynika  jedynie,  że  eo  Networks  S.A.  posiada  status  Autoryzowanego 

Partnera Serwisowego HP o specjalizacji serwisu sprzętu drukującego HP. Z oświadczeń tych 

wynika, że autoryzacja partnera jest następstwem badania ogólnopolskiej sieci serwisowej eo 

Networks  S.A.  Nie  zostały  jednak  wskazane  żadne  konkretne  punkty/oddziały,  które  zostały 

poddane tej autoryzacji producenta, jak tego wymagał Zamawiający. Przystępujący wskazał, że 

tylko  dokument  złożony  dnia  4  lutego  2019  r.  jest  dokumentem  złożonym  na  wezwanie 

Zamawiającego  na  podstawie  26  ust.  3  Pzp  w  celu  jego  uzupełnienia.  Natomiast  dokument 

złożony dnia 20 lutego 2019 r. został co prawda złożony na ponowne wezwanie z art. 26 ust. 3 

Pzp,  ale  wezwanie  dotyczyło  jedynie  uzupełnienia  wykazu  punktów  serwisowych,  a  nie 

dokumentu  potwierd

zającego  autoryzację punktów  przez  producenta  urządzeń.  Oświadczenie 

to zostało zatem złożone po terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz w dalszym ciągu 

nie  potwierdza  autoryzacji  punktów  serwisowych  wskazanych  przez  Odwołującego.  Z 

oświadczenia HP Inc Sp. z o.o. wynika także, że producent udziela autoryzacji na „świadczenie 

usług serwisowych dla sprzętu drukującego HP bezpośrednio w siedzibie klienta”, co oznacza, 

że Odwołujący nie posiada autoryzacji producenta HP Inc Polska Sp. z o.o. na serwis urządzeń 

wykonywany poza lokalizacjami Zamawiającego, co jest wymagane w przypadku, gdy naprawa 

urządzenia nie będzie możliwa w miejscu jego użytkowania (siedziba klienta). 

Przystępujący  zauważył,  że  Certyfikat  ISO  9001:2015  został  wydany  jedynie  dla 

Centrum Se

rwisowego eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-


301  Warszawa.  Odwołujący  nie  załączył  do  certyfikatu  aneksu,  w  którym  powinny  zostać 

szczegółowo  wskazane  punkty  serwisowe/oddziały  wykonawcy  posiadające  certyfikat  ISO 

015  na  świadczenie  usług  serwisowych  (włączone  do  danego  certyfikatu).  Z  wiedzy 

uzyskanej  przez  Przystępującego  wynika,  że  taki  certyfikat  nie  został  wydany  dla  żadnej  z 

lokalizacji  wskazanych  w  wykazie  z  dnia  15  stycznia  2019  r.,  ani  tym  bardziej  dla  żadnego  z 

inżynierów  wskazanych  jako  punkty  serwisowe  przez  Odwołującego.  Aby  firma/organizacja 

wielooddziałowa  otrzymała  certyfikat  ISO  9001:2015  w  zakresie  określonej  działalności 

(świadczenie  usług  serwisowych),  każdy  oddział/punkt  podlega  osobnej  weryfikacji  pod 

względem  spełnienia  normy  ISO.  Jeżeli  natomiast  certyfikacją  ISO  została  objęta  cała 

organizacja to musi to zostać wyartykułowane wprost w treści dokumentu. Skoro zatem firma 

eo  Networks  S.A.  uzyskała  certyfikację  ISO  9001:2015  w  zakresie  danej  lokalizacji  (jednego 

adresu) to oznacza, że certyfikatem ISO objęty został tylko ten oddział/centrala znajdująca się 

pod  tym  adresem.  Ten  fakt  potwierdza,  że  w  miejscach  (pod  adresami)  wskazanych  przez 

Odwołującego  nie  znajdują  się  punkty  serwisowe,  a  więc  Odwołujący  nie  spełnia 

przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. Z punktu widzenia Zamawiającego oznacza 

to  również,  że  Odwołujący  będzie  realizował  usługę  serwisu  urządzeń  jedynie  w  jednym 

miejscu  (w  Jednym  województwie)  przy  wykorzystaniu  firmy  kurierskiej  DPD  lub  inżynierów, 

którzy  będą  nadawać  paczki  zawierające  uszkodzony  sprzęt  i  wysyłać  je  do  centrum 

serwisowego eo Networks S.A. w Warszawie. Oznacza to także, że firma eo Networks S.A. nie 

posiada  certyfikatu  ISO  9001:2015  w  zakresie  wymaganym  przez 

Zamawiającego,  zgodnie  z 

Rozdziałem XI ust. 3 pkt 5 SIWZ, bowiem eo Networks S.A. ma certyfikację tylko dla jednego 

oddziału/punktu, a nie jako całość organizacji.  

Na  potwierdzenie  powyższych  informacji  Przystępujący  przedstawił  dokument 

obowiązujący  dla  wszystkich  firm  certyfikujących  z  akredytacją,  pochodzący  ze  strony 

internetowej  https://www.pca.gov.pl/publikacje/dokumenty/iaf/.  W  rozdziale  6  i  7  dokumentu 

przedstawione  zostały  szczegółowe  wytyczne  dotyczące  certyfikowania  organizacji 

wielooddziałowych. Natomiast w pkt 7.8. znajduje się szczegółowy opis danych jakie muszą się 

znaleźć na certyfikacie obejmującym wiele oddziałów. 

Dowód: Dokument obowiązkowy IAF (Załącznik nr 1)  

Nie  ulega  wątpliwości,  że  zgodnie  z  przepisami  Pzp,  to  na  wykonawcy  spoczywa 

obowiązek  wykazania,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Odwołujący  powinien  był 

zatem dochować należytej staranności, tj. przedstawić Zamawiającemu wyjaśnienia i dowody, z 

których  jednoznacznie  wynikało  spełnienie  wszystkich  warunków  udziału  w  postępowaniu  na 

dzień  składania  ofert,  aby  sprostać  spoczywającemu  na  nim  ciężarowi  dowodu.  Odwołujący, 

pomimo dwukrotnego wezwania do wyjaśnień oraz wezwania do uzupełnienia dokumentów nie 

przedstawił  Zamawiającemu  wystarczających  wyjaśnień  ani  dokumentów  potwierdzających 

spełnianie wszystkich warunków udziału, a informacje zawarte wyjaśnieniach są w większości 


bardzo ogólne i niekiedy nawet nasuwające jeszcze więcej wątpliwości. 

Całokształt przedstawionej argumentacji, a przede wszystkim treść wyjaśnień złożonych 

przez  Odwołującego  wskazują  jednoznacznie,  że  wykonawca  ten  nie  spełnia  wyżej 

wskazanego  warunku  udziału  w  postępowaniu  i  nie  sprostał  udowodnieniu  tezy  przeciwnej. 

Powyższe  zatem  w  pełni  obligowało  Zamawiającego  do  wykluczenia  Odwołującego  z 

postępowania.  

2.  Zarzut  nr  2  - 

brak  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

technicznej lub zawodowej 

Zamawiający  dokonał  czynności  wykluczenia  Odwołującego,  w  związku  z 

niewykazaniem  spełnienia  określonego  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  1  Pzp  warunku  udziału  w 

postępowaniu w zakresie wskazanej przez Odwołującego umowy realizowanej na rzecz Poczty 

Polskiej oraz na rzecz firmy Xerox Polska Sp. z o.o. 

Zgodnie  z  treścią  Rozdziału  XI  ust.  3  pkt  1  Pzp  każdy  z  wykonawców  powinien 

wykazać,  że  „w  okresie ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie realizował/realizuje należycie, co najmniej 

dwie umów/zamówienia o wartości,  co  najmniej 5 000 000,00  (słownie: pięć milionów  złotych 

00/100)  złotych  netto każda,  których  przedmiotem  była  dzierżawa,  przez  okres  co  najmniej  3 

lat, co najmniej 400 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w co najmniej 10 lokalizacjach”. 

Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  brzmienie  tego  warunku  nie  uległo  zmianie  ani 

niekorzystnej dla Odwołującego reinterpretacji w trakcie trwania postępowania. 

Odwołujący  w  treści  odwołania  wskazał,  że  „W  SIWZ  nie  ma  zastrzeżenia  o  treści,  z 

której  by  wynikało,  że  realizacja  umów,  na  które  mogliby  powoływać  się  wykonawcy  dla 

wykazania spełnienia warunku, muszą być wykonane w całości albo - jeśli realizacja jest w toku 

muszą być wykonane w jakkolwiek zdefiniowanej części”. Wskazał również, że w treści SIWZ 

w  ogóle  nie  ma  warunku  by  w  stosunku  do  umów  trwających  umowa  obejmowała  3  lata 

dzierżawy urządzeń oraz by  wartość zrealizowanej części zamówienia wynosiła 5 000 000,00 

zł. 

Przystępujący  nie  podzielił  zdania  Odwołującego  i  nie  potwierdził  takiej  wykładni 

wskazanego  warunku.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  Zamawiający  dopuścił  możliwość  wykazania 

warunku  udziału  w  postępowaniu  nie  tylko  przez  powołanie  się  na  już  należycie  wykonane 

umowy,  ale  także  umowy  będące  w  trakcie  realizacji  oraz  możliwość  powołania  się  na  jedną 

umowę w celu wykazania spełnienia warunków określonych w Rozdziału XI ust. 3 pkt 1 i pkt 2 

Pzp. Taka umowa musi jednak spełniać łącznie wszystkie przesłanki określone w obu punktach 

wskazanych  powyżej.  Oczywistym  jest  także,  że  warunki  udziału  w  postępowaniu,  każdy  z 

wykonawców ma obowiązek spełniać już na dzień składania ofert. 

Wbrew twierdzeniom Odwołującego, Zamawiający w treści SIWZ wskazał na jaką kwotę 

oraz w jakim zakresie umowa, na którą powołuje się wykonawca w celu wykazania spełnienia 


warunku udziału, ma być zrealizowana już na dzień otwarcia ofert. Z treści warunku wynika, że 

umowa  będąca  w  trakcie  realizacji  musi  spełniać  wszystkie  przestanki  wskazane  w 

wymienionym  warunku,  w  tym  m.in.  przedmiotem  tej  umowy  „była  dzierżawa,  przez  okres  co 

najmniej  3  lat”  o  wartości  „co  najmniej  5  000  000,00  (słownie:  pięć  milionów  złotych  00/100) 

złotych netto”. 

Przyjęcie  za  słuszną  wykładni  Odwołującego  prowadziłoby  do  wniosku,  że  każda 

umowa, nawet ta, której realizacja rozpoczęła się w dniu otwarcia ofert, ale będzie realizowana 

przez  okres minimum  3 lat  na kwotę  co najmniej  5 000 000,00  zł,  byłaby  umową spełniającą 

wszystkie  przesłanki  wyżej  wymienionego  warunku  udziału.  Stanowi  to  zupełne  zaprzeczenie 

wykładni  logicznej  i  celowościowej  tego  warunku.  Nie  ulega  bowiem  wątpliwości,  że 

Zamawiający  sformułował  wyżej  wskazany  warunek  w  celu  realizacji  zamówienia  przez 

wykonawcę  posiadającego  doświadczenie  w  wykonaniu  danego  rodzaju  umów,  a  nie 

wykonawcę,  który  podpisał  umowy  i  rozpoczął  ich  realizację,  ale  nie  posiada  jeszcze 

doświadczenia  (zdolności  technicznej  i  zawodowej)  w  zakresie  określonym  przez 

Zamawiającego.  Celem  omawianego  warunku  nie  jest  wykazanie  zdolności  zawierania 

określonego rodzaju umów, lecz zdolności ich realizacji. 

Zdaniem  Przystępującego,  omawiany  warunek  został  sformułowany  w  sposób  jasny  i 

niebudzący  wątpliwości  wykonawców.  Przystępujący  zauważył,  że nawet  sam Odwołujący  na 

stronie  12  (pkt  2  lit.  c,  lit.  d.,  lit.  e  i  lit.  f)  odwołania  wskazał,  że  „Warunek  w  SIWZ,  został 

określony  w  taki  sposób,  że  każdy  wykonawca  musiał  wykazać  Zamawiającemu,  że  (...)  c. 

k

ażda umowa lub zamówienia miało wartość co najmniej 5 mln zł. (...) d, przedmiotem każdej 

umowy  lub  zamówienia  była  dzierżawa  (...),  e.  wskazany  w  umowie  lub  zamówieniu  okres 

dzierżawy  wynosił  co  najmniej  3  lata”  (...),  f.  przedmiotem  dzierżawy  było  co  najmniej  400 

wielofunkcyjnych  urządzeń  drukujących”.  Odwołujący  zatem  potwierdził,  że  zrozumiał  treść 

warunku udziału w postępowaniu w takim sam sposób jak pozostali wykonawcy. Natomiast w 

uzasadnieniu  zaprzecza  treści  wyżej  wskazanych  przesłanek,  mimo,  że  sam  je  szczegółowo 

wypisał w odwołaniu.  

Przystępujący zauważył także, że z uzasadnienia Odwołującego wynika, że nie zgadza 

się on jedynie z wykładnią treści warunku określoną przez Zamawiającego, na podstawie której 

został  wykluczony  z  odwołania.  Zgodnie  bowiem  z  jego  interpretacją,  wskazaną  powyżej, 

spełnia  on  warunek  udziału  w  postępowaniu.  Odwołujący  nie  zaprzeczył  jednak  faktu,  że 

umowy wskazane przez niego w celu wykazania spełnienia warunku udziału na dzień składania 

ofert,  faktycznie  nie  byty  zrealizo

wane  w  zakresie  wymaganym  przez  Zamawiającego  (tj.  nie 

obejmują dzierżawy na okres 3 lat na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł.). 

W  wykazie  zrealizowanych  umów/zamówień  (załącznik  nr  7  do  SIWZ)  Odwołujący 

wskazał,  że  umowa  na  rzecz  Poczty  Polskiej  S.A.  jest  realizowana  od  dnia  5  lutego  2016  r., 

planowana  data  zakończenia  jej  wykonywania  to  4  luty  2021  r.,  a  jej  wartość  wynosi  28  573 


113,80 zł netto. Na dzień otwarcia ofert, tj. dzień 28 września 2018 r. umowa była zrealizowana 

jedynie w okresie niecałych 2 lat i 8 miesięcy. Przedmiotem wskazanej umowy nie była jedynie 

dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, ale także m.in. serwis, dostawa materiałów 

eksploatacyjnych,  wdrożenie  systemu  zarządzania  i  wydruku  podążającego.  Zasadnym  było 

zatem  wezwanie  O

dwołującego na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp do złożenia wyjaśnień w tym 

zakresie.  Odwołujący  powołując  się  na  tę  umowę  w  celu  wykazania  spełnienia  warunku 

powinien  udzielić  Zamawiającemu  szczegółowych  wyjaśnień  i  wskazać  jaki  był,  w  ramach 

danej  umowy,  okr

es  realizacji  usługi  dzierżawy  wielofunkcyjnych  urządzeń  drukujących  oraz 

konkretną  kwotę  za  dzierżawę  tych  urządzeń,  a  nie  ogólne  informacje  dotyczące  całości 

umowy,  szerszym  zakresie  niż  przesłanki  określone  w  warunku  udziału.  Takie  działanie 

Odwołującego  uniemożliwiło  Zamawiającemu  weryfikację  faktycznego  spełniania  warunku 

udziału w postępowaniu tego wykonawcy.  

W  piśmie  z  dnia  4  lutego  2019  r.  Odwołujący  wskazał,  że  usługa  dzierżawy  jest 

realizowana  od  dnia  5  lutego  2016  r.  i  trwać  będzie  do  4  lutego  2021  r.,  czyli  zgodnie  z 

terminami wskazanymi w treści wykazu (załącznik nr 7 do SWIZ). Jednakże, Odwołujący na tę 

samą  umowę  powołał  się  także  w  wykazie  stanowiącym  załącznik  nr  8  do  SIWZ  w  celu 

wykazania  spełnienia  warunku  udziału  określonego  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  2  SIWZ, 

dotyczącym doświadczenia w realizacji usługi wdrożenia sytemu umożliwiającego zarządzanie i 

monitorowania wydruku. W zakresie tego rodzaju usługi także wskazał, że „usługa świadczona 

jest  od  5  lutego  2016  r.  do  4  lutego  2021  r.”  Zamawiający  dopuścił  możliwość  wykazania 

spełnienia  warunków  udziału  określonych  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  1  i  pkt  2  SIWZ  przez 

powołanie  się  na  jedną  umowę.  Jednakże,  jak  zaznaczył  Zamawiający,  w  informacji  o 

wykluczeniu  Odwołującego,  nie  zwalnia  to  wykonawcy  z  obowiązku  wykazania  spełnienia 

wszystkich  wymogów  określonych  w  tych  opisach  SIWZ.  W  związku  z  tym,  jeżeli  realizacja 

umowy  jest  podzielona  na  etapy,  następujące  po  sobie,  to  nie  mogą  one  być  realizowane 

jednocześnie w tym samym terminie. Odwołujący zatem powinien był wykazać konkretny okres 

i  kwotę  odnoszącą  się  tylko  do  usługi  dzierżawy  oraz  tylko  do  usługi  wdrożenia,  a  nie 

wskazywać  Zamawiającemu  całkowitą  kwotę  umowy  i  ogólny  termin  jej  realizacji.  W 

odpowiedzi  na  kolejne  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  6  marca  2019  r.  Odwołujący  jedynie 

oświadczył,  że  wartość  dzierżawy  w  ramach  umowy  na  rzecz  Poczty  Polskiej  przekracza 

wartość 5 000 000,00 zł netto, a realizacja dzierżawy trwa od sierpnia 2016 r. Co oznacza, że 

usługa dzierżawy była realizowana przez okres krótszy niż wskazany w wykazie (załącznik nr 7 

do SIWZ). 

Pomimo dwukrotnego wezwania do  wyjaśnień oraz wezwania do uzupełnienia wykazu 

Zamawiający  nie  uzyskał  od  Odwołującego  konkretnych  informacji  oraz  dokumentów  w  tym 

zakresie,  a  dodatkowo  z  treści  wykazu  oraz  wyjaśnień  jednoznacznie  wynika,  że  umowa  na 

rzecz Poczty Polskiej na dzień otwarcia ofert była realizowana przez okres krótszy niż 3 lata.  


W  przypadku  umowy  realizowanej  na  rzecz  Xerox  Polska  Sp.  z  o.o.  data  rozpoczęcia 

została wskazana przez Odwołującego na dzień 1 lipiec 2015 r., a data zakończenia nie została 

określona. Odwołujący wskazał, że trwa „nadal”, a jej całkowita wartość wynosi 6 000 000,00 zł 

netto. Zamawiający wezwał Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp do wyjaśnień w tym 

z

akresie. Odwołujący jednak w piśmie z dnia 4 lutego 2019 r. nie wskazał jaka konkretnie cześć 

zamówienia została zrealizowana do dnia 28 września 2018 r., tj. do dnia otwarcia ofert, mimo, 

że przedmiotem  wyżej  wskazanej  umowy  nie była jedynie usługa dzierżawy  wielofunkcyjnych 

urządzeń  drukujących.  W  odpowiedzi  na  ponowne  wezwanie  Zamawiającego  dotyczące 

wskazania  wartości  zamówienia  w  zakresie  usługi  dzierżawy  urządzeń,  Odwołujący  wskazał 

jedynie kwotę 6 000 000,00 zł, będącą wartością całkowitą umowy na rzecz Xerox Polska Sp. z 

o.o.  wskazanej  w  wykazie  zrealizowanych  umów/zamówień  (załącznik  nr  7  do  SIWZ). 

Natomiast  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp  do 

uzupełnienia  dokumentów  Odwołujący  ponownie  złożył  ten  sam  wykaz  (załącznik  nr  7  do 

SIWZ)  oraz  dołączył  referencje  pochodzące  od  firmy  Xerox  Sp.  z  o.o.,  z  których  wynikało 

jedynie, że umowa na rzecz tej firmy realizowana jest od 1 lipca 2015 r. i obejmuje „dostawę 

urządzeń wielofunkcyjnych, dostawę materiałów eksploatacyjnych, zestawy naprawcze, usługę 

serwisową, dostawę i utrzymanie systemu zarządzani środowiskiem druku”. W związku z tym 

Odwołujący  nie  wykazał,  że  eo  Networks  S.A.  realizowała  na  rzecz  Xerox  Polska  Sp.  z  o.o. 

umowę w zakresie usługi dzierżawy  wielofunkcyjnych urządzeń drukujących przez okres 3 lat 

na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł netto. 

Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  Zamawiający  wskazał  w  jakim  zakresie 

Odwołujący  nie  spełnił  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający  podał  nie  tylko 

podstawę  prawną  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania,  ale  także  konkretny  warunek 

który  nie  został  spełniony  przez  Odwołującego,  tj.  Rozdz.  XI  ust.  3  pkt  1  SIWZ.  Dodatkowo 

wskazał  w  zakresie  jakich  konkretnie  umów  wpisanych  w  wykazie  (załącznik  nr  7  do  SIWZ) 

oraz  w  jakie

j części  (w  zakresie jakich  przesłanek)  wyżej  wymienionego warunku  Odwołujący 

nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

W związku z  powyższym, Odwołujący  pomimo dwukrotnego wezwania  go do  złożenia 

wyjaśnień  oraz  wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów  (wykazu)  nie  przedstawił 

Zamawiającemu  żadnych  konkretnych  informacji  ani  dowodów  potwierdzających  w  sposób 

niebudzący wątpliwości, że spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w Rozdziale XI 

ust.  3  pkt  1  SIWZ.  Zdaniem  Przystępującego  Zamawiający  nie  naruszył  art.  24  ust.  1  pkt  12 

Pzp  dokonując  czynności  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania.  Wystąpiły  wszystkie 

przesłanki  dające  podstawę  do  dokonania  tej  czynności,  a  wyjaśnienia  Odwołującego  tylko 

potwierdziły uzasadnione wątpliwości Zamawiającego. 

3. Zarzut nr 3 - 

warunki udziału w postępowaniu  

Z treści odwołania wynika, że Odwołujący stawiając zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp, 


w  rzeczywistości  kwestionuje  treść  SIWZ  dotyczącą  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz 

zmieniające  treść  SIWZ  odpowiedzi  Zamawiającego  na  pytania  wykonawców.  Odwołujący 

dopiero na etapie postępowania odwoławczego formułuje wyżej wymienione zarzuty, pomimo, 

że  odwołanie  w  tym  zakresie  powinno  zostać  wniesione  w  terminie  10  dni  od  zmieszczenia 

zmiany  treści  SIWZ  na  stronie  internetowej  lub  opublikowania  odpowiedzi  przez 

Zamawiającego.  W  związku  z  powyższym  termin  na  odwołanie  się  od  wyżej  wskazanych 

czynności  już  upłynął,  co  oznacza,  że  zarzuty  Odwołującego  należy  uznać  za  spóźnione,  a 

argumentacja w tym zakresie pow

inna zostać w całości pominięta. 

Przystępujący  wskazał,  że  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  wykazanie  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  posiadania  punktów  serwisowych  w  żaden 

sposób  nie  różnicuje  sytuacji  wykonawców  w  postępowaniu.  Zamawiający  w  treści  SIWZ  w 

sposób jasny i precyzyjny opisał ten warunek udziału w postępowaniu. 

Zdaniem  Przystępującego  z  warunku  określonego  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  3  SIWZ, 

treści  umowy,  treści  OPZ  wynika,  że  intencją  Zamawiającego  było  posiadanie  punktów 

serwisowych  w  konkretnych  miejscach  w  obrębie  danego  województwa,  do  których  trafi 

urządzenie  w  przypadku,  gdy  jego  naprawa  nie  będzie  możliwa  w  miejscu  użytkowania.  Nie 

bez  znaczenia  dla  sformułowania  powyższego  warunku  jest  także  duża  liczba  urządzeń  i 

l

okalizacji  typu  A  (34)  i  typu  B  (357)  objęta  przedmiotem  zamówienia  oraz  ograniczony 

czasowo okres niedostępności pojedynczego urządzenia wynikający z jego awarii (pkt 5.9 opz).  

Wszelkie wymagania stawiane w powyższym zakresie przez Zamawiającego, są zatem 

zdaniem  Przystępującego  w  pełni  uzasadnione  i  proporcjonalne  do  przedmiotu  i  rozmiarów 

zamówienia.  Z  wiedzy  i  wieloletniego  doświadczenia  Przystępującego  wynika  także,  że 

Zamawiający nie mógł sformułować warunków udziału w postępowaniu zupełnie w oderwaniu 

od  wskazanych  w  piśmie  okoliczności  i  narazić  się  brak  zapewnienia  mu  korzystania  ze 

sprawnych urządzeń przez okres dłuższy niż wskazano w treści SIWZ. 

4. Zarzut nr 4 - 

uzasadnienie wykluczenia Odwołującego z postępowania   

Przystępujący nie zgodził się także ze stanowiskiem Odwołującego, że Zamawiający nie 

wskazał  w  sposób  wystarczający  podstaw  decyzji  o  wykluczeniu  Odwołującego  z 

postępowania. 

Zamawiający  nie  tylko  wskazał  podstawę  prawną  wykluczenia  Odwołującego  z 

postępowania,  tj.  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp,  ale  także  konkretne  opisy  SWIZ  dotyczące 

warunków udziału, które nie zostały spełnione przez Odwołującego, tj. Rozdział XI ust. 3 pkt 1 i 

pkt  3  Pzp.  Dodatkowo  każdy  z  tych  warunków  został  szczegółowo  opisany  w  zakresie  stanu 

faktycznego  i  prawnego 

oraz  stanowisk  zajętych  w  tym  zakresie  przez  Odwołującego  i 

Zamawiającego. 

W  zakresie  niespełnienia  przez  Odwołującego  warunku  udziału  określonego  w 

Rozdziale XI  ust.  3  pkt 3 Pzp Zamawiający  wskazał,  że Odwołujący  nie  wykazał  konkretnych 


lokalizacji  punktów  serwisowych  na  terenie  całej  Polski  autoryzowanych  przez  producenta 

oferowanych urządzeń  drukujących. W tym  zakresie w  uzasadnieniu Zamawiający  zaznaczył, 

m.in., że Odwołujący nie podał nazw oraz konkretnego adresu punktów serwisowych, a zamiast 

tego  prz

edstawił  lokalizacje  punktów  kurierskich DPD,  a  następnie  przedstawił  jedynie  wykaz 

osób  (techników).  Wskazał  także,  że  Odwołujący  nie  złożył  dokumentu  potwierdzającego 

autoryzację producenta urządzeń dla wskazywanej sieci serwisowej, a tym samym lokalizacje 

wskazane  przez  Odwołującego  nie  posiadają  autoryzacji  producenta  oferowanych  urządzeń 

drukujących.  Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  uzyskał  on  informacje,  których  konkretnie 

elementów wyżej wskazanego warunku nie spełnił i dlaczego.  

Natomiast  w  ramach  warunku  wskazanego  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  1  Pzp, 

Zamawiający wskazał w zakresie jakich konkretnie umów wpisanych w wykazie (załącznik nr 7 

do  SIWZ)  oraz  w  jakiej  części  (w  zakresie  jakich  przesłanek)  wymienionego  warunku 

Odwołujący nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Odwołujący  posiada  zatem  wiedzę,  nie  tylko  których  konkretnie  warunków  udziału  w 

postępowaniu nie spełnił, ale także w zakresie jakich elementów.  

Mając  powyższe  na  uwadze,  wszystkie  postawione  przez  Odwołującego  zarzuty  są 

bezpodstawne i nieuzasadnione, a w z związku z tym Odwołanie powinno zostać oddalone w 

całości. 

Załącznik: Dokument obowiązkowy IAF (Załącznik nr 1) 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.  

Na posiedzeniu z udziałem stron Izba uznała, że Wykonawca - Konica Minolta Bussines 

Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszający  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego, w wyniku skutecznego zgłoszenia przystąpienia, stał 

się uczestnikiem postępowania odwoławczego, zwanym dalej też „Przystępującym”. 

Izba nie uwzg

lędniła alternatywnego wniosku Zamawiającego o odrzucenie odwołania z 

powod

u  upływu  ustawowego  terminu  do  jego  wniesienia  (art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp). 

O

dwołanie od czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 

zostało  wniesione  w  ustawowym  terminie  10  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności 

Zamawiającego:  20  marca  2019  r.  przesłanie  informacji  o  wykluczeniu  Odwołującego  z 

postępowania;  1  kwietnia  2019  r.  wniesienie  odwołania  (30  i  31  marca  2019  r.  dni  wolne  od 

pracy). 

Uzasadnienie wniosku Zamawiającego wskazujące, że termin wniesienia odwołania od 

wykluczenia O

dwołującego z postępowania rozpoczął bieg od 13 marca 2019 r., tj. od dnia, w 


którym Odwołujący został wezwany przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp 

do  uzupełnienia  dokumentów  i  oświadczeń  w  zakresie  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, bo już wówczas Odwołujący 

powinien  powziąć  wiadomość,  że  złożone  dokumenty  i  oświadczenia  nie  potwierdzają 

spełniania  warunków  –  nie  znajduje  podstawy  faktycznej  i  prawnej.  Przepis  art.  180  ust.  1 

ustawy  Pzp  stanowi,  że  odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy 

czynności  zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

P

rzepisy  ustawy  nie obligują wykonawcy  do  wniesienia odwołania,  jest  to uprawnienie 

wykonawcy spełniającego przesłanki z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający  wezwał  Odwołującego  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  do  dokonania 

wskazanych  w  piśmie  czynności.  Odwołujący  mógł  złożyć  wymagane  dokumenty 

/oświadczenia lub ich nie składać. Ocena czynności bądź zaniechania czynności wykonawcy w 

następstwie wezwania, stanowi podstawę do podjęcia przez zamawiającego rozstrzygnięcia: w 

tym stanie faktycznym odpowiednio 

– pozostawić wykonawcę w postępowaniu lub wykluczyć z 

udziału  w  postępowaniu.  Czynność  wykluczenia  jest  więc  następczą  czynnością 

zamawiającego  -  po  uprzednim  wezwaniu  wykonawcy  do  złożenia,  uzupełnienia  lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez sebie wskazanym, chyba, że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu 

albo  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.  Odwołanie  może  być 

wniesione  zarówno  od  czynności  wezwania  przez  zamawiającego,  także  od  wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

Odwołanie może być  wniesione od każdej czynności spełniającej przesłanki z art. 180 

ust.  1  ustawy  Pzp

,  również  w  związku  z  udzieleniem  wyjaśnień  dotyczących  treści  SIWZ,  w 

terminie  10.  dni  (

o  którym  przesądza  wartość  przedmiotu  zamówienia)  od  dnia  przesłania 

informacji o czynności zamawiającego, stanowiącej podstawę wniesienia odwołania. 

Stąd  odwołanie  od  czynności  Zamawiającego  wykluczenia  Odwołującego  z  udziału  w 

postępowaniu, wniesione przy zachowaniu 10-dniowego terminu od dnia przesłania informacji o 

czynności  Zamawiającego  (ze  względu  na  wartość  przedmiotu  zamówienia),  jest  odwołaniem 

wniesionym w ustawowym terminie. 

Nie wystąpiły w sprawie przesłanki do odrzucenia odwołania.  

Izba ro

zpoznała odwołanie na rozprawie, uznając, że Odwołujący spełnia przesłanki z art. 179 

ust. 1 ustawy Pzp, 

uprawniające go do wniesienia odwołania. 

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Izba stwierdziła, że odwołanie podlega 

oddaleniu.  

Izba  uznała  stanowiska Zamawiającego  i  Przystępującego  za  zasadne,  nie  stwierdziła 


podsta

w do uwzględnienia odwołania wniesionego przez Odwołującego.  

W  postępowaniu  zostały  złożone  4  oferty.  Odwołujący  został  wykluczony  z  udziału  w 

postępowaniu, jedna oferta została odrzucona, pozostałe dwie oferty nie zostały ocenione i nie 

dokonano 

na dzień orzekania wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Stan 

faktyczny  objęty  zakresem  odwołania  –  wykluczenie  Odwołującego  z 

postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  z  powodu  nie  potwierdzenia 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  dotyczących  zdolności  technicznych  lub 

zawodowych wykonawcy. 

Zamawiający  wymagał  w  SIWZ  w  Rozdziale  XI  pt.  „Szczegółowe  warunki  udziału  w 

postępowaniu”, w zakresie warunku określonego w rozdziale X ust. 2 pkt 3  - zgodnie z art. 22 

ust.  1b  ustawy  Pzp  -   

spełniania  przez  wykonawców  warunków  dotyczących  zdolności 

technicznej lub zawodowej) 

przez wykazanie, że - ust. 3: 

-  pkt  1  -  

okresie  ostatnich  5  lat  rzed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie realizował/realizuje należycie, co najmniej 
dwie umowy/zamówienia o wartości, co najmniej 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów złotych 

100)  złotych  netto  każda,  których  przedmiotem  była  dzierżawa,  co  najmniej  400 

wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w co najmniej 10 lokalizacjach,  

-  pkt  2  - 

w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie realizował/realizuje należycie, co najmniej 

dwie  umowy/zamówienia,  których  przedmiotem  było  wdrożenie  systemu  umożliwiającego 

zarządzanie i monitorowanie wydruku, co najmniej 400 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, 

w co najmniej 10 lokalizacjach. Wykonawca może wykazać spełnienie warunków z pkt 1 i 2 w 

ramach  jednej  umowy  (tj.  umowy  na  wdrożenie  systemu  umożliwiającego  zarządzanie  i 

monitorowanie  wydruku  oraz  dzierżawę  urządzeń  dla  co  najmniej  400  wielofunkcyjnych 

urządzeń drukujących, w co najmniej 10 lokalizacjach), 

Wykonawca może wykazać spełnienie warunków z pkt 1 i 2 w ramach jednei umowy (tj. umowy 

na wdrożenie systemu umożliwiaiącego zarządzanie i monitorowanie wydruku oraz dzierżawę 

urządzeń  dla  co  najmniej  400  wielofunkcyjnych  urządzeń  drukujących,  w  co  najmniej  10 

lokalizacjach), 

-  pkt  3 

–  posiada  sieć  punktów  serwisowych  na  terenie  całej  Polski  autoryzowanych  przez 

producenta oferowanych urządzeń drukujących (w tym, co najmniej jeden punkt serwisowy na 

terenie każdego województwa) obejmujących  zasięgiem wszystkie lokalizacje Zamawiającego 

zawarte w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie lokalizacji typu A i B.  

W  przypadku  zaoferowania 

urządzeń  różnych  producentów  Wykonawca  musi  zapewnić  sieć 

serwisową dla urządzeń każdego z producentów. 


W  załączniku  nr  7  do  SIWZ  –  Wykaz  usług,  w  tabeli  Wykaz  zrealizowanych 

umów/zamówień  (umowy  wykazywane  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 SIWZ), należało podać:  

podmiot na rzecz, którego realizowane były usługi (nazwa, adres);  

zakres  wykonywanych  usług  (należało  opisać  usługi  w  sposób  umożliwiajacy  weryfikację 

spełniania warunku udziału w postępowaniu);  

liczbę dzierżawionych urządzeń wielofunkcyjnych;  

wartość zamówienia netto w PLN;  

- d

atę rozpoczęcia realizacji zamówienia (dzień/miesiąc/rok);  

datę zakończenia realizacji zamówienia (dzień/miesiąc/rok);  

nazwę  (firmę)  podwykonawcy,  na  których  zasoby  wykonawca  powołuje  się  na  zasadach 

określonych w art. 22a ustawy (w przypadku powoływania się na te zasoby).   

W  załączniku  nr  10  do  SIWZ  (Załącznik  nr  5  do  Formularza  Oferty),  Wykaz  punktów 

serwisowych, należało podać: 

nazwę punktu serwisowego;  

- adres punktu serwisowego;  

nazwę województwa punktu serwisowego; 

obsługiwane  lokalizacje  Zamawiajacego  (lokalizacje  typu  A  i  B  z  załącznika  nr  4  do  Opisu 

przedmiotu zamówienia). 

Odwołujący  był  wzywany  do  złożenia  dokumentów  i  oświadczeń  oraz  wyjasnień  na 

podstawie  art.  26  ust.  3  i  ust.  4  ustawy  Pzp.  Tryb  ten  został  wyczerpany.  Odwołujący  nie 

pdniósł  w  odwołaniu  zarzutów  w  tym  zakresie  odnośnie  do  przeprowadzonej  procedury, 

podważając  finalną  czynność  Zamawiającego  –  wykluczenie  z  udziału  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia. Izba jest związana w zakresie postępowania odwoławczego i wydania 

wyroku zarzutami zawartymi 

w odwołaniu (art. 192 ust. 7 ustawy Pzp - Izba nie może orzekać 

co do zar

zutów, które nie były zawarte w odwołaniu).  

Zarzuty naruszenia 

przepisów ustawy Pzp: 

1) i 2) 

art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 przez uznanie, że Odwołujący nie wykazał 

spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania: 

- sieci autoryzowany

ch punktów serwisowych i, 

zdolności  technicznej  i  zawodowej,    podczas  gdy  Odwołujący,  w  jego  ocenie,  przedstawił 

zarówno: 

–  listę  punktów  serwisowych  oraz  autoryzację  producenta  oferowanego  sprzętu,  czym 

wyka

zał spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i odpowiedziach na 

pytania wykonawców, także  

–  wykazał  się  posiadaniem  odpowiedniego  doświadczenia,  zgodnie  z  wymogami 

Zamawiającego określonymi w SIWZ; 


art.  7  ust.  1  przez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  niezapewniający  zasad  uczciwej 

konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców  oraz  zasady  przejrzystości  i  adekwatności  w 

związku z wybiórczym stosowaniem zasad udziału w zakresie punktów serwisowych i sposobu 

wykazania ich spełniania w stosunku do różnych wykonawców; 

4)  art.  92  ust.  1  pkt  3  w  zw.  z  art.  24  ust.  4  przez  brak  wskazania  wymaganych  prawem 

informacji  dotyczących  podstaw  decyzji  Zamawiającego,  w  tym  nie  wskazania,  których 

elementów  warunków  udziału  zarówno  opisanych  w  Części  szczegółowej  I  jak  i  Części 

Szczegółowej II, Odwołujący nie wykazał w ofercie. 

W

niosek  Odwołującego  co  do  rozstrzygnięcia  odwołania  dotyczył  uwzględnienia 

odwołania i nakazania Zamawiającemu:  

1) unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z udziału w postępowaniu;  

2) dokonan

ia  ponownego  badania  spełniania  przez  Odwołującego  warunków  udziału  w 

postępowaniu z uwzględnieniem treści odwołania. 

Oceniając ostatecznie uzupełniane i wyjaśniane dokumenty i oświadczenia złożone na 

potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  dotyczących  posiadania  sieci 

autoryzowanych  punktów  serwisowych  i  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  należy 

stwierdzić,  że  zarzuty  Zamawiajacego  dotyczące  –  nie  posiadania  sieci  autoryzowanych 

punktów  serwisowych  (zarzut  nr  1)  oraz  –  wykazu  zrealizowanych  umów  i  zamówień  nie 

potwierdzającego  wymagania  Zamawiającego  (zarzut  nr  2),  zostały  potwierdzone  w 

postępowaniu dowodowym, jako zasadne.  

Ad) zarzut 1 - 

Brak posiadania sieci autoryzowanych punktów serwisowych 

Zamawiajacy  określił  w  SIWZ  wymagania  w  tym  zakresie  –  wymóg  posiadania  przez 

wykonawców  sieci  punktów  serwisowych  na  terenie  całej  Polski  autoryzowanych  przez 

producenta oferowanych urządzeń drukujących (w tym co najmniej jeden punkt serwisowy na 

terenie  każdego  województwa)  obejmujących  zasięgiem wszystkie lokalizacje Zamawiajacego 

zawarte  w  Z

ałączniku nr  4  do  Opisu  przedmiotu  zamówienia w  zakresie lokalizacji  typu  A  i  B 

(Rozdział XI ust. 3 pkt 3 SIWZ). 

W  pkt  5.5.3.  OPZ  (

Załącznik  nr  1  do  SIWZ)  Zamawiający  wskazał  zakres  czynności, 

które  wykonawca będzie  realizował  w  ramach  serwisu urządzeń. W §  9 ust.  8  wzoru  umowy, 

(Załącznik  nr  2  do  SIWZ)  Zamawiajacy  wskazał:  Naprawa  urządzeń  realizowana  będzie  w 

miejscu  ich  użytkowania,  a  jeżeli  będzie  to  niemożliwe,  to  wykonawca  na  czas  naprawy 

urządzeń w serwisie dostarczy Zamawiajacemu urządzenie zastępcze (zamienne). 

Przedmiotem  wymagania  Zamawiajacego  było  posiadanie  punktów  serwisowych 

oznaczających  konkretne  miejsca  w  obrębie  danego  województwa,  w  których  będzie 

wykonywana  usługa  serwisowa,  w  przypadku,  gdy  nie  będzie  możliwości  dokonania  tych 


czynności w siedzibie użytkownika. 

Odpowiedź na pytanie nr 28 (z dnia 17 sierpnia 2018 r.), udzielona na podstawie art. 38 

ust.  2  ustawy  Pzp,  zawiera 

wyjaśnienie  treści  SIWZ  odnośnie  do  zakresu  pytania  – 

zapewni

enie  serwisu  i  obsługi  urządzeń  w  każdym  województwie  przez  serwis  posiadający 

autoryzację producenta urządzeń.  

Izba podzieliła stanowisko Zamawiającego, że dopuścił on wyłącznie rozwiązanie, gdzie 

jedno z województw (opolskie) obsługiwane będzie administracyjnie przez punkty serwisowe w 

innej lokalizacji (Katowice i Wrocław). 

Z  treści  pytania  wynika,  że  nie  chodziło  o  dopuszczenie  posiadania  pracowników 

zatrudnionych  bez  stałego  punktu  serwisowego,  tylko  o  możliwość  świadczenia  usług 

serwisowych  w  jednym 

z  województw  (a  nie  we  wszystkich  16)  przez  punkty  serwisowe 

zlokalizowane (posadowione) w innych województwach i na taki wyjątek Zamawiający wyraził 

zgodę. Dopuścił taką ewentualność z uwagi na niewielką odległość pomiędzy poszczególnymi 

miastami leżącymi w województwach objętych zakresem pytania. 

Brak  jest  podstaw  by  uznać,  że  wyjaśnienie  udzielone  na  skonkretyzowane  zapytanie 

odnoszące  się  do  wskazanej  lokalizacji,  zostało  uznane  za  zasadę  dopuszczoną  przez 

Zamawiającego i dotyczyło wszystkich lokalizacji przedstawionych w SIWZ. 

Należy podkreślić, że zmiana SIWZ (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp) dopuszczalna jest przed 

upływem  terminu  składania  ofert,  z  obowiązkiem  zamawiającego  dokonania  dalszych 

czynności  wynikających  z  następnych  ustępów  art.  38  ustawy.  Czynności  te  nie  zostały 

dokonane w związku z przyjęciem koncepcji udzielenia wyjaśnień (odpowiedzi na pytania).    

Ponadto, 

Zamawiajacy  wskazał  punkt  jako  miejsce  świadczenia  usługi  w  znaczeniu  

przedmiotowym 

–  punkty  serwisowe  (zorganizowane  miejsca  świadczenia  usługi).  Natomiast 

Odwołujący  zaoferował  serwis  w  znaczeniu  podmiotowym,  poza  wyjątkiem  dotyczącym 

Warszawy,  przez  wska

zanie  pracowników,  którzy  mieliby  świadczyć  usługi  serwisowe 

wyłącznie w miejsu klienta.  

Izba  podzieliła też  stanowisko  Uczestnika  postępowania odwoławczego, że z  warunku 

określonego  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  3  SIWZ  oraz  treści  umowy  wynika,  że  Zamawiający 

wymagał posiadania punktów serwisowych oznaczających konkretne miejsca znajdujące się w 

obrębie danego województwa, do których trafi urządzenie w przypadku, gdy jego naprawa nie 

będzie możliwa w miejscu użytkowania urządzenia, co oznacza, że  naprawa urządzenia, które 

nie  będzie  mogło  być  naprawione  w  miejscu  jego  użytkowania,  powinna  zostać  wykonana  w 

serwisie  w  danym  województwie  (§  59  ust.  8  wzoru  umowy),  tj.  w  punkcie  serwisowym, 

będącym miejscem wskazanym przez wykonawcę w wykazie punktów serwisowych (załącznik 

nr  10  do  SIWZ).  D

opuszczenie  przez  Zamawiającego  możliwości  dostarczania  tonerów  i 

odbierania zużytych materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem firmy kurierskiej (pytanie i 

odpowiedź  nr  112  i  nr  113  dotyczące  treści  SIWZ),  nie  zmienia  i  nie  eliminuje  wymagania 


posiadania punktów serwisowych w przedmiotowym znaczeniu.  

Odwołujący  złożył  wykaz  punktów  serwisowych  wraz  z  ich  konkretnymi  adresami.  W 

miejscach  wskazanych  przez  Odwołującego  znajdują  się  punkty  nadania  paczek  kurierskich 

firmy DPD, a nie punkty serwisowe. Jedynym punktem serwisowym wskazanym w wykazie jest 

Centrum Serwisowe w Warszawie (województwo mazowieckie). Odwołujący w odpowiedzi na 

wezwanie Zamawiającego z dnia 18 lutego 2019 r. złożył nowy wykaz punktów serwisowych, 

będący  jednak  wykazem  osób  -  pracowników  oe  Networks  S.A.  wraz  z  ich  prywatnymi 

adresami zamieszkania. 

Zatem,  Odwołujący  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  gdyż  do 

upływu  terminu  składania  ofert  dysponował  tylko  punktem  serwisowym  znajdującym  się  w 

Warszawie. 

Brak  jest  podstaw  do  uznania

,  że  punktem  serwisowym  jest  punkt  nadania  paczek 

kurierskich DPD, z którą eo Networks S.A. ma zawartą umowę. W punktach kurierskich może 

być  sprzęt  wysłany  do  innego  miejsca  w  celach  jego  serwisowania.  Nawet  jeżeli  paczka 

zostanie  nadana  przez  inżyniera  wskazanego  przez  Odwołującego,  to  nadal  jest  to  czynność 

nadania  paczki,  a  nie  serwis  urządzenia.  Nie  można  zatem  uznać  za  punkt  serwisowy,  w 

rozumieniu  warunku,  inżynierów  (osób)  wykonujących  usługi  serwisowe  w  swoim  miejscu 

zamieszkania (pod prywatnym adresem zamieszkania).  

Odwołujący  nie  zaprzeczał,  że  w  wykazach  punktów  serwisowych  nie  znajdują  się 

punkty  serwisowe,  w  których  będzie  realizowana  usługa serwisu  urządzeń  w  obrębie  danego 

województwa. Stanowisko Odwołujacego sprowadza się do nadania innego znaczenia punktom 

serwisowym, 

niż  wynika  to  z  treści  warunku  i  pozostałych  dokumentów  określających  usługi 

serwisowe. 

Zatem, 

czynność  Zamawiającego  uznania  tych  okoliczności  za  podstawę  wykluczenia 

Odwolującego  z  udziału  w  postępowaniu  została  oparta  na  faktycznych  okolicznościach  w 

sprawie. 

Ad)  zarzut  2  

brak  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

technicznej lub zawodowej 

Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 Pzp warunku udziału w postępowaniu w zakresie wskazanej 

przez Odwołującego umowy realizowanej na rzecz Poczty Polskiej oraz na rzecz firmy Xerox 

Polska  Sp.  z  o.o.,  Zamawia

jacy  wymagał:  każdy  z  wykonawców  powinien  wykazać,  że  „w 

okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie  realizował/realizuje  należycie,  co  najmniej  dwie 

umów/zamówienia  o  wartości,  co  najmniej  5  000  000,00  (słownie:  pięć  milionów  złotych 

00/100)  złotych  netto każda,  których  przedmiotem  była  dzierżawa,  przez  okres  co  najmniej  3 

lat, co najmniej 400 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w co najmniej 10 lokalizacjach”. 

Zamawi

ający  dopuścił  możliwość  wykazania  warunku  udziału  w  postępowaniu  przez 


powołanie się na już należycie wykonane umowy, ale także umowy będące w trakcie realizacji 

oraz  możliwość  powołania  się  na  jedną  umowę  w  celu  wykazania  spełnienia  warunków 

określonych  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  1  i  pkt  2  SIWZ.  Umowa  taka  musi  spełniać  łącznie 

wszystkie  przesłanki  określone  w  obu  punktach  ust.  3.  Spełnienie  warunków  udziału  w 

postępowaniu musi nastąpić przed upływem terminu składania ofert (Rozdział XI ust. 3 pkt 1 i  

2),  co  Zamawi

ający  znacząco  wypunktował  określając:  „przed  upływem  terminu  składania 

ofert.

” Z treści warunku wynika, że umowa będąca w trakcie realizacji musi spełniać wszystkie 

przestanki  wskazane  w  warunku,  w  tym  m.in.

,  że  przedmiotem  tej  umowy  „była  dzierżawa, 

przez  okres  co  najmniej  3  lat”  o  wartości  „co  najmniej  5  000  000,00  (słownie:  pięć  milionów 

złotych 00/100) złotych netto”. 

Izba  podzieliła  stanowisko  Zamawiającego  i  Uczestnika  postępowania  odwoławczego, 

że brak jest podstaw do przyjęcia innej interpretacji – w tym wskazanej przez Odwołujacego – 

że każda umowa, nawet taka, której realizacja rozpoczęła się w dniu upływu terminu składania 

ofert, ale będzie realizowana przez okres minimum 3 lat na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł, 

byłaby  umową  spełniającą  przesłanki  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Stanowi  to  zupełne 

zaprzeczenie  wykładni  logicznej  i  celowościowej  tego  warunku.  Zamawiający  sformułował 

warunek  w  celu  realizacji  zamówienia  przez  wykonawcę  posiadającego  doświadczenie  w 

wykonaniu  danego  rodz

aju  umów,  a  nie  wykonawcę,  który  podpisał  umowy  i  rozpoczął  ich 

realizację,  ale  nie  posiada  jeszcze  doświadczenia  (zdolności  technicznej  i  zawodowej)  w 

zakresie  określonym  przez  Zamawiającego.  Celem  omawianego  warunku  nie  jest  wykazanie 

zdolności zawierania określonego rodzaju umów, lecz zdolności ich realizacji. 

W

arunek  został  sformułowany  w  sposób  jasny  i  niebudzący  wątpliwości.  Odwołujący 

przyznał ten fakt wskazując w odwołaniu, że „Warunek w SIWZ, został określony w taki sposób, 

że  każdy  wykonawca  musiał  wykazać  Zamawiającemu,  że    (str.  12  odwołania),  (...)  c.  każda 

umowa lub zamówienia miało wartość co najmniej 5 mln zł. (...) d. przedmiotem każdej umowy 

lub  zamówienia była dzierżawa (...),  e.  wskazany  w  umowie lub  zamówieniu okres  dzierżawy 

wynosił co najmniej 3 lata (...), f. przedmiotem dzierżawy było co najmniej 400 wielofunkcyjnych 

urządzeń  drukujących”.  Odwołujący  więc  potwierdził  w  odwołaniu  treść  warunku  udziału  w 

postępowaniu, w taki sposób jaki wynikał z opisu. 

uzasadnienia Odwołującego wynika, że nie zgadza się on jedynie z treścią warunku 

określoną przez Zamawiającego, na podstawie której został wykluczony z odwołania. Zgodnie z 

jego interpretacją, spełnia on warunek udziału w postępowaniu. Odwołujący nie zaprzeczył, że 

umowy  wskazane  w  celu 

wykazania  spełnienia  warunku  udziału  na  dzień  składania  ofert, 

faktycznie  nie  byty  zrealizowane  w  zakresie  wymaganym  przez  Zamawiającego  (tj.  nie 

obejmują dzierżawy na okres 3 lat na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł.). 

W  wykazie  zrealizowanych  umów/zamówień  (załącznik  nr  7  do  SIWZ)  Odwołujący 

wskazał,  że  umowa  na  rzecz  Poczty  Polskiej  S.A.  jest  realizowana  od  dnia  5  lutego  2016  r., 


planowana  data  zakończenia  jej  wykonywania  to  4  luty  2021  r.,  a  jej  wartość  wynosi  28  573 

113,80 zł netto. Na dzień otwarcia ofert, tj. dzień 28 września 2018 r. umowa była zrealizowana 

w  okresie  niecałych  2  lat  i  8  miesięcy.  Przedmiotem  wskazanej  umowy  nie  była  jedynie 

dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, ale także m.in. serwis, dostawa materiałów 

eksploatacyjnych, 

wdrożenie  systemu  zarządzania  i  wydruku  podążającego.  Odwołujący 

powołując  się  na  tę  umowę  w  celu  wykazania  spełniania  warunku  powinien  udzielić 

Zamawiającemu  szczegółowych  wyjaśnień  i  wskazać  jaki  był,  w  ramach  danej  umowy,  okres 

realizacji  usługi  dzierżawy  wielofunkcyjnych  urządzeń  drukujących  oraz  konkretną  kwotę  za 

dzierżawę  tych  urządzeń,  a  nie  ogólne  informacje  dotyczące  całości  umowy,  w  szerszym 

zakresie  niż  przesłanki  określone  w  warunku  udziału.  Działanie  Odwołującego  uniemożliwiło 

Zamawiającemu  weryfikację  faktycznego  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  tego 

wykonawcy.  

W  piśmie  z  dnia  4  lutego  2019  r.  Odwołujący  wskazał,  że  usługa  dzierżawy  jest 

realizowana  od  dnia  5  lutego  2016  r.  i  trwać  będzie  do  4  lutego  2021  r.,  czyli  zgodnie  z 

terminam

i  wskazanymi  w  treści  wykazu  (załącznik  nr  7  do  SWIZ).  Odwołujący  na  tę  samą 

umowę  powołał  się  też  w  wykazie  stanowiącym  załącznik  nr  8  do  SIWZ  w  celu  wykazania 

spełnienia  warunku  udziału  określonego  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  2  SIWZ,  dotyczącym 

doświadczenia  w  realizacji  usługi  wdrożenia  sytemu  umożliwiającego  zarządzanie  i 

monitorowania wydruku. W zakresie tego rodzaju usługi także wskazał, że „usługa świadczona 

jest  od  5  lutego  2016  r.  do  4  lutego  2021  r.”  Zamawiający  dopuścił  możliwość  wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 i pkt 2 

SIWZ przez powołanie się na jedną umowę. Jednakże, jak wskazał Zamawiający w informacji o 

wykluczeniu Odwołującego z postępowania, nie zwalnia to wykonawcy z obowiązku wykazania 

spełnienia  wszystkich  wymogów  określonych  w  tych  opisach  SIWZ.  W  związku  z  tym,  jeżeli 

realizacja  umowy  jest  podzielona  na  etapy,  następujące  po  sobie,  to  nie  mogą  one  być 

realizowane jednocześnie w tym samym terminie. Odwołujący powinien był wykazać konkretny 

okres  i  kwotę  odnoszącą  się  tylko  do  usługi  dzierżawy  oraz  tylko  do  usługi  wdrożenia,  a  nie 

w

skazywać  Zamawiającemu  całkowitej  kwoty  umowy  i  ogólny  termin  jej  realizacji.  W 

odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  6  marca  2019  r.,  Odwołujący  jedynie 

oświadczył,  że  wartość  dzierżawy  w  ramach  umowy  na  rzecz  Poczty  Polskiej  przekracza 

wartość 5 000 000,00 zł netto, a realizacja dzierżawy trwa od sierpnia 2016 r. Co oznacza, że 

usługa dzierżawy była realizowana przez okres krótszy niż wskazany w wykazie (załącznik nr 7 

do SIWZ). 

Pomimo dwukrotnego wezwania do wyjaśnień oraz wezwania do uzupełnienia wykazu, 

Zamawiający  nie  uzyskał  konkretnych  informacji  oraz  dokumentów  w  tym  zakresie,  a 

dodatkowo z treści wykazu oraz wyjaśnień jednoznacznie wynika, że umowa na rzecz Poczty 

Polskiej na dzień otwarcia ofert była realizowana przez okres krótszy niż 3 lata.  


W  przypadku  umowy  realizowanej  na  rzecz  Xerox  Polska  Sp.  z  o.o.  data  rozpoczęcia 

została wskazana przez Odwołującego na dzień 1 lipiec 2015 r., a data zakończenia nie została 

określona. Odwołujący wskazał, że trwa „nadal”, a jej całkowita wartość wynosi 6 000 000,00 zł 

netto. Zamawiający wezwał Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp do wyjaśnień w tym 

zakresie. Odwołujący jednak w piśmie z dnia 4 lutego 2019 r. nie wskazał jaka konkretnie część 

zamówienia  została  zrealizowana  do  dnia  28  września  2018  r.,  tj.  do  dnia  upływu  terminu 

składania  ofert,  mimo,  że  przedmiotem  wskazanej  umowy  nie  była  jedynie  usługa  dzierżawy 

wielofunkcyjnych urządzeń drukujących. W odpowiedzi na ponowne wezwanie Zamawiającego 

dotyczące wskazania wartości zamówienia w zakresie usługi dzierżawy urządzeń, Odwołujący 

wskazał  jedynie  kwotę  6 000  000,00  zł,  będącą  wartością  całkowitą  umowy  na  rzecz  Xerox 

Polska  Sp.  z  o.o.  wskaza

nej  w  wykazie  zrealizowanych  umów/zamówień  (załącznik  nr  7  do 

SIWZ). Natomiast w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp 

do  uzupełnienia  dokumentów  Odwołujący  ponownie  złożył  ten  sam  wykaz  (załącznik  nr  7  do 

SIWZ)  oraz  dołączył  referencje  pochodzące  od  firmy  Xerox  Sp.  z  o.o.,  z  których  wynikało 

jedynie, że umowa na rzecz tej firmy realizowana jest od 1 lipca 2015 r. i obejmuje „dostawę 

urządzeń wielofunkcyjnych, dostawę materiałów eksploatacyjnych, zestawy naprawcze, usługę 

serw

isową, dostawę i utrzymanie systemu zarządzani środowiskiem druku”. W związku z tym 

Odwołujący  nie  wykazał,  że  eo  Networks  S.A.  realizowała  na  rzecz  Xerox  Polska  Sp.  z  o.o. 

umowę w zakresie usługi dzierżawy  wielofunkcyjnych urządzeń drukujących przez okres 3 lat 

na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł netto. 

Zamawiający  wskazał  w  informacji  o  wykluczeniu  Odwołujacego  z  udziału  w 

postępowaniu  w  jakim  zakresie  Odwołujący  nie  spełnił  warunku.  Podał  podstawę  prawną 

wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania,  ale  także  konkretny  warunek  który  nie  został 

spełniony,  tj.  Rozdz.  XI  ust.  3  pkt  1  SIWZ.  Dodatkowo  wskazał  w  zakresie  jakich  konkretnie 

umów  wpisanych  w  wykazie (załącznik  nr  7  do SIWZ)  oraz  w  jakiej  części  (w  zakresie jakich 

przesłanek)  wymienionego  warunku,  Odwołujący  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu.  

W związku z  powyższym, Odwołujący  pomimo dwukrotnego wezwania  go do  złożenia 

wyjaśnień  oraz  wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów  (wykazu)  nie  przedstawił 

Zamawiającemu konkretnych informacji  ani  dowodów  potwierdzających  w  sposób  niebudzący 

wątpliwości, że spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 

SIWZ.  Zamawiający  nie  naruszył  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  dokonując  czynności  wykluczenia 

Odwołującego  z  udziału  w  postępowaniu.  Wystąpiły  przesłanki  obligujące  Zamawiajacego  do 

dok

onania tej czynności.  

Ad) 3 - 

zarzut odnośnie warunków udziału w postępowaniu  

Odwołujący  stawiając  zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  Pzp,  w  istocie  kwestionuje  treść 

SIWZ  dotyczącą  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  treść  wyjaśnień  Zamawiającego 


udzielonych  w  odpowiedzi 

na  pytania  wykonawców.  Odwołujący  dopiero  na  etapie 

postępowania  odwoławczego  sformułował  wymienione  zarzuty,  pomimo  że  odwołanie  w  tym 

zakresie 

mogło  być  wniesione  w  terminie  10  dni  od  zmieszczenia  zmiany  treści  SIWZ  na 

stronie  internetowej  lub  opublikowania  odpowiedzi  przez  Zamawiającego.  W  związku  z 

powyższym, z uwagi na upływ wskazanego terminu, odwołanie od wskazanych czynności jest 

niedopuszczalne. 

Stąd, zarzuty  dotyczące  treści  SIWZ  wraz  z  udzielonymi  wyjaśnieniami,  nie 

podlegały rozpoznaniu. 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  dalece  sformalizowane,  stąd 

ustalenie interpretacji postanowień SIWZ na etapie postępowania odwoławczego, nie może być 

podstawą do osiągnięcia zamierzonego skutku. 

Ad) 4 - 

uzasadnienie wykluczenia Odwołującego z postępowania   

Zamawiający  wykluczył  Odwołującego  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego 

wskazując podstawy faktyczne i prawne zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Omyłka  pisarska,  została  sprostowania  pismem  z  dnia  4 kwietnia  2019  r.,  nie miała  żadnego 

negatywnego  wpływu  na  treść  informacji  o  wykluczeniu  oraz  uprawnienie  Odwołującego  do 

kwestionowania 

czynności Zamawiającego. 

W  informacji  o  wykluczeniu  Odw

ołującego  z  udziału  w  postępowaniu,  Zamawiający 

zamieścił  wyjątkowo  obszerne  uzasadnienie,  przedstawił  pełną  procedurę  postępowania, 

którego następstwem była ocena skutkująca wykluczeniem. 

W  końcowej  części  uzasadnienia,  dodatkowo  wskazał,  że:  Zamawiający  wyklucza 

Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą z 

uwagi na treść art. 24 ust. 4.  

Analizujac  powyższe,  należało  uznać,  że    Zamawiający  wskazał  podstawę  prawną 

wykluczenia 

Odwołujacego  z  udziału  w  postępowaniu  -  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp,  przywołał 

konkretne  opisy  SWIZ  dotyczące  warunków  udziału  w  postępowaniu,  które  nie  zostały 

spełnione przez Odwołującego - Rozdział XI ust. 3 pkt 1 i pkt 3 Pzp. Każdy z warunków został 

przedstawiony  w  zakresie  stanu  faktyc

znego  i  prawnego  oraz  stanowisk  zajętych  w  tym 

przedmiocie 

przez Odwołującego i Zamawiającego. 

W  zakresie  niespełnienia  przez  Odwołującego  warunku  udziału  określonego  w 

Rozdziale  XI  us

t.  3  pkt  3  Pzp  Zamawiający  podał,  że  Odwołujący  nie  wykazał  konkretnych 

lokalizacji  punktów  serwisowych  na  terenie  całej  Polski  autoryzowanych  przez  producenta 

ofer

owanych urządzeń drukujących. W uzasadnieniu zaznaczył m.in., że Odwołujący nie podał 

nazw  oraz  konkretnego  adresu  punktów  serwisowych,  a  zamiast  tego  przedstawił  lokalizacje 

punktów  kurierskich  DPD,  a  następnie  przedstawił  jedynie  wykaz  osób  (techników).  Wskazał 

także, że Odwołujący nie złożył dokumentu potwierdzającego autoryzację producenta urządzeń 

dla  wskazywanej  sieci  serwisowej,  a  tym  samym  lokalizacje  przedstawione  przez 

Odwołującego  nie  posiadają  autoryzacji  producenta  oferowanych  urządzeń  drukujących. 


Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  uzyskał  on  informacje,  których  konkretnie  elementów 

warunku nie spełnił i dlaczego.  

Natomiast  w  ramach  warunku  zamieszczonego  w  Rozdziale  XI  ust.  3  pkt  1  Pzp, 

Zamawiający wskazał w zakresie jakich konkretnie umów wpisanych w wykazie (załącznik nr 7 

do SIWZ) oraz w jakiej części warunku Odwołujący nie wykazał spełnienia. 

Zatem,  Odwołujący  posiadał  wiedzę  o  niespełnieniu  nie  tylko  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  ale  także  o  zakresie  kwestionowanych  elementów  składających  się  na  opis 

warunków.   

Postępowanie odwoławcze o charakterze kontradyktoryjnym polega na udowodnieniu 

faktów, z których strony, Uczestnik postępowania odwoławczego – wywodzą skutki prawne (art. 

190 ust. 1 ustawy Pzp). 

W  tym  postępowaniu  kwestią  podstawową  było  ustalenie  treści  opisu  warunków 

udziału  w  postępowaniu  zamieszczonego  w  SIWZ.  Istotnie,  Odwołujący  wskazał  interpretację 

odbiegającą  od  wynikającej  z  SIWZ.  Ponadto,  podstawy  zarzutów,  mimo  nie  wskazania  ich 

wprost, dotyczą treści SIWZ.       

W tej sytuacji, Izba 

oddaliła odwołanie orzekając jak w sentencji na podstawie art. 192 

ust. 1 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp  stosownie  do  jego  wyniku,  z  uwzględnieniem  przepisów  rozporządzenia  Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 972). Izba z

aliczyła do kosztów wpis uiszczony przez Odwołującego (15 000 

zł) - § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia.  

Przewodniczący: ..……………………………. 


wiper-pixel