KIO 576/19 POSTANOWIENIE dnia 16 kwietnia 2019 r.

Data: 25 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 576/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 kwietnia 2019  r.  

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Protokolant:    

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  w  dniu  16  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesi

onego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  kwietnia  2019  r.  przez 

wykonawcę  Ingrifo  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa,  

ul.  Bukowińska  22B,  02-703  Warszawa  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa 

przy  udziale  wykonawcy 

Opsenio  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  

ul.  Dukatów  27B,  31-431  Kraków  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Ingrifo  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka 

komandytowa,  ul.  Bukowińska  22B,  02-703  Warszawa  kwoty  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  uiszczony  wpis  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 576/19 

U z a s a d n i e n i e 

Ministerstwo  Spraw  Zagranicznych  w  Warszawie 

(dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  

w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

usługi  dostawcze  i  asysty  technicznej  systemu  wspierającego  zarządzanie  infrastrukturą  

i  usługami  IT  w  MSZ  i  placówkach  podległych  Ministrowi  Spraw  Zagranicznych  –  System 

ITSM. 

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018  poz.  1986  ze  zm.),  zwanej  dalej: 

„ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  7  sierpnia  2018  r.  

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2018/S 150-344657.  

W  dniu  1  kwietnia  2019  r.  wykonawca 

Ingrifo  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa 

Krajowej Izby Odw

oławczej wobec czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej 

przez  Opsenio  sp.  z  o.o. 

i  zaniechania  wykluczenia  ww.  wykonawcy  z  postępowania,  

a w  konsekwencji  odrzucenia oferty  złożonej  przez  Opsenio sp.  z  o.o. Odwołujący  zarzucił 

Zamawiającemu naruszenie: 

­  art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu  i  w  konsekwencji  odrzucenia  oferty

złożonej 

przez Opsenio sp. z o.o. 

z uwagi na podanie przez tego wykonawcę nieprawdziwych 

informacji  dotyczących  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

doświadczenia (w zakresie poz. 2 i 3 wykazu usług) i w konsekwencji wprowadzenie 

Zamawiającego w błąd co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

­  art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. w zw. z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 4 

ustawy 

Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu  

i w konsekwencji odrzucenia oferty złożonej przez Opsenio sp. z o.o. pomimo braku 

wykaza

nia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  (doświadczenia 

o

kreślonego w pkt 7.3  SIWZ), a to wskutek braku realności udostępnienia zasobów 

przez LOG Systems sp. z o.o. (dalej: 

„Udostępniający” lub „LOG Systems”), 

­  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  z  udzia

łu  

postępowaniu i w konsekwencji odrzucenia oferty złożonej przez Opsenio sp. z o.o. 

pomimo 

n

iewykazania 

przez 

wykonawcę 

spełniania 

warunków 

udziału  


postępowaniu (w odniesieniu do usług z poz. nr 2 i 3 wykazu usług), a opisanych  

w punkcie 7.3 SIWZ, 

­  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  poprzez  zani

echanie  wykluczenia  z  udziału 

postępowaniu i w konsekwencji odrzucenia oferty złożonej przez Opsenio sp. z o.o. 

pomimo 

niewykazania 

przez 

wykonaw

cę 

spełniania 

warunków 

udziału  

w  postępowaniu,  a  to  wskutek  niepotwierdzenia  przez  wykonawcę  należytego 

wykonania usługi z poz. nr 2 wykazu usług.  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

­ 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

­  przeprowadzenia  ponownej  oceny  ofert  i  wykluczenia  Opsenio  sp.  z  o.o.  oraz 

odrzucenia 

oferty złożonej przez tego wykonawcę, 

­  dokonania ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, 

­ 

zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania, w tym 

kosztów reprezentacji wg przedstawionych na rozprawie rachunków. 

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  zgłosił  

w dniu 5 kwietnia 2019 r. wykonawca Opsenio sp. z o.o.  

W  dniu  15  kwietnia  2019  r.  d

o  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Zamawiającego  (znak:  BDG.741.23.2018/65),  w  którym  Zamawiający  złożył  oświadczenie, 

że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.  

W  dniu  15  kwietnia  2019  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

wykonawcy  Opsenio  sp.  z  o.o.,  w  którym  wykonawca  złożył  oświadczenie,  że  nie  składa 

sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  zarzutów  odwołania  w  całości. 

Dodatkowo,  wykonawca 

Opsenio  sp.  z  o.o.,  prawidłowo  powiadomiony  o  terminie 

posiedzenia, nie stawił się na posiedzenie Izby w dniu 16 kwietnia 2019 r. Niestawiennictwo 

prawidłowo  zawiadomionego  przystępującego  na  posiedzeniu  stanowi  o  rezygnacji  

z  czynnego  uczestnictwa  w  postępowaniu  odwoławczym,  a  także  wyczerpuje  drugą 

przesłankę  -  braku  zgłoszenia  sprzeciwu,  o  której  mowa  w  art.  186  ust.  3  ustawy  Pzp. 

Skutkiem 

złożonego  przez  Opsenio  sp.  z  o.o.  w  piśmie  z  dnia  15  kwietnia  2019  r. 

oświadczenia,  a  także  niestawiennictwa  ww.  wykonawcy  na  posiedzeniu,  jest  materialny 

zanik sporu, będącego warunkiem możliwości wydania merytorycznego rozstrzygnięcia. 


Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust. 

ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.  

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp  

w zw. z art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  art.  186  ust.  6  

pkt  2  lit.  b 

ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel