KIO 575/19 POSTANOWIENIE dnia 16 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 575/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:  Dagmara Gałczewska - Romek 

Danuta Dziubińska 

        Emilia Garbala 

Protokolant:           

Rafał Komoń 

wobec  cofnięcia  w  dniu  16  kwietnia  2019  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  kwietnia  2019r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  I.  S.  i  P.  P., 

prowadzących  działalność  gospodarczą  pn.  Fabryka  Komunikacji  Społecznej  s.c.  P. 

P.,  I.  S. 

oraz  ClickAd  Interactive  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  dla  lidera  konsorcjum:  ul. 

Filtrowa  75/22,  02-032  Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Naukową  i 

Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kolska 12, 01-045 

Warszawa 

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  W.  R., 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pn.  R.  W.  Bringmore  Advertising  oraz  Media 

Group  Sp.    z  o.o.,  z  siedzibą  dla  lidera  konsorcjum:  ul.  Armii  Krajowej  9A,  41-506 

Chorzów,  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego.  

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze. 


2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz            

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  I.  S.  i  P.  P., 

prowadzących  działalność gospodarczą pn.  Fabryka  Komunikacji  Społecznej  s.c. 

P. P., I. S. 

oraz ClickAd Interactive  Sp. z o.o., z siedzibą dla lidera konsorcjum: ul. 

Filtrowa  75/22,  02-032  Warszawa  kwoty  13  500 

  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.    Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie                  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………………. 

……………………….. 

………………………. 


Sygn. akt: KIO 575/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Naukowa  i  Akademicka  Sieć  Komputerową  -  Państwowy  Instytut 

Badawczy, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia,  którego  przedmiotem jest  „Przygotowanie strategii, 

koncepcji  kreatywnej  oraz  realizację  kampanii  edukacyjno-informacyjnych  na  rzecz 

upowszechniania  korzyści  z  technologii  cyfrowych”.  Postępowanie  prowadzone  jest  na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 

r.  poz.  1986)  - 

zwanej  dalej  „Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane                          

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  18  lutego  2019r.  pod  poz.  2019/S  034-

W dniu 16 kwietnia 2019r. Odw

ołujący - wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia:  I.  S.  i  P.  P.,  prowadzący  działalność  gospodarczą  pn.  Fabryka  Komunikacji 

Społecznej s.c. P. P., I. S. oraz ClickAd Interactive  Sp. z o.o. - złożył do Prezesa Krajowej 

Izby  Odwoławczej  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  z  dnia  1  kwietnia  2019r. 

Oświadczenie  o  wycofaniu  zostało  złożone  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania 

Odwołującego i skutkuje koniecznością umorzenia postępowania odwoławczego.  

W  związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  postanowiła  o  zwrocie 

na rzecz odwołującego 90% wpisu, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych. 

Przewodniczący      …………………..…… 

……………………… 

………………………


wiper-pixel