KIO 574/19 WYROK dnia 12 kwietnia 2019 r.

Data: 25 czerwca 2019

sygn. akt: KIO 574/19 

WYROK 

z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

Członkowie:   

Beata Konik 

Piotr Kozłowski 

Protokolant:   

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  11  kwietnia  2019  r.,  w  Warszawie, 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  kwietnia  2019  r.  przez 

wykonawcę - SOR Libchavy spol. S.r.o., Dolni Libchaby 48, 56116 Libvchavy (Republika 

Czeska) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Przedsiębiorstwo 

Komunikacji  Miejskiej  sp.  z  o.o.,  ul.  Towarowa  1;  43-100  Tychy,  przy  udziale 

wykonawc

ów: 

a)  MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o., Al. Katowicka 9, Wolica; 05-830 Nadarzyn - 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  -  po  stronie 

zamawiającego, 

b)  SCANIA  POLSKA  S.A., 

Stara  Wieś,  Al.  Katowicka  316;  05-830  Nadarzyn 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  -  po  stronie 

zamawiającego, 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru 

oferty na

jkorzystniejszej w zakresie zadania nr 1 oraz unieważnienie postępowania 

w zakresie zadania nr 1. 

2. K

osztami postępowania obciąża Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. i: 

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  SOR  Libchavy 

spol. S.r.o., Dolni Libchaby 48, 56116 Libvchavy, 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Miejskiej  sp.  z  o.o.  na  rzecz  SOR 

Libchavy spol. S.r.o. 

kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset 

złotych,  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  

z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewo

dniczący: 

…………………………… 

Członkowie:   

…………………………… 

……………………………. 


sygn. akt: KIO 574/18 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., prowadzi postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  „Dostawa  20  sztuk 

fabrycznie  nowych  autobusów  typu  MAXI  (tabor  B)  oraz  23  sztuk  fabrycznie  nowych 

autobusów typu MEGA ((tabor C) - zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę 

emisji spalin EURO VI” - drugie postępowanie”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym  UE  z  dnia  8  grudnia 

2018 roku, pod numerem 2018/S 237-542348. 

Dnia  22  marca  2019 

roku,  zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego postępowania. 

Dnia  1  kwietnia  2019  roku  wykonawca  SOR  Libchavy  spol.  S.r.o.  (dalej 

Odwołujący”) 

wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  od  niezgodnych  z  przepisami 

ustawy czynności i zaniechań zamawiającego w postępowaniu, polegających na: 

czynności  wyboru  oferty  złożonej  przez  Scania  Polska  S.A.,  jako  najkorzystniejszej, 

pomimo iż oferta Scania podlegała odrzuceniu z uwagi na brak możliwości jej otwarcia 

w trakcie otwarcia ofert w dniu 1 lutego 2019 roku, 

czynności badania i oceny oferty Scania, 

3.  zaniechaniu 

odrzucenia  oferty  Scania,  która  została  złożona  niezgodnie  z  treścią 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  co  uniemożliwiło  jej  otwarcie  trakcie 

czynności otwarcia ofert w dniu 1 lutego 2019 r., 

4.  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  Scania,  pomimo  braku  jej  otwarcia  w  trakcie  otwarcia 

ofert  oraz  wyboru,  jako  najkorzystniej

szej,  oferty  złożonej  przez  Scania,  pomimo  

iż oferta Scania nie została złożona zgodnie z wymogami s.i.w.z., 

5.  zaniechaniu wyboru oferty o

dwołującego, mimo że oferta złożona przez odwołującego 

jest najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 

6.  zaniechaniu 

unieważnienia  postępowania,  pomimo  iż  zamawiający  dokonał  otwarcia 

oferty  Scania  w  sposób  niejawny,  po  zakończeniu  czynności  otwarcia  ofert  w  dniu  

1 lutego 2019 r. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty Scania, której treść nie odpowiada treści 10.1.7 s.i.w.z., pkt 10.1.8 s.i.w.z., pkt 

13.2 s.i.w.z. oraz pkt 13.5 s.i.w.z., 

2)  art.  8  ust.  1  w  zw.  z  art.  86  ust.  2  w  zw.  z  art.  86  ust.  4  ustawy  Pzp,  poprzez 

naruszenie zasady  jawności  postępowania o udzielenie zamówienia i  otwarcie  oferty 

Scania w sposób niejawny, po zakończeniu czynności otwarcia ofert, 


3)  art.  8  ust.  1  w  zw.  z  art.  86  ust.  2  w  zw.  z  art.  86  ust.  4  ustawy  Pzp,  poprzez  brak 

przekazania  w  trakcie  c

zynności  otwarcia  ofert  w  dniu  1  lutego  2019  r.  informacji 

dotyczących oferty Scania w zakresie wymaganym art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 

4)  art.  7  ust.  3  ustawy  Pzp, 

poprzez  udzielenie  zamówienia  wykonawcy  (tj.  Scania) 

wybranemu przez z

amawiającego niezgodnie z przepisami ustawy Pzp, 

5)  art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 93 ust. 2 ustawy Pzp, 

poprzez udzielenie zamówienia  

w  zakresie  zadania  nr  1  wykonawcy  Scania, 

pomimo  obowiązku  unieważnienia 

postępowania przez zamawiającego. 

W związku z powyższym odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie zamawiającemu: 

a) 

unieważnienia czynności wyboru oferty Scania jako najkorzystniejszej, w zakresie 

zadania nr 1, 

b) 

przeprowadzenia ponownej czynności badania i oceny ofert, i: 

- odrzucenia oferty Scania, 

- wyboru jako najkorzystniejszej oferty 

odwołującego, 

zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego zwrotu kosztów postępowania 

odwoławczego, w tym zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. 

Ewentualnie

, z ostrożności, w razie nienakazania odrzucenia oferty Scania, podtrzymując 

pozostałe wnioski, odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie zamawiającemu: 

a) 

unieważnienia czynności wyboru oferty Scania jako najkorzystniejszej, 

b) 

unieważnienia postępowania, 

zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  zwrotu  kosztów 

postępowania  odwoławczego,  w  tym  zwrotu  kosztów  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 

Interes odwołującego. 

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania  z  uwagi  na  fakt,  

iż złożył w niniejszym postępowaniu ofertę niepodlegającą odrzuceniu i obecnie znajduje się 

na  2  pozycji  pod  względem  przyznanej  punktacji  ofert.  Natomiast  zgodnie  z  zarzutami 

zawartymi  w  odwołaniu,  oferta  Scania  powinna  zostać  odrzucona,  ewentualnie  z  uwagi  na 

naruszenia  przepisów  p.z.p.  przez  zamawiającego,  w/w  postępowanie  w  zakresie,  co 

najmniej  zadania  nr  1,  powinno 

zostać  unieważnione.  W  konsekwencji,  w  przypadku 

uwzględnienia  odwołania  i  dokonania  czynności  odrzucenia  oferty  Scania,  oferta 

o

dwołującego  powinna  zostać  uznana  za  najkorzystniejszą,  a  w  rezultacie  zamawiający 

powinien  udzielić  zamówienia  odwołującemu.  Zaniechanie  czynności  lub  ich  dokonanie 

niezgodnie  z  przepisami  p.z.p.  przez  z

amawiającego,  które  zostały  opisane  w  odwołaniu 


naraża  odwołującego  na  poniesienie  szkody  poprzez  utratę  spodziewanego  zysku  

z wykonania inwestycji oraz poniesienie kosztów w związku z przygotowaniem oferty. 

Zamawiający,  na  posiedzeniu,  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  

o  odrzucenie  odwołania,  a  w  przypadku  nieuwzględnienia  tego  wniosku  –  o  oddalenie 

odwołania. 

Pisma  procesowe  w  sprawie  złożyli  również  przystępujący,  po  stronie  zamawiającego 

wykonawcy. 

Do  postępowania  odwoławczego  –  po  stronie  zamawiającego,  skuteczne  przystąpienie 

zgłosili wykonawcy: MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. oraz SCANIA Polska S.A. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi 

przepis art. 189 ust. 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwoty  określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania. 

W  przedmiotowym  postępowaniu,  w  dniu  1  lutego  2019  roku,  odbyła  się  czynność 

otwarcia  ofert,  w  trakcie  której  obecny  był  przedstawiciel  odwołującego,  tj.  Pan  J.W.  oraz 

przedstawiciel wykonawcy Solaris Bus & Coach S.A. 

W  trakcie  czynności  otwarcia  ofert,  komisja  przetargowa  otworzyła  4  oferty  złożone  

postępowaniu, tj. ofertę: 

Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą w Owińskach, 

Autosan sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, 

3.  MA

N TRUCK & BUS POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, 

4.  SOR Libchavy spol

. S.r.o. z siedzibą w Libchavach (Czechy). 

Przedstawiciele  wykonawców  obecni  na  otwarciu  ofert,  w  tym  również  przedstawiciel 

o

dwołującego, zostali poinformowani, że jednej z ofert nie można otworzyć. 

Ostatecznie, 

przedstawiciele  wykonawców  obecni  na  otwarciu  ofert,  w  tym  również 

przedstawiciel  o

dwołującego,  zostali  poinformowani,  że  udało  się  otworzyć  jedynie  4  w/w 

oferty.  Następnie  przedstawiciele  wykonawców  zostali  poinformowani  o  zakończeniu 


czynności otwarcia ofert oraz jednocześnie poproszeni o opuszczenie miejsca otwarcia ofert 

z uwagi na zakończenie tej czynności. 

W  tym  samym  dniu,  tj.  w  dniu  1  lutego  2019  r.,  z

amawiający  opublikował  „Informację  

z  otwarcia  o

fert”,  w  której  wskazał,  że  złożono  w/w  oferty  oraz  dodatkowo  ofertę  Scania 

Polska  S.A.  w  zakresie  zadania  nr  1. 

Jednocześnie  zamawiający  wskazał,  że:  „Złożono  -  

w  formie  elektronicznej  - 

5  ofert.  Komisja  poinformowała  osoby  obecne  na  otwarciu  ofert  

o  braku  możliwości  otwarcia  oferty  nr  2  (oferty  Scania).  Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert 

komisja podjęła kolejną próbę otwarcia oferty nr 2, złożonej przez Scania Polska S.A. Próba 

ta  p

owiodła  się  na  innym  komputerze  z  uwagi  na  zainstalowane  tam  dodatkowe 

oprogramowanie.

Odwo

łujący  podniósł,  iż  jak  wynika  z  samej  informacji  z  otwarcia  ofert  z  dnia  1  lutego 

2019 r. („Informacja”), zamawiający nie mógł otworzyć oferty Scania w trakcie otwarcia ofert 

złożonych  w  postępowaniu  z  uwagi  na  fakt,  że  oferta  Scania  albo  została  złożona  

z  naruszenie  postanowień  s.i.w.z.  albo  była  ofertą  „pustą”.  Ponadto,  jak  twierdzi 

z

amawiający,  był  on  w  stanie  otworzyć  ofertę  Scania  po  zakończeniu  czynności  otwarcia 

ofert, z wykorzystaniem „dodatkowego oprogramowania”. 

Z

daniem odwołującego, z powyższej informacji wynikają dwie istotne kwestie: 

1.  o

ferta Scania została złożona niezgodnie z  s.i.w.z., gdyż  prawdopodobnie dopiero  na 

skutek  kontaktu  z  przedstawicielem  Scania  z

amawiający  zdołał  otworzyć  ofertę  Scania  

z  użyciem  dodatkowego  oprogramowania  nieprzewidzianego  w  s.i.w.z.  lub  też  czego 

o

dwołujący nie wyklucza, Scania ponownie załadowała elektroniczną ofertę, która tym razem 

umożliwiła zamawiającemu jej otwarcie, tj. ofertę spełniającą wymogi s.i.w.z,. 

2.  z

amawiający  otworzył  ofertę  Scania  po  zakończeniu  czynności  otwarcia  ofert,  która 

odbyła się w dniu 1 lutego 2019 roku o godzinie 10:30, na której obecni byli przedstawiciele 

wykonawców, w tym przedstawiciel odwołującego. 

Powyższe  prowadzi  do  wniosku,  że  oferta  Scania  podlegała  odrzuceniu  z  uwagi  na  jej 

niezgodność  z  zapisami  s.i.w.z.,  albo  postępowanie,  co  najmniej  w  zakresie  zadania  nr  1, 

podlega 

unieważnieniu z uwagi na otwarcie oferty Scania dopiero po zakończeniu czynności 

otwarcia ofert złożonych w postępowaniu - co sam przyznał zamawiający w Informacji. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron,  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  złożone  w  pismach 

procesowych,  jak  też  podczas  rozprawy  Izba  stwierdziła,  iż  odwołanie  zasługuje  na 

uwzględnienie. 


Izba  nie  uwzględniła  wniosków  zamawiającego  i  przystępującego  Scania  o  odrzucenie 

odwołania  wskazując,  iż  okoliczność  poinformowania  przez  zamawiającego  wykonawców  

o  złożonych  ofertach,  w  tym  o  ofercie  otwartej  bez  udziału  osób  uczestniczących  

w  procedurze  publicznego  i  jawnego  otwarcia  ofert  nie  może  stanowić  przesłanki,  samej  

w  sobie, 

skutkującej  liczeniem  terminu  od  tej  daty,  albowiem  na  tę  chwilę  nieznana  była 

decyzja zamawiającego, co do losów oferty nr 2 złożonej przez wykonawcę Scania. Dopiero 

informacja  o  czynności  zamawiającego,  polegającej  na  uznaniu  za  ofertę  najkorzystniejszą 

oferty  nr  2, 

mogła  stanowić  podstawę  do  stawiania  zarzutów  zamawiającemu,  co  do 

czynności  i  zaniechań  zamawiającego  względem  tej  oferty.  Tym  samym  Izba  uznała,  

że odwołanie zostało wniesione w terminie wynikającym z przepisów ustawy Pzp. 

W  ocenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zachodziły  podstawy  do  unieważnienia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  zakresie  zadania  nr  1.  Okoliczność 

taka wprost wynika z przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 8 ust. 1 

w zw. z art. 86 ust. 2 i 4 ustawy Pzp. 

Wskazać  bowiem  należy,  co  wynika  z  niespornego  stanu  faktycznego  sprawy,  

iż zamawiający w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie dokonał czynności publicznego  

i  jawnego  otwarcia  ofert  złożonych  w  postępowaniu,  jednakże  z  tym  zastrzeżeniem,  

iż  w  trakcie  otwarcia  ofert  zamawiający  poinformował  osoby  obecne  na  otwarciu  ofert  

o  braku  możliwości  otwarcia  oferty  nr  2.  Po  zakończeniu  ww.  procedury  zamawiający,  

w osobach komisji przetargowej, podjął kolejną próbę otwarcia oferty nr 2, która zakończyła 

się sukcesem na innym komputerze, jednakże już bez udziału osób przybyłych na otwarcie 

ofer

t.  Czynność  ta  w  ocenie  Izby,  w  sposób  bezpośredni  narusza  w  szczególności 

dyspozycję  przepisu  art.  8  ust.  1  oraz  art.  86  ust.  2  i  4  ustawy  Pzp,  albowiem  procedura 

otwarcia oferty nr 2 nie odbyła się w sposób jawny dla wszystkich uczestników postępowania 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  nie  podano  nazwy  (firmy)  oraz  adresu 

wykonawcy, ceny, warunków płatności oraz terminu wykonania zamówienia dla oferty nr 2. 

Powyższe uchybienia zamawiającego naruszyły naczelną zasadę zamówień publicznych, 

wynikająca  z  przepisu  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  albowiem  postępowanie  nie  zostało 

przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego 

traktowania  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości,  co 

skutkowało  naruszeniem  art.  7  ust.  3  ustawy  Pzp,  gdyż  zamówienia  nie  udzielono 

wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 

Wskazywane 

wyżej  naruszenia  wpisują  się  w  dyspozycję  przepisu  art.  93  ust.  7  ustawy 

Pzp,  który  nakazuje  unieważnienie  postępowania  w  sytuacji,  gdy  postępowanie  obarczone 

jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej 

unieważnieniu umowy  w sprawie zamówienia publicznego. Podnieść bowiem należy, na co 


wielokrotnie  wskazywała  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  swoich  orzeczeniach,  iż  czynność 

otwarcia  ofert  jest  czynnością  jednorazową  i  niepowtarzalną,  cyt.  „Publiczne  otwarcie  ofert 

jest  czynnością  faktyczną,  jednokrotną,  która  nie  może  zostać  powtórzona  w  danym 

postępowaniu, co w konsekwencji oznacza. że brak publicznego otwarcia ofert stanowi wadę 

tego  postępowania,  które  wywiera  istotny  wpływ  na  umowę.  Tego  typu  nieusuwalna  wada 

istnieje  zawsze,  niezależnie  od  tego  czy  oferta,  która  nie  została  publicznie  otwarta  jest 

ofertą  najdroższą  czy  też  plasuje  się  wyżej  w  rankingu  kryteriów  oceny  ofert.  (…)  Brak 

podania  do  publicznej  wiadomości  -  odczytania  nazwy,  adresu  wykonawcy,  informacji 

dotyczących ceny oferty i innych elementów wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy  - Prawo 

zamówień  publicznych  powoduje,  że  postępowanie  obarczone  jest  wadą  niemożliwą  do 

usunięcia,  która  to  wada  uniemożliwia  zawarcie  ważnej  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego

  (wyrok  KIO  z  dnia  4  lipca  2016  roku,  sygn.  akt  KIO  1096/16),  „Obowiązkiem 

zamawiającego jest zachowywanie zasad prowadzenia postępowania na wszystkich etapach 

postępowania,  przy  dokonywaniu  wszystkich  wymaganych  przepisami  ustawy  czynności. 

Podnieść  należy,  że  obie  przywoływane  zasady  są  ze  sobą  nierozerwalnie  związane. 

Zachowanie  zasady  jawności  pozwala  na  urzeczywistnienie  zasad  uczciwej  konkurencji  

i  równego  traktowania  wykonawców.  Odnosząc  przywoływane  zasady  do  okoliczności 

faktycznych sporu, stwierdzić należy, że  ustalają one sui generis związanie zamawiającego 

podanymi  do  wiadomości  publicznej    informacjami  istotnymi  dla  danego  postępowania. 

Otwarcie  ofert  ma  charakter  jawny  nie tylko w  stosunku  do  wykonawców,  ale  erga  omnes.  

W  otwarciu  ofert  uczestniczyć  mogą  dowolne  osoby  i  podmioty  (przedstawiciele  mediów, 

konkurujących  wykonawców  nie  będących  uczestnikami  danego  postępowania,  wszystkie 

osoby  zainteresowane).  Czynność  otwarcia  ofert  ma  doniosłe  znaczenie  dla  uczestników 

postępowania - pozwala wykonawcom na ustalenie kręgu podmiotów, z którymi konkurować 

będą  o  udzielenie  zamówienia,  oraz  o  potencjalnych  szansach  na  uzyskanie  zamówienia.  

Z prawidłowym dokonaniem czynności otwarcia ofert ustawodawca wiąże dwa domniemania. 

Po pierwsze: wynikające z art. 86 ust. 1 Pzp, iż nie nastąpiło zapoznanie się z  zawartością 

ofert przed terminem ich składania. Po drugie: wynikające z art. 84 ust. 2 Pzp, że wszystkie 

oferty,  których  ceny  zostały  odczytane,  złożone  zostały  w  terminie  wyznaczonym  przez 

zamawiającego  i  nie  zachodzi  konieczność  ich  zwrotu,  skutkująca  pominięciem  przy 

dalszych czynnościach w postępowaniu. Istotnie celem prowadzenia procedury o udzielenie 

zamówienia publicznego jest wybór oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 91 ust. 1 Pzp. 

Ten zamysł ustawodawcy realizuje zawarte w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 

roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 210

4). dyrektywy wydatkowania środków 

publicznych.  Należy  mieć  jednak  na  uwadze,  że  wybór  oferty  najkorzystniejszej  nastąpić 

musi zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 7 ust. 3 Pzp 

zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami  ustawy. 


Otwarcie  ofert  nie  stanowi  czynności  prawnej,  a  czynność  faktyczną.  Ma  ono  charakter 

jednokrotny i ze swej natury nie może być ponawiane w danym postępowaniu.” (wyrok z dnia 

12 października 2009 roku, sygn. akt KIO/UZP 1344/09). 

Powyższą  zasadę  potwierdził  Sąd  Okręgowy  w  Warszawie,  w  wyroku  z  dnia  2  lutego 

2010 roku, sygn. akt V Ca 2601/09, która ze wszech miar znajduje swoje zastosowanie do 

przedmiotowego  postępowania.  Sąd  stwierdził  bowiem,  iż  „Słusznie  zauważyła  KIO,  

że w niniejszej sprawie przedmiotem sporu między stronami była wyłącznie ocena znaczenia 

naruszenia przez zamawiającego art. 86 ust. 4 Pzp wobec zaniechania publicznego podania 

informacji  o  ofercie  skarżącego  na  rejon  I,  co  skutkowało  naruszeniem  zasady  równego 

traktowania  wykonawców  i  zasady  jawności  postępowania.  Po  zakończeniu  czynności 

otwarcia  ofert  i  opuszczeniu  sali  przez  wykonawców,  omyłka  ta  nie  mogła  być  naprawiona  

w żaden sposób, również w ten sposób jak uczynił to zamawiający. Poinformowanie innych 

wykonawców  za pomocą faxu o złożeniu oferty przez skarżącego nie może być uznane  za 

czynność  jawną  i  dokonaną  erga  omnes.  Sąd  Okręgowy  w  całości  podziela  wywody  KIO  

w  zakresie  niemożliwości  powtórzenia  czynności  otwarcia  oferty  rejonu  I  i  co  za  tym  idzie 

nieusuwalności stwierdzonego naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp. W związku 

z  tym  jedyne  co  w  tej  sytuacji  mogła  uczynić  KIO,  to  było  unieważnienie  wszystkich 

czynności  w  części  dotyczącej  rejonu  I,  zgodnie  z  art.  146  ust.  1  pkt.  6  Pzp.  Każde  inne 

rozstrzygniecie  prowadziłoby  do  naruszenia  art.  7  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Pzp. 

Należy  zauważyć,  iż  takie  rozstrzygnięcie  KIO  nie  naruszało  praw  skarżącego.  W  wyniku 

unieważnienia postępowania w  części  dotyczącej  rejonu  l  zamawiający ogłosił  o wszczęciu 

kolejnego  postępowania  w  tym  przedmiocie.  Skarżący  miał  takie  samo  prawo  jak  inni 

wykonawcy do zgłoszenia ponownie swojej oferty.”. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  zdaje  sobie  sprawę,  iż  nastąpiły  znaczące  zmiany  

w  procedurze  udzielenia  zamówienia  publicznego,  związane  z  jej  elektronizacją,  w  tym 

poprzez  składanie  ofert  w  formie  elektronicznej,  jednakże  naczelne  zasady  udzielania 

zamówień publicznych, jak do tej pory, nie uległy zmianie, co powoduje, że ich prawidłowe 

zastosowanie,  jak  najbardziej  p

odlega badaniu przez Izbę i nie może podlegać interpretacji 

rozszerzającej  zakres  możliwego  zastosowania.  Okoliczność,  iż  oferty  złożone  w  postaci 

elektronicznej,  z  zasady  niemożliwe  są  do  korygowania  po  ich  złożeniu,  albowiem  

w  systemie  informatycznym  po

zostawałby  „jakiś  ślad”  nie  może  powodować  uznania,  

że  oferty  składane  w  formie  papierowej  mogły  być  traktowane  inaczej.  Za  każdym  razem 

zamawiający  miał  i  ma  obowiązek  ich  prawidłowego  zabezpieczenia,  czy  to  przez 

umieszczenie  ich  w  szafie  pancernej,  czy  w  programie  komputerowym  na  odpowiedniej 

platformie internetowej

, a co za tym idzie do ich równego traktowania względem wszystkich 


wykonawców  uczestniczących  w  danym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. 

Powyższe  zasady,  w  znowelizowanym  Prawie  zamówień  publicznych,  nie  zostały 

wyłączone  w  związku  z  elektronizacją  zamówień,  co  oznacza,  że  nadal  aktualne  są 

procedury  publicznego  i  jawnego  otwarcia  ofert  wraz  z  podaniem  wymaganych  ustawą 

informacji.  Zaniechanie  tych  czynności  stanowi  naruszenie  przepisów  ustawy  Pzp, 

niemożliwych do sanowania na późniejszym etapie postępowania. 

W  związku  z  brakiem  jakichkolwiek  dowodów,  dotyczących  okoliczności  podnoszonych 

przez  odwołującego,  związanych  z  zarzutem  zaniechania  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

Scania  z  u

wagi  na  fakt,  iż  oferta  tego  wykonawcy  jest  sprzeczna  z  treścią  specyfikacji 

istotnych warunków  zamówienia (art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp),  Izba  oddaliła ten  zarzut, 

jako nieudowodniony.  

Izba  oddaliła  wnioski  dowodowe  stron  i  uczestników  postępowania  odwoławczego, 

dotyczące  powołania  dowodu  z  zeznań  świadków  stwierdzając,  iż  wszelkie  okoliczności 

sprawy  wynikają  wprost  ze  złożonych  oświadczeń  i  dokumentów,  tym  samym 

przeprowadzenie wnioskowanych dowodów było zbędne dla rozstrzygnięcia sprawy, a tylko 

wyd

łużyłoby postępowanie odwoławcze. 

Izba dopuściła dowody złożone przez zamawiającego i przystępującego Scania, jednakże 

stwierdzając, iż potwierdzają one okoliczności w nich wskazane, tj. że oferta nr 2 wykonawcy 

Scania  została  złożona  w  terminie,  jej  treść  nie  była  korygowana,  a  plik  z  ofertą  nie  był 

plikiem pustym albowiem zawierał elektroniczną ofertę. 

Izba  przyjęła  za  wiarygodne  oświadczenia  zamawiającego  o  tym,  iż  zamawiający  nie 

kontaktował  się  z  wykonawcą  Scania  w  trakcie  procedury  otwierania  oferty,  czy  też  że  po 

terminie  została  złożona  nowa  oferta  wykonawcy  Scania,  albowiem  odwołujący  żadnego 

dowodu przeciwnego nie przedstawił. 

Powyższe nie mogło jednak przesądzić o oddaleniu odwołania. 

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 


O  kos

ztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 

1  pkt  2,  §  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  

i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  2018,  poz.  972)

,  uwzględniając  koszty  poniesione  przez 

odwołującego związane z wpisem od odwołania oraz wynagrodzeniem pełnomocnika. 

Przewodniczący

………………………… 

Członkowie:   

…………………………. 

…………………………. 


wiper-pixel