KIO 573/19 WYROK dnia 16 kwietnia 2019 r.

Data: 25 czerwca 2019

WYROK 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Daniel Konicz 

Protokolant:            

Marta Słoma 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2019 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  kwietnia  2019  r.  przez  Odwołującego  – 

wykonawcę GE Medical Systems Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu 

prowadzonym przez 

Zamawiającego – SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała 

Stefana  Wyszyńskiego,  przy  udziale  Przystępującego  po  stronie  Zamawiającego  – 

wykonawcy Biameditek 

sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu sprzeczności treści oferty Przystępującego z pkt 

102  załącznika  nr  4  do  SIWZ  (pakiet  39  –  aparat  do  znieczulenia)  i  nakazuje 

Zamawiającemu w części 39 zamówienia: 

unieważnienie wyboru oferty Przystępującego; 

ponowne badanie i ocenę ofert, w tym odrzucenie oferty Przystępującego, której treść 

nie odpowiada treści SIWZ w powyższym zakresie; 

Oddala odwołanie w pozostałym zakresie. 

Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000,00 zł (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  00/100)  uiszczoną  przez  Odwołującego  tytułem  wpisu  od 

odwołania; 

zasądza  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  w  łącznej  wysokości 

00,00  zł  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  00/100), 

stanowiącą koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  przez  Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 


(Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  1986  j.t.  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie 7 dni  od  dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Łomży. 

Przewodniczący:      ………………………………………. 


Uzasadnienie 

SP  ZOZ  Szpital  Wojewódzki  w  Łomży  im.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego 

(dalej: 

„Zamawiający”) prowadzi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2017  r.,  poz.  1579  j.t.  ze  zm.),  zwanej  dalej  „Pzp”, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

podziałem na części na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego 

dla  oddziałów:  Noworodkowego,  Dziecięcego  i  Ginekologiczno-Położniczego  realizowaną 

w ramach  projektu  RPPD.08.04.01-

IŻ.00-20-001/18  pn.  „Poprawa  opieki  nad  matką 

dzieckiem 

celu 

dostosowania 

do 

trendów 

demograficznych 

poprzez 

wyposażenie/doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziałów: Noworodkowego, 

Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego”, zwane dalej: „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej 3 sierpnia 2018 r., pod nr 2018/S 148-338179. 

22  marca  2019  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  ubiegających  się 

udzielenie zamówienia o wyborze, jako najkorzystniejszej w części (pakiecie) 39 zamówienia 

(dostawa  aparatu  do  znieczulenia),  oferty  wykonawcy  Biameditek  s

p.  z  o.o.  z  siedzibą 

Białymstoku („Wykonawca B”). 

1 kwietnia 

br. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba” lub „KIO”) wpłynęło 

odwołanie  wykonawcy  GE  Medical  Systems  Polska  sp.  z  o.o.  z siedzibą  w Warszawie 

(„Odwołujący”) od: 

dokonania  wyboru  oferty  złożonej  przez  Wykonawcę  B  jako  najkorzystniejszej 

w zakresie pakietu 39; 

2.  zaniechania  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  B, 

względnie  –  dokonania  wadliwej 

oceny  oferty  tego  wykonawcy, 

polegającej  na  przyznaniu  jej  błędnej  (zawyżonej) 

liczby  punktów  w  kryterium  „ocena  techniczna”,  a  w  konsekwencji  błędnej 

(zawyżonej)  łącznej  liczby  punktów  w  ramach  oceny  końcowej  oferty,  od  czego 

zależał wybór oferty najkorzystniejszej; 

3.  zaniechania 

dokonania  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej 

w pakiecie 39; 

co 

– zdaniem Odwołującego – stanowi naruszenie: 

1.  art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 91 ust. 1 Pzp przez zaniechanie 

odrzucenia oferty Wykonawcy B  w pakiecie 

39, w sytuacji gdy treść tej oferty nie 


a w konsekwencji nierównego traktowania wykonawców i zaniechania wyboru oferty 

Odwołującego jako najkorzystniejszej; 

względnie 

2.  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp 

przez  wybór  oferty  nie  będącej 

najkorzystniejszą w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, 

w szczególności na skutek przyznania ofercie Wykonawcy B błędnej (zawyżonej) 

liczby  punktów  w  kryterium  „ocena  techniczna”,  a  w  konsekwencji  błędnej 

(zawyżonej)  łącznej  liczby  punktów  w  ramach  oceny  końcowej  oferty,  od  czego 

zależał wybór oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w pakiecie 39; 

2.  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  B,  ewentualnie 

–  powtórzenia  czynności  badania 

oceny  ofert  i  obniżenie  oceny  punktowej  przyznanej  ofercie  Wykonawcy  B  w 

kryterium 

„ocena techniczna” do 20 pkt (zamiast 30 pkt), a w konsekwencji obniżenie 

oceny  oferty  Wykonawcy  B 

na  podstawie  wszystkich  kryteriów  oceny  ofert  do 

łącznej liczby 80 pkt (zamiast 90 pkt); 

powtórzenia czynności  oceny  ofert  i  dokonania wyboru oferty  Odwołującego jako 

najkorzystniejszej w pakiecie 39. 

W  ocenie  Odwołującego  powyższe  uchybienia  doprowadziły  do  naruszenia  interesu 

Odwołującego w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia i narażenia go przy tym na znaczną 

szkodę związaną z utratą spodziewanego zysku z tytułu realizacji przedmiotowego kontraktu, 

który  powinien  być  mu  przyznany.  Oferta  Odwołującego  została  sklasyfikowana  na  drugim 

miejscu w zakresie pakietu 39, za

tem niewątpliwie Odwołujący posiada interes w uzyskaniu 

zamówienia. 

Uzasadniając zarzuty odwołania Odwołujący podał, że szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia  w  postaci  tabeli  parametrów  technicznych  został  wyszczególniony  

w Załączniku nr 4 do SIWZ, zawierającego wymagania graniczne oraz oceniane. 

I. 

Zarzut zaniechania odrzucenia oferty Biameditek 

– pkt 102 Załącznika nr 4 do SIWZ 

Zamawiający  w  pkt  102  Załącznika  nr  4  do  SIWZ  dot.  Pakietu  nr  39  wymagał 

zaoferowania m.in. mankietu na przedramię dla otyłych pacjentów. 

Wykonawca  B 

potwierdził  spełnianie  tego  parametru,  pomimo  że  żaden  mankiet 

pomiarowy  producenta  Shenzhen  Mindray,  spośród  stanowiących  przedmiot  jego  oferty, 

nie 

jest dedykowany do stosowania na przedramieniu pacjentów otyłych.  


ponieważ nie zawsze jest potrzeba realizacji pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną niezwykle 

istotne staje się wiarygodne monitorowanie ciśnienia krwi nieinwazyjnie. Nieinwazyjny pomiar 

ciśnienia  tętniczego  krwi  realizowany  jest  tzw.  metodą oscylometryczną,  za  pośrednictwem 

mankietu  mocowanego  na  kończynie  (najczęściej  ramieniu).  Mankiet  napełniany  jest 

powietrzem,  zaciska  się  wokół  ramienia  tak  długo,  aż  zatrzyma  przepływ  krwi  w  tętnicy. 

Następnie  powietrze  jest  wypuszczane  z  mankietu  i  w  momencie,  w  którym  wyczuwalne 

zostanie tętnienie krwi w tętnicy (przepływ zostanie przywrócony) – wyznaczane jest ciśnienie 

skurczowe,  a  w  momencie,  w  którym  w  miarę  opróżniania  mankietu  tętnienie  ponownie 

przestaje być wyczuwalne – wyznaczane jest ciśnienie rozkurczowe. 

Bardzo istotny przy realizacji tego pomiaru jest odpowiedni dobór rozmiaru mankietu: 

zarówno jego długości, aby prawidłowo objął całą kończynę, jak i jego szerokości. Zbyt wąski 

będzie wykazywał tendencje do zawyżania wartości mierzonego ciśnienia, ponieważ będzie 

wymagał  mocniejszego  napompowania  mankietu  do  zamknięcia  przepływu  tętnicy. 

Natomiast 

zbyt szeroki mankiet spowoduje zaniżenie zmierzonej wartości ciśnienia, ponieważ 

zbyt szy

bko zamknie przepływ krwi w naczyniu. 

Dobór rozmiaru jest szczególnie uciążliwy w przypadku pacjentów otyłych, ponieważ 

ramię  pacjenta  przybiera  bardzo  nietypowy  kształt  i  rozmiary.  Pokryte  jest  bowiem  dużą 

warstwą  tkanki  tłuszczowej.  Dlatego  u  takich  pacjentów  poszukuje się  innych  lokalizacji  do 

pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną. Jedna z alternatyw jest monitorowanie ciśnienia krwi 

na przedramieniu. 

Przedramię charakteryzuje się mniejszą ilością tkanki tłuszczowej, co ułatwia realizację 

pomiaru,  jednak 

ma  inny  kształt  od  ramienia.  Ramię  ma  kształt  przypominający  walec, 

dlatego 

tu zastosowanie mają klasyczne mankiety do pomiaru ciśnienia. Przedramię z kolei 

ma  kształt  stożka  i  do  prawidłowych  pomiarów  wymagają  zastosowania  innych mankietów, 

stożkowych.  

Fakt ten zdają się potwierdzać niezależne badania naukowe, które wykazują że pomiar 

ciśnienia u pacjentów otyłych, z wykorzystaniem standardowych mankietów mocowanych na 

przedramieniu pacjenta nie jest wiarygodny i zawyża wyniki pomiarów. 

Instrukcja  obsługi,  ani  żadne  inne  dostępne  materiały  dotyczące  oferowanych  przez 

Wykonawcę  B  urządzeń,  nie  potwierdzają  wymaganych  mankietów  dedykowanych  do 

pomiaru  ciśnienia  u  pacjentów  otyłych  na  przedramieniu.  Powyższe  Odwołujący 

zasygnalizował w notatce z dnia 14.11.2018 r., co skutkowało wezwaniem Wykonawcy B do 

złożenia wyjaśnień. 

Do  ww.  wyjaśnień  z  dnia  07.03.2019  r.  Wykonawca  B  dołączył  oświadczenie 

producenta, potwierdzające, że mankiet o nr kat. 0010-30-12161 (rozmiar od 46 do 66 cm) 

może być użyty do pomiaru na ramieniu dla otyłych pacjentów. Wykonawca B przywołuje tutaj 


także ramię. Informacja ta wprost wynika z tabeli dołączonej przez Wykonawcę B do swoich 

wyjaśnień,  jak  i  z  oświadczenia  producenta  Mindray,  który  odwołuje  się  do  mankietu 

o rozmiarze od 46 do 66 cm. Mankiet do pomiaru na udzie nie jest mankietem do pomiaru na 

przedramieniu,  a  żeby  dojść  do  takiego  stwierdzenia  wystarczy  porównać  rozmiary  tychże 

mankietów.  Mankiet  na  udo  zgodnie  z  oświadczeniem  producenta  Shenzhen  Mindray  ma 

rozmiar  46  do  66  mm,  natomiast  rozmiar  mankietu  na  przedramię  wynosi  26-36  cm  

Radial- CUF. 

Konfrontując  zaoferowane  przez  Wykonawcę  B  mankiety  z  postanowieniami  SIWZ, 

zwłaszcza uwzględniając wyjaśnienia ww. wykonawcy, należy stwierdzić, że oferta powinna 

być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Podkreślić należy, że w SIWZ dokonano wyraźnego rozróżnienia pomiędzy mankietami 

w różnych rozmiarach dla pacjentów dorosłych (czyli nie jako standardowymi) oraz mankietem 

na  przedrami

ę  dla  pacjentów  otyłych.  Akceptując  wyjaśnienia  Wykonawcy  B  Zamawiający 

bezpodstawnie  zaniechał  egzekwowania  ww.  parametru.  Mankiety  na  przedramię 

dedykowane dla osób otyłych, są wyrobami specjalistycznymi, o konkretnym zastosowaniu, 

wykonane  w  sposób  zapewniający  wiarygodność  pomiaru  na  przedramieniu.  Nie  można 

zastępować tych wyrobów, produktami, które są przeznaczone do pomiarów w innym miejscu, 

niż przedramię np. udo, tak jak miało to miejsce w niniejszej sprawie. 

Podsumowując,  uważna  lektura  wyjaśnień  Wykonawcy  B,  a  w  szczególności 

oświadczenia  producenta,  połączona  z  obiektywnym  spojrzeniem  na  treść  SIWZ, 

która wyraźnie  rozróżnia  mankiety  standardowe  (w  różnych  rozmiarach)  od  mankietu  na 

przedramię  dedykowanego  (przeznaczonego)  dla  pacjentów  otyłych,  prowadzi  do 

jednoznacznych  wniosków,  że  oferta  Wykonawcy  B  powinna  być  odrzucona. 

Za

mawiający dokonując  jej  wyboru  bezpodstawnie  odstąpił  od  wymogu  zaoferowania 

mankietu  na  przedramię  dla  pacjentów  otyłych,  niejako  godząc  się  na  zmianę  SIWZ  po 

terminie składania ofert, polegająca na możliwości zastąpienia mankietów przeznaczonych na 

przedramię, mankietami przeznaczonymi do pomiaru na udzie. Takie działanie narusza art. 89 

ust. 1 pkt 2, a także przepis art. 7 ust. 1 Pzp przez nierówne traktowanie wykonawców. 

II. 

Zarzut  niewłaściwej  oceny  oferty  Wykonawcy  B  w  kryterium  jakościowym 

„ocena techniczna” 

Niezależnie  od  powyższego,  Odwołujący  podniósł,  że  oferta  Wykonawcy  B  została 

błędnie  oceniona  w  kryterium  „ocena  techniczna”,  gdyż  Zamawiający  niezasadnie  przyznał 

temu wykonawcy zawyżoną liczbę 10 pkt za parametr oceniany z pkt 70 Załącznika nr 4 do 

SIWZ 

–  „automatyczny  test  szczelności  parowników  z  zapisem  wyniku  testu  w  dzienniku 

uwidacznianym na ekranie respiratora a

paratu do znieczulenia”. 


Wato EX-

55 Pro nie posiada automatycznego testu szczelności parowników z zapisem wyniku 

testu  w  dzienniku  uwidacznianym  na  ekranie  respiratora  aparatu  do  znieczulenia. 

U

rządzenie te  posiada  manualny,  a  nie  automatyczny  test,  który  nie  ma  potwierdzenia  na 

ekranie respiratora aparatu do znieczulenia. Fakt ten wprost wynika z instrukcji obsługi aparatu 

Wato 55 Pro, w której odnajdujemy opis testu ręcznego nieautomatycznego bez zapisu całego 

testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie respiratora: 

„[…] 

6.11 Test parownika  

OSTRZEŻENIE 

W trakcie testu parowników środek anestetyczny wydostaje się przez wylot świeżego gazu. 

Należy  stosować  bezpieczną  i  zatwierdzoną  procedurę  gromadzenia  i  usuwania  środka 

anestetycznego. 

Aby  zapobiec  uszkodzeniu,  przed  użyciem  systemu  należy  całkowicie  obrócić  pokrętła 

kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (przepływ wyłączony). 

Przed  rozpoczęciem  testu  należy  sprawdzić,  czy  parowniki  są  prawidłowo  zainstalowane. 

Szczegóły dotyczące instalacji waporyzatora – 12.2 Instalacja parownika. 

Test przeciwciśnienia parownika 

Podłącz układ doprowadzający 02 z rurociągu lub otwórz zawór butli z 02. 

Ustaw przepływ 02 na 6 1/min. 

3.  Upewn

ij się, że przepływ 02 utrzymuje się na stałym poziomie. 

Ustaw stężenie gazu z parownika w przedziale od 0 do 1%. Przepływ 02 nie może spadać 

o więcej niż 1 1/min w całym zakresie pomiaru. W przeciwnym razie zainstaluj inny parownik 

i  wykonaj  tę  czynność  ponownie.  Jeżeli  problem  utrzymuje  się,  oznacza  to,  że  awaria 

dotyczy systemu anestezjologicznego. Nie należy używać takiego systemu. 

Przetestuj każdy parownik zgodnie z podanymi wyżej wskazówkami. 

UWAGA 

Nie testuje się parownika, gdy przełącznik sterowania stężeniem gazu znajduje się pomiędzy 

pozycją  „WYŁ.”  a  pierwszą  kreską  skali  powyżej  zera,  ponieważ  w  tym  zakresie  ilość 

podawanego środka anestetycznego jest bardzo mała. 

Ręczny test szczelności 

Ustaw przełącznik wentylacji automatycznej/ręcznej w pozycji. 

Podłącz obwód oddechowy do gniazda wdechowego i wydechowego. Podłącz  worek do 

wentylacji ręcznej do złącza jego układu. 

Ustaw zawór APL na 75 cmH20. 


oddechowego 

do gniazda testu szczelności. 

Napełnij worek do wentylacji ręcznej strumieniem 02 do 40 cmH20. 

Sprawdź, czy układ utrzymuje ciśnienie dłużej niż 10 s. 

Ustaw zawór APL w pozycji SP. 

Test szczelności parownika 

Ustaw przełącznik wentylacji automatycznej/ręcznej w pozycji. 

Ustaw zawór APL w pozycji SP. 

Podłącz  jeden  koniec  obwodu  oddechowego  do  złącza  układu  worka,  jeden  do  gniazda 

wdechowego, a trójnik Y do gniazda testowego. 

Zamontuj  i  zablokuj  parownik  na  szynie  mocującej.  (Niektóre  parowniki  muszą  być 

ustawione  na  co  najmniej  1%,  aby  możliwe  było  przeprowadzenie  testu. 

Szczegółowe informacje  można  znaleźć  w  instrukcji  parownika  dostarczonej  przez  jego 

producenta). 

Ustaw przepływ świeżego gazu na 0,2 1/min. 

Ustaw  zawór  APL  na  75  i  sprawdź  na  ciśnieniomierzu,  czy  ciśnienie  w  drogach 

oddechowych wzrasta powyżej 30 cmH20 w ciągu 2 minut. 

Wyłącz parownik. 

Powtórz czynności z punktów 4, 5, 6 i 7 z innymi, parownikami. 

[…]”. 

W  związku  z  powyższym  oferta  Wykonawcy  B  powinna  otrzymać  za  powyższy 

parametr  0  pkt

,  a  w  konsekwencji  w  kryterium  „jakość  (ocena  techniczna)”  20  pkt,  zamiast 

przyznanych 30, zgodnie ze wzorem wskazanym w rozdziale XIII. SIWZ: 

„ilość  punktów  ocenianej  oferty  w  kryterium  „JAKOŚĆ  (OCENA  TECHNICZNA)”  = 

ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą w oparciu o punktację określoną w kolumnie 

„Parametr oceniany w kryterium JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA" w danym Pakiecie / max. 

ilość punktów, jaką można uzyskać w oparciu o punktację określoną w kolumnie „Parametr 

oceniany w kryterium 

JAKOŚĆ OCENA TECHNICZNA” w danym Pakiecie x 100 x 40%”, tj. 20 

pkt / 40 pkt x 100 x 40 % = 20 pkt. 

W konsekwencji we wszystkich kryteriach oceny ofert, oferta Wykonawcy B  powinna 

łącznie otrzymać 80 pkt, zamiast przyznanych 90 pkt. Wobec faktu, że oferta Odwołującego 

uzyskała  86,73  pkt,  to  właśnie  ona  powinna  zostać  uznana  za  najkorzystniejszą 

przedmiotowym Postępowaniu. 

W świetle powyższego zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp jest zasadny.  

Ponadto  tak  niesprawiedliwa  ocena  punktowa  godzi  również  w  naczelną  zasadę 

wyrażoną  w  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp,  gdzie  Zamawiający  ma  obowiązek  przeprowadzić 


konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności 

przejrzystości.  Nie  można  bowiem  mówić  o  równym  traktowaniu  wykonawców,  w  sytuacji 

kiedy taka sama ilość punktów przyznawana jest zarówno ofercie, która spełnia dany parametr 

oceniany, jak i tej która wyraźnie nie zaoferowała tego parametru. 

Zama

wiający  w  pisemnej  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  o  jego  oddalenie, 

argumentując jak niżej. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  niezgodności  oferty  Wykonawcy  B  z  SIWZ  Zamawiający 

podał, że 12 października 2018 r., w wyniku odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, 

dopuścił mankiet na ramię w miejsce mankietu na przedramię dla otyłych pacjentów. 

Ww. mankiety mają służyć do pomiaru ciśnienia pacjentów podłączonych do aparatu. 

Celem Zamawiającego przy określaniu ww. wymagania było zapewnienie możliwości pomiaru 

ci

śnienia niezależnie do cech budowy ciała pacjentów podłączonych do aparatu. 

Przystępujący  zaoferował  Zamawiającemu  Aparat  do  znieczulenia  Wato  EX-55  Pro 

z monitorem Pacjenta BVT8, Shenzhen Minday Bio-Medical Electronics Co. Ltd., 2018.  

Po  dokonaniu  badani

a  oferty  Przystępującego  oraz  zapoznaniu  się  ze  zgłoszonymi 

przez 

Odwołującego  zastrzeżeniami  co  do  treści  tej  oferty  (wyrażonymi  w  piśmie  z  dnia 

listopada 2018 r.) Zamawiający, pismem z dnia 5 marca 2019 r., na podstawie art. 87 ust. 

1  Pzp

,  wezwał  Przystępującego  do  wyjaśnienia  treści  oferty  w  zakresie  zaoferowanego 

mankietu dla pacjentów otyłych (pkt 4 wezwania). 

Przystępujący, w wyjaśnieniach z dnia 7 marca 2019 r. potwierdził, że jego oferta w tym 

zakresie  jest  zgodna  z 

treścią  SIWZ  (pkt  5  wyjaśnień),  ponieważ  oświadczył  że  posiada 

swojej ofercie i dołączy do aparatu komplet mankietów, w tym mankiet dla otyłych pacjentów. 

Wykonawca  B 

załączył  do  wyjaśnień  wyciąg  z  instrukcji  obsługi  zawierający  akcesoria  do 

pomiaru  ciśnienia  oraz  oświadczenie  producenta  oferowanego  sprzętu  potwierdzające, 

że mankiet  o  nr  kat.  0010-30-12161  (rozmiar  od  46  do  66)  może  być  użyty  do  pomiaru  na 

ramieniu dla otyłych pacjentów. 

W  treści  wspomnianej  instrukcji  obsługi  znajduje  się  specyfikacja  mankietu 

wielokrotnego użytku o nr katalogowym 0010-30-12161 z oznaczeniem: miejsca pomiaru jako 

„udo”, obwodu kończyny od 46 do 66 cm i szerokości pęcherza 22,5 cm. W treści załączonego 

do wyjaśnień oświadczenia wydanego przez producenta oferowanego Aparatu wskazano:  

„Oświadczmy,  że  mankiet  do  pomiaru  ciśnienia  oznaczony  symbolem  –  NIBP  o  nr  kat.  

–  Cuff  with  connector  (Adult  Thight,  CM1205,  46-66  cm)  może  zostać  użyty 

przypadku pacjentów otyłych, a pomiar można wykonać na ramieniu lub udzie”. 

Odwołujący  jako  argument,  przemawiający  za  odrzuceniem  oferty  Przystępującego 

jako niezgodnej z treścią SIWZ podnosi, że miejscem pomiaru dla zaoferowanego mankietu 


przez Przystępującego. 

Pow

yższe  stanowisko  jest  jednak  chybione.  Zamawiający,  jak  wspomniano, 

konstruując OPZ dążył do zapewniania sobie możliwości monitorowania ciśnienia pacjentów 

podłączonych  do  Aparatu  do  znieczulenia  niezależnie  od  masy  i  rozmiarów  ich  ciała. 

Zapewnić to miały mankiety do pomiaru ciśnienia na przedramieniu lub na ramieniu (zgodnie 

z  pkt  158  wyjaśnień  do  SIWZ),  o  odpowiednim,  dostosowanym  do  masy  i  rozmiarów  ciała 

pacjenta, rozmiarze. 

Zamawiający, mając na uwadze wyjaśnienia Przystępującego z dnia 7 marca 2019 r. 

oraz załączone do nich dokumenty, pochodzące od samego producenta oferowanego sprzętu, 

co  do  których  brak  jest  podstaw,  by  odmówić  im  wiarygodności,  uznał,  że  zaoferowane 

mankiety  zgodne  są  z  treścią SIWZ  i  zabezpieczą należycie jego potrzeby.  Zwrócić  należy 

uwagę,  że  o  możliwości  lub  braku  możliwości  wykorzystania  mankietów  przy  pomiarze 

ciśnienia  decyduje  ich  rozmiar,  zapewniający  fizyczne  objęcie  tego  miejsca  ciała  pacjenta, 

za 

pomocą którego dokonywany jest pomiar ciśnienia. Zamawiający, zgodnie z treścią pkt 158 

wyjaśnień  do  SIWZ,  przewidział  dwa  miejsca  pomiaru,  tj.  albo  na  przedramieniu  

(jak w pierwotnej SIWZ) albo na ramieniu (co dopuścił we wspomnianych wyjaśnieniach). 

Zaoferowany 

przez Przystępującego mankiet  o rozmiarze od 46 do 66 cm, zdaniem 

Zamawiającego, dostosowany jest do dokonywania pomiaru z ramienia pacjenta dotkniętego 

otyłością, a więc w miejscu przewidzianym przez Zamawiającego i dla oceny zgodności lub 

niezgodności  treści  oferty  z  treścią  SIWZ  nie  ma  znaczenia,  że  katalogowo  zaoferowany 

mankiet przypisany jest do dokonania pomiaru na udzie. 

Zwrócić należy uwagę, że „katalogowe” miejsce pomiaru (tj. udo), wynika z rozmiaru 

tego mankietu tj. 46-

66 cm, a więc rozmiaru jakie osiąga udo osoby, która nie jest dotknięta 

otyłością. Z kolei ramiona u osób z otyłością, osiągają właśnie takie rozmiary (ok. 44-66 cm) 

jak  udo  osoby  niedotkniętej  otyłością  i  dlatego  właśnie  wspomniane  mankiety  dedykowane 

katalogowo  do  pomiaru  na  udzie,  mogą  być  równie  dobrze  wykorzystane  do  wykonania 

pomiaru  na  ram

ieniu  osoby  otyłej.  Potwierdzenie  tego  faktu  znajduje  się  w  dokumentacji 

P

ostępowania, w postaci oświadczenia producenta zaoferowanego sprzętu, zgodnie z którym 

O mankiet ten może być wykorzystany do pomiaru ciśnienia z ramienia osoby otyłej. 

Konstruując  swoją  argumentację  Odwołujący  skupił  się  więc  jedynie  na  tym, 

że zaoferowany mankiet w katalogu przedstawionym przez Przystępującego przypisany jest 

do  wykonania  pomiarów  na  udzie,  całkowicie  pomijając  przede  wszystkim  jego  rozmiar, 

tj. czynnik  kluczowy  dla 

oceny  o  zgodności  z  treścią  SIWZ.  Podkreślić  przy  tym  ponownie 

należy,  że  nie  nazwa  sprzętu,  a  możliwość  jego  faktycznego  przeznaczenia  przesądzać 

powinna  o  zgodności  treści  oferty  z  treścią  SIWZ.  W  tym  wypadku,  aby  móc  skutecznie 

zakwestionować  zgodność  oferty  z  treścią  SIWZ,  Odwołujący  musiałby  przedstawić 


się  do  pomiaru  ciśnienia  na  ramieniu  osoby  cierpiącej  na  otyłość.  Tymczasem,  w  treści 

odwołania taka argumentacja, jak i dowody nie zostały zaoferowane. 

W zakresie zarzutu dotyczącego niewłaściwej oceny oferty Wykonawcy B w kryterium 

jakościowym  Zamawiający  podał,  że  jednym  z  ocenianych  podkryteriów,  wskazanych 

Załączniku  nr  4  do  SIWZ,  było  zawarte  w  pkt  70  wspomnianego  załącznika  wymaganie 

postaci:  „Automatycznego  testu  szczelności  parowników  z  zapisem  wyniku  testu 

dzienniku  uwidacznianym  na  ekranie  respiratora  aparatu  do  znieczulenia”,  za  którego 

spełnienie Zamawiający przewidział 10 pkt. 

Przystępujący  potwierdził  spełnianie  przez  zaoferowany  Aparat  tej  funkcjonalności, 

konsekwencji czego otrzymał maksymalną liczbą 10 pkt. 

Po  dokonaniu  badania  oferty  Przystępującego  oraz  zapoznaniu  się  ze  zgłoszonymi 

przez 

Odwołującego zastrzeżeniami co do treści tej oferty (wyrażonymi  w piśmie z dnia 14 

listopada 2018 r.) Zamawiający, pismem z dnia 5 marca 2019 r. na podstawie art. 87 ust. 1 

Pzp

,  wezwał  Przystępującego  do  wyjaśnienia  treści  oferty  w  automatycznego  testu 

szczelności parownika (pkt 3 wezwania). 

Wykonawca  B  w 

wyjaśnieniach  z  dnia  7  marca  2019  r.  potwierdził,  że  zaoferowany 

przez  niego  Aparat  do  znieczulenia  „posiada  automatyczny  test  szczelności  parowników 

ramach testu aparatu z zapisem wyniku całego testu w dzienniku uwidocznionym na ekranie 

respiratora aparatu do znieczulenia

”. Dodatkowo Przystępujący załączył do swoich wyjaśnień 

oświadczenie  producenta  zaoferowanego  sprzętu.  W  treści  przedmiotowego  oświadczenia, 

wskazano: 

„Aparat  do  znieczulenia  WATP  EX-55  Pro  posiada  zintegrowany  automatyczny  test 

szczelno

ści  parowników  z  zapisem  wyniku  testu  w  dzienniku  zdarzeń  z  możliwością 

wyświetlania na ekranie aparatu do znieczulenia”. 

Odwołujący  w  treści  odwołania  wskazuje,  że  zaoferowany  przez  Przystępującego 

Aparat  do  znieczulenia  nie  posiada  automatycznego  testu  szczelności,  a  jedynie  test 

manualny, który dodatkowo nie posiada opcji potwierdzenia na ekranie respiratora aparatu do 

znieczulenia.  Na  potwierdzenie  tej  tezy 

Odwołujący  przytoczył  fragment  instrukcji  obsługi 

zaoferowanego  przez  Przystępującego  sprzętu,  który  opisuje  rzekomo  test  ręczny, 

nieautomatyczny,  bez  zapisu  testu  w  dzienniku  uwidacznianym  na  ekranie  respiratora. 

Przytoczony fragment to pkt 6.11 wspomnianej instrukcji. 

Stanowisko  Odwołującego  jest  nietrafne.  Nie  wchodząc  w  tym  miejscu  w  polemikę 

twierdzeniami  Odwołującego,  czy  test  wykonany  zgodnie  z  przytoczonym  fragmentem 

instrukcji,  jest  testem  automatycznym,  wskazać  należy,  że  w  przekonaniu  Zamawiającego, 

zaoferowany  przez  Przystępującego  sprzęt  spełnia  wymaganie  automatycznego  testu 


przedmiotowego Aparatu do znieczulenia. Ja

k bowiem można dojść do wniosku zapoznając 

się z całą treścią instrukcji obsługi zaoferowanego przez Przystępującego sprzętu, w pkt 6.3. 

tej instrukcji opisano procedurę automatycznego autotestu systemu Aparatu do znieczulania, 

po którego zakończeniu, wyniki wyświetlają się na ekranie monitora. Wskazać więc należy, 

że zgodnie  ze  wspomnianym  punktem  instrukcji,  podczas  wykonywania  tego  autotestu, 

sprawdzanych  jest  szereg  funkcjonalności  Aparatu  do  znieczulenia,  w  tym  test  szczelności 

parowników,  a  efekty  tego  testu  wyświetlane  są  na  ekranie  monitora.  Ze  wspomnianą 

instrukcją  koresponduje  złożone  w  toku  postepowania  oświadczenie  producenta  aparatu, 

zgodnie  z  którym  wykonuje  on  punktowany,  automatyczny  test  szczelności  parowników 

możliwością  wyświetlenia jego wyniku na  ekranie monitora,  a  także oświadczenie własne 

Przystępującego  zawarte  w  wyjaśnianiach  z  dnia  7  marca  2019  r.,  w  których  wskazano, 

że Aparat  posiada  automatyczny  test  szczelności  parowników  w  ramach  testu  aparatu 

zapisem  wyświetlanym  na  ekranie.  Wszystko  to  wskazuje,  że  Zamawiający  w  sposób 

uprawniony  przyznał  Przystępującemu  przewidzianą  w  SIWZ  liczbę  punktów  tytułem 

spełnienia wymagania, o którym mowa w pkt 70 Załącznika nr 4 do SIWZ. 

Zamawiający  stwierdził,  że  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnych  argumentów  lub 

dowodów,  zgodnie  z  którymi  opisana  w  pkt  6.3  instrukcji  obsługi  zaoferowanego  przez 

Przystępującego  Aparatu  do  znieczulania,  miałaby  nie  spełniać  wymagań  Zamawiającego, 

zwłaszcza 

dowodów 

podważających 

wiarygodność 

oświadczenia 

producenta 

zaoferowanego  Apa

ratu.  Odwołujący  skupił  się  na  niepełnym  przedstawieniu  jednej 

funkcjonalności Aparatu do znieczulenia, pomijając zupełnie, że procedura automatycznego 

testu  szczelności  parowników,  której  wyniki  wyświetlane  są  na  ekranie  urządzenia 

wykonywana jest w ramach autotest

u, opisana jest w pkt 6.3. instrukcji. Zwrócić należy uwagę, 

że oprócz spełniającej wymogi SIWZ automatycznej procedury opisanej w pkt 6.3. instrukcji, 

przedmiotowe  urządzenie  posiada  też  inne  możliwość  wykonywania  testów  szczelności 

parowników,  na  które  wskazuje  Odwołujący,  co  bynajmniej  nie  przemawia  za  obniżeniem 

punktacji przyznanej ofercie Przystępującego. 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Zamawiającego,  przystąpienie  zgłosił 

Wykonawca B, wnosząc o oddalenie odwołania. 

Izba, wobec spełniania przez zgłoszone przystąpienie przesłanek z art. 185 ust. 2 Pzp, 

postanowiła  o  dopuszczeniu  tego  wykonawcy  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym 

charakterze przystępującego po stronie Zamawiającego. 

Na  rozprawie  strony  i  Wykonawca  B  podtrzymali  dotychczasowe  stanowiska 

w sprawie. 

Odwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z treści: 


Comparison  of  upper  arm  and  forearm  non-invasive  blood  pressures  in  adult 

Emergency  Department  patients,  International  Journal  of  Nursing  Studies, 

Volume 51, Issue 12, December 2014, pages 1575-

1584 z tłumaczeniem na język 

polski 

– dowód O1; 

Wyciągu z artykułu naukowego S. Watson, M. Aguas, P. Colegrove, N. Foisy, B. 

Jondahl, Z. Anastas: Level of Agreement Between Forearm and Upper Arm Blood 

Pressure  Measurements  in  Patients  With  Large  Arm  Circumference,  Journal  of 

PeriAnesthesia  Nursing,  Volume  32,  Issue  1,  February  2017,  pages  15-21 

tłumaczeniem na język polski – dowód O2; 

na  okoliczność  braku  dokładności  pomiarów  ciśnienia  wykonywanych  przy 

zastosowaniu wyrobów medycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem; 

Wyciągu z podręcznika operatora aparatu anestezjologicznego WATO Ex-55 Pro, 

zaoferowanego przez Przystępującego – dowód O3, na okoliczność wykonywania 

przez  oferowany  przez  Wykonawcę  B  aparat  funkcji  automatycznego  testu 

szczelności parownika. 

Zamawiający  wniósł  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  z  treści  wyciągu 

podręcznika 

operatora 

aparatu 

anestezjologicznego 

WATO 

Ex-55 

Pro, 

zaoferowanego 

przez  Przystępującego  –  dowody  Z1-Z4,  na  okoliczność  posiadania  przez 

oferowany przez Wykonawcę B aparat funkcji automatycznego testu szczelności parownika. 

Przystępujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z treści: 

1.  Dokumentacji 

zdjęciowej  obrazującej  procedurę  testu  automatycznego  aparatu 

WATO Ex-55 Pro z parownikiem 

– dowód P1; 

Oświadczenia  przedstawiciela  producenta  ww.  aparatu  z  8  kwietnia  2019  r.  – 

dowód P3; 

na 

okoliczność  posiadania  przez  oferowany  Zamawiającemu  aparat  funkcji 

automatycznego testu szczelności parownika. 

Wyciągu  z  instrukcji  użytkowania  aparatu  oferowanego  przez  Odwołującego  – 

dowód  P2,  na  okoliczność  możliwości  wykonania  manualnego  testu  szczelności 

parownika w tym urządzeniu. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  materiał 

dowodowy  omówiony  w  dalszej  części  uzasadnienia,  jak  również  biorąc  pod  uwagę 

oświadczenia i  stanowiska Odwołującego,  Zamawiającego  i  Przystępującego  zawarte 

odwołaniu,  odpowiedzi  na  odwołanie,  a także  wyrażone  ustnie  na  rozprawie 

i odnotowane w 

protokole, ustaliła i zważyła, co następuje. 


zgodnie z przepisem art. 

179 ust. 1 Pzp, do wniesienia odwołania. 

Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z treści: SIWZ uwzględniającej odpowiedź na 

wniosek o jej 

wyjaśnienie nr 158, oferty Przystępującego, wezwania Wykonawcy B w trybie 

art. 26 ust. 1 Pzp z 4 grudnia 2018 r., 

odpowiedzi Przystępującego na to wezwanie z 13 grudnia 

2018 r. z załącznikami – dokumentami przedmiotowymi dotyczącymi oferowanego w części 

39  zamówienia  urządzenia,  wezwania Wykonawcy  B  do  uzupełnienia  dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez oferowany w części 39 zamówienia wyrób wymagań z pkt 

70 i 102 załącznika nr 4 do SIWZ (pismo z 5 marca 2019 r.), odpowiedzi Przystępującego na 

to  wezwanie  z  7  marca  2019  r.  wraz  z  załącznikami, zawiadomienia  o  wyborze  oferty 

najkorzystnie

jszej,  dokumentów  złożonych  przez  Odwołującego,  Zamawiającego  i 

Przystępującego na rozprawie.  

Na  podstawie  materiału  dowodowego  Izba  ustaliła,  że  do  wyboru  oferty 

Przystępującego w części 39 zamówienia doszło w następujących okolicznościach. 

Przedmiotem  z

amówienia  w  pakiecie  nr  39  była  dostawa  aparatu  do  znieczulenia, 

którego cechy i wyposażenie Zamawiający opisał w załączniku nr 4 do SIWZ. Zgodnie z pkt 

70 aparat miał wykonywać automatyczny test szczelności parowników z zapisem jego wyniku 

w  dzienniku  uwidacznianym  na  ekranie  respiratora  aparatu  do  znieczulenia.  Z  kolei,  

zgodnie 

z pkt 102 ww. załącznika do SIWZ aparat miał być wyposażony m.in. w mankiet do 

mierzenia ciśnienia na przedramię dla otyłych pacjentów (w wyniku odpowiedzi na wniosek 

wyjaśnienie treści SIWZ nr 158 dopuszczono mankiet na ramię). 

Zgodnie  z 

Rozdziałem  VI.C  pkt  2  SIWZ  potwierdzeniem  zgodności  oferowanych 

dostaw  z  SIWZ  były  opisy  producenta  produktów  (prospekty,  foldery,  karty  katalogowe) 

fotografie, zawierające opis oferowanego produktu w języku polskim lub z tłumaczeniem na 

język polski. 

Oferta  Wykonawcy  B,  oferującego  urządzenie  Wato  Ex-55  Pro,  została  najwyżej 

oceniona, wobec czego 

– pismem z 4 grudnia 2018 r. – został wezwany przez Zamawiającego, 

w trybie art. 26 ust. 1 Pzp, do 

złożenia m.in. ww. dokumentów przedmiotowych. 

Następnie, pismem z 5 marca 2019 r. Zamawiający wezwał Przystępującego m.in. do 

uzupełnienia 

dokumentów 

potwierdzających 

właściwości 

oferowanego 

wyrobu,  

wymienione w pkt 70 i 102 załącznika nr 4 do SIWZ. 

W ko

respondencji z 7 marca 2019 r. Wykonawca B potwierdził, że zaoferowany aparat 

posiada funkcjonalność opisaną w pkt 70 załącznika nr 4 do SIWZ, na potwierdzenie czego 

załączył oświadczenie przedstawiciela producenta urządzenia datowane na 7 marca 2019 r. 

kolei w odniesieniu do poz. 102 załącznika nr 4 do SWIZ Przystępujący wskazał na 

wyciąg  z  instrukcji  obsługi  oferowanego kardiomonitora  BeneView  T8  opisującej  załączone 


CM1205,  nr  kat.  0010-30-

12161  służy  do  pomiarów  na  udzie)  oraz  na  oświadczenie 

producenta urządzenia z 7 marca 2019 r. stwierdzające, że za pomocą ww. mankietu można 

dokonywać pomiaru również na ramieniu. 

W tak ustalonym stanie faktycznym odwołanie okazało się częściowo zasadne. 

W ocenie składu  orzekającego potwierdził  się zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1 pkt  2 

w zw. z art. 7 ust. 1 i art. 91 ust. 1 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy B, 

której  treść  nie  odpowiada  treści  SIWZ.  Wobec  szerokiego  omówienia  tego  zagadnienia 

doktrynie prawa zamówień publicznych i orzecznictwie KIO przypomnieć skrótowo należy, 

że  ze  stanem  niezgodności  oferty  z  SIWZ,  stanowiącym  podstawę  odrzucenia  oferty  na 

zasadzie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, mamy do czyn

ienia co do zasady (z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt 3 Pzp

) w sytuacji, w której oferowane przez wykonawcę świadczenie nie odpowiada 

wymogom 

zamawiającego 

charakteryzującym 

przedmiot 

zamówienia, 

opisanym 

postanowieniami  SIWZ  i  wynikającym  z  udzielonych  odpowiedzi  na  wnioski 

wyjaśnienie jej treści. 

Sytuacja  taka  zaistniała  na  gruncie  rozpoznawanej  sprawy,  ponieważ  urządzenie 

zaoferowane przez Wykonawcę B nie spełnia wymogu  z pkt 102 załącznika nr 4 do SIWZ. 

Zamawiający,  uwzględniając  odpowiedź  na  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  nr  158, 

oczekiwał, aby aparat był wyposażony m.in. w mankiet na przedramię lub ramię dla otyłych 

pacjentów. Z załączonego przez Wykonawcę B do odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia 

dokumentów  z  7  marca  2019  r.  wyciągu  z  podręcznika  operatora  (instrukcji  obsługi) 

kardiomonitora  BeneView  T8  (str.  40-

5)  wynika  natomiast,  że  w  spornym  zakresie 

zaoferowany  został  mankiet  na  udo.  Zestawienie  przywołanego  powyżej  fragmentu 

dostarczonego  przez  Wykonawcę  B  podręcznika  ze  wspomnianym  wymaganiem 

Zamawiającego  prowadzić  musi  do  wniosku,  że  zaoferowane  przez  Przystępującego 

świadczenie nie odpowiada w tym zakresie oczekiwaniu Zamawiającego.  

W  ocenie  tej  kwestii  n

ie  można,  zdaniem  składu  orzekającego,  pominąć  przepisu 

art. 90 ust. 1 ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 j.t. 

ze  zm.)

,  zwanej  dalej  „Ustawą”,  zgodnie  z  którym  wyrób  medyczny  powinien  być  używany 

zgodnie  z  przewidzian

ym  zastosowaniem,  a  użytkownik  wyrobu  jest  obowiązany  do 

przestrzegania  instrukcji  używania.  Z  powyższego  wynika,  że  kwestię  dopuszczalności 

używania  wyrobu  w  określonych  celach  rozstrzyga  dostarczana  z  nim  dokumentacja. 

Interpretując  omawiany  wymóg  Zamawiającego  w  świetle  przywołanego  przepisu  należało 

przyjąć,  że  Zamawiający  oczekiwał  zaoferowania  aparatu  wyposażonego  w  mankiety, 

których przeznaczeniem, wynikającym z instrukcji używania, jest mierzenie ciśnienia otyłym 

pacjentom  na  ramieniu  lub  przedramieniu.  W  twierdzenie  to  wp

isują  się  dowody  O1  i  O2, 

które wprawdzie nie potwierdzają niezgodności oferty Przystępującego z SIWZ, ale wskazują 


przeznaczeniem.  

W  świetle  przedstawionych  powyżej  zapatrywań  nie  mogła  odnieść  skutku 

argumentacja Zamawiającego odnosząca się do celu wprowadzenia do  SIWZ omawianego 

wymagania, ani twierdzenia o faktycznej 

możliwości wykorzystywania zaoferowanego przez 

Wykonawcę  B  mankietu  do  mierzenia  ciśnienia  również  na  ramieniu  pacjenta  otyłego 

(zgodnie 

z  oświadczeniem  przedstawiciela  producenta).  Zarówno  intencje  Zamawiającego, 

jak i sposób wykorzystania wyrobów medycznych muszą uwzględniać obowiązujące przepisy 

prawa,  w  tym  przypadku  wspomniany  art.  90  ust

. 1 Ustawy, który precyzuje jak ustalać ich 

przeznaczenie.  Stąd,  bezskuteczne  było  odwoływanie  się  do  wspomnianego  oświadczenia 

producenta,  które  –  w  ocenie  składu  orzekającego  –  nie  mogło  zmieniać  (modyfikować) 

przeznaczenia  wyrobu  wynikającego  z  dostarczanej  z  nim  dokumentacji,  a  nadto  zostało 

złożone wyłącznie na potrzeby Postępowania.  

Nie  potwierdził  się  natomiast  zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego art.  91  ust.  1 

zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  nieprawidłową  ocenę  oferty  Wykonawcy  B  w  kryterium 

jakościowym.  Izba  uznała,  że  zaoferowane  przez  Przystępującego  urządzenie  posiada 

funkcjonalność  opisaną  w  pkt  70  załącznika  nr  4  do  SIWZ  (automatyczny  test  szczelności 

parowników  z  zapisem  wyniku  testu  w  dzienniku  uwidacznianym  na  ekranie  respiratora 

ap

aratu  do  znieczulenia),  co  uprawniało  Zamawiającego  do  przyznania  tej  ofercie 

dodatkowych punktów. 

Rozstrzygając  przedmiotową  kwestię  skład  orzekający  uznał,  że  zarzut  odwołania 

opierał się na fragmentarycznym cytowaniu podręcznika operatora dla zaoferowanego przez 

Wykonawcę  B  aparatu,  w  części  dotyczącej  wyłącznie  procesu  manualnego  sprawdzania 

szczelności parowników (dowód O3). Należy jednak zauważyć, że z przedstawionych przez 

Zamawiającego dowodów Z1-Z4, stanowiących inne niż przywoływane w podstawie faktycznej 

omawianego zarzutu  odwołania fragmenty  podręcznika operatora  wynika,  że automatyczny 

test  szczelności  parowników  wykonywany  jest  podczas  uruchamiania  urządzenia. 

Potwierdzają  to  również  przedstawione  przez  Wykonawcę  B  zdjęcia  stanowiące  dowód  P1 

o

raz  oświadczenie  producenta  –  dowód  P3.  Należy  przy  tym  zauważyć,  że  z  treści  pkt  70 

załącznika nr 4 do SIWZ nie wynika, aby automatyczny test miał mieć samodzielny charakter 

i nie mógł być przeprowadzany w opisany powyżej sposób.  

Co zaś dotyczy dowodu P2 – wyciągu z instrukcji używania aparatu oferowanego przez 

Odwołującego  –  Izba  uznała,  że  jest  on  nieprzydatny  do  rozstrzygnięcia  o  omawianym 

zarzucie  odwołania,  jako  że  przedmiotem  postępowania  odwoławczego  nie  była  ocena 

zgodności oferty Odwołującego z SIWZ. 

kosztach postępowania (pkt 3 sentencji wyroku) rozstrzygnięto stosownie do jego 

wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp, 

oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 2 pkt 1 w zw. 


sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972 j.t.).  

Przewodniczący:      ………………………………………. 


wiper-pixel