KIO 570/19 POSTANOWIENIE dnia 11 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 570/19  

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 kwietnia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący  Marek Koleśnikow  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  11  kwietnia  2019  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

1  kwietnia  2019  r.  przez 

wykonawcę  Doosan  Babcock  Energy  Polska  S.A.  z  siedzibą  

w  Rybniku,  ul.  Golejowska  73  b,  44-207  Rybnik  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 (Budynek 

Skylight, XII p.), 00-120 Warszawa  

przy  udziale  wykonawcy 

ELEKTROBUDOWA  S.A.  z  siedzibą  w  Katowicach 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

p o s t a n a w i a: 

 1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze.  

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcę 

Doosan  Babcock  Energy  Polska  S.A.  z  siedzibą  w  Rybniku,  ul.  Golejowska  73  b, 

44-207 Rybnik kwoty 15 0

00,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i poz. 2215) na niniejsze postanowienie – 

w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

………………………  


Sygn. akt: KIO 570/19   

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 (Budynek 

Skylight,  XII  p.),  00-120  Warszawa 

wszczął  postępowanie  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  pod  nazwą  »Przeglądy,  konserwacje  i  usługi  utrzymania  ruchu  urządzeń  

i instalacji elektroenergetycznych nn i SN w PGE Energia Cieplna S

.A. Oddział w Rybniku«.  

O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  21.01.2019  r.  w  UPUE  pod  nrem 

2019/S 014-029867

. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  i  poz.  2215) 

zwanej dalej w skrócie Pzp lub ustawą bez bliższego określenia.  

Zamawiający w odpowiedzi na wniesione odwołanie przez wykonawcę Doosan Babcock 

Energy Polska S.A. z siedzibą w Rybniku, ul. Golejowska 73 b, 44-207 Rybnik pismem z 5 

kwietnia  2019  r. 

złożył  oświadczenie  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  przedstawionych  

w odwołaniu, zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp.  

Do  postępowania  odwoławczego  przystąpił  po  stronie  zamawiającego  wykonawca 

ELEKTROBUDOWA  S.A.  z  siedzibą  w  Katowicach,  ul.  Porcelanowa  12,  40-246  Katowice, 

ale nie zgłosił sprzeciwu do uwzględnienia odwołania w całości.    

W  związku  z  powyższymi  faktami,  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  Zgodnie  z  art.  186  ust.  3  Pzp,  gdyż  uczestnik  postępowania 

odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wnosi 

sprzeciwu do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba umarza 

postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  pos-

tępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Przepis art. 

186  ust.  3  Pzp  brzmi  »  Jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do 

postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w ca-

łości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez  zamawiającego,  Izba  umarza 

postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  pos-

tępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu«. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze,  o  czym  orzekła 

postanowieniem na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie Pzp. 

O kosztach orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.  


Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  wniesionego  odwołania przed  rozpoczęciem 

posiedzenia  Izby,  zatem  zachodziły  podstawy  do  orzeczenia  zwrotu  odwołującemu  kwoty 

uiszczonego  wpisu,  zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z dnia 15 marca 2010 r. 

w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania 

oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  

z 2018 r. poz. 972).   

Przewodniczący: 

………………………  


wiper-pixel