KIO 569/19 WYROK dnia 17 kwietnia 2019 r.

Data: 25 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 569/19 

WYROK 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ernest Klauziński 

Protokolant:            

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  16  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie  odw

ołania 

wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  kwietnia  2019  r.  przez 

wykonawcę  Becton  Dickinson  Polska  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w Warszawie,  w postępowaniu 

prowadzonym  przez  Z

amawiającego:  Szpital  Uniwersytecki  w  Krakowie  z  siedzibą  

w Krakowie, przy udziale: 

A.  wykonawcy 

Aesculap Chifa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu 

zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

B.  wykonawcy 

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego:  Becton  Dickinson  Polska  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Warszawie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000,00  zł 
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy) uiszczoną przez Odwołującego 
tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Odwołującego  Becton  Dickinson  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Warszawie  na  rzecz 

Zamawiającego:  Szpitala  Uniwersyteckiego  w  Krakowie  

z  siedzibą  w  Krakowie  kwotę  895,00  zł  (słownie:  osiemset  dziewięćdziesiąt  pięć 
złotych  i  00/100  groszy)  stanowiącą  udokumentowane  koszty  postępowania 
odwoławczego  poniesione  z  tytułu  podróży  pełnomocników  w  związku  


ze  stawiennictwem  na  rozprawę  oraz  opłat  skarbowych  z  tytułu  udzielonych 
pełnomocnictw. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie 7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

…………………………..…………… 


Sygn. akt KIO 569/19 

U z a s a d n i e n i e 

Szpital  Uniwersytecki  w  Krakowie 

z  siedzibą  w  Krakowie  (dalej  Zamawiający)  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  

pn. 

„Dostawa  pomp  infuzyjnych,  stacji  dokujących,  stojaków  i  urządzeń  peryferyjnych 

przeznaczonych  do  Nowej  Siedziby  Szpitala  Uniwersyteckiego  (NSSU)  wraz  z  instalacją, 

uruchomieniem  i  szkoleniem  personelu

”  (znak  postępowania:  NSSU.DEP.271.20.2018.LS) 

zwane  dalej  Postępowaniem.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 7 czerwca 2018 r. pod numerem 2018/S 107-243376. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W  dniu  1  kwietnia  2019  r.  wykonawca  Becton  Dickinson  Polska  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  

w  Warszawie  (

dalej  Odwołujący),  wniósł  odwołanie,  w  którym  zaskarżył  niezgodne  

z przepisami cz

ynności i zaniechania Zamawiającego zarzucając mu naruszenie: 

art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) tj. zasady równego 

traktowania  wykonawców  oraz  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, 

2.  art. 91 ust. 1 Pzp pr

zez dokonanie wadliwej czynności oceny oferty Odwołującego, 

3.  art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez odrzucenie oferty O

dwołującego, 

wynikowo 

–  

4.  art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp 

przez niezasadne i bezprawne unieważnienie postępowania - 

oferta  O

dwołującego  była  ważna  i  zgodna  z  prawem,  zatem  nie  zachodziła 

przesłanka unieważnienia postępowania z powołaniem na argument, że nie złożono 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia decyzji o unieważnieniu postępowania,  

unieważnienia decyzji o odrzuceniu oferty Odwołującego,  

3.  dokonania ponownej oceny oferty 

Odwołującego. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.: 

Zamawiający dokonał odrzucenia oferty Odwołującego z powołaniem na art. 89 ust. 1 pkt. 2 

oraz  pkt  1  Pzp.  Wnioski  Z

amawiającego  sprowadzały  się  do  konstatacji,  że  Odwołujący 

zmienił  rzekomo  treść  oferty  po  jej  złożeniu  -  zdaniem  Zamawiającego  Odwołujący 


zaoferował  tylko  UPS,  a  potem  miał  zaoferować  dodatkowo  baterie  do  UPS.  

W rzecz

ywistości Odwołujący już w ofercie zaoferował UPS z bateriami, potem każdorazowo 

to podtrzymywał. Nigdy nie doszło do modyfikacji oferty. 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), wynikało, że Zamawiający 

żądał podania w ofercie wyłącznie nazwy i typu zaoferowanego UPS-a. Nie było natomiast 

wymogu 

podania  numerów  katalogowych  oferowanych  urządzeń  czy  indywidualnych 

numerów  REF  każdego  z  zaoferowanych  urządzeń.  Odwołujący  w  swojej  ofercie  wpisał 

nazw

ę  i  typ  zaoferowanego  urządzenia  UPS  -  ITYS  1000.  Baterie  nie  posiadają  odrębnej 

nazwy  i  typu, 

określenie  oferowanego  przedmiotu  jako  ITYS  1000  było  prawidłowe. 

Zamawiający  nie  wymagał  natomiast  podania  numeru  REF.  Dlatego  popełnił  on  błąd  

w  ustaleniu  stanu  faktycznego,  czego  przejawem,  by

ły  jego  stwierdzenia,  zawarte  

w  uzasadnieniu  o  odrzuceniu  oferty: 

„Oświadczenie  dotyczy  bowiem  zestawu  sprzętu:  

„UPS  ITYS  1 kVA  wraz  z  dodatkowym  bankiem baterii  (dwie gałęzie)  ref. ITY2-TWO10B  + 

ITY2-

EX010B”.  Zacytowane  zdanie  dowodzi,  że  Zamawiający  przyjął  błędne  założenie,  

że w ofercie zaoferowano tylko UPS bez baterii, dlatego, że jego zdaniem baterie mają swoje 

numery REF i 

przywołał, jak wynika z cytatu, numery REF, które jak sugeruje są numerami 

REF dwóch baterii. 

Tymczasem  pierwszy  numer  to  REF  UPS-a,  a  drugi  baterii. 

Ze  względu  na  brak  wymogu 

podawania  numeru  katalogowego  czy  numeru  REF  nie  wolno 

było  na  etapie  oceny  oferty 

czynić  Odwołującemu  zarzutu,  że  skoro  w  jego  ofercie  nie  było  wpisanych  numerów  REF,  

to  oferta  nie  zawierała  od  początku  baterii  do  UPS-a.  Pozostali  wykonawcy,  którzy  złożyli 

oferty, także nie wpisali numerów katalogowych oferowanych urządzeń czy numerów REF.  

O

dwołujący wpisał w ofercie nazwę UPS-a i typ oraz producenta. Baterie nie miały odrębnej 

nazwy,  nie  stanowi

ły  samodzielnego  urządzenia,  które  mogłoby  działać  niezależnie  

od  UPS-a.  K

abel  z  baterii  wpięty  jest  do  UPS-a  i  nie  można  jej  podłączyć  bezpośrednio  

do zasilania sieciowego. Jako akcesorium bateria nie m

iała swojej nazwy, czego nie można 

było  zamanifestować  w  formularzu  ofertowym  na  podstawie  danych,  których  oczekiwał 

Z

amawiający.  

O

dwołujący  od  samego  początku,  informował  Zamawiającego,  że  UPS  posiada  dodatkowe 

baterie 

a tym samym spełnia wymogi, co do czasu podtrzymania czasu pracy pompy. 

Po raz pierwszy Zamawia

jący zażądał dokumentów na potwierdzenie spełnienia określonych 

przedmiotowo wymagań (dokumentów wymienionych w pkt. 6.5 SIWZ) w dniu 15 listopada 

2018 r.. Zamawiający na tę okoliczność wymagał np. oświadczeń producenta. 

W  odpowiedzi,  O

dwołujący  na  potwierdzenie,  że  spełniony  został  wymóg  z  pkt.  312  OPZ 

złożył dokumenty, w tym oświadczenie firmy Socomec z dnia 20 listopada 2018 r., z którego 

wynika

ło,  że UPS  ITYS 1 kVA,  czyli  1000,  wraz z  dodatkowym  bankiem  baterii gwarantuje 


podtrzymanie czasu pracy pompy 

przez co najmniej 8 godzin. Odwołujący dołączył również 

deklarację zgodności UE, w której mowa o bateriach, jako akcesorium, deklaracja ta zawiera 

numery REF. Ponadto z

ałączona została karta katalogowa z opisem zaoferowanego modelu 

UPS-

a  ITYS  1000.  Jeżeli  zatem  w  pierwszym  możliwym  momencie,  w  jakim  Zamawiający 

wymagał  „twardych  dowodów”  na  temat  UPS-a,  Odwołujący  wskazał,  że  zaoferował  UPS  

z  bankiem  baterii,  to 

nielogiczne  było  uznanie  przez  Zamawiającego  w  marcu  2019  r.,  

że doszło do zmiany oferty, czyli, że zaoferowano pierwotnie sam UPS bez baterii. 

Z identyczną sytuacją było „za drugim razem”. Zamawiający w dniu 12 lutego 2019 r. wezwał 

O

dwołującego  do  złożenia  dokumentów  z  punktu  6.5  SIWZ.  Kolejne  wezwanie  wynikało  

z  faktu

,  że  Zamawiający  kilkakrotnie  rozstrzygał  postępowanie  na  rzecz  pozostałych  jego 

uczestników, którzy jednak wyrokami KIO zostali ostatecznie wyeliminowani z postępowania, 

a  ich  oferty  prawomocnie  odrzucone. W  odpowiedzi  na  wezwanie,  O

dwołujący  raz  jeszcze 

złożył  te  same  (ww.)  dokumenty  wraz  z  potwierdzeniem  ich  aktualności  na  dzień  złożenia. 

Tym samym po raz kolejny 

potwierdził treść oferty i jej zgodność z SIWZ oraz fakt spełnienia 

wymog

ów, co do parametru podtrzymania czasu pracy pompy. 

W  dniu  5  marca  2019  r.  Z

amawiający  wezwał  Odwołującego  do  wyjaśnień,  oraz,  

po  raz  kolejny  o  dokument  w  postaci  oświadczenia  Socomecu  w  przedmiocie  spełnienia 

wymagań,  co  do  czasu  podtrzymania  pracy  pompy.  Urządzenie  UPS  jest  urządzeniem 

peryferyjnym  mającym  zastosowanie  w  różnych  branżach,  nie  tylko  medycznej,  a  celem  

jego  użycia  ma  być  podtrzymanie  pracy  danego  urządzenia  głównego  w  sytuacji  awarii 

zasilania sieciowego. Dlatego też żaden producent UPS-a nie byłby w stanie w materiałach 

marketingowych,  producenckich  czy  dokumentacji  technicznej  wska

zać,  z  jakimi  

konkretnie  urządzeniami  może  UPS  współpracować.  Mimo  to  Odwołujący  dostosował  

się  do  nałożonych  na  niego  obowiązków,  złożył  wyjaśnienia  i  kolejne  oświadczenie 

producenta  Socomec,  tym  razem  z  dnia  6 

marca  2019  r.  o  żądanej  treści.  Dodatkowo 

zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia wyjaśnień odnośnie wymiarów oferowanego 

UPS-

a.  Odwołujący  podał  precyzyjną  informację  w  tym  przedmiocie.  Powodem  wezwania  

był  fakt,  że  do  oferty  trzeba  było  podać  rozmiar  UPS.  Podlegał  on  ocenie  punktowej  

w  ten 

sposób,  że  punkty  otrzymywał  najmniejszy  UPS,  pozostałe  UPS-y  nie  otrzymywały 

punktów.  Nie istniały  wymiary  minimalne  lub maksymalne, każdy  wymiar  był  dopuszczalny, 

nie 

był  to  tzw.  parametr  odcinający.  Nawet  brak  podania  wymiarów,  nie  doprowadzał  

do  odrz

ucenia  oferty,  a  co  najwyżej  do  nie  uzyskania  dodatkowych  punktów.  Zamawiający 

przeznaczył na ten parametr tylko 0,5 punktu, a więc czy Odwołujący dostałby te 0,5 punktu, 

czy nie to nie m

iało to najmniejszego wpływu na treść rozstrzygnięcia postępowania. 

Z

amawiający  żądał  podania  wymiarów  UPS,  a  nie  wymiarów  ewentualnych  akcesoriów.  

Nie  można  było  zatem  czynić  Odwołującemu  zarzutu,  że  dostosował  się  precyzyjnie  


do 

powyższego  wymogu  i  wpisał  wymiary  UPS  bez  akcesoriów  -  polecenie  było  jasne  

i konkretne.  

Trzecie  wezwanie  w  przedmiocie  złożenia  oświadczenia  producenta  Socomec  ze  strony 

Z

amawiającego  zostało  skierowane  do  Odwołującego  13  marca  2019  r.  Zamawiający 

ponownie 

wezwał do złożenia dokumentu, który już posiadał, a jego żądanie było ogólnikowe 

i trudno 

było zrozumieć dlaczego nie odpowiadały mu dokumenty poprzednio doręczone. 

Odwołujący 14 marca 2019 r. złożył żądane oświadczenia Socomecu. Zamawiający otrzymał 

dokument,  który  posłużył  mu  za  przyczynek  do  odrzucenia  oferty  –  stwierdził  

on

,  że  „sukcesywnie”  składane  oświadczenia  różniły  się  miedzy  sobą  użytą  terminologią. 

Z

amawiający  kolejno  żądał  tego  samego  dokumentu,  więc  trzeba  było  dokonywać  zmian 

jego treści, aby zamawiający nie stwierdził, że nie wykonano jego żądania, gdyby treść była 

identyczna jak poprzednio. 

Ponadto 

zamawiający  odrzucił  ofertę  Odwołującego  w  oparciu  o  zarzut  dotyczący  UPS,  

co  należy  potraktować  jako  zwykły  pretekst,  albowiem  w  części  I  było  kilkaset  parametrów 

(dokładnie  441)  natomiast  wymagania  do  parametrów  UPS-a  zawarte  zostały  jedynie  

w dwóch punktach. 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  tym  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treść  SIWZ,  złożone 

oferty,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska  Stron  złożone 

podczas rozprawy, Izba zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  odwołującemu,  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  
że  „Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 
uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 
danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia 
odwołania. 
Izba  stwierdziła  skuteczność  przystąpienia  wykonawców:  Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o.  
z  siedzibą  w  Nowym  Tomyślu  (dalej  Przystępujący  Aesculap)  oraz  Fresenius  Kabi  Polska 
Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  Przystępujący  Fresenius)  zgłaszających 
przystąpienie  do  postępowania  po  stronie  Zamawiającego.  Przystąpienie  nastąpiło  
z zachowaniem wymogów określonych w art. 185 ust. 2 Pzp, w tym z wykazaniem interesu  
w  rozstrzygnięciu  odwołania  na  korzyść  strony,  do  której  przystąpił  wskazany  wykonawca. 
Interes  Przystępujących Aesculap  i  Fresenius  w  zgłoszeniu  przystąpienia  do  postepowania 
odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przejawiał  się  tym,  ze  w  wyniku  oddalenia 
odwołania  i  utrzymania  w  mocy  decyzji  Zamawiającego  o  unieważnieniu  postepowania, 


Przystępujący  uzyskają  możliwość  wzięcia  udziału  oraz  uzyskania  zamówienia  w  kolejnym 
postępowaniu. Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie części I, w związku z czym 

jego  zapotrzebowanie  na  m.  in.  UPS-

y nie zostało zaspokojone. W kolejnym postępowaniu 

obaj  P

rzystępujący  ponownie  będą  mieć  szanse  na  uzyskanie  zamówienia,  w  związku  

tym  w  ich  interesie  jest,  aby  odwołanie  zostało  oddalone,  a  obecny  wynik  postępowania  –  
tj.  jego  unieważnienie,  utrzymane  w  mocy.  Tak  rozumiany  interes  Przystępujących  mieści  
się  w  zakresie  pojęcia  interesu  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  
do której przystępuje, w brzmieniu określonym w art. 185 ust. 2 Pzp. Interes przystępującego 
jest  pojęciem  znacznie  szerszym,  niż  interes  do  wniesienia  odwołania,  o  którym  mowa  

w  art.  179  ust.  1  Pzp.  Skutkiem  przy

stąpienia  nie  musi  być  uzyskanie  zamówienia 

publicznego,  może  to  być  natomiast  jakikolwiek  interes,  również  faktyczny,  który  będzie 
potencjalnie  zrealizowany  przez  rozstrzygnięcie  odwołania  na  korzyść  strony,  do  której 
zgłoszono  przystąpienie. Wobec  powyższego  Izba  postanowiła  oddalić  opozycję  przeciwko 
przystąpieniu  ww.  wykonawców,  którą  na  etapie  posiedzenia  zgłosił  Odwołujący  i  dopuścić 
obu zgłaszających przystąpienie Wykonawców do udziału w postępowaniu. 
Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  merytorycznie  rozpoznała  złożone  odwołanie,  uznając,  
że nie zasługuje ono na uwzględnienie. 

Zarzuty naruszenia:  

art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  tj.  zasady  równego  traktowania  wykonawców  oraz 

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, 

który utrudnia uczciwą konkurencję, 

art.  91  ust.  1  Pzp  przez  dokonanie  wadliwej  czynności  oceny  oferty 

Odwołującego, 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez odrzucenie oferty Odwołującego, 

4.  art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp przez niezasadne uniewa

żnienie postępowania,  

nie potwierdziły się. 

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  pomp  infuzyjnych,  stacji  dokujących,  stojaków  

i  urządzeń  peryferyjnych  przeznaczonych  do  Nowej  Siedziby  Szpitala  Uniwersyteckiego 

(NSSU)  wraz  z  instalacją,  uruchomieniem  i  szkoleniem  personelu.  Zamawiający  podzielił 

zamówienie  na  siedem  części.  W  ramach  części  pierwszej,  której  dotyczy  odwołanie, 

podstawowy zakres zamówienia obejmował dostawę następujących urządzeń i sprzętu: 

Pompy strzykawkowe (biblioteka leków) – 574 sztuki, 

Pompy strzykawkowe (biblioteka leków, pomiar w linii) – 65 sztuk, 

Pompy objętościowe (biblioteka leków) – 261 sztuk, 

Stacja dokująca 4 COM – 155 sztuk, 


Stacja dokująca 6 lub 8 COM – 53 sztuki, 

Oprogramowanie do zarządzania infuzją – 1 sztuka, 

7.  Tester do pomp 

– 1 sztuka, 

8.  Zasilacz UPS - 10 sztuk, 

Tester bezpieczeństwa elektrycznego – 1 sztuka, 

Stacja do pracy pomp w środowisku MRI – 1 sztuka, 

11. Pompy TCI-TIVA 

– 68 sztuk. 

W zakresie zasilaczy UPS, będących przedmiotem sporu odwołania, Zamawiający ustanowił 

nast

ępujące  wymogi  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia  (Załącznik  nr  1A  do  SIWZ,  dalej 

OPZ): 

Zewnętrzny  zasilacz  UPS  podtrzymujący  prace  pompy  przez  min.  8  godzin  

(pkt 312 OPZ), 

2.  Rozmiary - 

szerokość/wysokość/długość (pkt 313 OPZ). 

Zgodnie  z  punktem  10.2.2  SIWZ  do  oferty 

należało  dołączyć  m.in.  wypełniony  i  podpisany 

przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  wykonawcy  opis  przedmiotu  zamówienia, 

sporządzony  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  1a  do  specyfikacji.  Odwołujący  

w  załączonym  do  swojej  oferty  załączniku  nr  1a  w  punkcie  312  podał,  że  przedmiotem 

dostawy  będzie  UPS  typu  ITYS  1000.  W  punkcie  313  Odwołujący  podał  następujące 

wymiary:  145  x  400  x  220  mm

.  W  toku  rozprawy  niesporny  był  fakt,  że  ww.  wymiary 

odpowiadały samodzielnemu urządzeniu UPS tj. UPS bez dołączonej dodatkowej baterii. 

W  dniu  15  listopada  2018  r.  Zamawiający  na  podstawie  art.  26  ust.  1  Pzp  wezwał 

Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  wymienionych  w  punkcie  6.5  SIWZ,  tj.  między 

innymi  d

okumentów  potwierdzających,  że  oferowane  dostawy  spełniają  wymagania 

Zamawiającego: 

„6.5.1.1.  Materiały  firmowe  –  np.  oryginalne  foldery  producenta,  katalogi,  karty 

charakterystyki,  instrukcja  lub  wyciąg  z  instrukcji,  dokumentacja  techniczna,  świadectwa 

rejestracji,  oświadczenia  producenta  –  potwierdzające,  że  oferowany  sprzęt  jest  zgodny  

z  opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz  potwierdzające  wszystkie  oferowane  parametry. 

Zamawiający  prosi  o  zaznaczenie  w  złożonych  materiałach  firmowych  zapisów 

potwierdzających  spełnienie  wymaganych  parametrów,  z  dopisaniem  punktu  z  załącznika  

nr 1a do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr. 

Certyfikaty lub deklaracje zgodności CE dla oferowanego sprzętu”. 

W  odpowiedzi  Odwołujący  złożył  m.  in.  oświadczenie  producenta  oferowanych 

Zamawiającemu  UPS-ów,  o  następującej  treści:  „Firma  Socomec  Polska  Sp.  z  o.o. 

oświadcza, iż zestaw (UPS (TYS 1 kVA wraz z dodatkowym bankiem baterii (dwie gałęzie) 

ref.  ITY2-TW010B  +  ITY2-

EX010B)  zaoferowany  przez  firmę  Becton  Dickinson  Polska  


Sp.  z  o.o.  w  przetargu  nieogran

iczonym  nr  NSSU.DFP.271.20.2018.LS  (na  dostawę  pomp 

infuzyjnych, stacji dokujących, stojaków i urządzeń peryferyjnych przeznaczonych do Nowej 

Siedziby  Szpitala 

Uniwersyteckiego  (NSSU)  wraz  z  instalacją,  uruchomieniem  i  szkoleniem 

personelu,  którego  organizatorem  jest  Szpital  Uniwersytecki  w  Krakowie,  ul.  Kopernika  36, 

501 Kraków, gwarantuje czas podtrzymania, co najmniej 8 godzin dla obciążenia 21 Wat”. 

Zamawiający  12  lutego  2019  r.  ponownie  na  podstawie  art.  26  ust.  1  Pzp  wezwał 

Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  określonych  w  punkcie  6.5  SIWZ.  W  zakresie 

dotyczącym  oferowanego  UPS  Odwołujący  podtrzymał  w  mocy  już  złożone  oświadczenie 

producenta UPS-

ów. 

W dniu 1 marca 2019 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp wezwał Odwołującego 

do  złożenia  wyjaśnień:  „proszę  o  wyjaśnienie  czy  (w  ramach  materiałów  firmowych)  

w  oświadczeniu  Firmy  Socomec  Sp.  z  o.o.  UPS  ITYS  1  kVA  wraz  z  dodatkowym  bankiem 

baterii  (d

wie  gałęzie)  ref.  ITY2-TV010B  +  ITY2-EX010B,  jest  zestawem  zaoferowanym  

w  ramach 

punków  311-313  opisu  przedmiotu  zamówienia  (załącznik  nr  1a  do  specyfikacji)  

w  części  I  przedmiotowego  postępowania  przetargowego  przez  Wykonawcę  Becton 

Dickinson  Polska  Sp.  z  o.o.

”.  Na  powyższe  pytanie  4  marca  2019  r.  Odwołujący  udzielił 

twierdzącej odpowiedzi. 

5  m

arca  2019  r.  Zamawiający  skierował  do  Odwołującego  kolejne  wezwanie:  „Działając  

na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych  proszę o wyjaśnienie jaki 

jest  rozmiar  (szerokość/wysokość/długość)  całego  zestawu:  „UPS  ITYS  1  kVA  wraz  

z  doda

tkowym  bankiem  baterii  (dwie  gałęzie)  ref.  ITY2-TW010B  +  ITY2-EXO10B" 

zaoferowanego  w  części  I  przedmiotowego  postępowania  w  kontekście  zadeklarowanego 

przez 

Państwa  rozmiaru  niniejszego  zestawu  w  ramach  parametru  313  opisu  przedmiotu 

zam

ówienia (załącznik nr la do specyfikacji) w części 1 (…). Działając na podstawie art. 26 

ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wzywam  Państwa  do  uzupełnienia,  aktualnych 

na dzień złożenia, dokumentów, o których mowa w punkcie 6.5.1.1. specyfikacji  - materiały 

firmowe  (np.  oryginalne  foldery  producenta,  katalogi,  karty  charakterystyki,  instrukcja  

lub  wyciąg  z  instrukcji,  dokumentacja  techniczna,  świadectwa  rejestracji,  oświadczenia 

producenta),  potwierdzających,  parametr  określony  w  punkcie  312  opisu  przedmiotu 

zamówienia dla części 1 (załącznik nr la do specyfikacji) zamówienia tj. „Zewnętrzny zasilacz 

UPS podtrzymujący prace pompy przez min. 8 godzin” (…).  

W odpowiedzi na wezwanie Odwołujący oświadczył, że rozmiar zaoferowanego UPS ITYS 1 

kVA  wynosi:  145  x  400  x  220  mm, 

a  rozmiar  całego  zestawu  290  x  400  x  220  mm. 

Odwołujący  złożył  ponadto  oświadczenie  producenta  UPS-ów,  który  potwierdził,  

że  „gwarantuje  czas  podtrzymania  pracy  pompy/pomp  (pomp  strzykawkowych  

objętościowych typu Alaris) o zadeklarowanym poborze mocy odpowiednio 10 i 20,7 Watt, 


zaoferowanych  w  zakresie  części  I  przedmiotowego  postępowania  przez  firmę  Becton 

Dickinson    Polska  Sp.  z  o.o.  przez  co  najmniej  8  godzin

”.  W  konsekwencji  13  marca  

2019  r.  Zamawiający  ponownie  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp  wezwał  Odwołującego  

„do  uzupełnienia,  aktualnych  na  dzień  złożenia,  dokumentów,  o  których  mowa  w  punkcie 

6.5.1.1. specyfikacji 

(…), potwierdzających, spełnianie parametru określonego w punkcie 312 

opisu  przedmiotu  zam

ówienia  dla  części  I  (załącznik  nr  la  do  specyfikacji)  zamówienia  

tj.  „Zewnętrzny  zasilacz  UPS  podtrzymujący  pracę  pompy  przez  min.  8  godzin",  przez 

zaoferowany  zasilacz  UPS. 

Opierając  się  na  zgromadzonej  dokumentacji  w  toku 

postępowania,  brak  jest  dokumentu  potwierdzającego  spełnianie  parametru  312  opisu  

przez  zaoferowany  w  ofercie  przetargowej  (

…)  zasilacz  UPS  ITYS  1000".  W  odpowiedzi  

na  wezwanie 

Odwołujący  przesłał  oświadczenie  firmy  Socomec  Polska  Sp.  z  o.o.  z  dnia  

14  m

arca  2019  roku.  Wskazał  ponadto,  „że  producent  UPS  ITYS  1000  w  oryginalnych 

materiałach  marketingowych  stosuje  nomenklaturę,  którą  przyjął  następnie  Wykonawca  

tj.  „konfiguracja”  czy  „szeroki  zakres  konfiguracji  baterii",  gdyż  baterie  nie  stanowią 

urządzenia  autonomicznego,  nie  posiadają  odrębnej  nazwy  i  typu,  co  wybrzmiało  

w dołączonym oświadczeniu firmy Socomec, a jedynie są formą konfiguracji. Baterie te nie 

pracują  samodzielnie,  nie  ma  możliwości  podłączenia  ich  do  zasilania  sieciowego”. 

Wspomniane wyżej oświadczenie producenta UPS-ów brzmiało: 

„Firma  Socomec  Polska  Sp.  z  o.o.  oświadcza,  iż  UPS  ITYS  1000  w  konfiguracji  

z  bankiem  baterii  (lTYS  1000  to  nazwa  i  typ  UPS-a  w  dowolnej  konfiguracji)  zaoferowany 

przez  firmę  Becton  Dickinson  Polska  Sp.  z  o.o.  w  przetargu  nieograniczonym  

nr 

NSSU.DFP.271.20.2018.LS  (na  dostawę  pomp  infuzyjnych,  stacji  dokujących,  stojaków  

i  urządzeń  peryferyjnych  przeznaczonych  do  Nowej  Siedziby  Szpitala  Uniwersyteckiego 

(…)”. 

W  dniu  20  marca  2019  r.  Zamawiający  odrzucił  ofertę  Odwołującego  w  uzasadnieniu 

wskazując:  „Wykonawca  Becton  Dickinson  Polska  Sp.  z  o.o.  (dalej  „BD”)  nie  wykazał  (nie 

potwierdził), że zaoferowany zasilacz UPS spełnia parametr określony w punkcie 312 opisu 

przedmiotu  zamówienia  (…).  Wykonawca,  na  potwierdzenie  przedmiotowego  parametru  

312  opisu,  przedstawił  (na  wezwanie  Zamawiającego)  dokumenty  –  materiały  firmowe,  

w  tym  w  szczególności  oświadczenie  Firmy  Socomec  Polska  Sp.  z  o.o.  (producenta 

zasilacza UPS). Niniejsze oświadczenie dotyczy  innego urządzenia, niż  zaoferowane przez 

BD  w  ofercie  przetargowej.  Oświadczenie  dotyczy  bowiem  zestawu  sprzętu:  „UPS  ITYS  1 

kVA wraz z dodatkowym bankiem baterii (dwie gałęzie) ref. ITY2-TWO10B + ITY2-EX010B”. 

Zaoferowano natomiast UPS „ITYS 1000” (zgodnie z danymi wskazanymi w ramach pozycji 

„nazwa i typ” na str. 1 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części 1) bez dodatkowych 

banków baterii. Wskazana nazwa UPS-a zgodnie z przedstawionymi materiałami firmowymi 


odpowiada  jednostkowemu  urządzeniu  w  postaci  zasilacza  UPS,  a  więc  bez  dodatkowego 

banku baterii. Niniejszy bank baterii jest zatem 

odrębnym urządzeniem względem zasilacza 

UPS (ITYS 1000), posiadającym odrębna nazwę własną oraz możliwym do zidentyfikowania 

w oderwaniu od UPS-

a (odrębne oznaczenia w postaci kodów / numerów). Taki bank baterii 

nie  został  wskazany  przez  Wykonawcę,  jako  oferowany  w  ofercie  przetargowej  (ani  obok 

UPS-

a  ITYS  1000,  ani  w  ramach  punktów  311-313  opisu  –  dotyczących  parametrów 

zasilacza UPS, również zasilacz UPS o nazwie ITYS 1000 nie obejmuje w swoim składzie –

jako  wewnętrzny  element,  dodatkowych  banków  baterii).  Wykonawca  zatem  nie  wykazuje,  

iż  zaoferowany  zasilacz  UPS  „ITYS  1000”  spełnia  parametr  312  opisu,  lecz  czyni  

to  względem  innego  układu  urządzeń  niż  zaoferowane,  tj.  wykazuje  spełnianie  parametru 

przez zestaw: UPS + dodatkowe banki baterii, gdzie element tego zestawu 

– bank baterii nie 

został zaoferowany (…)”. 

Obowiązkiem wykonawcy jest zbudowanie oferty, w tym określenie oferowanego przedmiotu 

w  sposób  nie  budzący  wątpliwości.  Fakt,  że  Zamawiający  w  sposób  ogólny  określił  

we wzorze formularza ofertoweg

o sposób w jaki wykonawcy mieli podać nazwy oferowanych 

urządzeń  UPS,  nie  zwalniał  Odwołującego  z  powyższego  obowiązku.  W  interesie 

wykonawcy jest takie opisanie oferowanych przedmiotów, by nie było wątpliwości, co do ich 

tożsamości,  typu,  modelu  oraz  zgodności  z  SIWZ.  W  przedmiotowym  postępowaniu,  we 

wzorze formularza ofertowego Zamawiający określił, że wykonawcy mają podać nazwę i typ 

oferowanych  UPS-

ów.  Skoro  Odwołujący  oferował  zestaw  UPS  wraz  z  dodatkową  baterią,  

to  powinien  to  jednoznacznie  wskazać.  Wpisanie  nazwy  ITYS  1000,  wraz  z  podaniem 

odpowiadających  temu  urządzeniu  (urządzeniu  bez  dodatkowej,  zewnętrznej  baterii) 

wymiarów  doprowadziło  Zamawiającego  do  uzasadnionego  przekonania,  że  przedmiotem 

oferty  było  samodzielne  urządzenie  UPS,  a  nie  zestaw  UPS  wraz  z  dodatkową  baterią.  

Stąd  uznanie  przez  Zamawiającego,  że  Odwołujący  dopuścił  się  zmiany  treści  oferty  było  

w ocenie Izby 

zasadne i prawidłowe. 

O  ile  nie  da  się  stwierdzić,  że  intencją  Odwołującego  rzeczywiście  była  zmiana  treści 

złożonej  oferty,  to  faktem  jest  brak  jednoznaczności  określenia  przedmiotu,  jaki  zaoferował 

Odwołujący  –  UPS  czy  UPS  wraz  z  dodatkową,  zewnętrzną  baterią.  W  świetle  regulacji 

SIWZ  obie  konfiguracje  byłyby  zgodne  z  wymogami  Zamawiającego,  ale  w  obliczu  braku 

jednoznaczne

go  określenia  przedmiotu  oferty  fakt  ten  pozostaje  bez  znaczenia  

dla  oceny  prawidłowości  działania  Zamawiającego.  Wynikający  z  art.  87  ust.  1  Pzp  zakaz 

zmiany  treści  złożonej  oferty  ma  charakter  kategoryczny,  zatem  w  ocenie  Izby,  biorąc  

pod  uwagę  ustalony  w  toku  postępowania  stan  faktyczny,  postępowanie  Zamawiającego  

i uznanie, że oferta Odwołującego podlega odrzuceniu było prawidłowe.  


Art.  89  ust.  1  pkt  1  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jest  niezgodna  

z ustawą. W obliczu stwierdzenia, że Odwołujący złamał wyrażony w art. 87 ust. 1 Pzp zakaz 

zmiany złożonej oferty, kwalifikacja jakiej dokonał Zamawiający była prawidłowa. 

Drugą  z  podstaw  prawnych  odrzucenia  oferty  Odwołującego  był  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp 

Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3). Zamawiający negatywnie ocenił 

spełnienie wymogów SIWZ w zakresie zdolności do podtrzymania pracy pompy przez UPS 

ITYS  1000  (tj.  samodzielny  UPS

),  co  było  okolicznością  niesporną  między  stronami  

i  uczestnikami  postępowania  odwoławczego.  W  tej  sytuacji  nie  budzi  wątpliwości 

okoliczność,  że  zostały  wypełnione  przesłanki  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  obligujące 

Zamawiającego do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Izba  uznała,  że  czynność  unieważnienia  postępowania  

na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  1  Pzp  (

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia,  jeżeli  nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  albo  nie  wpłynął 

żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego 

wykluczeniu) było prawidłowe. 

Wobec powyższego Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

…………………………..…………… 


wiper-pixel