KIO 567/19 POSTANOWIENIE dnia 15 kwietnia 2019 r.

Data: 25 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 567/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Emil Kawa 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

p

o  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  01.04.2019  r.  przez  wykonawcę  Z.  S.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalno - Budowlanych ZUKOMB 

Z.  S. 

ul.  Brzezińska  50,  41-404 Mysłowice,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Spółkę 

Restruktur

yzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, 

przy  udziale  wykonawcy  A.  B. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

RAFLEX  A.  B.,  ul.  Bursztynowa  14/2/1,  41-

943  Piekary  Śląskie,  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.  

postanawia: 

1. odrzuca odwołanie, 

2.  kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego  Zakład  Usług  Komunalno  -  Budowlanych 

ZUKOMB  Z.  S. 

ul.  Brzezińska  50,  41-404  Mysłowice  i  zalicza  w  poczet  kosztów 

postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero 

groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

 Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:     

………………….…  


Sygn. KIO 567/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, w Bytomiu 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 

stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907  ze  zm.), 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  na „  Świadczenie kompleksowej  usługi 

polegającej  na  utrzymaniu  porządku  i  czystości  w  budynkach  mieszkalnych  będących 

wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków 

położonych  na  terenie  miast  Sosnowiec,  Czeladź,  Będzin,  Bytom,  Ruda  Śląska, 

Radzionków,  Zabrze,  Gliwic,  Lędziny,  Chorzów,  Radlin,  Siemianowice,  Katowice, 

Radzionków."  Zamówienie  zostało  podzielone  na  części,  przedmiotowe  odwołanie  dotyczy 

C

zęści I zamówienia. 

Szacunkowa  wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp  (protokół  postępowania,  dokumentacja 

postępowania przesłana przez zamawiającego, w aktach sprawy).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 08.01.2019 numer ogłoszenia 2019/S 005-006990 i Krajowym Dzienniku 

Urzędowym Dz.U./S S5 08/01/2019 699-2019-PL 

Do  upływu  terminu  składania  ofert,  swoją  ofertę  wspólną  złożyli  m.in.  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  Zakład  Usług  Komunalno  -  Budowlanych 

ZUKOMB  Z.  S. 

ul.  Brzezińska  50,  41-404  Mysłowice  oraz  Zakład  Usług  Komunalno  - 

Budowlanych  ZUKOMB  MS  M.  S. 

ul.  Brzezińska  50,  41-404  Mysłowice,  zwani  dalej 

„konsorcjum”  (oferta  ww.  konsorcjum  wykonawców,  dokumentacja  postępowania  przesłana 

przez zamawiającego, w aktach sprawy).  

W  dniu  19  marca  2019  roku 

zamawiający,  zawiadomił  ww.  konsorcjum  o  wyborze 

jako  najkorzystniejszej  oferty 

złożonej  przez  wykonawcę  RAFLEX  A.  B.,  ul.  Bursztynowa 

943  Piekary  Śląskie  (zawiadomienie  o  rozstrzygnięciu  postępowania  w  aktach 

sprawy). 

W  dniu  01.04.2019  roku

.,  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wniósł 

Zakład  Usług  Komunalno  -  Budowlanych  ZUKOMB  Z.  S.  ul.  Brzezińska  50,  41-404 

Mysłowice  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  taką  sama  nazwą.  W  komparycji 

odwołania  jako  „odwołujący”  został  wskazany  Zakład  Usług  Komunalno  -  Budowlanych 

ZUKOMB  Z.  S. 

ul.  Brzezińska  50,  41-404  Mysłowice,  posiadający  nr  NIP    2220067579. W 

treści  odwołania  wskazano,  że  odwołanie  wnosi  Zakład  Usług  Komunalno  -  Budowlanych 

ZUKOMB  Z.  S. 

ul.  Brzezińska  50,  41-404  Mysłowice.    Do  odwołania  został  załączona 


informacja z ewidencji działalności gospodarczej dotycząca wyłącznie Pana Z. S.. Odwołanie 

również zostało podpisane przez Pana Z. S.     

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosił  przystąpienie 

wykonawca  RAFLEX A. B., ul. Bursztynowa 14/2/1, 41-

943 Piekary Śląskie. 

Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie wniósł o odrzucenie odwołania z 

tego  powodu,  iż  zostało  wniesione  przez  podmiot  nieuprawniony,  gdyż  ofertę  w 

postępowaniu  złożyło  konsorcjum  wykonawców,  a  odwołanie  wniósł  tylko  jeden  z 

wykonawców samodzielnie. 

Na  posiedzeniu  niejawn

ych  z  udziałem  stron  Odwołujący  odnosząc  się  do  wniosku 

zamawiającego  o  odrzucenie  odwołanie  podał,  że  przedmiotowe  odwołanie  złożył  tylko  w 

imieniu  ZUKOMB  Z.  S., 

gdyż  nie  mógł  uzyskać  pełnomocnictwa  od  drugiego  z 

konsorcjantów,  gdyż  ten  w  tym  okresie  przebywał  za  granicą.  Odwołujący  uzasadniając 

swoje  stanowisko  co  do  możliwości  samodzielnego  wniesienia  odwołania  przez  członka 

konsorcjum  wskazał  na  przepis  art.  179  ust.1  Pzp  z  którego  wywodził,  że  każdy  podmiot 

zainteresowany ma prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej i ma to zastosowanie 

także  do  konsorcjum,  nawet  w  takiej  sytuacji,  kiedy  nie  wszyscy  członkowie  konsorcjum 

byliby zainteresowani wniesieniem odwołania, a jeden był, to ma prawo odwołanie wnieść

tej sytuacji zostało odwołanie wniesione przez jeden podmiot, ponieważ drugi był za granicą i 

nie  mógł  odwołania  podpisać  lub  udzielić  pełnomocnictwa.  Podniósł  także  iż  za  takim 

stanowiskiem  przemawia  także  fakt,  ze  odwołanie  mogą  wnosić  nawet  organizacje 

społeczne, a tym samym i członkowie konsorcjum.    

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Odwołanie  podlega  odrzuceniu  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  2  ustawy  Pzp. 

Zgodnie  z  powołanym  przepisem,  Izba  odrzuca  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi,  że  odwołanie 

zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony.  

Jak  ustalono,  ofertę  wspólną  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

złożyli  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  -  Zakład  Usług 

Komunalno - Budowlanych ZUKOMB Z. S. 

ul. Brzezińska 50, 41-404 Mysłowice oraz Zakład 

Usług Komunalno - Budowlanych ZUKOMB MS M. S. ul. Brzezińska 50, 41-404 Mysłowice. 

W  konsekwencji  status  „wykonawcy”  w  postępowaniu  przysługiwał  wspólnie  wszystkim 

członkom  konsorcjum.  Powyższe  dotyczy  również  prawa  do  wniesienia  odwołania,  w 

rozumieniu  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp.  W  przypadku,  gdy  ofertę  składają  wykonawcy 

występujący  wspólnie,  to  tylko  im  wszystkim  razem,  a  nie  każdemu  z  osobna,  przysługują 

środki  ochrony  prawnej  określone  w  ustawie,  co  jest  zgodne  z  utrwalonym  orzecznictwem 

Izby oraz poglądami doktryny.  


Z żadnego fragmentu odwołania, ani z dokumentów do niego załączonych nie wynikało, że 

odwołanie  składane  jest  w  imieniu  konsorcjum.  Nawet  gdyby  przyjąć,  że  odwołujący  był 

uprawniony  do  wniesienia  środków  ochrony  prawnej  w  imieniu  konsorcjum,  to  z  treści 

odwołania,  nawet  przy  najbardziej  przychylnej  interpretacji,  nie  można  było  wyprowadzić 

wniosku,  iż  niniejsze  odwołanie  jest  składane  w  imieniu  konsorcjum  biorącego  udział  w 

prowadzonym  postępowaniu.  Faktu,  że  odwołanie  składane  jest  w  imieniu  konsorcjum  nie 
można  było  wyprowadzić  również  z  żadnego  z  dokumentów  załączonych  do  odwołania.  

Powyższe potwierdzał sam odwołujący. 

Dostrzeżenia wymagało, że zarówno w komparycji odwołania oraz w całej jego treści  

jako  „odwołujący”  został  wskazany  wyłącznie  Zakład  Usług  Komunalno  -  Budowlanych 

ZUKOMB  Z.  S.  ul. 

Brzezińska  50,  41-404  Mysłowice.  Do  odwołania  została  załączona 

informacja z ewidencji działalności gospodarczej dotycząca wyłącznie Pana   Z. S., również 

odwołanie  zostało  tylko  przez  niego  podpisane,  bez  jakiejkolwiek  wzmianki  iż  odwołanie 

składa konsorcjum.   

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  powyższe,  a  w  szczególności  stanowisko  samego 

odwołującego  podane  do  protokołu  posiedzenia  należało  dojść  do  wniosku,  że  odwołanie 

wniósł samodzielnie Zakład Usług Komunalno - Budowlanych ZUKOMB Z. S. ul. Brzezińska 

404  Mysłowice.  Odwołujący  nie  był  podmiotem  uprawnionym  do  wniesienia 

odwołania,  gdyż  nie  złożył  w  przedmiotowym  postępowaniu  samodzielnie  oferty.  Zatem 

odwołanie powinien wnieść w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienia,  tymczasem  środek  ochrony  prawnej  w  postaci  odwołania  w  przedmiotowym 

postępowaniu  wniósł  samodzielnie.  Stanowisko  odnośnie  konieczności  odrzucenia 

odwołania  w  analogicznych  okolicznościach  prezentowane  jest  jednolicie  w  orzecznictwie 

Izby  (por.  przykładowo  postanowienie  z  6  czerwca  2011  r.  sygn.  akt  KIO  1129/11, 

postanowienie z 12 sierpnia 2010 r. sygn. akt KIO 1615/10. 

Izba  stwierdziła  zatem,  że  odwołujący  nie  posiada  statusu  wykonawcy  w 

przedmiotowym postępowaniu w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp i w konsekwencji jest 

podmiotem  nieuprawnionym  do  skorzystania  ze  środka  ochrony  prawnej.  Wobec 

powyższego odwołanie podlegało odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, 

gdyż zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2, art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, 

orzeczono jak w sentencji.  

O kosztac

h postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp oraz w oparciu o 

przepisy  §  5  ust.  4  w  zw.  z  §  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 


marca 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kos

ztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238). W 

myśl  powołanych  przepisów,  a  także  zgodnie  z  poglądem  jednolicie  prezentowanym  w 

orzecznictwie  tak  Izby  jak  i  Sądów  Okręgowych,  w  przypadku  odrzucenia  odwołania 

odwołującego obciąża się całością wniesionego wpisu, zgodnie z zasadą odpowiedzialności 

za  wynik  postępowania  wynikającą  z  art.  192  ust.  10  ustawy  Pzp  (por.  przykładowo  wyrok 

Sądu Okręgowego w Krakowie z 22 listopada 2012 r., sygn. akt XII Ga 517/11). 

Przewodniczący …………………………. 


wiper-pixel