KIO 566/19 Sygn. akt KIO 577/19 POSTANOWIENIE dnia 11 kwietnia 2019 r.

Data: 25 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 566/19 

Sygn. akt KIO 577/19 

POSTANOWIENIE 

      z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 kwietnia 2019 r. w Warszawie od

wołań 

wniesionych  wniesionego  do  P

rezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  dniu  1  kwietnia  2019  r. 

przez 

wykonawcę Polkomtel Sp. z o.o. w Warszawie (sygn. akt KIO 566/19) oraz wykonawcę 

Orange  Polska  S.A.  w  Warszawie  (sygn.  akt  KIO  577/19) 

w  postępowaniu  prowadzonym 

przez 

Sąd  Apelacyjny  w  Krakowie  reprezentowany  przez  Centrum  Zakupów  dla 

Sądownictwa Instytucję Gospodarki Budżetowej w Krakowie  

przy udziale 

wykonawców: 

-  Orange  Polska  S.A.  w  Warszawie  oraz  T-Mobile  Poland  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie 

z

głaszających swoje przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

w sprawie sygn. akt KIO 566/19; 

-  Polkomtel  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  raz  T-Mobile  Poland  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie 

z

głaszających swoje przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

w sprawie sygn. akt KIO 577/19 

wobec cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2. nakazuje 

zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Polkomtel 

Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  oraz  Orange  Polska  S.A.  w  Warszawie  kwot  st

anowiących  90% 

uiszczonego wpisu 

w wysokości 13. 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 

zero groszy

) na rzecz każdego z wykonawców. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.  

Przewodniczący:      ……………………. 


Sygn. akt KIO 566/19 

Sygn. akt KIO 577/19 

U z a s a d n i e n i e 

Przed  otwarciem  rozprawy 

oświadczeniami  złożonymi  pismami  z  odpowiednio  10  kwietnia 

2019 r. i 9 kwietnia 2019 r., 

odwołujący się wykonawcy - Polkomtel Sp. z o.o. w Warszawie 

oraz  Orange  Polska  S.A.  w  Warszawie  -  cofn

ęli  odwołania  wniesione  do  Prezesa  Izby  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  -  Sąd  Apelacyjny  w  Krakowie 

repr

ezentowany  przez  Centrum  Zakupów  dla  Sądownictwa  Instytucję  Gospodarki 

Budżetowej w Krakowie. 

W tym stanie rzeczy, Izba na podstawie art. 187 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

umorzy

ła  postępowanie  odwoławcze,  orzekając  w  formie  postanowienia  na  podstawie  art. 

192 ust. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O kosztach post

ępowania rozstrzygnięto na podstawie art. 192 ust. 9 oraz art. 187 ust. 8 zd. 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady  Mini

strów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu  pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel