KIO 563/19 WYROK dnia 15 kwietnia 2019 r.

Data: 25 czerwca 2019

KIO 563/19 

Sygn. akt: KIO 563/19 

WYROK 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  12  kwietnia  2019 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  kwietnia  2019  r.  przez 

wykonawcę  S.  K.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  S.  K.  Zakład 

Produkcyjno-

Handlowy, Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy,  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Gminę  Czermin,  Czermin  140,                   

39-304 Czermin, 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

odrzucenia  oferty  odwołującego  S.  K.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

firmą S. K. Zakład Produkcyjno-Handlowy, Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy oraz 

powtórzenie czynności  badania i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty  odwołującego 

w części trzeciej postępowania, 

kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego  Gminę  Czermin,  Czermin  140,                   

39-304 Czermin, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr  

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego S. K. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  S.  K.  Zakład  Produkcyjno-

Ha

ndlowy, Klikawa, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy, tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego  Gminy  Czermin,  Czermin  140,  39-304  Czermin,  na 

rzecz 

odwołującego S. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą S. K. 

Zakład  Produkcyjno-Handlowy,  Klikawa,  ul.  Leśna  5,  24-100  Puławy,  kwotę  18 

zł  00  gr  (osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu 


KIO 563/19 

kosztów poniesionych z tytułu uiszczonego wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia 

pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z 

dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


KIO 563/19 

Sygn. akt KIO 563/19 

                                                             UZASADNIENIE 

Zamawiający – Gmina Czermin, Czermin 140, 39-304 Czermin, prowadzi w trybie przetargu 

nieograniczonego,  p

ostępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.

„Dostawa                            

i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp 

ciepła  na  terenie  gmin  Czermin  i  Wadowice  Górne",  nr  referencyjny:

IN.271.5.2018. 

O

głoszenie o zamówieniu  zostało opublikowane  w  Dzienniku Urzędowym  Unii  Europejskiej     

w dniu 

18 września 2018 r., nr 2018/S 179-404965. 

Niniejsze postępowanie odwoławcze dotyczy części 3-ciej zamówienia. W części tej 

złożonych  zostało  5  ofert.  Oferta  pierwotnie  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  została 

odrzucona  przez  zamawiającego  zgodnie  z  zapadłym  w  tej  sprawie  wyrokiem  o  sygn.  akt 

KIO  84/19.  Druga  w  kolejności  oferta  została  złożona  przez  wykonawcę  S.  K.  prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą S. K. Zakład Produkcyjno-Handlowy, Klikawa, ul. Leśna 

100  Puławy  (dalej:  „odwołujący”).  Pismem  z  dnia  20  marca  2019  r.  (przekazanym 

wykonawcom dzień później) zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty ww. wykonawcy 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 

– 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

W  dniu  1  kwietnia  2019 

r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

odwołanie, w którym odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

1)  art.  89  ust.  1  pkt  1  i  2  w  zw.  z  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  błędne  jego 

zastosowanie  i  dokonanie  czy

nności  odrzucenia  oferty  przez  zamawiającego  z 

naruszeniem  przepisów  jako  czynności  niezgodnej  z  ustawą  i  błędne  ustalenie,  że 

oferta  o

dwołującego  jest  niezgodna  z  siwz  oraz,  że  odwołujący  dopuścił  się 

niedopuszczalnych  negocjacji,  podczas  gdy  jego 

oferta  spełnia  wszystkie  wymagania 

SIWZ  i  nie  podlega  odrzuceniu,  zaś  treść  oferty  nie  podlegała  niedopuszczalnym 

negocjacjom, 

2)  art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 82 ust. 3 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne uznanie, 

że  treść  oferty  nie  odpowiada  treści  siwz,  a  w  konsekwencji  dokonanie  czynności 

odrzucenia  oferty  o

dwołującego,  podczas  gdy  złożona  oferta  ta  jest  zgodna  z  treścią 

siwz, 

3)  art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez niezgodne z ustawą 

dokonan

ie  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego,  podczas  gdy  pomiędzy 

zamawiającym i odwołującym nie doszło do niedopuszczalnych negocjacji dotyczących 


KIO 563/19 

treści  złożonej  oferty,  gdyż  w  czasie  składania  wyjaśnień  nie  doszło  do 

niedopuszczalnych  negocjacji  dotyczących  treści  złożonej  oferty  oraz  zmiany  treści 

oferty. 

W szczególności odwołujący wskazał: 

„Zamawiający, w uzasadnieniu odrzucenia oferty, powołuje się na dokumenty, których 

Odwołujący  nie  złożył  w  tym  postępowaniu.  Zamawiający  opierając  się  na  dokumentach, 

które  pozyskał  ze  strony  internetowej  Odwołującego  Wykonawcy:  www.krzaczek.eu 

zarzuca  Wykonawcy,  w  oparciu  o  te  dokumenty,  że  zaoferowane  urządzenia  nie  spełnią 

wymogów opisanych w SWIZ. 

Odwołujący  wskazuje,  że  dokumenty  złożone  w  postępowaniu  przez  Odwołującego 

jednoznacznie  potwierdzają  spełnienie  wszystkich  parametrów  przez  oferowane 

urządzenia. 

I. 

W  szczególności,  sam  Zamawiający  wykazuje  na  to,  w  uzasadnieniu  informacji                           

o  odrzuceniu  oferty  z  dnia  20  marca  2019  roku.  W  tabeli  nr  1  Zamawiający  wskazuje 

wymogi  wynikające  z  dokumentacji  technicznej  w  zakresie:  klasy  paliwa,  montażu 

palnika,  długości  rury  elastycznej,  podłogi  wodnej,  długości/głębokości  kotła 

potwierdzając,  że  według  dokumentacji  złożonej  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu 

oferowane urządzenia spełniają wymogi Zamawiającego. 

Odwołujący  Wykonawca  podkreśla,  że  oferowane  urządzenia  spełniają  wymogi 

Zam

awiającego, co potwierdza złożona w postępowaniu dokumentacja, w szczególności 

żądana przez Zamawiającego Instrukcja Montażu i Eksploatacji, zwana potocznie DTR. 

Odwołujący Wykonawca podkreśla, że w ramach składnia oferty jak i wyjaśnień, złożył 

do  Zamawia

jącego  Instrukcję  DTR  oferowanych  kotłów,  która  potwierdza,  parametry 

oferowanych  w  tym  postępowaniu  urządzeń.  Złożona  DTR  opisuje  inną  wersję 

urządzenia,  niż  urządzenia  oferowane  przez  Producenta  według  strony  internetowej. 

Odwołujący  Wykonawca  podkreśla,  że  jako  producent  kotłów  posiada  kilka  modeli  i 

rodzajów  kotłów,  zaś  dla  każdego  rodzaju  modelu  opracowana  została  odpowiednia 

instrukcja  DTR.  Odwołujący  Wykonawca  podkreśla,  że  oferowany  przez  niego  produkt 

nie jest produktem, oferowanym przez Odwołującego Wykonawcę, który znajduje się na 

stronie  internetowej  Odwołującego  Wykonawcy  -  producenta:  tj.  www.krzaczek.eu. 

Urządzenia  oferowane  w  tym  postępowaniu  posiadają  inne  parametry,  tj.  takie  jakie 

wynikają  ze  złożonej  w  tym  postępowaniu  dokumentacji,  tj.  zaświadczeń,  raportów,                  

w  szczególności  złożonej  DTR.  Odwołujący  podkreśla,  że  w  trakcie  składania 

wyjaśnień  nie  doszło  do  niedopuszczalnych  negocjacji,  gdyż  oferowane  w  tym 

postępowaniu  urządzenia  posiadają  wskazane  parametry.  Odwołujący  w  trakcie 

składania  wyjaśnień  oferuje  urządzenia  o  nie  zmienionych  parametrach,  a  składane  w 

trakcie postępowania przez Odwołującego wyjaśnienia w żaden sposób nie wpłynęły na 


KIO 563/19 

zmianę parametrów oferowanych urządzeń. 

II. 

Odwołujący ponownie podkreśla, że oferowany przez niego w tym postępowaniu produkt 

jest  urządzeniem,  które  posiada  parametry  wskazane  w  dokumentacji  złożonej  w  tym 

postępowaniu  i  nie  jest  urządzeniem  oferowanym  przez  Odwołującego  według 

paramentów ze strony internetowej. 

Powyższa  kwestia  była  już  wyjaśniana  podczas  składania  wyjaśnień  przez 

Odwołującego.  Jak  wynika  z  korespondencji  stron,  w  piśmie  Wykonawcy  z  dnia  15 

marca 2019, w którym w odpowiedzi na pytanie Zamawiającego z dnia 11 marca 2019 

roku,  polegające  na  „wskazaniu  przyczyn  podawania  przez  Producenta  odmiennych 

danych  w  instrukcji  zamieszczonej  na  stronie  internetowej  producenta,  a  instrukcji 

wskazanej  w  postępowaniu”.  Odwołujący  wyjaśnił,  że  „instrukcja  zamieszczona  na 

stronie internetowej dotyczy innego rodzaju kotłów, które są produkowanej przez ZPH S. 

K.

, ale nie są oferowane w przedmiotowym postępowaniu, instrukcja zamieszczona na 

stronie  internetowej  jest  jedną  z  pierwszych  wersji  instrukcji,  wytworzona  została  do 

innej wersji kotłów SKP BIO. Od pierwszych wersji kotły SKP BIO były modernizowane 

w  celu  poprawienia  ich  parametrów  i  powtórnie  certyfikowane.  Oferowane  w 

postępowaniu wersje kotłów SKP BIO mają parametry zgodnie z przesłaną Instrukcją do 

postępowania i są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.” 

Powyższe  wskazuje,  że  Odwołujący  wyczerpująco  wyjaśnił  i  podkreślił,  że  właściwym, 

dedykowanym  dokumentem  do  oferowanych  przez  Odwołującego  Wykonawcę  kotłów 

jest  Instrukcja  montażu  i  eksploatacji  (DTR)  złożona  przez  Odwołującego  w  tym 

postępowaniu. 

Ponadto Odwołujący  w  piśmie z  dnia 15 marca 2019  r., także wyjaśnił,  że:  kotły  przez 

niego  produkowane,  spełniające  wymagania  SIWZ,  były  w  ofercie  Wykonawcy  przed 

terminem  złożenia oferty w tym postępowaniu przed Zamawiającym i dostarczane były            

w realizacji analogicznych, gminnych 

przetargów, np. Gmina Policzna, Gmina Chełm, co 

potwierdzają przedłożone w tym postępowaniu referencje. (…) 

III. 

Odwołujący  Wykonawca  nie  zgadza  się  z  twierdzeniem  Zamawiającego  zawartym                       

w  Informacji  o  odrzuceniu  oferty,  w  kt

órym  Zamawiający  stwierdził,  że:  „Wykonawca 

przedkładając  w  dalszych  etapach  postępowania  dokumenty  techniczne,  z  których 

wynikało,  że  oferowany  kocioł  SKP  BIO  posiada  inne  parametry  niż  kocioł  oznaczony 

marką  SKP  BIO  oferowany  w  powszechnej  sprzedaży,  dokonał  w  ocenie 

Zamawiającego  zmiany  treści  oferty  oraz  wprowadził  go  w  błąd  co  do  oznaczenia 

produktu

.” 

Odwołujący  Wykonawca  podnosi,  że  oferta  złożona  przez  Odwołującego  została 

złożona  na  produkt  spełniający  wymogi  SIWZ,  zaś  dokumenty  złożone  przez 

Wykonawcę w pełni potwierdzały, że produkt spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ 


KIO 563/19 

i  w  tym  zakresie  Odwołujący  nie  zmienił  treści  złożonej  oferty  poprzez  składanie 

dodatkowych dokumentów i wyjaśnień na żądanie Zamawiającego. 

Odwołujący  złożył  podczas  składania  wyjaśnień  takie  dokumenty  jak:  sprawozdanie                  

z  badań  oraz  zaświadczenia  z  Instytutu  Energetyki  z  Łodzi.  Sprawozdanie  z  badań 

dokumentuje przeprowadzony proces badania

, zaś zaświadczenie z Instytutu Energetyki 

potwierdza  zgodność  oferowanych  urządzeń  z  obowiązującymi  przepisami  oraz                           

z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 

W  składanych  wyjaśnieniach  Odwołujący  Wykonawca  nie  zmieniał  parametrów 

oferowanych  produktów,  wręcz  przeciwnie,  potwierdził,  iż  złożona  w  postępowaniu 

I

nstrukcja montażu i eksploatacji ( DTR) dotyczy oferowanego urządzenia spełniającego 

wymogi  SIWZ.  Złożona  DTR  wyraźnie  wskazuje,  że  klasą  paliwa  jaką  może  spalać 

kocioł  jest  paliwo  z  klasy  A1,  A2  i  B,  ponadto  oferowane  kotły  typu  szeregu  SKP  BIO 

posiadają  podłogę  wodną,  co  jasno  wynika  ze  złożonej  przez  Odwołującego  DTR. 

Oferowane kotły mają zamontowany palnik z przodu, co wynika także ze złożonej DTR. 

Ponadto  Oferowane  kotły  mają  wymiary  zgodne  z  SIWZ,  długość  rury  elastycznej 

podającej pellet, co wynika ze złożonej przez Odwołującego DTR. 

Odwołujący  poinformował  Zamawiającego  o  posiadanym  zaświadczeniu  składając 

wyjaśnienia w piśmie z dnia 15 marca 2019 roku. Odwołujący potwierdził, że oferowane 

urządzenia  posiadają  zamontowane  palniki  z  przodu  kotła,  dołączając  do  składanych 

wyjaśnień  przy  piśmie  z  dnia  15  marca  2019r.  dokument:  Zaświadczenie  z  Instytutu 

Energetyki  Laboratorium  Badawczego  kotłów  i  urządzeń  grzewczych  w  Łodzi                              

o  możliwości  zabudowy  palników  zarówno  z  przodu  jak  i  z  boku,  oraz  że  oferowane 

urządzenie  spełnia  wymagania  V  klasy  wg  normy  PN-EN-303-5:2012  przy  palnikach 

zamontowanym z przodu kotła, czego wymagał Zamawiający w postępowaniu. 

Powyższe zaświadczenie w żaden sposób nie zmieniło treści oferty, gdyż jak to wynika, 

ze złożonej DTR oferowany kocioł posiada zamontowany palnik z przodu kotła (złożona 

DTR str. nr 6) . 

Ponadto Zamawiający wyjaśnił i potwierdził, że długość rury elastycznej podającej pellet 

jest  zgodna  z  wymogami  SIWZ,  a  w  oferowanym  kotle  występuje  podłoga  wodna  zaś 

długość oferowanych kotłów jest zgodna z SIWZ, co potwierdza dostarczona DTR tabela 

str. nr 9. Wszystkie wskazane elementy wynikają w pierwszej kolejności ze złożonej do 

akt  postępowania  DTR,  zaś  złożone  w  trakcie  wyjaśnień  dokumenty  w  postaci  pisma 

Wykonawcy  z  dnia  15.03.2019r.,  sprawozdania  z  badań,  zaświadczenia  z  Instytutu                  

w Łodzi, raporty z badań, potwierdzają powyższe okoliczności. 

IV. 

Odwołujący  wskazuje,  że  w  wezwaniu  zamawiającego  z  dnia  11  marca  2019  roku 

Za

mawiający wezwał do wyjaśnienia różnic występujących pomiędzy Instrukcją montażu          

i eksploatacji zamieszczoną na stronie przez producenta ZPH S. K., a Instrukcją złożoną 


KIO 563/19 

w  postępowaniu,  w  zakresie  wyjaśniania  różnic  w  parametrach  kotłów.  Zamawiający 

wskazał  na  rozbieżność,  polegającą  na  tym,  że  na  stronie  internetowej  jest  wskazana 

inna  sprawność  kotła  niż  w  instrukcji  złożonej  w  postępowaniu.  W  odpowiedzi  na 

powyższe  Wykonawca  wyjaśnił,  że  złożone  w  postępowaniu  świadectwa  i 

zaświadczenia  potwierdzają  zgodność  parametrów  sprawności  kotła  z  dokumentami 

dostarczonymi  w  postępowaniu.  Odwołujący  po  raz  kolejny  podkreśla,  że  w  piśmie  z 

dnia  15  marca  2019r.  wskazał,  że  Instrukcja  na  stronie  internetowej  dotyczy  innej 

konfiguracji kotłów i jest jedną z pierwszych instrukcji dotyczącą produkowanych kotłów. 

Konfiguracja  kotłów  produkowanych  przez  Odwołującego Wykonawcę  ulegała  zmianie, 

a  co  za  tym  idzie, 

przeprowadzone  zostały  badania  uzupełniające  potwierdzające 

zgodność konfiguracji kotłów z obowiązującymi przepisami prawa. (…) 

Według Odwołującego brak jest podstaw do badania przez Zamawiającego oferowanych 

urządzeń  według  Instrukcji  zamieszczonej  na  stronie,  w  sytuacji  gdy  Odwołujący 

Wykonawca  złożył  w  postępowaniu  aktualną  DTR,  która  jest  spójna  z  oferowanymi 

urządzeniami  i  wymaganiami  SIWZ,  zaś  złożone  w  postępowaniu  raporty, 

zaświadczenia  i  świadectwa  potwierdzają  spójność  załączonych  dokumentów  oraz  są 

aktualne na dzień składania oferty. (…) 

V. 

Odnosząc się do zarzutu wskazanego w punkcie 2 pisma Zamawiającego informującego 

o  odrzuceniu  oferty

, w którym Zamawiający ponownie odnosi się do Instrukcji montażu 

kotła  zamieszczonej  na  stronie  internetowej,  Odwołujący  stoi  na  stanowisku,  że 

podstawą  oceny  zaoferowanych  urządzeń  powinny  być  tylko  i  wyłącznie  dokumenty 

złożone przez Odwołującego w tym postępowaniu. Dokumenty te są spójne ze sobą w 

ten  sposób,  że  złożone  zaświadczenia  i  świadectwa  dotyczą  urządzeń,  które  są 

określone  w  Instrukcji  złożonej  przez  Odwołującego  a  urządzenia  tam  wskazane  są 

zgodne z wymaganiami SIWZ

, dotyczy to także m.in. podłogi wodnej. 

Przedmiotem  oceny  czy  oferowane  urządzenie  posiada  podłogę  wodną  winna  być 

Instrukcja  montażu  (DTR)  złożona  przez  Odwołującego,  a  nie  jak  to  podnosi                          

w  uzasadnieniu  Zamawiający  instrukcja  montażu  wynikająca  ze  strony  internetowej. 

Instrukcja  montażu  -  DTR  złożona  przez  Odwołującego  wskazuje,  iż  oferowany  kocioł 

posiada  podłogę  wodną.  Nie  można  zgodzić  się  z  zarzutem  Zmawiającego,  iż  raporty                   

z  badań  kotłów  dostarczone  w  postępowaniu  nie  potwierdzają  występowania  podłogi 

wodnej,  ponieważ  raporty  te  dotyczą  sprawdzenia  zgodności  badanych  kotłów                          

z  wymaganiami  odpowiednich  norm,  zasad  wiedzy  technicznej  i  aktualnych 

rozporządzeń  ministra  rozwoju  i  finansów  w  sprawie  kotłów,  zaś  potwierdzenie 

występowania podłogi wodnej wynika z załączonej dokumentacji. 

VI. 

Odnosząc się do zarzutu wskazanego przez Zamawiającego w punkcie II dotyczącego 

niepodpisania i nieopatrzenia datą sporządzenia Instrukcji obsługi i montażu kotła SKP 


KIO 563/19 

BIO  złożonej  w  postępowaniu,  Odwołujący  podtrzymuje  swoje  wyjaśnienia  zawarte                     

w piśmie z dnia 15 marca 2018 roku i podkreśla, iż w ramach składanych dokumentów 

do  zamawiającego  Odwołujący  złożył  jedynie  wzór  instrukcji,  podpisanej  przez 

Odwołującego  Wykonawcę  za  zgodność  z  oryginałem.  Na  stronie  17  złożonej  DTR 

znajduje  się  pole  do  wpisania:  miejscowość,  data,  pieczęć  i  podpis 

producenta/sprzedawcy.  Umieszczone  na  str.  17  instrukcji  pole  do  podpisu  jest 

podpisywane  indywidualnie 

dla  każdego  kotła  i  użytkownika  końcowego  w  dacie 

dostarczenia tego urządzenia do użytkownika końcowego, podobnie jak karta serwisowa 

urządzenia,  umieszczona na  str.  18  DTR.  Dlatego  Odwołujący Wykonawca  zaprzecza, 

aby  złożone  dokumenty  nie  były  podpisane  przez  Wykonawcę,  gdyż  puste  pola  nie 

świadczą,  aby  ten  dokument  nie  był  podpisany.  Przeciwnie,  złożone  dokumenty 

opatrzone  są  podpisem  Odwołującego  Wykonawcy,  co  oznacza,  że  Wykonawca 

potwierdził  zgodność  złożonego  dokumentu  z  oryginałem,  zaś  data  i  podpis                              

w  oznaczonych  na  stronie  17  polach  złożonej  DTR  składany  jest  w  dacie  przekazania 

urządzenia i dokumentu dla użytkownika końcowego. 

VII. 

Odnosząc  się  do  zarzutów  wskazanych  w  punkcie  III  uzasadnienia  informacji                              

o  odrzuceniu  oferty  z  dnia  21  marca  2019  r.

,  Odwołujący  Wykonawca  wyjaśnia,  że 

przedłożył  raporty  z  badań,  które  były  wykonywane  przed  dniem  wejścia  w  życie 

Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Finansów  z  dnia  1  sierpnia  2017  roku  w  sprawie 

wymagań dla kotłów na paliwo stałe. 

W  tym  czasie  nie  obowiązywał  zakaz  stosowania  elementu  konstrukcyjnego 

pozwalającego  na  ręczne  zasilanie  paliwem,  dlatego  przedstawione  do  badania  kotły 

posiadały  takie  elementy,  zaś  raporty  z  badań  uwzględniły  to  w  swoich  wynikach. 

Nie

mniej  jednak  z  uwagi  na  wejście  w  życie  rozporządzenia  z  dnia  1  sierpnia  2017 

zmienionego  rozporządzeniem  z  dnia  21  lutego  2019,  Odwołujący  Wykonawca 

dostosował  oferowane  urządzenia  do  wymogów  wskazanego  rozporządzenia  z  dnia                 

1  sierp

nia  2017r.  i  wyeliminował  zakazane  elementy  konstrukcyjne  pozwalające  na 

ręczne zasilanie paliwem. Odwołujący wskazuje, że kocioł SKP BIO 16 kw i 25 kw były 

badane przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017r. i raporty z tych 

badań wykazują ruszty żeliwne w budowie kotła. Ale należy podkreślić, iż kotły SKP BIO 

25  Kw  i  SKP  BIO  35  Kw  były  badane  już  po  dacie  wejścia  w  życie  cytowanego 

rozporządzenia  z  dnia  1  sierpnia  2017r.  i  raporty  z  tych  badań  nie  zawierają  już 

żeliwnych rusztów. 

Niemnie

j  jednak  kotły  SKP  BIO  16  Kw  i  25  Kw  zostały  dostosowane  do  aktualnych 

przepisów  a  kotły  oferowane  w  tym  postępowaniu  są  zgodne  z  obowiązującymi 

przepisami, co potwierdza dostarczone w postępowaniu świadectwo nr OS/560/CUE/18 


KIO 563/19 

Na  potwierdzenie 

powyższych  wyjaśnień  Odwołujący  przedstawia  Zaświadczenie                         

z Instytutu Energetyki w Łodzi, o zakresach zmian w konfiguracji badanego typoszeregu 

kotłów SKPBIO. 

Odwołujący  podkreśla,  że  kotły  te  po  zmianie  konfiguracji  były  recertyfikowane,  co 

o

znacza,  że uzyskały  aktualne  świadectwa i  zaświadczenia  na  zgodność  z  normą  PN-

EN303- 5:

2012 i przeszły pomyślnie badania, co wynika z raportu z badań. 

Świadectwa  i  zaświadczenia  dostarczone  w  postępowaniu  dotyczą  kotłów  V  klasy 

Eko

design i potwierdzają spełnienie wymogów rozporządzenia z 1 sierpnia 2017 z pozń. 

zm. i nie zawierają elementów, które nie są dopuszczone do stosowania. 

Instrukcja 

dostarczona  w  postępowaniu  DTR,  świadectwa,  zaświadczenia  oraz  raporty        

z badań kotłów SKP BIO wyczerpująco potwierdzają spełnienie przez oferowane w tym 

postępowaniu  urządzenia  stanowiące  typoszereg  kotłów  SKP  BIO  V  klasy  wg  normy 

PN- NN-303-

5:2012 wymogów Ecodesign. 

Na marginesie Odwołujący Wykonawca wskazuje,  iż  deflektory  z  płyty  ceramicznej  nie 

są elementami pozwalającymi na ręczne zasilanie paliwem. Gdyby kotły posiadały takie 

elementy  nie  byłoby  możliwe  uzyskanie  i  przedłożonego  zaświadczeń  i  świadectw                     

z akredytowanego laboratorium Instytutu Energetyki w Łodzi. 

Odwołujący  wyraźnie stwierdza,  że przedstawione  badania,  zaświadczenia i  certyfikaty 

dotyczą  oferowanych  w  postępowaniu  kotłów  i  potwierdzają,  że  oferowane  kotły  nie 

posiadają elementów zakazanych przez ustawodawcę, co oznacza, że są produkowane 

zgodnie z przepisami prawa. 

Odwołujący 

wskazuje, 

że 

przedstawione 

przez 

odwołującego 

świadectwa                                 

i  zaświadczenia  zostały  wystawione  przez  akredytowane  laboratorium  Instytutu 

Energetyki  działającego  pod  nazwą:  Laboratorium  Badawcze  Kotłów  i  Urządzeń 

Grzewczych po

siadające aktualną akredytację nr AB 087, i nie ma żadnych podstaw do 

kwestionowania  przez  Zamawiającego  wystawionych  świadectw  i  zaświadczeń 

potwierdzających zgodność oferowanych urządzeń z obowiązującymi przepisami prawa 

i zasadami wiedzy technicznej. 

związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego,  uznania  jej  za  ważną, 

spełniającą wymogi siwz i przywrócenia oferty odwołującego, 

powtórzenia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  uwzględnieniem  oferty 

odwołującego, 

3)  wybrania oferty o

dwołującego jako oferty najkorzystniejszej, 

ewentualnie  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  oferty  z  uwzględnieniem  oferty 

odwołującego. 


KIO 563/19 

Pismem z dnia 4 kwietnia 2019 r. wykonawca Semper Power Sp. 

z o.o., ul. Główna 7, 

693  Krupski  Młyn,  zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego. Izba nie dopuściła ww. wykonawcy do udziału w postępowaniu z uwagi na 

niedochowanie  przez  niego  wymogów  wynikających  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp,                           

tj. zaniechanie obowiązku przekazania odwołującemu kopii zgłoszonego przystąpienia.  

W trakcie rozprawy strony po

dtrzymały swoje stanowiska.  

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem  zamówienia  w  części  3-ciej  postępowania  jest  dostawa  i  montaż                   

w oparciu o posiadaną przez zamawiającego dokumentację techniczną 123 sztuk kotłów na 

biomasę do ogrzewania budynków wraz z osprzętem. 

W  opisie  technicznym  kotłów  na  biomasę  zamawiający  zawarł  m.in.  następujące 

wymogi: 

Wymagane  jest,  aby  kotły  zostały  wykonane  w  klasie  5  efektywności  energetycznej                       

i  emisyjności  wg  Normy  PN-EN  303-5:2012  lub  równoważnej  oraz  zgodnie                                  

rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN lub równoważnego. 

Kocioł musi posiadać wodną podłogę komory paleniskowej.  

Palnik  musi  być  wyposażony  w  system  skutecznego  usuwania  szlaki  umożliwiający 

spalanie pelletu w klasie A1, A2 i B. 

Głębokość kotła nie powinna być większa, niż 90 cm nie licząc palnika.  

Palnik powinien być montowany z przodu kotła. 

Minimalna długość rury przeźroczystej giętkiej – 1000 mm. 

W  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  oferowane  dostawy

wymagań  określonych 

przez zamawiającego wykonawca miał złożyć: 

a) 

certyfikat  oraz  raport  z  badań  potwierdzający  zgodność  kotła  z  normą  PN-EN  303-

5:2012  (lub  równoważną)  oraz  certyfikat  potwierdzający  spełnianie  wymagań  klasy  5 

kotła - wydane przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy 

Pzp, 

b) 

kartę  techniczną  kotła  na  biomasę  obejmującą  informacje  potwierdzające  spełnianie 

przez  piec  parametrów  zawartych  w  szczegółowym  opisie  przedmiotu  zamówienia 

stanowiącym załącznik Nr 1c do SIWZ, zgodnie z pkt 8 projektu. 


KIO 563/19 

Odwołujący złożył ofertę, w której wskazał m.in., że oferuje: 

Typ kotła 

Producent i model kotła 

Gmina Czermin 

Kocioł na biomasę o mocy grzewczej min. 10 kW 

SKP BIO 16 KW K. 

Kocioł na biomasę o mocy grzewczej min. 15 kW 

SKP BIO 16 KW K. 

Kocioł na biomasę o mocy grzewczej min. 20 kW 

SKP BIO 20 KW K. 

Kocioł na biomasę o mocy grzewczej min. 25 kW 

SKP BIO 25 KW K. 

Kocioł na biomasę o mocy grzewczej min. 30 kW 

SKP BIO 35 KW K. 

Gmina Wadowice Górne 

Kocioł na biomasę o mocy grzewczej min. 15 kW 

SKP BIO 16 KW K. 

Kocioł na biomasę o mocy grzewczej min. 20 kW 

SKP BIO 20 KW K. 

Kocioł na biomasę o mocy grzewczej min. 25 kW 

SKP BIO 25 KW K. 

Kocioł na biomasę o mocy grzewczej min. 30 kW 

SKP BIO 35 KW K. 

Pismem z dnia 25 lutego 2019 r. zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 1 

ustawy Pzp, wezwał odwołującego do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  

W odpowiedzi odwołujący złożył m.in.: 

Świadectwo  nr  OS/560/CUE/18  dotyczącego  typoszeregu  kotłów  wodnych  SKP  BIO                   

z automatycznymi palnikami paliwa MK PRR AC, w którym stwierdzono m.in., że badany 

typoszereg zgodnie z wymaganiami PN EN 303-

5:2012 kwalifikuje się do 5 klasy. 

Instrukcję montażu i eksploatacji (DTR), z której wynika m.in., że: 

  koci

oł  może  być  skonfigurowany  z  palnikiem  zamontowanym  z  przodu  kotła                          

w drzwiczkach paleniskowo popielnikowych (str. 5), 

na przekroju (str. 7) widoczna jest rura elastyczna podająca pellet, 

na przekroju (str. 7) widoczna jest podłoga wodna komory paleniskowej, 

  w tabeli (str. 9) wpisane jest: paliwo 

– pellet drzewny klasy A1, A2, B, 

w tabeli (str. 9) wpisane jest: długość – 775 – 875 mm (w zależności od rodzaju kotła 

SKP BIO), 

dokumentację  techniczno-ruchową  automatycznych  palników  MK  PRR  AC,  w  której 

stwierdzono  (str.  9),  że  jednym  z  dwóch  możliwych  sposobów  montażu  palnika  jest 

montaż w drzwiczkach (czyli z przodu – przyp. KIO). 

Dwoma pismami z 11 marca 2019 r. zamawiający wezwał odwołującego, działając na 


KIO 563/19 

podstawie art. 87 ust. 1 i art. 26 ust. 3 i 4 ustawy 

Pzp, do złożenia wyjaśnień. 

W pierwszym z ww. pism zamawiający wskazał: 

„Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wzywa  do  złożenia  karty  technicznej  kotła  na  biomasę  opatrzonej  podpisem  i  datą 

sporządzenia.  

Uzasadnienie:  Wykonawca  przedłożył  Instrukcję  montażu  i  eksploatacji  oferowanych 

urządzeń  zawierającą  dane  oferowanego  kotła.  Dokument  ten  nie  został  opatrzony 

podpisem  ani  datą  sporządzenia  a  jedynie  potwierdzony  za  zgodność  z  oryginałem. 

Ostatnia  strona  Instrukcji  zawiera  miejsce  na  podpis  producenta/sprzedawcy  i  datę 

sporządzenia  dokumentu,  które  nie  zostały  wypełnione.  Dokument  złożony  przez 

wykonawcę ma być - zgodnie z zapisami SIWZ - dowodem potwierdzającym zgodność 

parametrów  zaoferowanego  urządzenia  z  wymogami  zamawiającego,  stąd  dla 

zamawiającego  niezbędne  jest  ustalenie  kto  potwierdza  fakty  (parametry)  istotne  dla 

oceny oferty oraz w jakim dniu to potwierdzenie miało miejsce. 

W  związku  z  tym,  że  wykonawca  przedstawił  w  postępowaniu  Instrukcję  obsługi 

oferowanych  urządzeń  o  treści  odmiennej  od  Instrukcji  obsługi  urządzeń  o  tej  samej 

nazwie  handlowej  zamieszczonych  na  stronie  internetowej  producenta,  zamawiający 

działając na podstawie art. 87 ust. 1 i art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wzywa  wykonawcę  do  jednoznacznego  i  nie  budzącego  żadnych  wątpliwości 

wyjaśnienia  która  Instrukcja  obsługi  urządzenia  jest  Instrukcją  właściwą,  wskazującą 

realne  parametry  oferowanego  urządzenia.  Czy  Instrukcja  złożona  z  prowadzonym 

pos

tępowaniu,  czy  też  Instrukcja  zamieszczona  na  stronie  internetowej  producenta  (w 

załączeniu).  Różnice  dotyczą  kwestii  zasadniczych  dla  oceny  zgodności  oferowanego 

produktu z treścią oferty: 

Dokumentacja 

Dokumentacja techniczna 

(wymogi zamawiającego) 

DTR SK

P BIO (źródło: 

strona internetowa 

producenta) 

DTR SKP BIO (źródło: 

dokument złożony w 

postępowaniu) 

Ciśnienie robocze 

Do 2,0 Bar 

1,5 BAR 

2,0 BAR 

Klasa paliwa jakie może spalać 

kocioł 

A1, A2, B 

A1, A2, B 

Montaż palnika 

Z przodu kotła 

Z boku kotła 

z prz

odu kotła 

Długość rury elastycznej podającej 

pellet 

1000 mm 

Niezgodna, na przekroju 

jest zdecydowanie 

krótsza 

Zgodna 

Podłoga wodna 

Wymagana 

Brak na 

przekroju kotła 

Zaznaczona na 
przekroju kotła 

Sprawność kotła 

PN-EN303-5:2012 

>90 

Długość/Głębokość kotła 

max 900 mm 

920-1120 mm 

775-875 mm 


KIO 563/19 

W  przypadku  wskazania  przez  wykonawcę,  że  ofertą  objęty  jest  kocioł  o  parametrach 

wskazanych w Instrukcji złożonej w niniejszym postępowaniu, Zamawiający działając na 

podstawie  art.  87  ust.  1  i  art.  26  ust.  4  us

tawy  Prawo  zamówień  publicznych  wzywa 

wykonawcę  do  jednoznacznego  i  nie  budzącego  żadnych  wątpliwości  wyjaśnienia  czy 

kocioł  o  parametrach  wskazanych  w  Instrukcji  złożonej  w  ramach  prowadzonego 

postępowania  jest  aktualnie  produkowany  i  istnieje  w  dniu  złożenia  oferty  czy  też 

zostanie  dopiero  wyprodukowany  w  procesie  w  którym  dokonane  zostaną  zmiany 

parametrów  kotła  którego  Instrukcja  obsługi  zamieszczona  jest  na  stronie  internetowej 

tak aby dostosować je do wymogów zamawiającego? 

Prosimy  o  wyjaśnienie  przyczyn  podawania  przez  producenta  odmiennych  danych                    

w  Instrukcji  zamieszczonej  na  stronie  producenta  i  Instrukcji  złożonej  w  toczącym  się 

postępowaniu. 

Prosimy o podanie informacji od kiedy oferowane kotły wyposażone są w wersję palnika 

ofe

rowaną  w  niniejszym  postępowaniu?  Prosimy  także  o  wskazanie  czy  w  kotle 

poddanym  certyfikacji  były  zamontowane  dokładnie  te  palniki  w  tej  wersji  jaką  oferuje 

wykonawca w niniejszym postępowaniu. 

Działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający 

wzywa  wykonawcę  do  złożenia  raportu  z  badań  potwierdzającego  zgodność  kotła                     

z  normą  PN-EN  303-5:2012.  Uzasadnienie:  Wykonawca  przedstawił  świadectwo 

Instytutu  Energetyki  OS/560/CUE/18  oraz  zaświadczenia  Instytutu  Energetyki                          

o  spełnianiu  wymogów  ecodesign  dla  oferowanych  kotłów  z  informacją,  że  zawierają 

one  dane  wynikające  ze  sprawozdań  128/14-LG,  86/15-LG,  87/15-LG,  2009/17-LG, 

LG. Sprawozdań tych nie przedstawiono, pomimo wymogu zawartego w SIWZ. 

W  związku  z  wątpliwościami  dotyczącymi  oceny  spełnienia  przez  oferowane  kotły 

warunków  technicznych  zgodnych  z  SIWZ  które  wynikają  z  faktu,  że  na  stronie 

i

nternetowej  producent  zamieszcza  inne  dane  niż  zamieszczone  w  Instrukcji  złożonej 

pr

zez wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania prosimy o jednoznaczną i nie 

budzącą wątpliwości odpowiedź na następujące pytania: 

a) 

Czy  oferowany  kocioł  ma  zamontowany  palnik  z  boku  kotła  (lewa  lub  prawa  strona                  

w zależności od wersji), czy z przodu kotła?  

b) 

Czy  zaświadczenia  i  świadectwa  na  zgodność  z  normą  PN-EN  303-5:2012  (lub 

równoważną) oraz certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 kotła dotyczą 

kotłów  przebadanych  z  palnikiem  montowanym  z  boku  kotła  czy  z  przodu  kotła. 

Prosi

my  o  przesłanie  dokumentów  potwierdzających  jaki  rodzaj  kotła  (z  jakim 

usytuowaniem palnika) został poddany ww. badaniom w tym pełnego raportu z badań 

celem zweryfikowania informacji. 


KIO 563/19 

c) 

Czy oferowany kocioł posiada podłogę wodną? 

d) 

Czy  zaświadczenia  i  świadectwa  na  zgodność  z  normą  PN-EN  303-5:2012  (lub 

równoważną) oraz certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 kotła dotyczą 

kotłów  przebadanych  z  podłoga  wodną  czy  też  bez  takiej  podłogi?  Prosimy                              

o przesłanie dokumentów potwierdzających jaki rodzaj kotła (z jakim rodzajem podłogi) 

został  poddany  ww.  badaniom  w  tym  pełnego  raportu z  badań celem  zweryfikowania 

informacji. 

e) 

Czy oferowany kocioł jest przystosowany jest do spalania pelletu klasy A1, A2, B? 

f) 

Czy  oferowany  kocioł  posiada  maksymalną  głębokość  900  mm  nie  licząc  palnika 

umiejscowionego z przodu kotła? 

g) 

Czy  zaświadczenia  i  świadectwa  na  zgodność  z  normą  PN-EN  303-5:2012  (lub 

równoważną) oraz certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 kotła dotyczą 

kotłów  z  głębokością  maksymalną  900  mm?  Prosimy  o  przesłanie  dokumentów 

potwierdzających jaki  rodzaj kotła  (o jakiej głębokości)  został  poddany  ww.  badaniom  

w tym pełnego raportu z badań celem zweryfikowania informacji.”   

W drugim z ww. pism zamawiający wskazał: 

„Wykonawca przedstawił w tabeli nr. 2 na stronie 9. Pkt 2 tabeli „zakres mocy cieplnej 

kotła",  dla  kotła  o  mocy  10  kW  moc  w  zakresie  3-10  kW  (SKP  BIO  16),  jednocześnie  dla 

kotła  o  mocy  15  kW  wskazał  zakres  mocy  cieplnej  kotła  4,5  -  15  kW  wskazując  ten  sam 

kocio

ł SKP BIO 16. Certyfikacja kotłów dotycząca 5 klasy wykonywana jest dla mocy kotła - 

30%  mocy,  oraz  dla  mocy  nominalnej  100

%.  W  związku  z  czym,  proszę  o  przedstawienie 

raportu z badań kotła SKP BIO 16 dla zakresu mocy 3-10 kW zgodnie z deklaracją zawartą 

u

zupełnieniu”. 

Pismem z dnia 15 marca 2019 r. odwołujący udzielił odpowiedzi na oba ww. pisma. 

Odwołujący wskazał, co następuje. 

„Ad.1.  Przedłożona  przez  nas  instrukcja  montażu  i  eksploatacji  oferowanych                                  

w  postępowaniu  kotłów  typu  SKP  BIO  jest  instrukcją  ogólną  dla  kotłów  SKP  BIO,  które 

spełniają  wymagania  SIWZ  i  zawiera  informację  m.in.  o  parametrach  wymaganych  przez 

Zamawiającego w postępowaniu. Instrukcja została potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez  Właściciela  firmy  Zakład  Produkcyjno-  Handlowy  S.  K..  Pola  „data"  i  „podpis 

producenta/sprzedawcy" są wypełniane indywidualnie dla każdego rodzaju kotła przed jego 

dostawą do Użytkownika lub przekazywana przy sprzedaży, tak samo jak karta gwarancyjna. 

Ad.2.  Instrukcja  ob

sługi  przedstawiona  w  postępowaniu  jest  instrukcją  właściwą, 

dotyczy  kotłów,  które  spełniają  wymagania  SIWZ  i  zawiera  parametry  oferowanych                         

w  postępowaniu  kotłów.  Instrukcja  zamieszczona  na  stronie  internetowej  dotyczy  innego 

rodzaj

u  kotłów,  które  są  produkowane  przez  ZPH  S.  K.,  ale  nie  są  oferowane  w 


KIO 563/19 

przedmiotowym postępowaniu przez ZPH S. K. 

Ad.3. 

Kotły  typu  SKP  BIO  o  parametrach  wskazanych  w  instrukcji  złożonej                           

w postępowaniu są w naszej ofercie, są produkowane od dawna i oczywiście istniały przed                 

i  w  dniu  złożenia  oferty.  Kotły  o  tożsamych  parametrach  głębokości  i  usytuowania  palnika                

z  przodu  kotła  dostarczaliśmy  jako  ZPH  S.  K.  do  wielu  wcześniejszych  realizowanych 

przetargów  przez  Gminy  np.  Gmina  Policzna  (przedłożone  w  postępowaniu  referencje), 

Gmina Chełm. 

Ad.4. 

Instrukcje  na  stronie  internetowej  dotyczy  innego  rodzaju  kotłów,  które  nie  są  

oferowane  przez  ZPH  S.  K.  Instrukcja  zamieszczona  na  stronie  internetowej  jest  jedn

ą  z 

pierwszych  wersji  instrukcji  wytworzona  do  innej  wersji  kotłów  SKP  BIO.  Od  pierwszych 

wersji  SKP  BIO,  kotły  tego typu  były  modernizowane  w  celu  poprawienia  ich  parametrów  i 

powtórnie  certyfikowane.  Oferowane  w  postępowaniu  wersje  Kotłów  typu  SKP  BIO  mają 

parametry  zgodne  z  przesłaną  instrukcją  do  postępowania  i  są  zgodne  z  wymaganiami 

Zamawiającego. 

Ad.5. 

Kotły w podanej do postępowania konfiguracji są w naszej ofercie od momentu 

uzyskania  przez  ZPH  S.  K. 

świadectwa  OS/560/CUE/18  tj.  od  dnia  01.01.2018  r.,  które 

zostało  przedstawione  przez  ZPH  S.  K.  Kotły  certyfikowane  były  z  oferowanymi  w 

po

stępowaniu palnikami MK PRR AC. Certyfikaty i zaświadczenia dla kotłów typu SKP BIO 

dostarczone  przez  nas  w  postępowaniu  zawierają  informację  o  tym  typie  palnika  z  jakim 

badane  były  kotły  SKP  BIO  -  były  to  palniki  MK  PRR  AC.  Wynika  to  ze  złożonych 

certyfikatów i zaświadczeń, które zostały złożone przez ZPH S. K. 

Ad.6. 

Przesyłamy  sprawozdania  z  badań  kotłów  typu  SKP  BIO  oferowanych                           

w postępowaniu.tj. Sprawozdanie z badań nr. 210/17-LG, 128/14-LG, 209/17-LG, 86/15-LG.  

Ad.7. 

a) 

oferowane w postępowaniu kotły posiadają palniki zamontowane z przodu kotła zgodnie    

z wymaganiami Zamawiającego w SIWZ-dostarczona w postępowaniu instrukcja montażu 

i eksploatacji str. 6, 

b) 

zaświadczenia  i  świadectwa  przedstawione  w  postępowaniu  dotyczą  kotłów  z  palnikami 

montowanymi zarówno z przodu jak i z boku kotłów. 

celu  udokumentowania  spełnienia  wymogów  załączamy  dodatkowo  Zaświadczenie                    

z  Instytutu  Energetyki  Laboratorium  Badawcze  Kotłów  i  Urządzeń  Grzewczych                      

o możliwości zabudowy palników zarówno z przodu jak i z boku kotów SKP BIO z dnia, 

c) 

oferowane kotły posiadają podłogi wodne, 

d) 

zaświadczenia i świadectwa oferowanych kotłów dotyczą kotłów z podłogą wodną, 

e) 

oferowany kocioł przystosowany jest do spalania pelletu klasy A1, A2 i B o parametrach 

zgodnych  z  normą  PN-EN  ISO  17225-2:2014  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego                   

w SIWZ, 


KIO 563/19 

f) 

głębokości  oferowanych  kotłów  są  zgodne  z  wymaganiami  Zamawiającego  w  SIWZ                       

i  podane  są  w  instrukcji  obsługi  przesłanej  w  postępowaniu  -  tabela  str.  9.  Głębokości 

oferowanych  w  postępowaniu  kotłów  dla  wersji  z  palnikiem  z  przodu  kotła  mierzone  są 

bez palników od przedniej płaszczyzny kotła do czopucha i mieszczą się w przedziale do 

900 mm, 

g) 

zaświadczenia  i  świadectwa  na  zgodność  oferowanych  kotłów  z  normą  PN-EN  303-

5:2012  dotyczą  kotłów  spełniających  wymagania  Zamawiającego  z  SIWZ  w  tym 

odpowiednie głębokości kotłów. 

W  odpowiedzi  na  pismo  Zamawiającego  z  dnia  11.03.2019r.  (drugie  –  przyp.  KIO), 

Wykonawca ZPH S. K. 

wyjaśnia: 

Zgodnie z ofertą w postępowaniu zaoferowaliśmy dla mocy 10 kW i 15 kW ten sam 

typ  kotła  czyli  SKP  BIO  16  z  elektronicznym  ograniczeniem  mocy  odpowiednio  do  10  i  15 

kW. Kocioł SKP BIO 16 zgodnie z certyfikacją dla 5 klasy pracuje w zakresach mocy od 30-

100%  czyli  od  4.8-

16  kW.  Ograniczenie  mocy  odnosi  się  do  jej  maksymalnej  wartości. 

Podany w tabeli zakres mocy dla kotła SKP BIO 16 ograniczonego elektronicznie do 10 kW 

to oczywisty błąd pisarski. Zakres rzeczywisty mocy dla kotła SKP BIO 16 z ograniczeniem 

elektronicznym  mocy  do  10  kW  to  oczywiście  4.8-10  kW,  analogicznie  dla  kotła 

ograniczonego  elektronicznie  do  15  kW  zakres  pracy  to  4,8-15  kW.  Taka  sama  sytuacja 

dotyczy  kotła  dla  mocy  30  kW-  zaoferowany  przez  nas  kocioł  SKP  BIO  35  ograniczony 

elektronicznie  do  30kW  pracuje  w  rzeczywistym  zakresie  mocy  10.5-

30  kW,  a  Kocioł  SKP 

BIO 25 kW pracuje w zakresie 7,5-

25 kW. Błąd wynikł z omyłkowego przeliczenia procentów 

z pozycji w tabeli. Pragniemy jednocześnie zauważyć, iż zaoferowane przez nas powyższe 

kotły są lepsze od wymaganych przez zamawiającego.” 

Do  pisma 

odwołujący  dołączył  zaświadczenie  Instytutu  Energetyki,  w  którym 

stwierdzono: 

„Typoszereg  kotłów  SKP  BIO  o  mocach  nominalnych  16,  20,  25,  35  oraz  50  kW 

został  przebadany  w  Instytucie  Energetyki  w  Laboratorium  Badawczym  Kotłów  i  Urządzeń 

Grzewczych  i  spełnia  wymogi  5  klasy  wg  normy  PN-EN  303-5:2012  oraz  spełnia  wymogi 

dotyczące  ekoprojektu  (ecodesign)  określone  Rozporządzeniem  Komisji  (UE)  2015/1189                  

z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE  w  odniesieniu  do  wymogów  dotyczących  ekoprojektu  dla  kotłów  na  paliwa 

stałe. Badanie nr OS/560/CUE/18. 

Badane kotły posiadały automatyczne palniki paliwa MK PRR AC opalane granulatem 

drewna pellet. 

Zaświadczamy,  że  usytuowanie  palników  z  boku  jak  i  z  przodu  kotła  spełnia 

wymagania  5  klasy  wg  normy  PN-EN  303-

5:2012  oraz  spełnia  wymogi  dotyczące 


KIO 563/19 

ekoprojektu  (ecodesign)  i  zostało  potwierdzone  badaniami  przeprowadzonymi  w  Instytucie. 

Badania nr OS/560/CUE/18.

” 

Pismem  z  dnia  20  marca  2019  r.  zamawiający  zawiadomił  odwołującego                                  

o odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1, art. 89 ust. 1 

pkt 2 i art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  

W uzasadnieniu zamawiający wskazał: 

„Zamawiający  w  ramach  toczącego  się  postępowania  przyjął  sposób  oceny  treści  ofert 

wyznaczony  przez 

KIO  w  wyroku  z  dnia  6  lutego  2019  r.  KIO  84/19.  Skład  orzekający 

oceniając  ofertę  konkurencyjnego  wykonawcy  orzekł,  że  jeżeli  wykonawca  dookreślił                   

w ofercie przedmiot świadczenia wskazując występującą w obiegu gospodarczym nazwę 

własną  urządzenia  to  nie  może  w  sposób  całkowicie  dowolny  posługiwać  się  tą  nazwą 

oferując  urządzenie  o  odmiennych  parametrach.  Takie  nieprecyzyjne  określenie 

zaoferowanego  urządzenia  w  ocenie  KIO  umożliwiałoby  całkowicie  swobodne 

kształtowanie  świadczenia  przez  wykonawcę,  w  zależności  od  potrzeb,  które  mogą 

choćby  z  działań  zamawiającego,  jego  dociekliwości  i  stanowczości  w  procesie  badania 

ofert.  W  ocenie  Izby  praktykę  polegającą  na  oferowaniu  przez  wykonawców  w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego urządzeń występujących od lat pod 

określoną  marką  handlową  i  negowaniu  ich  tożsamości  z  oferowanymi  urządzeniami 

należy  ocenić  negatywnie.  KIO  zauważyła,  że  wykonawca  którego  ofertę  finalnie 

odrzucono  w 

początkowej  fazie  przedmiotowego  postępowania  w  złożonej  ofercie  nie 

wskazał,  że  oferuje  specjalną  lub  dedykowaną  wersję  kotła,  co  pozwalało  na 

utożsamienie oferowanego urządzenia z urządzeniem występującym powszechnie pod tą 

samą nazwa handlową.  

Zamawia

jący stwierdza, że w ofercie wykonawca oznaczył oferowany produkt nazwą SKP 

BIO  plus  oznaczenie  mocy.  Jest  to  nazwa  pod  którą  wykonawca  oferuje kotły  w  ofercie 

rynkowej  (publicznej).  Dowodem  na  to  jest  cała  grupa  danych  zawarta  na  stronie 

internetowej  prod

ucenta  określająca  parametry  produktów  o  tych  samych  nazwach  jak 

wskazane w ofercie. Z treści oferty nie wynika, że oferowany kocioł jest wersją odmienną 

od  wersji  dostępnej  w  ogólnym  kanale  sprzedażowym  wykonawcy.  W  związku  z 

powyższym zamawiający miał prawo oceniać zaoferowane urządzenie przez pryzmat jego 

cech i parametrów ujawnionych w ofercie publicznej. Parametry te wskazane w oficjalnej 

ofercie  wykonawcy  zamieszczonej  na  stronie  internetowej  producenta  nie  by

ły  zgodne  z 

SIWZ. 

Tabela Nr 1 


KIO 563/19 

Wymóg 

Dokumentacja 

techniczna (wymogi 

zamawiającego)

SKP BIO oferowany 

w podstawowej 

ofercie producenta 

(źródło: strona 

internetowa 

producenta) 

SKP BIO w wersji 

oferowanej w 

postępowaniu (źródło: 

dokumenty złożone                   

w postępowaniu) 

Klasa 

paliwa jakie może spalać 

kocioł 

A1, A2, B 

A1, A2, B 

Montaż palnika 

przodu kotła 

boku kotła 

z przodu kotła 

Długość rury elastycznej 

podającej pellet 

1000 mm 

Niezgodna, na 

przekroju jest 

zdecydowanie 

krótsza 

Zgodna 

Podłoga wodna 

Wymagana 

Brak 

Występuje 

Długość/Głębokość kotła 

max 900 mm 

920-1120 mm 

775-875 mm 

Następnie  już  na  kolejnych  etapach  postępowania  wykonawca  na  wezwanie 

zamawiającego  przedstawił  dokumenty  wskazujące,  że  produkt  SKP  BIO  posiada 

parametry  inne  niż  te  o  których  istnieniu  zapewnia  producent  na  swojej  stronie 

internetowej.  Wykonawca  przedkładając  w  dalszych  etapach  postępowania  dokumenty 

techniczne z których wynikało, że oferowany kocioł SKP BIO posiada inne parametry niż 

kocioł  oznaczony  marką  SKP  BIO  oferowany  w  powszechnej  sprzedaży  wykonawca 

dokonał  w  ocenie zamawiającego  zmiany  treści oferty  oraz  wprowadził  go  w  błąd  co do 

oznaczenia  produktu.  Zamawiający  zauważa,  że  podczas  oceny  oferty  wykonawcy  jest 

związany  wskazówkami  interpretacyjnymi  dokonanymi  przez  Izbę  w  ramach  orzeczenia 

które dotyczyło podstaw odrzucenia oferty konkurencyjnej. Związanie to wynika z zasady 

wyrażonej  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (równe  traktowanie 

wykonawców).  W  efekcie  zamawiający  uznaje,  że  oferowany  kocioł  sprzedawany  przez 

w

ykonawcę  pod  nazwą  SKP  BIO  nie  posiada  parametrów  wymaganych  w  SIWZ 

wskazanych w Tabeli Nr 1, co potwierdza instrukcja obsługi kotła SKP BIO zamieszczona 

na  stronie  producenta.  Jednocześnie  wyjaśnienia  wykonawcy  z  dnia  15  marca  2019  r.                    

posiadaniu przez oferowany kocioł parametrów zgodnych z SIWZ zamawiający traktuje 

jako  zmianę  treści  oferty  oraz  wprowadzenia  go  w

błąd  co  do  oznaczenia  produktu 

zawartego  w  treści  oferty.  Z  wyjaśnień  wykonawcy  wynika  bowiem,  że  de  facto  oferuje 

całkowicie  inny  kocioł  niż  kocioł  SKP  BIO  oferowany  w  oficjalnej  sprzedaży  producenta 


KIO 563/19 

pod  nazwą  SKP  BIO  oznaczającą  urządzenie  o  konkretnie  wyspecyfikowanych 

parametrach  niezgodnych  z  wymaganiami  zamawiającego.  W  efekcie  występują 

przesłanki odrzucenia oferty wskazane w: 

art. 89 ust. 1 pkt 2 

kocioł  SKP  BIO  ujęty  w  ofercie  nie  posiada  parametrów  wymaganych  w  SIWZ  wg 

Tabeli Nr 1, 

art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 

na  późniejszym  etapie  postępowania  wykonawca  przedstawił  dokumenty,  które                      

w jego ocenie, 

wskazują na posiadanie przez oferowany kocioł SKP BIO (niezgodny                        

z  wymaganiami  t

reści  SIWZ  wg  danych  producenta)  wymaganych  w  SIWZ 

parametrów, co oznacza dokonanie zmiany pierwotnej treści oferty, 

art.  89  ust. 

1  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w  związku  z  art.  3  ust.  2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

wykonawca wprowadził poprzez treść oferty zamawiającego w błąd co do oznaczenia 

oferowanego  produktu  tj.  wskazał  nazwę  produktu  pod  którą  funkcjonujące  on  na 

rynku i wg której jest identyfikowany w obrocie wg określonych stałych parametrów,  a 

następnie  wyjaśnił,  że  tak  naprawdę  przedmiotem  jego  oferty  jest  produkt 

posiadający  inne  parametry,  jednak  sprzedawany  pod  tą  samą  nazwą  która  została 

wskazana w ofercie. Wyjaśnienia wykonawcy w tym zakresie prowadzą do wniosku, 

że manipuluje on treścią oferty na dalszych etapach postępowania poprzez używanie 

znaku  towarowego  oznaczającego  konkretny  produkt  dla  oznaczenia  wielu  różnych 

produktów które posiadają odmienne parametry kluczowe dla identyfikacji kotła takie 

jak umiejscowienie palnika, klucz

owe wymiary, podłoga wodna, klasa paliwa). 

Zebrany  materiał  dowody  wskazuje  na  to,  że  oferowany  produkt  nie  posiada  podłogi 

wodnej.  Z

godnie  z  instrukcją  obsługi  zamieszczoną  na  stronie  internetowej  producenta 

kocioł  SKP  BIO  nie  posiada  podłogi  wodnej  komory  paleniskowej,  której  wymagał 

Zamawiający. Występowania podłogi wodnej nie potwierdzają także raporty z badań kotła 

przedstawione  ja

ko  załącznik  do  pisma  z  dnia  15.03.2019  r.  Dokumentem  z  którego 

wynika, że oferowany kocioł posiada podłogę wodną jest instrukcja obsługi kotła SKP BIO 

złożona  w  postępowaniu,  przy  czym  nie  została  ona  opatrzona  podpisem  ani  datą 

sporządzenia  stąd  zamawiający  nie  traktuje  jej  jako  wiarygodnego  dowodu  na  istnienie 

odłogi  wodnej  w  oferowanym  kotle.  Aktualne  w  zakresie  stwierdzenia  braku  podłogi 

wodnej w kotle oznaczonym nazwą SKP BIO pozostają także argumenty wskazane w pkt 

1 dotyczące podstaw odrzucenia ofert. 


KIO 563/19 

Oferowane  kotły  są  niezgodne  z  wymaganiami  §  3  ust.  2  rozporządzenia  Ministra 

Rozwoju i  Finansów  z  dnia 1  sierpnia  2017  r.  w  sprawie wymagań  dla kotłów  na  paliwo 

stałe  zmienionego  rozporządzeniem  Ministra  Przedsiębiorczości  i  Technologii  z  dnia  21 

lu

tego  2019  r.  (Dz.  U.  363  z  2019  r.)  które  wskazują,  że  w  kotłach  z  automatycznym 

sposobem  zasilania  paliwem  stałym  zakazuje  się  stosowania  elementu  konstrukcyjnego 

pozwalającego  na  ręczne  zasilanie  paliwem.  Z  dokumentów  przedstawionych  przez 

wykonawcę wynika, że: 

Kocioł  16  kW  -  wyposażony  jest  w  sztabkowy  ruszt  żeliwny  spełniający  funkcję 

deflektora spalin. 

Kocioł 20 kW - wyposażony jest w płytę ceramiczną pkt 2.2 DEFLEKTOR Z PŁYTY 

CERAMICZNEJ. 

Kocioł  25  kW  -  wyposażony  jest  w  sztabkowy  ruszt  żeliwny  spełniający  funkcję 

deflektora spalin pkt. 2.2 

deflektor z RUSZTOWIN ŻELIWNYCH. 

Kocioł  35  kW  -  wyposażony  jest  w  płytę  ceramiczną  pkt  2.2  DEFLEKTOR                             

Z RUSZTOWIN ŻELIWNYCH. 

Sztabkowy  ruszt  żeliwny  oraz  płyta ceramiczna  pozwalają na  ręczne  zasilania paliwem,  co 

oznacza, że kotły tej konfiguracji nie mogą być wprowadzone do obrotu a tym oferta podlega 

odrzuceniu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  1  jako  niezgodna  z  ustawą  oraz  na  podstawie                

art. 89 ust. 1 pkt 2 jako niezgodna z 

treścią SIWZ (zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 6 pkt 

2 wzoru umowy  wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu umowy, 

przy  użyciu  własnych  materiałów,  zgodnie  z  umową,  zasadami  wiedzy  technicznej                            

i przepisami prawa).

” 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie                                             

i  uwzględniając  dokumentację  z  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego oraz stanowiska stron 

złożone na piśmie i podane do protokołu rozprawy, 

zważyła, co następuje.  

Izba  stwierdziła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  ustawowych  skutkujących 

odrzuceniem  odwołania,  wynikających  z  art.  189  ust.  2  ustawy  Pzp.  Ponadto  Izba  ustaliła 

wystąpienie  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Pzp,  tj.  istnienie  po  stronie  odwołującego  interesu               

w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość  poniesienia  przez  niego  szkody  z  uwagi  na 

kwestionowaną czynność zamawiającego. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 

– 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1)  jest 

niezgodna z ustawą, 

jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,                                    


KIO 563/19 

z zas

trzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, 

jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

419  ze  zm.),  c

zynami  nieuczciwej  konkurencji  są  w  szczególności:  wprowadzające  w  błąd 

oznaczenie  przedsiębiorstwa,  fałszywe  lub  oszukańcze  oznaczenie  pochodzenia 

geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, 

naruszenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  nakłanianie  do  rozwiązania  lub  niewykonania 

umowy,  naśladownictwo  produktów,  pomawianie  lub  nieuczciwe  zachwalanie,  utrudnianie 

dostępu  do  rynku,  przekupstwo  osoby  pełniącej  funkcję  publiczną,  a  także  nieuczciwa  lub 

zakazana  reklama,  organizowanie  systemu  sprzedaży  lawinowej  oraz  prowadzenie  lub 

organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym. 

W przedmiotowej sprawie należy w pierwszej kolejności zauważyć, że nie jest sporne 

pomiędzy stronami, że zgodnie z treścią dokumentów przedłożonych zamawiającemu przez 

odwołującego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, oferowane kotły spełniają wymogi siwz, zaś 

wymogów tych nie spełniają kotły opisane w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej 

odwołującego. O  powyższym  stanie  rzeczy  świadczy  także  treść tabeli  zawartej  na  str.  2-3 

pisma  z  dnia  20  marca  2019  r.,  w  którym  zamawiającym  poinformował  odwołującego                      

o odrzuceniu jego oferty. W tabeli tej w kolumnie czwartej 

zatytułowanej „SKP BIO w wersji 

oferowanej w postępowaniu (źródło: dokumenty złożone w postępowaniu) w odniesieniu do 

poszczególnych parametrów  zamawiający  jednoznacznie  wpisał,  że są one zgodne  z  siwz, 

czyli  z  parametrami  wskazanymi  w  kolumnie  drugiej  tabeli.    Jednocześnie  w  tabeli  tej                    

w kolumnie trzeciej zatytułowanej  „SKP BIO oferowany w podstawowej ofercie producenta 

(źródło:  strona  internetowa  producenta)”  zamawiający  opisał  niezgodność  ww.  parametrów   

z siwz. 

Tym samym, zarówno z pisma informującego o odrzuceniu oferty, jak i ze stanowisk 

stron przedstawionych na rozprawie wynika, że niezgodność z siwz nie zachodzi w stosunku 

do  kotłów  opisanych  w  dokumentach  przedstawionych  zamawiającemu  w  trakcie 

postępowania,  ale  w  stosunku  do  kotłów  prezentowanych  na  stronie  internetowej 

odwołującego.  

W  związku  z  powyższym  należy  podkreślić,  że  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp 

przewiduje o

drzucenie oferty wykonawcy wyłącznie w przypadku niezgodności zachodzącej 

pomiędzy ofertą wykonawcy a siwz. Przepis ten nie daje natomiast podstaw do odrzucenia 

oferty 

w przypadku niezgodności zachodzącej pomiędzy np. stroną internetową wykonawcy 

a  siwz.  N

iezależnie  od  innych  kwestii  merytorycznych,  które  zostaną  omówione  w  dalszej 

kolejności, już tylko ten fakt, tj. literalna treść art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie pozwala na 


KIO 563/19 

przyjęcie,  że  oferta  odwołującego  podlega  odrzuceniu  w  oparciu  o  ww.  przepis,  skoro 

źródłem niezgodności z siwz jest strona internetowa, a nie oferta wykonawcy.  

Przechodząc  do  kolejnej  kwestii,  tj.  utożsamiania  przez  zamawiającego  kotłów 

oferowanych  przez  odwołującego  z  kotłami  opisanymi  na  stronie  internetowej,  należy 

zauważyć, co podnosił też odwołujący na rozprawie, że w ofercie złożonej w przedmiotowym 

postępowaniu  zawarta  była  tabela,  w  której  w  kolumnie  pn.  „Producent  i  model  kotła” 

odwołujący wpisał odpowiednio:

SKP BIO 16 KW K., SKP BIO 20 KW K., SKP BIO 25 KW K. 

lub SKP BIO 35 KW K.. 

Na stronie internetowej odwołującego są zaprezentowane kotły SKP 

BIO  z  różnymi  dodatkami  w  nazwach,  ale kotłów  SKP  BIO  KW  K  nie ma. Tym  samym  nie 

można  utożsamiać kotłów  oferowanych przez  odwołującego w  tym  postępowaniu z  kotłami 

prezentowanymi 

na stronie internetowej i wyciągać z tego wniosku, że prawdziwe parametry 

techniczne kotłów zostały podane na stronie internetowej. Jak wynika z różnicy nazw, kotły 

wskazane 

przez odwołującego w treści oferty nie są tymi samymi kotłami, co kotły ze strony 

internetowej odwołującego.  

Jednocześnie  nie  można  zgodzić  się  z  argumentem  zamawiającego,  że  „KW”  to 

jedynie oznaczenie kilowatów,  a  nie część nazwy  kotła.  Należy  zauważyć,  że po  pierwsze, 

„KW”  zostało  przez  odwołującego  wpisane  do  kolumny  pn.  „Producent  i  model  kotła”, 

natomiast moc kotłów została wpisana przez odwołującego w kolumnie pn. „Typ kotła”, gdzie 

odwołujący za każdym razem wpisywał: „Kocioł na biomasę o mocy grzewczej min. 10 kW” 

(sama  moc  oczywiście  zmieniała  się  w  stosunku  do  typu  kotła).  Po  drugie,  moc  została 

wpisana  jako  „kW”  (czyli  małe  k,  duże W),  natomiast  w  nazwie  odwołujący  wpisywał  „KW” 

(czyli  duże  K  i  duże  W).  Po  trzecie,  wyżej  wskazanego  rozróżnienia  na  małe  i  duże  litery 

odwołujący  używał  konsekwentnie,  np.  w  piśmie z  dnia  15.03.2019 r. (ostatnia  strona),  czy                

w  DTR  (str.  3  pod wzorem  na  moc grzewczą kotła, tabela na str.  4 w  kolumnie  moc kotła, 

tabela  na  str.  9  pkt  1  i  2,  str.  10  pkt  4.2.,  str.  11 

tiret  pierwsze  na  samej  górze),  a  zatem 

ws

zędzie gdzie pisał o kilowatach używał „kW”, a nie „KW”.  Tym samym należy uznać, że 

„KW” to część nazwy modelu kotła, nie zaś jedynie oznaczenie kilowatów.  

Jedynie  na  marginesie  należy  zauważyć,  że  odwołujący  dołączył  też  do  odwołania 

zaświadczenie  z  dnia  28  marca  2019  r.  wydane  przez  Instytut  Energetyki,  w  którym 

stwierdzono:  „Nie  ma  żadnych  przeciwwskazań  aby  typoszereg  kotłów  SKP  BIO  posiadał 

różne  konfiguracje.  W  gestii  producenta  pozostaje  określenie  sposobu  identyfikacji 

produkowanych Urządzeń.” 

W

obec powyższych ustaleń, utożsamianie przez zamawiającego oferowanych kotłów                       

z kotłami opisanymi na stronie internetowej, nie jest zasadne. 

W  dalszej  kolejności  należy  odnieść  się  do  stwierdzenia  przez  zamawiającego,  że 


KIO 563/19 

odwołujący  zmienił  treść  oferty  i  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  co  do  nazwy  produktu                 

i  jego  parametrów.  Jak  już  wyżej  wskazano,  nie  może  być  mowy  o  zmianie  treści  oferty                    

i  wprowadzeniu  zamawiającego  w  błąd  co  do  nazwy  oferowanych  kotłów:  odwołujący  od 

początku wskazał w ofercie kotły, które w nazwie mają „KW” i nigdy się z ich oferowania nie 

wycofał,  natomiast  zamawiający  niezasadnie  utożsamiał  te  kotły  z  kotłami  opisanymi                        

w  instrukcji  zamieszczonej  na  stronie  internetowej,  co  doprowadziło  zamawiającego  do 

błędnego wnioskowania, jakoby odwołujący wprowadzał go w błąd. Tym samym w zakresie 

nazwy  oferowanych  produktów  nie  ma  podstaw  do  odrzucenia  oferty  odwołującego  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt  1 i pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji,  w  szczególności  nie  zaistniało  wprowadzające  w  błąd  oznaczenie 

towarów, o którym mowa w ww. przepisie uznk.  

Odnośnie natomiast parametrów oferowanych kotłów, należy zauważyć, że wszystkie 

informacje  dotyczące  konfiguracji  kotłów,  kwestionowane  przez  zamawiającego  w  piśmie                 

z dnia 20 marca 

2019 r., zostały podane przez odwołującego już w dokumentach złożonych 

na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp:  wymagana  klasa  paliwa  wynika  z  DTR 

(tabela  na  str.  9,  pkt 

18),  montaż  palnika  z  przodu  został  wskazany  na  str.  5  DTR,  jak  też                

w dokumentacji techniczno-

ruchowej automatycznych palników MK PRR AC (str. 9), ponadto 

do  tych

że  palników  MK  PRR  AC  odnosi  się  świadectwo  OS/560/CUE/18,  prawidłowa 

długość rury elastycznej podającej pellet wynika z faktu zastosowania palnika montowanego 

z przodu, podłoga wodna została wskazana na przekroju na str. 7 DTR, długość / głębokość 

kotła wynika z DTR (tabela na str. 9, pkt 21). Tym samym wszystkie kwestionowane przez 

zamawiającego  parametry  zostały  podane  w  dokumentacji  przekazanej  już  na  wezwanie                 

w  trybie  art.  26  ust.  1  usta

wy Pzp, a w piśmie z dnia 15 marca  2019 r. odwołujący jedynie 

potwierdzał  ich istnienie  odpowiadając na pytania zamawiającego. W konsekwencji,  wobec 

faktu 

oferowania  przez  odwołującego  innych  kotłów  niż  opisane  w  instrukcji  na  stronie 

internetowej, 

złożenia  przez  odwołującego  od  początku  dokumentów,  z  których  wynikały 

właściwe  parametry  kotłów  i  potwierdzenia  tych  parametrów  w  wyjaśnieniach  składanych 

zamawiającemu,  nie  można  uznać,  że  doszło  do  zmiany  oferty  odwołującego,  do 

wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  i  do  niedozwolonych  negocjacji  treści  oferty.                        

W konsekwencji nie można uznać, że oferta odwołującego podlega odrzuceniu na podstawie 

art.  89  ust.  1  pkt  1  i  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  3  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji,  w  szczególności  nie  można  uznać,  że  doszło  –  jak  wskazał  zamawiający                      

w  piśmie  o  odrzuceniu  oferty  –  do  „manipulacji  treścią  oferty  na  dalszych  etapach 

postępowania  poprzez  używanie  znaku  towarowego  oznaczającego  konkretny  produkt  dla 

oznaczenia  wielu  różnych  produktów  które  posiadają  odmienne  parametry  kluczowe  dla 

identyfikacji kotła takie jak umiejscowienie palnika, kluczowe wymiary, podłoga wodna, klasa 

paliwa)

”. 


KIO 563/19 

Odnosząc  się  do  pkt  2  pisma  z  dnia  20  marca  2019  r.  informującego  o  odrzuceniu 

oferty  odwołującego  z  powodu  braku  podłogi  wodnej,  należy  zauważyć,  że  powyższe 

zamawiający  wywiódł  z  faktu,  że  instrukcja  na  stronie  internetowej  nie  zawiera  wskazania 

takiej  podłogi,  zaś instrukcja  (DTR)  przedłożona przez  odwołującego  w  trybie art.  26  ust. 1 

ustawy  Pzp,  nie  została  przez  niego  podpisana.  Jak  wskazano  już  wyżej,  instrukcja 

zamieszczona n

a stronie internetowej w ogóle nie dotyczy kotłów, które zostały zaoferowane 

w niniejszym postępowaniu, gdyż kotły wskazane w ofercie nie są prezentowane na stronie 

internetowej 

odwołującego.  Natomiast  instrukcja  złożona  zamawiającemu  na  wezwanie                 

w  postępowaniu  nie  mogła  zostać  podpisana  w  przewidzianym  na  to  miejscu:  „pieczęć  i 

podpis  producenta /  sprzedawcy”, gdyż  w  tym miejscu  zostaje  ona  podpisana wraz  z kartą 

gwarancyjną dopiero przy przekazywaniu konkretnego już urządzenia (identyfikowanego za 

pomocą  np.  numeru  palnika)  konkretnemu  kupującemu.  Natomiast  na  etapie  oferowania, 

instrukcja ta, jako dokument wzorcowy dla tego modelu kotłów, została potwierdzona przez 

odwołującego  za  zgodność  z  oryginałem,  a  ponadto  stanowiła  załącznik  do  pisma 

podpisanego  przez  odwołującego.  Tym  samym  treść  DTR  przedstawiona  w  odpowiedzi  na 

wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, 

nie może być ignorowana przez zamawiającego 

i  z  tego  powodu  zamawiający  nie  może  formułować  zarzutów  w  stosunku  do  oferty 

odwo

łującego, w tym wypadku – w zakresie braku podłogi wodnej.  

Odnosząc  się  do  pkt  3  pisma  z  dnia  20  marca  2019  r.  informującego  o  odrzuceniu 

oferty odwołującego, należy zauważyć, że w puncie tym zamawiający stwierdza niezgodność 

oferty odwołującego z ustawą oraz z § 4 ust. 6 pkt 2 wzoru umowy (stanowiącego załącznik 

do  siwz)  z  powodu 

zastosowania  w  kotłach  elementów  pozwalających  na  ręczne  zasilanie 

paliwem, co jest sprzeczne z 

§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia                

1  sie

rpnia  2017  r.  w  sprawie  wymagań  dla  kotłów  na  paliwo  stałe  zmienionego 

rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. Wobec 

powyższego  należy  zauważyć,  że  odwołujący  przedstawił  w  odpowiedzi  na  wezwanie                      

w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, świadectwo nr OS/560/CUE/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. 

(czyli  wydane 

po  wejściu  w  życie  rozporządzenia  z  dnia  1  sierpnia  2017  r.),  w  którym 

potwierdzono,  że  badany  typoszereg  kotłów  kwalifikuje  się  do  5  klasy.  Powyższe  oznacza, 

że  badane  kotły  nie  mogły  zawierać  elementów  niedozwolonych  –  w  tym  wypadku: 

elementów  pozwalających  na  ręczne  zasilanie  paliwem,  gdyż  gdyby  takie  elementy 

zawierały, nie zostałoby dla nich wydane ww. świadectwo.  

Niezależnie od powyższego, jedynie na marginesie, należy zauważyć, że odwołujący 

dołączył do odwołania zaświadczenie Instytutu Energetyki z dnia 28 marca 2019 r., w którym 

potwierdzono  powyższe  ustalenia  poprzez  stwierdzenie:  „Typoszereg  kotłów  SKP  BIO                    

o mocach nominalnych 16, 20, 25, 35 oraz 50 

kW został przebadany w Instytucie Energetyki 


KIO 563/19 

w Laboratorium Badawczym Kotłów i Urządzeń Grzewczych. Typoszereg ten spełnia wymogi 

5  klasy  wg  normy  PN-EN  303-

5:2012  oraz  spełnia  wymogi  dotyczące  ekoprojektu 

(ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

w  sprawie  wykonania  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  Rady  2009/125/WE  w 

odniesieniu  do  wymogów  dotyczących  ekoprojektu  dla  kotłów  na  paliwa  stałe.  Badania  te 

zostały potwierdzone Sprawozdaniami z badań. 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 

sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe oraz zmianami konfiguracji, w 

listopadzie 2017r. 

zostały przeprowadzone badania uzupełniające potwierdzające zgodność 

konfiguracji kotła SKP BIO z obowiązującymi przepisami. 

Zakres zmian w konfiguracji typoszeregu kotłów SKP BIO obejmował: 

zastosowanie automatycznych palników paliwa MK PRR AC, 

wyposażenie wymiennika w podłogę wodną, 

zastąpienie  rusztów  płytą  ceramiczną  spełniającą  funkcję  deflektora  spalin                            

z obowiązującymi przepisami. 

Badania  te  potwierdzone  certyfikatem  o  numerze 

OS/560/CUE/18  dokumentują 

zgodność  urządzenia  z  wymaganiami  stawianymi  kotłom  5  klasy  wg  normy  PN-EN  303-

5:2012 oraz spełnianie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign). 

Kotły  SKP  BIO  o  mocach  nominalnych  16,  20,  25,  35  oraz  50  kW  są  zgodne                        

wymaganiami  rozporządzenia  Ministra  Przedsiębiorczości  i  Technologii  z  dnia  21  lutego 

2019r. 

(Dz. U. 363 z 2019 r.)”. 

W świetle powyższego należy stwierdzić, że nie zachodzi podstawa odrzucenia oferty 

odwołującego  w  oparciu  o  art.  89  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  (na  marginesie  jedynie  należy 

zauważyć, że art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp odnosi się do niezgodności z ustawą Pzp, nie 

zaś do innych przepisów, których dotyczy art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp).  

Na  koniec  Izba  odniesie  się  jeszcze  do  podnoszonego  przez  zamawiającego,                       

w  piśmie  o  odrzuceniu  oferty  i  na  rozprawie,  argumentu,  zgodnie  z  którym  jego  działanie 

podyktowane  było  treścią  zapadłego  w  przedmiotowym  postępowaniu  wyroku  KIO  84/19. 

Izba dokonała analizy ww. wyroku i stwierdziła, że nie odnosi się on do sytuacji analogicznej 

do tej, jaka dotyczy oferty odwołującego.  

Po  pierwsze, 

należy  zauważyć,  że  wykonawca  pierwotnie  wybrany  (przystępujący                  

w postępowaniu odwoławczym KIO 84/19) już odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 

1 ustawy  Pzp,  zawarł pod tabelą  następującą  informację:  „W przypadkach, w  których wizja 

lokalna wskaże taką konieczność wykonawca dostarczy kotły spełniające wymagania SIWZ 

w  zakresie  wysokości  i  szerokości  kotła  i  zasobnika  oraz  wymaganych  długości  rury 


KIO 563/19 

podającej  pellet  ze  spirala  oraz  rury  przeźroczystej  giętkiej.  W  innych  przypadkach 

wykonawca  dostarczy  kotły  zintegrowane  w  jedna  całość  (kocioł  +  zasobnik)  w  których 

długości  rury  podającej  oraz  przezroczystej  giętkiej  są  mniejsze,  ale  spełniają 

zabezpieczenia zgodnie z normą PN-EN 303: - 2012. (…)”. Tym samym wybrany pierwotnie 

wykonawca już przy przedstawieniu dokumentów na pierwsze żądanie, zamieścił informację 

budzącą wątpliwości, czy oferuje on urządzenia zgodne z siwz i jak oceniła to Izba w wyroku 

KIO  84/19:  „wprowadził  alternatywny  sposób  realizacji  świadczenia”  (str.  48  wyroku). 

Następnie  w  odpowiedzi  na  wezwanie  zamawiającego  do  wyjaśnień,  pierwotnie  wybrany 

wykonawca  wskazał  m.in.:  „Jeżeli  jednak  Zamawiający  oczekuje  takiego  rozwiązania, 

ponieważ  będzie  ono  lepsze  dla  ergonomicznego  wykorzystania  pomieszczeń  małych 

kotłowni, pomimo tego, że Zamawiający w ramach odpowiedzi na pytania wyraził  zgodę na 

rozwiązania  sprzyjające  jego  potrzebom,  odpowiadamy  jednoznacznie,  że  jesteśmy  gotowi 

dostarczyć  kotły  w  konfiguracji  z  montażem  palnika  z  przodu  kotła,  w  zestawach  z 

długościami  rur  podających  i  elastycznych  wg  tabeli  w  pkt.  8.,  bez  ich  integracji  w  wyżej 

wymienionym  rozumieniu

”. Tym  samym  wykonawca ten  potwierdził,  że  oferuje rozwiązania 

niezgodne z siwz, ale jest gotowy 

dostarczyć urządzenia zgodne z siwz, czyli zmienił swoją 

ofertę.  Jak  oceniła  to  Izba  w  wyroku  KIO  84/19:  „zadeklarował  dostawę  kotła  zgodnego  z 

oczekiwaniami  Zamawiającego  abstrahując  od  treści  złożonej  oferty,  tj.  nie  próbował 

wskazać,  że  taki  kocioł  został  zaoferowany  w  pierwotnie  złożonej  ofercie,  lecz  złożył 

deklarację,  że  zgodność  taka  wystąpi  dopiero  na  etapie  dostawy  (…)  Dokonując  wykładni 

ww.  oświadczenia  wskazać  należy,  że  z  jego  treści  nasuwa  się  jednoznaczny  wniosek,  że 

pierwotne  świadczenie  ujęte  w  ofercie  obejmowało  urządzenie  odmienne  od  pożądanego 

przez  Zamawiającego  –  a  więc  było  to  urządzenie  występujące  w  powszechnym  obrocie” 

(str. 49 wyroku). 

Na kolejne wezwanie do wyjaśnień, pismem z dnia 04.01.2019 r. wybrany 

pierwotnie  wykonawca  stwierdził,  że  wymagane  parametry  są  spełnione,  w  tym  wskazał 

m.in.:  „Wyjaśniamy,  że  dokumenty  dotyczą  badań  z  palnikiem  z  boku  kotła.  Załączamy 

świadectwa badań tego samego kotła z palnikiem zamontowanym z przodu wykonane przez 

laboratorium posiadające akredytację PCA. Badania potwierdzają zgodność tej wersji kotła z 

wymaganiami SIWZ. Dokumenty te otrzymaliśmy z laboratorium w terminie późniejszym niż 

termin  złożenia dokumentacji  u Zamawiającego (uzupełniamy  w  załączeniu)”  –  tym  samym 

wykonawca  zmienił  ofertę  poprzez  zmianę  swojego  oświadczenia  i  przedłożenie  nowych 

dokumentów  z  innym  montażem  palnika.  Jak  oceniła  to  Izba  w  wyroku  KIO  84/19: 

„Oświadczenie  Przystępującego  w  konfrontacji  z  jednoznacznym  pytaniem  Zamawiającego 

w sposób jednoznaczny i nie budzący wskazuje, że przedmiotem oferty (dookreślonym przez 

z

łożenie  szeregu  dokumentów  na  podstawie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp)  był  kocioł  o 

parametrach  niezgodnych  z  treścią  SIWZ.  (…)  Niezgodność  treści  oferty  jest  skutkiem 

wykładni  całokształtu  oświadczeń  składanych  Zamawiającemu  przez  Przystępującego  w 


KIO 563/19 

toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wskazuje ona zarówno na zmianę treści oferty 

przez  Przystępującego,  jak  również  na  dopuszczenie  przez  Zamawiającego  do  negocjacji 

treści  oferty,  której  to  czynności  wyraźnie  zabrania  ustawa  Pzp.  (…)      Ww.  wskazane 

oświadczenia  pokazują  również  na  okoliczność,  że  pierwotnie  złożone  dokumenty  (na 

wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) w postaci  zaświadczeń, świadectw oraz raportów z 

badań  odnosiły  się  do  kotła  w  konfiguracji  niezgodnej  z  treścią  SIWZ.  Dopiero  w  styczniu 

2019 r

. Przystępujący złożył te dokumenty w odniesieniu do innego rodzaju urządzenia.” (str. 

50 i 51 wyroku).    

Po drugie,  należy  zauważyć,  że jak  wynika z  wyroku  KIO  84/19  pierwotnie wybrany 

wykonawca w toku tamtego postępowania odwoławczego nie udowodnił, że oferowane przez 

niego  kotły  nie  zostały  opisane  na  stronie  internetowej  i  nie  dotyczą  ich  dokumenty  tam 

zamieszczone. 

Wykonawca  ten  jedynie  zapewniał  o  zamiarze  dostarczenia  kotłów                          

o wymaganych parametrach, 

ale nie wykazał, że od początku oferował kotły zgodne z siwz                

i nietożsame z kotłami opisanymi na stronie internetowej.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że sytuacja wykonawcy pierwotnie wybranego nie 

jest  taka  sama,  jak  odwołującego  w  niniejszym  postępowaniu  odwoławczym.  Odwołujący 

(ZPH S. K.

) wykazał, że oferuje kotły inne niż prezentowane na stronie internetowej, a zatem 

instrukcja  i  parametry  zamieszczone  na  stronie  nie  mają  zastosowania  do  kotłów 

wskazanych  w  jego  ofercie,  podczas  gdy  wybrany  pierwotnie  wykonawc

a  nie  sprostał 

ciężarowi  dowodu  w  tym  zakresie.  Ponadto  odwołujący  od  razu  na  pierwsze  wezwanie 

zamawiającego  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp  złożył  dokumenty  potwierdzające 

zgodność  parametrów  kotłów  z  siwz,  a  w  wyjaśnieniach  z  dnia  15  marca  2019  r.  je 

potwierdził,  podczas  gdy  wybrany  pierwotnie  wykonawca  w  kolejno  składanych 

oświadczeniach zawierał informacje wskazujące na niezgodność oferty z siwz, na gotowość 

dostosowania  się  do  wymogów  siwz  dopiero  na  etapie  realizacji,  w  końcu  zaś  dokonał 

zmiany oferty.  

Wyrok  KIO  84/19  wyrok  nie  dotyczy  zatem  sytuacji  analogicznej 

do  tej,  która  ma 

miejsce  w  niniejszym  postępowaniu  odwoławczym.  Zamawiający,  kierując  się  zawartymi                 

w  wyroku  KIO  84/19 

uwagami  Izby  o  charakterze  ogólnym,  nie  dostrzegł  konkretnego 

kontekstu,  w  którym  zostały  one  wydane,  a  który  to  kontekst  różni  się  od  obecnych 

okoliczności faktycznych. Tym samym, ocena Izby dokonana w wyroku KIO 84/19, nie może 

być zastosowana w sposób automatyczny do oferty odwołującego. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Izba stwierdziła, że  zamawiający odrzucając  

ofertę odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 

2  i  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  3  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

kon

kurencji,  naruszył  ww.  przepisy.  Wobec  powyższego  Izba  postanowiła  jak  w  sentencji 

wyroku, orzekając na podstawie przepisów  art. 190 ust. 7 i art. 191 ust. 2 ustawy Pzp. 


KIO 563/19 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku,  na  podstawie  art.  192      

ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy 

§ 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący    ……………………. 


wiper-pixel