KIO 562/19 WYROK dnia 16 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 562/19 

WYROK 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Dagmara Gałczewska-Romek 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  12  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  kwietnia  2019r.  przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: NMG S.A., ul. Fordońska 

246,  85-766  Bydgoszcz  oraz  Control  Sp.  z  o.o.,  ul.  Opolska  69,  47-300  Krapkowice                   

w p

ostępowaniu prowadzonym przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Marcina 

Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa 

przy  udziale  wykonawcy  WASKO  S.A.,  ul.  Berbeckiego  6,  44-100  Gliwice 

zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie. 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia:  NMG  S.A.,  ul.  Fordońska  246,  85-766  Bydgoszcz  oraz  Control                      

Sp. z o.o., ul. Opolska 69, 47-300 Krapkowice i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  NMG  S.A.,  ul.  Fordońska  246,  85-766 

Bydgoszcz  oraz  Control  Sp.  z  o.o.,  ul.  Opolska  69,  47-300  Krapkowice                    

tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ………………….….. 


Uzasadnienie 

Zamawiający - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - prowadzi w trybie negocjacji                               

z  ogłoszeniem  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  dostawę,  wdrożenie  oraz  usługę 

utrzymania  systemu  SCADA  w  Polskiej  Spółce  Gazownictwa  sp.  z  o.o.  Postępowanie 

prowa

dzone  jest  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  - 

zwanej  dalej  „Pzp.  Ogłoszenie                            

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia                          

3 stycznia 2017r. pod poz. 2017/S 001-001453.  

W  dniu  1  kwietnia  2019r.  - 

Odwołujący  -  wykonawcy  wspólnie  ubiegających  się                      

o udzielenie zamówienia: NMG S.A oraz Control Sp. z o.o. - wniósł do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej odwołanie wobec czynności Zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty 

wstępnej Odwołującego, mimo braku istnienia ku temu podstawy faktycznej i prawnej. 

Odwołujący zarzucił naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez niewłaściwe jego zastosowanie 

polegające na odrzuceniu oferty wstępnej Odwołującego, a w jego konsekwencji naruszenie 

art. 58 ust. 1 Pzp przez brak zaproszenia Odwołującego do negocjacji mimo, że Odwołujący 

złożył ofertę wstępną niepodlegającą odrzuceniu. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty 

wstępnej  Odwołującego,  nakazanie  Zamawiającemu  ponownej  oceny  oferty  wstępnej 

Odwołującego,  w  sposób  uwzględniający  fakt  spełnienia  wszystkich  wymaganych 

funkcjonalności  określonych  w  treści  SIWZ  przez  oferowane  oprogramowanie, 

poinformowanie  o  wynikach  oceny  ofert  wstępnych  złożonych  w  ramach  przedmiotowego 

postępowania oraz zaproszenie Odwołującego do negocjacji.  

Odwołujący,  nie  zgadzając  się  z  decyzją  Zamawiającego  z  dnia  20  marca  2019r.                         

o  odrzuceniu  jego  oferty  z  uwagi  na  to,  że  próbka  systemu  nie  zawiera  wszystkich 

wymaganych  funkcjonalności  określonych  w  SIWZ,  które  miały  zostać  zaprezentowane 

podczas  powtórzonej  prezentacji  uzupełnionej  Próbki  Systemu  zgodnie  ze  scenariuszem 

prezentacji próbki systemu opisanego w załączniku nr 3 do SIWZ, wskazał co następuje: 

w  zakresie  funkcjonalności  umożliwiającej  modyfikację  informacji  o  nazwie 

przelicznika  z  poziomu  użytkownika  -  tj.  wymagania  z  pkt  3.1  Załącznika  nr  3  do  SIWZ  – 

Odwołujący podniósł, że w wymaganiu tym jest mowa wyłącznie o tym, że zmiana nazwy ma 

zostać dokonana „z poziomu użytkownika”, przy czym samo słowo „użytkownik” nie zostało 

zdefiniowane  w  żadnym  miejscu  dokumentacji  przedmiotowego  postępowania.  W  treści 

załącznika  nr  3  do  SIWZ  słowo  „użytkownik”  nie  zostało  ponadto  napisane  wielką  literą  co 

mogłoby  sugerować  odniesienie  do  wcześniej  przyjętej  definicji,  a  tym  samym  pozwalałby 

Zamawiającemu  interpretować  to  pojęcie  odmiennie  od  powszechnie  przyjętej  praktyki 

branżowej.  


W systemach informatycznych określenie „użytkownik” powszechnie stosuje się bowiem do 

wszystkich osób korzystających z danego systemu, a uprawienia danego użytkownika zależą 

od  skonfiguro

wanych  grup/poziomów  uprawnień.  Zdaniem  Odwołującego,  w  sytuacji  braku 

zdefiniowania  przez  Zamawiającego  pojęcia  „użytkownik”  w  dokumentacji  przedmiotowego 

postępowania,  słowo  to  należy  tłumaczyć  według  definicji  ogólnej  tj.  „dowolna  osoba 

korzystająca z systemu komputerowego”. 

Ponadto 

podkreślił,  że w  systemie  Odwołującego,  złożonym  jako  próbka  skonfigurowanych 

było  4  użytkowników  o  identyfikatorach:  U1,  U2,  U3,  U4  tj.  każdy  o  innym  zestawie 

uprawnień.  Użytkownik  U1  miał  nadane  wszystkie  możliwe  uprawnienia  (które  można 

porównać  do  poziomu  administratora)  natomiast  pozostali  ww.  użytkownicy,  mieli  nadane 

odpowiednio mniejsze zakresy uprawień. Użytkownik U2 którego użyto do przeprowadzenia 

testu,  miał  nadane  w  szczególności  uprawnienia  do  modyfikacji  nazwy  przelicznika  na 

schemacie, co zostało szczegółowo zaprezentowane, a następnie zanotowane w protokole. 

Odwołujący podniósł, że Zamawiający w treści załącznika nr 3 do SIWZ (pkt. 3.1 l.p. 3) nie 

sprecyzował  jakie  maksymalne  lub  minimalne  uprawnienia  może  posiadać  użytkownik,  z 

którego  poziomu  należało  zmienić  informację  o  nazwie  przelicznika,  w  szczególności  nie 

wskazał  do  jakich  funkcji  ten  użytkownik  może,  a  do  jakich  nie  może  mieć  nadanych 

uprawnień. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że jeżeli Zamawiający oczekiwał i wymagał 

aby  tę  funkcjonalność  wykazywać  na  konkretnym  użytkowniku  to  winien  to  jednoznacznie 

wskazać w  treści  pkt.  3.1  lp.  3 załącznika nr  3  do SIWZ.  Ponadto  użytkownicy  U1,  U2,  U3                  

i  U4,  z  różnymi  uprawnieniami,  zostali  skonfigurowani  w  celu  wykazania  innych, 

wymaganych przez 

Zamawiającego, funkcjonalności. Z uwagi na fakt, że w punkcie 3.1 lp. 3 

załącznika  nr  3  do  SIWZ  nie  wskazano,  dla  którego  ze  zdefiniowanych  użytkowników 

należało wykazywać funkcjonalność objętą zarzutem, Odwołujący przyjął że, w tym zakresie 

obowiązywała  pełna  dowolność.  Dlatego  też  wyciąganie  negatywnych  konsekwencji 

względem Odwołującego, z powodu nadania uprawnień „użytkownikowi U2”, które w ocenie 

Zamawiającego były zbyt duże, należy ocenić jako działanie niedopuszczane. 

Odwołujący wskazał, że w przypadku braku zdefiniowania lub wyjaśnienia zwrotów użytych 

w  treści  SIWZ  na  etapie  poprzedzającym  złożenie  ofert  wstępnych,  winny  być  one 

interpretowane  zgodnie  z  funkcjonującą  nomenklaturą  branżową.  Tym  samym 

sformułowanie  „możliwość  wykonania  wybranej  czynności  z  poziomu  użytkownika”                            

w przypadku systemów informatycznych sprowadza się do tego, że jest to czynność możliwa 

do wykonania przez dowolną osobę, która korzysta z interfejsu użytkownika danego systemu 

i  jednocześnie  nie  jest  do  tej  czynności  wymagana  ingerencja  programisty.  Jednocześnie 

Odwołujący wskazał, że przy prezentacji tożsamej próbki, która odbyła się w dniu 01.10.2018 

r. ale została unieważniona, powyższa funkcjonalność została zaprezentowana w identyczny 

sposób i została uznana za spełniającą oczekiwane wymaganie. 


w  zakresie  funkcjonalności  polegającej  na  tym,  że  System  umożliwia  diagnostykę 

stanu  zasobów  sprzętowych  i  działania  wszystkich  modułów  składowych  –  Odwołujący 

podniósł,  że  funkcjonalność  ta  odnosi  się  do  dwóch  obszarów:  diagnostyki  zasobów 

sprzętowych,  wszystkich modułów  Systemu. Wskazał,  że Zamawiający, w  treści  załącznika 

nr  1  do  Umowy  zdefiniował  pojęcie  „System”  przez  który  należało  rozumieć:  „centralny 

system  SCADA  będący  systemem  informatycznym  służącym  do  zbierania,  archiwizacji, 

wizualizacji  danych  (pomiarów)  z  obiektów  przyłączonych  do  sieci  dystrybucyjnej  oraz  do 

alarmowania  i  sterowania  procesami  technologicznymi.  Dane  pobierane  są  z  Urządzeń 

zainstalowanych  na  obiektach  infrastruktury  sieci  gazowe

j  w  szczególności:  przeliczniki 

objętości,  rejestratory,  przetworniki  pomiarowe,  regulatory  przepływu  i  ciśnienia,  sterowniki 

PLC,  modemy,  chromatografy,  nawanialnie  gazu,  inne  analizatory  i  urządzenia  AKPiA 

zamontowane  na  obiektach  gazowych.  Pobrane  dane 

prezentowane  są  za  pomocą 

schematów  synoptycznych,  raportów  i  wykresów,  umożliwiając  w  czytelny  i  jednoznaczny 

sposób  odczyt  rzeczywistych  parametrów  pracy  Urządzeń,  jednocześnie  sygnalizując 

zaistniałe  stany  alarmowe  lub  awaryjne.  Na  podstawie  pobranych  danych  system 

wypracowuje nastawy i sygnały do sterowania Urządzeniami obiektowymi i innymi procesami 

Zamawiającego.  System  umożliwia  przesył  nastaw  i  sygnałów  sterujących  na  obiekty 

gazowe celem zmiany ich parametrów pracy lub parametrów pracy zainstalowanych na nich 

Urządzeń AKPiA. Główne zadania i wymagania dla systemu SCADA zostały przedstawione 

w Załącznikach do postępowania przetargowego.” 

Powyższa definicja, zdaniem Odwołującego, nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do tego 

jak  należało  rozumieć  zasoby  sprzętowe  -  wszystkie  komponenty  sprzętowe,  którymi 

zarządza  System.  Z  uwagi  na  fakt,  że  nie  wymienia  ona  serwerów  (zasobów  IT)  nie  mogą 

być one brane pod uwagę przy określaniu zasobów sprzętowych. W ww. definicji - ustalonej i 

ujawnionej  Wykonawcom  pr

zed  etapem  złożenia  ofert  wstępnych,  Zamawiający 

jednoznacznie  i  precyzyjnie  określił  urządzenia  (zasoby  sprzętowe)  z  których  pobiera  dane 

System. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  podczas  prezentacji  próbki  wykazał  pełną  funkcjonalność 

diagnostyki  stanu  połączeń  z  każdym  z  urządzeń  składających  się  na  System,  a  które  to 

urządzenia  zostały  przez  Zamawiającego  wyspecyfikowane  w  piśmie  datowanym  na  dzień 

21  maja  2018  r.,  udostępnionym  Odwołującemu  dnia  25  maja  2018  r.,  znak; 

PSGCS.ZGZP.901.001.60.17  (Wyjaśnienia  treści  SIWZ).  Zdaniem  Odwołującego, 

Zamawiający  podczas,  prezentacji  próbki,  w  sposób  nieuprawniony,  rozszerzył  swoje 

wymaganie  (określone  w  powyższej  definicji)  do  funkcjonalności  diagnostyki  stanu 

infrastruktury IT tj. serwerów, na których system został posadowiony. Powyższe twierdzenie 

Odwołującego  znajduje  potwierdzenie  w  treści  „informacji  o  wynikach  oceny  ofert 


wstępnych",  gdzie  Zamawiający  wskazał,  że  „System  (Odwołującego)  nie  umożliwia 

diagnostyki zasobów sprzętowych, a przez zasoby sprzętowe Zamawiający rozumie serwery, 

na których pracuje system (...)”. 

W  zakresie 

braku  wykazania,  że  „system  nie  umożliwia  diagnostyki  wszystkich  modułów 

składowych  niezbędnych  do  prawidłowego  działania  systemu”  ,  Odwołujący  podkreślił,  że 

zarówno na etapie prezentacji próbki systemu, gdy wniósł uwagi do protokołu jak również z 

treści .Informacji o wynikach oceny ofert wstępnych” nie uzyskał informacji, które dokładanie 

moduły  składowe  Systemu  Odwołującego,  zdaniem  Zamawiającego,  nie  zawierały  funkcji 

diagnostycznych,  tym  s

amym  które  moduły  oferowanego  Systemu  nie  potwierdziły 

wymaganej  funkcjonalności.  Odwołujący  podtrzymał  swoje  stanowisko,  prezentowane 

podczas  prezentacji  próbki,  że  System  umożliwia  diagnostykę  wszystkich  modułów,                            

z których się składa tj. komponentów oprogramowania. 

w  zakresie  funkcjonalności  umożliwiającej  kontrolę  sprawności  wszystkich 

istniejących połączeń komunikacyjnych przez dedykowany moduł – Odwołujący wyjaśnił, że 

podczas  prezentacji  próbki  wielokrotnie  zaprezentował  funkcjonalność  kontroli  wszystkich 

istniejących  połączeń  komunikacyjnych  dedykowanym  do  tego  module  systemu 

(Eksplorator).  Podkreślił,  że  wymagana  funkcjonalność  wielokrotnie  była  prezentowana 

podczas  innych  testów  np.  podczas  weryfikacji  poprawności  nawiązywania  połączenia                      

w  różnych  protokołach  komunikacyjnych  (wymaganie:  Interfejs  użytkownika  -  pkt  1 

Komunikacja).  Innymi  słowy,  gdyby  funkcjonalność  „kontrola  stanu  komunikacji”  nie 

funkcjonowała należycie, Zamawiający nie byłby w stanie określić, czy komunikacja została 

nawiązana i  w  jakim  protokole. W szczególności  dotyczy  to niżej  wymienionych elementów 

prezentacji próbki Systemu: 

liczba  wysłanych  pakietów/liczba  odebranych  pakietów  -  prezentowana  jest  w  polu 

„status”  w  Module  Eksplorator,  zakładka  ‘Struktura  pomiarowa’,  gałąź  ‘Urządzenia’.  Po 

wykonaniu  danej  operacji  (np.  odczyt  danych  pomiarowy/archiwalnych)  na  urządzeniu 

wyświetlana  jest  informacja  odnośnie  przesłanych  i  odebranych  pakietów  na  danym 

połączeniu transmisyjnym. 

adres  IP  - 

prezentowany  jest  w  module  Eksplorator,  w  zakładce  ‘Struktura’,  na  gałęzi 

‘Kanały  komunikacyjne’,  pod  pozycją  ‘Połączenia  TCP’  wyświetlane  są  dane  danego 

połączenia. W tym adres IP podstawowy i adres IP rezerwowy. 

port  TCP/UDP  - 

prezentowany  jest  w  module  Eksplorator,  w  zakładce  ‘Struktura’,  na 

gałęzi  ‘Kanały  komunikacyjne’,  pod  pozycją  ‘Połączenia  TCP’  wyświetlane  są  dane 

danego połączenia. W tym port TCP podstawowy i rezerwowy. 

numer  portu  COM  - 

Port  COM  prezentowany  jest  w  module  Eksplorator,  w  zakładce 

‘Struktura’,  na  gałęzi  ‘Kanały  komunikacyjne’,  pod  pozycją  ‘Połączenia  portów 

szeregowych’. W kolumnie ‘Nazwa portu w  systemie’  prezentowane są numery  portów 


COM skojarzonych z systemem. 

>  numer  telefonu  -  Numer  telefonu  prezentowany  jest  w  module  Eksplorator,                                

w  zakładce  ‘Struktura’,  na  gałęzi  ‘Kanały  komunikacyjne’,  pod  pozycją  ‘Połączenia 

modemowe’,  a  następnie  ‘numery  telefonów’.  W  kolumnie  ‘Numer  telefonu’ 

prezentowane  są  skonfigurowane  w  systemie  numery  telefonów  do  nawiązywania 

połączenia z urządzeniami.  

Na  podstawie  dokumentacji  akt  sprawy  oraz  biorąc  pod  uwagę  stanowiska  stron                    

i uczestnika postępowania zaprezentowane w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, 

co następuje

O

dwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych  oraz  został  uiszczony  od  niego  wpis.                 

Nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem  odwołania  na 

podstawie art. 189 ust. 2 Pzp. 

I

zba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  przesłanki  dla  wniesienia  odwołania  określone              

w  art.  179  ust.  1  Pzp,  tj.  posiadanie 

interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz 

możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.  

W wyniku wykonania orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 grudnia 2018r. sygn. 

akt  KIO  2473/18  i 

2478/18,  w  którym  Izba  nakazała  unieważnienie  czynności  odrzucenia 

oferty  wstępnej  złożonej  przez  Odwołującego  oraz  nakazała  powtórzenie  prezentacji 

uzupełnionej  próbki  systemu,  Zamawiający  powtórzył  prezentację  uzupełnionej  próbki 

systemu, skutkiem czego 

w dniu 20 marca 2019r. poinformował Odwołującego o odrzuceniu 

oferty wstępnej na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 z uwagi na to, że uzupełniona próbka nie 

zawierała  wszystkich  funkcjonalności,  które  winny  być  zaprezentowane  zgodnie  ze 

scenariuszem  prezentacji  próbki  systemu  opisanego  w  załączniku  nr  3  do  SIWZ  „Opis 

przygotowania i prezentacji Próbki Systemu”. 

W Informacji o wynikach oceny ofert 

wstępnych z dnia 20 marca 2019r. Zamawiający podał: 

2.1) Zgodnie z ww. Załącznikiem n 3 do SIWZ, pkt 3.1. „Niezbędny zakres prezentacji próbki 

interfejs użytkownika 

a)  Próbka  Systemu  powinna  spełniać  wymaganie  z  ppkt.  3  tabeli  -  „schemat  Stacji”,                       

a 

Wykonawca  zobowiązany  był  do  zaprezentowania  m.in.  funkcjonalności  umożliwiającej 

modyfikację  informacji  o  nazwie  przelicznika  z  poziomu  użytkownika.  Próbka  Systemu  nie 

zawierała  powyższej  funkcjonalności  -  modyfikacja  informacji  o  nazwie  przelicznika  została 

dokonania  z  poziomu  administratora,  a  nie  użytkownika,  co  jest  niezgodne  z  treścią 

scenariusza. 


Zgodnie  z  ww.  Załącznikiem  nr  3  do  SIWZ,  pkt.  3.2.  „Niezbędny  zakres  prezentacji 

próbki - interfejs administratora” 

a) 

Próbka  Systemu  powinna  spełniać  wymaganie  z  ppkt.  3  tabeli  -„Diagnostyka  systemu”, 

Wykonawca  zobowiązany  był  do  zaprezentowania  funkcjonalności  polegającej  na  tym,  że 

System umożliwia diagnostykę stanu zasobów sprzętowych i działania wszystkich modułów 

składowych.  Próbka  Systemu  nie  zawierała  powyższej  funkcjonalności  -  System  nie 

umożliwia  diagnostyki  zasobów  sprzętowych,  a  przez  zasoby  sprzętowe  Zamawiający 

rozumie  serwery,  na  których  pracuje  system.  Dodatkowo  system  nie  umożliwia  diagnostyki 

wszystkich modułów składowych niezbędnych do prawidłowego działania systemu. 

b) 

Próbka  systemu  powinna  spełniać  wymaganie  z  ppkt.  8  tabeli  -  „Kontrola  stanu 

komunikacji”,  Wykonawca  zobowiązany  był  do  zaprezentowania  funkcjonalności 

umożliwiającej  prezentację  w  dedykowanym  module  wszystkich  istniejących  połączeń 

komunikacyjnych,  informacji  o:  liczbie  wysłanych  pakietów,  liczbie  odebranych  pakietów, 

adresach  I

P  zainicjowanych  połączeń  (TCP/UDP).  Próbka  Systemu  nie  spełnia  powyższej 

funkcjonalności - brak dedykowanego modułu zwierającego wszystkie wymagane informacje, 

tj.  liczba  wysyłanych  pakietów,  liczba  odebranych  pakietów,  adres  IP  oraz  informacji  o 

portach TCP/UDP, co jest niezgodne z treścią scenariusza” 

W  zakresie  braku  zaprezentowania  funkcjonalności  umożliwiającej  modyfikację  informacji        

o nazwie przelicznika z poziomu użytkownika Izba uznała zarzut za niezasadny. 

W Załączniku nr 3 do SIWZ „ Opis przygotowania i prezentacji próbki Systemu” Zamawiający 

w  pkt  3 

wskazał  na  niezbędny  zakres  prezentacji  próbki,  podając  w  pkt  3.1  Interfejs 

użytkownika oraz w pkt 3.2 Interfejs administratora. W poz. 3.1 Schemat stacji podał 

„Otwarcie  schematu  technologicznego  stacji  redukcyjno  -pomiarowej  wysokiego  ciśnienia                 

w układzie U1, wyposażonej w jeden przelicznik gazu „Przelicznik A" oraz rejestrator ciśnienia 

wejściowego,  wyjściowego  (jeden  gazomierz,  wszystkie  sygnalizacje).  Schemat  zawiera 

informacje  o  adresie  IP,  adresie  Gaz-

Modem,  czasie  pobrania  ostatniej  próbki,  nazwie 

przelicznika,  numerze  seryjnym  przelicznika,  typie  pr

zelicznika.  Zakłada  się,  możliwość 

zmiany informacji o nazwie przelicznika z poziomu użytkownika. Nazwa schematu - Stacja 1, 

widoczna na schemacie w postaci elementu typu "tekst". Stacja dodatkowo wyposażona jest w 

działającą  sygnalizację  otwarcia  drzwi,  sygnalizację  zamknięcia  dwóch  zaworów 

szybkozamykających  oraz  sygnalizację  przekroczenia  dolnej  granicy  wybuchowości 

obsługiwane przez przelicznik.” 

Zdaniem  Izby, 

Zamawiający  w  Załączniku  nr  3  do  SIWZ  dokonał  dychotomicznego  podziału 

uprawnień  dla  interfejsu  użytkownika,  opisanego  w  pkt  3.1  oraz  interfejsu  administratora, 

opisanego w pkt 3.2.  


Scenariusz  zakładał  zatem  dwie  role:  dla  użytkownika  i  administratora,  przy  czym  role  te 

należy  traktować odrębnie,  na co wskazuje  choćby  dokonany  przez  Zamawiającego  podział. 

Pojęcia użytkownik i administrator są powszechnie znane w branży IT i osoby te cechują się 

odrębnymi zakresami uprawnień. Administrator to osoba, która zarządza systemem i posiada 

szeroki zakres uprawnień, zaś użytkownik to osoba, która użytkuje program informatyczny i jej 

zakres uprawnień jest znacznie mniejszy.  

Zadanie  określone  w  scenariuszu  w  pozycji  Schemat  stacji  polegało  na  zaprezentowaniu 

funkcjonalności  umożliwiającej  modyfikację  informacji  o  nazwie  przelicznika  z  poziomu 

użytkownika  a  nie  administratora  i  zostało  przypisane  użytkownikowi  o  uprawnieniach 

opisanych w pkt 3.1 Załącznika nr 3.  

Wykonawca, co sam przyznał w toku rozprawy, skonfigurował 4 użytkowników: od U1 do U4                

z  różnymi  zakresami  uprawnień,  przy  czym  celem  pokazania tej funkcjonalności  wykorzystał 

konto  U2 

–  użytkownika,  któremu  nadał  szereg  uprawnień  przypisanych  administratorowi, 

wymienionych w pkt 3.2. 

Z tych względów, zdaniem Izby, nie można stwierdzić, że wymagana 

funkcjonalność  z  poziomu  użytkownika,  który  miał  mieć  przypisane  znacznie  mniejsze 

role/uprawnienia, wynikające z pkt 3.1.  została wykazana w toku prezentacji próbki. 

Okoliczność,  iż  podczas  pierwszej  prezentacji  próbki  systemu  niezgodność  ta  nie  została 

dostrzeżona  przez  Zamawiającego  nie  może  mieć  wpływu  na  ocenę  dokonaną  przez 

Zamawiającego podczas powtórzonej uzupełnionej prezentacji. 

W  zakresie  funkcjonalności  dotyczącej  diagnostyki  stanu  zasobów  sprzętowych  i  działania 

modułów składowych, Izba ustaliła, że w pkt 3.2 Interfejs administratora, w poz. 6 Załącznika 

nr 3 do SIWZ Diagnostyka systemu, Zamawiający ustalił „System umożliwia diagnostykę stanu 

zasobów sprzętowych i działania wszystkich modułów składowych”.   

Zdaniem  Izby  nie  zasługuje  na  uznanie  stanowisko  Odwołującego,  iż  brak  sformułowania 

„wszystkie zasoby sprzętowe” oznacza, że diagnostyką nie muszą być objęte serwery. Wbrew 

temu co twierdzi Odwołujący, Zamawiający w ww. wymaganiu nie zawarł takiego wyłączenia. 

S

erwer  to  także  zasób  sprzętowy,  na  którym  posadowiony  jest  system,  co  w  toku  rozprawy 

przyznał  sam  Odwołujący.  Brak  jakichkolwiek  podstaw  do  przyjęcia,  iż  definicja  zasobów 

sprzętowych,  podana  w  SIWZ  odnosi  się  wyłączenie  do  komponentów  sprzętowych,  którymi 

zarządza system SCADA. Byłyby to w istocie jedynie urządzenia, które system ma obsługiwać 

i które zainstalowane są na obiektach infrastruktury sieci gazowej. W konsekwencji, zdaniem 

Izby, pojęcie zasób sprzętowy obejmuje nie tylko urządzenia, które ma obsługiwać system ale 

także  sprzęt,  na  którym  ten  system  jest  posadowiony.  Izba  podzieliła  stanowisko 

zaprezentowane przez Zamawiającego, że prawidłowa diagnostyka systemu informatycznego 

nie może odbywać się bez diagnostyki serwerów, na których system ten jest oparty.  


Sam  Odwołujący  przyznał  w  treści  odwołania,  że  „podczas  prezentacji  próbki  wykazał  pełną 

funkcjonalność diagnostyki stanu połączeń z każdym z urządzeń składających się na System” 

a nie diagnostyki stanu zasobów sprzętowych.  

Odnośnie  braku  spełniania  wymagania  dotyczącego  diagnostyki  działania  wszystkich 

modu

łów  składowych,  Izba  uznała,  że  Zamawiający  dokonując  odrzucenia  oferty 

Odwołującego  nie  wykazał  konkretnie  jakiego  modułu  składowego  nie  objęto  diagnostyką. 

Stanowisko  Zamawiającego,  wyrażone  w  tym  zakresie  w  toku  rozprawy,  iż  chodziło  m.in.                

o  moduł  JAVA  Izba  uznała  za  spóźnione.  Przesłanki  odrzucenia  oferty  winny  być 

jednoznacznie  sprecyzowane 

i  podane  do  wiadomości  najpóźniej  w  dniu  przekazania 

informacji o decyzji zamawiającego w tym zakresie a uzupełnianie ich na późniejszym etapie 

jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji. 

W  zakresie  braku  spełniania  funkcjonalności  dotyczącej  kontroli  stanu  komunikacji,  Izba 

ustaliła, że w pkt 3.2 Interfejs administratora „Kontrola stanu komunikacji” Zamawiający podał 

„Dedykowany  moduł  umożliwiający  kontrolę  sprawności  wszystkich  istniejących  połączeń 

komunikacyjnych. Zawiera liczbę wysłanych pakietów, liczbę odebranych pakietów, adres IP, 

port TCP/UDP, numer portu Com, numer telefonu.  

Izba 

nie podzieliła stanowiska Zamawiającego, iż  w próbce systemu Odwołującego  brak jest 

„dedykowanego”  modułu  zawierającego  wszystkie  wymagane  informacje  tj.  liczba  wysłanych 

pakietów,  liczba  odebranych  pakietów,  adres  IP,  port  TCP/UDP,  numer  portu  COM,  numer 

telefonu. 

To,  że  moduł  systemu  Eksplorator,  oprócz  kontroli  sprawności  wszystkich 

istniejących połączeń komunikacyjnych, realizuje także inne funkcjonalności, nie oznacza, że 

nie jest on modułem „dedykowanym”. Brak w wymaganiach Zamawiającego zastrzeżenia, aby 

moduł  realizował  wyłącznie  kontrolę  stanu  komunikacji,  powoduje,  że  przyjęte  przez 

wykonawcę rozwiązanie jest dopuszczalne.  

Izba  oddaliła  zgłoszony  przez  Odwołującego  wniosek  o  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii 

biegłego,  uznając,  że  istota  sporu  sprowadza  się  do  interpretacji  wymagań  Zamawiającego 

określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ i wiedza specjalistyczna biegłego w tym zakresie jest 

zbędna  a  przeprowadzenie  tego  dowodu  mogłoby  jedynie  przedłużyć  postępowanie 

odwoławcze.  


Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

2,  §  3 i  § 5  ust.  3  pkt  1   rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 marca 2010  r.                     

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………….…. 


wiper-pixel