KIO 561/19 POSTANOWIENIE dnia 11 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 561/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Brzeska 

Protokolant:              

Rafał Komoń   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 11 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Kra

jowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2019 r. przez wykonawcę Konsultant IT Sp. z 

o.o. z siedzibą w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Powiat 

Brzeski z siedzibą w Brzegu  

przy  udziale 

wykonawcy  Asseco  Poland  S.  A.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego 

przystąpienie po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

1. umo

rzyć postępowanie odwoławcze; 

2.  nakaz

ać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Konsultant  IT  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu  kwoty  13  500  zł  00    gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (

t.j. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu.  

Przewodniczący:      ………………………. 


Sygn. akt: KIO 561/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Powiat  Brzeski  z  siedzibą  w  Brzegu  prowadzi  w   trybie  przetargu 

nieograniczonego,  na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia pn. 

E-Szpital  -  Stworzenie  cyfrowego  systemu  informacji  telemedycznej,  gromadzenia, 

przetwarzania,  archiwizacji  danych  dla  Brzeskiego  Centrum  Medycznego  w  Brzegu,  trzecie 

postępowanie". 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  przekazane  Urzędowi  Oficjalnych  Publikacji 

Wsp

ólnot Europejskich w dniu 5 grudnia 2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej w dniu 6 grudnia 2018 r. pod numerem 2018/S 235-536929.  

Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym miało miejsce w dniu 29 

marca  2019  r. 

Następnie  Izba  ustaliła,  że  do  niniejszego  postępowania  odwoławczego  po 

stronie  Zama

wiającego zgłosił  przystąpienie wykonawca  Asseco Poland S.  A.  z siedzibą  w 

Warszawie

. Izba na podstawie art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp uznała zgłoszenie przystąpienia 

ww. wykonawcy za skuteczne.  

W  dniu  10  kwietnia  2019  r.  przed  otwarciem  rozprawy

,  Odwołujący  –  wykonawca  

Konsultant IT Sp. z o.o. z s

iedzibą w Poznaniu cofnął odwołanie wniesione do Prezesa KIO 

w dniu 30 marca 2019 r. 

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze.  Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,  Izba 

postanowiła  o  zwrocie  na  rzecz  Odwołującego  90%  kwoty  uiszczonego 

wpisu.  

Pr

zewodniczący:      ………………………. 


wiper-pixel