KIO 560/19 POSTANOWIENIE dnia 12 kwietnia 2019 r.

Data: 25 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 560/19

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodnicz

ący:     Anna Wojciechowska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w Warszawie w dniu 12 kwietnia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2019 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo 

Instalacyjno  Budowlane  „BODEX”  J.K.  B.  spółka  jawna  z siedzibą  w  Głogowie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji 

Sława spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Instalacyjno  Budowlane  „BODEX”  J.K.  B.  spółka 

jawna z 

siedzibą w Głogowie kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 

zero groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. 

Przewodniczący:   ……………………… 


Sygn. akt KIO 560/19 
 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sława  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Sławie  -  prowadzi  w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest 

Uporządkowanie  gospodarki  wodno-ściekowej  na  terenie  aglomeracji  Sława  —  Etap  II  — 

Zlewnia  oczyszczalni  Sława  Część  I  o  numerze  referencyjnym  nadanym  sprawie  przez 

instytucję  zamawiającą  JRP.511.RB.2.2018.  Postępowanie  zostało  wszczęte  ogłoszeniem 

opublikowanym  w Dzienniku  Urz

ędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  15  grudnia  2018  r.  za 

numerem  2018/S  242-553465. 

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są 

roboty budowlane, jest 

wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą pzp”). 

W dniu 30 marca 2019 

r. odwołanie wniósł wykonawca Przedsiębiorstwo Instalacyjno 

Budowlane  „BODEX”  J.K.  B.  spółka  jawna  z  siedzibą  w  Głogowie  –  dalej  Odwołujący. 

Odwołanie zostało wniesione wobec wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 21 marca 2019 r. 

W  dniu  10  kwietnia  2019  r. 

wpłynęło  do  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oświadczenie 

Odwołującego - wykonawcy Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „BODEX” J.K. B. spółka 

jawna z siedzibą w Głogowie - o wycofaniu odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej  w  dniu  30  marca  2019  r.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  pismo 

wycofujące  odwołanie  zostało  złożone  prawidłowo  i podpisane  przez  osobę  umocowaną, 

konsekwencji  czego  uznała,  że  odwołanie  zostało  skutecznie  wycofane  przed  otwarciem 

rozprawy. 

Uwzględniając powyższe, Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 

1 zd. 2 ustawy pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 560/19.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń 

trybie § 32  Rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 22 marca 2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 oraz 

Dz. U. z 2018r., poz. 1992). 

Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia 

Prezesa 

Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła o dokonaniu 


zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  90%  kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ……………………. 


wiper-pixel