KIO 558/19 Sygn. akt: KIO 558/19 WYROK dnia 15 kwietnia 2019 r.

Data: 25 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 558/19 

WYROK 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

                                                          Protokolant:            

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2019r. 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  29  marca  2019  r.  przez  odwołującego: 

Silvermedia  S.A.  z  s.  w  Krakowie  ul.  Wadowicka  6;  30-

415  Kraków    w  postępowaniu 

powadzonym  

przez zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24; 31-007 Kraków 

z udziałem przystępującego: „PCG ACADEMIA” Sp. z o.o. z s. w Jasionce, Jasionka 954 F 

36-002 Jasionka po stronie 

zamawiającego  

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

kosztami postępowania obciąża Silvermedia S.A. z s. w Krakowie ul. Wadowicka 6; 30-

415 Kraków   i 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Silvermedia 


S.A.  z  s.  w  Krakowie  ul.  Wadowicka  6;  30-

415  Kraków    tytułem  wpisu  od 

odwołania 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(j.t.  Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  1986  ze  zm. )  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie 7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:     …………………………………. 


Uzasadnienie 

Odwołanie  

Co do formy  

Odwołanie  zostało  przesłane  w  dniu  29  marca  za  pośrednictwem  e-mail,  piątek,  29  marca 

odwołania; odwołanie do Prezesa KIO - postępowanie prowadzone przez UJ nr 

80.272.3.2019  odwołanie.pdf.XAdES;  pełnomocnictwo.pdf.xades;  odwołanie.pdf;  Urząd 

Zam

ówień Publicznych W-wa 28.03.2019 potw. przelewu.pdf; Urząd Dz. Mokotów 28.03.2019 

potw. przelewu.pdf; odpis_aktualny_KRS.pdf; odwołanie do Prezesa KIO - postępowanie nr 

80.2723.2019.htm; KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA 

W  związku  z  tym,  że  w  dniu  dzisiejszym  nie  działa  skrzynka  ePuap  nie  mamy  możliwości 

przesłania odwołania w tej formie, otrzymaliśmy od Państwa informację, że w takiej sytuacji 

dopuszczalne jest przesłanie odwołania w formie mailowej. 

W związku z tym, w załączeniu przesyłam odwołanie do Prezesa KIO w sprawie postępowania 

prowadzonego  przez  Uniwersytet  Jagielloński  pn.  „wyłonienie  Wykonawcy  w  zakresie 

utworzenia  Repozytorium  otwartego  dostępu  do  dorobku  naukowego  i  dydaktycznego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego’’, nr 80.272.3.2019. W załączeniu przesyłam: 

odwołanie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (Xades), 

pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (Xades), 

potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, 

potwierdzenie uiszczenia opłaty od odwołania, 

aktualny odpis z KRS odwołującego, 

potwierdzenie wysłania odwołania w formie elektronicznej do Zamawiającego. 

Kraków, dnia 28.03.2019 r. 

Z treści odwołania wynika, ze jest skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Krajowa 

Izba  Odwoławcza  ul.  Postępu  17A  02-676  Warszawa.  Odwołującym:  Silvermedia  S.  A.  z 

siedzibą  w  Krakowie  ul.  Wadowicka  6,  30-415  Kraków  zwany  dalej  „odwołującym”. 

Postepowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzi:  Uniwersytet  Jagielloński  ul. 

Gołębia 24, 31-007 Kraków zwany dalej „zamawiającym”. 

Odwołanie zawiera następujące zarzuty i argumentację formalną i prawną.  

I. Niniejszym  działając w imieniu Odwołującego - Silvermedia S. A. z siedzibą w Krakowie, na 

podstawie  art.  179  ust.  1  w  związku  z  art.  180  ust.  1  ustawy  29  stycznia  2004  r.  Prawo 


zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa PZP”, 

wnoszę odwołanie od czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  publicznego pn. „wyłonienie Wykonawcy w zakresie utworzenia Repozytorium 

otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 

polegających na: wyborze oferty PCG ACADEMIA sp. z o. o. z siedzibą w 

Jasionce  jako  najkorzystniejszej  pomimo  faktu,  że  wykonawca  ten  podlega  wykluczeniu  z 

postępowania, zaś złożona przez niego oferta podlega odrzuceniu, czym naruszono przepisy 

art. 7 ust. 1 i ust: 3, art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 16 oraz pkt 17 ustawy PZP, 

1)  zaniechaniu  wykluczeniu  wykonawcy  PCG  ACADEMIA 

sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w 

Jasionce  pomimo  faktu,  że  Wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub 

rażącego  niedbalstwa  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu 

informacji, 

że spełnia warunki udziału w postępowaniu, czym naruszono przepis art. 24 

ust. 1 pkt 16 ustawy PZP a także zaniechania czynności wykluczenia PCG ACADEMIA 

sp. z o. o. z postępowania, pomimo faktu, że Wykonawca ten w wyniku lekkomyślności 

lub  niedbalstwa  prz

edstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego, 

mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, czym naruszono przepis art. 24 ust. 1pkt 17 

ustawy PZP, 

2)  zaniechaniu  wykluczenia  wykonawcy  PCG  ACADEMIA  sp.  z  o.  o

.  z  postępowania, 

pomimo  faktu, 

że  Wykonawca  ten  nie  wykazał  spełniania  warunku  posiadania 

doświadczenia koniecznego do wykonania zamówienia; czym naruszono przepis art. 

24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP 

–  

ostrożności,  w przypadku nieuwzględnienia przez Izbę zarzutu nr 2, 

3)  zaniechaniu wezwania wykonawcy PCG ACADEMIA 

sp. z o. o. do złożenia wyjaśnień 

i  uzupełnienia  wykazu dostaw  i  dowodów  potwierdzających ich należyte wykonanie, 

czym naruszono przepis art. 26 ust. 3 ustawy PZP. 

II.  Wskazuj

ąc  na  powyższe  zarzuty,  wniesiono  o  uwzględnienie  odwołania  i  unieważnienie 

czynności  wyboru oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego, 

a także nakazanie Zamawiającemu: 

Powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 

Wykluczenie PCG ACADEMIA sp. z 

o. o. z postępowania, 

Odrzucenie oferty PCG ACADEMIA sp. z o. o. 


Z ostrożności procesowej, w razie nie uwzględnienia przez Izbę wniosków określonych w pkt 

3) powyżej, wniesiono również o nakazanie Zamawiającemu: 

1) wezwania PCG Academia sp. z o. o. 

do złożenia wyjaśnień dotyczących przedstawionego 

wykazu  dostaw  oraz  dowodów  potwierdzających  ich  należyte  wykonanie,  ze  wskazaniem 

nowego, innego niż dotychczas zamówienia, 

2)  powtórzenie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  spośród  nie  podlegających 

odrzuceniu  ofert  złożonych  przez  Wykonawców  nie  podlegających  wykluczeniu  z 

postępowania. 

Wniesiono 

o zasądzenie na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego wraz 

z kosztami zastępstwa w postępowaniu przez pełnomocnika (w wysokości 3.600 zł). 

IV. 

Ponadto, wniesiono 

o dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

wykaz usług przedstawiony przez PCG Academia sp. z o. o., 

pismo  Prorektora  Zachodnioeuropejskiego  Uniwersytetu  Technologicznego  w 

Szczecinie, 

4)  protokół  dostawy  na  rzecz  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Wschodnioeuropejskiej  w 

Przemyślu 

wydruk z internetowego Słownika Języka Polskiego PWN, 

6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr PWSW-DATSZ/382/04/17 prowadzonego 

przez PWSW, 

Załącznik  nr  5  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nr  PWSW-

DATSZ/382/04/17 prowadzonego przez PWSW - 

Opis przedmiotu Zamówienia, 

Załącznik  nr  12  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nr  PWSW-

DATSZ/382/04/17 prowadzonego przez PWSW - 

wzór umowy, 

9)  oferta  PCG  ACADEMIA 

sp.  z  o.  o.  w  postępowaniu  nr  PWSW-DATSZ/382/04/17 

prowadzonym przez PWSW. 

V. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej dniu 22 stycznia 2019 r. pod nr 80.272.3.2019. 


VI. 

Termin  do  wniesienia  odwołania  został  zachowany,  ponieważ  odwołanie  zostało 

wniesione  w  terminie  10  dni  od  dnia  zawiadomienia  o  rozstrzygnięciu  postępowania  przez 

Zamawiającego, które nastąpiło w dniu 19 marca 2019 r. 

Vl.  Kopia  odwołania  została  zgodnie  z  dyspozycją  art.  180  ust.  5  ustawy  Pzp  przesłana 

Zamawiającemu, na dowód czego, przedstawiam potwierdzenie jej przesłania. 

W uzasadnieniu przedstawiono następującą argumentację formalną i prawną.  

I. 

Interes w uzyskaniu zamówienia 

Odwołujący  wskazuje,  że  interes  Odwołującego  w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia 

dostał uszczerbku w wyniku dokonania wadliwych czynności i zaniechanie dokonania przez 

Zamawiającego  czynności  prawem  przepisanych,  do  wykonania  których  Zamawiający  był 

obowiązany. Odwołujący złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Oferta Odwołującego 

nie  została  jednak  wybrana  przez  Zamawiającego  jako  najkorzystniejsza,  lecz  zgodnie  z 

treścią  zawiadomienia  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  oferta  Odwołującego  została 

sklasy

fikowana przez Zamawiającego na drugiej pozycji. Oferta .Odwołującego nie podlega 

odrzuceniu.  Wykonanie  przez  Zamawiającego  żądań  odwołania  może:  prowadzić  do 

uzyskania zamówienia przez Odwołującego. 

Ponadto, 

przypadku 

utrzymania 

dotychczasowego, 

wadliwe

go  rozstrzygnięcia 

Zamawiającego, Odwołujący poniesie szkodę w postaci nie udzielenia mu zamówienia przez 

Zamawiającego, w wyniku czego nie otrzyma wynagrodzenia w wysokości 1.660.500 zł. 

Zdaniem  Odwołującego,  powyższe  wypełnia  materialno  -  prawną  przesłankę  do  wniesienia 

odwołania, o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy PZP. 

II. 

Uzasadnienie zarzutów odwołania 

Zamawiający  w  dniu  22  stycznia  2019  r.  ogłosił  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  pn.  „wyłonienie  Wykonawcy  w  zakresie 

utworzenia  Repozytorium  otwartego  dostępu  do  dorobku  naukowego  i  dydaktycznego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego”. W zakresie zamówienia było utworzenie (napisanie) programu 

integrującego  Repozytorium  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  pozwalającego  na  udostępnianie 

danych  z  różnych  systemów  referencyjnych  w  Bibliotece  Jagiellońskiej.  Zamówienie  swoim 

zakresem obejmowało również instalację, konfigurację, wdrożenie, udzielenie gwarancji oraz 

prace utrzymaniowe związane ze stworzonym systemem. 

Ogłaszając postępowanie, Zamawiający w pkt 5) ust. 3 ppkt 3.1 SIWZ wskazał jako jedno z 

kryteriów  selekcji  posiadanie  przez  wykonawców  niezbędnego  doświadczenia.  Jako 

spełniających  to  kryterium  Zamawiający  kwalifikował  Wykonawców,  którzy  „w  okresie 


ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie  -  wykonali  należycie  co  najmniej  2 

zamówienia  (2  odrębne  kontrakty),  każde  obejmujące  swym  zakresem  zaprogramowanie  i 

wd

rażanie systemu informatycznego, o łącznej wartości min. 1.000.000 zł brutto”. 

Dowód: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający  przy  udzielaniu  zamówienia  zastosował  procedurę  odwróconą.  Wykonawca  - 

spółka  PCG  ACADEMIA  sp.  z  o.  o.  przedstawiła  Zamawiającemu  na  potwierdzenie  ww. 

wymagań  dot.  doświadczenia  wykaz  usług,  zgodnie  z  którym  posiada  doświadczenie  w 

postaci: 

wykonania usługi na rzecz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 

Szczecinie, 

wykonania  usługi  na  rzecz  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Wschodnioeuropejskiej  w 

Przemyślu (dalej: PWSW), 

których zakres, zgodnie z deklaracją wykonawcy miał obejmować m. in. zaprogramowanie i 

wdrażanie  systemu  informatycznego.  Wykonawca  ten  przedstawił  również  referencje  w 

postaci  pisma  Prorektora  Zachodnioeuropejskiego  Uniwersytetu  Technologicznego  w 

Szczecinie  potwierdzającego  należyte  wykonanie  zamówienia  oraz  protokół  odbioru 

dotyczącego drugiego ze wskazanych powyżej zamówień. 

Dowód: wykaz usług przedstawiony przez PCG Academia sp. z o. o. 

Dowód:  pismo  Prorektora  Zachodnioeuropejskiego  Uniwersytetu  Technologicznego  w 

Szczecinie  

Dowód:  protokół  dostawy  na  rzecz  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Wschodnioeuropejskiej  w 

Przemyślu 

Zauważyć  jednak  należy,  że  z  przedstawionego  protokołu  dotyczącego  dostawy  na  rzecz 

PWSW wynika, że zamówienie to obejmowało „zakup sprzętu informatycznego, niezbędnych 

licencji programów komputerowych dydaktyki i rekrutacji na system obsługi e-usług oraz ich 

wdrożenie  oraz  usługa  uruchomienia  systemów".  Protokół  ten  nie  potwierdza  posiadania 

doświadczenia w wymaganym przez, Zamawiającego zakresie w postaci „zaprogramowania i 

wdrażania systemu informatycznego". 

Odwołujący  wskazuje,  że  zgodnie  z  definicją  dostępną  w  Słowniku Języka  Polskiego  PWN 

„zaprogramować”  oznacza  „opracować  program  komputerowy  dla  jakiegoś  urządzenia”,  a 

więc  stworzyć,  napisać  taki  program.  Definicja  ta  jest  również  zgodna  z  potocznym 

znaczeniem słowa „zaprogramować" odnoszącego się do prac programistycznych. 


Dowód: wydruk z internetowego Słownika Języka Polskiego PWN 

Co więcej, zgodnie z orzecznictwem KIO, przepis art. 22 d ust. 1 ustawy PZP ma charakter 

funkcjonalny.  Kryteria  selekcji  ustalone  przez  Zamawiającego  pełnią  bowiem  funkcję 

weryfikacji, czy dany Zamawiający będzie w stanie wykonać dane zamówienie. 

Co  za  tym  idzie,  w  niniejszym  postępowaniu  nie  będą  spełniać  wymagań  Zamawiającego 

określonych w SIWZ dostawy i usługi obejmujące swoim zakresem jedynie udzielenie licencji 

na  istniejące  już  oprogramowanie  ani  tym  bardziej  udzielenie  licencji  na  oprogramowanie 

dostępne  w  oficjalnych  kanałach  dystrybucji  producentów.  Nie  wiąże  się  z  tym  bowiem 

zaprogramowanie systemu informatycznego;. Samo udzielenie licencji nie jest i nie powinno 

zostać  uznane  za  tożsame  z  napisaniem  oprogramowania,  jest  bowiem  czynnością 

wielokrotnie mniej skomplikowaną, a podmiot, który udzielił licencji może nie mieć kwalifikacji 

aby zaprogramować i wdrożyć system. 

Dodatkowo,  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego,  doświadczenie,  którym  powinni 

wykazywać  się  wykonawcy  obejmuje  2  zamówienia,  które  w  swoim  zakresie  mają 

zaprogramowania i wdrażanie systemu informatycznego, o łącznej wartości 1 mln zł. Wartość 

prac programistycznych i wdrożeniowych w zamówieniu na rzecz PWSW nie osiągała łącznie 

wartości  1  mln  zł,  była  niższa  niż  nawet  niż  połowa  tej  wartości. Wynika to  wprost  z  oferty 

cenowej złożonej przez PCG Academia sp. z o. o. w postępowaniu, na referencje pochodzące 

z  którego  powołuje  się oferent. W  ofercie cenowej  PCG  Academia  sp.  z  o.  o.  przedstawiła 

zestawienie cenowe, z którego wynika wartość poszczególnych elementów zamówienia. 

Dowód:  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nr  PWSW-DATSZ/382/04/17 

prowadzonego - przez PWSW 

Dowód:  Załącznik  nr  5  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nr  PWSW-

DATSZ/382/04/17  prowadzonego  przez  PWSW- 

Opis  przedmiotu  Zamówienia  Dowód: 

Załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr PWSW-DATSZ/382/04/17 

prowadzonego przez PWSW- 

wzór umowy 

Dowód:  oferta  PCG  Academia  sp.  z  o.  o.  w  postępowaniu  nr  PWSW-DATSZ/382/04/17 

prowadzonym przez PWSW 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający, wobec wątpliwości co do rzeczywistego zakresu 

prac realizowanych przez PCG ACADEMIA 

sp. z o. o. w ramach zamówienia na rzecz PWSW 

(z uwagi na niejasności wynikające z protokołu), zobowiązany był na podstawie art. 26 ust. 3 

ustawy PZP wezwać przedmiotowego; wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do posiadanego 

doświadczenia  i  przedstawionych  dokumentów  oraz  przedstawienia  dokumentów 

potwierdzających ich należyte wykonanie.  


Zamawiający zaniechał jednak wykonania tego kroku. 

Referencje  i  protokoły  przedstawiane  przez  wykonawców  w  postępowaniu  najczęściej  nie 

zawierają  wszystkich  wymaganych  elementów,  z  podaniem  ich  wartości.  Konieczność 

pozyskiwania tak szczegółowych dokumentów - listów referencyjnych czy protokołów odbioru 

oznaczałoby  w  praktyce  konieczność  każdorazowego  pozyskiwania  od  nowa  takich 

dokumentów  na  potrzeby  konkretnego  postępowania.  Dlatego  Zamawiający,  zgodnie  z 

orzecznictwem  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  nie  wymagał  tak  szczegółowego  dokumentu. 

Po

nieważ jednak przedstawione dowody, w postaci protokołu odbioru, z uwagi na ich treść, w 

praktyce nie stanowią dowodu potwierdzającego z całą pewnością należytego wykonanie prac 

w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, Zamawiający również w celu wyjaśnienia tej 

wątpliwości  powinien  był  na  podstawie art.  26  ust.  3 ustawy  PZP  wezwać przedmiotowego 

wykonawcę  do  złożenia  wyjaśnień  co  do  posiadanego  doświadczenia  i  przedstawionych 

dokumentów oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie. 

Zamawiający zaniechał jednak wykonania tego kroku również w tym zakresie. 

Zamawiający,  nie  wzywając  do  udzielenia  wyjaśnień  i  przedstawienia  wykazu  dostaw 

obejmującego odpowiednie doświadczenie i dowodów na  ich należyte wykonanie, nie mógł 

więc w sposób należyty ocenić spełnianie przez oferenta kryteriów selekcji i nie spostrzegł, że 

nie są one spełnione w przypadku PCG ACADEMIA sp. z o. o. Przedmiotem postępowania 

prowadzonego przez PWSW i realizowanego przez PCG ACADEMIA sp. 

z o. o. było bowiem 

„zakup sprzętu informatycznego, niezbędnych licencji programów komputerowych dydaktyki 

na  system  obsługi  e-usług  oraz  ich  wdrożenie  oraz  usługa  uruchomienia  systemów". 

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  tamtego  Zamówienia  oraz  Opis  Przedmiotu  Zamówienia 

obejmowała jedynie dostawę licencji na gotowy system i w swoim zakresie nie obejmowała 

napisania systemu. 

Zamówienie,  którego  wykonanie  przedstawił  oferent  PCG  ACADEMIA  sp.  z  o.  o.  jako 

potwierdzenie  posiadania odpowiedniego doświadczenia do realizacji umowy w postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Zamawiającego  znacznie  różni  się  zakresem  również  od  zamówienia, 

które  udzielić  zamierza  Zamawiający.  Zgodnie  z  opisem  Zamawiającego,  Zamawiający 

posiada  kilka  różnych,  niezależnych  od  siebie  i  służących  do  innych  celów  systemów 

informatycznych,  których  używa  w  pracy  Biblioteki  Jagiellońskiej.  W  ramach  ogłoszonego 

postępowania,  wykonawca  zobowiązany  będzie  do  napisania  dodatkowego  systemu 

informatycznego, w ramach którego nastąpi zintegrowanie używanych dotychczas systemów. 

Przyszły system będzie umożliwiać swobodną komunikację, wymianę informacji, przesyłanie 

danych i zaciąganie ich pomiędzy posiadanymi już systemami. Zauważyć należy, że każdy 

system informatyczny pod kątem budowy technicznej posiada odrębną, swoistą dla danego 


systemu

, architekturę (budowę, strukturę) baz danych i odrębną architekturę samego systemu. 

Napisanie systemu będącego integratorem jest jednym z bardziej skomplikowanych działań 

programistycznych,  ponieważ  w  jego    ramach  trzeba  „połączyć  w  jedną  całość”  różne 

architektury  i  w  taki  sposób  zdefiniować  i  zaprogramować  przepływ  danych,  aby  nie 

powstawały błędy komunikacyjne, a dane istniejące już w posiadanych przez Zamawiającego 

systemach  nie  uległy  zniszczeniu.  Dodatkowo,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

prowadzone przez Zamawiającego obejmuje swoim zakresem udzielenie gwarancji oraz usług 

utrzymania na stworzony system. Jest to również bardzo skomplikowane zadanie. Systemy 

informatyczne  posiadane  przez  Zamawiającego,  które  wykonawca  będzie  miał  za  zadanie 

zintegrować  podlegają  bowiem  ciągłym  procesom  doskonalenia,  są  usprawniane,  a  ich 

producenci  u

suwają  istniejące  w  nich  błędy.  Każda  zmiana  w  takim  systemie  oznacza 

potencjalnie ryzyko wystąpienia błędów lub konieczności wykonania działań prewencyjnych w 

napisanym  systemie  integrującym  dane  z  takiego  programu.  Ryzyko  jest  tym  większe,  że 

producenci  integrowanych  systemów  nie  są  zobowiązani  do  dokonywania  jakichkolwiek 

uzgodnień  z  wykonawcą  systemu  integrującego,  przykładowo  mogą  wprowadzić  zmiany  w 

architekturze bazie danych. Wykonawca natomiast, z uwagi na szybkość reakcji wymaganą 

przez  Zamaw

iającego,  będzie  zobowiązany  do  dokonania  zmian  nawet  w  weekend  i 

p

osiadania cały czas dostępnych osób zdolnych wykonać takie prace.''  

Z kolei, przyglądając się zamówieniu PGG ACADEMIA sp. z o. o. na rzecz PWSW, którego 

protokół odbioru został przedstawiony przez ww. oferenta należy stwierdzić, że zakresem tego 

zamówienia była w pierwszej kolejności dostawa wysokiej klasy sprzętu do serwerowni, a w 

dalszej zakup i dostarczenie licencji z 

autoryzowanego kanału dystrybucji i następnie usługi 

polegające  na  ich  wdrożeniu  (o  wartości  poniżej  500.000  zł).  PCG  ACADEMIA  sp.  z  o.  o. 

działało więc w realizacji ww. zamówienia jak pośrednik, dystrybutor, łączący zakupy z różnych 

źródeł i sprzedający je na rzecz swojego Klienta z niewielką wartością dodaną w postaci usługi 

wdrożenia. Działania wykonywane w ramach tego zamówienia były zupełnie inne niż działania, 

które zobowiązany będzie do wykonania Wykonawca w ramach postępowania prowadzonego 

przez Zamawiającego. Stopień ich skomplikowania jest niewspółmiernie mniejszy. 

Co  więcej,  nawet,  gdyby  oferent  wykonywał  w  tym  zamówieniu  prace  dostosowawcze  w 

oprogramowaniu dostarczanym  dla PWSW  w  ramach  migracji  danych lub któregokolwiek  z 

innych  usług  które  świadczył,  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  dla  tego 

zamówienia nie zostało to uwzględnione, co dowodzi pomijalności tych prac w świetle całości 

zamówienia.  Ich  wartość,  łącznie  z  wdrożeniem  była  niższa  niż  wymagany  przez 

Zamawiającego 1 mln zł, niższa nawet niż połowa tej kwoty. Ciężko więc porównywać drobne 

dostosowania programistyczne do napisania całego skomplikowanego systemu integrującego 

dane z różnych źródeł i o różnej architekturze wraz z usługami gwarancji i utrzymania przy 


zmieniających się programach, które ten system ma integrować. Nie tylko więc przedstawiony 

przez wykonawcę PCG ACADEMIA sp. z o. o. protokół dotyczy zupełnie innego zamówienia 

niż,  wymagane.  Trudno  nawet  dopatrywać  się  jakichkolwiek  oznak  równoważności  takiego 

doświadczenia z doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego jako kryterium selekcji. 

Gdyby Zamawiający postąpił zgodnie z przepisami ustawy PZP, z pewnością zauważyłby tą 

okoliczność  i  nie  dopuścił  by  wykonawca  nie  posiadający  odpowiedniego  doświadczenia 

wykonywał zlecane przez niego Zamówienie. 

Dowód:  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nr  PWSW-DATSZ/382/04/17 

prowadzonego przez PWSW 

Dowód:  Załącznik  nr  5  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nr  PWSW-

DATSZ/382/04/17 i j 

–V prowadzonego przez PWSW - Opis przedmiotu Zamówienia 

Dowód:  Załącznik  nr,  12  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nr  PWSW-

DATSZ/382/04/17 prowadzonego przez PWSW - 

wzór umowy 

Dowód:  oferta  PCG  Academia  sp.  z  o.  o.  w  postępowaniu  nr  PWSW-DATSZ/382/04/17 

prowadzonym przez PWSW 

Z powyższego wynika, że PCG ACADEMIA sp. z o. o. wpisując w wykazie usług służących 

udowodnieniu  spełnienia  wymagań  Zamawiającego  w  postaci  zaprogramowania  systemu 

przedstawiła nieprawdziwą informację. Ponieważ to sam wykonawca PCG ACADEMIA sp. z 

o. o. wykonywał prace, na które się powołuje, nastąpiło to, co najmniej, w wyniku rażącego 

niedbalstwa.  Co  za  tym  idzie,  Wykonawca  ten  powinien 

zostać  wykluczony  przez 

Zamawiającego, czego Zamawiający nie dokonał, naruszając tym samym art. 24ust. 1 pkt,16) 

ustawy PZP. 

Ponieważ oferent PCG ACADEMIA sp. z o. o. wyraźnie podał, że wykonał usługę polegającą 

na zaprogramowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego (zgodnie z wykazem usług), a w 

rzeczywistości nie obejmującą tego zakresu, naruszenie tego przepisu jest widoczne explicite. 

W oparciu o te inf

ormacje Zamawiający podjął decyzję o spełnieniu kryteriów selekcji i wyborze 

oferty PCG ACADEMIA sp. z 

o.o. jako najkorzystniejszej. Odwołujący wskazuje, że działanie 

to  wyczerpuje  jednocześnie  sytuację  opisaną  W  art.  24  ust.  1  pkt  17)  ustawy  PZP,  tj. 

prze

dstawienie informacji  wprowadzających w  błąd  Zamawiającego, mogących mieć wpływ 

na podejmowane przez niego decyzje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa. Zgodnie z orzecznictwem KIO w szczególności KIO 

747/18:  „Uznanie,  że  podanie  nieprawdziwej  informacji  dotyczącej  zamówienia 

realizowanego  na  rzecz  konkretnego  zamawiającego,  nie jest  wprowadzeniem  w  błąd  tego 


zamawiającego,  prowadziłoby  do  naruszenia  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wyk

onawców, o której mowa w art. 7 ust. 1 p.z.p.”. 

PCG ACADEMIA 

sp. z o. o. nie spełniał więc warunków udziału w postępowaniu, z uwagi na 

brak odpowiedniego, wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia. 

Dowód:.  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nr  PWSW-DATSZ/382/04/17 

prowadzonego przez PWSW 

Dowód:  Załącznik  nr  5  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nr  PWSW-

DATSZ/382/04/17 prowadzonego przez PWSW- 

Opis przedmiotu Zamówienia  

Dowód:  Załącznik  nr  12  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  nr  PWSW-DA 

TSZ/382/04/17 prowadzonego przez PWSW - 

wzór umowy 

Dowód:  oferta  PCG  ACADEMIA  sp.  z  o.  o.  w  postępowaniu  nr  PWSW-DATSZ/382/04/17 

prowadzonym przez PWSW 

Biorąc  pod  uwagę,  że  Zamawiający  pomimo  niejasności  w  przedstawionych  dowodach 

ma

jących wykazać posiadanie przez oferenta doświadczenia, nie wezwał PCG  ACADEMIA 

sp. z o. o. do złożenia wyjaśnień i przedstawienia odpowiednich dowodów na wykonanie usług, 

potraktował  on  uczestników  postępowania  w  sposób  wybiórczy,  bez  zachowania  równości 

(zachowanie to preferowało PCG ACADEMIA sp. z o. o.). Zgodnie z orzecznictwem KIO, w 

szczególności  KIO  1143/18:  „Zawarte  w  art.  7  ust.  1  p.z.p.  zasady  równego  traktowania 

wykonawców, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości nie są zachowane, jeśli zamawiający 

inaczej  traktuje  wykonawców  znajdujących  się  w  takiej  samej  sytuacji,  innymi  słowy  w 

zależności  od  tożsamości  wykonawcy  różnicuje  konsekwencje  takiego  samego  stanu 

faktycznego lub prawnego, w jakim znajdują się wykonawcy." 

Takie  działanie  Zamawiającego,  które  preferuje  PCG  ACADEMIA  sp.  z  o.  o.  uzasadnia 

również zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP w związku 

z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy PZP. 

Mając na uwadze powyższe, odwołujący wnosi jak we wstępie. 

W załączeniu do odwołania znajdują się: 

pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej; 

dowód uiszczenia opłaty za odwołanie, 

dowód przekazania Zamawiającemu kopii niniejszego odwołania, 

odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego Odwołującego. 


Pismem z dnia 8 kwietnia 2019 r. stanowisko w sprawie 

przedstawił zamawiający 

przez  

– częściowe uwzględnienie odwołania. 

Działając imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie art. 186 ust. 1 i 2 ustawy z 29 

stycznia 2014 r:  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej 

dalej „Pzp," zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie złożone przez odwołującego. 

Zamawiający  uwzględnia  zarzuty  Odwołującego  w  zakresie  zaniechania  wezwania 

Wykonawcy  PCG  ACADEMIA  sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Jasionce  do  złożenia  wyjaśnień  i 

uzupełnienia wykazu dostaw i dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie. 

Wobec powyższego w ocenie Zamawiającego zasadne jest:  

1. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz:   

2.  wezwania  PCG  ACADEMIA  sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Jasionce  do  złożenia  wyjaśnień  w 

zakresie  przedstawionego  wykazu  dostaw  oraz  dowodów  potwierdzających  ich  należyte 

wykonanie z tym ze wskazaniem nowego innego n

iż dotychczas zamówienia 

3. powtórzenie czynności oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej.  

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w części dotyczącej pozostałych zarzutów.  

Na wypadek cofnięcia przez odwołującą nie uwzględnionych zarzutów i niezłożenia sprzeciwu 

przez  Przystępującego  na  podstawie  art.  186  ust.  4  i  3a  ustawy  Pzp  odwołujący  wniósł    o 

umorzenie postępowania na  posiedzeniu niejawnym  bez  obecności  stron oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego. 

Odwołaniem  z  dnia  28  marca  2019  r.  Silvermedia  S.A.  z  siedzibą  w  Krakowie  złożyła 

odwołanie od czynności podjętych przez Zamawiającego polegających na:   

wyborze  oferty  PCG  ACADEMIA 

sp.  z  o,  o,  z  siedzibą  w  Jasionce  jako 

najkorzystniejszej  pomimo faktu,  że wykonawca ten  podlega wykluczeniu z    zaś 

złożona przez niego oferta podlega odrzuceniu 

wykluczeniu wykonawcy PCG ACADEMIA 

sp. z o, o. z siedzibą w Jasionce pomimo 

faktu,  że  Wykonawca  tan  .w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  a  także  zaniechania  czynności 

wykluczenia    PCG  Academia  sp.  z  o.  o,  z  postępowania,  pomimo  faktu,  że 

Wykonawca ten w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez  Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 


zaniechaniu wykluczenia wykonawcy PCG ACADEMIA 

sp. z o. o. z postępowania, 

pomimo  faktu,  że  Wykonawca  ten  nie  wykazał  spełniania  warunku  posiadania  

koniecznego do wykonania zamówienia   

zaniechaniu  wezwania  wykonawcy  PCG  ACADEMIA 

sp.  z  o.  o,  do  złożenia 

w

yjaśnień i uzupełnień wykazu dostaw i dowodów potwierdzających ich należyte 

wykonanie. 

W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący, wniósł o uwzględnienie odwołania i unieważnienie 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  przez  Zamawiającego;  a  także  nakazanie 

Zamawiającemu   

Powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 

Wykluczenie PCG ACADEMIA 

sp. z o.. o. z postępowania,  

Odrzucenie oferty PCG ACADEMIA sp. z o, o.  

ewentualnie o nakazanie Zamawiającemu:  

4)  wezwania  PCG  ACADEMIA 

SP,  z  o.  o.  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących 

przedstawionego  wykazu  dostaw  oraz  dowodów  potwierdzających  ich  należyte 

wykonanie) ze wskazaniem nowego, innego niż dotychczas zamówienia, 

powtórzenie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  spośród  nie  podlegających  

ofert złożonych przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania. 

Ponadto skarżąca wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania odwoławczego 

wraz z kosztami zastępstwa w postępowaniu przez pełnomocnika.   

Na uzasadnienie swojego stanowiska od

wołująca wskazała, iż z przedłożonego przez PCG 

ACADEMIA  sp.  z  o.  o.  protokołu  dostawy  na  rzecz  Państwowej  Wyższej  Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu wynika, że przedmiotem zrealizowanego zamówienia był 

„zakup sprzętu informatycznego, niezbędnych licencji programów komputerowych dydaktyki i 

rekrutacji  na  system  obsługi  e-usług  oraz  ich  wdrożenie  oraz  obsługa  systemów”.  Nie 

potwierdzono  zatem  doświadczenia  w  zaprogramowaniu  i  wdrażaniu  systemu 

informatycznego. 

Do  postępowania  odwoławczego  -  po  stronie  Zamawiającego  przystąpił  Wykonawca  „PCG 

ACADEMI. sp. z o. o. z siedzibą w Jasionce.  

Stanowisko Zamawiającego  

W ocenie Zamawiającego zarzuty Odwołującej zasługują w części na uwzględnienie.  


Analiza treści odwołania i dokumentacji postępowania prowadzonego przez PWSW prowadzi 

do wniosku, iż zasadnym jest ustalenie czy w ramach zrealizowanego przez PCG ACADEMIA 

sp.  z,  o.  o. 

na  rzecz  PWSW  zamówienia  prowadzone  były  prace  polegające  na 

zaprogramowaniu systemu informatycznego". 

Niezasadny jest jednak zarzut, 

iż wymagana przez Zamawiającego wartość  1.000.000,00 zł 

dla wykazania stosownego doświadczenia dotyczy zamówień obejmujących swoim zakresem 

wyłącznie  zaprogramowanie  i  wdrażanie  systemu  informatycznego.  Zamawiający  żądał 

wykazania, iż Wykonawca należycie co najmniej dwa zamówienia (dwa odrębne kontrakty), 

każde obejmujące swym zakresem zaprogramowanie i wdrażanie systemu informatycznego, 

Wyrażenie  „obejmujące  swym  zakresem”  nie  oznacza  jednak,  że  zamówienie  nie  może 

obejmować innego zakresu rzeczowego. 

Jeżeli Odwołujący miał jakiekolwiek wątpliwości co do treści SIWZ. mógł w stosownym czasie 

wystąpić o wyjaśnienie zapisów. 

Wobec  powyższego  wniosek  skarżącej  o  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  przez  Zamawiającego,  a  także  wezwanie  PCG  Academia  sp.  z  o.  o.  do 

złożenia  wyjaśnień  dotyczących  przedstawionego  wykazu  dostaw  oraz  dowodów 

potwierdzających  ich  należyte  wykonanie,  ze  wskazaniem  nowego,  innego  niż  dotychczas 

zamówienia, a następnie powtórzenie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej spośród nie 

podlegających  odrzuceniu  ofert  złożonych  przez  Wykonawców  nie  podlegających  

wykluczeniu z postępowania jest zasadny. 

Na obecnym etapie jednak przedwczesne jest żądanie wykluczenia PCG Academia sp. z o.  

o. z postępowania oraz Odrzucenia złożonej przez owego Wykonawcę oferty. W tym zakresie 

wniesiono 

o oddalenie odwołania. 

Podsumowując celem dalszej weryfikacji oferty Wykonawcy PCG ACADEMIA z o. o. z siedzibą 

w  Jasionce  zasadne  jest  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  oraz 

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego na zasadach określonych w P.z.p. 

Informacja  o  uwzględnieniu  zarzutów  została  przekazana  faksem  i  drogą  elektroniczną 

wszystkim uczestnikom postępowania zamówieniowego. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła 

Odwołujący  wnosząc  odwołanie  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  szeregu  przepisów 

ustawy Pzp to jest art.24 ust.1 pkt 12, pkt 16 i pkt 17 oraz art.7 ust.1 i ust. 3 oraz opcjonalnie 

art.26 ust.3 tejże ustawy. 


Powyższe  zarzuty  formalne  i  prawne  odwołujący  sformułował  w    związku  z  wyborem 

najkorzystniejszej oferty nie jego tylko konkurenta to jest przystępującego w sprawie po stronie 

zamawiającego. W ocenie odwołującego wykonawca wybrany to jest przystępujący w sprawie 

nie 

wykazał wymaganego doświadczenia zawodowego niezbędnego do realizacji zamówienia 

a  wymaganego  postanowieniami  SIWZ. 

Zamawiający  sformułował  następujące  wymagania 

wobec wykonawców ubiegających się o zamówienie ” Ogłaszając postępowanie, Zamawiający 

w  pkt  5)  ust.  3  ppkt  3.1 

SIWZ  wskazał  jako  jedno  z  kryteriów  selekcji  posiadanie  przez 

wykonawców  niezbędnego  doświadczenia.  Jako  spełniających  to  kryterium  Zamawiający 

kwalifikował Wykonawców, którzy „w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert  o  udzielenie  z

amówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym 

okresie  - 

wykonali  należycie  co  najmniej  2  zamówienia  (2  odrębne  kontrakty),  każde 

obejmujące  swym  zakresem  zaprogramowanie  i  wdrażanie  systemu  informatycznego,  o 

łącznej wartości min. 1.000.000 zł brutto”. 

Odwołujący  w  złożonym  odwołaniu  przeprowadził  analizę  wykazu  wykonanych  usług  i 

złożonych referencji przyznając, że wobec ich treści budzą one wątpliwości czy wykonawca 

wybrany  faktycznie  posiada  doświadczenie  wymagane  postanowieniami  specyfikacji.  

Wykonawca wybrany przedstawił doświadczenie zawodowe z dwóch uczelni wyższych to jest 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i  Państwowa Wyższa Szkoła 

Wschodnioeuropejska  w  Przemy

ślu  (PWSW  w  Przemyślu).  W  ocenie  odwołującego 

doświadczenie  nabyte  w  PWSW  w  Przemyślu  nie  spełnia  wymagań  postawionych  w 

specyfikacji  a  przynajmniej  powoduje  wątpliwości,  które  powinny  być  rozstrzygnięte  przez 

zamawiającego  w  trybie  art.26  ust.3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Sporna  kwestia 

dotyczy  okoliczności,  czy  wykonawca  wybrany  w  ramach  przedstawionego  doświadczenia 

wykonywał czynności programowania na zasobach zamawiającego PWSW w Przemyślu czy 

tylko dostarczył gotowe programy informatyczne, ich licencje i je wdrożył.  

Z kolei zamawiaj

ący w odpowiedzi na odwołanie w trybie art.186 ust.1 ustawy Pzp pismo z 

dnia  08  kwietnia  2019  r. 

uwzględniając  w  zakresie  doświadczenia  zawodowego  zarzuty 

odwołania  stwierdził  co  następuje”  Analiza  treści  odwołania  i  dokumentacji  postępowania 

prowadzonego 

przez PWSW prowadzi do wniosku, iż zasadnym jest ustalenie czy w ramach 

zrealizowanego przez PCG ACADEMIA sp. z o. o. na rzecz PWSW zamówienia prowadzone 

były prace polegające na zaprogramowaniu systemu informatycznego. Niezasadny jest jednak 

zarzut,  iż  wymagana  przez  Zamawiającego  wartość    1.000.000,00  zł  dla  wykazania 

stosownego  doświadczenia  dotyczy  zamówień  obejmujących  swoim  zakresem  wyłącznie 

zaprogramowanie  i  wdrażanie  systemu  informatycznego.  Zamawiający  żądał  wykazania,  iż 

Wykonawca wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia (dwa odrębne kontrakty), każde 

obejmujące  swym  zakresem  zaprogramowanie  i  wdrażanie  systemu  informatycznego, 


Wyrażenie  „obejmujące  swym  zakresem”  nie  oznacza  jednak,  że  zamówienie  nie  może 

obejmować  innego  zakresu  rzeczowego.  Wobec  powyższego  wniosek  skarżącej  o 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  przez  Zamawiającego,  a  także 

wezwanie PCG ACADEMIA 

sp. z o. o. do złożenia wyjaśnień dotyczących przedstawionego 

wykazu  dostaw  oraz  dowodów  potwierdzających  ich  należyte  wykonanie,  ze  wskazaniem 

nowego, innego niż dotychczas zamówienia, a następnie powtórzenie czynności wyboru oferty 

najkorzystniejszej spośród nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych przez Wykonawców 

nie podlegających  wykluczeniu z postępowania jest zasadny”. 

Reasumując  zamawiający  w  części  uwzględnił  zarzuty  odwołania  unieważniając  wybór 

najkorzystniejszej  oferty,  obligując  się  do  wezwania  wykonawcy  wybranego  do  wyjaśnienia 

bądź uzupełnienia dokumentów w zakresie wykazu dostaw w trybie art.26 ust.3 ustawy Pzp i 

powtórzenia badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający  jednocześnie  przywołał  art.186  ust.3  a  ustawy  Pzp  na  okoliczność  spełnienia 

warunków do umorzenia postępowania odwoławczego.    

W  okolicznościach  niniejszej  sprawy  na  rozprawie  wobec  braku  cofnięcia  pozostałych 

zarzutów  odwołania  Izba  rozpoznała  zarzuty,  których  podstawę  do  rozpoznania  stanowi  

art.186 ust.4 ustawy Pzp. to jest odwołujący nie cofnął pozostałych zarzutów odwołania a ich 

merytoryczne uzasadnienie stanowi art.24 ust.1 pkt 16 i pkt 17 ustawy Pzp. 

Na tę okoliczność 

Izba  przywołuje  zasadniczy  a  wręcz  jedyny  fragment  uzasadnienia  odwołania  o  treści:    „Z 

powyższego  wynika,  że  PCG  ACADEMIA  sp.  z  o.  o.  wpisując  w  wykazie  usług  służących 

udowod

nieniu  spełnienia  wymagań  Zamawiającego  w  postaci  zaprogramowania  systemu 

przedstawiła nieprawdziwą informację. Ponieważ to sam wykonawca PCG ACADEMIA sp. z 

o. o. wykonywał prace, na które się powołuje, nastąpiło to, co najmniej, w wyniku rażącego 

niedbals

twa.  Co  za  tym  idzie,  Wykonawca  ten  powinien  zostać  wykluczony  przez 

Zamawiającego, czego Zamawiający nie dokonał, naruszając tym samym art. 24 ust. 1 pkt16) 

ustawy PZP. Ponieważ oferent PCG ACADEMIA sp. z o. o. wyraźnie podał, że wykonał usługę 

polegającą na zaprogramowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego (zgodnie z wykazem 

usług),  a  w  rzeczywistości  nie  obejmującą  tego  zakresu,  naruszenie  tego  przepisu  jest 

widoczne  explicite.  W  oparciu  o  te  informacje  Zamawiający  podjął  decyzję  o  spełnieniu 

kryteriów  selekcji  i  wyborze  oferty  PCG  ACADEMIA  sp.  z  o.o.  jako  najkorzystniejszej. 

Odwołujący wskazuje, że działanie to wyczerpuje jednocześnie sytuację opisaną w art. 24 ust. 

1 pkt 17) ustawy PZP, tj. przedstawienie informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, 

mogących mieć wpływ  na podejmowane przez  niego decyzje w  postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa. Zgodnie z orzecznictwem 

KIO w szczególności KIO 1747/18: „Uznanie, że podanie nieprawdziwej informacji dotyczącej 


zamówienia realizowanego na rzecz konkretnego zamawiającego, nie jest wprowadzeniem w 

błąd tego zamawiającego, prowadziłoby do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców, o której mowa w art. 7 ust. 1 p.z.p.”. 

Izba  doko

nując  oceny  tak  sformułowanego  uzasadnienia  odwołania  do  spełnienia  się 

przesłanek  z  art.24  ust.1  pkt  16  jak  i  jednocześnie  pkt  17  ustawy  Pzp    uznaje  je  za  nie 

wystarczające  do  udowodnienia  jednocześnie  „zamierzonego  działania”,  „rażącego 

niedbalstwa”  czy  też  „lekkomyślności”,  ”niedbalstwa”.  Przez  sam  fakt,  że  to  wykonawca 

wybrany  wykonywał  osobiście  zamówienie,  nie  można  mu  przypisywać  automatycznie 

wymienionych  w  tych  przepisach 

zachowań  w  postaci  „zamierzonego  działania”,  „rażącego 

niedbalstwa”  czy  też  „lekkomyślności”,  ”niedbalstwa”,  wprowadzających  zamawiającego  w 

błąd.  Tym  bardziej,  że  bezpośrednio  po  tak  przeprowadzonych  wywodach  odwołujący  w 

odwołaniu  stwierdza:  ”Biorąc  pod  uwagę,  że  Zamawiający  pomimo  niejasności  w 

przedstawionych dowodach mających wykazać posiadanie przez oferenta doświadczenia, nie 

wezwał  PCG  ACADEMIA  sp.  z  o.  o.  do  złożenia  wyjaśnień  i  przedstawienia  odpowiednich 

dowodów  na  wykonanie  usług,  potraktował  on  uczestników  postępowania  w  sposób 

wybiórczy, bez zachowania równości (zachowanie to preferowało PCG ACADEMIA sp. z o. 

o.). Zgodnie z orzecznictwem KIO, w szczególności KIO 1143/18: „Zawarte w art. 7 ust. 1 p.z.p. 

zasady  równego  traktowania  wykonawców,  uczciwej  konkurencji  oraz  przejrzystości  nie  są 

zachowane, jeśli zamawiający inaczej traktuje wykonawców znajdujących się w takiej samej 

sytuacji, innymi słowy w zależności od tożsamości wykonawcy różnicuje konsekwencje takiego 

samego stanu faktycznego lub prawnego, w 

jakim znajdują się wykonawcy." Takie działanie 

Zamawiającego,  które  preferuje  PCG  ACADEMIA  sp.  z  o.  o.  uzasadnia  również  zarzut 

naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP w związku z art. 7 ust. 1 i 

3 ustawy PZP.

” 

Izba podsumowując te wywody odwołania oraz na podstawie przeprowadzonych dowodów w 

sprawie  w  trakcie  rozprawy  nie  znalazła  podstaw  do  uwzględnienia  odwołania  w  zakresie 

naruszenia  art.24  ust.1  pkt  16  i  17  ustawy 

Prawo zamówień  publicznych.  Pominąwszy  fakt 

braku opisania 

w odwołaniu na czym polegało jednoczesne spełnienie tylu przesłanek, czy to 

„zamierzone działanie”, „rażące niedbalstwo” czy też „lekkomyślność”, ”niedbalstwo”. Bowiem 

samo  przywołanie  tych  przesłanek  z  ustawy  nie  może  zastąpić  ich  udowodnienia  w 

zachowaniu wykonawcy wybranego.  

Po pierwsze sam  odwołujący  na  rozprawie przedstawił  pismo z  dnia 10.04.2019 roku  L.dz. 

PWSW-

DZPI/0152/3/19 Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w 

sprawie zamówienia realizowanego przez wykonawcę wybranego/przystępującego z którego 

wynika,  „że  w  ramach  wykonanej  dostawy  dostarczone  zostały  licencje  i  gotowy  system 


wymagający  konfiguracji  i  wdrożenia.  W  ramach  wdrożenia  wykonywane  były  prace 

programistyczne  dostosowujące  system  do  naszych  potrzeb.”  Ponadto  z  przedstawionej 

definicji  Słownika  języka  polskiego  PWN  przez  samego  odwołującego  wynika,  że  przez 

„zaprogramować” należy nie tylko rozumieć ”opracować program komputerowy dla jakiegoś 

urządzenia:  ale  też:  „ustawić  parametry  pracy  urządzenia”.    Ponadto  przystępujący  na 

rozprawie przedłożył dowód: pismo z dnia 2 kwietnia 2019 roku Państwowej Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zgodnie z którym „Zakres zadań wykonywanych przez 

firmę PCG Academia sp. z o.o. obejmował m.in. prace programistyczne (zaprogramowanie),  

wdrożeniowe  oraz  serwisowe  w  następujących  obszarach  i  modułach”(…).  „a  wartość 

zaprogramowania  i  wdrożenia  wraz  z  dostawą  licencji  wykonanych  przez  PCG  Academia 

przekroczyła 990.000,00zlotych brutto.” 

W tym stanie rzeczy Izba nie ma podstaw do orzeczenia o naruszeniu 

przez zamawiającego 

art.24  ust.1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp. 

przy  badaniu  wykazu  usług  i  referencji  przedłożonych 

przez wykonawcę wybranego/ przystępującego. Po pierwsze w związku z samym odwołaniem 

gdzie  odwołujący  stwierdza  m.in.  wobec  wątpliwości  co  do  wykazu  usług  zamawiający 

powinien zastosować art.26 ust.3  ustawy Prawo zamówień publicznych. Po drugie Izba nie 

znajduje  podstaw  do  uwzględnienia  powyższych  zarzutów  odwołania,  wobec 

przeprowadzonego postępowania dowodowego na rozprawie a opisanego powyżej, zarówno 

z dokumentów przedłożonych przez odwołującego jak i przystępującego, gdzie mowa jest o 

programowaniu.  Niemniej  oceny  tych  zamówień  w  kontekście  wymaganego  doświadczenia 

zawodowego podjął się zamawiający uwzględniając w tym zakresie odwołanie (art.26 ust.3 w 

związku z art.24 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp.) 

Podsumowując  wobec  częściowego  uwzględnienia  odwołania  przez  zamawiającego  przez 

przyznanie naruszenie art.26 ust.3 ustawy Pzp i:  

1. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz:   

2.  wezwania  PCG  ACADEMIA  sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Jasionce  do  złożenia  wyjaśnień  w 

zakresie  przedstawionego  wykazu  dostaw  oraz  dowodów  potwierdzających  ich  należyte 

wykonanie z tym ze wskazaniem nowego innego niż dotychczas zamówienia 

3. powtórzenie czynności oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej, 

Izba  oddala  odwołanie  w  części  dotyczącej  pozostałych  nieuwzględnionych    zarzutów  o 

naruszenie  art.24  ust.1  pkt  16  i  17  w  tym  art.  7  ust.1  i  ust.3 

ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych.  

Słuszne jest stwierdzenie zamawiającego, że „Na obecnym etapie jednak przedwczesne jest 

żądanie wykluczenia PCG Academia sp. z o.  o. z postępowania oraz Odrzucenia złożonej 


przez  owego  Wykonawcę  oferty.  (…)  Podsumowując  celem  dalszej  weryfikacji  oferty 

Wykonawcy  PCG  ACADEMIA  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Jasionce  zasadne  jest  unieważnienie 

czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  oraz  przeprowadzenie  postępowania 

wyjaśniającego na zasadach określonych w P.z.p. 

Reasumując  powyższe  Izba  na  mocy  art.192  ust.2  ustawy  Pzp.,  nie  znajduje  podstaw  do 

uwzględnienia odwołania.  

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10 w związku z 

art.186 ust.6 pkt 4) lit.a) ustawy Pzp 

oraz § 3 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. Dz. U. 2018r. 

poz.972)  zaliczając  uiszczony  wpis  przez  odwołującego  w  kwocie  15.000,00  zł.  w  koszty 

postępowania odwoławczego. Zamawiający nie złożył wniosku kosztowego.  

Przewodniczący:      …………………………………. 


wiper-pixel