KIO 556/19 POSTANOWIENIE dnia 11 kwietnia 2019 r.

Data: 25 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 556/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Agnieszka Trojanowska 

Członkowie:   

Ryszard Tetzlaff 

Justyna Tomkowska 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na 

posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w Warszawie w dniu 11 kwietnia 

r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  29  marca 

2019r.  przez 

wykonawcę GISS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, ul. 

Kościuszkowców 63 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego 

Skarb Państwa - 2 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 110 

przy udziale wykonawcy KenBit K. 

i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. 

Żytnia 15 m. 22 zgłaszający swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt Kio 556/19 po stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie 

Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15 000zł. 

00  gr.  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  wykonawcy  GISS 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul. 

Kościuszkowców 63 tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od odwołania, 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.1986)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: ………………….. 

Członkowie:         ………………….. 

………………….. 


Sygn. akt KIO 556/19 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę  terminali  satelitarnych  VSAT  typu  SLAVE  zostało  wszczęte  ogłoszeniem 

opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  19  marca  2019r.  za 

numerem 2019/S 055-126439.  

W  dniu  29  marca  2019r.  wykonawca 

GISS  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą w Warszawie wniósł odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  (siwz).  Odwołanie  zostało  wniesione  przez  pełnomocnika 

działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  27  marca  2019r.  udzielonego  przez 

wiceprezesa  zarządu  ujawnionego  w  KRS  i  upoważnionego  do  samodzielnej  reprezentacji, 

zgodnie ze złożonym odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu 

w dniu 29 marca 2019r. 

W toku przedmio

towego postępowania naruszono następujące przepisy: 

1. art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy w zw. z art. 353(1) w. zw. z art. 5 oraz art. 

487  52  Kodeksu  cywilnego  w  związku  z  art.  139  ust.  1  Ustawy  przez  dokonanie  opisu 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny  i  niewyczerpujący,  nie  uwzględniający 

wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także w 

sposób  wewnętrznie  niespójny  oraz  nadmiernie  rygorystyczny  i  uniemożliwiający 

wykonawcom  dobór  rozwiązania  spełniającego  oczekiwania  zamawiającego  oraz  wycenę 

oferty,  a  także  przez  sporządzenie  Załącznika  nr  8  do  siwz  (Wzór  umowy)  w  sposób 

naruszający zasady współżycia społecznego w zakresie w jakim zamawiający: 

a) w pkt II OPZ (str. 12 z 42 OPZ) wymaga 

dostawy 6 kompletów „Dodatkowego wyposażenia 

terminali  VSAT  typu  SLAVE”,  w  sytuacji  gdy  dostawie  podlegać  będą  4  lub  6  kompletów 

terminali  VSAT,  a  jednocześnie  nie  przewidział  odrębnej  pozycji  Formularza  oferty  dla 

określenia wynagrodzenia za dostawę kompletu wyposażenia dodatkowego; 

b) 

w  §4  ust.  15  Załącznika  nr  8  do  siwz  (Wzór  umowy)  wskazuje  na  obowiązek 

przeprowadzenia szkolenia, a jednocześnie nie określił jego zakresu i nie przewidział odrębnej 

pozycji Formularza oferty dla określenia wynagrodzenia za jego przeprowadzenie; 

c) 

w §3 ust. 7 Załącznika nr 8 do siwz (Wzór umowy) określił, iż Wykonawca ponosi koszty 

związane z dostarczeniem próbki do badań, badaniami oraz przeprowadzonymi testami bez 

doprecyzowania, jakie badania, w jakim zakresie i w jakim 

laboratorium będą przeprowadzane, 

co uniemożliwia prawidłową wycenę oferty; 

d) 

w §16 ust. 1, 2 i 12 Załącznika nr 8 do siwz (Wzór umowy) ukształtował postanowienia w 

sposób  wskazujący  na  konieczność  zniszczenia  lub  zwrotu  zamawiającemu  wszelkich 


informacji  i 

dokumentów  wytworzonych  przez  wykonawcę  na  potrzeby  realizacji  umowy  i 

stanowiący,  iż  informacje,  dokumenty  wytworzone  przez  wykonawcę  na  potrzeby  realizacji 

umowy stanowią własność zamawiającego; 

e) 

w pkt 1.1. a) tiret drugi OPZ (str. 6 z 42 OPZ) wymaga w zakresie minimalnych wymagań 

dla rozwiązań równoważnych naprowadzania anteny w pionie w zakresie od 0° do 90°, co jest 

wymaganiem  niemożliwym  do  spełnienia,  jak  również  nie  spełnianym  przez  urządzenie 

preferowane  przez 

zamawiającego,  co  prowadzi  dodatkowo  do  naruszenia  zasad  uczciwej 

konkurencji; 

f) 

w pkt 1.1. a) tiret piąty OPZ (str. 6 z 42 OPZ) wymaga w zakresie minimalnych wymagań dla 

rozwiązań  równoważnych,  aby  komponenty  systemu  anteny  przeznaczone  do  pracy  na 

zewnątrz  pomieszczeń  (tzw.  ODU)  gwarantowały  pracę,  montaż  i  demontaż  w  zakresie 

temperatur  od  -

40°C,  co  jest  parametrem  niespełnionym  przez  urządzenie  wskazane  jako 

preferowane,  a  jednocześnie  niespójne  z  wymaganiami  dotyczącymi  zakresu  pracy  innych 

komponentów, dla których dolny zakres temperatury wynosi od -25 °C, lub od -20 °C; 

g) w pkt 1.1. c) tiret drugi punkt trzeci OPZ (str. 6 z 42 OPZ) wymaga w zakresie minimalnych 

wymagań  dla  rozwiązań  równoważnych  spełniania  przez  system  wymagania  DISA  dla 

systemów  TDMA,  co  prowadzi  ponadto  do  pozorności  dopuszczenia  rozwiązań 

równoważnych; 

h) w pkt 1.1. c) tiret drugi punkt czwarty OPZ (str. 6 z 42 OPZ) wymaga w zakresie minimalnych 

wyma

gań  dla  rozwiązań  równoważnych  spełnienia  wymagania  0.5dB  AR  dla  pasma  X,  co 

prowadzi ponadto do pozorności dopuszczenia rozwiązań równoważnych; 

i)  w  pkt  1.2.a)  OPZ  (str.  7  z  42)  wymaga  dostawy  nadajnika  Advantech  SSPBM-K2200, 

podczas  gdy  zgodnie  z  opublikowanymi  danymi  katalogowymi  brak  jest  produktów  tego 

producent

a  o  wskazanym  oznaczeniu,  a  jednocześnie  żadne  z  innych  możliwych  do 

zaoferowania nadajników pasma Ku o wymaganej przez zamawiającego mocy od producenta 

Advantech nie spełnia wymagania wzmocnienia o wartości minimum 70 dB (pkt 1.2 a) ppkt Ad 

a) 1.); 

j) w p

kt II.3 OPZ (str. 19 z 42) w zakresie wymagań minimalnych równoważności w stosunku 

do  prefe

rowanego  urządzenia  „TCD”  w  pkt  1.i  2.  wymaga  zapewnienia  regulowanego 

wzmacniacza L-Band w itorze RX i TX o minimalnym wzmocnieniu 30dB, podczas gdy w pkt 

4.1  Załącznika  nr  10  do  siwz  (na  str.  8  z  26)  w  pkt  d)  wymaga  się,  aby  takie  minimalne 

wzmocnienie wynosiło 24 dB, a powyższa funkcja realizowana była przez moduł TUJ; 

k) w pkt II.7 i II.8 OPZ (str. 35 i 36 z 42) podaje parametry dla wymaganych skrzyń Zarges 

Mitras

et  nie  odpowiadające  rzeczywistym  wartościom  podanym  przez  ich  producenta,  co 

prowadzi do wewnętrznej sprzeczności uniemożliwiającej wykonawcy złożenie oferty zgodnej 

z wymaganiami; 

l) na str. 39-

40 z 42 OPZ (oraz w Załączniku nr 1 do Umowy) wymaga i realizacji wsparcia 


technicznego  na  zasadzie  „zakontraktowanego  .ryczałtowo  wymiaru  roboczogodzin”,  bez 

wskazania,  jaka  jest  wymagana  liczba  roboczogodz

in  wsparcia,  którą  ma  zapewnić 

w

ykonawca  ani  w  jaki  sposób  będzie  rozliczane  ich  wykorzystanie,  jak  również  bez 

przewidzenia  odrębnej  pozycji  na  ich  wycenę,  co  uniemożliwia  wycenę  przedmiotu 

zamówienia w tym zakresie i prowadzi do nieporównywalności ofert; 

m) 

w pkt 6.3 i 6.5 Załącznika nr 10 do siwz (str. 10 z 26) stawia wymagania dotyczące testów 

„zdalnego  pulpitu  sterującego”  i  „zdalnego  .terminala”,  podczas  gdy  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia nie zawarto 'wymogu dostawy takich elementów i nie określono względem nich 

żadnych wymagań; 

n) 

W  pkt  3.3  Załącznika  nr  10  do  siwz  (str.  7  z  26)  opisał  wymagania  dotyczące 

p

rzeprowadzenia testu liniowości, wzmocnienia i punktu nasycenia nadajnika Ku, X w sposób 

uniemożliwiający  jego  ,  przeprowadzenie  z  wynikiem  pozytywnym  oraz  określający 

wymagania niemożliwe do spełnienia i nadmiernie rygorystyczne; 

o) 

W pkt 9 Załącznika nr 10 (str. 13 z 26) określa, że udostępni wykonawcy , (a zatem wymaga 

zap

ewnienia  kompatybilności  przez  wykonawcę)  stację  Master  wyposażoną  w  modem 

IDU7000  ADV  Master  z  oprogramowaniem  w  wersji  7.11,  co  prowadzi  do  sprzeczności  z 

wymaganiem  zawartym  w  §4  ust.  13  pkt  4  Załącznika  nr  8  do  siwz,  gdzie  wymagane  jest 

dostarczenie sprzętu wyprodukowanego nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, gdyż 

sprzęt  wyprodukowany  w  tym  okresie  nie  jest  kompatybilny  z  udostępnianym  przez 

zamawiającego modemem IDU7000 ADV z oprogramowaniem w wersji 7.11; 

p) 

W Załączniku nr 10 wymaga testów systemu w zakresie pasma X, np. w pkt 6 Załącznika 

nr 10 (str. 9 z 26) wymaga przeprowadzenia testów naprowadzania anteny w paśmie X oraz 

wymaga (uwaga w pkt 1) przeprowadzenia testów w systemie zamawiającego, a jednocześnie 

w  ramach  zasobów  udostępnianych  przez  zamawiającego  na  potrzeby  przeprowadzenia 

testów (pkt 9 Załącznika nr 10) nie udostępnia wyposażenia w zakresie pasma X, co prowadzi 

do sprzeczności wymagań i niemożliwości przeprowadzenia testów zgodnie z przewidzianym 

programem; 

q) W pkt l.2.Ad a) ppkt 4 oraz I.3. Ad a) ppkt 4 OPZ (str. 7 i 8 z 42) wymaga, aby nadajniki Ku 

i X były wyposażone w protokół sterowania SMCP-V3, co jest wymaganiem nieuzasadnionym 

i  prowadzi  do  bezpodsta

wnego  ograniczenia  kręgu  potencjalnych  wykonawców  mogących 

złożyć ofertę oraz możliwych do zaoferowania rozwiązań. 

2. art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 22 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy przez wymaganie posiadania 

przez osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia i wykazywane na potwierdzenie 

spełniania warunku  udziału w  postępowaniu w  zakresie zdolności technicznej  i  zawodowej, 

szkoleń i certyfikatów nieistniejących lub nieaktualnych. 

3. art. 29 ust. 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 Ustawy przez dokonanie opisu 

przedmiotu  zamówienia  przez  wskazanie  określenia  charakteryzującego  produkty 


dostarczane  przez  konkretnego  wykonawcę,  co  prowadzi  do  uprzywilejowania  tego 

w

ykonawcy,  a  nie jest  uzasadnione  specyfiką  przedmiotu  zamówienia  i  zamawiający  może 

opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, w szczególności 

przez 

określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w zakresie w jakim 

zamawiający: 

a)  w  pkt  l.2.a)  (str.  7  z  42  OPZ)  wymaga  dostarczenia  wskazanego  z  nazwy  produktu 

określonego producenta - nadajnika Advantech SSPBM-K2200 o mocy 100 W Ku-band, bez 

dopuszczenia zaoferowania rozwiązań równoważnych i określenia kryteriów równoważności; 

b)  w  pkt  1.5.a)  (str.  9  z  42  OPZ)  wymaga  dostarczenia  wskazanego  z  nazwy  produktu 

określonego producenta - analizatora widma FSH4 lub FSH8 (producent Rohde&Schwarz), 

bez  dopuszczenia  zaoferowania  rozwiązań  równoważnych  i  określenia  kryteriów 

r

ównoważności; 

c) 

w  pkt  11.3  (str.  19  z  42  OPZ)  wymaga  dostarczenia  preferowanego  urządzenia 

oznaczonego jako „TCD” lub rozwiązania równoważnego; 

4. art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy przez 

dokonanie opisu przedmiotu zamówienia 

w  sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencję  i  preferujący  w  sposób  nieuzasadnionych 

określone rozwiązania/wykonawców oraz niejednoznaczny, niejasny i stawiający wymagania 

nadmiernie  rygorystyczne,  nieuzasadnione  przedmiotem  zamówienia  ani  obiektywnymi 

potrzebami 

zamawiaj

ącego,  a  prowadzące  nieuprawnionego  ograniczenia  kręgu 

potencjalnych wykonawców mogących złożyć ofertę i możliwych do zaoferowania rozwiązań, 

w zakresie w jakim w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do siwz, 

str.  2  z  42), 

zamawiający  wymaga  przeprowadzenie  testów  akceptacyjnych  oferowanego 

sprzętu w przypadku zaoferowania przez wykonawcę sprzętu równoważnego w stosunku do 

sprzętu preferowanego przez zamawiającego i: 

a)  wymaga  dostarczenia  jednego 

kompletu  sprzętu  stanowiącego  przedmiot  oferty  i 

przeprowadzenia testów w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy; 

b) 

wymaga przeprowadzenia testów akceptacyjnych tylko w przypadku zaoferowania sprzętu 

równoważnego do preferowanego przez zamawiającego, w sytuacji, gdy brak jest przesłanek 

do preferowania przez 

zamawiającego określonych produktów (sprzętu); 

c) 

nie  precyzuje,  co  oznacza  „sprzęt  równoważny”,  tj.  dostarczenie  których  elementów 

rozwiązania  równoważnych  w  stosunku  do  wskazanych  jako  preferowane  powoduje 

konieczność przeprowadzenia testów akceptacyjnych. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu modyfikacji treści 

siwz 

w zakresie wskazanym poniżej oraz wynikających z niego konsekwencji dla pozostałych 

postanowień siwz, przez: 

1. Modyfikację siwz przez: 

a) Uzup

ełnienie Formularza ofertowego o pozycję pozwalającą na wycenę dostawy kompletu 


urządzeń wchodzących w zakres Dodatkowego wyposażenia terminali VSAT typu SI_AVE (pkt 

II, str. 12 z 42 OPZ) lub doprecyzowanie ilości kompletów wyposażenia dodatkowego, których 

dostawę należy uwzględnić w cenie zamówienia podstawowego; 

b) 

Usunięcie z §4 ust. 15 Załącznika nr 8 do siwz wymagania przeprowadzenia szkolenia albo 

doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający wycenę tego zakresu 

świadczenia  oraz  uzupełnienie  Formularza  ofertowego  o  pozycję  pozwalającą  na  wycenę 

szkolenia; 

c) 

Usunięcie §3 ust. 7 Załącznika nr 8 do siwz i przewidzenie iż zamawiający ponosi koszty 

badań określonych w §3 albo 

-doprecyzowanie  rodzaju,  zakresu  i  miejsca  przeprowadzania 

badań  i  testów  w  sposób 

umożliwiający prawidłową wycenę oferty; 

d) 

Usunięcie §16 ust. 2 Załącznika nr 8 do siwz oraz usunięcie z definicji informacji zawartej w 

§16 ust. 1 Załącznika nr 8 do siwz zwrotu „oraz wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby 

realizac

ji umowy wykonawczej” albo 

usunięcie  §16  ust.  2  Załącznika  nr  8  do  siwz  oraz  doprecyzowanie  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia  zakresu  i  zasad  przekazania  zamawiającemu  dokumentacji  wytworzonej  przez 

w

ykonawcę i doprecyzowanie, iż definicja informacji z §16 ust. 1 odnosi się wyłącznie do tych 

in

formacji lub dokumentów, które wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu; 

e)Zmianę w pkt 1.1. a) tiret drugi OPZ (str. 6 z 42 OPZ) wymaganego zakresu naprowadzania 

anteny w pionie z „od 0° do 90°” na „od 5° do 80°”; 

f) 

Ujednolicenie wymagań zamawiającego i zmianę w pkt 1.1. a) (str. 6 z 42 OPZ) wymagania 

pracy komponentów anteny przeznaczonych do pracy na zewnątrz pomieszczeń z zakresu od 

40°C do +60 °C na zakres od-25°C do+60°C; 

g) 

Usunięcie wymagania zgodności z DISA w pkt 1.1. c) tiret drugi punkt trzeci OPZ (str. 6 z 

42 OPZ); 

h).Usunięcie wymagania 0.5dB AR dla pasma X w pkt 1.1. c) tiret drugi punkt czwarty OPZ 

(str. 6 z 42 OPZ); 

i) 

Doprecyzowania wymagań w zakresie nadajnika w ramach zestawu Rx, Tx dla Ku / 100 W 

przez 

wskazanie  innego  urządzenia  preferowanego  ,(lub  zrezygnowanie  ze  wskazywania 

takiego urządzenia) oraz urealnienie wymagań w zakresie parametrów wzmocnienia (Gain) 

nadajnika Ku przez 

określenie, iż wzmocnienie ma wynosić minimum 67 dB; 

j) Usu

nięcie sprzeczności pomiędzy wymaganiami w pkt II.3 OPZ (str. 19 z 42) ppkt 1. i 2. oraz 

w  pkt  4.1  Załącznika  nr  10  do  siwz  (na  str.  8  z  26)  w  zakresie  wymaganego  minimalnego 

wzmocnienia wzmacniacza toru odbiorczego oraz modułu realizującego tę funkcję w sposób 

umożliwiający wykonawcy dobór sprzętu zgodnego z siwz; 

k) 

Modyfikację wymagań w pkt II.7 i II.8 OPZ (str. 35 i 36 z 42) w taki sposób, aby umożliwić 

w

ykonawcy dobór sprzętu i realizację wymaganej integracji terminali; 


l) 

Określenie  jednoznacznie  liczby  roboczogodzin  wsparcia,  jaką  wykonawcy  powinni 

uwzględnić  w  cenie  oferty  oraz  doprecyzowanie  sposobu  ich  rozliczania,  w  sposób 

zapewniający porównywalność złożonych ofert; 

m) 

Doprecyzowanie, czy dostawie w ramach przedmiotu zamówienia mają podlegać elementy 

„zdalny pulpit sterujący” i „zdalny terminal” (pkt 6.3 i 6.5 Załącznika nr 10 do siwz, a jeśli tak - 

opisanie wymagań w zakresie tych urządzeń w sposób umożliwiający dobór przez wykonawcę 

wymaganych urządzeń lub urządzeń równoważnych; 

n) 

Modyfikację pkt 3.3 Załącznika nr 10 do siwz zmianę brzmienia pkt 3.3.c) Programu Testów 

(załącznik nr 10 do siwz) na następujące: "Liniową charakterystykę wzmacniacza w zakresie 

pracy liniowej do minimum 49 dBm dla nadajników wykonanych w technologii GaAs oraz do 

mini

mum  45  dBm  dla  nadajników  wykonanych  w  technologii  GaN  (rozumienie  liniowości 

charakterystyki ma być zgodne z faktyczną technologią wykonania testowanego nadajnika)."; 

o) 

Modyfikację pkt 9 Załącznika nr 10 do siwz przez określenie, iż zamawiający udostępni na 

czas  testów  modem  IDU7000  ADY  Master  z  oprogramowaniem  kompatybilnym  z 

dostarczanym sprzętem, tj. z wersją oprogramowania minimum 7.2; 

p) 

Doprecyzowanie czy wymagane są testy w zakresie pasma X, a jeśli tak, to określenie, że 

taki  system  będzie  udostępniony  przez  zamawiającego  na  czas  testów  oraz  wskazanie 

zasobów, jakie zamawiający udostępni dla przeprowadzenia tego testu. 

q) 

Modyfikację postanowień pkt 1.2.Ad a) ppkt 4 oraz 1.3. Ad a) ppkt 4 OPZ przez nadanie im 

następującego brzmienia: "Implementacja w sposób bezpośredni w nadajniku lub w sposób 

pośredni, tj. z wykorzystaniem dodatkowego modułu lub funkcjonalności dostępnej w module 

kontrolera  terminala  satelitarnego,  sterowania  i  monitorowania  nadajnika  przez 

protokół 

SMCP-

V3  (wymóg  uwzględnia  system  zarządzania  siecią  satelitarną  SkyNMS  3.x 

wykorzystywany prze Wojska Specjalne do konfigurowania i ,monitorowania całego systemu 

satelitarnego)”. 

Modyfikację Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do siwz oraz Załącznik nr 1 do 

Umowy) oraz Rozdz. V pkt 1.2.3 Lit. b) siwz przez 

wykreślenie wymagania posiadania przez 

osoby biorące udział w realizacji zamówienia certyfikatów: Station Commissioner - SkyWAN 

IDU 7000 Series, SkyWAN IDU 7000 NetWork Designer oraz CCNP ESC - Cisco Certificate 

Security Prof

esional Security Engineer, oraz określenie wymagania przeszkoleń i certyfikatów 

do wymaganych poniżej zakresów: 

-Expert SKYWAN 7000 Station Commissioner, 

-Expert SKYWAN 7000 NetWork Operator, 

-Expert SKYWAN 7000 NetWork Designer, 

-CCNP - Cisco Certificate NetWork Professional Routing and Switching 

Modyfikację Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia przez: 

a) 

Dopuszczenie w  pkt 1.2.a) (str.  7  z  42  OPZ) zaoferowania rozwiązań  równoważnych do 


nadajnika wskazanego jako preferowany i określenia kryteriów równoważności; 

b)  Dopuszczenie  w  pkt  I.5

.a)  (str.  9  z  42  OPZ)  zaoferowania  rozwiązań  równoważnych  do 

analizatora  widma  FSH4  lub  FSH8  (producent  Rohde&Schwarz)  i  określenia  kryteriów 

równoważności; 

c) 

W pkt II.3 (str. 19 z 42 OPZ) wykreślenie jako preferowanego urządzenia „TCD” i opisanie 

wymagań  zamawiającego  przez  określenie  wymagań  dotyczących  wydajności  i 

funkcjonalności (bez konieczności oferowania rozwiązań kwalifikowanych jako równoważne); 

4.Modyfikację Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do siwz oraz Załącznik nr 1 do 

Umowy) w zakresie testów akceptacyjnych dla rozwiązań równoważnych przez: 

usunięcie  przedmiotowego  postanowienia  przewidującego  przeprowadzenie  testów 

akceptacyjnych, lub  

przesunięcie terminu wykonania testów na termin dostawy urządzeń (wydłużenie terminu z 

60 dni do zadeklarowanego terminu dostawy tj. 120-150 dni) oraz 

doprecyzowanie,  iż  wymóg  przeprowadzenia  testów  dotyczy  tylko  przypadków,  gdy 

w

ykonawca  zaoferuje  sprzęt  równoważny  do  preferowanej  anteny  Ranger  1800  (a  nie 

jakikolwiek inny z opisanych w OPZ komponentów). 

Odwołujący  wskazał,  że  ma  interes  we  wniesieniu  odwołania.  W  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego ww. przepisów Ustawy, interes odwołującego w uzyskaniu zamówienia doznał 

uszczerbku,  gdyż  objęta  odwołaniem  czynność  zamawiającego  (ukształtowane  w 

p

ostępowaniu  wymagania  siwz)  uniemożliwia  odwołującemu  ubieganie  się  o  udzielenie 

zamówienia, a tym samym, wybór jego oferty i uzyskanie przedmiotowego zamówienia może 

o

kazać  się  niemożliwe.  Wskazał,  iż  uwzględnienie  odwołania  doprowadzi  do  eliminacji 

dokonanego  przez 

zamawiającego  nadmiernie  rygorystycznego  i  nieproporcjonalnego  do 

przedmiotu zamówienia ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców, w tym odwołującego, 

którzy będą mogli złożyć ofertę z realną szansą na uzyskanie zamówienia. Nadto, iż objęta 

odwołaniem  czynność  zamawiającego  prowadzi  do  możliwości  poniesienia  szkody  przez 

odwołującego polegającej na uniemożliwieniu odwołującemu złożenia oferty i ubiegania się o 

udzielenie zamówienia. Odwołujący podniósł, że ma interes we wniesieniu odwołania, gdyż 

sprzeczna  z  ustawą  ww.  czynność  zamawiającego  w  sposób  negatywny  oddziałuje  na 

możliwość uzyskania przed odwołującego przedmiotowego zamówienia. 

W dniu 1 kwietnia 2019r. zamawiający powiadomił o wniesieniu odwołania.  

W dniu 4 kwietnia 2019r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił 

swój udział wykonawca KenBit K. i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie wnosząc 

o  od

dalenie  odwołania  jako  bezzasadnego.  Wskazał,  że  jako  wykonawca  zainteresowany 

udziałem  w  postepowaniu ma interes  w  uzyskaniu zamówienia,  oraz  może ponieść  szkodę 

jeśli w wyniku uwzględnienia odwołania dojdzie do zmiany postanowień siwz, które utrudnią 


mu 

złożenia  oferty,  lub  zmuszą  go  do  udziału  w  postepowaniu  prowadzony  niezgodnie  z 

prawem.  Zgłoszenie  zostało  wniesione  przez  pełnomocnika  działającego  na  podstawie 

pełnomocnictwa  z  dnia  4  kwietnia  2019r.  udzielonego  przez  dyrektora  przystępującego, 

działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  25  marca  2019r.  udzielonego  przez 

wspólnika upoważnionego do podpisywania pism w imieniu spółki oraz prowadzenia jej spraw, 

zgodnie z odpisem z KRS załączonym do zgłoszenia. Kopia zgłoszenia została przekazana 

zamawi

ającemu i odwołującemu w dniu 4 kwietnia 2019r.  

W  dniu  8  kwietnia  2019r.  zamawiający  wniósł  odpowiedź  na  odwołanie  oświadczając,  że 

uwzględnia w całości zarzuty odwołania. Odpowiedź na odwołanie wniósł komendant jednostki 

zamawiającej.  

Przystępujący  nie  stawił  się  na  posiedzeniu  wyznaczonym  na  dzień  11  kwietnia  2019r.,  o 

którym został powiadomiony prawidłowo – dowód w aktach sprawy, w dniu 5 kwietnia 2019r. i 

nie skorzystał z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego 

zarzutów odwołania w całości.  

Izba zważyła, co następuje: 

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185 ust. 

2 ustawy.  

Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki odrzucenia odwołania, o których mowa w art. 189 

ust. 2 ustawy.  

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość 

poniesienia szkody, w związku z potencjalnym naruszeniem przez zamawiającego przepisów 

ustawy, czym wypełnił przesłankę materialnoprawną z art. 179 ust. 1 ustawy.  

Z  ustalonego  przez  Izbę  stanu  faktycznego  wynika,  że  zamawiający  uwzględnił  zarzuty 

odwołania  w  całości,  a  przystępujący  po  stronie  zamawiającego  wykonawca  nie  wniósł 

sprzeciwu. Taki stan faktyczny nadaje się do subsumpcji pod normę prawną art. 186 ust. 3 

ustawy,  która  stanowi,  że jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do 

postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości 

zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Konsekwencją  zastosowania  tej  normy  prawnej  jest  obowiązek  umorzenia  postępowania 

przez  Izbę,  co  znalazło  odzwierciedlenie  w  sentencji  rozstrzygnięcia. 

Z

amawiający  jest 


zobowiązany  do  zmiany  ogłoszenia o zamówieniu i  siwz  zgodnie z  żądaniami  zawartymi  w 

odwołaniu. 

Stosownie do art. 186 ust. 6 pkt. 1 koszty postępowania Izba wzajemnie zniosła. Natomiast 

zgodnie z 

§ 5 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41 poz. 238 ze zm. z 2016r. 

pod. 47) Izba orzekła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej 

tytułem wpisu. 

Przewodniczący: ……………………. 

Członkowie:         ……………………. 

……………………. 


wiper-pixel