KIO 553/19 POSTANOWIENIE dnia 11 kwietnia 2019 r.

Data: 25 czerwca 2019

KIO 553/19 

Sygn. akt: KIO 553/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Członkowie:   

Bartosz Stankiewicz 

Monika Szymanowska 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w dniu 11 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  29  marca  2019  r.  przez  wykonawcę  Pixel  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Bydgoszczy  (85-862)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Miejskie 

Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  (50-316) 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz                  

wykonawcy 

Pixel  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Bydgoszczy  (85-862)  kwoty  

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej 

uiszczony wpis 

od odwołania. 


KIO 553/19 

Stosownie do art. 198 a  i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r

. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


KIO 553/19 

U z a s a d n i e n i e 

W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez 

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne  

s

p.  z  o.o.,  ul.  Bolesława  Prusa  75-79,  50-316  Wrocław  (dalej  „zamawiający”)  na  zadanie  

pn

.  „Świadczenie  usług  w  zakresie  przewozu  osób  i  bagażu  podręcznego  w  autobusowym 

transporcie  zbiorowym

organizowanym  przez  Gminę  Wrocław,  na  terenie  Wrocławia" 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 19 marca 2019 r., numer ogłoszenia 2019/S 055-128085] wykonawca PIXEL sp. z o.o. 

z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „odwołujący" lub „PIXEL") wniósł odwołanie wobec: 

1.  zaniech

ania  przez  zamawiającego  opisania  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

jednoznaczny,  zrozumiały  i  wyczerpujący,  uwzględniający  wszystkie  okoliczności 

wymagane dla należytego sporządzenia oferty, 

zaniechania  przez  zamawiającego  opisania  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

nieutrudniający uczciwej konkurencji. 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  art.  7  ust.  1  w  związku  z  art.  29  

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz.  1986  ze  zm.)  [dalej  „ustawa  Pzp”],  poprzez  błędne  przyjęcie,  że  zamawiający  nie  jest 

zobowiązany  do  jednoznacznego  i  wyczerpującego  opisu  przedmiotu  zamówienia, 

uwzględniającego wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty, oraz w sposób, który nie utrudnia, nawet potencjalnie, uczciwej konkurencji, a co za 

tym  idzie,  zamawiający  przedstawił  szczegółowe  wymagania  dotyczące  komputera 

pokładowego  wraz  z  modułami  komunikacyjnymi  oraz  systemu  informacji  pasażerskiej  

w sposób, który bez odzwierciedlenia w uzasadnionych potrzebach zamawiającego eliminuje 

z  postępowania  rozwiązania,  które  również  czyniłyby  zadość  celowi  postępowania  

i  zaspokajałyby  uzasadnione  potrzeby  zarówno  zamawiającego  jak  i  użytkowników 

końcowych. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  oraz  o  nakazanie 

zmawiającemu  dokonania  modyfikacji  treści  ogłoszenia  oraz  SIWZ  w  sposób  szczegółowo 

wskazany  w  uzasadnieniu  odwołania,  a  następnie  niezwłocznego  przekazania  wszystkim 

wykonawcom,  którym  przekazano  SIWZ,  dokonanej  zmiany  ogłoszenia  oraz  SIWZ,  oraz 

nakazanie  zamieszczenia  zmiany  SIWZ  na  stronie  internetowej,  na  której  SIWZ  jest 

udostępniana.  

Wniósł  także  o  nakazanie  zamawiającemu  przedłużenia  terminu  składania  ofert  

o  czas  niezbędny  wykonawcom  na  wprowadzenie  zmian  do  przedmiotu  oferty  oraz 

oszacowanie jej wartości, tj. o co najmniej 15 dni, zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, 


KIO 553/19 

a  nadto  dokonania  zmiany  ogłoszenie  o  zamówieniu  oraz  treści  SIWZ  w  zakresie  terminu 

składania ofert. 

Sk

ład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje. 

W dniu 10 kwietnia 2019 r. (pismem  z tego samego dnia), tj. przed wyznaczonym na 

11  kwietnia  2019  r.  posiedzeniem 

z  udziałem  stron  oraz  uczestników  postępowania 

odwoławczego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo  zamawiającego,  

w  którym  oświadczył,  iż  „wnosi  o  umorzenie  postępowania  wobec  dokonanych  przez 

Zamawiającego  zmian    w  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  związanych  ze 

sformułowanymi  przez  Odwołującego  zarzutami  i  żądaniami.”,  a  nadto  –  w  odniesieniu  do 

żądań odwołania 1 – 10 i 12 – „żądanie Odwołującego wskazane w uzasadnieniu odwołania 

należy uznać za uwzględnione przez Zamawiającego.” 

W  doniesieniu  do  żądania  nr  11  odwołania  zamawiający  oświadczył:  „w  świetle 

dokonanych zmi

an treści Siwz, żądanie Odwołującego należy uznać za bezprzedmiotowe.” 

Na  posiedzeni

u  zamawiający  potwierdził,  że uwzględnił  odwołanie  w  całości  i  wnosi 

o umorzenie postępowania odwoławczego. 

Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

Wobec powyższego Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust. 2 

ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  postanowiła  postępowanie  odwoławcze 

umorzyć. 

Stosownie  do  wskazanego  przepisu  ustawy  Pzp  Izba  może  –  w  przypadku 

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, jeżeli 

w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca 

–  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz 

uczestników postępowania.  

Mając  powyższe  na  uwadze,  działając  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie 

ustawy  Pzp  i  art.  186  ust.  2  w  zw.  z  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  orzeczono  jak  

w sentencji. 

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że w piśmie z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

(przed otwarciem posiedzenia) odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie. 


KIO 553/19 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła okoliczność, iż 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie  z  mocy  przepisu  art.  186  ust.  6  pkt  2)  lit.  b  ustawy  Pzp, 

orzekając  jednocześnie  o  konieczności  zwrotu  odwołującemu  kwoty  wpisu  uiszczonego 

przez odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.  

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel