KIO 552/19 POSTANOWIENIE dnia 8 kwietnia 2019 r.

Data: 25 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 552/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:   

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski  

 po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be

z udziału stron postępowania w dniu 8 

kwietnia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  29  marca  2019  r.  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 
udzielenie zamówienia publicznego: 

1)M. S. prowadz

ący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych M. S., 

Kłosowo 1, 78-607 Dębołęka; 

2).  C. 

prowadzący  działalność gospodarczą pod firmą  Usługi  Leśne  D. C.,  Machliny 

24, 78-553 Broczyno; 

3)R.  Z. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod firmą  Zakład  Usług  Leśnych  D&R 

R.  Z.,  ul.  Szkolna  2/4,  78-400  Szczecinek 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego:  Skarb  Państwa  -  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe 
Nadleśnictwo Borne Sulinowo, Al Niepodległości 32, 78-449 Borne Sulinowo 

postanawia: 

odrzuca odwołanie; 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie zamówienia publicznego: 

1)M. S. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych M. S., 

Kłosowo 1, 78-607 Dębołęka; 

2)D. C. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Leśne D. C., Machliny 

24, 78-553 Broczyno; 

3)R.  Z. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod firmą  Zakład  Usług  Leśnych  D&R 

R. Z., ul. Szkolna 2/4, 78-400 Szczecinek i:  


zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie 

u

biegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 

1)M. S. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych M. S., 

Kłosowo 1, 78-607 Dębołęka; 

2)D. C. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Leśne D. C., Machliny 

24, 78-553 Broczyno; 

3)R.  Z. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod firmą  Zakład  Usług  Leśnych  D&R 

R. Z., ul. Szkolna 2/4, 78-400 Szczecinek 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie. 

Przewodniczący:………………………… 


Sygn. akt: KIO 552/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Skarb  Państwa  -  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe 

Nadleśnictwo  Borne  Sulinowo,  Al  Niepodległości  32,  78-449  Borne  Sulinowo  wszczął 
postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  pn.  „Wykonanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie 
Nadleśnictwa Borne Sulinowo w roku 2019”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  17  października  2018  r.  w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 200-454661.  

W  dniu  14  lutego  2019  r.  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo  Usługowe  Zrywtrans  Sp.  z  o.o.  z 
siedzibą w Mirosławcu, Bio-Forest Sp. z o.o. z siedzibą w Łobezie, Alegra-Nova Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gryficach, M. C. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą POLONEZ M. 

C. 

z  siedzibą  w  Rymaniu,  P.  A.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Firma 

Usługowa  P.  A.  z  siedzibą  w  Łobzowie,  T.  K.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 
nazwą Zakład Usług Leśnych T. K. z siedzibą w Lubaszu oraz Mirgol Sp. z o.o. z siedzibą w 
Mirosławcu,  zwany  dalej  „Odwołujący  1”,  wnieśli  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 
odwołanie  w  zakresie  części  5  oraz  6  postępowania,  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie: 

art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 26 ust. 6 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, 

poprzez  bezpodstawne,  przedwczesne  wykluczenie  z  postępowania  z  uwagi  na  informacje 

podane 

w  JEDZ  Odwołującego  w  części  IV  lit.  C  pkt  6  (warunek  dotyczący  osób 

skierowanych  do  realizacji  zam

ówienia)  oraz  części  IV  lit.  C  pkt  9  (warunek  dotyczący 

potencjału technicznego na potrzeby realizacji zamówienia) w pakietach 5 i 6 - pomimo, że 
przekazane  przez  Odwołującego  dokumenty  były  wystarczające  do  stwierdzenia  iż  spełnia 

on 

warunki udziału w postępowaniu; 

art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie wyjaśnienia ewentualnych 

wątpliwości które według Zamawiającego zaistniały - w odniesieniu do osób i sprzętu; 

art.  92  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  wskazania,  brak  danych 

względem  których  konkretnie  osób  i  sprzętu  uniemożliwiły  Zamawiającego  wstępne 
potwierdzenie warunku udziału; 

z ostrożności procesowej - art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 6 w zw. z 

art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp,  poprzez  bezpodstawne,  przedwczesne  wykluczenie  z 

po

stępowania z uwagi na informacje podane w JEDZ konsorcjanta Odwołującego w części 


IV  lit.  C  pkt  1b  (warunek  dotyczący  doświadczenia)  w  pakietach  5  i  6  -  pomimo,  że 
przekazane  przez  Odwołującego  dokumenty  były  wystarczające  do  stwierdzenia  iż  spełnia 

on war

unki udziału w postępowaniu; 

z ostrożności procesowej - art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  informacji  podanych  w  JEDZ  konsorcjantów 
Odwołującego w części III lit. C wiersz pierwszy (brak podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 5 

pkt 5 Pzp) 

oraz w części III lit. C wiersz trzeci (brak podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 

Pzp) w pakiecie 5 - 

a w efekcie wykluczenie Odwołującego z postępowania; 

z  ostrożności  procesowej  -  art.  24  ust.  8  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

wezwania  Odwołującego  do  samooczyszczenia  dotyczącego  informacji  podanych  w  JEDZ 
konsorcjantów  Odwołującego  w  części  III  lit.  C  wiersz  pierwszy  (brak  podstaw  wykluczenia  
z art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp) oraz w części III lit. C wiersz trzeci (brak podstaw wykluczenia z 

art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp) w pakiecie 5 - 

w ramach którego Odwołujący mógłby wszechstronnie 

wyjaśnić stan faktyczny i potwierdzić, że nie podlega wykluczeniu z postępowaniu; 

w  konsekwencji  naruszenia  powyższych  przepisów  -  Zamawiający  naruszył 

art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ; 

ewentualnie  innych  przepisów  wynikających  bezpośrednio  i  pośrednio  z 

uzasadnienia.  

Odwołujący  1  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego 1 w Pakiecie nr 5 i uznania jego oferty 
za  odrzuconą,  unieważnienia  czynności  wykluczenia  Odwołującego  1  w  Pakiecie  nr  6  i 
uznania  jego  oferty  za  odrzuconą,  powtórzenia  czynności  badania  spełniania  warunków 
udziału w postępowaniu przez Odwołującego 1 w Pakietach nr 5 i 6, dokonania wyboru ofert 
Odwołującego  1  w  wyniku  ponownej  weryfikacji  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu w Pakietach nr 5 i 6. 

Pismem  z 

dnia  25  lutego  2019r.  Zamawiający  udzielił  odpowiedzi  na  powyższe 

odwołanie i oświadczył, że uwzględnia  zarzuty odwołania w całości. 

W  sprawie  tej  żaden  z  wykonawców  nie  zgłosił  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

W nast

ępstwie powyższego Skład Orzekający Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 

lutego 2019r. wydał postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego(sygn. akt KIO 


W  dniu  21  marca  2019  r.  Odwołujący:  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o 

udzielenie zamówienia publicznego: 

1)M. S. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych M. S., 

Kłosowo 1, 78-607 Dębołęka; 

2)D. C. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Leśne D. C., Machliny 

24, 78-553 Broczyno; 

3)R.  Z. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod firmą  Zakład  Usług  Leśnych  D&R 

R.  Z.,  ul.  Szkolna  2/4,  78-400  Szczecinek  zwani  dalej: 

Odwołującym  powziął  informację  o 

wyborze najkorzystniejszej oferty 

w części - pakiecie 06 zamówienia Konsorcjum Zrywtrans. 

Nie  zgadzając  się  z  powyższym  rozstrzygnięciem  przetargu  Odwołujący  w  dniu  29 

marca 2019 r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie części - 
pakiecie 06 zarzucając Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów prawa: 

art.  22  ust.  1  pkt  2  i  art.  22  ust.  1b  pkt  3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej  ustawą 

Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez błędne 

uznanie  przez  Zamawiającego,  iż  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  uzyskanie 
zamówienia  tj.  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo  Usługowe  Zrywtrans  Sp.  z  o.o.,  P. 

A. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa P. A., T. K. prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych T. K., Mirgol Sp. z o.o., Bio-Forest 

Sp. z o.o., M. C. 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Polonez M. C., Alegra-Nova 

Sp.  z  o.o.,  wykazali  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności 
technicznej  i  zawodowej  dla  części  -  pakietu  06  zamówienia  oraz  poprzez  zaniechanie 
wykluczenia  Konsorcjum  Zrywtrans  z  postępowania,  mimo  że  wykonawca  ten  nie  wykazał 
spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej 
dla części - pakietu 06 zamówienia w zakresie: 

a) 

doświadczenia,  o  którym  mowa  w  pkt.  6.2.3)a)VI)  SIWZ,  podczas  gdy 

Wykonawca  Konsorcju

m  Zrywtrans  nie  wykazał  realizacji  usługi  polegającej  na  wykonaniu 

prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna na kwotę nie mniejszą 
niż 1 150 000 zł brutto; 

b) 

potencjału  technicznego,  o  którym  mowa  w  pkt.  6.2.3)b)VI)  SIWZ,  podczas 

gdy  W

ykonawca  Konsorcjum  Zrywtrans  nie  dysponował  wszystkimi  wymaganymi  przez 

SIWZ urządzeniami, nie podał informacji na temat rodzaju posiadanych maszyn i urządzeń w 
zakresie podstawy dysponowania i numeru seryjnego, a niektóre z pośród powołanych przez 

Konsorcjum  Zrywtrans 

urządzeń  nie  spełniają  wymogów  technicznych  stawianych  przez 

Zamawiającego; 

c) 

zdolności  zawodowej  -  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia,  o  których  mowa  w  pkt.  6.2.3)  c)VI)  b)  SIWZ,  podczas  gdy  Wykonawca 


Konsorcjum Zrywtr

ans nie wykazał dysponowania co najmniej jedną osobą, która ukończyła 

szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi. 

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 7 

ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  naruszenie  przez  Zamawiającego  zasady  jednokrotnego 

wzywania  wykonawcy  do  przedłożenia  brakującego  lub  nieprawidłowego  lub 
niepotwierdzającego  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  dokumentu  i 
dopuszczanie,  istotnej,  wielokrotnej  modyfikacji  oświadczeń  i  dokumentów  wykazujących 
spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej 
dla części - pakietu 06 zamówienia w zakresie: 

a) 

doświadczenia  przez  Konsorcjum  Zrywtrans  zamiast  wykluczenia 

Konsorcjum Zrywtrans z postępowania; 

b) 

potencj

ału  technicznego  przez  Konsorcjum  Zrywtrans  zamiast  wykluczenia 

Konsorcjum Zrywtrans z postępowania; 

c) 

zdolności  zawodowej-  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia. zamiast wykluczenia Konsorcjum Zrywtrans z postępowania; 

co  skutkowało  również  nierównym  traktowaniem  wykonawców  w  przedmiotowym 

postępowaniu, polegającym na uprzywilejowaniu wykonawcy Konsorcjum Zrywtrans. 

art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum 

Zrywtrans  z  postępowania,  mimo  że  wykonawca  ten  w  wyniku  lekkomyślności  lub 
niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć 
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia tj.: 

a) 

spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu dotyczącego  zdolności 

technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.2.3)a)VI) SIWZ, 
poprzez  powoływanie  się  na  doświadczenie,  którym  nie  mają  prawa  legitymować  się 
członkowie  Konsorcjum  Zrywtrans  oraz  złożenie  dokumentów  referencji  sprzecznych  ze 
sobą  oraz  sprzecznych  ze  stanem  faktycznym  ustalonym  na  podstawie  odrębnych 
dokumentów. 

b) 

spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu dotyczącego  zdolności 

technicznej  i  zawodowej  w  zakresie  potencjału  technicznego,  poprzez  brak  podania  przez 

Konsorcjum  Zryw

trans  prawidłowych  numerów  seryjnych  i  numerów  identyfikacyjnych 

posiadanych maszyn i pojazdów; 

c) 

spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu dotyczącego  zdolności 

technicznej  i  zawodowej  w  zakresie  podstawy  dysponowania  maszynami  stanowiącymi 
potencjał  techniczny,  o  którym  mowa  w  pkt.  6.2.3)b)VI)  SIWZ  i  określenia  w  każdym 
przypadku, że posiadane maszyny stanowią zasób „własny” Konsorcjum Zrywtrans, podczas 
gdy niektórymi z przedmiotowych pojazdów i urządzeń wykonawca dysponuje na podstawie 
oświadczenia o użyczeniu od osoby trzeciej; 


d) 

złożenia w JEDZ lidera Konsorcjum Zrywtrans - PPHU Zrywtrans Sp. z o.o. 

oświadczenia  o  nienaruszaniu  obowiązku  w  zakresie  prawa  pracy,  podczas  gdy  w  dniu  3 
października  2018  r.  przeciwko  PPHU  Zrywtrans  Sp.  z  o.o.  zapadł  wyrok  nakazujący 
sprostowanie  świadectwa  pracy,  wypłatę  zaległego  wynagrodzenia  za  pracę  oraz  zapłatę 
ekwiwalentu  za  niewykorzystany  urlop  wypoczynkowy  na  rzecz  byłego  pracownika  PPHU 

Zrywtrans Sp. z o.o. p. S. S. . 

art.  89  ust.  1  pkt  7b  ustawy  Pzp  poprzez  z

aniechanie  przez  Zamawiającego 

odrzucenia  oferty  Konsorcjum  Zrywtrans  pomimo,  że  wadium  nie  zostało  wniesione  w 
sposób  prawidłowy,  tj.  nie  zostało  wniesione  przez  pełnomocnika  wykonawców  wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach Konsorcjum Zrywtrans. 

art.  22d  ust.2  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  uznania,  że  Konsorcjum 

Zrywtrans nie posiada wymaganych zdolności do realizacji zamówienia, podczas gdy zasoby 
techniczne  i  osobowe,  którymi  dysponują  członkowie  Konsorcjum  Zrywtrans  -  PPHU 

Zrywtran

s  i  Mirgol  Sp.  z  o.o.  zaangażowane  są  w  realizację  zamówienia  na  rzecz 

Nadleśnictwa  w  Wałczu,  co  może  mieć  negatywny  wpływ  na  realizację  niniejszego 
zamówienia. 

art.  91  ust.  1  i  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  wybór  jako najkorzystniejszej 

dla  części  -  pakiet  06  oferty  Konsorcjum  Zrywtrans,  mimo  że  wykonawca  ten  nie  wykazał 
spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  doświadczenia,  potencjału 
technicznego  i  zdolności  zawodowej  i  podlegał  wykluczeniu  z  postępowania,  a  jego  oferta 

odrzuceniu. 

art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez niezapewnienie zachowania zasady uczciwej 

konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców  (w  związku  z  naruszeniem  wyżej 
wymienionych  przepisów  ustawy)  oraz  udzielenie  zamówienia  dla  części  -  pakiet  06 

wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy. 

Jednocześnie  Odwołujący  wnosił  o  uwzględnienie  odwołania,  przeprowadzanie 

dowodów wskazanych w treści uzasadnienia i nakazanie Zamawiającemu w ramach Części - 
pakiet 06 zamówienia: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert; 

wykluczenia  z  Postępowania  Konsorcjum  Zrywtrans  i  odrzucenia  oferty 

złożonej przez Konsorcjum Zrywtrans; 

dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Pismem  z  dnia  5  kwietnia  2019  r. 

Zamawiający  wniósł  odpowiedź  na  odwołanie 

wnosząc między innymi o odrzucenie odwołania na podstawie art.189 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp 
w związku z art.185 ust.6 ustawy Pzp, bowiem odwołanie dotyczy  czynności, którą dokonał 


zgodnie  z  żądaniem  odwołania  z  dnia  14  lutego  2019r.(sygn.  akt  KIO  264/19),  którego 
zarzuty zostały w całości uwzględnione przez Zamawiającego. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Na  podstawie  zebranego  w  sprawie  materiału  dokumentacyjnego  przedmiotowego 

postępowania  przetargowego,  w  tym  akt  sprawy  odwoławczej,  Izba  postanowiła  odwołanie 
odrzucić. 

Na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron,  Izba  doszła  do  przekonania,  że 

zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania na podstawie art. 189 ust.2 pkt. 5 ustawy Pzp 
w związku z art.185 ust.6 i art.186 ust.2 ustawy Pzp. 

Izba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie wystąpiły okoliczności, o których mowa w 

przepisie  art.

186  ust.2  ustawy  Pzp,  który  stanowi,  że  w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 
postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 
warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 
terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 
unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 
zawartym w odwołaniu. 

Izba  stwierdziła,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  o  sygn.  akt  KIO  264/19 

wykonawca  konkurencyjny  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu: 
unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego w Pakiecie nr 5 i uznania jego oferty za 
odrzuconą,  unieważnienia  czynności  wykluczenia  Odwołującego  w  Pakiecie  nr  6  i  uznania 
jego  oferty  za  odrzuconą,  powtórzenia  czynności  badania  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu  przez  Odwołującego  w  Pakietach  nr  5  i  6,  dokonania  wyboru  ofert 
Odwołującego w wyniku ponownej weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu 

w Pakietach nr 5 i 6. 

Izba  ustaliła  również,  że  w  następstwie  wydanego  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą 

powyższego  postanowienia  Zamawiający  powyższe  żądania  wykonał  zgodnie  z  żądaniem 
zawartym w odwołaniu, łącznie z tym najdalej idącym o dokonaniu wyboru oferty wykonawcy 

konkurencyjnego. 

Wymaga  podkreślenia,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  o  sygn.  akt  KIO  264/19 


Odwołujący  nie  zgłosił  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 
Zamawiającego na tamtym etapie postępowania odwoławczego, do czego miał pełne prawo i 
w ten sposób mógł skutecznie zwalczać zarzuty tamtego odwołania. 

W  związku  z  tym  Izba  uznała,  że  w  przedmiotowej  sprawie  aktualizuje  się  rzymska 

zasada  ne  bis  in  idem  (zakaz  orzekania  dwa  razy  w  tej  samej  sprawie)  i  zachodzi  res 

iudicata (powaga rzeczy osądzonej), a wobec tego niedopuszczalne jest podważanie przez 
Izbę postanowienia w sprawie KIO 264/19. 

Izba  oparła  swoje  rozstrzygnięcie  o  przepis  art.  185  ust.6  ustawy  Pzp,  w  myśl, 

którego  Odwołujący  oraz  wykonawca  wezwany  zgodnie  z  ust.  1  (do  przystąpienia  do 
postępowania  odwoławczego)  nie  mogą  następnie  korzystać  ze  środków  ochrony  prawnej 
wobec  czynności  zamawiającego  wykonanych  zgodnie  z  wyrokiem  Izby  lub  sądu  albo  na 

podstawie art. 186 ust. 2 i 3. 

Ostatecznie,  Izba  orzekła  na  podstawie  przepisu  art.189  ust.2  pkt  5  ustawy  Pzp, 

zgodnie, z 

którym Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie dotyczy czynności, 

którą  zamawiający  wykonał  zgodnie  z  treścią  wyroku  Izby  lub  sądu  lub,  w  przypadku 
uwzględnienia  zarzutów  w  odwołaniu,  którą  wykonał  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w 
odwołaniu. 

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 192 ust. 1 zd.2 

ustawy Pzp postanowiła 

odrzucić odwołanie.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem 
przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 

Przewodniczący:………………………….. 


wiper-pixel