KIO 55/19 WYROK dnia 1 lutego 2019 r.

Data: 16 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 55/19 
 

WYROK 

z dnia 1 lutego 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Członkowie:   

Aneta Mlącka 

Andrzej Niwicki 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  28  stycznia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  stycznia  2019  r.  przez 

Wykonawc

ę  –  PZOM  STRACH  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka 

komandytowa 

z  siedzibą  w  Konopiskach  przy  ul.  Przemysłowej  7  (42-274  Konopiska)  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiających:  Gminę  Ciasną  (pełnomocnik),  ul. 

Nowa  1A  (42-793  Ciasna), 

Gminę  Kochanowice,  ul.  Wolności  5  (42-713  Kochanowice), 

Gminę  Konopiska,  ul.  Lipowa  5  (42-274  Konopiska),  Miasto  Kalety,  ul.  Żwirki  i Wigury  2 

(42-660  Kalety), 

Gminę  Pawonków,  ul.  Zawadzkiego  7  (42-772  Pawonków),  Gminę 

Woźniki, ul. Rynek 11 (42-289 Woźniki) 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu modyfikację zapisów ogłoszenia 

i  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  zakresie  ustalonych  kryteriów 

oceny  ofert  poprzez  usunięcie  kryterium  –  dodatkowy  sprzęt/waga  30  i 

odpowiednią modyfikację wag pozostałych kryteriów.  

W pozostałym zakresie zarzutów nie uwzględnia. 

Kosztami postępowania obciąża pełnomocnika Zamawiających - Gminę Ciasna i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Wykonawcę  PZOM  STRACH 

Sp

ółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Konopiskach tytułem wpisu 

od odwołania; 


str. 2 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Częstochowie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   


str. 3 

Sygn. akt: KIO 55/19 
 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez  Grupę 

Zamawiających:  Gminę  Ciasna,  Gminę  Kochanowice,  Gminę  Konopiska,  Miasto  Kalety, 

Gminę Pawonków, Gminę Woźniki na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych i 

zagospodarowania  tych  odpadów  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują 

mieszkańcy,  powstałych  na  terenie  6  (sześciu)  Gmin  w  Województwie  Śląskim  (nr 

postępowania: RGK.GK.271.1.2018), ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

w  dniu  4.01.2019  r.,  2019/S  003-003418,  wobec 

czynności  polegającej  na  ustaleniu  treści 

ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (siwz), 

Wykonawca  PZOM  STRACH  Sp.  z  o.o.  sp.  k.  z/s  w  Konopiskach 

(dalej  jako  Odwołujący), 

wni

ósł w dniu 14 stycznia 2019 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. 

akt KIO 55/19).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art.  22  ust.  1a,  art.  22  ust.  1b  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Ustawy  Pzp  poprzez  wskazanie 

minima

lnych  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  zdolności  technicznej  z 

naruszeniem  zasad  proporcjonalności  do  przedmiotu  zamówienia  i  nie  dającym 

możliwości  realizacji  zamówienia,  prowadzących  jednocześnie  do  naruszenia  zasady 

uczciwej  konkurencji 

–  wskazania  minimalnej  ilości  sprzętów:  2  szt.  samochodu 

ciężarowego bezpylnego typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 

tony przeznaczonym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o 

pojemności  120l,  240l  oraz  1  szt.  samochodu  przystosowanego  do  odbioru  odpadów 

wielkogabarytowych,  zużytych  opon,  odpadów  budowlanych,  zużytego  sprzętu 

elektrycznego  i  elektronicznego  wyposażonego  w  urządzenie  załadowcze  HDS  przy 

równoczesnym  zastrzeżeniu,  iż  wymieniona  ilość  sprzętu  jest  ilością  minimalną,  a 

faktyczna  ilość  sprzętu,  jaką Wykonawca  będzie  musiał  zastosować  będzie  wynikała  z 

rzeczywistych  potrzeb  tak,  aby  odpady  komunalne  z  terenu  Gminy  Ciasna, 

Kochanowice,  Konopiska,  Kalety,  Pawonków,  Woźniki  były  na  bieżąco  odbierane  i 

zagospoda

rowane (rozdział XIII ust. 3 pkt 3.3 siwz, sekcja III ust III.1.3 oraz pkt 1 ppkt 

1.2 ogłoszenia); 

2)  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  58 

§  1  ustawy  k.c.  w  zw.  z  art.  14  ustawy  Pzp 

poprzez 

zamieszczenie  postanowień  sprzecznych  z  przepisami  o  charakterze 

bezwzględnie obowiązującym , co nie może być skuteczne gdyż dotknięte jest sankcją 

nieważności  –  dopuszczenie  przekazywania  zmieszanych  odpadów  komunalnych 

niezbędnych do przeprowadzenie rozruchu instalacji do spalarni odpadów określonej w 

wojewódzkim  planie  gospodarki  odpadami  jako  regionalna  instalacja  do  przetwarzania 


str. 4 

odpadów komunalnych albo jako ponadregionalna instalacja do przetwarzania odpadów 

komunalnych,  przed  uwzględnieniem  tej  instalacji  w  uchwale  w  sprawie  wykonania 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (dział III ust. 5 lit. d OPZ – załącznik nr 7 do 

siwz, dział III str. 4 OPZ); 

3)  art.  353

,  art.  354,  art.  58 § 1 ustawy  k.c.  w  zw.  z  art.  14  i  art.  139 ust. 1 ustawy  Pzp  

poprzez  sformułowanie  wzoru  umowy  w  sprzeczności  z  naturą  stosunku 

zobowiązaniowego,  wprowadzając  wzajemną  sprzeczność  jej  zapisów  –  w  zakresie 

dotyczącym  protokołów  odbioru  i  skutku  ich  niepodpisania  jakim  będzie  brak 

wymagalności  wynagrodzenia  określonego  w  umowie  (§5  ust.  9  wzoru  umowy  – 

załącznik  nr  8  do  siwz)  oraz  prawa  do  odstąpienia  od  umowy  i  wskazanego  różnego 

terminu  jego  realizacji  tj.  14  dni  od  powzięcia  wiadomości  o okolicznościach  (§ 8  ust.2 

wzoru umowy) i 30 dni od dowiedzenia się o okolicznościach (§ 12 ust. 7 wzoru umowy); 

4)  art. 36 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 i 4 w zw. z art. 91 ust. 2 pkt 

1 ustawy Pzp poprzez niewłaściwe dokonanie opisu kryterium oceny ofert, tj. kryterium 

jakości  jako  dodatkowy  sprzęt,  gdyż  jest  to  kryterium  związane  z  warunkami  udziału 

Wykonawcy,  a  nie kryterium  od

noszącym się do przedmiotu zamówienia, a dodatkowo 

jako mające dużą wagę w ocenie ofert (30 pkt) może wpływać na uczciwą konkurencję 

oraz  uniemożliwiać  rzeczywistą  porównywalność  ofert  pod  kątem  kryterium  jakości  – 

zamawiający  przyzna  dodatkowe  punkty  za  1  dodatkową  śmieciarkę  (30  pkt),  a  ilość 

dodatkowego pojazdu  powyżej  1 szt.  nie  będzie  dodatkowo punktowana (sekcja II  ust. 

II.2 pkt II.2.5 ogłoszenia, rozdział XXV ust. 2 pkt 2.2. siwz); 

5)  art. 353

oraz art. 487 § 2 ustawy k.c. w zw. z art. 14 oraz art. 29 ust. 1 i art. 139 ust. 1 

ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

nieuwzględniający  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na 

sporządzenie  oferty  i  oszacowanie  jej  wartości  oraz  w  sposób  niewyczerpujący  oraz 

sformułowanie wzoru umowy w sprzeczności z naturą stosunku zobowiązaniowego oraz 

zaburzający wzajemność świadczeń – wymóg zagospodarowania odpadów w roku 2021 

oraz 2022 zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami prawa, w sytuacji gdy 

nie  są  znane  poziomy  recyklingu,  które  będą  obowiązywały  w  2021  roku  i  kolejnych 

latach.    

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  Zamawiającemu 

dokonania zmian 

w ogłoszeniu i siwz w zakresie wskazanym w przedmiotowym odwołaniu.  

Uzasadnienie faktyczne i prawne 

Ad.1. 


str. 5 

W  zakresie  warunku  udziału  w  postępowaniu  Zamawiający  wymaga  dysponowania,  jako 

odpowiednim 

dla oceny przygotowania wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia  - 

potencjałem  technicznym,  tj.  2  szt.  samochodu  ciężarowego  bezpylnego  typu  śmieciarka  o 

dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. przeznaczonego do pobierania zmieszanych 

odpadów  komunalnych  z  pojemników  o  pojemności  120l,  240l  oraz  1  szt.  samochodu 

przystosowanego  do  odbierania  odpadów  wielkogabarytowych,  zużytych  opon,  odpadów 

budowlanych,  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  wyposażonego  w 

urządzenie  załadowcze  HDS.  Równocześnie  Zamawiający  zastrzegł,  iż  wymieniona  ilość 

sprzętu  jest  ilością  minimalną,  a  faktyczna  ilość  sprzętu,  jaką  Wykonawca  będzie  musiał 

zastoso

wać  będzie  wynikała  z  rzeczywistych  potrzeb,  tak  aby  odpady  komunalne  z  terenu 

Gmin:  Ciasna,  Kochanowice,  Konopiska,  Kalety,  Pawonków,  Woźniki  były  na  bieżąco 

odbierane i zagospodarowane. 

W ocenie Odwołującego tak opisany warunek minimalny podnosi ryzyko wyboru wykonawcy 

obiektywnie  niezdolnego  do  wykonania  zamówienia,  lub  w  stosunku  do  którego  może 

zachodzić  uzasadnione  prawdopodobieństwo  nienależytego  wykonania  zamówienia. 

Uwzględniając  zakres  usługi,  determinowany  ilością  odbieranych  odpadów,  ich  rodzajem, 

obszarem  na  jakim  będą  wytwarzane,  jak  również  częstotliwość  odbioru,  Odwołujący 

przedstawił  własne  wyliczenie  potrzebnych  do  realizacji  zamówienia  pojazdów. 

Uwzględniając  wyliczoną  w  ten  sposób  liczbę  dni:  40/44  dni  Odwołujący  wskazał,  jako 

konieczną  do  wykonania  usługi  ilość  pojazdów:  bezpylne  śmieciarki  –  3  szt.;  pojazdy 

przeznaczone  do  gromadzenia  odpadów  zgromadzonych  w  sposób  selektywny  –  9  szt.; 

pojazdy  do  odbierania  odpadów  wielkogabarytowych  wyposażonych  w  urządzenie 

załadowcze HDS, urządzenie bramowe lub hakowe – 2 szt. 

Zaniżone  przez  Zamawiającego  wymagania  godzą  w  konkurencyjność  złożonych  w 

postępowaniu ofert, które w zależności od stopnia profesjonalizmu wykonawcy mogą różnić 

się  w  zakresie  koniecznych  środków  technicznych  pomiędzy  ilością  3  pojazdów  –  jak 

wskazuje Zamawiający lub 14 pojazdów  – co wynika z rzeczywistych, minimalnych potrzeb 

zamówienia.  Oceny  zasadności  warunku  udziału  w  postępowaniu  oraz  jego  zgodności  z 

zasadą  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  należy  dokonywać  w 

kontekście  jego  adekwatności  do  przedmiotu  zamówienia.  Warunek  musi  zapewniać 

należyte  wykonanie  zamówienia  przy  jednoczesnym  zachowaniu  niedyskryminującego 

charakteru,  winien  mieć  na  celu  ustalenie  zdolności  określonego  podmiotu  do  wykonania 

zamówienia.  

Odwołujący  wniósł  o  zmianę  warunku  dysponowania  potencjałem  technicznym  na  wymóg 

dysponowania  co  najmniej:  2  szt.  samochodów  ciężarowych  bezpylnych  typu  śmieciarka  o 

DMC  powyżej  3,5  t  przeznaczonych  do  odbierania  zmieszanych  odpadów  komunalnych  z 


str. 6 

p

ojemników  o  pojemności  120l,  240l;  1  szt.  samochodu  przystosowanego  do  odbierania 

odpadów  wielkogabarytowych,  zużytych  opon,  odpadów  budowlanych,  zużytego  sprzętu 

elektrycznego  i  elektronicznego  wyposażonych  w  urządzenie  załadowcze  HDS  oraz 

urządzenie bramowe lub hakowe; 5 szt. samochodów przystosowanych do odbioru worków z 

selektywnie  zebranymi  odpadami  komunalnymi  typu  śmieciarka  dwukomorowa  o  DMC 

powyżej 3,5 t. 

Ad. 2 

Zastrzeżenie  z  pkt  widzenia  naruszenia  art.  29  ust.  1  Ustawy  Pzp  budzi  zapis,  w  którym 

Z

amawiający  dopuścił  możliwość  przekazywania  zmieszanych  odpadów  komunalnych 

niezbędnych  do  przeprowadzenia  rozruchu  instalacji  do  spalarni  odpadów  określonej  w 

wojewódzkim  planie  gospodarki  odpadami  jako  regionalna  instalacja  do  przetwarzania 

odpadów  komunalnych  albo  jako  ponadregionalna  instalacja  do  przetwarzania  odpadów 

komunalnych,  przed  uwzględnieniem  tej  instalacji  w  uchwale  w  sprawie  wykonania 

wojewódzkiego  planu gospodarki  odpadami  (dział  III  ust.  5  lit.  d  załącznika  nr  7  do  siwz  – 

OPZ).  Uwzględniając  przepisy  ustawy  o  odpadach  regulujące  zasady,  na  jakich  odbywać 

może się odbieranie odpadów i ich przetwarzanie, spalarnia odpadów, do jakiej miałyby być 

przekazywanie  zmieszanych  odpady  komunalne  musi  być  uwzględniona  w  uchwale  w 

sprawie  wykonania  woje

wódzkiego  planu  gospodarki  opadami.  Postanowienie  siwz 

sprzeczne z przepisem bezwzględnie obowiązującym nie może być prawnie skuteczne (art. 

58 § 1 k.c. w zw. z art. 14 Pzp). 

Odwołujący  wniósł  o  zmianę  zapisów  załącznika  nr  7  do  siwz  na:  „Dopuszcza  się 

prz

ekazywanie  zmieszanych  odpadów  komunalnych  niezbędnych  do  przeprowadzenia 

rozruchu  instalacji  do  spalarni  odpadów  określonej  w  wojewódzkim  planie  gospodarki 

odpadami jako ponadregionalna instalacja do obsługi danego regionu w wojewódzkim planie 

gospodarki 

odpadami”. 

Ad. 3 

Zarzut naruszenia art. 353

, art. 354, art. 58 § 1 ustawy k.c. w zw. z art. 14 i 139 ustawy pzp 

Odwołujący formułował wobec zapisów wzoru umowy, w której w sposób sprzeczny z natura 

stosunku zobowiązaniowego Zamawiający nadał sobie jednostronne prawo do stwierdzenia 

wymagalności  przysługującego  Wykonawcy  wynagrodzenia.  Spornymi  są  zapisy  §5  ust.  9 

wzoru umowy (załącznik nr 8), w których Zamawiający wskazał, iż podstawą do wystawienia 

faktury  VAT  będą  podpisane  przez  obie  strony  protokoły  odbioru  usług  stwierdzające 

należyte  wykonanie  przedmiotu  umowy,  a  brak  podpisania  protokołów  skutkować  będzie 

tym, że wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie wymagalne. Sporządzenie protokołu nie ma 

znaczenia pozwalającego uznać jego datę za równoznaczną z datą wykonania usługi. Brak 


str. 7 

protokołu  w  chwili  wykonania  usługi  nie  świadczy  o  tym,  że  nie  doszło  (w  ogóle  lub  w 

konkretnej  dacie)  do  wykonania  usługi.  Samo  zaś  sporządzenie  i  podpisanie  protokołu 

odbioru  robót  uzasadnia  domniemanie,  że  zostały  one  wykonane  zgodnie  z  umową. 

Sporządzenie protokołu stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi i nie ma wpływu na 

moment wykonania usługi, a w konsekwencji na początek biegu terminu wystawienia faktury 

i  moment  powstania  obowiązku  podatkowego.  Jedynie  wady  istotne  uzasadniają  odmowę 

odbioru  robót,  a  co  za  tym  idzie  –  rzutują  na  kwestie  wymagalności  roszczenia  o 

wynagrodzenie  za  wykonane  roboty,  wady  zaś  nieistotne  oznaczają  wykonanie 

zobowiązania,  ale w  sposób  nienależyty,  co do  jakości, rzutując  na  uprawnienia inwestora, 

który  może  domagać  się  ich  usunięcia  w  wyznaczonym  terminie  bądź  obniżenia 

wynagrodzenia. 

Zamawiający  wskazał,  iż  protokół  zostanie  podpisany  jedynie  w  sytuacji  należytego 

wykonania  usługi,  jednocześnie  przewidując  szereg  środków  mobilizujących Wykonawcę  w 

postaci kar umownych czy odstąpienia od umowy, które zabezpieczają jego interesy, czyniąc 

nieuzasadnionym zapis umożliwiający wstrzymanie wymagalności wynagrodzenia. 

Odwołujący wniósł o zmianę zapisu wzoru umowy na: „Podstawą do wystawienia faktur VAT, 

o  których  mowa  w  ust.  8  będą  podpisane  przez  obie  strony  protokoły  odbioru  usług 

stwierdzające  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  zakresie  określonym  w  §  1,  jak  też 

ewentualne terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. W 

przypa

dku  niedotrzymania  wyznaczonego  przez  Zamawiającego  terminu  usunięcia  wad  i 

usterek  Wykonawcy  zostaną  naliczone  stosowne  kary  umowne.  Za  datę  zakończenia 

czynności odbiorowych uznaje się datę usunięcia wad i usterek i podpisania protokołu”. 

Ponadto, Odwołujący wskazał na niespójne zapisy § 8 ust. 2 oraz § 12 ust. 7 wzoru umowy, 

w  których  określono  różny  termin  na  odstąpienie  od  umowy  w  przypadku  nienależytego 

wykonania, tj. 14 i 30 dni. Odwołujący wniósł o jednoznaczne ustalenie terminu na 14 dni od 

dnia do

wiedzenia się przez Zamawiającego o okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

Ad.4 

Zarzut naruszenia art. 36 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 i 4 w zw. z 

art.  91  ust.  2  pkt  1  ustawy  zpzp  dotyczy  kryterium  oceny  ofert 

–  jakości,  tj.  dodatkowego 

sprzętu o wadze 30 pkt. Zamawiający przyzna 30 pkt za jedną dodatkową śmieciarkę ponad 

wymaganą  w  opisie  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Jako  powiązane  z  zaniżonym 

wymaganiem  dotyczącym  potencjału  technicznego,  nie  będzie  miało  wpływu  na  jakość 

świadczonej  usługi.  Ponadto,  jako  naruszające  art.  91  ust.  3  ustawy  pzp  nie  powinno  być 

stosowane  (dotyczy  wiarygodności  technicznej  wykonawcy).  Odwołujący  wniósł  o  jego 

usuniecie z zapisów siwz oraz ogłoszenia. 


str. 8 

Ad. 5 

Zarzut naruszenia art. 353

oraz ar

t. 487 § 2 k.c. w zw. z art. 7, art. 14 ust. 1 ustawy pzp, art. 

139, art. 29 ust. 1 ustawy pzp dotyczy obowiązku zagospodarowania odpadów w okresie od 

01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. zgodnie z obowiązującymi w tym okresie przepisami prawa, w 

sytuacji gdy ni

e są obecnie znane poziomy recyklingu, jakie będą obowiązywały w roku 2021 

oraz 2022. Aktualne przepisy rozporządzeń wyznaczają poziomy recyklingu poszczególnych 

frakcji odpadów komunalnych do 16 lipca 2020 r. oraz 31 grudnia 2020 r.  

Wykonawca  nie  może  zobowiązać  się  do  zagwarantowania  poziomu  recyklingu,  których 

jeszcze nie ma. Nie znając tych wielkości nie może na chwilę obecną oszacować realności 

szans na jego osiągnięcie oraz oszacować i uwzględnić w cenie oferty środków, które będzie 

musiał podjąć w celu ich osiągnięcia.  

Odwołujący  wniósł  o  modyfikację  wzoru  umowy  poprzez  skrócenie  okresu  obowiązywania 

umowy do 31.12.2020 r. 

Przed  otwarciem  rozprawy  Zamawiający  złożył  do  akt  sprawy  odpowiedź  na  odwołanie,  w 

której  wniósł  o  jego  oddalenie  w  całości.  Jednocześnie  Zamawiający  poinformował  o 

dokonanej w dniu 24 stycznia 2019 r. modyfikacji zapisów załącznika nr 8 do siwz (§ 8 ust. 2 

wzoru umowy), w którym ujednolicono termin na odstąpienie od umowy, wynoszący obecnie 

30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.  

Na  posiedzeniu  niejawnym  poprzedzającym  otwarcie  rozprawy  Odwołujący  cofnął  zarzut 

oznaczony  w  odwołaniu  jako  3.2  i  podtrzymał  odwołanie  w  zakresie  zarzutów,  których 

Zamawiający nie uwzględnił. 

Na  podstawie  art.  186  ust.  4a  ustawy  Pzp 

odwołanie  podlegało  rozpoznaniu  na 

rozprawie w zakresie zarzutów, których Zamawiający nie uwzględnił, a Odwołujący nie 

wycofał

Stanowisko Izby 

Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

pub

licznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1986 

z późn. zm.), w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 22 

czerwca  2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych 

ustaw (Dz.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”.  

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

weryfikacji  spełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie 

Odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w 


str. 9 

wyniku  kwestionowanej  czynności  Zamawiającego.

Z  uwagi  na  znaczenie  zapisów  siwz  i 

ogłoszenia kształtujących warunki udziału w postępowaniu, jak również ustalających zakres 

przedmiotu  świadczenia  oraz  odpowiedzialność  kontraktową  przyszłego  wykonawcy  usługi, 

Odwołujący posiadał interes we wniesieniu odwołania, którym dąży do zmiany zapisów siwz i 

ogłoszenia,  możliwych  skutecznie  do  wdrożenia  na  obecnym  etapie  postępowania. 

Pozostawienie 

podważanych  zapisów  w  niezmienionym  kształcie  mogło  stanowić  realną 

p

rzeszkodę  dla  obrony  interesów  wykonawcy  na  etapie  ubiegania  się  o  kontrakt  jak  i  jego 

realizacji. 

Z  jednej  strony  ustalenie  warunków  wymaganych  wobec  zainteresowanych 

zamówieniem podmiotów, powinno stwarza pole do konkurencji opartej na przejrzystych dla 

wszystkich  zasadach

,  pozwalających  na  złożenie  oferty  przez  zdolnych  do  wykonania 

zamówienia wykonawców. Ma to służyć uzyskaniu ofert porównywalnych, pozwalających na 

wybór  oferty  najkorzystniejszej,  co  oznacza  ofertę  prezentującą  najlepszy  bilans  ceny  do 

oferowanej  jakości  przedmiotu  zamówienia.  Stąd  uzasadnione  jest  podejmowanie  kroków, 

które  mają  na  celu  doprowadzenie  do  wyznaczenia  wymagań,  jakie  powinni  spełnić 

wykonawcy składając ofertę, co pozwoli przyjąć, iż są właściwie przygotowani do wykonania 

przedmiotu  umowy

,  a  ich  oferta  została  w  sposób  rzetelny  skalkulowana.  Z  drugiej  strony 

z

łożenie  oferty  oznacza  zgodę  na  zawarcie  umowy  na  warunkach  ustalonych  w  siwz,  co 

może mieć istotne znaczenie dla wykonawcy z punktu widzenia dochodzenia roszczeń przed 

sądem  w  sytuacji  powstania  sporu  dotyczącego  zawartej  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego.  W  świetle  powyższego  nie  budzi  wątpliwości,  iż  odwołanie,  które  ma  na  celu 

doprowadzenie zapisów siwz do stanu zgodnego z przepisami prawa, wyczerpuje przesłanki 

opisane w art. 179 ust. 1 Ustawy i podlega rozpoznaniu. 

Na  podstawie  dokumentacji  postępowania,  w  tym  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  (siwz),  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  stanowisk  stron 

prezentowanych  na  rozprawie,  Izba  dokonała  ustaleń  faktycznych  stanowiących 

podstawę do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie podniesionych zarzutów. 

Przedmiot 

zamówienia 

stanowi 

usługa 

odbierania 

odpadów 

komunalnych 

zagospodarowania  tych  odpadów  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują 

mieszkańcy,  powstałych  na  terenie  6  (sześciu)  Gmin  w  Województwie  Śląskim. W  ramach 

zamówienia od wykonawcy oczekuje się odbioru całego strumienia odpadów komunalnych w 

sposób  zapewniający  osiągnięcie  odpowiednich  poziomów  recyklingu,  przygotowania  do 

ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami  oraz  ograniczenie  masy  odpadów 

komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do  składowania  w  ramach 

powierzonego zadania (rozdział III pkt 1 siwz). Zamówienie realizowane będzie w terminie od 

dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. Zamawiający 


str. 10 

wymienił  rodzaje  odpadów  (frakcje)  odbieranych  bezpośrednio  z  nieruchomości 

zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).  

Usługa  ma  być  realizowana  w  zgodzie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o 

utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  (Dz.  U.  z  2018,  poz.  1454),  uchwałą  Sejmiku 

Województwa  Śląskiego  nr  V/37/7/2017  z  dnia  24  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  przyjęcia 

„Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”, rozporządzenia 

Ministra  Środowiska  z  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie 

odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  (Dz.  U.  z  2013,  poz.  122), 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.).   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do siwz. Wskazano w nim 

dane  dotyczące  Gmin  (ilość  mieszkańców,  liczba  nieruchomości  z  podziałem  na  budynki 

jednorodzinne  i  wielorodzinne,  powierzchnia  w  km

),  częstotliwości  odbioru  odpadów  (dla 

nieruchomości  w  zabudowie  jednorodzinnej  odpady  zmieszane  i  segregowane  –  raz  w 

miesiącu; dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odpady zmieszane i segregowane 

–  raz  na  dwa  tygodnie,  odpady  wielkogabarytowe  –  raz  w  roku).  Gwarantowana  ilość 

odpadów,  które  zostaną  odebrane  to  ilość  odpadów  wymienionych  w  formularzu  cenowym 

(załącznik nr 2 do siwz). Zamawiający wskazał minimalną oraz maksymalną ilość odpadów w 

tonach  na  okres  36  miesięcy  oraz  wskazał  szacowane  ilości  odpadów  dla  poszczególnych 

zamawiających. 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone 

bezpośrednio  do  regionalnej  instalacji  do  przetwarzania  odpadów  komunalnych.  W 

przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

lub innych przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach,  uniemożliwiających  przyjmowanie  zmieszanych  odpadów  komunalnych  lub 

odpadów  zielonych  od  podmiotów  odbierających  odpady  komunalne  od  właścicieli 

nieruchomości, odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi 

tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojew

ódzkiego planu gospodarki 

odpadami.  Zamawiający  dopuścił  przekazywanie  zmieszanych  odpadów  komunalnych 

niezbędnych  do  przeprowadzenia  rozruchu  instalacji  do  spalarni  odpadów  określonej  w 

wojewódzkim  planie  gospodarki  odpadami,  jako  regionalna  instalacja  do  przetwarzania 

odpadów  komunalnych  albo  jako  ponadregionalna  instalacja  do  przetwarzania  odpadów 

komunalnych,  przed  uwzględnieniem  tej  instalacji  w  uchwale  w  sprawie  wykonania 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

W rozdziale XIII siwz pkt 3.3 Zamawiający określił warunki, których spełnianie jest konieczne 

do  wykazania  w  ramach  badania  podmiotowego  wykonawcy,  zgodnie  z  art.  22  ust.  1b 


str. 11 

Ustawy.  Jako  wymaganą  zdolność  techniczną  lub  zawodową  Wykonawca  musi  wykazać 

dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w 

celu realizacji zamówienia, tj. przynajmniej: samochód ciężarowy bezpylny typu śmieciarka o 

dopuszczalnej  masie  całkowitej  powyżej  3,5  t  przeznaczony  do  odbierania  zmieszanych 

odpadów  komunalnych  z  pojemników  o  pojemności  120l,  240l  –  2  szt.;  samochód 

przystosowany  do  odbierania  odpadów  wielkogabarytowych  zużytych  opon,  odpadów 

budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyposażonych w urządzenie 

załadowcze  HDS  –  1  szt.  Wyżej  wymieniona  ilość  sprzętu  (określona  w  tabeli)  jest  ilością 

minimalną,  faktyczna  ilość  sprzętu,  jaką  Wykonawca  będzie  musiał  zastosować  będzie 

wynikała  z  rzeczywistych  potrzeb  tak  aby  odpady  komunalne  z  terenu  Gmin  Ciasna, 

Kochanowice,  Konopiska,  Kalety,  Pawonków,  Woźniki  były  na  bieżąco  odbierane  i 

zagospodarowane.  W  miejscach  gdzie  nie  jest  możliwe  dojechanie  samochodem, 

Wykonawca  ma  donieść  pojemnik  lub  worek.  Zamawiający  zastrzegł,  jako  obowiązek 

Wykonawcy  zapewnienie,  dla  właściwej  realizacji  przedmiotu  umowy,  przez  cały  okres 

trwania  umowy,  dostatecznej  liczby  środków  technicznych,  gwarantujących  terminowe  i 

jakościowe  wykonanie  zakresu  rzeczowego  usługi,  w  liczbie  co  najmniej  takiej,  jak  w 

złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie (dział III, pkt 4 lit. b OPZ).  

Zamawiający  przewidział  procedurą  odwróconą  i  zgodnie  z  art.  24aa  Ustawy  najpierw 

dokona  oceny  ofert,  a  następnie  zbada,  czy  wykonawca,  którego  oferta  zostanie  oceniona 

jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

(w tym określonych w pkt 3.1, 3.2, 3.3) zostanie wezwany do złożenia dokumentów, w tym 

m.in. 

wykazu  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych  dostępnych 

Wykonaw

cy  w  celu  wykonania  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie  dysponowania 

tymi zasobami 

– załącznik nr 6 do siwz. Sprzęt wykazany przez Wykonawcę w załączniku nr 

6 do siwz ma zostać wykorzystany i uczestniczyć w realizacji zamówienia. 

W  rozdziale  XXI  (opis 

sposobu  przygotowania  ofert)  Zamawiający  wskazał  na  sposób 

złożenia  oferty  za  pośrednictwem  formularza  dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego 

również na minimPortalu. Na ofertę składają się: formularz ofertowy przygotowany wg wzoru 

stanowiącego  załącznik  nr  1  do  siwz  podpisany  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym; 

formularz  cenowy  przygotowany  wg  wzoru  stanowiącego załącznik  nr  2  do  siwz  podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym; formularz JEDZ składany w postaci elektronicznej 

opatrzonej  kwalifikow

anym  podpisem  elektronicznym;  oświadczenie  o  zapoznaniu  się  z 

warunkami zamówienia i załączonymi wzorami umów oraz przyjęciu ich treści bez żadnych 

zastrzeżeń – na formularzu ofertowym – zgodnie z pkt 8 załącznika nr 1 do siwz. 


str. 12 

W  formularzu  ofertowym  (załącznik  nr  1  do  siwz)  wskazana  zostanie  cena  wynikająca  z 

formularza  cenowego  (załącznik  nr  2  do  siwz)  za  1  tonę  za  odbiór  i  zagospodarowanie 

odpadów  zmieszanych  oraz  segregowanych  pomnożoną  przez  minimalną  ilość  odpadów 

zmieszanych/segregowanych wytworzonyc

h w ciągu trwania umowy.  

W  przypadku,  gdy  ilość  odpadów  będzie  większa,  niż  określona  w  formularzu  cenowym  – 

Zamawiającemu  przysługuje  zwiększenie  zakresu  opisanego  w  OPZ  –  załącznik  nr  7  do 

siwz,  czyli  zwiększenia  przedmiotu  zamówienia  do  maksymalnej  wartości  przedmiotu 

zamówienia  wyliczonej  wg  wzoru  wskazanego  w  rozdziale  XXII  pkt  3  siwz.  Przy  kalkulacji 

ceny  ofertowej  oprócz  zmiany  ewentualnych  uwarunkowań  winien  uwzględnić  m.in.:  ilość 

odpadów  odbieranych  z  terenu  Gmin  Zamawiających  w  roku  2017-2018,  charakterystykę 

Gmin  Zamawiających,  możliwy  wzrost  odbieranych  odpadów,  możliwy  wzrost  ilości 

budynków obsługiwanych oraz wzrost liczby mieszkańców, wymagania co do częstotliwości i 

sposobu  odbierania  odpadów,  wymagania,  co  do  osiągnięcia  poziomów  recyklingu,  koszty 

związane  z  transportem  i  utylizacja  odpadów,  w  tym  m.in.  opłaty  za  korzystanie  z  dróg 

krajowych i innych opłat (pkt 13).   

W  rozdziale  XXV  Zamawiający  opisał  kryteria,  którymi  będzie  się  kierował  przy  wyborze 

oferty wraz z podaniem ich znaczenia. 

Są nimi cena (60%), Dodatkowy sprzęt (30%), Aspekt 

środowiskowy  (10%).  Kryterium  „Dodatkowy  sprzęt”  będzie  rozpatrywane  na  podstawie 

zadeklarowanej  przez  Wykonawcę  dodatkowej  (poza  wymaganym  minimum)  liczby 

pojazdów  typu  śmieciarka  przeznaczonych  do  wywozu  odpadów  z  pojemników.  Oznacza 

ono, iż doliczone zostanie 30 punktów za dodatkowy pojazd. Brak wskazania w formularzu 

ofertowym  dodatkowego  sprzętu  zostanie  uznany,  jako  zamiar  spełnienia  minimalnych 

wymagań  dotyczących  posiadanego  sprzętu,  a  Zamawiający  przyzna  0  pkt.  Ilość 

dodatkowego pojazdu powyżej 1 szt. nie będzie dodatkowo punktowana. Pojazd wskazany 

jako dodatkowy nie może być ponownie wskazany przez Wykonawcę dla spełnienia warunku 

udziału  w  postępowaniu.  Sprzęt  wskazany  jako  dodatkowy  ma  zostać  wykorzystany  i 

uczestniczyć w realizacji zamówienia. W formularzu ofertowym przewidziano do wypełnienia 

tabelę  oznaczoną  KRYTERIUM  II,  w  której  należało  wskazać  dodatkowy  sprzęt  do 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  –  dodatkowy  pojazd  specjalistyczny  (w  postaci 

śmieciarki)  opisany  nazwą  oraz  numerem  rejestracyjnym  lub  innymi  danymi 

identyfikacyjnymi  (np.  nr  fabrycznymi).  W  tabeli  KRYTERIUM  III 

–  „Aspekt  środowiskowy” 

Wykonawca  może  zobowiązać  się  do  posiadania  pojazdów  spełniających  normę  emisji 

spalin EURO IV 

lub wyższą co nastąpi przez wskazanie ilości tych pojazdów, a także nazwy 

sprzętu  oraz  numeru  rejestracyjnego  lub  innych danych  identyfikacyjnych  (np.  nr  fabryczny 

VIN).  


str. 13 

Kryterium  „Aspekt  środowiskowy”  uwzględnia  zastosowanie  pojazdu  spełniającego  normę 

e

misji spalin „Euro IV” lub wyższą i oznacza doliczenie do punktacji 5 pkt za 1 pojazd i 10 pkt 

za 2pojazdy i więcej. Brak wskazania w formularzu ofertowym pojazdu spełniającego normę 

emisji  spalin  „Euro  IV”  lub  wyższą  zostanie  uznane,  że  Wykonawca  nie  posiada  takiego 

pojazdu wobec czego Zamawiający przyzna 0 pkt. Ilość pojazdów powyżej 2 szt. nie będzie 

punktowana.   

W  załączniku  nr  8  do  siwz  Zamawiający  ujął  istotne  postanowienia  umowy,  której  wzór 

stanowi  załącznik  nr  9  do  swiz.  W  rozdziale  XXVII  Zamawiający  przewidział  możliwość 

zmiany postanowień zawartej umowy, m.in. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, 

czy  też  w  zakresie  terminu,  częstotliwości  usług  i  sposobu  wykonania  umowy,  w  zakresie 

zmniejszenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  i  zasad  płatności  w  przypadku  zmniejszenia 

zakresu  umowy  wykonawczej,  zmian  wynikających  ze  zmiany  Regulaminu  utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gmin oraz innych aktów prawa miejscowego warunkujących 

realizację  przedmiotu  umowy.  Zamawiający  przewidział  zapisy  umowy  generalnej  jak  i 

wykonawczych  zawieranych  z  każdym  z  Zamawiających,  tj.  uczestnikiem  wchodzącym  w 

skład grupy zamawiającej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy generalnej. 

Zgodnie z  

W oparciu o poczynione ustalenia Izba uznała, iż odwołanie zasługiwało na uwzględnienie w 

odniesieniu  do  części  z  kwestionowanych  zapisów  siwz  i  ogłoszenia,  co  do  których 

potwierdził się zarzut naruszenia przepisów Ustawy.  

Z uwagi na szerokie spektrum zarzutów dotyczących zapisów siwz i ogłoszenia w pierwszej 

kole

jności Izba odniesie się do zarzutu uwzględnionego, opisanego w odwołaniu pod nr 4, tj. 

- naruszenia art. 36 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 i 4 w zw. z art. 91 

ust.  2  pkt  1  Ustawy  poprzez  ustalenie  jako  kryterium  oceny  ofert 

–  Dodatkowy  sprzęt  o 

wadze 30 pkt.  

Wg  ustalonych  zasad 

Zamawiający  przyzna  30  pkt  za  jedną  dodatkową  śmieciarkę  ponad 

wymaganą  w  opisie  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Odwołujący  zakwestionowała  to 

kryterium  wskazując,  iż nie będzie miało wpływu  na  jakość  świadczonej  usługi (z  uwagi  na 

zaniżone  wymagania  minimalne,  jakie  powinni  spełniać  wykonawcy  składając  ofertę). 

Ponadto,  jako  naruszające  art.  91  ust.  3  Ustawy  nie  powinno  być  stosowane  (dotyczy 

wiarygodności technicznej wykonawcy). Odwołujący wniósł o jego usuniecie z zapisów siwz 

oraz ogłoszenia. 


str. 14 

Uwzględniając odwołanie w tym zakresie Izba miała na uwadze treść art. 91 ust. 3 Ustawy, w 

którym  wyłączono  możliwość  oceny  wiarygodności  technicznej  wykonawcy  w  ramach 

kryterium  oceny  ofert.  Zgodnie  z  zapisem  Ustawy 

Kryteria  oceny  ofert  nie  mogą  dotyczyć 

właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub 

finansowej. 

W sprawie nie budziło sporu, iż opisany w rozdziale XIII siwz pkt 3.3 siwz sprzęt 

– pojazdy specjalne (śmieciarki), opisane w ramach warunku udziału w postępowaniu, miały 

potwierdzać  zdolności  techniczną  wykonawcy  do  świadczenia  usługi  odbioru  odpadów 

komunalnych.  Zamawiający  ustalając  na  poziomie  minimalnym  warunek  udziału  w 

postępowaniu  wymaga  dysponowania  łącznie  trzema  pojazdami,  które  nie  muszą  spełniać 

normy  emisji  spalin  Euro  IV,  co  stanowi  dodatkowe  kryterium  oceny  oferty  opisane  jako 

„Aspekt  środowiskowy”.  Słusznie  wskazał  Odwołujący,  iż  przyjęcie  jako  kryterium  oceny 

oferty, dysponowania dodatkowym pojazdem 

specjalnym (śmieciarką), prowadziło wprost do 

naruszenia  art.  91  ust.  3  Ustawy,  a  ponadto  faktycznie  nie  miało  przełożenia  na  ocenę 

jakości  świadczenia  usługi.  Zamawiający  nie  wykazał,  w  jaki  sposób  dodatkowy  pojazd 

miałby wpływać na podniesienie standardu przedmiotu zamówienia. Faktycznie ilość sprzętu 

niezbędnego  do  wykonania  przedmiotu  umowy  nie  została  w  sposób  sztywny  narzucona  i 

pozostawiona 

została do indywidualnej oceny wykonawcy na etapie realizacji umowy, z tym 

zastrzeżeniem że usługa ma być świadczona w sposób prawidłowy. Przyjmując stanowisko 

Zamawiającego,  w  którym  przekonywał,  iż  warunek  udziału  w  postępowaniu  uwzględnia 

minimalną ilość sprzętu potrzebną do wykonania usługi, zaoferowanie dodatkowego pojazdu 

mogłoby mieć wyłącznie znaczenie na etapie oceny oferty. Jeżeli bowiem w praktyce pojazd 

ten nie będzie musiał być wykorzystany dla zapewnienia właściwego świadczenia usługi, to 

rozsądnie  kalkulujący  koszty  wykonawca  nie  będzie  miał  potrzeby  angażowania 

dodatkowego  sprzętu,  który  w  tym  samym  czasie  mógłby  być  skierowany  do  realizowania 

innej  umowy.  Ustalenie  kryterium  oceny  ofert  powinno  mieć  przełożenie  na  wyższy  walor 

otrzymanego  świadczenia.  Element  związany  z  infrastrukturą  sprzętową,  który  może  mieć 

realne  znaczenie  dla  podniesienia 

jakości  usługi,  został  ujęty  przez  Zamawiającego  w 

kryterium  związanym  ze  spełnieniem  normy  emisji  spalin  „Euro  IV”  lub  wyższej.  W  tym 

zakresie zapisy siwz nie budziły zastrzeżeń Odwołującego.    

Podsumowując  stanowisko  Izby  w  tej  części  należy  wskazać,  iż  błędnym  w  świetle 

ograniczeń  wynikających  z  art.  91  ust.  3  Ustawy,  było  ustanowienie  kryterium  oceny  ofert 

odnoszącego się  do  wiarygodności  technicznej  wykonawcy. Wiarygodność  tą  Zamawiający 

ocenia  w  ramach  wyznaczonego  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  trybie  oceny  jego 

spełniania. Jak wskazano powyżej, istota kryterium oceny ofert powinna sprowadzać się do 

oceny  dokonywanej  pod  kątem  waloru,  jakie  niesie  ono  dla  przedmiotu  zamówienia. 

Przyjęcie,  iż  warunki  udziału  w  postępowaniu  mają  gwarantować  udział  wykonawców 


str. 15 

zdolnych  do  jego  realizacji, 

ich  spełnienie  stanowi  niezależny  od  oceny  oferty  element 

weryfikacji  podmiotowej  wykonawcy.  W  świetle  powyższego  Izba  uwzględniał  odwołania  i 

nakazała  usunięcie  z  kryterium  oceny  ofert  –  Dodatkowy  sprzęt,  co  ma  dalszy  skutek  w 

postaci konieczności zmodyfikowania wag pozostałych kryteriów oceny.  

W zakresie pozostałych zarzutów Izba oddaliła odwołanie. 

Ad. 1 

Zasadniczo  przedmiotem  zarzutu  były  zapisy  siwz  i  ogłoszenia  ustalające,  w  ocenie 

Odwołującego, zbyt niskie wymagania wobec wykonawców, którzy będą mogli ubiegać się o 

zamówienie.  Warunek  dotyczący  zdolności  technicznej  wykonawcy  (rozdziale  XIII  siwz  pkt 

3.3  siwz

), jako iluzoryczny, nieodpowiadający zakresowi prac, prowadzić ma do naruszenia 

zasady  proporcjonalności  przy  ustalaniu  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Odwołujący 

wnosił  o  zwiększenie  wymaganej  do  dyspozycji  ilości  pojazdów  o  dodatkowe  5  szt. 

samochodów  przystosowanych  do  odbioru  worków  z  selektywnie  zebranymi  odpadami 

komunalnymi  typu  śmieciarka  dwukomorowa  o  DMC  powyżej  3,5  t.,  a  także  zwiększenie 

wymagań wobec 1 szt. pojazdu wymaganego do odbierania odpadów  wielkogabarytowych, 

zużytych  opon,  odpadów  budowlanych,  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego 

wyposażonych w urządzenie załadowcze HDS oraz urządzenie bramowe lub hakowe. 

Oddalając  odwołanie  w  tym  zakresie  Izba  miała  na  uwadze  cel  jakiemu  służy  opisanie 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  który  jest  niezależny  od  oceny  oferty,  w  tym  przyjętej 

ceny  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  ustalił  warunek  zdolności 

technicznej na poziomie minimalnym, jaki uznawał za wystarczający do tego, aby dopuścić 

podmioty  działające  na  rynku  usług  odbioru  odpadów  komunalnych  do  złożenia  oferty. 

Warunek  ten  nie  był  jedynym,  jaki  pozwalał  na  ocenę  stopnia  przygotowania  wykonawców 

do  świadczenia  usługi,  gdyż  obok  posiadanego  sprzętu,  Zamawiający  oceniać  będzie 

doświadczenie  wykonawców  w  realizacji  tego  rodzaju  usług,  jak  również  dokona 

sprawdzenia  posiadanych  uprawnień.  Argumentem,  jaki  miał  wskazywać  na  brak  należytej 

proporcji  warunku  do  zakresu  usługi  była  niedostateczna  ilość  pojazdów,  konieczna  do 

wykonania  usługi.  W  tym  zakresie  należy  zauważyć,  iż  ustalony  jako  warunek  udziału  w 

postępowaniu,  wymóg  dysponowania  3  szt.  pojazdów  specjalistycznych,  nie  oznaczał,  iż 

tylko takimi pojazdami usługa będzie mogła być świadczona. Zamawiający wskazał bowiem 

na  obowiązek  zapewnienie  odpowiedniej  ilości  pojazdów,  co  będzie  wymagane  od 

wykonawcy, z jakim zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne. Na etapie wyboru 

of

erty najkorzystniejszej, w celu zachęcenia szerszego grona podmiotów do złożenia oferty, 

Zamawiający może odpowiednio ustalić wymagania, tak aby z jednej strony móc stwierdzić, 

że  podmiot  może  taką  usługę  świadczyć,  a  z  drugiej  strony  ułatwić  decyzję  o  samym 


str. 16 

złożeniu oferty, która nie oznacza automatycznie jej wyboru. Prezentowane w odwołaniu tezy 

z  orzeczeń  Izby  zasadniczo  formułowane  były  wobec  zapisów  siwz  i  ogłoszenia,  które 

stwarzały  nadmierne  wymagania,  czyniąc  niemożliwym  samo  ubieganie  się  o  zamówienie 

przez  podmioty  świadczące  danego rodzaju  usługi,  dostawy  lub  roboty budowlane.  Zasada 

proporcjonalności, której naruszenia dopatruje się Odwołujący w zapisach określających zbyt 

niskie wymagania, nie powinna stwarzać bariery do złożenia oferty przez podmioty zdolne do 

wykonania  zamówienia.  Ocena  tego  przygotowania  nie  zamyka  się  w  tym  postępowaniu 

wyłącznie  w  ocenie  zaplecza  sprzętowego,  ale  dotyczy  również  doświadczenia,  czy  też  

posiadanych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, czy też 

gospodarki  odpadami.  Formułowane  wnioski  co  do  nieporównywalności  ofert 

przygotowanych  przez  wykonawców,  którzy  mieliby  się  wykazać  niedostatecznym 

zapleczem, w ocenie Izby nie mają podstaw faktycznej. Przede wszystkim kwestia kalkulacji 

cen

y oferty jest niezależne od wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przy 

zapisie  wskazującym  na  możliwość  wystąpienia  potrzeby  dysponowania  szerszym 

zapleczem  sprzętowym  na  etapie  wykonania  umowy.  Ponadto  Zamawiający  pozostawił  w 

gestii  wykona

wcy  opracowanie  harmonogramów  odbioru  odpadów,  co  pozostawia  pewne 

pole  do  optymalizacji  organizacji  usługi  przy  uwzględnieniu  oczekiwanej  częstotliwości 

odbioru  raz 

w  miesiącu  (zabudowa  jednorodzinna),  raz  na  dwa  tygodnie  (zabudowa 

wielorodzinna) i raz w roku (wielkogabarytowe). 

Samo stwierdzenie, iż wskazana minimalna 

ilość pojazdów – 3 szt. będzie niewystarczająca, nie oznacza iż ilość ta nie może być uznana 

za minimalną, konieczną do wykazania na etapie ubiegania się o zamówienie. Nie ma żadnej 

formalne

j przeszkody do tego, aby świadczenie usługi odbywało się wykorzystaniem również 

innych, niespełniających wymagań Zamawiającego pojazdów. Dla oceny spełnienia warunku 

nie  ma  zatem  konieczność  badania  całego  zaplecza  technicznego  wymaganego  do 

wykonania usługi, a do tego zasadniczo sprowadzało się żądanie Odwołującego. Podobnie 

jak  przy  ocenie  doświadczenia  wykonawcy,  ocena  zdolności  technicznej  stanowi  pewną 

prognozę  przygotowania  wykonawcy,  która  nie  zawsze  stanowi  gwarancję  należytego 

wykonania umowy. 

W świetle powyższego Izba oddaliła zarzut naruszenia art. 22 ust. 1a, art. 22 ust. 1b w zw. z 

art.  7  ust.  1  Ustawy,  do  którego  miało  doprowadzić  wskazanie  minimalnych  warunków 

udziału  w  postępowaniu  dotyczących  zdolności  technicznej  z  naruszeniem  zasad 

propor

cjonalności  do  przedmiotu  zamówienia  i  nie  dającym  możliwości  realizacji 

zamówienia,  prowadzących  jednocześnie  do  naruszenia  zasady  uczciwej  konkurencji  w 

postepowaniu. 

Ad. 2 


str. 17 

Zarzut  dotyczył  zapisów  OPZ  dopuszczających  możliwość  przekazania  na  etapie 

świadczenia  usługi  zmieszanych  odpadów  komunalnych  niezbędnych  do  przeprowadzenia 

rozruchu  instalacji  do  spalarni  odpadów  określonej  w  wojewódzkim  planie  gospodarki 

odpadami  jako  regionalna  instalacja  do  przetwarzania  odpadów  komunalnych  przed  jej 

uwzględnieniem  w  uchwale  w  sprawie  wykonania  wojewódzkiego  planu  gospodarki 

odpadami (

dział III ust. 5 lit. d załącznika nr 7 do siwz – OPZ). 

Odwołujący na rozprawie wyjaśnił, iż  jego obawy dotyczą funkcjonującej na rynku instalacji 

działającej  jako  spalarnia  biomasy,  RDF  oraz  węgla,  do  której  można  byłoby  dostarczyć 

odpady  komunalne,  chociaż  nie  jest  ona  uwzględniona  w  uchwale  w  sprawie  wykonania 

planu  gospodarki  odpadami.  Odwołujący  nie  zdecydował  się  na  współpracę  ze  spalarnią  z 

uwagi  na  wysokie  kary  umowne  przewidz

iane  za  niedostarczenie  wymaganej  ilości 

odpadów.  Odwołujący  przyznał  jednocześnie,  że  w  sytuacji,  gdy  do  tej  instalacji  kierowane 

są  wskazane  rodzaje  odpadów  (biomasa,  RDF,  węgiel),  które  nie  stanowią  przedmiotu 

zamówienia, może ona działać, co nie narusza przepisów ustawy o odpadach. 

Uwzględniając  wyjaśnienia  Odwołującego  dotyczące  zasad  działania  instalacji,  w  tym 

oświadczenie,  w  którym  przyznał,  iż  uwzględnienie  instalacji  w  uchwale  w  sprawie 

wykonania planu gospodarki odpadami nie jest uzależnione od tego czy jest ona w budowie, 

czy też jest instalacją pracującą, Izba uznała, iż kwestia dotycząca możliwości przekazania 

odpadów  komunalnych do  instalacji  działające w  oparciu  o  przepisy  prawa,  nie czyni  opisu 

przedmiotu  zamówienia  niezgodnym  z  przepisami  Ustawy  (art.  29  ust.  1  Ustawy).  Przede 

wszystkim  ocena,  czy  przekazanie  tych  odpadów  stanowiłoby  o  naruszeniu  przepisów 

regulujących  zasady  gospodarki  odpadami  nie  mieści  się  w  kognicji  Izby,  która  ocenia 

zgodność  działań  Zamawiającego  z  Ustawą. Właściwym  do  oceny,  czy  na  etapie realizacji 

umowy dojdzie do naruszenia przepisów bezwzględnie obowiązujących są organy właściwe 

wskazane w przepisach regulujących gospodarkę odpadami. Ponadto oceniając zasadność 

tezy,  iż  zapis  siwz  pozostaje  w  sprzeczności  z  przepisami  bezwzględnie  obowiązującymi, 

należy uwzględnić okoliczność, iż odpady, jakie mogłyby być przekazane do spalarni nie są 

objęte przedmiotem usługi. Tym samym zapis ten pozostaje bez wpływu na kształt oferty, w 

tym  w  szczególności  nie  stoi  na  przeszkodzie  prawidłowemu  jej  przygotowaniu.  Skoro,  co 

przyznała  sam  Odwołujący,  instalacja  która  nie  została  wpisana  do  uchwały  w  sprawie 

wykonania plany gospodarki odpadami, może działać w zgodzie z przepisami ustawy, to nie 

było podstaw do przyjęcia, iż zapis siwz prowadzi do naruszenia zasad uczciwej konkurencji 

w  postępowaniu.  Zapis  siwz  w  żaden  sposób  nie  zmieniał  zakresu  usługi  podlegającej 

wycenie,  jak  również  nie  prowadził  do  uprzywilejowania  któregoś  z  działających  na  rynku 

podmiotów.  Jak  wskazał  Odwołujący  miał  on  możliwość  podpisania  umowy  na  dostawę 

odpadów  do  spalarni,  z  której  nie  skorzystał  z  obawy  przed  wysokimi  karami  umownymi. 


str. 18 

Ponieważ Odwołujący nie wykazał aby zapisy siwz były niejednoznaczne lub też utrudniały 

uczciwą  konkurencje  pomiędzy  podmiotami  świadczącymi  usługę  na  danym  obszarze,  nie 

było podstaw do uwzględnienia odwołania w tym zakresie. 

Ad. 3 

Odwołujący podtrzymał zarzut naruszenia art. 353

, art. 354, art. 58 § 1 ustawy k.c. w zw. z 

art.  14  i  art.  139  ust.  1  ustawy  Pzp,  dotyczący  zapisów  wzoru  umowy,  jako  sprzecznych  z 

naturą stosunku zobowiązaniowego, w zakresie dotyczącym protokołów odbioru i skutku ich 

niepodpisania,  jakim  będzie brak  wymagalności  wynagrodzenia określonego  w  umowie (§5 

ust.  9  wzoru  umowy 

–  załącznik  nr  8  do  siwz).  Zasadniczym  elementem  budzącym 

zastrzeżenie  był  zapis  ustalający,  jako  podstawę  do  wystawienia  faktury,  podpisanie 

protokołu odbioru usługi.  

Zgodnie  z  §  5  ust.  8  wzoru  umowy  (załącznik  nr  8)  podstawą  do  wypłaty  wynagrodzenia 

należnego  wykonawcy  będzie  faktura  wraz  z  protokołem  odbioru  usługi  zawierającym 

informację  o  ilościach  odebranych  odpadów  komunalnych,  kartami  przekazania  odpadów  i 

dowodami  wagowymi.  W  ust.  9  Zamawiający  wskazał  na  konieczność  uzyskania 

podpisanych  protokołów  odbioru  usługi  stwierdzających  należyte  wykonanie  przedmiotu 

umowy,  co  stanowić  będzie  podstawę  do  wystawienia  faktury.  Brak  podpisania  protokołów 

skutkować będzie tym, iż wynagrodzenie wykonawcy nie będzie wymagalne. 

Odnosząc się do powyższych zasad na jakich dojdzie do wypłaty wynagrodzenia należnego 

z  tytułu  świadczonej  usługi  należy  zauważyć,  iż  zawierają  one  mechanizm  mający 

zabezpieczać  Zamawiającego  przed  wypłatą  wynagrodzenia  w  przypadku  uchybień  w 

realizacji  usługi  prowadzących  do  stwierdzenia,  iż  umowa  jest  nienależycie  wykonywana. 

Zastrzeżenia  co  do  wprowadzonych  zasad  zasadniczo  są  podyktowane  obawą  braku 

otrzymania wynagrodzenia nawet w przypadku drobnych uchybień, które mogą zaowocować 

odmową podpisania protokołu. Jednocześnie Odwołujący nie zgłasza potrzeby dookreślenia 

zasad, na jakich będzie można rozstrzygnąć, czy uchybienia do jakich może dojść w trakcie 

świadczenia  usługi  będą  niosły  taki  ciężar  gatunkowy,  aby  móc  stwierdzić,  iż  umowa  jest 

nienależycie  wykonywana.  Wskazuje  to  na  brak  konsekwencji  Odwołującego,  która  nie 

powinna uzasadniać odmowy wprowadzenia zapisów mających na celu ułożenie relacji stron 

w taki istotnym elemencie, jakim są podstawy wypłaty wynagrodzenia. Trudno obronić tezy, 

iż  wymóg  podpisania  protokołu  odbioru  ma  stać  w  sprzeczności  z  naturą  stosunku 

prawnego,  czyli  umową  o  świadczenie  usług  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów. 

Zamawiający  przed  dokonaniem  zapłaty  powinien  móc  uzyskać  potwierdzenie  ze  strony 

swoich służb, iż usługa została wykonana należycie. Zapewnienie udziału strony w odbiorze 

sta

nowi  zabezpieczenie  przed  arbitralnością  oceny,  gdyż  strona  może  w  takiej  sytuacji 


str. 19 

zgłaszać  swoje  uwagi  zamieszczane  w  protokole,  które  powinny  pomóc  w  ustaleniu 

rzeczywistego stanu świadczonej usługi. 

W związku z powyższym Izba nie dopatrzyła się podstawy do uznania zasadności zarzutu i 

odwołanie w tym zakresie oddaliła. 

Ad. 5 

Istota zarzutu naruszenia art. 353

oraz art. 487 § 2 ustawy k.c. w zw. z art. 14 oraz art. 29 

ust.  1  i  art.  139  ust.  1  Ustawy  dotyczy  wymogu  zapewnienia  osiągniecia  poziomów 

recyklin

gu,  które  na  moment  złożenia  oferty  i  kalkulowania  kosztów  nie  są  znane  (dot.  lat 

2021  i  2022).  Aktualne  przepisy  rozporządzeń  wyznaczają  poziomy  recyklingu 

poszczególnych  frakcji  odpadów  komunalnych  do  16  lipca  2020  r.  oraz  31  grudnia  2020  r. 

Odwołujący  wniósł  o  modyfikację  wzoru  umowy  poprzez  skrócenie  okresu  obowiązywania 

umowy do 31.12.2020 r. 

Oddalając  odwołanie  w  zakresie  tego  zarzutu  Izba  miała  na  uwadze  całokształt  zapisów 

wzoru  umowy,  w  których nie zostały  zawarte klauzule wskazujące  na możliwość naliczenia 

kar umownych z tytułu nieosiągnięcia poziomów recyklingu, czy też żądania od wykonawcy 

zapłaty kar nałożonych na Zamawiającego za ich niedotrzymanie. Zamawiający oczekuje od 

wykonawcy  aby  ten  dążył  do  osiągnięcia  obowiązujących  w  trakcie  umowy  poziomów 

recyklingu, bez nakładania odpowiedzialności finansowej za ich niedotrzymanie. Tym samym 

kwestionowany  zapis,  odsyłający  do  przepisów  obowiązujących  w  trakcie  świadczenia 

usługi,  ma  na  celu  osiągnięcie  efektów,  których  obecnie  nie  można  przewidzieć.  Należy 

zauważyć,  iż  Zamawiający  w  rozdziale  XXVII  przewidział  możliwość  zmiany  postanowień 

zawartej  umowy,  m.in.  w  przypadku  zmiany  obowiązujących  przepisów,  które  pozostawiają 

pewną furtkę dla zniwelowania efektów, jakie dla wykonawcy wiązałyby się ze zmienionymi 

uwarunkowaniami  prawnymi.  Żądanie  ograniczenia  czasu  trwania  umowy  do  okresów  dla 

których przewidziano aktualnie poziomy recyklingu nie niweluje ryzyka ich zmiany w okresie 

wcześniejszym,  niż  przyjęty  w  rozporządzeniach  wskazanych  przez  Odwołującego. 

Podobnie  jak  to  dotyczy  rzeczywistej  ilości  odpadów,  Zamawiający  nie  może  określić 

konkretnej ich ilości i wskazuje minimalny poziom odpadów jakie zostaną przekazane, tak w 

odniesieniu  do  poziomu  recyklingu,  aktualne  poziomy  powinny  być  traktowane  jako 

minimalne dla całego okresu świadczonej usługi.  

W świetle powyższego orzeczono jak w sentencji.  


str. 20 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art.  192  ust.  10  Prawa  zamówień  publicznych    oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  4 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów 

postępowania  wpis  wniesiony  przez  Odwołującego  w  kwocie  15.000,00  zł.  i  obciążyła  nim 

Zamawiającego. 

Przewodniczący: ………………………. 

Członkowie:         ………………………. 

……………………….. 


wiper-pixel