KIO 550/19 POSTANOWIENIE dnia 9 kwietnia 2019 r.

Data: 25 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 550/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 9 kwietnia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w dniu  9  kwietnia  2019  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

marca  2019  r.  przez  wykonawcę  WhyNotTravel  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  z  siedzibą 

w Kielnarowej

postępowaniu prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

00  zł  00    gr (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych zero  groszy)  stanowiącej  uiszczony 

wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 550/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Telewizja 

Polska 

S.A. 

prowadzi 

w trybie 

przetargu 

nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obsługę podróży 

służbowych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy

W dniu 29 marca 2019 r. wykonawca WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k. wniósł odwołanie 

wobec  czynności  unieważnienia  postępowania,  zarzucając  Zamawiającemu  naruszenie  art. 

93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia 

czynności unieważnienia postępowania oraz dokonania ponownej czynności badania i oceny 

ofert bez uwzględniania oferty eTravel S.A. (oferta skutecznie odrzucona). 

W  dniu  8  kwietnia  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  wpłynęło 

oświadczenie  Zamawiającego  o uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  przedstawionych 

odwołaniu.  

Izba  ustaliła,  że  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  nie 

przystąpił  żaden  wykonawca.  Wobec  powyższego  postępowanie  odwoławcze  należało 

umorzyć, stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel