KIO 549/19 WYROK dnia 10 kwietnia 2019 r.

Data: 25 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 549/19 

WYROK 

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Sikorska 

Protokola

nt:             Marta Słoma 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  10  kwietnia 

2019  roku  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego do Prezesa Krajowej I

zby Odwoławczej w dniu 29 marca 2019 r. przez E.S. 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Skarb  Państwa  –  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru 

Budowlanego dla m. st. Warszawy w Warszawie 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie; 

kosztami postępowania obciąża E.S. i  

z

alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez E.S. tytułem 

wpisu od odwołania, 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na 

rzecz  E.S.  kwoty 

5 000 zł  00  gr  (słownie:  pięć  tysięcy  złotych zero  groszy) 

tytułem nadpłaconego wpisu.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

……………………………….. 


Sygn. akt: KIO 549/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Skarb Państwa – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. 

st. Warszawy w Warszawie 

– prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

na dokonanie 

całkowitej rozbiórki części budynku usługowo - hotelowo - restauracyjnego przy 

ul. Okopowej 65 w Warszawie, wraz z opróżnieniem z wyposażenia i złożeniem do depozytu 

w magazynie. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz.  1986 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą P.z.p. 

W dniu 29 marca 2019 roku odwołująca E.S. wniosła odwołanie wobec postanowień 

ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.). 

Odwołująca zarzuciła zamawiającemu: 

naruszenie  art.7  w  zw.  z  art.  29  ust.  1  ustawy  P.z.p.,  poprzez  opisanie  przedmiotu 

zamówienia w załączniku 9C projekt budowlany - opis techniczny do projektu rozbiórki, pkt. 

1.5, w sposób nie jednoznaczny z wymaganiami określonymi w decyzji nr III OT/445/2015 z 

dnia 29.07.2015 r. 

Zamawiający  w  załączniku  nr  9C,  projekt  budowlany  -  opis  techniczny  do  projektu 

rozbiórki, pkt. 1.5, opisał iż przedmiotem zamówienia przewidziane jest takie działanie: 

CZĘŚĆ A ulegnie rozbiórce od II piętra wzwyż; 

CZĘŚĆ B ulegnie rozbiórce całkowitej; 

natomiast decyzja nr III OT/445/2015 z dnia 29.07.2015 r. nakazuje odwołującemu dokonanie 

całkowitej rozbiórki tylko 3 piętra, 4 piętra, 5 piętra, 6 piętra bez podziału na części budynku. 

Naruszenie art. 7 ustawy P.z.p. w zw. z art. 

799 § 1 K.p.c. poprzez określenie założeń 

zamówienia  określonych  w  załączniku  9B,  dział  II,  PKT.  5.3.1.,  które  naruszają  zasadę 

przeprowadzenia egzekucji w sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika. 

Zamawiający  w  załączniku  nr  9B,  dział  II,  pkt.  5.3.1  określił  wymagania zamówienia 

wskazując, że przed rozpoczęciem demontażu należy odłączyć obiekt od zewnętrznych sieci 

zasilających. Tymczasem takie rozwiązanie uniemożliwi odwołującemu użytkowanie I oraz II 

piętra budynku, które rozbiórce nie podlegają i nadal mogą być przez niego użytkowane. 

Odwołująca wniosła o nakazanie zamawiającemu zmiany treści s.i.w.z.: 


Ad. II. 1 powyżej, tj. załącznika nr 9C projekt budowlany – opis techniczny do projektu rozbiórki, 

pkt. 1.5, w taki sposób aby jednoznacznie był zgodny z wymaganiami określonymi w decyzji 

nr  III  OT/445/2015  z  dnia  29.07.2015  r.  i  wskazywał,  że  budynek  „Czarny  Kot"  ulegnie 

rozbiórce od II piętra wzwyż, poprzez dokonanie całkowitej rozbiórki 3 piętra, 4 piętra, 5 piętra, 

6 piętra. 

Ad.  II.  2  powyżej,  tj.  załącznika  nr  9B,  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  wykonania  i 

odbioru robót budowlanych, dział II, pkt. 5.3.1, poprzez określenie wymagań w taki sposób, że 

na 

czas trwania prac wykluczone jest odłączanie instalacji budynku od sieci zewnętrznych, w 

tym na kon

dygnacjach, do II piętra włącznie. 

Odwołująca podniosła, że posiada interes we wniesieniu odwołania. Odwołująca jest 

inwestorem, 

który wybudował budynek będący przedmiotem częściowej rozbiórki. Wskazana 

decyzja nr III OT/445/2015 z dnia 29.07.2015 r. precy

zyjne wskazuje zakres prac będących 

przedmiotem  zamówienia,  a  niezgodne  z  tą  decyzją  opisanie  tego  przedmiotu  spowoduje 

poniesienie przez odwołującą szkody, co będzie wynikiem naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy P.z.p. 

Jednocześnie  określenie  wymagań  zamówienia  poprzez  wskazanie,  że  przed 

rozpoczęciem  demontażu  należy  odłączyć  obiekt  od  zewnętrznych  sieci  zasilających, 

spowoduje  szkodę  w  postaci  braku  możliwości  użytkowania  tej  części  budynku,  która  nie 

podlega rozbiórce i jest dopuszczona do użytkowania.  

Odwołująca stwierdziła, że zamawiający  w  załączniku 9C projekt budowlany  — opis 

techniczny do projektu rozbiórki, w pkt. 1.5, opisał przedmiot zamówienia w sposób odmienny 

od  opisu  przedmiotu  zamówienia  wynikającego  z  w  decyzji  nr  III  OT/445/2015  z  dnia 

29.07.2015 r., która jest podstawą niniejszego postępowania. 

W  załączniku  nr  9C,  projekt  budowlany  -  opis  techniczny  do  projektu  rozbiórki,  w  pkt.  1.5, 

zamawiający  opisał,  iż  przedmiotem  zamówienia  jest  przewidziane  działanie  polegające  na 

rozbiórce: 

CZEŚĆ A BUDYNKU - ulegnie rozbiórce od II piętra wzwyż; 

CZĘŚĆ B BUDYNKU - ulegnie rozbiórce całkowitej 

Tymczasem decyzja nr III OT/445/2015 z dnia 29.07.2015 r., w części wskazującej na zakres 

rozbiórki, nie wskazuje podziału budynku na Część A i Część B, i określa jedynie, iż ma być 

dokonana całkowita rozbiórka: 

3 piętra 

4 piętra 


5 piętra 

6 piętra 

W żadnej części tej decyzji nie jest wskazane, że ulec mają całkowitej rozbiórce piwnice 

oraz piętra 1 i 2 w jakiejś części budynku. 

Takie  odmienne  od  źródłowej  decyzji  określenie  przedmiotu  zamówienia,  będące 

wynikiem naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy P.z.p.., spowoduje poniesienie 

przez odwołującą szkody. 

Zamawiający w załączniku 9B, dział II, PKT. 5.3.1., określił założenia zamówienia w 

sposób  który  narusza  zasadę  przeprowadzenia  egzekucji  w  sposób  najmniej  uciążliwy  dla 

dłużnika  wskazując,  że  przed  rozpoczęciem  demontażu  należy  odłączyć  obiekt  od 

zewnętrznych sieci zasilających. 

Takie  rozwiązanie  uniemożliwi  odwołującemu  użytkowanie  I  oraz  II  piętra  budynku  które 

rozbiórce nie podlegają i nadal mogą być przez niego użytkowane, szczególnie jeżeli weźmie 

się pod uwagę fakt długotrwałości procesu realizacji zamówienia. 

Żądana  zmiana pkt.  5.3.1 w  załączniku nr  9B,  dział  II,  poprzez  określenie wymagań  w  taki 

sposób,  że  na  czas  trwania  prac  wykluczone  jest  odłączanie  instalacji  budynku  od  sieci 

zewnętrznych, na kondygnacjach do II piętra włącznie, umożliwi odwołującemu użytkowanie 

kondygnacji dopuszczonych do użytkowania. 

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 10 kwietnia 2019 roku zamawiający  podniósł, że 

o

dwołująca się nie jest osobą uprawnioną do wniesienia odwołania, zgodnie z dyspozycją art. 

179 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przysługują środki ochrony prawnej. Nie jest 

w

ykonawcą ani innym podmiotem, mającym interes w uzyskaniu danego zamówienia, który 

poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy i nie ubiega się o udzielenie zamówienia. 

Odwołująca  jest  właścicielem  budynku,  któremu  nakazano  rozbiórkę  części  obiektu, 

zgodnie z Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 1110T/455/2015 z dnia 

29 lipca 201 5r. i którego rozbiórki dotyczy prowadzone postępowanie. 

Bezspornym  zatem  jest,  iż  odwołująca  nie  jest  stroną  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, 

Zamawiający  stwierdził,  że  ze  względu  na  fakt,  iż  odwołująca,  zobowiązana  do 

dokonania rozbiórki części obiektu, zgodnie z ww. decyzją, nie dokonała jej w wyznaczonym 

przez  PINB  dla  m.st. Warszawy  terminie,  organ  ten  jako  organ  uprawniony  z  mocy  prawa, 


prowadzi  obecnie  postępowanie  egzekucyjne  mające  na  celu  wykonanie  obowiązku 

dokonania przedmiotowej rozbiórki. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  art.  7  w  zw.  z  art.  29  ust.  1  ustawy  P.z.p., 

zamawiający stwierdził, że z treścią Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

dla m.st. Warszawy Nr 1110T/445/2015 z dnia 29

.07.2015r. właściciel budynku (odwołująca), 

zobowiązana  została  do  dokonania  rozbiórki  nadbudowy  i  rozbudowy  budynku,  o  którym 

mowa w ww. decyzji. 

Rozbiórka  nadbudowy  dot.  rozbiórki  3,  4,  5  i  6  piętra  budynku,  który  Decyzją  Nr 

326/N/2002 z dnia 19.09.2002r. otrzymał pozwolenie na użytkowanie wybudowanej wówczas 

części  tego  budynku,  tj.  I  i  II  piętra  i  został  oznaczony  w  dokumentacji  projektowej, 

sporządzonej dla potrzeb prowadzonego postępowania, jako część „A”. 

Rozbiórka rozbudowy dotyczy zaś części budynku, która została dobudowana, już po 

uzyska

niu  przez  właściciela  budynku  (odwołującą)  ww.  pozwolenia  na  jego  użytkowanie  i 

została  oznaczona  w  dokumentacji  projektowej,  sporządzonej  dla  potrzeb  prowadzonego 

postępowania, jako część „B” 

W  ocenie  zamawiającego,  bezspornym  zatem  jest  fakt,  iż  w  decyzji  Powiatowego 

Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  dla  m.st.  W-

wy,  nakazującej  dokonanie  rozbiórki 

nadb

udowy  i  rozbudowy  budynku  i  doprowadzenie  jego  stanu  do  powierzchni  użytkowej, 

zgodniej  z  pozwoleniem  na  jego  użytkowanie  z  dnia  19.09.2002  r.  jest  mowa  o  rozbiórce 

nadbudowy i rozbudowy budynku. 

W  dokumentacji  projektowej  dla  potrzeb  postępowania  przyjęto,  iż  pierwotnie 

wybudowany budynek, który uzyskał pozwolenie na użytkowanie, został oznaczony jako część 

„A”,  zaś  część  budynku  dobudowana  w  późniejszych  latach,  bez  wymaganych  prawem 

pozwoleń, została oznaczona jako część „B”. 

Takie  oznaczenie  umożliwi  wykonawcom  ubiegającym  się  o  udzielenie  zamówienia 

właściwe określenie części  budynku, które  podlegają  rozbiórce,  tj.  zrozumienie,  iż rozebrać 

należy  nadbudowę  budynku  -  oznaczoną  jako  część  „A”  -  piętro  3,  4,  5  i  6  oraz  rozebrać 

całkowicie rozbudowaną część budynku - oznaczoną jak część „B”. 

Zakres  rozbiórki  określony  Decyzją  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego 

dla  m.st.  Warszawy  z  dnia  29.07.2015r.  oraz  dokumentacj

ą  projektową,  stanowiącą  cześć 

specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia jest identyczny. 

Ponadto 

zamawiający  stwierdził,  że  to  do  niego  należy  określenie  przedmiotu 

zamówienia, który, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, musi być 


opisany  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący  dla  wykonawców  ubiegających  się  o 

udzielenie zamówienia. 

Odnosząc się do treści zarzutu naruszenia art. 7 ustawy P.z.p. w zw. z art. 799 § 1 K, 

K.p.c.

,  zamawiający  stwierdził,  iż  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania r

obót budowlanych Rozdział 18 § 240 ust. 3, przed rozpoczęciem robót 

rozbiórkowych  należy  obiekt  odłączyć  od  sieci  gazowej,  cieplnej,  elektroenergetycznej, 

teletechnicznej

,  wodociągowej  i  kanalizacyjnej.  Ponadto,  zgodnie  z  §  242  tego 

rozporządzenia,  w  czasie  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  przebywanie  ludzi  na  niżej 

położonych kondygnacjach jest zabronione. 

Biorąc  zatem  pod  uwagę  obowiązujące  aktualnie  przepisy  prawa,  do  których 

z

amawiający  jest  zobowiązany  się  stosować,  zarzut  podnoszony  przez  odwołującą  jest 

niezasadny i sprzeczny z aktualnie obowiązującym prawem, 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  oraz  fakt,  iż  odwołująca  jest  osobą  nieuprawnioną  do 

wniesienia odwołania i nie posiada interesu w jego wniesieniu w rozumieniu art. 179 ust. 1 

ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  (nie  jest  wykonawcą  ubiegającym  się  o  udzielenie 

zamówienia) zamawiający wniósł o odrzucenie odwołania w całości. 

Izba zważyła, co następuje: 

Decyzją  nr  III  OT/445/2015  z  dnia  29  lipca  2015  roku  wydanej  przez  Powiatowego 

Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  dla  m.  st.  Warszawy  nakazano  dokonanie  całkowitej 

rozbiórki: 

3 piętra o powierzchni użytkowej 603,23 m

, powierzchni 

całkowitej 812,06 m

4 piętra o powierzchni użytkowej 506,66 m

, powierzchni 

całkowitej 742,43 m

5 piętra o powierzchni użytkowej 344,72 m

, powierzchni 

całkowitej 517,30 m

6 piętra (poddasze) o powierzchni użytkowej 171,07 m

, powierzchni 

całkowitej 245,86 

m

rozbudowanego, nabudowanego 

budynku usługowo – hotelowego „Czarny Kot” położonego 

przy ul. Okopowej 65 w Warszawie 

– działka ew. nr 35/3 (obecnie 35/11) z obrębu 6-03-02, 

bez  wymaganego  pozwolenia  na  budowę  do  stanu  o  powierzchni  użytkowej  1822,70  m

powierzchni całkowitej 2211,00 m

, określonego decyzją Nr 326/N/2002 z dnia 19.09.2002 r. 

o pozwoleniu na użytkowanie części budynku, tj. I i II piętra, wydaną z up. Burmistrza Gminy 

Warszawa 

– Centrum i inwentaryzacją z lipca 2002 r. 


Zamawiający  w  załączniku  9C  projekt  budowlany  —  opis  techniczny  do  projektu 

rozbi

órki,  w  pkt.  1.5,  zamawiający  opisał,  iż  przedmiotem  zamówienia  jest  przewidziane 

działanie polegające na rozbiórce: 

CZEŚĆ A BUDYNKU - ulegnie rozbiórce od II piętra wzwyż; 

CZĘŚĆ B BUDYNKU - ulegnie rozbiórce całkowitej. 

Zamawiający  w  załączniku  9B,  dział  II,  PKT.  5.3.1.,  określił  założenia  zamówienia 

wskazując, że przed rozpoczęciem demontażu należy odłączyć obiekt od zewnętrznych sieci 

zasilających. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie jest bezzasadne. 

W  pierwszej  kolejności  Izba  stwierdziła,  iż  odwołująca  nie  jest  uprawniona  do 

korzystania ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Warunkiem  wniesienia  odwołania  przez  wykonawcę,  uczestnika  konkursu  oraz  inny 

podmiot, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p., jest wykazanie, że ma on lub miał 

interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Przesłanki wskazane w artykule muszą 

być spełnione łącznie. 

Należy  zwrócić  uwagę,  iż  legitymacja  do  wniesienia  odwołania  służy  tylko  takiemu 

podmiotowi,  który  wykaże,  że  posiada  obiektywną,  tj.  wynikającą  z  rzeczywistej  utraty 

możliwości  uzyskania  zamówienia  lub  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia,  potrzebę 

uzyskania  określonego  rozstrzygnięcia.  Ponadto  norma  prawna  wskazuje  na  interes  w 

uzyskaniu  danego  zamówienia,  a  zatem  interes  ten  dotyczyć  musi  tego  konkretnego 

postępowania, w którym środek ochrony prawnej jest stosowany. Wnoszący środek ochrony 

prawnej jest zobligowany wykazać, że obiektywnie w konkretnym postępowaniu ma potrzebę 

uzyskania  danego  zamówienia,  będącego  przedmiotem  określonego  postępowania.  Fakt 

posiadania  przez  odwołującego  interesu,  uprawniającego  go  do  wniesienia  odwołania, 

podl

ega  badaniu  w  toku  postępowania  odwoławczego  lub  skargowego.  W  przypadku 

stwierdzenia  braku  tej  przesłanki  dopuszczalności  wniesienia  odwołania,  podlega  ono 

oddaleniu. 

Oprócz  interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia,  wykonawca,  którzy  korzysta  ze 

środka ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obowiązany 

jest wykazać, że poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy P.z.p.  


A  zatem  wykonawca,  który  zamierza  skorzystać  ze  środków  ochrony  prawnej,  musi 

wykazać,  że  chce  lub  chciał  uzyskać  dane  zamówienie  publiczne,  a  zamawiający  swoim 

działaniem  lub  zaniechaniem  niezgodnym  z  przepisami  ustawy  P.z.p.,  albo  pozbawił  go 

możliwości  uzyskania  tego  zamówienia,  albo  w  sposób  istotny  je  utrudnił,  w  wyniku  czego 

wykonawca poniósł lub może ponieść szkodę. Szkoda wykonawcy najczęściej polegać będzie 

na utracie korzyści wynikających z realizacji tego zamówienia. 

W rozpoznawanym przypadku odwołująca nie zamierza ubiegać się o przedmiotowe 

zamówienie.  Wręcz  przeciwnie  –  analiza  materiału  dowodowego,  w  tym  w  szczególności 

decyzji z dnia nr III OT/445/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku oraz składane przez pełnomocnika 

odwołującej  oświadczenia  oraz  wnioski  o  unieważnienie  postępowania  –  wskazują,  że  w 

interesie odwołującej jest, by do zamówienia w ogóle nie doszło. Odwołująca wskazuje jedynie 

na szkodę, którą poniesie w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia. 

Tym  samym  stwierdzić  należy,  że  odwołująca  nie  wykazała,  że  jest  uprawniona  do 

korzystania ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. Nie ma 

ona  bowiem  zamiaru  ubiegać  się  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia,  a  szkodę 

uzasadnia wyłącznie faktem realizacji zamówienia. 

Izba uznała za bezzasadny zarzut naruszenia art. 7 w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy P.z.p., 

poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w załączniku 9C projekt budowlany - opis techniczny 

do  projektu  ro

zbiórki,  pkt.  1.5,  w  sposób  niejednoznaczny  z  wymaganiami  określonymi  w 

decyzji nr III OT/445/2015 z dnia 29.07.2015 r. 

W  myśl  art.  29  ust.  1  ustawy  P.z.p.,  przedmiot  zamówienia  opisuje  się  w  sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie 

oferty. 

W  pierwszej  kolejności  Izba  podkreśla,  że  zawarte  w  cytowanym  przepisie 

sformułowanie  „jednoznaczny”  należy  rozumieć  jako  takie,  które  nie  pozwala  na  dowolną 

interpretację,  nie  zaś  jako  tożsame  z  określeniami  zawartymi  w  innych  aktach  czy 

dokumentach. Tym samym stwierdzić należy, że zamawiający nie był obowiązany opisywać 

przedmiot  zamówienia  w  sposób  identyczny  z  treścią  decyzji  nr  III  OT/445/2015  z  dnia 

29.07.2015 r. 

Odwołujący wskazuje, że zamawiający w załączniku nr 9C, projekt budowlany - opis 

techniczny  do  projektu  rozbiórki,  pkt.  1.5,  opisał  iż  przedmiot  zamówienia  obejmuje 

następujące czynności: 


CZĘŚĆ A ulegnie rozbiórce od II piętra wzwyż; 

CZĘŚĆ B ulegnie rozbiórce całkowitej; 

w  sytuacji,  gdy  decyzja  nr 

III  OT/445/2015  z  dnia  29.07.2015  r.  nakazuje  odwołującemu 

dokonanie całkowitej rozbiórki tylko 3 piętra, 4 piętra, 5 piętra, 6 piętra bez podziału na części 

budynku. 

Odwołujący  zdaje  się  nie  zauważać,  że  przedmiotowa  decyzja  nakazuje  całkowitą 

rozbiórkę  rozbudowanego,  nabudowanego  budynku  usługowo  –  hotelowego  „Czarny  Kot” 

położonego przy ul. Okopowej 65 w Warszawie – działka ew. nr 35/3 (obecnie 35/11) z obrębu 

02, bez wymaganego pozwolenia na budowę do stanu o powierzchni użytkowej 1822,70 

m

, powi

erzchni całkowitej 2211,00 m

, określonego decyzją Nr 326/N/2002 z dnia 19.09.2002 

r. o pozwoleniu na użytkowanie części budynku, tj. I i II piętra, wydaną z up. Burmistrza Gminy 

Warszawa 

– Centrum i inwentaryzacją z lipca 2002 r. 

Z powyższego wynika, że decyzją objęto rozbiórkę wszystkich części budynku, które 

zostały  rozbudowane  i  nadbudowane  ponad  część  obejmującą  I  i  II  piętro  budynku 

określonego w decyzji z 2002 roku. 

Zamawiający  nie  naruszył  zatem  przepisów  wskazanych  przez  odwołującego  w 

odwołaniu. Określenie w projekcie budowlanym części budynku jako A i B nie jest sprzeczne 

z treścią decyzji. To, że w projekcie budowlanym przyjęto nazewnictwo niewskazane w decyzji, 

nie  oznacza,  że  przedmiot  zamówienia  wykracza  poza  zobowiązanie  do  rozbiórki  w  niej 

określone. Odwołująca zresztą faktu tego nie wykazała. 

Izba uznała za bezzasadny zarzut naruszenia art. 7 ustawy P.z.p. w zw. z art. 799 § 1 

K

.p.c.  poprzez  określenie  założeń  zamówienia  określonych  w  załączniku  9B,  dział  II,  PKT. 

które naruszają zasadę  przeprowadzenia egzekucji  w  sposób  najmniej  uciążliwy  dla 

dłużnika. 

Izba  stwierdza,  iż  konieczność  odłączenia  rozbieranego  budynku  od  zewnętrznych 

sieci zasilających jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 

lutego  2003  roku  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót 

budowlanych 

W myśl § 240 ust. 3 rozporządzenia, przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych 

należy  obiekt  odłączyć  od  sieci  gazowej,  cieplnej,  elektroenergetycznej,  teletechnicznej, 

wodociągowej  i  kanalizacyjnej.  Ponadto,  odnosząc  się  do  stanowiska  odwołującej,  iż  w 

przypadku odłączenia budynku od sieci nie będzie mogła ona korzystać z I i II piętra, wskazać 

należy,  iż  zgodnie  z  §  242  rozporządzenia,  w  czasie  prowadzenia  robót  rozbiórkowych 

przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 


Izba oddaliła wniosek pełnomocnika odwołującej o przeprowadzenie dowodu z opinii 

biegłego na okoliczność interpretacji treści decyzji nr III OT/445/2015 z dnia 29.07.2015 r.  

Izba  wskazuje,  że  dowód  z  opinii  biegłego  przeprowadza  się  wówczas,  gdy  do 

rozstrzygnięcia  sprawa  wymagana  jest  wiedza  fachowa  z  określonej  dziedziny.  Za 

niedopuszczalne  uznaje  się  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii  biegłego  w  celu  ustalenia 

obowiązującego  stanu  faktycznego  i  prawnego  oraz  zasad  stosowania  i  wykładni 

obowiązujących przepisów prawa.  

Izba podkreśla natomiast, że w sytuacji, gdy strona ma wątpliwości co do treści decyzji 

administracyjnej, może ona na podstawie art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.) zwrócić się 

do organu, który wydał decyzję o wyjaśnienie jej treści w drodze postanowienia. Odwołująca 

nie wykazała, by korzystała ze wskazanego uprawnienia. 

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, czyli stosow

nie do wyniku postępowania. 

………………………………………… 


wiper-pixel