KIO 548/19 POSTANOWIENIE dnia 9 kwietnia 2019 r.

Data: 24 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 548/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 kwietnia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Jolanta Markowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Warszawie 

odwołania 

wniesione

go  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  marca  2019  r.  przez 

wykonawcę:  STV  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Moniuszki  7,  40-005  Katowice,  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego:  2  Regionalna  Baza  Logistyczna,  ul.  Marsa  110,  

04-470 Warszawa,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

dokonać  zwrotu  kwoty  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy:  STV  Polska  Sp.  z  o.o.,  

ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice uisz

czonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)  na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………. 


Sygn. akt: KIO 548/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający,  2  Regionalna  Baza  Logistyczna  z  siedzibą  w  Warszawie  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  ograniczonego  na 

„usługę  wykonania  badań  diagnostycznych  amunicji  i  jej  elementów”.  Ogłoszenie  o 

zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr: 2019/S 

058- 135373 z dnia 22 marca 2019 r. 

Wykonawca 

STV  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Katowicach,  na  podstawie art.  182 

ust.  2  pkt  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.  j.  Dz.  U.  z 

2018  r., 

poz.  1986  z  późn.  zm.),  dalej  „Pzp”  wniósł  odwołanie  wobec  treści  postanowień 

ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie: 

pkt  III.1.3)  ppkt  1.2.  w  zakresie  wymogu,  aby  w  przypadku  gdy  wniosek  o 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  składają  2  lub  więcej  podmiotów  (wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, np. konsorcja, spółki cywilne) warunek 

kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej  winien 

spełniać każdy z wykonawców samodzielnie; 

pkt  III.2.1)  ppkt  1.1.  lit.  b  w  zakresie  wymogu,  aby  wykonawca  był  instytutem 

badawczym,  którego  działalność  uregulowana  jest  w  art.  1  i  2  ustawy  z  dnia  20  kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 736 z późn. zm.); 

pkt  III.2.1.)  ppkt  6.1.  w  zakresie  wymogu,  aby  warunek 

określony  w  pkt  1.1.  sekcji 

III

.2.1) spełniał każdy z wykonawców samodzielnie. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art.  23  ust.  3  i  ust.  5  Pzp, 

poprzez  nieuzasadnione  obiektywnie  i  nie  wynikające  z 

charakteru zamówienia oraz nieproporcjonalne wymaganie, aby w przypadku gdy wniosek o 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  składają  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o 

udzielenie  zamówienia  warunek  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej 

działalności zawodowej spełniał każdy z wykonawców samodzielnie; 

art.  22  ust.  1a  oraz  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  22  ust.  1b  pkt  1  Pzp  ,poprzez 

wprowadzenie  nadmiernego  i  nieproporcjonalnego  do  przedmiotu  zamówienia  warunku 

udziału  w  postępowaniu  w  postaci  wymogu,  aby  wykonawca  składający  wniosek  o 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  był  (posiadał  formę  prawną)  instytutem 

badawczym,  którego  działalność  uregulowana  jest  w  art.  1  i  2  ustawy  z  dnia  20  kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 736 z późn. zm.). 


W związku z powyższym Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania 

zmiany ogłoszenia w następujący sposób: 

zmianę  ogłoszenia  poprzez  zmianę  treści  pkt  III.1.3)  ppkt  1.2.  na  następującą: 

„warunek kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o 

ile  wyn

ika  to  z  odrębnych  przepisów  -  winien  spełniać  Wykonawca,  który  bezpośrednio 

będzie  wykonywał  czynności,  dla  których  konieczne  jest  posiadanie  kompetencji  lub 

uprawnień określonych w pkt II.2.1) ppkt 1.1 ogłoszenia" oraz zmianę treści pkt III.2.1) ppkt 

.  ogłoszenia  na  następującą:  warunek  określony  w  punkcie  1.1.  niniejszej  sekcji  winien 

spełniać  Wykonawca  który  bezpośrednio  będzie  wykonywał  czynności,  dla  których 

konieczne  jest  posiadanie  kompetencji  lub  uprawnień  określonych  w  punkcie  1.1  niniejszej 

sekcji"; 

zmianę ogłoszenia poprzez usunięcie z pkt III.2.1) ogłoszenia ppkt 1.1. lit. b o treści: 

„Wykonawca  jest  instytutem  badawczym,  którego  działalność  uregulowana  jest  w  art.  1  i  2 

ustawy z dnia 30.4.2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2018.736 j.t.). Na potwierdzenie, 

Zamawiający  żąda  odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o 

Dzi

ałalności  Gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 

ewidencji, że wykonawca jest instytutem badawczym." 

oraz 

zasądzenie na rzecz Odwołującego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa 

procesowego,  według  faktury  i  potwierdzenia  poniesionych  kosztów,  jakie  zostaną  złożone 

podczas rozprawy. 

Odwołujący podniósł, że w dniu 22 marca 2019 r. Zamawiający ogłosił o zamówieniu 

w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na 

usługę wykonania badań diagnostycznych amunicji i jej elementów. W ocenie Odwołującego, 

postanowienia  ogłoszenia  w  zakresie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  istotny  sposób 

naruszają  równy  dostęp  do  zamówienia  wykonawców,  którzy  są  w  stanie  je  zrealizować, 

mają charakter dyskryminujący i nieproporcjonalny, ograniczając konkurencję. 

ocenie Odwołującego, aby zagwarantować równy udział wykonawcom w dostępie 

do zamówienia oraz zapewnić proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu, a także 

usunąć  wewnętrzną  sprzeczność  ogłoszenia  w  zakresie  jedynie  teoretycznego  dostępu  do 

zamówienia  wykonawcom  zagranicznym,  Zamawiający  powinien  usunąć  wymóg,  aby 

wykonawca  był  instytutem  badawczym,  którego  działalność  uregulowana  jest  w  polskiej 

ustawie z dnia 20 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 736 z 

późn. zm.). 

Ponadto,  z 

uwagi  na  ogólną  zasadę  dopuszczalności  łączenia  potencjału 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określoną w art. 23 ust. 3 

Pzp brak jest uzasadnionych podstaw, aby 

wymagać od każdego z wykonawców posiadania 

kompetencji  i  uprawnień  określonych  w  pkt  III.2.1)  ppkt  1.1.  ogłoszenia  także  w  przypadku 


gdy dany wykonawca nie będzie wykonywał w ramach realizacji zamówienia czynności, dla 

których wymagane jest posiadanie tych uprawnień.  

Odwołujący  wyjaśnił,  że  w  związku  z  powyższym  Odwołujący  wniósł  o  zmianę  pkt 

III.1.3) ppkt 1.2. oraz III.2.1) ppkt 6.1. 

ogłoszenia w taki sposób, aby posiadanie kompetencji i 

uprawnień  określonych  w  pkt  III.2.1)  ppkt  1.1  było  wymagane  wyłącznie  od  tych 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy będą bezpośrednio 

wykonywać  czynności,  dla  których  konieczne  jest  posiadanie  kompetencji  lub  uprawnień 

określonych w tym punkcie ogłoszenia. 

W  dniu  29  marca  2019  r. 

Zamawiający  zamieścił  kopię  odwołania  na  stronie 

internetowej  Zamawiającego,  umożliwiając  zainteresowanym  wykonawcom  zgłoszenie 

przystąpienia do postępowania odwoławczego.   

W terminie  trzech  dni  od  dnia  29  marca  2019  r.,  określonym  w  art.  185  ust.  2  Pzp, 

żaden  wykonawca  nie  zgłosił  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego,  w  tym  po 

stronie zamawiającego. 

W  dniu  8  kwietnia  2019  r. 

Zamawiający  przesłał  drogą  elektroniczną,  a  w  dniu  9 

kwietnia 2019 r.  złożył  w  formie  pisemnej,  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  pismo z 

dnia  8  kwietnia  2019  r. 

zawierające  oświadczenie  Zamawiającego,  iż  uwzględnia  w  całości 

zarzuty przedstawione 

w odwołaniu i wnosi o umorzenie postępowania odwoławczego.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  Krajowa  Izba  Odwoławcza,  działając  na  podstawie  

art. 186 ust. 2 Pzp, 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Izba orzekła o kosztach postępowania odwoławczego stosownie do art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit.a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.  

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972).  Izba  postanowiła  

o zwrocie na rzecz Odwołującego kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………………… 


wiper-pixel