KIO 547/19 WYROK dnia 12 kwietnia 2019 roku

Data: 24 czerwca 2019

Sygn. akt:  

KIO  547/19 

WYROK 

z dnia 12 kwietnia 2019  roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Prowadzisz 

 Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie,  w  Warszawie,  w  dniu  10  kwietnia  2019  rok

u  odwołania 

wniesionego  do  Pr

ezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  w  dniu  29  marca  2019  roku 

przez wykonawcę Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest-Complex” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Miasto Gliwice 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Inwestycje,  Budownictwo,  Handel 

„Inwest-Complex” 

spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

siedzibą  

w Gliwicach i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15 000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Inwestycje,  Budownictwo,  Handel  „Inwest-Complex”  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  wykonawcy  Inwestycje,  Budownictwo,  Handel  „Inwest-Complex” 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gliwicach  na  rzecz 

Zamawiającego Miasta Gliwice kwotę 3 600 gr 00 (słownie: trzy tysiące sześćset 

złotych  zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione 

tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok  - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  d

oręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący:    ………………………………………… 


Sygn. akt:  

KIO  547/19 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  –  Miasto  Gliwice  –  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

pod  nazwą  Pełnienie  funkcji  Inżyniera 

Nadzoru  dla  zadania  on.:  "Budowa  odcinka  drogi  od  ul.  Daszyńskiego  do  ul.  Rybnickiej  w 

Gliwicach - Za

chodnia cześć obwodnicy miasta. 

Ogłoszenie o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego 

opublikowane  zostało  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  

21 sierpnia 2018 roku pod numerem 2018/S 159-3647716. 

29 marca 2019 roku 

Odwołujący, działając na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych    (Dz.  U.  z  2018  roku,  poz.  1986  ze  zmianami;  dalej:  „Pzp”  lub 

„ustawa”)  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  Zamawiającego  w  ww.  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego: 

1)  wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy 

„Konsorcjum”: Lider Konsorcjum eR 

GRUPA  Sp.  z  o.o.,  ul.  Żelazna  17d/13,  40-851  Katowice,  członek  Konsorcjum: 

PROKOM  Construction  Sp.  z  o.o.,  ul.  Reymonta  30/1,  41-200  Sosnowiec  (zwanego 

dalej Wykonawco lub Konsorcjum), pomimo tego, iż oferta ta podlega odrzuceniu na 

podstawie przepisu art. 89 ust.1 pkt 4) i pkt 5) ustawy 

lub uznaniu za odrzuconą na 

podstawie przepisu art. 24 ust. 4 ustawy; 

zaniechania  czynności  odrzucenia  oferty  Konsorcjum,  do  której  Zamawiający 

obowiązany jest na podstawie przepisu art. 89 ust.1 pkt 4) ustawy, pomimo, iż oferta 

ta zawiera rażąco niską cenę w rozumieniu przepisów ustawy, a ww. Konsorcjum nie 

przedłożyło  odpowiednich  wyjaśnień,  które  potwierdzałyby,  że  zaoferowana  przez 

nich cena nie jest rażąco niska; 

3)  niezgodnej  z  przepisami  ustawy 

oceny  wyjaśnień  złożonych  przez  Konsorcjum  w 

trybie art. 90 ustawy; 

zaniechania  czynności  odrzucenia  oferty  ww.  Konsorcjum,  do  której  Zamawiający 

obowiązany jest na podstawie przepisów ustawy, w  związku z faktem, iż oferta ww. 

Konso

rcjum  jest  sprzeczna  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

(SIWZ)  oraz  została  złożona  przez  Wykonawcę,  który  powinien  był  zostać 

wykluczony  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie 

przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12) i pkt 16), art. 24 ust. 5 pkt 2) i pkt 4) ustawy oraz art. 

24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy; 


niewzięcia  pod  uwagę  przy  ponownym  badaniu  i  ocenie  ofert  (dokonanym  przez 

Zamawiającego  po  zakończeniu  poprzedniego  postępowania  odwoławczego  

w  niniejszej  sprawie  wyrokiem  Krajowej 

Izby  Odwoławczej.  sygn.  akt  KIO  239/19  z 

dnia  25.02.2019r.)  uzyskanych  w  toku  powyższego  postępowania  przez 

Zamawiającego informacji wskazujących na to, że ww. Konsorcjum  - przy składaniu 

na podstawie art. 25a ust. 1 i ust. 2 ustawy 

oświadczeń członków ww. Konsorcjum z 

dnia  17.10.20

18r.  i  22.10.2018r..  że  Wykonawcy  (członkowie  ww.  Konsorcjum) 

spełniają warunki  udziału w  postępowaniu określone przez  Zamawiającego w  SIWZ 

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 

23)  ustawy  i  na  podstawie  art.  24  ust.  5  ustawy 

(stanowiących  załączniki  nr  2  do 

oferty  ww.  Konsorcjum  z  dnia  22.10.2018r.)  oraz  Jednolitego  Europejskiego 

Dokumentu  Zamówienia  (stanowiącego  załącznik  nr  1  do  SIWZI  -  zataiło  przed 

Zamawiaj

ącym  informacje  o  tym,  iż  Zarząd  Dróg  Miasta  Krakowa  pismem  nr 

JRP.470.1.246.2018 z dnia 27.09.2018r. wypowiedział w trybie natychmiastowym ze 

skutkiem  na  dzień  1.10.2018r.  umowę  nr  1269/ZIKiT/2016  z  dnia  24.10.2016r. 

dotyczącą  zamówienia  pn.  „Pełnienia  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  w  projekcie  pn. 

Rozbudowie  ul.  Igołomskiej,  Drogi  Krajowej  nr  79  -Etap  2  wraz  z  infrastrukturą  w 

Krakowie",  łączącą  w  w.  Zarząd  z  członkiem  w  w.  Konsorcjum  (PROKOM 

Construction Sp

. z o.o. w Sosnowcu) z powodu rażącego niewywiązywania się przez 

niego z obowiązków Inżyniera Kontraktu dla ww. inwestycji - co (oo dokonaniu przez 

Zamawiającego ponownego badania i oceny ofert) spełniało przesłanki: 

a)  wykluczenia ww. Konsorcjum (na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) i pkt 16) ustawy 

oraz art. 24 ust 5 pkt 2) i pkt 4) ustawy

) z postępowania o udzielenie zamówienia 

– oraz 

b)  uznania  na  podstawie  art.  24  ust.  4  i  art.  89  ust.  1  pkt  5)  ustawy  oferty  ww. 

Konsorcjum  za odrzuconą  (niezależnie od  istnienia wystarczających podstaw  do 

odrzucenia ww. oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy albo uznania ww. 

oferty za odrzucona na podstawie przepisu art. 24 ust 4 ustawy), 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu: 

1.  Dokonanie niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności wyboru oferty Konsorcjum jako 

oferty najkorzystniejszej. 

2.  Naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  4    w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy 

przez  nieprawidłową 

ocenę  wyjaśnień  złożonych  przez  Konsorcjum,  podczas  gdy  z  treści  tych  wyjaśnień 

wynika, iż oferta Konsorcjum zawiera rażąco niską cenę, 

3.  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  w  zw.  z  art.  7  ust 1  i  3  ustawy 

przez  zaniechanie  dokonania  czynności  odrzucenia  oferty  Konsorcjum,  pomimo,  iż 


oferta  ta  zawiera 

rażąco  niską  cenę,  a  Konsorcjum  nie  złożyło  wyjaśnień 

odpowiadających  wymogom  art.  90  ust.  1-3  ustawy,  a  także  przez  prowadzenie 

postępowania  w  sposób  sprzeczny  z  zasadami  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców. 

4.  Naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2)  ustawy 

przez  zaniechanie  dokonania  czynności 

odrzucenia oferty Konsorcjum, pomimo tego, iż jest ona niezgodna z SIWZ. 

5.  Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 3) i art. 24 ust. 4 

w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12) i pkt 

16) oraz art 24 ust. 5 pkt 2)  i pkt 4)  ustawy 

przez zaniechanie dokonania czynności 

wykluczenia ww. Konsorcjum (na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12) i pkt 16)  oraz art. 24 

ust  5  okt  2)  i  pkt  4)  ustawy

)  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  oraz  uznania 

(na  podstawie  art.  24  ust.  4  i  art.  89  ust  1  okt  5)  ustawy)  oferty  ww.  Konsorcjum  za 

odrzucona  (niezależnie  od  istnienia  wystarczających  podstaw  do  odrzucenia  ww. 

oferty na podstawie art. 89 ust 1 okt 4) ustawy albo uznania ww. oferty za odrzucona 

na podstawie przepisu art. 24 ust 4 ustawy). 

Odwołujący  podniósł,  że  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania,  bowiem  z  uwagi  

na  naruszenie  przez  Zam

awiającego  przepisów  prawa,  oferta  Odwołującego  nie  została 

wybrana  jako  oferta  najkorzystniejsza.  W  wyniku  sprzecznych  z  przepisami  ustawy 

czynności  Zamawiającego,  Odwołujący  został  pozbawiony  możliwości  uzyskania 

przedmiotowego  zamówienia.  Naruszenie  przez  Zamawiającego  wyżej  wymienionych 

przepisów ustawy, miało istotny wpływ na wynik postępowania, a było skutkiem zaniechań i 

czynności przez niego podejmowanych. 

Odwołujący wniósł o: 

merytoryczne  rozpoznanie  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  niniejszego  odwołania  

i uwzględnienie go w całości; 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  Zamawiającego  polegającej  

na wyborze oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej w Postępowaniu; 

nakazanie  Zamawiającemu  podjęcia  czynności  polegającej  na  odrzuceniu  oferty 

Konsorcjum  albo  na  wykluczeniu  ww.  Konsorcjum  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia oraz uznaniu oferty ww. Konsorcjum za odrzuconą; 

nakazanie  Zamawiającemu  ponowienia  czynności  badania  i  oceny  ofert  złożonych  

w  postępowaniu z  uwzględnieniem  rozstrzygnięcia KIO  w  zakresie żądań  podanych 

w pkt 2 i 3 

powyżej; 

nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  czynności  wyboru  oferty  Odwołującego  jako 

najkorzystniejszej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 


nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  jako  oferty 

niezgodnej z SIWZ i złożonej z naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) ustawy oraz 

art. 24 ust. 4 ustawy 

w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12) i pkt 16) ustawy oraz art. 24 

ust. 5 pkt 2) i pkt 4) ustawy. 

Odwołujący wniósł również o przeprowadzenie dowodów z dokumentów powołanych w treści 

odwołania,  w  tym  znajdujących  się  w  aktach  postępowania  jak  i  dokumentów  dołączonych  

do odwołania lub przedstawionych na rozprawie, na okoliczności przedstawione i wskazane 

w odwołaniu oraz obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego. 

Odwołujący następująco uzasadniał:  

Zamawiający  realizując  postanowienia  wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  sygn.  akt:  KIO 

239/19 z dnia 25 lutego 2019r., unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, uznał 

za  be

zskuteczne  zastrzeżenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny 

złożonych  przez  Konsorcjum  oraz  dokonał  wyboru  oferty  ww.  Konsorcjum  jako  oferty 

najkorzystniejszej - 

o czym w dniu 19.03.2019r. Zamawiający poinformował biorących udział 

w po

stępowaniu. (Dowód: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.03.2019r. 

w aktach postępowania). 

Odwołujący  wnioskiem  z  dnia  19.03.2019r.  zwrócił  się  do  Zamawiającego  o  udostępnienie 

załączników  do  protokołu  postępowania  szczególnie  zastrzeżonych  bezskutecznie,  przez 

Konsorcjum  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny.  Załączniki 

otrzymał Odwołujący drogą e-mail 22.03.2019r. o godz. 8.31. 

I. 

Zarzut  zaniechania  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  z  powodu  rażąco  niskiej  ceny, 

nie

zgodności  z  SIWZ,  braku  złożenia  wyjaśnień  potwierdzających,  że  oferta  nie  zawiera 

rażąco niskiej ceny, nieprawidłowej oceny wyjaśnień przez Zamawiającego. 

Odwołujący  -  formułując  przedmiotowy  zarzut  na  podstawie  wyjaśnień  i  oświadczeń 

Wykonawcy 

złożonych  w  celu  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  –  stwierdził,  że  wszystkie 

złożone  przez  Konsorcjum  wyjaśnienia  nie  zawierają  dowodów  potwierdzających,  że 

zaoferowana przez Konsorcjum c

ena nie jest ceną rażąco niską. 

Zgodnie  z  ugruntowanym  stanowiskiem  doktryny  pra

wa  zamówień  publicznych,  udzielenie 

odpowiedzi  na  żądanie  wyjaśnienia  ceny,  przy  równoczesnym  nieodniesieniu  się  w  treści 

wyjaśnień  do  wszystkich  elementów  cenotwórczych,  jakie  zgodnie  z  żądaniem 

zamawiającego  miały  być  zaprezentowane,  nie  może  być  uznane  za  złożenie 

merytorycznych wyjaśnień. Takie działanie wykonawcy powinno zostać zaklasyfikowane jako 

złożenie  wyjaśnień,  które  jedynie  pozornie  stanowią  jakiekolwiek  wyjaśnienie  oferowanej 

ceny oferty. Nieprzedstawienie kalkulacji ceny zgodnie z oczekiwania

mi zamawiającego, czy 


też  złożenie  lakonicznych  oświadczeń  o  prawidłowości  kalkulacji  ceny  może  uniemożliwić 

pozytywną  weryfikację  wyjaśnienia,  ale  równocześnie  nie  musi  potwierdzać  oferowania 

realizacji  usługi  poniżej  kosztów  jej  wytworzenia.  W  takiej  sytuacji  zamawiający  winien 

odrzucić ofertę na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy (tj. bez powoływania sie na art. 89PZP). 

Odwołujący  wskazał  orzeczenie    wyrok  KIO  z  dnia  20  maja  2010  r.  sygn.  akt  KIO  730/10, 

oraz wyrok KIO z 

dnia 13 października 2014 r. sygn. akt KIO 2031/14. 

Odwołujący 

podał, 

że 

wyjaśnienia 

Konsorcjum, 

pozostają 

niewystarczające,  

niepotwierdzające  objęcia  wszystkich  kosztów  związanych  z  realizacją  usługi.  Wykonawca 

nie  wyjaśnił  skąd  wynika  tak  duża  dysproporcją  cenowa  pomiędzy  środkami,  jakie 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia tj. 1 822 500,00 zł brutto oraz 

średnia arytmetyczna cen ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu tj.: 2 020 746.61 

zł  brutto,  a  cena  oferty  Konsorcjum  tj.:  788  430,00  zł  brutto.  Wykonawca  udzielił  jedynie 

wyjaśnień  w  zakresie  niektórych  elementów  ceny,  przy  czym  Odwołujący  podkreślił  że 

również  w  tym  zakresie  nie  był  wystarczająco  precyzyjny.  Zamawiający  -  po  analizie 

kolejnych  wyjaśnień  Konsorcjum  -  powinien  był  ocenić  je  jako  niewystarczające  i  na  tej 

podstawie odrzucić ofertę tego Wykonawcy. Przedmiotowe wyjaśnienia w sposób oczywisty 

nie  wypełniały  bowiem  wymogów,  jakie  ustawa  nakłada  na  wykonawców  w  zakresie 

wyjaśnień zaoferowanej ceny.  

Biorąc  pod  uwagę  informacje  na  temat  kosztów,  jakie  Konsorcjum  przewidziało  

w  określonych pozycjach  Formularza załączonego do  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  z  dnia 

.2018  r.,  Odwołujący  stwierdził,  że  oferta  Konsorcjum  zawiera  rażąco  niską  cenę,  

a Zamawiający powinien ją odrzucić na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy. 

Wobec  braku  definicji  legalnej  pojęcia ,,rażąco  niskiej  ceny"  należy  odnieść  się  do  definicji 

wypracowanej  na  bazie  doktryny  oraz  wyroków  sądów  powszechnych,  KIO  oraz 

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którą: „cena rażąco niska oznacza cenę 

niewiarygodnie  niską,  znacząco  odbiegającą  od  cen  rynkowych  i  wskazującą  na  fakt 

wykonywa

nia zamówienia poniżej kosztów" (Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 5 z 

2009 r.). 

W wyrokach sądów powszechnych zgodnie wskazuje się, że „Ceną rażąco niską, o 

której  mowa  w  art.  89  ust  1  pkt  4  p.z.p.,  będzie  cena  znacząco  odbiegająca  od  cen 

rynkowych  przyjętych  dla  danego  przedmiotu  zamówienia;  wskazująca  na  fakt  realizacji 

zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej" oraz że „cena 

rażąco  niska  to  taka,  która  jest  nierealistyczna,  niewiarygodna  w  porównaniu  do  cen 

rynkowych podobnych 

zamówień i innych ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia  publicznego"  (por.  m.in.  wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Szczecinie  z  dnia  22 

grudnia 2016 r., sygn. akt II Ca 1461/16; wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28 

kwietnia 2008 r., sygn. akt XIX Ga 128/08; wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 14 

lutego 2006 r., sygn. akt IV Ca 28/06, niepubl.; wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 


1 sierpnia 2005 r., sygn. akt V Ca 887/05, niepubl.; wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 4 września 

2006 r., sygn. akt UZP/ZO/O-2417/06.). 

Odwołujący podał, że jego zdaniem zachodzi w tej sprawie, co wynika z analizy całokształtu 

złożonych  przez  Konsorcjum  dokumentów  i  oświadczeń.  Zgodnie  z  art.  90  ust.  2  i  art.  190 

ust.  1a  ustawy 

to  nie  Odwołujący  ma  wykazać,  że  cena  oferty  Wykonawcy  wybranej  jako 

najkorzystniejsza  jest  cena 

rażąco  niska  ani  że  potwierdzają  to  wyjaśnienia  przez  niego 

złożone.  Wręcz  przeciwnie,  to  na  Wykonawcy,  w  odniesieniu  do  którego  zaistniało 

podejrzenie 

rażąco  niskiej  ceny  oferty,  ciąży  obowiązek  wykazania,  że  cena  ta  nie  jest 

rażąco  niska,  lecz  jest  ceną  realną,  rynkową  oraz  że  zapewnia  zarówno  wykonanie 

zamówienia  w  sposób  zgodny  z  wszystkimi  wymaganiami  Zamawiającego,  jak  również 

osiągniecie zysku przez Wykonawcę. Z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy wynika 

bowiem  wprost,  że  to  właśnie  na  Wykonawcy  spoczywa  ciężar  dowodu  w  tym  zakresie. 

Powyższe  ustawodawca  uregulował  w  art.  90  ust.  2  ustawy,  zgodnie  z  którym  „Obowiązek 

wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu  spoczywa  na  wykonawcy" 

oraz w art. 190 ust. 2 ustawy

, zgodnie z którym „Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco 

niskiej  ceny  spoczywa  na 

wykonawcy.  Odwołujący  wskazał  wyrok  Sądu  Okręgowego  

w Warszawie z dnia 14 marca 2017 r., sygn. akt XXIII Ga 967/16. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy oraz z ugruntowanym orzecznictwem, Wykonawca wezwany 

do  złożenia  wyjaśnień  ws.  rażąco  niskiej  ceny  zobowiązany  jest  do  przedłożenia 

szczegółowych i wyczerpujących informacji oraz dowodów, które potwierdzać będą realność 

zaoferowanej  przez  niego  ceny  oferty.  Oznacza  to,  iż  złożone  wyjaśnienia  i  dowody  

nie  mogą  ograniczać  się  wyłącznie  do  elementów  wskazanych  w  wezwaniu  przez 

Zamawiającego,  lecz  winny  być  wyczerpujące  obejmować  wszelkie  elementy  istotnie 

wpływające  na  cenę  globalną  oferty  i  dowodzić  jej  realności.  W  tym  celu  konieczne  jest 

uwzględnienie  wszelkich  aspektów  wpływających  na  wyliczenie  zarówno  poszczególnych 

elementów  ceny  oferty  (w  tym  w  szczególności  tych  podniesionych  przez  Zamawiającego  

w  wezwaniu),  jak  również  ceny  całej  oferty.  Temu  wszak  służy  wprowadzenie  przez 

ustawodawcę  możliwości  (a  wręcz  obowiązku)  badania  przez  Zamawiającego  istotnych 

e

lementów  ceny  oferty.  Odwołujący  podał,  że  niewątpliwie  w  praktyce  często  wezwania 

wystosowywane  przez  Zamawiających  zawierają  odniesienia  do  konkretnych  elementów, 

których  cena  wzbudziła  u  Zamawiającego  wątpliwości  co  do  jej  realności.  W  stosunku  

do  taki

ch  elementów  Wykonawca  winien  oczywiście  przedstawić  szczegółowe  wyjaśnienia  

potwierdzające  je  dowody.  Nie  oznacza  to  jednak,  iż  powyższe  stanowi  jakiekolwiek 

ograniczenie  dla  zakresu,  w  jakim  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  wyjaśnienia 

oraz dowody 

– z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. 

Odwołujący  wskazał,  że  sformułowane  przez  Konsorcjum  wyjaśnienia  nie  wyjaśniły  w 

sposób  kompleksowy  i  jednoznaczny  powstałych  wątpliwości  i  nie  dowodzą,  że  cena 


zaoferowana przez Wykonawc

ę nie jest rażąco niska. Wskazał wyrok KIO z dnia 13 marca 

2015 roku.  

Odwołujący  podniósł,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu,  pomimo  kilkukrotnie 

wystosowywanych  przez  Zamawiającego  wezwań,  Konsorcjum  nadal  nie  wykazało,  

że  zaoferowana  przez  niego  cena  nie  jest  rażąco  niska  ani  też  by  istniały  po  jego  stronie 

obiektywne  względy  czy  też  szczególne,  dostępne  tylko  dla  niego  uwarunkowania,  które 

pozwalałyby  mu  na  obniżenie  ceny  oferty  bez  konieczności  finansowania  wykonania 

zamówienia  z  innych  źródeł  niż  wynagrodzenie  umowne.  Wskazał  wyrok  KIO  z  dnia  20 

kwietnia  2017  r.,  sygn.  akt  KIO  681/17,  [za:]  wyrokiem  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  z 

dnia  5  stycznia  2017  r.,  sygn.  akt  V  Ca  2214/06.  Wykonawca 

w  ocenie  Odwołującego  nie 

uczynił  zadość  wezwaniu  Zamawiającego,  tj.  nie  wykazał  i  nie  przedstawił  dowodów,  które 

mogłyby istotnie wpłynąć na możliwość obniżenia ceny oferty w omawianej pozycji, podczas 

gdy  - 

jak  już  wyżej  wskazano  -  to  Konsorcjum  winno  było  wykazać,  iż  zaoferowana  przez 

niego cena nie jest rażąco niska. 

W świetle powyższego, w ocenie Odwołującego, zastosowanie winien znaleźć art. 90 ust. 3 

ustawy

,  zgodnie  z  którym  „Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił 

wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że 

of

erta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia". 

Odwołujący  stwierdził,  że  ww.  Konsorcjum  nie  uwzględniło  w  swojej  ofercie  wskazanych 

poniżej  czynników  cenotwórczych:  (1)  Kosztów  związanych  Biurem  Budowy,  (2)  Kosztów 

związanych z zatrudnieniem Personelu Podstawowego i Pomocniczego oraz Dodatkowego, 

Kosztów ogólnych zarządu.  

(Ad1) 

Koszty związane z Biurem Budowy  

Odwołujący  odnosząc  się  do  kosztów  Biura  Budowy,  jakie  przyjęło  w  swojej  ofercie 

Konsorcjum, 

wskazał,  że  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia  03.12.2018r.  do  złożenia 

wyjaśnień  dotyczących  ceny  oferty  między  innymi  kosztów  biura,  Konsorcjum  złożyło  

w  z

ałączeniu  do  pisma  z  dnia  10.12.2018r.:  (dowód)  -  umowa  najmu  lokalu  mieszkalnego  

nr  6  położonego  w  Gliwicach  przy  ul.  Jagiellońskiej  3  o  łącznej  powierzchni  37,4  m2  wraz  

z  aneksem  nr  1  do  tej  umowy  (stanowiące  załączniki  nr  19  i  20  do  wyjaśnień  Konsorcjum  

z  dnia  10.12.2018r.  znajdujących  sie  w  dokumentacji  postępowania).  Zgodnie  z  treścią  

ww. umowy najmu przedmio

tem tej umowy jest lokal mieszkalny nr 6 położony w Gliwicach 

przy  ul.  Jagiellońskiej  3  o  łącznej  powierzchni  37,4  m2,  który  składa  się  z  jednego 

pomieszczenia  z  aneksem  kuchennym  z  wydzieloną  częścią  przedpokoju  oraz  oddzielną 

łazienką  z  możliwością  użytkowania  balkonu  i  piwnicy.  Z  pkt  1  ppkt  1.4  ww.  umowy  najmu 

wynika że Wynajmujący oddaje Najemcy (Lider Konsorcjum) na warunkach wynikających z 

niniejszej  umowy  opisany  powyżej  lokal  do  używania  w  celach  mieszkaniowych  wraz  ze 


znajdującym  się  w  nim  wyposażeniem  lokalu.  Zgodnie  z  pkt  1  ppkt  1.5  Umowy  najmu 

Najemca oświadczył, że będzie wykorzystywał lokal wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych. Załączony Aneks nr 1/2018 do umowy najmu mieszkania nie zmienia treści 

umowy  w  zakresie  sposobu  użytkowania  lokalu  mieszkalnego:  dowody  -  umowa  najmu 

lokalu  mieszkalnego  nr  6  położonego  w  Gliwicach  przy  ul.  Jagiellońskiej  3  o  łącznej 

powierzchni 37,4 m2 wraz z aneksem nr 1 do tej umowy (stanowiące załączniki nr 19 i 20 do 

wyjaśnień Konsorcjum z dnia 10.12.2018r. znajdujących sie w dokumentacji postępowania) 

Zgodnie z treścią pkt 13.2  - Wyposażenie biura oraz pkt 10.3.1 Utrzymanie biura Inżyniera 

Kontraktu  przez  cały  okres  trwania  umowy  -  Szczegółowych  Wymagań  Zamawiającego 

(stanowiących  załącznik  nr  10  do  SIWZ)  Zamawiający  wymagał  na  potrzeby 

przedmiotowego  Zamówienia  dysponowania  biurem  a  nie  lokalem  mieszkaniowym,  który 

może  być  użytkowany  wyłącznie  w  celu  zaspokojenia  potrzeb  mieszkaniowych:  dowód:  - 

Szczegółowe  Wymagania  Zamawiającego  /stanowiące  załącznik  nr  10  do  SIWZ.  Wobec 

powyższego dowody złożone przy piśmie z dnia 10.12.2018 nie potwierdzają, że Konsorcjum 

dysponuję biurem dla realizacji przedmiotowego zamówienia.  

K

wota jaką Konsorcjum przyjęło w pkt 1.1 Formularza Cenowego (pismo z dnia 29.10.2018r. 

w  dokumentacji  postępowania)  tj.  2.430,00  zł  jako  całość  kosztów  związanych  

z  organizacją  Biura  Budowy  odbiega  od  wszelkich  stawek  obowiązujących  na  rynku 

nieruchomości  w  okręgu  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  i  jest  niewystarczającą  na 

pokryci

e  kosztów  biura  i  jego  obsługi  administracyjnej:  dowód  -  pkt  1.1  Formularza 

Cenowego (pismo z dnia 29.10.2018r. - 

w dokumentacji postępowania) 

Zgodnie  z  wymaganiam

i  Zamawiającego  zawartymi  w  pkt  13.1.1.  do  13.3  Szczegółowych 

Wymagań Zamawiającego (stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ) - skład zespołu Inżyniera 

Nadzoru  stanowi  ok.  25  osób  w  tym:  personel  kluczowy  -  podstawowy  -  7  osób,  obsługa 

sekretariatu min. 1 osoba, personel dodatkowy i pomocniczy -

17 osób. Zakładana minimalna 

ilość  miejsc  (biurek)  dla  Zespołu  Inżyniera  Nadzoru  wynosi  10  sztuk  tj.:  pkt  13.1.1. 

Szczegółowych Wymagań Zamawiającego - personel podstawowy:  1. Inżynier Koordynator, 

Inspektor  nadzoru  branży  drogowej,  3.  Inspektor  nadzoru  branży  mostowej,  4.  Inspektor 

nadzoru  branży  konstrukcyjno  –  budowlanej,  5.  Inspektor  nadzoru  branży  sanitarnej,  

Inspektor nadzoru branży elektrycznej i elektroenergetycznej, 7. Inspektor nadzoru branży 

telekomunikacyjnej  Pkt.  13.2  Szczegółowych  Wymagań  Zamawiającego:  8.  Projektant,  

9.  Specjalista  ds.  ro

zliczeń;  Pkt  13.2  c  Szczegółowych  Wymagań  Zamawiającego:  10. 

Obsługa  administracyjna,  Pkt  13.2  Szczegółowych  Wymagań  Zamawiającego  -  personel 

pomocniczy: 11. 1 biurko dla 16 osobowego personelu dodatkowego i pomocniczego. 

Dowód: - Szczegółowe Wymagania Zamawiającego (stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ) 

Odwołujący wskazał, że minimalna powierzchnia w oparciu o obowiązujące przepisy: Ustawa 

Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2017  r.  DOZ.  1332  ze  zm),  R

ozporządzenie  Ministra 


Infrastruktury  z  dnia  5  lipca  2013r.  zmienia

jące  rozporządzenie  w  sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013r. ooz. 926), 

Kodeks  Pracy  (Dz.  U.  z2014rooz.  208), 

Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  

z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy 

(Dz.  U.  z  2003  Nr  169.  ooz.  1650  z  p

óźn.  zm.),  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki 

Socjalnej z dnia 1 grudnial998r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998 nr 148. DOZ. 973 z późn. zm.) 

Na  podstawie  powyższych  przepisów  na  jednego  pracownika  jednocześnie  zatrudnionego  

w  pomieszczeniach 

stałej  pracy  powinno  przypadać  minimum  13m3  wolnej  objętości 

pomieszczenia  oraz  co  najmniej  2  m2  podłogi  (nie  zajętej  urządzeniami  technicznymi), 

założenie  to  dotyczy  pomieszczeń  o  wysokości  3,0  metry.  Z  powyższego  wynika,  że 

minimalna powierzchnia pomieszczenia biurowego wynosi: 13 m3: 3,0 m + 2 m2 = 6,33 m2 + 

25% (powierzchnia komunikacji, socjalna) 1,58 m2 = 7,91 m2 

Koszt wynajmu powierzchni biurowej za 1 miesiąc dla 10 osób wynosi: 79,1 m2 (10 osób x 

7,91 m2) x 30,00 zł/m2 (minimalny koszt wynajmu DOW. biurowych 30.00 do 60.00 zł za 1 

m2) 

= 2 373 zł 

Do obliczenia kosztu powierzchni biurowej przyjęto minimalna ilość biurek tak aby korzystać 

wymiennie z biura budowy, poza obsługą sekretariatu mogło ok. 20 osób zespołu nadzoru. 

Biuro  musi  zapewniać  również  miejsce  na  dokumentacje  techniczna  oraz  gromadzenie 

dokumentacji  i  korespondencji 

dotyczącej  inwestycji  (pkt  7.16  Szczegółowych  Wymagań 

Zamawiającego). 

Koszty 

związane z wynajmem sali konferencyjnej: 

Zgodnie z Szczegółowymi Wymaganiami Zamawiającego (Załącznik nr 10 do SIWZ) Inżynier 

Nadzoru 

zobowiązany  jest  do  organizowania  i  prowadzenia  Rad  Budowy  i  innych  spotkań 

związanych  z  realizacją  przedmiotowej  inwestycji.  Rady  Budowy  winny  odbywać  się  

z częstotliwością nie mniejszą niż raz w tygodniu, oraz inne spotkania związane z realizacją 

inwestycji  co  wynika  z  pkt  7.14  Szczegółowych  Wymagań  Zamawiającego.  W  Radach 

Budowy i innych spotkaniach udział biorą przedstawiciele Wykonawcy Robót, Zamawiający, 

Zespół Inżyniera Nadzoru i inni. 

Dowód: - Szczegółowe Wymagania Zamawiającego (stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ) 

Minimalna powierzchnia sali konferencyjnej dla min

imum 20 osób powinna wynosić minimum 

30  m2.  Z  uwagi  na 

fakt,  że  poza  cyklicznymi  Radami  Budów  sala  konferencyjna  musi  być  

do dyspozycji Wykonawcy Usługi Nadzoru z uwagi na pozostałe rady techniczne, spotkania 

przyjęto minimalną stawkę wynajmu w skali 1 miesiąca tj.: 30 m2 x 30,00 zł/m2 = 900.00 zł 

Odwołujący  podał,  że  łączny  minimalny  koszt  wynajmu  biura  i  Sali  konferencyjnej 

miesięcznie wynosi:  2 373,00  zł  +  900,00  zł  =  3  273.00  zł.  Kwota ta nie  obejmuje kosztów 

mediów, wynajmu urządzeń technicznych, materiałów biurowych, miejsc parkingowych. 


O

becnie oferty  najmu  powierzchni  biurowych w  Gliwicach, które odpowiadają wymaganiom 

SIWZ,  rozpoczynają  się  od  ok.  30,00  zł,  sięgając  aż  do  60,00  zł  za  1m2  Odwołujący 

stwierdził,  że  cena  oferty  Konsorcjum  w  zakresie  Biura  Konsultanta,  a  więc  istotnego 

elementu  cenotwórczego  w  zrozumieniu  art.  90  ust.3  ustawy  nosi  przymiot  ceny  rażąco 

niskiej. 

Odwołujący zwrócił uwagę, że powoływanie się Konsorcjum na zdolność obniżenia kosztów 

utrzymania biura przez fakt prowadzenia w tym samym czasie innych inwestycji w Gliwicach 

(tj.  :  Budowa  hali  produkcyjno  - 

magazynowej  z  częścią  socjalno  -  biurowa,  obiektami 

towarzyszącymi, parkingami, układem drogowym, infrastruktura techniczna oraz przyłączami 

z

ewnętrznymi  w  Gliwicach  przy  ul.  Bojkowskiej  92  pod  nazwa  Panattoni  Park  Gliwice  III) 

wydaje się nieprawdziwe z uwagi na fakt, że na potrzeby wymienionej inwestycji biurem nie 

dysponuje  (zgodnie  z  treścią  umowy  najmu),  a  jedynie  lokalem  mieszkalnym  na  potrzeby 

delegacyjne,  noclegowe. 

Również  informacja  z  dnia  05.12.2019r.  Panattoni  Development 

Europe 

Sp. z o.o. (Załącznik nr 1 do wyjaśnień z dnia 10,12.2019r.) nie potwierdza terminów, 

nie  określa  ram  czasowych  w  jakich  będą  realizowane  dalsze  etapy  inwestycji,  a  terminy 

podane przez Konsorc

jum są jedynie przypuszczeniami, opiniami Konsorcjum. 

Ponadto,  w  złożonych  wyjaśnieniach  z  dnia  10.12.2019r.  pkt  ad.6)  ad  7)  Konsorcjum 

oświadczyło,  że  miedzy  innymi  koszty  administracyjne  za prowadzenie biura  rozkładają się 

pomiędzy  dwie  inwestycje,  z  czego  50  %  przypada  na  niniejsze  zamówienie.  Zgodnie  

z  przepisami  Kodeksu  pracy  przez  nawiązanie  stosunku  pracy  pracownik  zobowiązuje  się  

do wyko

nywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem 

oraz  w  miejscu  i  czasie  wyznaczon

ym  przez  pracodawcę,  a  pracodawca  -  do  zatrudniania 

pracownika  za  wynagrodzeniem.  Zatrudnienie  w  ww.  warunkach  jest  zatrudnieniem  

na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Obsługa 

administracyjna  biura  spełnia  powyższe  warunki.  W  tym  zakresie  Odwołujący  przytacza, 

jakie  koszty  na  dzień  składania  ofert  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  pracodawca 

ponosił  zatrudniając  pracownika  na  podstawie  umowy  o  pracę  z  wynagrodzeniem  równym 

wysokości minimalnej - 2 100,00 zł brutto, które wynoszą kolejno: Ubezpieczenie społeczne -

17,93  %  tj.  376,53  zł,  Ubezpieczenie  na  Fundusz  Pracy  i  FGŚP  -2,55  %  tj.  53,35  zł. 

Minimalny, realny koszt pracodawcy przy zatrudnieniu osoby na umowę o prace to 2 530.08 

zł.  Zadeklarowany  przez  Konsorcjum  koszt  obsługi  biura  to  50%  kosztów,  wobec  czego 

minimalny  koszt  Konsorcjum 

związany  z  zatrudnieniem  osoby  do  obsługi  biura  wynosi 

1265,04  zł  (2  530,08  zł  x  50%)  i  jest  to  kwota  bez  rezerwy  na  zastępstwo  w  okresie 

urlopowym, ewentualnie w okresie zwolnienia lekarskiego. 

Kwota  przewidziana  miesięcznie  na  Biuro  to  2  000,00  zł  -  poz.  1.4.4  Kalkulacji  realizacji 

zamówienia  -  (załącznik  nr  1  do  wyjaśnień  Konsorcjum  z  dnia  29.10.2Q18r.)  bez  Internetu 

80,00  zł,  drukarki  250,00  zł  i  pozycji  Inne  100,00  zł  (opłaty  z  tytułu  ochrony,  utrzymania 


czystości, koszty Sali, oraz narad i spotkań, jak również poczty - wyjaśnienia Konsorcjum z 

dnia 10.12.2018r.)  

Odwołujący wskazał: 2 000 zł (biuro) -1265,04 zł (obsługa biura) = 734.96 zł, koszt wynajmu 

mieszkania to 1.600,00 zł bez kosztów eksploatacyjnych (pkt 3 pakt 3.1 i 3.2 umowy najmu 

stanowiącej zał. nr 19 do wyjaśnień Konsorcjum z dnia 10,12.2018r.). 50 % to 800 zł - wobec 

czego  kwota  734.  96  zł  nie  pokrywa  nawet  zadeklarowanych  przez  Konsorcjum  kosztów 

wynajmu mieszkania 

bez kosztów eksploatacyjnych. 

Pozycja 

1.4.4  inne  Kalkulacji  realizacji  zamówienia  -  Załącznik  nr  1  do  wyjaśnień  z  dnia 

100  zł  (opłaty  z  tytułu  ochrony,  utrzymania  czystości,  koszty  sali,  oraz  narad  

i  spotkań,  jak  również  poczty  -  wyjaśnienia  z  dnia  10.12.2018).  Odnosząc  sie  jedynie  

do kosztów związanych z usługami pocztowymi: cena listu zwykłego 2.60 zł. priorytetowego 

3.20 zł. polecony 5.20. polecony za potwierdzeniem odbioru min. 7.80 zł oraz opłat z tytułu 

ochrony  i  utrzymania  czystości:  minimalna  stawka  godzinowa  obowiązująca  w  2018r.  

na umowie zleceniu i umowie o świadczeniu usług wynosiła 13,70 zł brutto, kwota 100 zł jest 

kwota  niereal

na  i  niepokrywającą  kosztów  opłat  z  tytułu  ochrony,  utrzymania  czystości, 

koszty sali, oraz narad i sp

otkań, jak również poczty. 

Reasumując  Odwołujący  podał,  że  Konsorcjum  nie  przedstawiło  dowodów,  że  dysponuje 

biurem  w  Gliwicach  na  potrzeby  realizacji 

przedmiotowej  usługi  a  jedynie,  że  dysponuje 

lokalem  mieszkalnym  bez  prawa  zmiany  sposobu 

użytkowania  (co  potwierdziło  dowodami 

załączonymi  do  wyjaśnień  z  dnia  10,12.2018r.  Załącznik  19  i  20).  Konsorcjum  

nie  przedstawiło  dowodów,  że  dysponuje  salą  konferencyjną  na  potrzeby  realizacji 

inwestycji, a kwota w wysokości 100,00 zł miesięcznie (pozycja „Inne”- Kalkulacja realizacji 

wyceny - 

Załącznik nr 1 do wyjaśnień z dnia 29.10.2018r.) przeznaczona na opłaty z tytułu 

ochrony,  utrzymania czystości, koszty  sali,  oraz narad  i  spotkań, jak  również  koszty  poczty 

(wyjaśnienia  z  dnia  10.12.2018r.)  jest  zaniżona  i  niewystarczająca.  Konsorcjum  nie 

przedstawiło  dowodów,  nie  wykazało,  że  kwota  przewidziana  na  wynajem  biura  i  jego 

obsługę tj. 2 000,00 zł miesięcznie poz. 1.4.1 (Kalkulacja realizacji wyceny  - Załącznik nr 1 

do  wyjaśnień  z  dnia  29.10.2018r.)  zawiera  koszty  związane  zarówno  z  obsługą 

administracyjną  jak  i  kosztów  związanych  z  wynajmem  biura,  kosztów  eksploatacyjnych 

(wyjaśnienia  z  dnia  10.12.2018r)  i  jak  wykazano  powyżej  nie  obejmuje  wszystkich  kosztów 

wynajmu biura i jego 

obsługi administracyjnej. 

(Ad.2)  Koszt

y  związane  z  Personelem  Podstawowym.  Pomocniczym  i  Dodatkowym  w 

okresie realizacji robót i kosztów związanych z obsługa etapu gwarancji robót.  

Zamawiający określił wymagania dotyczące Zespołu Inżyniera Nadzoru między innymi w pkt 

Szczegółowe Wymagania Zamawiającego (Załącznik nr 10 do SIWZ). 


W  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiające  do  wyjaśnień  ceny  oferty,  Konsorcjum  złożyło 

wraz z wyjaśnieniami z dnia 29.10.2018 r. Załącznik nr 1 - Kalkulację realizacji zamówienia, 

która nie potwierdzała ujęcia w kalkulacji kosztów zespołu nadzoru w ilości wymaganej przez 

Zamawiającego  w  tym  między  innymi  brak  wycenionych  kosztów  osoby  przewidzianej  

na stanowisko inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej (Zespół kluczowy). 

W  odpowiedzi  na  ponowne  wezwanie  Zamawi

ającego  z  dnia  3.12.2018r.,  Konsorcjum 

złożyło  wyjaśnienia  z  dnia  10.12.2018r.,  z  których  wynika  że  koszt  inspektora  nadzoru 

branży  telekomunikacyjnej  został  przewidziany  w  kalkulacji  realizacji  wyceny  w  poz.  1.3.3 

Inni  niezbędni  pracownicy-15.000,00  zł.  Zgodnie ze złożonym  oświadczeniem  (załącznik  nr 

11 do wyjaśnień z dnia 10.12.2018r.) osoba przewidziana na stanowisko inspektora nadzoru 

branży  telekomunikacyjnej  zobowiązała  się  do  świadczenia  usługi  w  tym  zakresie  za 

ryczałtową kwotę netto w wysokości 10.000,00 zł. 

W kalkulacji realizacji zamówienia - Załącznik nr 1 do wyjaśnień z dnia 29.10.2018r. w poz. 3 

Okres  Gwarancji  i  rękojmi  robót  budowlanych  (60  miesięcy)  Konsorcjum  nie  przewidziało 

kosztów związanych z obsługa gwarancyjną w zakresie robót telekomunikacyjnych, pomimo 

że  nadzorująca  ten  zakres  osoba  stanowi  personel  podstawowy,  pomimo  że  koszty  te  w 

odniesieniu  do  pozostałych  członków  zespołu  nadzoru  podstawowego  zostały  wykazane  w 

wysokości 900.00 zł/1 osoba POZ. 3.1.2 do 3.1.6 (kalkulacja realizacji zamówienia), a także 

pomimo  zastrzeżenia  zawartego  w  pkt  13.1.1.  Szczegółowych  wymagań,  że  Zamawiający 

nie  dopuszcza  możliwości  pełnienia  funkcji  Inspektora  przez  1  osobę  w  więcej  niż  jednej 

branży nawet, jeżeli spełnia warunki zawarte w SIWZ.  

Kwota 

w  poz.  1.3.3  „Inni  niezbędni  pracownic/”  została  skalkulowana  przez  Konsorcjum  

w  wysokości  15.000,00  zł  po  odjęciu  10.000,00  zł  (nadzór  w  branży  telekomunikacyjnej) 

oznacza to, że na pozostały zespół określony w poz. 13.3.  - Dodatkowy personel Inżyniera 

N

adzoru  (Szczegółowe  Wymagania  Zamawiającego  -  Załącznik  nr  10  do  SIWZ)  zgodnie  

z kalkulacją Konsorcjum została zarezerwowana kwota w wysokości 5.000.00 zł. 

Powyższa  kwota  zgodnie  z  wyjaśnieniami  Konsorcjum  z  dnia  10.12.2018r.  została 

przewidziana  na  nadzór  nad  realizacją  obowiązków  wynikających  z  decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach i będzie rozliczana godzinowo. 

Zgodnie  z  treścią  pkt.  13.3  -  Dodatkowy  personel  Inżyniera  Nadzoru  -  Szczegółowe 

Wymagania  Zamawiającego  (Załącznik  nr  10  do  SIWZ)  Inżynier  Nadzoru  w  celu 

zapewnienia należytego wykonania usługi w sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba zobowiązany 

jest  do  zapewnienia  na  etapie  realizacji  usługi  dodatkowych  ekspertów  z  następujących 

b

ranż  (wymienione  poniżej,  bez  ujętych  w  kalkulacji  Konsorcjum):  1)  Inspektorów  Nadzoru 

specjalności  inżynieryjnej:  mostowej,  drogowej;  2)  Inspektorów  Nadzoru  specjalności 

instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych;  

3)  Specjalista  BHP;  4) 

Inspektor  nadzoru  robót  melioracyjnych;  5)  Asystent  Koordynatora 


Inżyniera  Nadzoru;  6)  Asystent  Inspektora  Nadzoru  specjalności  inżynieryjnej:  mostowej, 

drogowej;  7) 

Asystent  Inspektora  Nadzoru  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci, 

instalacji  i  urządzeń:  telekomunikacyjnych,  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych, 

wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  elektrycznych  i  elektroenergetycznych;  8)  Innych 

niezbędnych pracowników do wykonania prawidłowego przedmiotu umowy.  

Dowody:  - 

wyjaśnienia  konsorcjum  dot.  obliczenia  wysokości  ceny  oferty  powołane  

w  niniejszym  odwołaniu  (w  dokumentacji  postępowania)  i  Szczegółowe  Wymagania 

Zamawiającego (stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ). 

Z  przedłożonych  wyjaśnień  i  dowodów  wynika,  w  ocenie  Odwołującego,  że  Konsorcjum  

nie  zarezerwowało  żadnych  środków  na  ww.  Dodatkowy  personel  Inżyniera  Nadzoru  

i niezależnie od tego, czy i w jakiej ilości wystąpi  potrzeba zapewnienia na etapie realizacji 

dodatkowych  ekspertów  środki  na  ten  cel.  Konsorcjum  musi  mieć  zapewnione  w  swojej 

kalkulacji ceny. 

(Ad. 3) Koszty 

ogólne zarządu 

Podmioty  wchodzące  w  skład  Konsorcjum  prowadzą  działalność  gospodarczą  i  zgodnie  

z  Ustawą  z  dnia  29  września  1994  o  rachunkowości  (Dz.  U.2018.0.395)  ponoszą  koszty 

ogólne  zarządu,  koszty  ogólne  zarządu  obejmują  wydatki  związane  z  kierowaniem 

całokształtem działalności jednostki, są to koszty związane z utrzymaniem zarządu jednostki 

ora

z  komórek  organizacyjnych  o  charakterze  ogólnozakładowym  tj.  między  innymi:  Płace 

pracowników  zarządu  i  administracji  wraz  z  narzutami;  Koszty  podróży  służbowych 

pracowników  zarządu  i  administracji;  Koszty  biurowe  (materiały  biurowe,  opłaty 

telekomunikacyj

ne,  koszty  archiwizacji  danych,  obsługi  prawnej  i  rachunkowej  itp.);  Koszty 

szkoleń  pracowników  zarządu  i  administracji;  Opłaty  za  usługi  i  świadczenia  związane  

z  administrowaniem  przedsiębiorstwa;  Podatki  kosztowe  (np.  podatek  od  nieruchomości 

budynku  za

rządu);  Wydatki  reprezentacyjne;  Koszty  funkcji  pełnionych  przez  jednostkę 

gospodarczą  jako  całość,  a  w  szczególności  koszty:  ochrony  mienia,  szkoleń  załogi, 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szacunkowy koszt kosztów ogólnych zarządu, w zależności od wartości usługi kształtują sie 

na poziomie od 10% do 80%. 

Z  przedłożonych  wyjaśnień  i  dowodów  wynika,  że  Konsorcjum  nie  zarezerwowało  środków 

na  żadne  pozostałe  koszty  w  tym  w  szczególności  na  koszty  zarządu,  którymi  oferowana 

cena powinna by

ć obciążona. 

Konsorcj

um  w  swoich  wyjaśnieniach  dotyczących  sprzyjających  warunków  realizacji 

przedmiotowego 

zamówienia powołuje się na fakt... że umowy na terenie Zamawiającego są 

na etapie realizacji - 

w sytuacji gdy to będzie możliwe, pracownicy Wykonawcy czynni na tym 

obsza

rze  mogą  wykonywać  symultanicznie  w  zakresie  możliwości  wszelkie  czynności  u 


Zamawiającego  (wyjaśnienia  Konsorcjum  z  dnia  29.10.2018r.  str.  3)  jednocześnie  ze 

złożonych  Zmawiającemu  Poświadczeń  (wydane  11.10.2016r..  przez  Prezydenta  Miasta 

Ruda Śląska oraz wydane 20.12.2015r. przez ZiKiT w Krakowie) potwierdzających należyte 

wykonanie  usług  jednoznacznie  wynika,  że  ilość  realizowanych  jednocześnie  inwestycji  nie 

przekłada się na jakość usługi - kary naliczone za brak udziału w spotkaniach i za opóźnienia 

dostarczeniu  Raportu  Zakończenia:  dowody  -  wyjaśnienia  konsorcjum  dot.  obliczenia 

wysokości  ceny  oferty  powołane  w  niniejszym  odwołaniu  (w  dokumentacji  postępowania)  i 

Szczegółowe Wymagania Zamawiającego (stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ) 

Jednocześnie w trybie o udostępnienie informacji publicznej Odwołujący otrzymał informację 

dotyczącą  rozwiązania  umowy  w  trybie  natychmiastowym  przez  Zarząd  Dróg  Miasta 

Krakowa  z  PROKOM  Construc

tion  Sp.  z  o.o.  (partnerem  Konsorcjum)  dotyczącej 

zamówienia  publicznego  pn.:  „Pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  w  projekcie  pn.: 

„Rozbudowa  ulicy  Igołomskiej,  drogi  krajowej  nr  79  -  Etap  2  -  numer  sprawy  6/M/2016"  ze 

skutkiem na dzień 1.10.2018r.. Podstawą wypowiedzenia umowy są między innymi  zarzuty 

dotyczące obecności na budowie w trakcie realizacji inwestycji takie jak: ...Inżynier Kontraktu 

przychodzi  tylko  na  niektóre  Rady  Budowy,  czasami  na  spotkania;  Inżynier  Rezydent 

okazjonalnie  przebywa  na  budowie...;  na  radach  technicznych  nigdy  nie  ma  kompletu 

inspektorów  nadzoru  (zgodnie  z  zatwierdzonym  wykazem  personelu),  w  szczególności  nie 

ma inspektorów z branż poruszanych na naradach; w biurze Inżyniera nie ma na stałe osoby 

w  godzinach  funkcjonowania  biura;  brak  codziennej  obecności  na  budowie  Inżyniera 

Kontraktu/  inżyniera  Rezydenta.  Dowody:  1)  pismo  nr  JRP.470.1.246.2018  Zarządu  Dróg 

Miasta Krakowa z dnia 27.09.2018r. w sprawie wypowiedzenia w trybie natychmiastowym ze 

skutkiem  na  dzień  1.10.2018r.  umowy  nr  1269/ZIKiT/2016  z  dnia  24.10.2016r.  dotyczącą 

zamówienia  pn.  „Pełnienia  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  w  projekcie  pn.  Rozbudowie  ul. 

Igołomskiej,  Drogi  Krajowej  nr  79  -  Etap  2  wraz  z  infrastrukturą  w  Krakowie",  łączącą  ww. 

Zarząd  z  członkiem  ww.  Konsorcjum  (PROKOM  Construction  SD.  z  o.o.  w  Sosnowcu);  2) 

pismo  nr  N0.0161.158.2

019  Zarządu  Dróg  Miasta  Krakowa  z  dnia  19.02.2019r.  w  ww. 

sprawie 

– dokumenty załączone do odwołania.  

W  kontekście  wymagań  Zamawiającego  określonych  w  Szczegółowych  Wymaganiach 

Zamówienia  w  tym  między  innymi  (pkt  11.3)...  Koordynator  Zespołu  Inżyniera  Nadzoru,  

l

ub osoba go zastępująca, ma obowiązek być obecny na terenie budowy 5 razy w tygodniu - 

od  poniedziałku  do  piątku...  wątpliwości  Odwołującego  budzi  czy  wymienione  przez 

Konsorcjum  okoliczności  można  uznać  rzeczywiście  za  sprzyjające  optymalizacji,  a  tym 

samym  redukcji  kosztów  personelu.  Cena  oferty  Konsorcjum  nie  obejmuje  wszystkich 

kosztów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ wraz z załącznikami 

dla zamówienia pn.:  Pełnienie funkcji Inżyniera  Nadzoru  dla zadania pn.: „Budowa odcinka 

drogi  od  ul.  Daszyńskiego  do  ul.  Rybnickiej  w  Gliwicach  -  Zachodnia  część  obwodnicy 


miasta"  -  co  jednoznacznie 

wynika  ze  złożonych  wyjaśnień  i  dowodów  przedstawionych  

w toku postępowania przez Konsorcjum, pozostaje zatem ceną rażąco niską. 

(Ad. 4) 

Zarz

ut  niewzięcia  pod  uwagę  przy  ponownym  badaniu  i  ocenie  ofert  (dokonanym  przez 

Zamawiającego  po  zakończeniu  poprzedniego  postępowania  odwoławczego  w  sprawie 

wyrokiem Krajowej Izby 

Odwoławczej, sygn. akt KIO 239/19 z dnia 25.02.2019r.) uzyskanych 

w  toku  powy

ższego postępowania przez Zamawiającego informacji wskazujących na to, że 

ww.  Konsorcjum  - 

przy  składaniu  na  podstawie  art.  25a  ust.  1  i  ust.  2  ustawy  oświadczeń 

członków  ww.  Konsorcjum  z  dnia  17.10.2018r.  i  22.10.2018r..  że  Wykonawcy  (członkowie 

ww. Konso

rcjum) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 

23) ustawy i na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

(stanowiących załączniki nr 2 do oferty ww. 

Konsorcjum  z  dnia  22.10.2018r.)  oraz  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia 

(stanowiącego  załącznik  nr  1  do  SIWZ)  -  zataiło  przed  Zamawiającym  informacje  o  tym,  iż 

Zarząd  Dróg  Miasta  Krakowa  pismem  nr  JRP.470.1.246.2018  z  dnia  27.09.2018r. 

wyp

owiedział  w  trybie  natychmiastowym  ze  skutkiem  na  dzień  1.10,2018r.  umowę  nr 

1269/ZIKiT/2016  z  dnia  24.10.2016r.  dotyczącą  zamówienia  pr.  „Pełnienia funkcji  Inżyniera 

Kontraktu w projekcie pn. Rozbudowie ul. Igołomskiej, Drogi Krajowej nr 79 - Etap 2 wraz z 

infrastrukturą  w  Krakowie",  łączącą  ww.  Zarząd  z  członkiem  ww.  Konsorcjum  i  PROKOM 

Construction SD. z o.o. w Sosnowcu) z powodu rażącego niewywiązywania się przez niego z 

obowiązków Inżyniera Kontraktu dla ww. inwestycji - co (po dokonaniu przez Zamawiającego 

ponownego badania i oceny ofert) spełniało przesłanki: 

a)  wykluczenia ww. Konsorcjum (na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12) i pkt 16) ustawy oraz 

art. 24 ust 5 pkt 2) i pkt 4) ustawy 

z postępowania o udzielenie zamówienia – oraz 

b)  uznania na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5) PZP oferty ww. Konsorcjum 

za 

odrzuconą (niezależnie od istnienia wystarczających podstaw do odrzucenia ww. 

oferty na podstawie art. 89 ust. pkt 4) ustawy albo uznania ww. oferty za odrzucona 

na podstawie przepisu art. 24 ust. 4 ustawy 

znajduje uzasadnienie i potwierdzenie w treści wymienionych w poprzednim punkcie 

pisma nr  JRP.470.1.246.2018  Zarządu Dróg Miasta Krakowa z  dnia 27.09.2018r.  w 

sprawie wypowiedzenia w trybie natychmias

towym ze skutkiem na dzień 1.10.2018r, 

umowy nr 1269/ZIKiT/2016 z dnia 24.10.2016r. 

dotyczącą zamówienia pn. „Pełnienia 

funkcji  inżyniera  Kontraktu  w  projekcie  pn.  Rozbudowie  ul.  Igołomskiej,  Drogi 

Krajowej  nr  79  - 

Etap  2  wraz  z  infrastrukturą  w  Krakowie",  łączącą  ww.  Zarząd  z 

członkiem ww. Konsorcjum (PROKOM Construction Sp. z o.o. w Sosnowcu) i pisma 


nr  NO.0161.158.2019  Zarządu  Dróg  Miasta  Krakowa  z  dnia  19.02,2019r.  w  ww. 

sprawie (których kserokopie przedkładamy w załączeniu. 

Dowody: 1) 

pismo nr JRP.470.1.246,2018 Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 27.09.2018r. 

w  sprawie  wypowiedzenia  w  trybie  natychmiastowym  ze  skutkiem  na  dzień  1.10.2018r. 

umowy nr 1269/ZIKiT/2016 z dnia 24.10.2016r. dotyczącą zamówienia pn. „Pełnienia funkcji 

Inżyniera Kontraktu w projekcie pn. Rozbudowie ul. igołomskiej, Drogi Krajowej nr 79 - Etap 

2  wraz  z  infrastrukturą  w  Krakowie",  łączącą  ww.  Zarząd  z  członkiem  ww.  Konsorcjum 

(PROKOM  Construction  Sp.  z  o.o.  w  Sosnowcu);  2) 

pismo  nr  NO.0161.158.2019  Zarządu 

Dróg Miasta Krakowa z dnia 19.02.2019r. w ww. sprawie – które to dokumenty Odwołujący 

załączył do odwołania.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  postępowania  na  podstawie 

zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  i  stanowisk  Stron  Krajowa  Izba 

Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

I. 

Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  

art.  189  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych    (Dz.  U.  z  2018  roku,  poz.  1986  

ze  zmianami;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”),  skutkujących  odrzuceniem  odwołania.  Odwołanie 

zostało  złożone  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  29  marca  2019  roku  oraz  została 

przekazana w ustawowym terminie kopia odwołania Zamawiającemu, co Strony potwierdziły 

na posiedz

eniu z ich udziałem.  

II. 

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust .1 ustawy– Środki 

ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi 

konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisów  niniejszej  ustawy  -  to  jest  posiadania  interesu  w  uzyskaniu 

danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.  

III. 

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ 

lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Izba 

dokonawszy  oceny  podniesionych  w  odwołaniu  zarzutów,  biorąc  pod  uwagę  stanowiska 

Stron przedstawione na rozprawie o

dwołanie oddaliła. 


IV. 

Na  podstawie  art.  191  ust.  2  ustawy 

wydając  wyrok,  Izba  bierze  za  podstawę  stan 

rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania.  Na  podstawie  art.  190  ust.  1  ustawy  –  Strony  

i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  

do  stwierdzenia  faktów,  z  których  wywodzą  skutki  prawne.  Dowody  na  poparcie  swych 

twierdzeń  lub  odparcie  twierdzeń  strony  przeciwnej  strony  i  uczestnicy  postępowania 

odwoławczego  mogą  przedstawiać  aż  do  zamknięcia  rozprawy.  Przepis  ten  nakłada  

na  Strony 

postępowania  obowiązek,  który  zarazem  jest  uprawnieniem  Stron,  wykazywania 

dowodów na stwierdzenie faktów, z których wywodzą skutki prawne.  

Podkreślenia  wymaga  w  tym  miejscu,  że  postępowanie  przed  Izbą  stanowi  postępowanie 

kontradyktoryjne,  czyli  sporne

,  a  z  istoty  tego  postępowania  wynika,  że  spór  toczą  Strony 

postępowania  i  to  one  mają  obowiązek  wykazywania  dowodów,  z  których  wywodzą 

określone skutki prawne.  

Mając  na  uwadze,  że  stosunki  z  zakresu  prawa  zamówień  publicznych  mają  charakter 

cywilnoprawn

y, powołując w tym miejscu na regulację art. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku 

–  Kodeks  cywilny,  zgodnie  z  którym  kodeks  reguluje  stosunki  cywilnoprawne  między 

osobami  fizycznymi  i  osobami  prawnymi,  przechodząc  do  art.  6  Kodeksu  cywilnego,  który 

stanow

i,  że  ciężar  udowodnienia  faktu  spoczywa  na  osobie,  która  z  faktu  tego  wywodzi 

skutki prawne 

należy wskazać, że właśnie z tej zasady wynika reguła art. 190 ust 1 ustawy. 

Przepis  art.  6  Kodeksu  cywilnego  wyraża  dwie  ogólne  reguły,  a  mianowicie  wymaganie 

udo

wodnienia  powoływanego  przez  stronę  faktu,  powodującego  powstanie  określonych 

skutków prawnych oraz usytuowanie ciężaru dowodu danego faktu po stronie osoby, która z 

faktu  tego  wywodzi  skutki  prawne;  e

i  incubit  probatio  qui  dicit  non  qui  negat  (na  tym  ciąży 

dowód kto twierdzi a nie na tym kto zaprzecza).  

Izba  wskazuje,  że  postępowanie  odwoławcze  jest  odrębnym  od  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  postępowaniem,  które  ma  na  celu  rozstrzygnięcie 

powstałego  pomiędzy  Stronami  sporu.  W  trakcie  postępowania  odwoławczego  

to  Odwołujący  kwestionuje  podjęte  przez  Zamawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  ofert  

i wykonawców w postępowaniu, nie zgadza się z podjętymi czynnościami lub zaniechaniem 

określonych działań, tak więc zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ustawy to na Odwołującym 

ciąży ciężar dowiedzenia, że stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe. Izba wskazuje 

w tym miejscu na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 roku sygn. akt 

X  Ga  32/09,  w  którym  to  orzeczeniu  Sąd  wskazał  między  innymi  Ciężar  udowodnienia 


takiego twierdzenia spoczywa na tym uczestniku postępowania, który przytacza twierdzenie 

o istnieniu danego faktu, a nie na uczestniku, który twierdzeniu temu zaprzecza (…) 

Ponadto,  co  dla  rozpoznania  tej  sprawy  jest  niewątpliwie  istotne,  zgodnie  z  przepisem  art. 

190 ust 1a ustawy dotyczącym postępowania odwoławczego, wprowadzającym szczególną 

regulację  dotyczącą  spraw  o  cenę  rażąco  niską  -  ciężar  dowodu,  że  oferta  nie  zawiera 

rażąco  niskiej  ceny,  spoczywa  na:  1)  wykonawcy,  który  ją  złożył,  jeżeli  jest  stroną  albo 

uczestnikiem postępowania odwoławczego; 2) zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył 

ofertę, nie jest uczestnikiem postępowania.  

V.  

Skład  orzekający  Izby  rozpoznając  sprawę  uwzględnił  akta  sprawy  odwoławczej,  

w skład których zgodnie z par. 8 ust. 1 rozporządzenia z Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 

marca 2018 roku 

w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1092) wchodzą odwołanie wraz z załącznikami oraz kopia dokumentacji postępowania 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  także  inne  pisma  składane  w  sprawie  oraz  pisma 

przekazywane  przez  Izbę  w  związku  z  wniesionym  odwołaniem.  Izba  uwzględniła  także 

stanowiska i oświadczenia Stron złożone ustnie do protokołu. 

Izba dopuściła dowody zawnioskowane i załączone do odwołania jak również dowody 

złożone przez Odwołującego na rozprawie.   

Izba  uwzględniła  stanowisko  Zamawiającego  zawarte  w  piśmie  z  dnia  9  kwietnia 

2019  roku 

Odpowiedź  Zamawiającego  na  odwołanie,  które  Zamawiający  w  dniu  9  kwietnia 

2019  roku 

przesłał  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oraz  złożył  w  oryginale  

na posiedzeniu.  

Izba  dopuściła  dowód  zawnioskowany  i  złożony  przez  Zamawiającego  w  trakcie 

rozprawy Zarządzenie nr PM-413/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 08.03.2019 w sprawie 

(…).  

VI. 

W zakresie poszczególnych zarzutów odwołania: 

A. 

W zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  4    w  zw.  z  art.  90  ust. 3  ustawy  przez 

nieprawidłową  ocenę  wyjaśnień  złożonych  przez  Konsorcjum,  podczas  gdy  z  treści  tych 

wyjaśnień wynika, iż oferta Konsorcjum zawiera rażąco niską cenę; naruszenie art. 89 ust. 1 

pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  w  zw.  z  art.  7  ust  1  i  3  ustawy  przez  zaniechanie  dokonania 


czynności  odrzucenia  oferty  Konsorcjum,  pomimo,  iż  oferta  ta  zawiera  rażąco  niską  cenę,  

a  Konsorcjum  nie  złożyło  wyjaśnień  odpowiadających  wymogom  art.  90  ust.  1-3  ustawy,  

a  także  przez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  sprzeczny  z  zasadami  uczciwej 

konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców;  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2)  ustawy 

p

rzez  zaniechanie  dokonania  czynności  odrzucenia  oferty  Konsorcjum,  pomimo  tego,  

iż jest ona niezgodna z SIWZ – Izba uznała zarzuty za niezasadne. 

Izba  ustaliła,  że  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  Er  GRUPA  spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Katowicach  (pełnomocnik)  oraz  PROKOM 

Construction  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Sosnowcu  (dalej: 

Konsorcjum) 

w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego z dnia 23 października 2018 roku, 

dni  3  grudnia  2018  roku  oraz  z 

dnia  18  grudnia  2019  roku  składali  wyjaśnienia  dotyczące 

wyliczenia ceny oferty odpowiedni w dniu 29 października 2018 roku, w dniu 10 grudnia 2019 

roku oraz  26 grudnia 2018 roku.  

Izba podkreśla, że Zamawiający oświadczył, że uzyskał wszystkie informacje, o jakie zwrócił 

się  w  pismach  do  konsorcjum,  a  Odwołujący  nie  kwestionował  takiego  stanowiska 

Zamawiającego, jak również nie kwestionował tego w treści odwołania.  

Konstrukcja zarzutów odwołania w odniesieniu do rażąco niskiej ceny w argumentacji 

Odwołującego oparta jest o koszty wynajmu Biura Budowy oraz koszty najmu pomieszczeń, 

w których prowadzone będą Rady Budowy i inne spotkania związane z realizacją inwestycji, 

a  także  kosztów  Inspektora  Nadzoru  branży  telekomunikacyjnej  w  okresie  gwarancji  

i rękojmi, kosztów obsługi administracyjnej Biura Budowy, kosztów Dodatkowego Personelu 

Inżyniera  Nadzoru  wskazanego  w  pkt  13.3  Załącznika  nr  10  do  SWIZ  niewykazanego  w 

załączniku nr 1 do pisma z dnia 29 października 2019 roku, oraz nieskalkulowania w cenie 

oferty 

kosztów ogólnych zarządu.  

Izba  wskazuje,  że  w  ramach  postępowania  odwoławczego  oceniana  jest  prawidłowość 

czynności  Zamawiającego,  tj.  dokonanej  oceny  złożonych  w  postępowaniu  wyjaśnień 

elementów  zaoferowanej  ceny  oferty.  Jednocześnie  ocena  czynności  następuje  w  zakresie 

zarzutów odwołania, bowiem Izba zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy może nie może orzekać 

co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Konstrukcja podniesionych w odwołaniu 

zarzutów  jak  również  argumentacja  faktyczna  dotyczy  podstaw  i  zasadności  odrzucenia 

oferty  konsorcjum  ponieważ  cena  zaoferowana  przez  Konsorcjum  jest  ceną  rażąco  niską  

w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  a  wynika  ze  złożonych  wyjaśnień,  oraz  stanowi 

niezgodną z przepisami ustawy czynność zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum. Z tymi 


zarzutami  skorelowa

ne  są  żądania  Odwołującego  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  

z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. 

W  ocenie  Izby  argumentacja  przedstawiona  przez  Odwołującego  nie  potwierdza  w  żaden 

sposób,  że  złożone  przez  Konsorcjum  wyjaśnienia  potwierdzają,  że  cena  oferty  tego 

wykonawcy  jest  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Pamiętać  bowiem 

należy, że zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy odrzucenie oferty jako zawierającej rażąco niską 

cenę  możliwe  jest  dopiero  wtedy,  gdy  wykonawca  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  gdy  złożone 

wyjaśnienia  wraz  z  dowodami  potwierdzają,  że  cena  jest  rażąco  niska  w  stosunku  

do przedmiotu zamówienia.  

Odwołujący  przeprowadził  w  przedstawionej  argumentacji,  tak  np.  w  przypadku  obsługi 

administracyjnej Biura Budowy kalkulację wynagrodzenia, jednakże w ocenie Izby kalkulacja 

ta

,  która  została  oparta  jedynie  na  modelu  zatrudnienia  na  umowę  o  pracę  nie  wyjaśnia,  

nawet  nie  uprawdopodabnia,  że  Odwołujący  nie  przewidział  w  kalkulacji  ceny  oferty 

kosztów  obsługi  administracyjnej.  Podkreślić  bowiem  należy,  że  tak  przyjęty  model  pomija  

w  zupełności  inne  możliwości  prawne  współpracy  albo  inne  modele  rozwiązania  obsługi 

administracyjnej  Biura  Budowy.  W  zasadzie  Odwołujący  wyinterpretował  swoje  stanowisko  

z  cząstkowych  informacji  na  ten  temat.  W  ocenie  Izby  argumentacja  Odwołującego,  która 

zbudowana  jest  tylko  w  oparciu  o jego  przekonania  co  do  zatrudnienia  na  umowę  o  pracę 

osoby  do  obsługi  biura  nie  znajduje  żadnego  uzasadnienia  w  dokumentacji,  potwierdza 

natomiast tylko tyle, że właśnie takie stanowisko i przekonanie Odwołującego było podstawą  

do kwestionowania ceny oferty 

złożonej w postępowaniu. W ocenie Izby powyższe dobitnie 

potwierdza, że w tym zakresie niezbędne byłoby w zasadzie przeprowadzenie dodatkowych 

wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  ceny  kosztów  obsługi  administracyjnej  Biura  Budowy. 

J

ednakże Odwołujący nie podniósł zarzutu zaniechania wezwania do złożenia dodatkowych 

wyjaśnień  w tym zakresie, nie podniósł naruszenia art. 90 ust.  1 ustawy  przez  zaniechanie 

wyjaśnienia co do samego kosztu i podstawy jego powstania obsługi administracyjnej Biura 

Budowy.  Zaznaczyć  należy,  że  to  na  wykonawcy  ciąży  obowiązek  złożenia  wyjaśnień  na 

wezwanie  Zamawiającego,  jednakże  ryczałtowy  charakter  wynagrodzenia  z  umowy 

powoduje,  że  zakres  składanych  wyjaśnień  zawsze  jest  indywidualnie  identyfikowany. 

Oczywiście  determinuje  go  również  treść  wezwania  Zamawiającego,  ale  konieczność 

uszczegółowienia  takich  wyjaśnień  nie  może  być  odczytywana  jak  naruszenie 

obowiązujących  przepisów,  które  nakładają  na  wykonawcę  obowiązek  wykazania,  że  cena 

nie  jest  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Orzecznictwo  i  doktryna  są 

zgodne co do tego, że wykonawca może uszczegóławiać swoje wyjaśnienia i może czynić to 

kilkukrotnie  o  ile  zajdzie  taka  potrzeba. 

To  natomiast  daje  Zamawiającemu  podstawę  do 

prawidłowej i wszechstronnej oceny oferty. 


Podobnie 

w  zakresie  skalkulowania  w  cenie  oferty  kosztów  Inspektora  Nadzoru  branży 

telekomunikacyjnej w o

kresie gwarancji i rękojmi (Etap gwarancji robót) – brak podania takiej 

informacji  powinien  być  w  ocenie  Izby  wyjaśniony  i  w  tym  zakresie  niezbędne  byłoby 

wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy,  jednakże  takie  zarzutu 

Odwołujący  nie  podniósł.  Brak  wskazania  takiej  informacji  w  złożonych  wyjaśnieniach  

nie może być utożsamiany z brakiem ujęcia tych kosztów, bowiem o te koszty Zamawiający 

nie dopytał  Konsorcjum.  Dopiero  brak  wyjaśnienia czy  też  negatywna  odpowiedź  ze strony 

Konsorcjum,  lub  wyjaśnienia,  które  nie  potwierdzają,  że  koszty  takie  zostały  przewidziane 

przez  Konsorcjum  w  cenie  oferty  dawałby  Zamawiającemu  podstawę  do  oceny,  w  tym  

w kontekście rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.     

Również w zakresie skalkulowania w cenie oferty kosztów Dodatkowego Personelu Inżyniera 

Nadzoru  wskazanego  w  pkt  13.3  Załącznika  nr  10  do  SWIZ  Szczegółowe  Wymagania 

Zamawiającego  dla  przedmiotowego  zamówienia,  a  niewykazanego  w  załączniku  nr  1  

do  pisma  z  dnia  29  października  2019  roku  przez  Konsorcjum  niezbędne  byłoby    złożenie 

przez Konsorcjum dodatkowych 

wyjaśnienia. Podkreślenia wymaga, że personel dodatkowy, 

zgodnie  z  ww.  punktem  zapewniony  ma  zostać  przez  wykonawcę  „w  sytuacji,  gdy  zajdzie 

taka potrzeba”, tym samym koszty skalkulowania takiego personelu wykonawca niewątpliwie 

powinien  przewidzieć.  Jednakże  dopiero  wyjaśnienie  w  tym  zakresie  pozwoliłoby  na  ocenę 

czy koszty dodatkowego personelu zostały przez Konsorcjum ujęte, w jakiej wysokości. Fakt 

niewskazania  informacji  w  tym  zakresie,  gdzie  n

ie  było  Konsorcjum  o  to  pytane,  nie 

przesądza w ocenie Izby, że kosztów tych w cenie oferty nie uwzględniło.  

Odwołujący  wskazał  również,  ż  Konsorcjum  nie  zarezerwowało  żadnych  środków  

na  pozostałe  koszty  w  tym  koszty  zarządu,  którymi  w  ocenie  Odwołującego  cena  powinna 

być  obciążona. W  tym  zakresie  wynika  również,  że  Odwołujący  stwierdził  taką  okoliczność 

ale nie wykazał w żaden sposób, że koszty zarządu nie mogły zostać uwzględnione w innej 

pozycji  Kalkulacji  realizacji  zamówienia,  nie  wykazał  również,  że  koszty  te  muszą  zostać 

skalkulowane  w  ofercie  jako  wyodrębniona  pozycja.  W  ocenie  Izby,  Odwołujący  wnosząc 

odwołanie  musi  uzasadnić  stawiane  zarzuty,  i  co  najważniejsze,  nie  zmienia  tego 

ukształtowany  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jak  również  

w  postępowaniu  odwoławczym  ciężar  dowodzenia.  Stwierdzenie  Odwołującego,  

że Konsorcjum nie zarezerwowało środków na koszty zarządu jest ogólnikowe i stanowi jego 

subiektywną,  niezbędną  na  daną  chwilę  ocenę.  W  zasadzie  jest  to  kolejny  przykład,  który 

wskazuje,  że  i  w  tym  zakresie  niezbędne  byłoby  wyjaśnienie,  bowiem  może  tak  być  –  

ale  tego  nie  wiadomo,  bo  wykonawca  tego  nie  wyjaśnił.  Sam  fakt,  że  nie  podał  

w  wyjaśnieniach  -    które  były  ogólne  z  uwagi  na  ogólne  wezwanie,  a  następne  bardziej 

odnos

zące  się  do  konkretnych  zapytań  –  nie  przesądza  o  tym,  że  tych  kosztów  nie  ma  

w  kalkulacji  ceny  oferty,  co  powoduje,  że  bez  wiedzy  w  tym  zakresie  nie  sposób  byłoby 


stwierdzić  –  Zamawiający  nie  miałby  zgodnie  z  art.  90  ust.  3  ustawy  takiej  możliwości  –  

że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Zaznaczenia 

wymaga również, że w wyjaśnieniach z dnia 29 października 2018 roku Konsorcjum podało, 

że  koszty  pośrednie  oraz  koszty  administracyjne  rozkładają  się  pomiędzy  wskazane  w 

piśmie  inwestycje  –  to  przesądza  fakt,  że  Konsorcjum  wskazało  na  ujęcie  tych  kosztów. 

Niemniej  należy  mieć  na  uwadze,  że  wezwanie  z  dnia  23  października  2018  roku  było 

ogólne,  natomiast  wyjaśnienia  Konsorcjum  charakteryzowały  się  pewną  szczegółowością, 

która  stanowiła  dla  Zamawiającego  punkt  wyjściowy  do  dalszego  uszczegóławiania 

informacji odnoszących się do pewnych elementów cenotwórczych.  

Odwołujący  nie  podniósł  zarzutu  naruszenia  art.  90  ust.  1  ustawy  przez  zaniechanie 

wezwania  do 

złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  wyspecyfikowanych  braków  informacji  

w poszczególnych kosztach. Izba zaznacza, że brak wyjaśnienia  w zakresie wyliczenia ceny 

oferty, 

a  w  tym  jej  składowych  stanowi  przeszkodę  do  orzekania  o  podstawie  odrzucenia 

oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy.  

Izba wskazuje, że nie istnieje jeden optymalny  

i  powinny  kształt  czy  sposób  dowodzenia  okoliczności  związanych  z  kalkulacją  ceny 

dokonanej  przez  wykonawcę  i  sposobu  prezentowania  okoliczności  umożliwiających  mu  

jej  zaoferowanie.  Sposób  wykazania,  że oferta nie zawiera  rażąco  niskiej  ceny  w  stosunku 

do  przedmiotu  zamówienia  zależy  od  indywidualnych  okoliczności  sprawy,  zwłaszcza  

w związku z rodzajem podawanych informacji, przedmiotu zamówienia jak również wezwania 

Zamawiającego.  

W  odniesieniu  do  skalkulowania  w  cenie  oferty 

kosztów  wynajmu  Biura  Budowy  w  ocenie 

Izby  słusznie  wskazał  Zamawiający,  że  umowa  najmu  lokalu  mieszkalnego,  która  została 

Zamawiającemu  przedstawiona  potwierdzać  ma  realność  kosztów  jakie ponosi  wykonawca 

za  najem  oraz  jed

nocześnie  potwierdza  wysokość  opłat  za  najem  w  okolicach  realizacji 

inwestycji.  Izba  zaznacza,  że  w  prezentowanym  uzasadnieniu  Odwołujący  wskazał  na 

szereg  przepisów  regulujących  wymagania  co  do  minimalnej  powierzchni  biura,  przy  czym 

sam  wskazał,  że  w  oparciu  o  te  przepisy  „na  jednego  pracownika  jednocześnie 

zatrudnionego w pomieszczeniach stałej pracy” powinna przypadać określona powierzchnia. 

Jednakże  nie  wykazał  w  jaki  sposób  odbywa  się  praca  w  Biurze  Budowy  poszczególnych 

Inspektorów i innych osób, natomiast założenia jakie poczynił w uzasadnieniu odwołania co 

do  ilości  biurek  również  wydają  się  być  tylko  indywidualnym  stanowiskiem  niepopartym 

żadnym faktycznym argumentem. Przedstawione dowody, przez Zamawiającego oraz przez 

Odwołującego  dowodzą  rozpiętości  opłat  za  najem  lokali  w  Gliwicach,  czym  w  ocenie  Izby 

uprawdopodobniają kwotę najmu przyjętą do kalkulacji przez Konsorcjom. Z wyjaśnień z dnia 

10  grudnia  2019  roku  wynika,  że  lokal  –  biuro,  którego  najem  ma  jeden  z  konsorcjantów, 

zostało  wynajęte  w  związku  ze  wcześniejszą  inwestycją  i  znajduje  się  w  posiadaniu 

wykonawcy.  W  ocenie  Izby,  w 

wyżej  przytoczonym  zakresie  Odwołujący  nie  wykazał,  


że  cena  oferty  przez  przyjecie  stawki  najmu  lokalu  mieszkalnego  do  wyliczenia  warności 

oferty spowodowało, że cena oferty jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia 

i  tym  samym  nie  gwarantuje  realizacji  umowy  w  sposób  należyty.  Słusznie  podniósł 

Zamawiający,  że  uwzględnienie  nawet  cen  najmu  prezentowanych  przez  Odwołującego 

spowodowałby  podniesienie  ceny  oferty  o  13  tys.  zł,  co  jednocześnie  nie  było 

kwestionowane  przez  Odwołującego.  Natomiast  nie  wykazał  Odwołujący,  że  przyjęcie 

podniesionych  kosztów  najmu  lokalu  biurowego  spowodowałoby,  że  cena  oferty  byłaby 

rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i uniemożliwiałaby prawidłową realizację 

zamówienia.   

W odniesieniu  do 

kosztów najmu pomieszczeń, w których prowadzone będą Rady Budowy  

i inne spotkania związane z realizacją inwestycji na jakie wskazał Odwołujący uzasadnienie 

zarzutu  było  oparte  na  braku  lokalu  biurowego,  a  w  konsekwencji  na  braku  ujęcia kosztów 

najmu  sali  konferencyjnej  umożliwiającej  przeprowadzenie  Rad  Budowy  i  innych  spotkań  

w  cenie  oferty

.  Izba  zaznacza,  że  Konsorcjum  w  przedstawionych  wyjaśnieniach  wykazało 

najem  lokalu  i  koszty 

jakie  są  związane  z  tym  najmem.  Izba  zaznacza,  że  Odwołujący  

nie  kwestionował  faktu,  że  dotychczasowo  w  tym  lokalu  prowadzone  było  biuro  co  wynika  

ze złożonych wyjaśnień przez Konsorcjum, jak również, że nie było możliwości prowadzenia  

w  nim  narad  i  inn

ych  spotkań.  Jednocześnie,  jeżeli  narady  i  inne  spotkania  musiałby  

z  przyczyn  obiektywnych  być  prowadzone  w  innych  miejscach  np.  w  wynajętej  sali 

konferencyjnej  czy  innym obiekcie,  to  niewątpliwie informacja  na ten  temat  powinna zostać 

pozyskana przez Zam

awiającego w wyniku wezwania do wyjaśnień, co jednak nie wzbudziło 

podejrzenia  Zamawiającego.  Tym  samym,  o  ile  Odwołujący  uznał,  że  taka  informacja 

odnosząca  się  do  kosztów  najmu  odpowiedniego  pomieszczenia  na  prowadzenie  Rad 

Budowy  i  innych  spotkań  powinna,  z  uwagi  na  poczynią  argumentację  w  sprawie  Biura 

Budowy,  być  wskazana  przez  Konsorcjum  to  winien  był  kwestionować  brak  wezwania  

do złożenia wyjaśnień w tym zakresie. Szczegółowe wyjaśnienia w odniesieniu do tego jakie 

koszty  uwzględniło  Konsorcjum  w  tym  zakresie,  mając  na  uwadze,  że  narady  i  inne 

spotkania  prowadzone  byłby  poza  biurem  dopiero  pozwoliłoby  Zamawiającemu  na  ocenę, 

czy  oferta  uwzględniając  ten  element  cenotwórczy  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  

do przedmiotu zamówienia.  

Izba  stwierd

ziła,  że  brak  jest  możliwości  rozpoznania  wskazanego  przez  Odwołującego 

naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  tj. 

niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ,  która 

winna być przez Odwołującego wyspecyfikowana w odwołaniu, dając tym samym możliwość 

oceny zas

adności podnoszonego naruszenia. Odwołujący poza podaniem podstawy prawnej 

i przytoczeniem przepisu nie wskazał na czym owa niezgodność treści oferty z treścią SIWZ 

miałaby  polegać. Izba  nie może poszukiwać samodzielnie uzasadnienia  dla  wskazywanych 


podsta

w  prawnych.  Próba  odnoszenia  w  trakcie  rozprawy  przez  Odwołującego 

wyartykułowanego  wyżej  naruszenia  do  niezgodności  wynikających  z  kalkulacji  ceny  oferty 

nie może być uwzględniona przez Izbę. 

W  ocenie  Izby

,  argumentacja  przedstawiona  przez  Odwołującego  w  granicach 

podniesionych  zarzutów  odwołania  nie  dowodziła,  że  oferta  Konsorcjum  zawiera  rażąco 

niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Przedstawiona  przez  Odwołującego 

argumentacja  dowodziła  w  ocenie  Izby  konieczności  wyjaśnienia  poszczególnych 

wsk

azywanych  przez  Odwołującego  czynników  cenotwórczych  i  ich  uszczegółowienie. 

Zamawiający  odrzuca  ofertę  w  oparciu  o  podniesione  przez  Odwołującego  podstawy 

prawne, w oparciu o wyjaśnienia, które potwierdzają, że cena jest rażąco niska (art. 90 ust. 3 

ustawy). 

Poszczególne  elementy,  na  które  wskazywała  Odwołujący  powinny  zostać 

dodatkowo wyjaśnione przez Zamawiającego i poddane ocenie. Jednakże brak podniesienia 

zarzutu  zaniechania  wyjaśnienia  wskazywanych  przez  Odwołującego  w  znaczącej  części  

elementów  cenotwórczych  uniemożliwia  Izbie  nakazanie  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  

w tych zakresach. W podsumowaniu Izba wskazuje, że nie można przyjąć, że złożone przez 

Konsorcjum wyjaśnienia potwierdzają, że cena oferty jest rażąco niska.  

B. 

W zakresie zarzutów naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3) i art. 24 ust. 4 w związku z art. 

24  ust.  1  pkt  12)  i  pkt  16)  oraz  art  24  ust.  5  pkt  2)  i  pkt  4)  ustawy  przez  zaniechanie 

dokonania czynności wykluczenia ww. Konsorcjum (na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12) i pkt 

16)  oraz art. 24 ust 5 pkt 2) i pkt 4) ustawy

) z postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

uznania  (na  podstawie  art.  24  ust.  4  i  art.  89  ust  1  pkt  5)  ustawy)  oferty  ww.  Konsorcjum  

za  odrzucona  (niezależnie  od  istnienia  wystarczających  podstaw  do  odrzucenia  ww.  oferty 

na podstawie art. 89 ust 1 pkt 4) ustawy albo uznania ww. oferty za odrzucona na podstawie 

przepisu art. 24 ust 4 ustawy). 

Zgodnie  z  postanowieniami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  rozdział  8  – 

Podstawy w

ykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Zamawiający przewidział tylko jedną 

fakultatywną podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania tj. podstawę z art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy.  

Z

amawiający  nie  wskazał  podstawy  wykluczenia  z  art.  24  ust.  5  pkt  2  i  4  ustawy.  Należy 

podkreślić,  że  jedynie  przewidzenie  w  SIWZ  stosowania  danych  przesłanek  fakultatywnych 

pozwala  na  ich 

zastosowanie  na  etapie  oceny  wykonawców  oraz  wykluczenie  wykonawcy  

w  oparciu  o  te  przesłanki.  Tym  samym,  skoro  Zamawiający  nie  przewidział  ww.  podstaw 

fakultatywnych  wykluczenia,  to 

nie  podlegają  żadnej  ocenie  informacje  przedstawione  


w  JEDZu 

w  tym  zakresie.  Informacje  te  pozostają  ambiwalentne  dla  oceny  danego 

wykonawcy  w  postępowaniu.  Słusznie  w  ocenie  Izby  podniósł  Zamawiający  w  trakcie 

rozprawy, 

że 

Odwołujący 

powołuje 

przesłankę 

fakultatywną, 

nieprzewidzianą  

w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  jako  podstawę 

obligatoryjnego  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania.    Podane  w  JEDZu  informacje, 

które  nie  podlegają  ocenie  w  pryzmacie  przesłanek  fakultatywnych,  z  uwagi  na  brak  ich 

przewidzenia  przez  Zamawiającego,  nie  mogą  stanowić  podstawy  do  wykluczenia  

na  podstawie  obligatoryjnej  przesłanki  wykluczenia,  bowiem  te  informacje  nie  podlegają 

badaniu Zamawiającego.  

ocenie  Izby  powołanie  informacji  z  pism  od  Zarządu  Dróg  Miasta  Krakowa  i  Zarządu 

Infrastruktury  Komunalnej  i  Transportu  w  Krakowie  oraz  wskazanie  na  informacje  zawarte  

w  JEDZu  (str.  13)  nie  potwierdziło  spełnienia  przesłanek  wykluczenia  Konsorcjum  

z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 i pkt 16 ustawy oraz art. 24 ust 5 pkt 2 i pkt 

4,  ponieważ  fakultatywnych  podstaw  Zamawiający  nie  przewidział,  a  w  odniesieniu  

do  podstaw  obligatoryjnych  Odwołujący  nie  przedstawił  argumentacji  wskazującej  

na  podanie  przez  Konsorcjum  informacji  wyma

ganych  przez  Zamawiającego,  które 

podlegałby ocenie w świetle tych obligatoryjnych przesłanek wykluczenia. 

W zakresie wyspecyfikowanego przez Odwołującego naruszenia przepisów art. 89 ust. 1 pkt 

3  i  art.  24  ust.  4 

w  związku z  art.  24  ust.  1  pkt 12  i  pkt  16  oraz  art.  24 ust.  5 pkt  2 i  pkt  4 

ustawy 

przez zaniechanie dokonania czynności wykluczenia ww. Konsorcjum na podstawie 

art.  24  ust.  1  pkt  12  i  pkt  16  oraz  art.  24  ust.  5  pkt  2  i  pkt  4  ustawy 

z  postępowania  

o udzi

elenie zamówienia oraz uznania na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy 

oferty Konsorcjum za odrzucon

ą - Izba wskazuje, że brak jest argumentacji faktycznej, która 

uzasadniałaby  zastosowanie  takich  podstawy  prawnych.  Jednocześnie  Izba  dodaje,  

co zostało powyżej wskazane, że brak jest podstawy do wykluczenia wykonawcy w oparciu  

o  przedstawioną  podstawę  faktyczną  na  podstawie  nieprzewidzianych  fakultatywnych 

przesłanek  wykluczenia.  Jednocześnie  Odwołujący  nie  wykazał  faktycznego  zaistnienia 

zastosowania  obligatoryjnych  przesłanek  wykluczenia  z  postępowania,  a  w  konsekwencji 

uznania  oferty  wykonawcy  Konsorcjum  za  odrzuconą.  Również  nie  wykazał  podstaw  

do  odrzucenia  oferty,  której  złożenie  w  ocenie  Odwołującego  stanowi  czyn  nieuczciwej 

konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  W  odniesieniu  

do  podstawy  odrzucenia  z  uwagi  na  to,  że  oferta  została  złożona  przez  wykonawcę 

wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia  lub  niezaproszonego  

do  składania ofert  Izba  jedynie nadmienia,  że ta podstawa prawna  odrzucenia oferty  może 

mieć zastawanie w tzw. trybach dwuetapowych.   


C. 

Izba  wskazuje, 

odnosząc  się  do  wszystkich  podniesionych  zarzutów  odwołania,  

że  na  kanwie  zamówień  publicznych  granicą  stosowania  i  naruszenia  zasad  w  stosunku  

do  Odwołującego  jest  naruszenie  tej  zasady  w  stosunku  do  innego  wykonawcy  biorącego 

udział  w  postepowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Naruszenie  zasady  równego 

traktowania  wykonawców  będzie  miało  miejsce,  gdy  działania  podejmowane  w  stosunku  

do  Odwołującego  będą  powodowały  inną,  nierówną  w  postępowaniu  sytuację  pozostałych 

wykonawców  lub  wykonawcy.  Granicą  dopuszczalności  działań  Zamawiającego  odnośnie 

danego  wykonawcy  zawsze  będzie  naruszenie  zasady  /  zasad  w  odniesieniu  do  innego 

wykonawcy.  Zasady  Prawa  za

mówień  publicznych  –  w  tym  wypadku  równego  traktowania 

wykonawców  –  nie  są  dane  tylko  jednemu  wykonawcy,  który  się  skarży  na  działania 

Zamawiającego, a ich ocena dokonywana w danym postępowaniu oraz podejmowane przez 

Zamawiającego czynności bądź zaniechania czynności oceniane w kontekście zasad muszą 

być  dokonywane  z  uwzględnieniem  interesów  wszystkich  wykonawców.  W  kontekście 

uznania za niezasadne podniesionych w odwołaniu zarzutów Izba stwierdziła, że nie doszło 

do  naruszenia  podniesionych  przez  Odwołującego  zasad  wskazanych  w  art.  7  ust.  1  i  3 

ustawy.  

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 

9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 

3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący:    ………………………………………… 


wiper-pixel