KIO 546/19 POSTANOWIENIE dnia 8 kwietnia 2019 roku

Data: 24 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 546/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 8 kwietnia 2019 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Katarzyna Poprawa 

po  rozpoznaniu  w  dniu  8  kwietnia  2019  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

29  marca  2019 

roku  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  

(1) Impel System s

półka z ograniczoną odpowiedzialnością (2) Impel Facility Services 

s

półka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  adres  dla  pełnomocnika  ul.  Ślężna  118  

111 Wrocław  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Tramwaje  Warszawskie  spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  

przy udziale  wykonawcy 

Interlux spółka cywilna K. M., K. Ł. ul. Żeromskiego 19 07-417 

Ostrołęka,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygnaturze  akt 

KIO 546

/19 po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  banko

wego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  (1)  Impel  System  spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością (2) Impel Facility Services spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  adres  dla  pełnomocnika  ul.  Ślężna  118  53-111  Wrocław  

kwoty  15  000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej 

wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni 

od  dnia  jego  doręczenia  - 


przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:    ………………………………  


Sygn. akt: KIO  546/19 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

w  przedmiocie  „Sprzątanie  pomieszczeń,  hal,  terenu  i  tramwajów  (8  części),  znak  sprawy: 

DWZ/133/2018. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii  Europejskiej    w  dniu  29  stycznia  2019  roku  pod  numerem  2019/S  020-044619. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia 

równej  lub  przekraczającej  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz.1986)  zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”. 

W  dniu  29  marca  2019 

roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

odw

ołanie wniesione przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (1) Impel 

System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2) Impel Facility Services spółka  

ograniczoną odpowiedzialnością, zwanych dalej Odwołującym. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów, które miało 

wpływ na wynik postępowania w zakresie części 2 i 4 postępowania: 

1)  art.  7  ust.  1 

i  3  ustawy  prawo  zamówień  publicznych  poprzez  naruszenie  zasady 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  poprzez  dokonanie  przez 

Zamawiającego oceny ofert zawierających różne stawki podatku od towarów i usług 

(VAT), przez co nie dających się porównać („nieporównywalnych”), 

2)  art. 7 ust. 1 

i 3 ustawy prawo zamówień poprzez brak przeprowadzenia postępowania 

w  sposób  zapewniający  zachowanie  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców, 

3)  art.  89  ust.  1 

pkt  6  ustawy  prawo  zamówień  publicznych  w  związku  z  art.  41  ust.  1 

Ustawy  z  dnia  11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz.  2

174  z  późn.  zm.,  dalej:  ustawa  o  VAT)  poprzez  jego  niezastosowanie,  

tj. zaniechanie odrzucenia w części nr 2 postępowania oferty wykonawcy Interlux sp. 

c. K. M., K. 

Ł., zawierającej nieusuwalny błąd przy obliczeniu ceny, a polegający na 

podaniu i wyliczeniu ceny oferty wg stawki 23% podatku 

od towarów i usług VAT, tj. 

niezgodnej z przepisami ustawy z dnia I l marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług 

dla wykonania usługi „Usuwanie mechaniczne lub ręczne chwastów z parkingu”, 

4)  art.  89  u

st.  I  pkt  6  ustawy  prawo  zamówień  publicznych  w  związku  z  art.  41  ust.  1 

Ustawy  z  dnia  11 

marca  2004  r,  o  podatku  od  towarów  i  usług  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r. 


poz.  2174  z  późn.  zm.,  dalej:  ustawa  o  VAT)  poprzez  jego  niezastosowanie,  

tj.  zaniechanie  odrzucenia  w  części  nr  2  postępowania  oferty  wykonawcy  Interlux  

sp. c. K. M., K. 

Ł., zawierającej nieusuwalny błąd przy obliczeniu ceny, a polegający 

na podaniu i wyliczeniu ceny oferty wg stawki 23% podatku 

od towarów i usług VAT, 

tj.  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  z  dnia  11  marca  2004  r. 

o podatku od towarów i 

usług  dla wykonania usługi „Usuwanie mechaniczne  lub  ręczne  chwastów  z  jezdni  i 

ciągów pieszych”. 

W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wniósł o: 

1)  nakazan

ie  Zamawiającemu  uchylenia  czynności  wyboru  w  części  nr  2  zamówienia 

oferty wybranego Wykonawcy Interlux sp. c. K. M., K. 

Ł., 

nakazanie  Zamawiającemu  uchylenia  czynności  wyboru  w  części  nr  4  zamówienia 

oferty wybranego Wykonawcy Interlux sp. c. K. M., K. 

Ł.,  

nakazanie  Zamawiającemu  odrzucenia  oferty  w  zadaniu  nr  2  i  w  zadaniu  nr  4 

złożonej przez wybranego Wykonawcę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, 

nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  ponownej  oceny  ofert  i  wybór 

najko

rzystniejszej oferty spośród ofert ważnych. 

W  dniu  1  kwietnia  2019  roku,  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego  zgłosił  przystąpienie  wykonawca 

Interlux  spółka  cywilna  K.  M.,  K.  Ł.  ul. 

Żeromskiego 19 07-417 Ostrołęka (zwany dalej Przystępującym). 

W  dniu  3  kwietnia  2019  roku 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Zamawiaj

ącego  –  Odpowiedź  na  odwołanie,  w  którym  Zamawiający  poinformował,  

że uwzględnia w całości zarzuty podniesione w odwołaniu, a w przypadku braku sprzeciwu 

Przystępującego do postepowania odwoławczego po stronie Zamawiającego: 

unieważni czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w częściach 2 i 4 zamówienia, 

powtórzy  czynność  oceny  ofert  i  odrzuci  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt.  6  ustawy 

Pzp ofe

rtę w częściach 2 i 4 złożoną przez Przystępującego, 

  u

nieważni  postępowanie  w  częściach  2  i  4,  z  uwagi  na  fakt,  że  cena  oferty,  która 

mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  a  Zamawiający  nie  może 

zwiększyć tej kwoty. 

W dniu 

4 kwietnia 2019 roku Przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oświadczenie  o  braku 


sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  zarzutów  podniesionych  

w odwołaniu. 

Wobec ustalenia, że Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu 

–  takie  oświadczenie  złożył  w  piśmie  –  oraz  braku  zgłoszenia  sprzeciwu  przez 

Przystępującego  po  stronie  Zamawiającego,  Izba  stwierdziła,  że  zaszły  przesłanki  

do umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy.  

Izba  wskazuje,  że  zgodnie  z  treścią  art.  186  ust.  3  ustawy  w  przypadku  umorzenia 

postępowania 

przez 

Izbę 

na 

skutek 

uwzględnienia 

przez 

Zamawiającego  

w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, przy braku sprzeciwu co do uwzględnienia 

zarzutów przez Zamawiającego, Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  

w odwołaniu.  

W  tym  stanie  rzeczy,  Izba 

–  zgodnie  z  przepisem  art.  186  ust.  3  ustawy  Pzp  postanowiła 

umorzyć postępowanie odwoławcze.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  postępowania  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  2  lit.  b 

Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ………………………………  


wiper-pixel