KIO 544/19 WYROK dnia 10 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 544/19 

WYROK 

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Marzena Teresa Ordysińska 

Protokolant: 

Rafał Komoń  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  10  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wn

iesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  marca  2019  r.  przez 

wykonawcę  Keller  Polska Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą  w Ożarowie 

Mazowieckim  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  –  Gminę  Dąbrowa 

Górnicza 

przy udziale wykonawcy 

Menard Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w  Warszawie, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie.  

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Keller  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Ożarowie  Mazowieckim  i  zalicza  w poczet  kosztów 

postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych, 

zero  groszy), 

uiszczoną  przez  wykonawcę  Keller  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt KIO 544/19 

U z a s a d n i e n i e 

I.  Gmina 

Dąbrowa  Górnicza  (dalej:  Zamawiający),  prowadzi  postępowanie  na  wykonanie 

zamówienia  publicznego  pn. „Kompleksowe  przygotowanie  terenów  inwestycyjnych  na 

potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”. 

Zamawiający zamieścił specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) na 

swojej  stronie  internetowej.  Postępowanie  prowadzone  jest  w trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.; dalej: P

rawo zamówień publicznych). 

W  dniu  28  marca  2019  r.  wykonawca 

Keller  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Ożarowie  Mazowieckim  (dalej:  Odwołujący)  wniósł 

odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:  

art.  91  ust.  1  Prawa zamówień  publicznych poprzez  błędną ocenę  oferty  Odwołującego 

ramach  kryterium  doświadczenie  kierownika  budowy  a  w  konsekwencji  nieprawidłowy 

wybór oferty najkorzystniejszej. 

art.  7  Prawa  zamówień  publicznych  poprzez  nierówne  traktowanie  wykonawców, 

szczególności  nadmierny  i  nieuzasadniony  rygoryzm  w  toku  oceny  oferty  Odwołującego, 

pozbawienie  go  możliwości  złożenia  wyjaśnień  tub  zaniechanie  rzetelnego  ustalenia 

warunków  realizacji  robót  budowlanych  wskazanych  przez  Wykonawcę  w  kryterium 

„Doświadczenie Kierownika Budowy”, 

z ostrożności: 

art.  87  ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wezwania 

Odwołującego do złożenia wyjaśnień co do treści oferty w zakresie kryterium Doświadczenie 

Kierownika Budowy. 

Odwołujący uzasadnił swoje zarzuty następująco: 

Zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych  i  naruszenia  art.  7  Prawa 

zamówień publicznych. 


Zamawiający  wskazał,  że  wykonawca  Keller  Polska  uzyskała  0  (zero)  punktów  w  kryterium 

„doświadczenie kierownika budowy", a także przedstawił argumentację, w której stwierdził: 

„należy  zauważyć,  że  Zamawiający  zastrzegł  definitywnie  w  pkt.  6  formularza  ofertowego 

uwagę, że w przypadku gdy opis doświadczenia będzie niejednoznaczny lub niepozwalający na 

jego ocenę, Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za tak wykazane doświadczenie>>. Z 

treści  informacji  należy  także  wnioskować,  że  SIWZ  -  zdaniem  Zamawiającego  -  zawierała 

jednoznaczne  wskazanie  - 

że  należy  wskazać  w  wykazie  powierzchnię  terenu,  na  której 

wykonano zagęszczenie gruntu. 

Odwołujący w pierwszej kolejności podnosił, że wszystkie roboty budowlane wskazane 

przez Keller Polska w formularzu oferty spełniały warunki postawione przez Zamawiającego, co 

potwierdzają załączone Odwołania referencje. Powierzchnia objęta zagęszczeniem w robotach 

budowlanych  wykazanych  dla  kryterium  doświadczenia  kierownika  budowy  przewyższała 

wielokrotnie  minimalny  prób  postawiony  przez  Zamawiającego  (odpowiednio:  67790  m2,  62 

147  m2,  50  779m2).  W  konsekwencji  Zamawiający  mógł  we  własnym  zakresie  ocenić,  czy 

zaoferowane roboty budowlane spełniają warunki postawione w Postępowaniu, np. odwołując 

się do źródeł internetowych czy zwracając do Zamawiających wskazane przez Odwołującego 

roboty budowlane z wnioskiem o udzielenie stosownych wyjaśnień. 

Po  drugie,  w  żadnym  miejscu  SIWZ  Zamawiający  nie  wskazał,  że  oczekuje  od 

wykonawców sprecyzowania powierzchni terenu, na którym wykonane zostanie zagęszczenie. 

W  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  Zamawiający  określił,  jakie  roboty  będą 

kwalifikowały  wykonawcę  do  uzyskania  dodatkowych  punktów  w  kryterium  „Doświadczenie 

Kierownika Budowy" podając minimalną powierzchnię, nie zawarł jednak żadnych wskazówek, 

ani  wytycznych  co  do  tego,  aby  parametr  konkretnej  powierzchni  terenu  wskazywać  w  treści 

oferty.  Również  sama  tabela  w  formularzu  oferty  zaoferowanym  przez  Zamawiającego  nie 

zawierała kolumny :”powierzchnia terenu”, ani w żadnym miejscu nie sugerowała, że należało 

tę  powierzchnię  podać.  Zamawiający  nie  sprecyzował  również  obowiązku  co  do  dołączenia 

jakichkolwiek  dokumentów, które  pozwoliłyby  mu na  weryfikację  oświadczenia  wykonawcy  co 

do robót budowlanych wskazanych do oceny w ramach kryterium. 

W  k

onsekwencji  prawidłową  interpretacją  treści  SIWZ  było  zdaniem  Odwołującego 

przyjęcie,  że  Zamawiający  dokona  oceny  robót  budowlanych  w  oparciu  o  oświadczenie 

wykonawców, że wskazane w punkcie 6 formularza oferty roboty budowlane spełniają wymogi 

Zamawiającego  i  są  prezentowane  do  przyznania  punktów.  W  tabeli  -  zgodnie  z  wzorem 

zaoferowanym przez Zamawiającego - znaleźć się miały natomiast poniższe informacje: 


•  Zakres roboty/ wartość roboty brutto/ pełniona funkcja, 

•  „Poprzedni Zamawiający”. 

Ani  zaoferowany  przez  Zamawiającego  wzór  tabeli  zawarty  w  formularzu  oferty,  ani 

zapisy  SIWZ  odnoszące  się  do  kryteriów  oceny  ofert  nie  pozwalają  przyjąć,  jakoby 

Zamawiający  wymagał  podania  powierzchni.  Co  więcej  nawet  jej  podanie  przez 

poszczególnych  wykonawców  nie  zmieniałoby  nic  w  układzie  punktów  -  Zamawiający  nie 

przyznawał punktów w oparciu o wzór „więcej tym lepiej", każda robota wskazana w wykazie 

uprawniała  do  uzyskania  dodatkowych  10  punktów,  bez  względu  na  to,  czy  powierzchnia 

wynosiła  10.000  m2,  czy  100.000  m2.  Wreszcie  oświadczenia  wykonawcy  Zamawiający  nie 

zamierzał  w  żaden sposób  weryfikować  - nie  postawił  wymogu  co do  przedłożenia referencji, 

ani  żadnych  innych  dokumentów  potwierdzających  fakt  należytego  wykonania  robót 

budowlanych,  zakre

su tych robót, czy też - powierzchni terenu na której określone prace były 

wykonywane.  Reasumując  w  sensie  logicznym  nie  ma  żadnej  różnicy  pomiędzy:  wykonawcą 

który  złożył  oświadczenie  o  spełnieniu  przez  oferowane  roboty  budowlane  wymogów 

Zamawiającego poprzez wpisanie 

do tabeli danych explicite w niej wskazanych, 

wykonawcą 

który  złożył  oświadczenie  o  spełnieniu  przez  oferowane  roboty  budowlane  wymogów 

Zamawiającego poprzez wpisanie do tabeli danych explicite w  niej  wskazanych  dodatkowo 

adnotacji, że powierzchnia wynosiła „ponad 10.000 m2” i wykonawcą który złożył oświadczenie 

o spełnieniu przez oferowane roboty budowlane wymogów  Zamawiającego  poprzez  wpisanie 

do tabeli danych explicite w niej wskazanych dodatkowo konkretnej informacji 

powierzchni 

terenu, 

na której wykonywano zagęszczenie. 

W sensie  logicznym  w każdej  z tych  sytuacji,  według Odwołującego,  Zamawiający  nie 

ma możliwości weryfikowania prawdziwości powyższego oświadczenia, Zamawiający wskutek 

określonego  sposobu  sformułowania  SIWZ  nie  ma  możliwości  oceny  prawdziwości  tych 

oświadczeń  w  żaden  inny  sposób.  Za  nieuczciwe  traktowanie  wykonawców  należy  także 

przyjąć  interpretację  zaoferowaną  przez  Zamawiającego  w  piśmie  z  18  marca  2019  roku, 

zgodnie  z 

którym  poprzez  uwagę  zawartą  pod  tabelą  przerzuca  on  na  wykonawców  wszelkie 

konsekwencje braku precyzyjności SIWZ. Zamawiający nie może oczekiwać od wykonawców, 

że  przewidzą  oni  każdą  wątpliwość  Zamawiającego  i  złożą  wyjaśnienia,  które  tę  wątpliwość 

usuną  obarczając  tę  uwagę  sankcją  polegającą  na  pozbawieniu  możliwości  wykonania 

zamówienia  mimo  złożenia  poprawnej  oferty,  z  najniższą  ceną  oraz  dysponowania 

kierownikiem budowy z najlepszymi wymaganymi kwalifikacjami. 


Oferta  Keller  Polska 

Zamawiający  wymagał  zgodnie  z  treścią  formularza  oferty,  a  sam  zapis  uwagi,  na  który 

powołuje  się  Zamawiający  nie  może  być  interpretowany  w  ten  sposób,  że  informuje 

wykonawców o wymogu co do podania powierzchni terenu objętego robotami budowlanymi. 

Co  do  nazwy  za

dania,  zakresu  roboty,  wartości  brutto,  funkcji  i  nazwy  poprzedniego 

zamawiającego,  Zamawiający  w  przedmiotowym  Postępowaniu  nie  może  mieć  żadnych 

wątpliwości, dane te nie są niejednoznaczne, pozwalają na ocenę, a zatem nie można mówić, 

że ta uwaga stanowi podstawę pozbawienia Keller Polska punktów w kryterium „doświadczenie 

kierownika budowy", a w konsekwencji - 

zamówienia. 

Również  w  punkcie  24.2.3  nie  sposób,  zdaniem  Odwołującego,  doszukać  się  wymogu 

wskazania  powierzchni,  na  której  wykonano  zagęszczenie  terenu.  Za  „minimum  informacji 

każdym zadaniu istotnym z punktu widzenia kryterium" Zamawiający uznał: 

•  Nazwa zadania, 

•  Zakres roboty, 

•  Wartość roboty, 

•  Pełniona funkcja, 

•  Poprzedni Zamawiający. 

Samo  użycie  sformułowania  „minimum  informacji"  prowadzi  do  wniosku,  że 

Zamawiający nie oczekiwał pełnych danych i opiera się na oświadczeniu wykonawcy, zamiast 

dokumentów  (np.  Zamawiający  nie  żąda  referencji).  Można  mieć  uwagi  do  takiego 

sformułowania  kryterium  oceny  ofert,  można  zastanawiać  się,  czy  Zamawiający  z  należytą 

starannością  opracował  SIWZ,  w  którym  nie  zapewnił  sobie  możliwości  weryfikacji 

prezentowanych  robót  budowlanych.  Nie  zmienia  to  jednak  faktu,  że  wyraźnie  wskazał 

wykonawcom,  jakie  minimum  informacji  należy  podać,  a  w  zakresie  tego  minimum  informacji 

nie znalazła się powierzchnia terenu. 

Sprecyzowanie, że punkty będą przyznawane za roboty: „obejmujące swoim zakresem 

każda:  wykonanie  zagęszczenia  gruntu  metodą  zagęszczenia  dynamicznego  o  wartości  min. 

000  000,00  PLN  brutto  w  ramach  każdej  roboty,  na  terenach  przeznaczonych  pod 

budownictwo  kubaturowe  iub  przemysłowe,  o  powierzchni  terenu  min.  10 OOOm2  w  ramach 

każdej  roboty”,  należy  rozumieć  jedynie  w  ten  sposób,  że  Wykonawca  takie  właśnie  roboty 

winien  wskazać  w tabeli  punktu  6  Formularza  Oferty,  i  Keller  Polska  zaoferował 

Zamawiającemu roboty budowlane o oczekiwanym zakresie. 


świadczyć  może  fakt,  że  w  identyczny  sposób  wymóg  Zamawiającego  zrozumieli  inni 

wykonawcy. 

poprzednim 

Postępowaniu 

prowadzonym 

pod 

sygnaturą 

Nr 

ZP.WIM.271.4.38.2018, unieważnionym przez Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 

4  ustawy  prawo  zamówień  publicznych.  W  postępowaniu  tym  Zamawiający  w  dokładnie  taki 

sam sposób określił kryterium „doświadczenie kierownika budowy”, złożone zostały 2 oferty, z 

czego w jednej w ogóle nie wskazano robót budowlanych dla kryterium, a w drugiej, złożonej 

przez  konsorcjum  firm:  „JUSTMAR"  T.  M.,  Terra-Mix  sp.  z  o.o.,  zostały  wskazane  3  roboty 

budowlane bez podania powierzchni. Zamawiający nie dokonał co prawda oceny powyższych 

ofert, z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania, jednak fakt, że jedyny wykonawca, 

który  w  poprzednim  postępowaniu  zaoferował  roboty  budowlane  dla  oceny  w  kryterium  w 

sposób analogiczny do Keller Polska zrozumiał zapisy SIWZ sugeruje jednoznacznie, że nie są 

one na tyle precyzyjne, aby przyjąć, że Zamawiający wymaga podania powierzchni. 

Uzasadnienie  zarzutu  w  zakresie  zaniechania  zastosowania  art.  87  ust  1  Prawa 

zamówień 

publicznych. 

Po  czwarte, 

zdaniem  Odwołującego,  nawet  jeśli  Zamawiający  uznał,  że  oczekuje 

podania powierzchni terenu  objętego  zagęszczeniem  wskazaną  w  SIWZ metodą  i  nawet jeśli 

uważa  (z czym  nie  można  się  zgodzić),  że  zapisy  SIWZ  są  precyzyjne,  jednoznacznie 

wskazując na ten wymóg, pozbawienie Keller Polska punktów w zakresie tego kryterium winno 

zostać  poprzedzone  wezwaniem  do  złożenia  wyjaśnień  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy 

prawo  zamówień  publicznych.  Najnowsze  orzecznictwo  KIO  potwierdza,  że  wezwanie  do 

złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  kryteriów  pozacenowych  jest  dopuszczalne  na  gruncie  prawa 

zamówień  publicznych,  chociaż  istotnie  powinno  być  stosowane  z  pewną  ostrożnością.  Nie 

można  jednak  zdaniem  Keller  Polska  uznać  za  właściwe  przyjęcie  rozstrzygnięcia,  w  którym 

Zamawiający  nie  zapewnił  sobie  narzędzi  do  weryfikacji  zakresu  robót  poprzez  chociażby 

wskazanie  wykonawcom,  że  zobowiązani  są  podać  kluczowy  dla  Zamawiającego  parametr 

powierzchni,  czy  sformułowanie  wymogu  dołączenia  referencji,  a  jednocześnie  w  sposób 

arbitralny  dokonuje  przetasowania  w 

rankingu  wykonawców,  nie  tylko  pozbawiając  Keller 

Polska możliwości wykonania zamówienia, ale także - decydując się na wyłonienie wykonawcy, 

którego oferta jest droższa o niemal 30% od oferty Keller Polska. W takiej sytuacji Zamawiający 

bezwzględnie powinien wezwać do złożenia wyjaśnień. Dopuszczalność wezwania do złożenia 

wyjaśnień w zakresie pozacenowych kryteriów oceny ofert na podstawie art. 87 ust. 1  Prawa 

zamówień  publicznych  potwierdziła  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wyroku  z  24  stycznia  2019 

roku, KIO 20/19. Podnoszony jako ewentualny zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 

Prawa zamówień 

publicznych 

zasługuje  w  ocenie  Odwołującego  również  na  uzasadnienie.  Jakkolwiek 

prowadzenie negocjacji dotyczących kryteriów oceny ofert jest istotnie niedopuszczalne, to nie 


wyjaśnień  co  do  treści  oferty,  skoro  literalnie  art.  87  ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych 

pozwala  na  wyjaśnianie  wszystkich  zawartych  w  ofercie  informacji. W  przedmiotowej  sprawie 

przedmiotem wyjaśnienia nie mogłaby być z pewnością prezentacja innych robót budowlanych, 

czy  próba  zmiany  informacji, które  w  ofercie  zostały  już  zawarte.  Nie ma natomiast  w  ocenie 

Odwołującego żadnych przeszkód, aby Wykonawca potwierdził, że wymóg „co najmniej 10.000 

m2” brał pod uwagę wybierając roboty budowlane, które wskazał w formularzu oferty. 

Wreszcie Zamawiający nie powinien tracić z pola widzenia, że zgodnie z utrwaloną linią 

orzeczniczą  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  a  także  przeważającym  stanowiskiem  doktryny, 

wszelkie  nieścisłości  SIWZ,  zapisy  które  mogą  powodować  wątpliwości  interpretacyjne, 

Zamawiający  winien  interpretować  na  korzyść  wykonawców.  Powyższe  potwierdziła  Krajowa 

Izba Odwoławcza m.in. w wyrokach: z 20 grudnia 2017, KIO 2654/17; 24 stycznia 2014 - KIO 

47/14; 3lipca 2014 - KIO 1256/14,28 stycznia 2015 - KIO 110/15; 11 lipca 2016- KIO 1130/16 

wielu  innych.  Reasumując  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  nigdzie  w  SIWZ  nie  sformułował 

precyzyjnego  wymogu  co  do  podania  przez  wykonawcę  określonej  informacji  -  w 

przedmiotowym  postępowaniu  powierzchni  terenu,  na  którym  wykonano  zagęszczenie,  nie 

może  oczekiwać  od  wykonawców  podania  tej  danej,  a  tym  bardziej  pozbawiać  wykonawcy 

zamówienia z tego powodu, że nie zawarł on tej informacji w formularzu oferty. Nie ma przy tym 

znaczenia  fakt,  że  Zamawiający  oczekiwał  podania  takiej  informacji,  gdyż  nie  znajduje  to 

potwierdzenia  w 

dokumentacji. Nie ma tu również znaczenia brak staranności w opracowaniu 

SIWZ  polegający  na  tym,  że  Zamawiający  nie  zapewnił  sobie  możliwości  weryfikacji  robót 

budowlanych  innej  niż  oświadczenie  wykonawcy.  To  Zamawiający  jako  gospodarz 

postępowania ma obowiązek określić, jakie dane są mu niezbędne dla przyznania punktów w 

ramach kryteriów oceny ofert oraz - skąd te dane będzie czerpał, to jest czy należy je wskazać 

w  formularzu  oferty,  czy  też  złożyć  określone  dokumenty  pozwalające  na  weryfikację. 

Zaniechanie w tym zakresie nie może obciążać wykonawcy, który w dobrej wierze i zgodnie z 

prawdą  złożył  oświadczenie  wiedzy  co  do  tego,  że  roboty  budowlane  wskazane  w  wykazie 

spełniają  brzegowy  wymóg  minimalnej  powierzchni  (z  tego  powodu  umieścił  je  w  wykazie)  a 

także-  podał  wszystkie  wymagane  zgodnie  z  SIWZ  informacje,  tj.  nazwę  zamawiającego,  na 

rzecz którego roboty wykonano, nazwę i zakres zadania oraz wartość roboty budowlanej brutto. 

W związku z powyższym Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i: 

nakazanie 

Zamawiającemu 

unieważnienia 

czynności 

wyboru 

oferty 

najkorzystniejszej, 

nakazanie Zamawiającemu ponowne badanie ofert i wybór oferty Odwołującego 

jako oferty najkorzystniejszej. 


Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpił  wykonawca  Menard 

Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą  w  Warszawie  (dalej: 

Przystępujący). 

II. 

Nie stwierdzono zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 189 ust. 2 Prawa zamówień 

publicznych, wobec czego rozpoznano odwołanie na rozprawie.  

Odwołującemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych, bowiem ma interes w uzyskaniu danego zamówienia i może 

ponieść szkodę w wyniku ewentualnego naruszenia przez Zamawiającego Prawa zamówień 

publicznych  - 

jeżeli  podniesione  przez  niego  zarzuty  by  się  potwierdziły  –  wówczas 

Odwołujący miałby szansę na uzyskanie zamówienia. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania i stanowiskami Stron, Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje: odwołanie należy oddalić. 

Izba ustaliła, co następuje: 

1.  Zamawiający  w  SIWZ  wskazał,  że  obok  ceny,  kryterium  oceny  ofert  będzie  stanowiło 

m.in..  doświadczenie  Kierownika  Budowy  (pkt  24.2.3  SIWZ;  odpis  SIWZ  i  innych 

dokumentów  przywołanych  w  uzasadnieniu  w  aktach  sprawy).  Zamawiający  podał,  że 

ramach  kryterium  doświadczenie  Kierownika  Budowy  (D)  ocena  będzie  dokonana  na 

podstawie  informacji  o 

doświadczeniu  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  tej  funkcji  i 

wskazanej w Formularzu ofertowym, przy czym Zamawiający zastrzegł, że do potrzeb oceny 

niezbędne  jest  podanie  minimum  informacji  o  każdym  zadaniu  istotnym  z  punktu  widzenia 

kryterium,  w  którym  wskazana  osoba  pełniła  funkcję  Kierownika  Budowy  lub  Kierownika 

Robót  tj.  nazwa  zadania,  zakres  roboty,  wartość  roboty,  pełniona  funkcja,  poprzedni 

Zamawiający.  Zamawiający  dalej  określił,  że  ,,Za  wykazane  doświadczenie,  polegające  na 

pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robot przy realizacji robót obejmujących 

swoim  zakresem  każda:  wykonanie  zagęszczenia  gruntu  metodą  zagęszczenia 

dynamicznego  o  wartości  min.  1  000  000,00  PLN  brutto  w  ramach  każdej  roboty,  na 

terenach  przeznaczonych  pod  budownictwo  kubaturowe  lub  przemysłowe,  o  powierzchni 

terenu min. 10 000m2 w ramach każdej roboty. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 

pkt.” 

2. We wzorze formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do SIWZ, Zamawiający zawarł 

w  pkt.  4  tabelę,  która  miała,  po  wypełnieniu  przez  wykonawców,  stanowić  podstawę  do 


zadania, zakres roboty, wartość roboty brutto, pełniona funkcja, poprzedni Zamawiający. 

Pod  tabelą  umieszczono  pouczenie,  w  którym  Zamawiający  podał,  że  ,,W  przypadku,  gdy 

opis  doświadczenia  będzie  niejednoznaczny  lub  niepozwalający  na  jego  ocenę, 

Zamawiający 

nie będzie przyznawał punktów za tak wykazane doświadczenie”. 

3. Odwołujący wypełnił tabelę w pkt 4 formularza ofertowego w sposób następujący: 

1) Projekt T2B 

– Etap 1 rozbudowy terminalu T2 (kolumna - nazwa zadania); Wzmocnienie 

podłoża w technologii zagęszczania dynamicznego pod konstrukcję placów składowych oraz 

manewrowych  i  dróg  dojazdowych  w  ramach  rozbudowy  terminalu  T2  na  terenie  DCT 

Gdańsku/  1  180  459,41  zł/  Kierownik  robót  (kolumna  -  zakres  roboty/  wartość  roboty 

brutto/ 

pełniona funkcja); 

Rozbudowa  Pomorskiego  Centrum  Logistycznego  w  Gdańsku  przy  ul.  Kontenerowej. 

Budowa  hali  magazynowej  nr  2  dla  Goodman  (kolumna  -  nazwa  zadania);  Kompleksowe 

wzmocnienie  podłoża  w  technologii  zagęszczania  dynamicznego  pod  konstrukcję  hali 

magazynowej nr 2 Centrum Logistycznego w Gdańsku/ 1 636 588,80 zł/Kierownik robót 

3)  Rozbudowa  Pomorskiego  Centrum  Logistycznego  w  Gdańsku  przy  ul.  Kontenerowej. 

Budowa  hali  magazynowej  nr  3  dla  Goodman  (kolumna  -  nazwa  zadania);  Kompleksowe 

wzmocnienie  podłoża  w  technologii  zagęszczania  dynamicznego  pod  konstrukcję  hali 

magazynowej  nr  3  Centrum  Logistycznego  w  Gdańsku/  1  482  150,00  zł/Kierownik  robót 

(kolumna - zakres 

roboty/ wartość roboty brutto/pełniona funkcja). 

4. Zamawiający przyznał ofercie Odwołującego 0 pkt w kryterium doświadczenie kierownika 

budowy, z czym Odwołujący się nie zgodził i wniósł odwołanie. 

Oceniając  tak  ustalony  stan  faktyczny,  Izba  stwierdziła,  że  odwołanie  podlega 

oddaleniu.  

Odwołujący  argumentował,  że  wypełnił  tabelę,  będącą  podstawą  do  oceny  doświadczenia 

kierownika  budowy,  zgodnie  z  wskazówkami  zawartymi  w  tabeli  (nazwami  poszczególnych 

kolumn),  tym  samym  ocena  doświadczenia  kierownika  budowy  powinna  się  opierać 

wyłącznie  na  oświadczeniu  Odwołującego,  zawartemu  w  tabeli.  Jeżeli  Zamawiający  miałby 

jakiekolwiek  wątpliwości,  powinien  dokonać  ustaleń  we  własnym  zakresie  bądź  zwrócić  się 

do Odwołującego na podstawie art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wezwaniem do 

złożenia  wyjaśnień  (przy  czym  należy  zauważyć,  że  Odwołujący  nie  wywodził  w  żaden 

sposób,  że  wielkość  powierzchni,  na  której  wykonano  prace  określoną  metodą,  mogła 

wynikać z innych informacji, podanych przez niego w tabeli, w sposób pośredni).  


jednoznacznie określił zakres doświadczenia kierownika budowy, za które będzie przyznawał 

punkty  w  jednym  z  pozacenowych  kryteriów  oceny  ofert:  ,,Za  wykazane  doświadczenie, 

polegające  na  pełnieniu  funkcji  Kierownika  Budowy  lub  Kierownika  Robot  przy  realizacji 

robót  obejmujących  swoim  zakresem  każda:  wykonanie  zagęszczenia  gruntu  metodą 

zagęszczenia  dynamicznego  o  wartości  min.  1  000  000,00  PLN  brutto  w  ramach  każdej 

robot

y,  na  terenach  przeznaczonych  pod  budownictwo  kubaturowe  lub  przemysłowe,  o 

powierzchni terenu min. 10 000m2 w ramach każdej roboty” (pkt. 24.2.3 SIWZ, drugi akapit). 

W tabeli  należało  podać  zakres  robot  w  taki  sposób,  aby  doświadczenie  podlegało  ocenie. 

P

unkty  miały  być  przyznane  nie  za  jakiekolwiek  doświadczenie,  ale  takie  doświadczenie, 

które  ma  określony  zakres.  Odwołujący  nie  wskazał  w  ramach  zakresu  robót  powierzchni 

terenu, dla której wykonano zagęszczenie gruntu. Zamawiający nie miał więc podstaw, aby 

przyznać  Odwołującemu  punkty  za  doświadczenie  kierownika  budowy  –  w  opisie  zakresu 

zadań nie wskazano wszystkich elementów, pozwalających na przyznanie punktów; zgodnie 

z  pouczeniem  pod  tabelą,  w  takim  przypadku  Zamawiający  nie  mógł  przyznać 

Odwołującemu punktów. Rację miał Odwołujący, w odwołaniu zauważając, że Zamawiający 

nie  zamierzał  doświadczenia  kierownika  budowy  weryfikować  w  żaden  sposób,  a  ocena 

opierała  się  wyłącznie  o oświadczenie  wykonawcy  zawarte  w  tabeli.  Stąd  właśnie  doniosła 

rola  oświadczenia  wykonawcy  co  do  zakresu  posiadanego  przez  kierownika  robót 

doświadczenia. 

W  takich  okolicznościach  powstaje  pytanie,  czy  Zamawiający,  wbrew  zapowiedzi 

SIWZ,  powinien  wezwać  Odwołującego  do  wyjaśnień  bądź  dokonywać  ustaleń  we 

własnym zakresie odnośnie powierzchni wykonanych robót.  

Na tak postawione pytanie skład orzekający udzielił odpowiedzi przeczącej: Zamawiający nie 

miał  podstaw  do  wzywania  Odwołującego  do  wyjaśnień  na  podstawie  art.  87  ust.  1  Prawa 

zamówień  publicznych.  W  ocenie  Izby,  wobec  postanowień  SIWZ,  takie  wezwanie  do 

uzupełnienia  informacji,  podanych  w  tabeli  mającej  stanowić  podstawę  do  oceny 

pozacenowym  kryterium  oceny  ofert,  byłoby  naruszeniem  zasady  równego  traktowania 

wykonawców,  przewidzianej  w  art.  7  ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych.  Zamawiający 

zapowiedział  bowiem  w  sposób  kategoryczny,  że  za  doświadczenie  opisane  w  sposób 

niepełny – a więc niepokrywający się z zakresem robót, określonym w pkt 24.2.3 SIWZ, nie 

będzie  przyznawał  punktów.  Odwołujący  nie  dowodził,  że  wielkość  powierzchni,  na  której 

zrealizowano  prace,  można  wywieść  z  innych  informacji,  które  zostały  podane  w  tabeli, 

sposób  pośredni  (np.  biorąc  pod  uwagę  wartość  wykonanych  robót),  a  więc  nie  było 

podstaw  do  procedury  wyjaśniającej,  przewidzianej  w  art.  87  ust.  1  Prawa  zamówień 

publicznych. 

Należy  zauważyć, że Zamawiający  nie mógł skorzystać z art. 26 ust. 1 Prawa 


ofert, a nie w ramach spełnienia warunku udziału w postępowaniu.  

Reasumując,  Zamawiający  prawidłowo  przyznał  Odwołujący  0  punktów  w  kryterium 

pozacenowym oceny ofert. 

Wobec  powyższych  okoliczności  Izba  stwierdziła,  że  nie  doszło  do  naruszenia 

przepisów Prawa zamówień publicznych wskazywanych w odwołaniu, dlatego orzeczono jak 

w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 

ust. 9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.972). 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel