KIO 543/19 POSTANOWIENIE dnia 9 kwietnia 2019 r.

Data: 24 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 543/19 
 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  w  dniu  9  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  marca  2019  r.  przez 

wykonawcę: Suntar Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Boya Żeleńskiego 5B w postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego:  Centrum  Obsługi  Administracji  Rządowej  

02-903 Warszawa, 

ul. Powsińska 69/71

przy udziale wykonawcy 

 Intaris Sp. z o.o. 01-625 Warszawa, ul. Adama Mickiewicza 57

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, 

orzeka: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  U

rzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego: Suntar Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie kwoty 13 500 zł. 00 gr. (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu; 

zasądza  od  odwołującego:  Suntar  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie  na  rzecz 

zamawiającego: Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie kwotę 

600,00  zł.  00  gr.  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu 

kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 543/19 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  w  celu 

zawarcia  umowy  ramowej 

na  rzecz  jednostek  administracji  państwowej:    Biuro  do  Spraw 

Substancji  Chemicznych  w  Łodzi,  Biuro  Rzecznika  Praw  Pacjenta  w  Warszawie,  Centrum 

Obsługi Administracji Rządowej w Warszawie, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie wraz z Oddziałami, Generalna 

Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie,  Główny  Inspektorat  Farmaceutyczny  

w  Warszawie,  Główny  Inspektorat  Jakości  handlowej  Artykułów  Rolno  –  Spożywczych  

w  Warszawie,  Główny  Inspektorat  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w  Warszawie,  Główny 

I

nspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie, 

Główny  Inspektorat  Transportu  Drogowego  w  Warszawie,  Główny  Inspektorat  Weterynarii  

w  Warszawie,  Główny  Urząd  Geodezji  i  Kartografii  w  Warszawie,  Główny  Urząd  Miar  

w  War

szawie,  Główny  Urząd  Nadzoru  Budowlanego  w  Warszawie,  Główny  Urząd 

Statystyczny  w  Warszawie,  Kancelaria  Prezesa  Rady  Ministrów  w  Warszawie,  Krajowy 

Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie,  Kujawsko  -  Pomorski  Urząd  Wojewódzki  

w  Bydgoszczy,  Lubelski  Urząd  Wojewódzki  w  Lublinie,  Lubuski  Urząd  Wojewódzki  

w  Gorzowie  Wielkopolskim,  Łódzki  Urząd  Wojewódzki  w  Łodzi,  Małopolski  Urząd 

Wojewódzki  w  Krakowie,  Mazowiecki  Urząd  Wojewódzki  w  Warszawie,  Ministerstwo 

Cyfryzacji  w  Warszawie,  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  w  Warszawie,  Ministerstwo 

Energii  w  Warszawie,  Ministerstwo  Finansów  w  Warszawie,  Ministerstwo  Gospodarki 

Morskiej 

Żeglugi 

Śródlądowej 

Warszawie, 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

w  Warszawie,  Ministerstwo  Inwestycji  i  Rozwoju  w  Warszawie,  Ministerstwo  Kultury  

i  Dziedzictwa  Narodowego  w  Warszawie,  Ministerstwo  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  

Warszawie, 

Ministerstwo 

Obrony 

Narodowej 

Warszawie, 

Ministerstwo 

Przedsiębiorczości  i  Technologii  w  Warszawie,  Ministerstwo  Rodziny,  Pracy  i  Polityki 

Społecznej w Warszawie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, Ministerstwo 

Sportu  i  Turystyki  w  Warszawie,  Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  

Warszawie, 

Ministerstwo 

Spraw 

Zagranicznych 

Warszawie, 

Ministerstwo 

Sprawiedliwości w Warszawie, Ministerstwo Środowiska w Warszawie, Ministerstwo Zdrowia 

w  Warszawie,  Naczelna  Dyrekcja  Archiwów  Państwowych  w  Warszawie,  Opolski  Urząd 

Wojewódzki  w  Opolu,  Państwowa  Agencja  Atomistyki  w  Warszawie,  Podkarpacki  Urząd 

Wojewódzki  w  Rzeszowie,  Podlaski  Urząd  Wojewódzki  w  Białymstoku,  Pomorski  Urząd 


Wojewódzki  w  Gdańsku,  Rządowe  Centrum  Bezpieczeństwa  w  Warszawie,  Rządowe 

Centrum  Legislacji  w  Warszawie,  Śląski  Urząd  Wojewódzki  w  Katowicach,  Świętokrzyski 

Urząd  Wojewódzki  w  Kielcach,  Urząd  do  Spraw  Cudzoziemców  w  Warszawie,  Urząd  do 

Spraw  Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych  w  Warszawie,  Urząd  Komunikacji 

Elektronicznej  w  Warszawie,  Urząd  Lotnictwa  Cywilnego  w  Warszawie,  Urząd  Ochrony 

Konkurencji  i  Konsumentów  w  Warszawie,  Urząd  Patentowy  Rzeczpospolitej  Polskiej  

w  W

arszawie,  Urząd  Prokuratorii  Generalnej  Rzeczpospolitej  Polskiej  w  Warszawie,  Urząd 

Regulacji  Energetyki  w  Warszawie,  Urząd  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów 

Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  w  Warszawie,  Urząd  Transportu  Kolejowego  

w  Warszawie, 

Urząd  Zamówień  Publicznych  w  Warszawie,  Warmińsko  -  Mazurski  Urząd 

Wojewódzki  w  Olsztynie,  Wielkopolski  Urząd  Wojewódzki  w  Poznaniu,  Wyższy  Urząd 

Górniczy  w  Warszawie,  Wojewódzki  Inspektorat  Nadzoru  Budowalnego  w  Krakowie, 

Zachodniopomorski  Urząd  Wojewódzki  w  Szczecinie  przez  Centrum  Obsługi  Administracji 

Rządowej (dalej jako zamawiający), na dostawę urządzeń biurowych na potrzeby jednostek 

administracji  państwowej  (nr  postępowania:  2019/2),  ogłoszonym  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej w dniu 22.02.2019 r. pod numerem 2019/S 038-085138, wobec 

czynności 

zamawiającego  polegającej  na  zmianie  opisu  przedmiotu  zamówienia  objętego  częścią  III  

– Urządzenia wielofunkcyjne, Wykonawca SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (dalej 

jako  o

dwołujący),  wniósł  w  dniu  28  marca  2019  r.  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej (sygn. akt KIO 543/19).  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

art.  29  ust. 

2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  poprzez  dokonanie  wyjaśnienia 

(zmiany)  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej  jako  SIWZ)  -  opisu 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  naruszający  zasadę  równego  traktowania 

wykonawców  i  uczciwej  konkurencji,  w  szczególności  w  zakresie  następujących 

parametrów  określonych  w  Części  III  –  Załącznik  nr  2  do  SIWZ  –  Specyfikacja 

Techniczna; Część III – urządzenia wielofunkcyjne typ: 5, 6, 7, 8, 9, 10, w odpowiedzi na 

pytanie  4  i  7  z  dnia  18  marca  2019  r. 

dotyczące  parametru  określonego  w  pkt  25  Szybkość 

skanowania, 

Pytanie  nr  4:  Część  3  typ  5  -  w  pkt  23  str.  62  zamawiający  wymaga 

dostarczenia  urządzenia  z  podajnikiem  jednoprzebiegowym  (dwa  skanery)  czyli 

jednocześnie  skanuje  dwie  strony  oryginału  (kartki),  w  pkt  25  str.  63  zamawiający 

wymaga prędkości skanowania min. 80 obrazów / minutę dla koloru i mono, rozumiemy 

że  oznacza  to  prędkość  skanowania  dwustronnego  160  stron  kolorowych  na  minutę. 

Odpowiedź:  W  ramach  odpowiedzi  na  powyższe  pytanie,  Centrum  potwierdza,  

że  z  treści  wskazanych  w  pkt  23  i  25  wymaganych  minimalnych  parametrów 

technicznych  wynika 

prędkość  skanowania  dwustronnego  160  stron  kolorowych  na 


minutę.  Pytanie  nr  7:  Część  III  -  typ  6  -  w  pkt  23  str.  65  zamawiający  wymaga 

dostarczenia  urządzenia  z  podajnikiem  jednoprzebiegowym  (dwa  skanery)  czyli 

jednocześnie  skanuje  dwie  strony  oryginału  (kartki),  w  pkt  25  str.  65  zamawiający 

wymaga prędkości skanowania min. 80 obrazów/ minutę dla koloru i mono, rozumiemy 

że oznacza to prędkość skanowania dwustronnego 160 stron kolorowych na minutę ? 

Odpowiedź:  W  ramach  odpowiedzi  na  powyższe  pytanie  Centrum  wyjaśnia,  że 

odpowiedzi  oraz  informacji  wprowadzającej  modyfikację  w  zakresie  wymaganego 

minimalnego  parametru  technicznego  opisanego  w  pkt  23  Specyfikacji  technicznej 

stanowiącej  Załącznik  nr  2  do  SIWZ  w  Części  3 w  typach urządzeń  wielofunkcyjnych 

nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10 udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 4; 

art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez prowadzenie postępowania 

w sposób naruszający zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców, w związku z naruszeniem wyżej wymienionych przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie 

z

amawiającemu  dokonania  modyfikacji  treści  SIWZ  i  ogłoszenia  w  sposób  wskazany  

w odwołaniu.  

Do  postępowania  odwoławczego  przystąpił  w  dniu  29  marca  2019  r.  wykonawca 

Intaris Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, zgłaszając swoje przystąpienie do postępowania 

po stronie o

dwołującego. 

W  dniu  9  kwietnia  2019  r.  przed  otwarciem  posiedzenia  wyznaczonego  na  d

zień  

9 kwietnia 2019 r., godzina 13:00 o

dwołujący za pośrednictwem skrzynki podawczej e-puap 

złożył  pismo  w  którego  treści  zawarto  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania.  Dokument 

elektroniczny  opatrzony  został  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  Prezesa 

Zarządu Spółki umocowanego do samodzielnej reprezentacji. 

W  związku  z  oświadczeniem  odwołującego  o  cofnięciu  odwołania  Izba,  

na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.

) umorzyła postępowanie odwoławcze o sygn. 

akt 543/19.  


Orzekając  o  kosztach,  zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych oraz w oparciu o przepisy 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. b Rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministr

ów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (tekst jednolity  Dz.U.  z  2018 r.,  poz.  972), 

Izba nakazała zwrócić odwołującemu 

90%  kwoty  uiszczonego  w 

wysokości  15.000,00  zł.  wpisu oraz  zasądziła od  odwołującego, 

na  rzecz  zamawiającego  kwotę  3 600,00  zł.  tytułem  zwrotu  kosztów  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 

Przewodniczący: …………………………… 


wiper-pixel