KIO 541/19 WYROK dnia 8 kwietnia 2019 r.

Data: 24 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 541/19 
 

WYROK 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Członkowie:   

Agata Mikołajczyk 

Andrzej Niwicki 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  marca  2019  r.  przez  Wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  –  Fundacja  Rzeszowskiego  Ośrodka 

Archeologicznego  w  Rzeszowie,  ul.  Moniuszki  10  (35-

015  Rzeszów),  M.  M.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Pracownia  Archeologiczna  M.  M.  w  Rzeszowie,  ul. 

Langiewicza 25/11 (35-

021 Rzeszów) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego 

– Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i  Autostrad Oddział w  Rzeszowie, ul. Legionów 

959 Rzeszów) 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami postępowania obciąża Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

– Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie, M. M. prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą: Pracownia Archeologiczna M. M. w Rzeszowie i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o zamówienie: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w 

Rzeszowie oraz M. M. (Pracownia Archeologiczna M. M. w Rzeszowie) 

tytułem wpisu od 

odwołania; 

zasądza  od  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  –  Fundacja 

Rzeszowskiego  Ośrodka  Archeologicznego  w  Rzeszowie,  M.  M.  (Pracownia 

Archeologiczna  M.  M.  w  Rzeszowie)  na  rzecz 

Zamawiającego  –  Generalnej  Dyrekcji 

Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Rzeszowie  kwotę  3.600  zł  00  gr.  (słownie:  trzy 

tysi

ące  sześćset  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów  strony  poniesionych  w 

wynagrodzeniem pełnomocnika. 


str. 2 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   


str. 3 

Sygn. akt: KIO 541/19 
 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez  Zamawiającego 

GDDKiA Oddział w Rzeszowie, na zawarcie umowy ramowej na badania archeologiczne na 

terenie  inwestycji  drogowych  prowad

zonych  przez  GDDKiA  Oddział  w  Rzeszowie  wraz  z 

opracowaniem  wyników  badań  (nr  postępowania:  O.RZ.D-3.2413.25.2018),  ogłoszonym  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  16.10.2018  r.,  2018/S  199-451421,  wobec 

czynności polegającej na wykluczeniu z postępowania, co w konsekwencji doprowadziło do 

odrzucenia  oferty,  Wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie:  Fundacja 

Rzeszowskiego  Ośrodka  Archeologicznego  oraz  M.  M.  (dalej  jako  Odwołujący),  wnieśli  w 

dniu  28  marca  2019 

r.  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (sygn.  akt  KIO 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art. 

24  ust.  2  pkt  1  Pzp  poprzez  wykluczenie  z  postepowania  Odwołującego  pomimo 

niezaistnienia okoliczności przewidzianych w tym przepisie; 

2)  art. 26 ust. 3 P

zp poprzez brak wezwania Odwołującego do  uzupełnienia dokumentów 

dla  potwierdzenia  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu,  w  tym  poprzez  brak 

wezwania  w  sposób  uniemożliwiający  ich  faktyczne  uzupełnienie  –  treść  jedynego 

otrzymanego przez Wykonawcę pisma (przesłanego w ocenie Zamawiającego w trybie 

art.  26  ust.  3  Ustawy  Pzp)  była  nieprecyzyjna  i  niekonkretna,  co  uniemożliwiło 

Wykonawcy jego faktyczną realizację; 

z ostrożności 

3)  art. 

7 ust. 1 i 3 Pzp poprzez nieprzeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, która wymagała 

między  innymi,  lecz  nie  wyłącznie:  kierowania  wezwań  do  Wykonawców 

sformułowanych  w  sposób  prosty  i  konkretny,  umożliwiający  ich  realizację  oraz 

przeprowadzenia  proce

dury  wyjaśniającej  mającej  na  celu  ustalenie,  czy  wezwanie  do 

przedłożenia dokumentów zostało przez Wykonawcę faktycznie otrzymane; 

4)  art. 

14  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  61  k.c.  poprzez  uznanie  za  skutecznie  doręczoną 

korespondencję  wystosowaną  do  Wykonawcy  w  dniu  15  lutego  2015  r.  drogą 

elektroniczną; 

art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp w zw. z pkt 12 SIWZ poprzez odstąpienie od narzuconego przez 

Zamawiającego  modelu  komunikacji,  co  objawiło  się  brakiem  weryfikacji  faktu 

otrzymania korespondencji; 

6)  art. 26 ust. 6 Pzp w zw. z art. 21a w zw. z art. 15 i 17 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym  Rejestrze  Sądowym  poprzez  uznanie  okoliczności  niekaralności  osób 


str. 4 

zasiadających w Radzie Fundacji za niewykazaną w sytuacji, w której Zamawiający ww. 

fakt  mógł  z  łatwością  ustalić  w  oparciu  o  treść  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz 

danych, tj. odpisu z KRS; 

art. 26 ust. 3 Pzp poprzez jego zastosowanie w sytuacji, w której Zamawiający posiadał 

wiedzę o niedoręczeniu poprzedniego wezwania Wykonawcy; 

8)  art.  92  ust.  1  pkt  3  Pzp  poprzez 

brak  sformułowania  uzasadnienia  faktycznego  i 

prawnego  decyzji  o  wykluczeniu  W

ykonawcy  i  odrzuceniu  jego  oferty  w  sposób 

pozwalający  na  weryfikację  prawidłowości  tej  decyzji.  Zamawiający  posiadał  wiedzę  o 

nieotrzymaniu  pierwotnego  wezwania  przez Wykonawcę,  jednak  w  treści  uzasadnienia 

całkowicie pominął prowadzone z nim rozmowy oraz decyzję co do ponownej przesyłki 

„zagubionego” dokumentu, tym razem w trybie uzupełnień.  

Art.  24  ust.  1  pkt  14  Pzp poprzez  uznanie,  iż  Rada Fundacji  stanowi  organ  nadzoru  w 

roz

umieniu ww. przepisów, li tylko po nazwie organu, pomimo iż na ww. okoliczności nie 

przeprowadzono żadnego postępowania wyjaśniającego, a kompetencje rad fundacji nie 

wynikają wprost z ustawy. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienie 

czynności  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  i  uznania  jego  oferty  za  odrzuconą, 

nakazanie  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia  informacji  z  KRK  dla  członków  Rady 

Fundacji i dokonania ponownego badania i oceny ofert.  

Zamawiający  poinformował  Odwołującego  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  do 

złożenia  odwołania  –  o  wykluczeniu  z  postępowania,  w  dniu  18  marca  2019  r.  drogą 

mailową.  

Uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Uzasadnieniem  do  wykluczenia 

Odwołującego  z  postępowania  był  art.  24  ust.  1  pkt  12 

Ustawy  i  uznanie  przez  Zamawiającego,  iż  Wykonawca  nie  wykazał  braku  podstaw  do 

wykluczenia,  bez  sprecyzowania  jakich  podstaw  miał  nie  wykazać.  Zamawiający  w 

uzasadnieniu  tej  decyzji  odniósł  się  do  pisma  z  dnia  15  lutego  2019  r.,  w  którym  wezwał 

Odwołującego  na  podstawie  art.  26  ust.  1  Ustawy  do  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów 

potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  Ustawy.  Zamawiający 

wskazał,  iż  Wykonawca  nie  złożył  wymaganych  oświadczeń  i  dokumentów.  W  związku  z 

powyższym  Zamawiający  pismem  z  dnia  4  marca  2019  r.  wezwał  Wykonawcę  do 

uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy, mi.in informacji z KRK „w zakresie określonym w 

art. 

24  ust.  1  pkt  13,  14  i  21  ustawy,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed 

upływem  terminu  składania  ofert”.  Wykonawca  niezwłocznie  w  dniu  8  marca  2019  r. 


str. 5 

uzupełnił  w  oryginale/poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  kopiach  wszystkie 

wskazane w piśmie oświadczenia i dokumenty. W ocenie Zamawiającego wśród złożonych 

dokumentów  brakowało  informacji  z  KRK  dla  osób  zasiadających  w  Radzie  Fundacji 

Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, tj. informacji dotyczącej Pana A. P., Pani M. P.-

B., Pana M. P., Pana A. R. oraz Pana T. B

. Na tej podstawie Wykonawca został wykluczony 

z postępowania, a oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy. 

Odwołujący  wskazał  na  okoliczności,  których  Zamawiający  nie  uwzględnił,  tj.  brak 

otrzymania pisma z 15 lutego 

2019 r., o czym informował Zamawiającego podczas rozmowy 

wnosząc  o  ponowne  przesłanie  pisma.  Zamawiający  nie  otrzymał  potwierdzenia  odbioru 

wiadomości,  do  czego  był  zobligowany  zgodnie  z  pkt  12.2  siwz.  Wezwania  kierowane  do 

Wykonawcy  nie  dotyczyły  informacji  z  KRK  dla  wskazanych  osób,  jak  również  KRK 

dotyczącej  Rady  Fundacji,  stąd  nie  można  uznać,  aby  wyczerpana  została  procedura 

przewidziana  w  art.  26  ust.  3  Ustawy.  Zamawiający  nie  zweryfikował,  czy  ujawniony  w 

Rejestrze  Przedsiębiorców  organ  Fundacji  nazwany  „Radą”  stanowi  faktycznie  organ 

nadzoru w rozumieniu powołanych przepisów. 

Odwołujący  zaprzecza,  aby  otrzymał  pismo  z  15  lutego  2019  r.  zawierające  wezwanie  w 

trybie  art.  26  ust.  1  Ustawy 

do  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów,  ponadto  do  dnia 

wnie

sienia odwołania nie udało się zakończyć prowadzonego postępowania wyjaśniającego 

(reklamacyjnego)  u  dostawcy  poczty  elektronicznej,  które  potwierdziłoby  fakt  niedoręczenia 

spornej  przesyłki.  Wezwanie  takie  nie  zostało  odnotowane  ani  w  folderze  skrzynki 

od

biorczej, ani w folderze SPAM/kosz. Wykonawca poinformował niezwłocznie, po powzięciu 

informacji, 

telefonicznie  Zamawiającego  o  tym  fakcie,  co  nastąpiło  już  po  upływie 

zakreślonego  w  wezwaniu  terminu  do  złożenia  dokumentów.  Dopiero  odpowiadając  na 

pismo  z  dnia  4 

marca  2019  r.  Wykonawca  przesłał  w  dniu  8  marca  2019  r.  komplet 

informacji. 

Zamawiający potraktował pismo z 4 marca 2019 r., jako „ponowne wezwanie” do 

złożenia  oświadczeń  i  dokumentów,  z  czym  Odwołujący  się  nie  zgadza.  W  ocenie 

Odwołującego  Zamawiający  wykluczył  go  z  postępowania  bez  umożliwienia  uzupełnienia 

dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy. 

Z  ostrożności,  gdyby  uznać,  iż  pismo  z  dnia  15  lutego  2019  r.  zostało  doręczone  (czemu 

Odwołujący  nadal  zaprzecza),  nie  byłoby  możliwe  uznanie,  iż  Zamawiający  wyczerpał 

procedurą  określoną  w  art.  26  ust.  3  Ustawy.  Wezwanie  z  4  marca  2019  r.  było  bowiem 

nieprecyzyjne  i  wskazywało  na  obowiązek  przedłożenia KRK  w  zakresie określonym  w  art. 

24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. 

Zamawiający nie wskazał jakie konkretne braki wystąpiły i w 

jaki  sposób  powinny  być  uzupełnione.  Nie  było  wystarczającym  wskazanie  w  wezwaniu  na 

podstawę  prawną  i  należało  wyjaśnić  Wykonawcy,  jakiego  dokumentu  brakuje  i  dlaczego 


str. 6 

(wyrok  KIO  z  9.01.2017 r.,  sygn.  akt  KIO  2437/16,  wyrok  KIO  z  8.03.2017  r.  sygn.  akt  KIO 

Odwołujący  przedłożył  informację  o  podmiocie  zbiorowym  –  Fundacja  Rzeszowskiego 

Ośrodka  Archeologicznego,  informacje  dot.  osób,  tj.  urzędujących  członków  zarządu 

Fundacji (D. B., J. B.

) oraz informację dotyczącą współkonsorcjanta – M. M. 

Fundacja nie ma organu nadzorczego, identycznego jak w spółkach kapitałowych. Powołana 

w Fundacji Rada jest organem fakultatywnym, a jej uprawnienia i kompetencje 

są inne, niż u 

„klasycznych” wykonawców działających w formie spółek kapitałowych. Jej kompetencje nie 

wynikają  z  ustawy,  a  z  odpisu  KRS  wynika,  iż  Rada  Fundacji  do  08.12.2011  r.  nazywana 

była „Radą Fundatorów”, bardziej przypominającą „walne zgromadzenie”, gdyż nie było i nie 

ma w Fundacji innego organu, który pełniłby funkcje „właścicielskie”.  

Ponadto,  Odwołujący  wskazał  na  brak  przestrzegania  ustalonych  w  postępowaniu  reguł 

komunikacji 

i żądania potwierdzenia/potwierdzania otrzymanych wiadomości (pkt 12.2 siwz), 

co godziło w zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

Z  najdalej  posuniętej  ostrożności  Odwołujący  podniósł,  iż  Zamawiający  nie  był  uprawniony 

do  wezwania  o  złożenie  zaświadczeń  z  KRK  dla  członków  Rady  Fundacji,  których  fakt 

niekaralności  i  jego  aktualność  potwierdza  odpis  z  rejestru  przedsiębiorców,  dostępny  na 

stronie  WWW.ekrs.ms.gov.pl.  Dokonanie  wpisu  w  KRS  poprzedzone  jest  otrzymaniem  z 

Biura Informatycznego KRK dla osób podlegających wpisowi lub wpisanych w dziale 2, 5 i 6- 

informacji  o  orzeczonych  środkach  karnych  oraz  o  skazaniu  za  określone  ustawą 

przestępstwa. Z uwagi na łączność pomiędzy systemami KRS i KRK należy zauważyć, iż jak 

wynika  z  treści  wpisu,  ostatniej  weryfikacji  niekaralności  składu  Rady,  Sąd  dokonał  28 

czerwca  2018  r.,  a  zatem 

na  6  miesięcy  przed  terminem  składania  ofert  i  weryfikacja  ta 

przebiegła  pozytywnie.  Negatywna  weryfikacja  w  KRK  nie  pozwoliłaby  na  ujawnienie 

wnioskowanych  zmian  w  składzie  osobowym  rady  nadzorczej  bądź  też  skutkowałaby 

wykreśleniem z urzędu wpisów już ujawnionych.   

Stanowisko Izby 

Do  roz

poznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U. z 2018 r.

, poz. 1986 z późn. zm.), w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 22 

czerwca  2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych 

ustaw (Dz.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”.  


str. 7 

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

weryfikacji  spełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie 

Odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w 

wyniku  kwestionowanej  czynności  Zamawiającego.

Ponieważ  następstwem  decyzji  o 

wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania  było  uznanie  jego  oferty  za  odrzuconą 

Wykonawca  nie  mógł  zawrzeć  umowy  ramowej,  a  tym  samym  realizować  w  przyszłości 

zamówień wykonawczych, co wypełnia przesłanki określone w Ustawie.

Na  podstawie  dokumentacji  postępowania,  w  tym  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia (siwz), oferty Odwołującego, a także wyjaśnień i dokumentów złożonych w toku 

postępowania,  Izba  dokonała  ustaleń  faktycznych  stanowiących  podstawę  do  wydania 

rozstrzygnięcia w przedmiocie podniesionych zarzutów. 

Przedmiotem  zamówienia  jest  zawarcie  umowy  ramowej  na  badania  archeologiczne,  na 

terenie  inwestycji  drogowych  prowadzonych  przez  GDDKiA  Oddział  w  Rzeszowie  wraz  z 

opracowaniem wyników badań.  

Zamawiający  w  siwz  –  Tom  I  IDW,  pkt  1  podając  dane  adresowe  wskazał  m.in.  adres 

mailowy:  [email protected] 

Następnie  w  pkt  12.1  Zamawiający  ustalił 

formę komunikacji w postępowaniu: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za 

pośrednictwem  posłańca,  faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,  z 

uwzględnieniem  wymogów  dotyczących  formy  ustanowionych  w  siwz.  Zamawiający 

wyznaczył  pracownika  do  kontaktowania  się  z  Wykonawcami.  W  pkt  12.2.  Zamawiający 

wskazał,  że  Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za po

średnictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron 

na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Zamawiający przewidział w pkt 9.6 siwz (tom I) zastosowanie procedury odwróconej, o jakiej 

mowa w art. 24aa Ustawy. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające okoliczności, o których 

mowa  w  art.  25  ust.  1  Ustawy  składane  miały  być  na  wezwanie  Zamawiającego  przez 

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (pkt 9.4 i 9.7 siwz – tom I). Zgodnie z 

pkt  9.14  siwz  (tom  I), 

Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 

Pzp,  jeżeli  Zamawiający  posiada  oświadczenia  lub  dokumenty  dotyczące  tego Wykonawcy 

lub  może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w 

szczególności  rejestrów  publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o 

informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne.  W  przypadku  nie 

złożenia  przez  Wykonawcę  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o 


str. 8 

których  mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  1  i  3  ustawy  Pzp,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 

wskazania miejsca z którego Zamawiający może uzyskać w/w oświadczenia lub dokumenty, 

o ile są one aktualne (pkt 9.15).   

Odwołujący w ofercie wskazał w pkt 13 formularza adres do korespondencji, którą należało 

kierować do Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego na adres ul. Moniuszki 10, 

15 Rzeszów; e-mail: [email protected] 

Zamawiający  mailem  z  dnia  14.01.2019  r.  wezwał  Wykonawców,  w  tym  Odwołującego  o 

wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertami. Wniosek ten został skierowany 

na wskazany w ofercie adres mailowy Odwołującego o godzinie 14:40. W treści wiadomości 

Zamawiający  prosił  o  potwierdzenie  faktu  otrzymania  pisma.  Załączone  do  tej 

korespondencji  wydruki  z  poczty  Zamawiającego  wskazują,  iż  otrzymał  on  komunikat  o 

fakcie dostarczenia wiadomości do podanych czterech adresatów, ale serwery docelowe nie 

wysłały  żadnego  powiadomienia  o  dostarczeniu.  Jedynie  z  serwera  poczty  Odwołującego 

przyszedł  komunikat  o  treści:  Twoja  widomość  została  dostarczona  do  tych  grup: 

[email protected]

Dwaj inni adresac

i w tym samym dniu odesłali maila z potwierdzeniem odbioru 

wiadomości odpowiednio o godzinie 14:59 oraz 14:43. Wszyscy Wykonawcy wyrazili zgodę 

na  wydłużenie  terminu  związania  ofertami.  W  dniu  15  stycznia  2019  r.  o  godzinie  10:47 

Zamawiający otrzymał mail zwrotny od Odwołującego, w którego treści Wykonawca wskazał: 

potwierdzam  otrzymanie  emaila  wraz  z  załącznikiem  –  wnioskiem  o  wyrażenie  zgody  na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

Zamawiający w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy wezwał Odwołującego mailem w dniu 15 lutego 

2019  r. 

do  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których 

mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  1  i  3  Ustawy. 

W  wezwaniu  tym  Zamawiający  wskazał  na 

oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawca miał złożyć w terminie do 26 lutego 2019 r. w 

tym informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 wystawioną nie 

wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Zamawiający  wskazał  w 

wezwaniu  na  wynikający  z  art.  26  ust.  6  Ustawy  brak  obowiązku  złożenia  oświadczeń  lub 

dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  1  i  3,  w 

sytuacji  gdy  Zamawiający  posiada  określone  oświadczenia  lub  dokumenty  lub  może  je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności 

podmiotów  realizujących  zadania  publiczne  (Dz.U.  z  2014,  poz.  1114  oraz  z  2016  r.  poz. 

W  takim  przypadku  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wskazania  Zamawiającemu 

oświadczeń  lub  dokumentów,  które  znajdują  się  w  posiadaniu  Zamawiającego,  w 

szczególności  oświadczeń  lub  dokumentów  przechowywanych  przez  Zamawiającego 

zgodnie  z  art.  97  ust.  1  ustawy  Pzp  w  tym  wskazania,  czy  są  one  aktualne  lub  wskazania 


str. 9 

Zamawi

ającemu  określonych  adresów  internetowych  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz 

danych,  z  których  Zamawiający  pobierze  samodzielnie  wskazane  prze  Wykonawcę 

oświadczenia  lub  dokumenty.  Do  korespondencji  przesłanej  mailem  Zamawiający  załączył 

wydruk  z  poczty  el

ektronicznej  wskazujący  na  godzinę  12:33,  w  której  wprowadził  treść 

wiadomości do ‘Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego’ zawierającej załącznik 

– wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów.pdf. W treści wiadomości zawarto prośbę 

o potwierdzenie otrzymania e-

maila wraz z załącznikiem. Zamawiający otrzymał wiadomość 

zwrotną dotyczącą wysłanej wiadomości do operatora poczty odbiorcy – zenbox.pl z godziny 

12:33,  zawierającą  informację:  Dostarczenie  do  podanych  adresatów  lub  grup  zostało 

zakończone,  ale  serwer  docelowy  nie  wysłał  żadnego  powiadomienia  o  dostarczeniu: 

[email protected]  

W dniu 4 marca 2019 r. o godzinie 13:22 Zamawiający mailem przekazał do Odwołującego 

na  adres  mailowy 

[email protected]

  wezwanie  w  trybie  ar

t.  26  ust.  3  Ustawy  do  uzupełnienia 

oświadczeń  i  dokumentów.  Do  korespondencji  załączono  wydruk  wiadomości  zwrotnej 

wysłanej z serwera poczty Odwołującego (zenbox.pl) o dostarczeniu wiadomości z godziny 

13:22 do [email protected]  

W wezwaniu 

Zamawiający wskazał na treść pisma z 15.02.2019 r. do złożenia oświadczeń i 

dokumentów,  w  odpowiedzi  na  które  w  terminie  wyznaczonym  Wykonawca  nie  złożył 

wymaganych oświadczeń i dokumentów. W związku z powyższym Zamawiający wezwał do 

uzupełnienia  wskazanych  oświadczeń  i  dokumentów,  wśród  których  wymieniona  został 

między innymi informacja z Krajowego Rejestr Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. Zamawiający również w tym wezwaniu wskazał na brak obowiązku złożenia 

oświadczeń lub dokumentów wynikający z przepisu art. 26 ust. 6 Ustawy oraz powiązany z 

tym  obowiązek  Wykonawcy  wskazania  oświadczeń  lub  dokumentów  przechowywanych 

przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, w tym wskazania czy są one aktualne 

lub  wskazania  określonych  adresów  internetowych  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz 

danych, z których Zamawiający samodzielnie pobierze wskazane w wezwaniu oświadczenia 

i  dokumenty.  Oświadczenia  i  dokumenty  Odwołujący  miał  złożyć  do  12  marca  2019  r.  W 

treści wezwania Zamawiający zamieścił prośbę o potwierdzenie faktu otrzymania pisma.  

W  dniu  8.03.2019  r.  Odwołujący  przedłożył  Zamawiającemu  oświadczenia  i  dokumenty, 

wśród  których  nie  było  informacji  z  KRK  dla  osób  zasiadających  w  Radzie  Fundacji, 

wskazanych w odwołaniu, tj. Pana A. P., Pani M. P.-B., Pana M. P., Pana A. R. oraz Pana T. 

B..  


str. 10 

W dniu 15.03.2019 r. mailem z godziny 15:26 poinformował Wykonawców, iż przedłużony o 

60  dni  termin  związania  ofertami  upływa  w  dniu  22.03.2019  r  i  poprosił  o  niezwłoczne 

potwierdzenie  faktu  otrzymania  pisma.  Wygenerowane  wiadomości  zwrotne  zawierały 

informację  o  zakończeniu  dostarczenia  wiadomości  i  braku  odpowiedzi  z  serwerów  poczty 

czterech  adresatów.  Serwer  poczty  Odwołującego  potwierdził  dostarczenie  wiadomości  o 

godzinie 15:26. Kolejne odpowiedzi wpływały do Zamawiającego w dniach 15, 18 i 19 marca 

2019 r. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  18.03.2019  r.  poinformował  o  wykluczeniu  Odwołującego  z 

postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  Ustawy,  którą  to  informację  przesłał  do 

Odwołującego  mailem  o  godzinie  14:27.  Zamawiający  o  godzinie  14:28  otrzymał  zwrotną 

wiadomość  z  serwera  poczty  zenbox.pl  o  dostarczeniu  wiadomości  do 

[email protected]

Dodatkowo w dniu 20.03.2019 r. Fundacja o godzinie 10:59 wysłała mail do Zamawiającego, 

w którego treści potwierdziła otrzymanie wiadomości z pismem o wykluczeniu.  

Na  rozprawie  Odwołujący  oświadczył,  iż  prowadził  postępowanie  reklamacyjne  wobec 

dostawcy usługi e-mail, tj. firmą Zenbox, co miało odbyć się w formie czatu z pracownikiem 

firmy, jednak na rozprawie dowodu na tą okoliczność nie złożył. Wykonawca otrzymać miał 

telefonicznie  informację,  w  której  potwierdzono,  że  wiadomość  od  Zamawiającego  z 

15.02.2019 r. dotarła na serwer, natomiast nie jest znana przyczyna dlaczego nie dotarła ona 

na  skrzynkę  Fundacji.  Wyjaśniał  dalej,  że  w  tej  sytuacji  system  mógł  automatycznie 

wygenerować potwierdzenie otrzymania widomości, która faktycznie nie została odczytana, 

co  ma  powodować  ten  skutek,  że  to  Zamawiający  powinien  wykazać  dowodem  fakt 

doręczenia  wiadomości,  zgodnie  z  zapisami  siwz,  w  której  przewidziano  obowiązek 

potwierdzenia  zwrotnego  informacji  przekazanych  drogą  mailową  (pkt  12.2.).  Ponadto 

w

skazywał,  iż  w  toku  postępowania  Zamawiający  dokonał  zmiany  adresu  wskazanego  do 

komunikacji,  z  adresu  korespondencyjnego  opisanego  w  pkt  1  siwz,  na  adres  dedykowany 

dla pracownika skierowanego do tego postępowania. 

Zamawiający,  jako  dowód  w  sprawie  przedłożył  kopię  dwóch  stron  ze  statutu  Fundacji  – 

rozdział IV Organy i sposób zorganizowania Fundacji, w której skład wchodzą dotychczasowi 

członkowie  Rady  Fundatorów  oraz  inne  osoby  wybrane  przez  członków  Rady  w  drodze 

jednomyślnej uchwały (§ 16). W § 17 określone zostały kompetencje Rady Fundacji, wśród 

których  wymieniono  między  innymi:  sprawowanie  funkcji  nadzorujących  i  kontrolujących  w 

stosunku do Zarządu.  


str. 11 

W  oparciu  o  poczynione  ustalenia  Izba  uznała,  iż  odwołanie  nie  zasługiwało  na 

uwzględnienie.  

Izba 

miała  na  uwadze  stan  faktyczny  wynikający  z  przeprowadzonych  dowodów  z 

dokumentów  –  w  tym  treści  siwz,  treści  wezwań  z  dnia  15.02.2019  r.  oraz  4.03.2019  r. 

kierowanych  do  Odwołującego  oraz  zawiadomienia  o  wykluczeniu  z  postępowania  z  dnia 

18.03.2019 r.   

P

odniesione  zarzuty  dotyczyły  w  pierwszej  kolejności  ustalenia,  czy  Zamawiający  mógł 

uznać,  iż  wezwanie  z  dnia  15.02.2019  r.  zostało  skutecznie  doręczone  Wykonawcy  i  czy 

brak odpowiedzi na to wezwanie, w opisanej w odwołaniu sytuacji oznaczał, iż Zamawiający 

mógł wezwać do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy, czy też powinien 

ponownie przekazać wezwanie do złożenia oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 

Ustawy.  Konsekwencją  braku  złożenia  kompletu  dokumentów  (informacji  z  KRK  dla 

członków  Rady  Fundacji)  na  wezwanie  z  4.03.2019  r.,  było  wykluczenie  Odwołującego  z 

postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  Ustawy.  Z  ostrożności  Odwołujący 

wskazywał,  że  gdyby  uznać,  iż  dopełnione  zostały  przez  Zamawiającego  formalności 

towarzyszące  wezwaniu  skierowanemu  na  adres  mailowy  (w  zakresie  potwierdzenia 

otrzymania  wezwania  przesłanego  mailem  w  dniu  15.02.2019  r.),  to  brak  informacji  z  KRK 

dla  członków  Rady  Fundacji  nie mógł  również  uzasadniać  stwierdzenia,  iż Wykonawca  nie 

wykazał, aby nie zachodziły wobec niego podstawy do wykluczenia z postępowania. W tym 

zakresie Odwołujący prezentował stanowisko, iż informacja z KRK nie była konieczna, gdyż 

organ ten nie jest typowym organem nadzorczym (nie jest obligatoryjny, jak również ma inne 

kompe

tencje  niż  „klasyczne”  rady  nadzorcze  spółek  kapitałowych),  a  dodatkowo  brak 

karalności  osób  zasiadających  w  organie  Zamawiający  mógł  ustalić  z  faktu  ich  wpisania  w 

KRS  fundacji,  co  poprzedzone 

było  procedurą  sprawdzenia  braku  karalności,  prowadzoną 

przed wpisem do KRS.   

Odnosząc  się  zatem  do  pierwszej  z  okoliczności  dotyczącej  braku  uzyskania  przez 

Zamawiającego  potwierdzenia  doręczenia  wezwania  z  15.02.2019  r.  przesłanego  na  adres 

mailowy  Odwołującego  Izba  uznała,  iż  znajdujące  się  w  dokumentacji  postępowania 

potwierdzenie  zakończenia  dostarczenia  wiadomości  na  serwer  poczty  Odwołującego 

(zenbox.pl)  oraz  wyjaśnienia  Odwołującego  złożone  na  rozprawie  wskazują,  iż  wiadomość 

wraz z załącznikiem została wprowadzona do środka komunikacji w sposób pozwalający na 

zapoznanie  się  z  treścią  informacji.  Ewentualne  przeszkody,  jakie  miałyby  mieć  miejsce  w 

doręczeniu wiadomości na skrzynkę mailową Odwołującego nie zostały przez Odwołującego 

wykazane. Wykonawca poza zaprzeczeniem faktu otrzymania wezwania z 15.02.2019 r. nie 

przedstawił  żadnej  korespondencji,  jaką  miał  prowadzić  na  czacie  z  pracownikiem  firmy 

zapewniającej  usługę,  a  ponadto  jego  wyjaśnienia  nie  były  w  tym  zakresie  pełne  i  budziły 


str. 12 

wątpliwości, tak co do formy, w jakiej miało toczyć się postępowanie reklamacyjne, jak i co 

do  jego  wyniku.  Skoro,  jak  sam  po

twierdził,  na  serwer  operatora  poczty  wiadomość  od 

Zamawiającego  dotarła  i  nie  jest  znana  przyczyna  dla,  której  wiadomość  nie  została 

doręczona  na  pocztę,  to  po  stronie  Wykonawcy  spoczywał  ciężar  wykazania,  iż  takiej 

wiadomości nie otrzymał – nie mógł się z nią zapoznać. Zamawiający nie mógł przedstawić 

dowodu  odbioru  wiadomości,  który  mógłby  pochodzić  z  poczty  adresata.  Dowodem  jakim 

dysponował był ten dostępny z pozycji poczty odbiorczej Zamawiającego, wskazujący na fakt 

dostarczenia wiadomości  na  serwer  obsługujący pocztę Odwołującego.  Uwiarygodniającym 

twierdzenie 

Odwołującego,  iż  wiadomość  nie  została  dostarczona  na  adres  mailowy 

[email protected]

byłoby  chociażby  przedłożenie  wydruku  ze  skrzynki  mailowej  z  dnia 

15.02.2019  r.  prezentującej  wiadomości  odebrane  o  godz.  12:33,  czy  też  logi  z  poczty 

przychodzącej, a takiej inicjatywy Odwołujący nie podjął. Wykonawca miał kontaktować się w 

tej  sprawie  również  z  Zamawiającym,  jednak  żadnej  wiadomości  skierowanej  do  osoby 

wskazanej do kontaktu z Wykonawcami 

również nie wysłał. W odwołaniu, jak i na rozprawie 

Odwołujący  skupił  uwagę  na  mającym  rozstrzygnąć  spór  -  obowiązku  uzyskania  przez 

Zamawiającego 

potwierdzenia 

otrzymania 

wiadomości 

przekazywanych 

mailem, 

wprowadzonym 

w  zapisach  siwz  w  pkt  12.2.  W  jego  ocenie  Zamawiający  powinien 

przedłożyć  dowód  doręczenia  wiadomości,  jakim  miałoby  być  potwierdzenie  otrzymania 

wiadomości  wysłane przez Wykonawcę. W tym zakresie  przepisy  Ustawy,  odwzorowane w 

zapisie  siwz  nie  określają  skutków  braku  otrzymania/wysłania  potwierdzenia  otrzymania 

wiadomości  email.  Ponieważ  korespondencja  prowadzona  była  pomiędzy  stronami 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  jednocześnie  zobowiązanych  do 

potwierdzania  odbioru  wzajemnie  kierowanej  korespondencji,  należało  przyjąć,  iż  zarówno 

Zamawiający  jak  i  Wykonawca  powinni  mieć  prawidłowo  skonfigurowaną  pocztę,  w  tym 

ustawione  odpowiednio  filtry  antyspamowe 

–  aby  zapewnić  bezproblemowy  i  niezwłoczny 

odb

iór  przesyłanej  korespondencji.  W  ocenie  Izby,  nie  jest  właściwe  w  tej  sytuacji 

przypisywanie  odpowiedzialności  za  brak  uzyskania  potwierdzenia  otrzymania  wiadomości 

wyłącznie  stronie  Zamawiającej,  która  może  odpowiadać  za  prawidłowość  działania 

własnego  systemu  do  komunikacji  z  uczestnikami  postępowania  i  spoczywające  na  niej 

obowiązki  w  zakresie  potwierdzania  otrzymania  wiadomości  wysyłanych  mailem  przez 

Wykonawców,  a  nie  za  ewentualne  błędy  w  działaniu  systemu  obsługującego  pocztę 

Wykonawcy

,  których  przyczyn  ten  nie  wykazał  w  toku  rozprawy  przed  Izbą,  czy  też  brak 

potwierdzenia  otrzymania  wiadomości.  Należy  zauważyć,  iż  Zamawiający  kierując  pisma 

drogą  mailową  do  Wykonawców  otrzymywał  wiadomości  zwrotne,  w  których  treści 

wskazywano na brak odpowiedzi ze s

trony serwera, na który widomość została wysłana, co 

nie oznaczało, iż wiadomość nie została doręczona. Przesyłane później wiadomości zwrotne 

potwierdzały  fakt  otrzymania  pisma  od  Zamawiającego.  Gdyby  zatem  w  roku  rozprawy 


str. 13 

Odwołujący  podważył  ustalenia,  jakie  wynikają  z  dowodu  wysłania  wiadomości  z  poczty 

Zamawiającego,  chociażby  wydrukiem  z  własnej  poczty  odbiorczej  z  tego  dnia,  w  którym 

widomość  miała  być  dostarczona,  wówczas  można  byłoby  rozważać,  czy  dowód 

Zamawiającego na okoliczność wysłania wiadomości mógł być wystarczający dla ustalenia, 

iż Wykonawca został wezwany do złożenia oświadczeń i dokumentów. Należy zauważyć, iż 

Zamawiający nie ma narzędzi do wyegzekwowania na Wykonawcy obowiązku potwierdzenia 

otrzymania  wiadomości  wysłanej  mailem,  a  zwłoka  Wykonawcy  w  wykonaniu  tego 

obowiązku mogłaby prowadzić  w skrajnych przypadkach, do zablokowania postępowania o 

udzielenie  zamówienia  publicznego.  Nie  trudno  bowiem  wyobrazić  sobie  sytuację,  w  której 

Wykonawca otrzymując informację o czynności, której skutki są dla niego niekorzystne, nie 

wysyła  Zamawiającemu  potwierdzenia  jej  otrzymania.  Zamawiający  w  takiej  sytuacji 

zmuszony  byłby  ponawiać  próby  bez  gwarancji  otrzymania  potwierdzenia  doręczenia 

wiadomości.  Ponieważ  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  nie  jest  postępowaniem 

administracyjnym 

należy  uznać,  iż  na  obu  stronach  spoczywa  obowiązek  dochowania 

staranności  przy  składaniu  oświadczeń  mogących  decydować  o  podjętych  czynnościach. 

Skoro Odwołujący chciał wykazać przed Zamawiającym jeszcze w toku postepowania, iż nie 

otrzymał  wezwania  z  15.02.2019  r.  to  powinien  był  informację  taka  przekazać  z 

wykorzystaniem sposobu komunikacji przewidzianym w siwz niezwłocznie po tym, kiedy miał 

powziąć  wiedzę  o  nieskutecznym  przesłaniu  wezwania  do  złożenia  oświadczeń  i 

d

okumentów.  Odwołujący  tymczasem  dopiero  w  odwołaniu,  a  więc  już  po  wezwaniu  do 

uzupełnienia  oświadczeń  i  dokumentów  i  decyzji  o  wykluczeniu  z  postępowania  powoływał 

się na rzekomy brak doręczenia wezwania z 15.02.2019 r.   

W  ocenie  Izby  Zamawiający  miał  dowód  przekazania  wiadomości,  jakim  był  raport  z 

zakończenia wysłania wiadomości na serwer obsługujący pocztę mailową Odwołującego, nie 

znał natomiast szczegółów dotyczących tego czy wiadomość faktycznie dotarła do adresata i 

została  odczytana.  Nie  miał  zatem  dowodu  dostarczenia  na  pocztę  elektroniczną 

Odwołującego.  Zgodnie  z  siwz  każda  strona  na  wezwanie  drugiej  zobowiązana  było 

potwierdzić  otrzymanie  wiadomości  przesłanej  mailem.  Z  przedłożonej  w  sprawie 

korespondencji prowadzonej z Wykonawcą wynika, iż potwierdzenie otrzymania wiadomości 

było  generowane  w  sposób  automatyczny  przez  program  pocztowy,  (potwierdzenie  takie 

Zamawiający  otrzymał  przy  wezwaniu  do  uzupełnienia  dokumentów  oraz  informacji  o 

wykluczeniu  z  postępowania),  ewentualnie  Wykonawca  wysyłał  odpowiedź  sporządzoną  w 

późniejszym  terminie  (takie  wiadomości  Odwołujący  przesłał  na  potwierdzenie  doręczenia 

wniosku  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  oraz  informacji  o 

wykluczeniu  z  postępowania).  Można  w  tych  okolicznościach  mieć  wątpliwości,  czy 

Zamawiający dysponował dowodem doręczenia wiadomości na adres poczty Wykonawcy, to 


str. 14 

jednak 

w  świetle  złożonych  na  rozprawie  wyjaśnień  Odwołującego  nie  może  budzić 

wątpliwości,  iż  na  serwer  obsługujący  pocztę  wiadomość  ta  dotarła.  Potwierdza  to  sam 

Odwołujący  wskazując  na  ustalenia,  jakie  poczynił  w  kontakcie  z  usługodawcą.  W  tej 

sytuacji,  chcąc  wykazać  nieskuteczność  doręczenia  wiadomości  powinien  był  przed  Izbą 

przedstawić  dowód,  który  wskazywałby  na  wystąpienie  rzeczywistej  przeszkody  w  jej 

dostarczeniu.  Samo  przerzucenie  ciężaru  dowodowego  na  stronę  Zamawiającą  w  tych 

okolicznościach nie mogło być skuteczną linią wykazania zasadności zarzutu.     

W tych okolicznościach wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy do uzupełnienia oświadczeń 

dokumentów  było  zasadne.  Wykonawca  nie  złożył  dokumentów  w  terminie  wskazanym 

przez  Zamawiającego  w  wezwaniu  z  dnia  15.02.2019r.,  a  zatem  wypełniona  została 

przesłanka  z  art.  26  ust.  3  Ustawy  –  braku  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów 

potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  Ustawy,  uzasadniająca 

wezwanie  z  dnia  4.03.2019  r.  Izba  uznała  za  nieudowodniony  fakt,  iż  Zamawiający  był 

poinformowany  o  fakcie  niedoręczenia  wezwania  wysłanego  mailem  w  dniu  15.02.2019  r. 

Odwołujący  nie przedstawił  w  tym  zakresie dowodu,  do czego  Izba  odniosła się wcześniej. 

Prowadzenie  rozmowy  telefonicznej  z  pracownikiem  Zamawiającego,  jeżeli  nawet  miało 

miejsce,  to  nie  powinno  zastępować  formy  komunikacji  przewidzianej  w  siwz.  Wykonawca 

również  był  związany  regułami  dotyczącymi  sposobu  komunikacji,  a  zatem  powinien  był 

dochować  staranności  informując  niezwłocznie  Zamawiającego  pisemnie,  mailem,  faksem 

lub  osobiście  -  o  braku  otrzymania  wezwania.  Zamawiający  miałby  wówczas  możliwość 

oceny,  czy  doszło  do  doręczenia  wezwania,  zanim  w  postępowaniu  podejmował  kolejne 

czynności.  Również  odpowiadając  na  wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów  Wykonawca 

nie  kwestionował  zasadności  trybu  przewidzianego  do  uzupełnienia  brakujących 

dokumentów  (art.  26  ust.  3  Ustawy).  Odwołujący  formułował  w  tym  zakresie  jeszcze  jeden 

zarzut,  tj.  braku  precyzji  wezwania,  w  którym  Zamawiający  nie  wskazał  wprost  na 

konieczność złożenia informacji z KRK również dla członków Rady Fundacji. W ocenie Izby 

taka  informacja  wynika 

z  treści  pisma,  gdyż  Zamawiający  określił  dla  jakich  osób  należy 

złożyć dokument KRK wskazując na zakres opisany normą art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, czyli 

również członków organu nadzorczego. Zgodnie z wpisem w KRS o nr 0000219927 – dział 

2,  rubryka 2,  organem nadzoru jest Rada 

Fundacji. Odwołujący powinien zatem przedłożyć 

informację  z  KRK  dla  osób  zasiadających  w  organie  w  trybie  uzupełnienia  brakujących 

dokumentów.  

Odnosząc  się  dalej  do  możliwości  ustalenia  samodzielnie  przez  Zamawiającego  braku 

karalności  osób  zasiadających  w  Radzie  Fundacji  z  faktu  ich  wpisania  w  KRS,  na  co 

Odwołujący  wskazał  z  ostrożności,  Izba  uznała  również  w  tym  zakresie  zarzuty  jako 

niezasadne. Puntem odniesienia dla oceny tej możliwości powinny być zapisy pkt 9.14 i 9.15 


str. 15 

siwz  (IDW), 

przywołane  w  wezwaniach  z  dnia  15.02.2019  r.  oraz  04.03.2019  r.,  w  których 

Zamawiający wskazał na brak obowiązku złożenia oświadczeń lub dokumentów wynikający z 

przepisu  art.  26  ust.  6  Ustawy  i  powiązany  z  tym  obowiązek  Wykonawcy  wskazania 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 

1  Ustawy,  w  tym  wskazania  czy  są  one  aktualne  lub  wskazania  określonych  adresów 

internetowych  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,  z  których  Zamawiający 

samodzielnie pobierze wskazane w wezwaniu oświadczenia i dokumenty. Aby Zamawiający 

mógł  uzyskać  informacje  potwierdzające  brak  karalności  urzędujących  członków  organu 

nadzorczego  Fundacji,  Odwołujący  w  pierwszej  kolejności  powinien  w  odpowiedzi  na 

wezwanie  do  złożenia  dokumentów/uzupełnienia  dokumentów  wskazać  adres  internetowy 

ogólnodostępnej  i  bezpłatnej  bazy  danych  i  potwierdzić  aktualność  informacji  dotyczących 

osób  zasiadających  w  Radzie  Fundacji.  Takiej  informacji  Zamawiającemu  nie  przekazał. 

Ponadto  fakt  niekaralności  powinien  być  potwierdzony  informacją  z  Krajowego  Rejestru 

Karnego, która odpowiada pod względem zakresu sprawdzenia przestępstwom określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy. Informacji o braku karalności nie może zastępować wpis  w 

KRS. Zamawiający prawidłowo uznał, iż Rada Fundacji stanowi organ nadzoru, której roli nie 

przeczy fakt, iż ma ona charakter nieobowiązkowy. Przedłożony wyciąg ze statutu Fundacji 

potwierdza  jej  kompetencje  opisane  w 

§17.,  jako  organu  nadzorującego  i  kontrolującego 

Zarząd Fundacji, których nie dotyczyły zmiany uwidocznione w KRS. 

W świetle powyższego decyzja o wykluczeniu Odwołującego z postępowania na podstawie 

art.  24  ust.  1  pkt  12  Ustawy  nie  naruszała  przepisów  Ustawy.  Zamawiający  podejmował 

czynności zgodnie z przewidzianą formą komunikacji, a przedstawione powyżej okoliczności 

wskazują,  iż  to  Wykonawca  nie  dochował  staranności  w  informowaniu  Zamawiającego  o 

rzekomym  braku  niedoręczenia  wezwania  do  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów.  Izba 

oceniła  stan  sprawy  uwzględniając  wyjaśnienia  Odwołującego,  w  których  ten  przyznał,  iż 

mail  z  15.02.2019  r.  został  odebrany  przez  serwer  obsługujący  jego  pocztę,  a  tym  samym 

Izba  uznała,  iż  wiadomość  Zamawiającego  został  wprowadzona  do  środka  komunikacji 

elektronicznej  w  sposób  umożliwiający  zapoznanie  się  z  jej  treścią.  Ponieważ  Odwołujący 

nie  przedstawił  dowodów  przeciwnych,  wskazujących  na  brak  otrzymania  wiadomości  na 

skrzynkę  odbiorczą,  twierdzenia  Odwołującego  Izba  oceniła  jako  gołosłowne.  Ponieważ 

dalsze  czynności  Zamawiającego  stanowiły  konsekwencję  uznania,  iż  wezwanie  z 

15.02.2019  r.  było  skuteczne,  co  Izba  potwierdziła,  podnoszone  zarzuty  w  całości  zostały 

oddalone. 


str. 16 

kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 3 pkt 1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów 

postępowania wpis wniesiony przez Odwołującego w kwocie 15.000,00 zł. oraz uzasadnione 

koszty 

Zamawiającego stwierdzone rachunkiem przedłożonym przed zamknięciem rozprawy 

w wysokości 3.600 zł, uwzględniające wynagrodzenie pełnomocnika. 

Przewodniczący: ………………………. 

Członkowie:         ………………………. 

………………………. 


wiper-pixel