KIO 536/19 POSTANOWIENIE dnia 8 kwietnia 2019 r.

Data: 24 czerwca 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Beata Konik 

Protokolant:            

Klaudia Ceyrowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu 8 kwietnia  2019 r.  w Warszawie odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej 

Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2019 r. przez wykonawcę G. L. prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  G.  L.  „SOFTRIX”    z  siedzibą  w  Radomiu,  

postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gminę Wólka z siedzibą w Lublinie, przy 

udziale wykonawcy 

ALLTECH spółka jawna Z. P. i A. P. z siedzibą w Płocku, zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz G. L. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą G. L. „SOFTRIX”  z siedzibą 

w Radomiu kwoty 

500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) 

uiszczonej przez powyższego Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


                                               UZASADNIENIE 

Zamawiający,  Gmina  Wólka  z  siedzibą  w  Lublinie,  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nie

ograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  Dostawę  sprzętu 

komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „akademia 

kluczowych kompetencji” (nr RI.271.3.2019). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 

w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 511978-N-2019 z dnia 8 lutego 2019 r.  

W dniu 27 marca 2019 r. G. L. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą G. L. 

„SOFTRIX”  z siedzibą w Radomiu, wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie 

od  niezgodnych 

z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego, 

polegających na wyborze jako najkorzystniejszej ALLTECH Sp. J. Z. P., A. P. z siedzibą w 

Płocku (dalej: „ALLTECH"), zaniechaniu odrzucenia oferty ALLTECH, zaniechaniu odrzucenia 

oferty SPEEDSERWIS T. W., 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  bezprawne  i  bezzasadne  zaniechanie 

odrzucenia  ofert  ALLTECH  i  SPEEDSERWIS  pomimo,  że  ich  treść  nie  odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasady równego traktowania wykonawców 

i uczciwej konkurencji. 

Odwołujący wniósł o: 

merytoryczne rozpoznanie oraz uwzględnienie odwołania, 

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

nakazanie Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert ALLTECH i 

SPEEDSERWIS, 

nakazanie Zamawiającemu odrzucenia ofert ALLTECH i SPEEDSERWIS. 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  się  kosztów  postępowania 

odwoławczego. 

Jak  wynika  z  akt  postepowania  w  dniu  31  marca  2019 

r.  przystąpienie  do 

przedmiotowego postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca 

ALLTECH  spółka  jawna  Z.  P.  i  A.  P.  z  siedzibą  w  Płocku.  W  dniu  2  kwietnia  2019  r. 

Przystępujący  złożył  pismo,  w  treści  którego  domagał  się  oddalenia  odwołania  jako 

bezzasadnego. 


W  dniu  8  kwietnia  2019  r. 

przed  rozpoczęciem  posiedzenia  niejawnego  z  udziałem 

stron  i  uczestników  postępowania,  Zamawiający  doręczył  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której    poinformował  o  uwzględnieniu  w  całości 

zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu.  Przystępujący  nie  stawił  się  na  posiedzeniu 

niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania. 

Jak  wynika  z  akt  postępowania  odwoławczego,  Przystępujący  został  prawidłowo 

powiadomiony  o  termi

nie posiedzenia,  na którym  miało zostać rozpatrzone odwołanie,  miał 

więc  możliwość reprezentowania swoich interesów  na  posiedzeniu,  na które  jednak  się nie 

stawił, co należy poczytać za równoznaczne z brakiem zgłoszenia sprzeciwu. 

Zgodnie z § 21 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu 

postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań,  niestawiennictwo  strony  oraz  uczestnika 

postępowania  odwoławczego  prawidłowo  zawiadomionego  o  terminie  rozprawy  nie 

wstrzymuje  rozpoznania  odwołania.  Przy  czym  §  3  rozporządzenia  stanowi,  że  przepisy 

dotyczące rozprawy stosuje się odpowiednio do posiedzeń, w których dopuszcza się udział 

stron, świadków lub biegłych. W związku z tym należało uznać, że wyznaczone do rozpoznania 

sprawy  posiedzen

ie  z  udziałem  stron  stanowi  etap  postępowania  odwoławczego,  w  którym 

następuje  koncentracja  czynności,  wniosków  i  oświadczeń  stron  oraz  uczestników 

postępowania zmierzający do zakończenia postępowania toczącego się na skutek wniesienia 

odwołania. Następuje on już po etapie posiedzenia niejawnego bez udziału stron, na którym 

dokonywane  są  czynności  formalnoprawne  i  sprawdzające,  warunkujące  skierowanie 

odwołania na  posiedzenie z  udziałem  stron,  o  czym  mowa w  § 13  ust. 1 i  2 przywołanego 

rozporządzenia. Wobec tego po skierowaniu odwołania na posiedzenie z udziałem stron lub 

na rozprawę, co do zasady, będzie ono rozpatrzone na tym wyznaczonym posiedzeniu lub 

rozprawie,  na  którym  rozpatrzone  zostaną  również  ewentualne  zgłoszone  wnioski  i 

oświadczenia  stron,  takie  jak  oświadczenie  co  do  uwzględnienia  odwołania  przez 

zamawiającego, czy ewentualny sprzeciw co do uwzględnienia odwołania.    

Skoro  uwzględnienie  odwołania  przez  zamawiającego  może  nastąpić  najpóźniej  do 

ostatecznego  rozstrzygnięcia  w  przedmiocie  wniesionego  odwołania,  co  –  w  razie 

wyznaczenia  posiedzenia  lub  rozprawy  mających  na  celu  rozpatrzenie  odwołania  –  ma 

miejsce  na  wyznaczonym  terminie  posiedzenia  lub  rozprawy,  ewentualny  sprzeciw  w  tym 

zakresie  również  można  i  należy  zgłosić  w  tym  terminie.  W  warunkach  prawidłowego 

powiadomienia przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

o  terminie  posiedzenia,  na  którym  ma  zostać  rozpatrzone  odwołanie,  na  tym  posiedzeniu 

przystępujący może i powinien zgłosić ewentualny sprzeciw co do uwzględnienia odwołania. 

Niestawiennictwo  przystępującego  należy  uznać  za  rezygnację  z  uprawnień  do 


reprezentowania swoich interesów, tożsame z niezłożeniem sprzeciwu co do uwzględnienia 

odwołania. 

Wobec stwierdzenia, że Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty  przedstawione w 

odwołaniu, a Przystępujący po jego stronie nie zgłosił co do tej czynności sprzeciwu, Izba – 

działając na podstawie art. 186 ust. 3 w zw.  z art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy pzp  – umorzyła 

postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestników 

postępowania odwoławczego. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  uwzględniła,  że  ponieważ 

uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło przed otwarciem posiedzenia, z mocy 

art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy Pz

p koszty te znoszą się wzajemnie, jednocześnie nakazując 

dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust. 

1 pkt 1 

lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 

Przewodniczący: 

………………………………. 


wiper-pixel