KIO 535/19 POSTANOWIENIE dnia 8 kwietnia 2019 r.

Data: 24 czerwca 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Daniel Konicz 

Protokolant: 

Adam Skowroński 

wobec  cofnięcia  6  kwietnia  2019  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania wniesionego  do 

P

rezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  27 marca  2019  r.  przez  Odwołującego  – 

wykonawcę Siemens  Healthcare  sp.  z  o.o.  z siedzibą  w Warszawie,  w postępowaniu 

prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  SP  ZOZ  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki 

Zdrowotnej w Działdowie,  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  6.750,00  zł  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych 

), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie 

do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 j.t. ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Elblągu. 

Przewodniczący: …………………………………….. 


Uzasadnienie 

SP  ZOZ 

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Działdowie 

(dalej: 

„Zamawiający”) prowadzi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  1986  j.t.  ze  zm.),  zwanej  dalej  „Pzp”, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

podziałem  na  części  na  zakup  sprzętu  medycznego  dla  Szpitalnego  Oddziału 

Ratunkowego  w  Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w  Działdowie, 

zwane dalej: „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z 22 lutego 2019 r., pod nr 517406-N-2019. 

22  marca  2019  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  ubiegających  się 

udzielenie zamówienia o wyborze, jako najkorzystniejszej w części (zadaniu) 5 zamówienia 

analizator  parametrów  krytycznych  –  1  szt.),  oferty  wykonawcy  Radiometer  sp.  z  o.o. 

siedzibą w Warszawie („Wykonawca R”). 

marca br. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba” lub „KIO”) wpłynęło 

odwołanie wykonawcy Siemens Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Odwołujący”) 

od: 

1.  zaniechania odrzucenia oferty Wykonawcy R, 

mimo że treść oferty nie odpowiada 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”); 

2.  wyboru oferty Wykonawcy R jako najkorzystniejszej; 

co 

– zdaniem Odwołującego – stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, art. 87 ust. 1 oraz art. 89 

ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Odwołującego,  przystąpienie  zgłosił 

Wykonawca R, 

wnosząc o oddalenie odwołania. 

Izba,  w  braku  dow

odu  przekazania  kopii  zgłoszonego  przystąpienia  stronom 

postępowania  odwoławczego,  odmówiła  dopuszczenia  Wykonawcy  R  do  udziału 

postępowaniu odwoławczym, wydając stosowne postanowienie na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego. 

6 kwietnia 2019 

r. Odwołujący cofnął odwołanie. 


umorzyła postępowanie  odwoławcze  i  nakazała  zwrot  Odwołującemu  90%  kwoty 

uiszczonego wpisu w wysokości 7.500,00 zł (pkt 1 i 2 sentencji postanowienia).  

Przewodniczący: …………………………………….. 


wiper-pixel