KIO 532/19 WYROK dnia 12 kwietnia 2019 r.

Data: 24 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 532/19 

WYROK 

z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Dagmara Gałczewska-Romek 

Protokolant:   

Marcin Jakóbczyk 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  marca  2019r.  przez  wykonawcę                 

BUD-BAU OPOLE Sp. z o.o.

, ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole w postępowaniu prowadzonym 

przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole 

przy udziale wykonawcy 

REMOST” Z. M., H. M., K. M. Sp. j., ul. Wielkie Przedmieście 26, 

46-300  Olesno 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie. 

kosztami postępowania  obciąża BUD-BAU OPOLE Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 45-920 

Opole i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  BUD-BAU  OPOLE  Sp.  z  o.o.,             

ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole tytułem wpisu od odwołania. 

zasądza  od  BUD-BAU  OPOLE  Sp.  z  o.o.,  ul.  Jagiełły  39,  45-920  Opole  na  rzecz 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole kwotę  3 600 zł 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych),  stanowiącą  koszty  wynagrodzenia 

p

ełnomocnika,  zgodnie ze złożoną do akt sprawy fakturą.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu. 

Przewodniczący:      ………………….….. 


Uzasadnienie 

Zamawiający  -    Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Opolu  -  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  którego  przedmiotem  jest 

rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  463  na  odcinku  od  km  10+300  do  km  10+550  wraz                     

z  przebudową  mostów  w  miejscowości  Dylaki  w  km  10±369  i  km  10±497.  Ogłoszenie                      

o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 15.02.2019r. 

pod nr 513451-N-2018.  

W dniu 27.03.2019r. Odwołujący - Bud - Bau Opole Sp. z o.o. - wniósł do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej odwołanie wobec następujących czynności i zaniechań Zamawiającego: 

czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez „REMOST" Z.  M., 

H. 

M., K. M. 

Spółka Jawna, pomimo, że oferta ta posiada rażąco niska cenę,

zaniechania  należytego  zbadania  czy  zastrzeżone  przez  wykonawcę  „REMOST"  Z. 

M.,  H.  M.,  K.  M. 

Spółka  Jawna  informacje  wynikające  z  pisma  z  dnia  13.03.2019  r. 

stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, 

zaniechanie  odtajnienia  złożonych  wyjaśnień  przez  „REMOST"  Z.  M.,  H.  M.,  K.  M. 

Spółka  Jawna  będących  następstwem  wezwania  przez  Zamawiającego  z  dnia 

08.03.2019 r. 

zaniechania odrzucenia złożonej przez „REMOST" Z. M., H. M., K. M. Spółka Jawna 

oferty,  która  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i 

średniej ceny złożonych ofert, 

5.  zaniechania odr

zucenia złożonej przez „REMOST" Z. M., H. M., K. M. Spółka Jawna 

oferty,  gdyż  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu 

przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  ze  względu  na  fakt,  że  zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i średniej ceny złożonych 

ofert. 

Odwołujący wskazał na następujące naruszenia: 

art. 91 ust. 1 PZP oraz art. 7 ust. 1 ust. 3 PZP poprzez wybór najkorzystniejszej oferty 

wykonawcy  „REMOST"  Z.  M.,  H.  M.,  K.  M.  Spółka  Jawna  pomimo,  że  oferta  ta 

posiada rażąco niską cenę, 

art.  8  ust.  3  PZP  poprzez  zaniechanie  należytego  sprawdzenia  czy  wykonawca 

wykazał  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  oraz 

zaniechanie  odtajnienia  złożonych  wyjaśnień  przez  „REMOST"  Z.  M.,  H.  M.,  K.  M. 

Spółka  Jawna  będących  następstwem  wezwania  przez  Zamawiającego  z  dnia 

08.03.2019r., 

pomimo,  iż  utajnione  przez  wykonawcę  informację  z  mocy  prawa  są 

jawne,  gdyż  nie  wykazał  on  iż  zastrzeżone  informację  stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa, 


art.  89  ust.  3  PZP  w  związku  z  art.  3  ust.  1  i  art.  15  pkt.  1  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

„REMOST"  Z.  M.,  H.  M.,  K.  M.  Spółka  Jawna  gdyż  jej  złożenie  stanowi  czyn 

nieuczciwej  konkurenc

ji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji  - 

oferta  posiada  rażąco  niska  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia i innych cen wykonawców biorących udział w tym postępowaniu, 

4.  art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP w zw. z art. 3 ust. 1 oraz 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz. 

419  -  zwanej  dalej:  uznk)  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

„REMOST" Z. M., H. M., K. M. Spółka Jawna ze względu iż posiada ona rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i cen ofert wykonawców biorących udział 

w niniejszym postępowaniu. 

Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz: 

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej 

jaką złożył wykonawca „REMOST" Z. M., H. M., K. M. Spółka Jawna, 

nakazanie  Zamawiającemu  odtajnienia  złożonych  przez  „REMOST"  Z.  M.,                 

H. M., K. M. 

Spółka Jawna wyjaśnień dotyczących zaistnienia rażąco niskiej ceny, 

3.  nakazani

e Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert, 

nakazanie  Zamawiającemu  odrzucenia  oferty  wykonawcy  „REMOST"  Z.  M.,               

H. M., K. M. 

Spółka Jawna gdyż jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji ze 

względu iż  zawiera  ona rażąco  niską  cenę w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia i 

średniej cen ofertowych wykonawców biorących udział w tym postępowaniu, 

zasądzenie od Zamawiającego zwrotu kosztów postępowania odwoławczego, w tym 

zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika oraz kosztów dojazdu. 

Odwołujący  wskazał,  że  informacje  z  pisma  z  dnia  13.03.2019r.  są  bardzo  ogólnikowe, 

nieprecyzyjne i należy je uznać za niewystarczające.  W jego ocenie wykonawca nie odniósł 

się  do  elementów  wyróżniających  jego  ofertę  na  tle  innych  wykonawców,  nie  przedstawił 

żadnych  dowodów  na  poparcie  ogólnych  stwierdzeń,  który  pozwoliłyby  na  wnikliwą  ocenę 

zaoferowanej ceny. Nie przedstawił jak wymienione w wyjaśnieniu czynniki oddziaływały na 

zaoferowaną cenę (brak wskazania oszczędności). Odwołujący wskazał, że ogóle argumenty 

bez  przedstawienia  jakiegokolwiek  dowodu  są  działaniem  świadomego  upozorowania,  że 

cena  ofertowa  nie  jest  ceną  rażąco  niską,  chyba,  że  z  utajnionych  informacji  wynika  coś 

odmiennego.  Odwołujący  poddał  pod  wątpliwość  prawidłowość  dokonania  wyceny 

wszystkich  pozycji  wynikających  z  załącznika  nr  1,  poz.  1  w  Załączniku  nr  1,  która  dot. 

pozycji  kosztorysowej  20  wykonawca  jako  wartość  kalkulowaną  przyjął  0,00zł  a  wartość 

ofertową  4 152,52zł.  W  pozostałych  pozycjach  kosztorysowych  wykonawca  zastosował 


podobna zasadę tzn. wartość kalkulowana mniejsza a wartość ofertowa większa jednak nie 

wiadomo  na  jakiej  podstawie  odbyło  się  to  zwiększenie  i  dlaczego  dla  poszczególnych 

pozycji  jest  procentowo  różne.  Odwołujący  wskazał,  że  ceny  poszczególnych  pozycji 

wskazanych  w  wezwaniu  z  dnia  8.03.2019r. 

rażąco  odbiegają  od  cen  wykonawców 

biorących  udział  w  tym  postępowaniu.  Np.  w  poz.  87  dotyczącej  ścianek  szczelnych  cena 

została skalkulowana na poziomie 800zł, natomiast pozostali wykonawcy wycenili tę pozycję 

na poziomie 5 

400 zł., 6 500zł, 7 975,35 zł, co pokazuje, że cena 800zł jest ceną nierealną 

gdyż  nie  pokrywa  kosztów  materiałów,  w  poz.  90  –  deskowanie  tradycyjne  Remost  przyjął 

jako wartość kalkulowaną 4,94zł a wartość ofertową 25zł, natomiast inni wykonawcy wycenili 

tę pozycję na poziomie 150zł, 220 zł, 417,71zł. Poz. 97 – betonowanie konstrukcji płaszcza 

Remost wycenił wartość kalkulowaną na poziomie 199,72zł natomiast cenę ofertową – 480zł, 

inni  wykonawcy  wycenili  tę  pozycję  na  poziomie  900zł,  950zł  o  1026zł,  co  pokazuje  dużą 

różnicę  cenową  przy  kluczowym  elemencie  konstrukcyjnym  obiektów  mostowych.  Poz.  97 

obejmuje  koszty  zakupu,  dostawy  mieszanki  betonowej,  koszty  jej  wbudowania,  koszt 

pielęgnacji  oraz  laboratoryjne  badania  materiałowe.  Koszt  rynkowy  zakupu  1m3  mieszanki 

betonowej  C30/37  to  260-

290zł/m3.  Poz.  111  i  112  oporniki  betonowe  z  betonu  C25/30 

Remost  wycenił  na  poziomie  45zł  i  50  zł/m3  a  inne  firmy  wyceniły  tę  pozycję  na  poziomie 

550zł,  950zł,  1613,51zł.  Odwołujący  poddał  także  pod  wątpliwość  stawkę  12zł  podana  w 

poz.  39  dotyczącą  ręcznych  robót  ziemnych  z  transportem  urobku  samochodami  oraz  z 

kosztami  składowania,  gdyż  w  jego  ocenie  stawka  ta  nie  zapewnia  minimalnego 

wynagrodzenia  pracownika  fizycznego.  Odwołujący  zastrzegł,  że  pozostałe  pozycje 

s

zczegółowe nie omówione w  odwołaniu a wynikające  z  załącznika nr  1  są cenami rażąco 

niskimi w stosunku do przedmiotu zamówienia i odniesie się do nich na posiedzeniu KIO.  

W  konsekwencji  Odwołujący  podniósł    że  Remonst  w  części  udostępnionej  wyjaśnień  nie 

wykazał, że zaoferowana cena nie jest ceną rażąco niską, zatem Zamawiający zobowiązany 

był odrzucić złożoną przez niego ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 1 

Pzp.  Odwołujący  stwierdził  także,  iż  utajnienie  części  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny 

dokonane  przez  Remost  nie  jest  skuteczne  i  odbyło  się  z  naruszeniem  art.  8  ust.  3  Pzp. 

Zamawiający  nie  dokonał  z  należytą  starannością  oceny  czy  wykonawca  wykazał,  iż 

zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Odwołujący  powołał  poglądy 

orzecznictwa w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa, i stwierdził, że Remost nie wykazał, iż 

utajnione  informacje  stanowią  taką  tajemnicę  i  tym  samym  powinny  one  być  odtajnione,  a 

Zamawiający nie czyniąc tego narusza art. 8 ust. 3 Pzp. 

Na  podsta

wie  dokumentacji  akt  sprawy  oraz  biorąc  pod  uwagę  stanowiska  stron                    

i uczestnika postępowania zaprezentowane w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, 

co następuje


O

dwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych  oraz  został  uiszczony  od  niego  wpis.             

Nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem  odwołania  na 

podstawie art. 189 ust. 2 Pzp.  

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  przesłanki  dla  wniesienia  odwołania 

określone    w  art.  179  ust.  1  Pzp,  tj.  posiadanie  interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia 

oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów 

Pzp.  

Izba ustaliła co następuje: 

Zamawiający  podał,  że  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę 

178,33 zł. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty z następującymi cenami: 

Nowak Mosty sp. z o.o. z ceną 7 241 653,02 zł, 

2.  Remost Z. M., H. M., K. M. 

Sp.j. (dalej Remost) z ceną 2 488 310,44zł, 

3.  Detal Mosty s.c. P.W., K. G.  

z ceną  4 551 000 zł 

4.  Bud- 

Bau  z ceną 3 919 178,33zł. 

W dniu 8.03.2019r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 90 ust. 1 a także art. 87 ust. 1 

Pzp wezwał Remost do udzielenia wyjaśnień w zakresie sposobu wyceny pozycji kosztorysu 

ofertowego  wskazanych  w  załączonym  do  wezwania  zestawieniu  pozycji  kosztorysowych  i 

specyfikacji technicznych materiałów, które wykonawca zamierza użyć do ich wykonania, w 

tym  złożenia  dowodów  dotyczących  wyliczenia  cen  poszczególnych  pozycji  kosztorysu 

ofertowego  wraz  z  przedłożeniem  szczegółowego  kosztorysu  dotyczącego  tych  pozycji  – 

zgodnie  z  pkt.  12.4  SIWZ.  Zamawiający  wymagał  przedstawienia  danych  liczbowych 

stanowiących podstawę wykonanych przez wykonawcę obliczeń cen dla robocizny, sprzętu i 

materiałów  i  przedstawienia  kalkulacji  określającej  godzinowe  stawki  robocizny 

kosztorysowej,  ceny  jednostkowe  materiałów,  ceny  jednostkowe  maszynogodziny  pracy 

sprzętu  i  środków  transportu  przyjętych  wydajności  i  niezbędnych  nakładów  czasu  dla 

wskazanych  w  pozycji.  W  ramach  dowodów  Zamawiający  wymagał  przedłożenia:  ofert 

dost

awców  materiałów  lub  usług,  dowodów  zakupów  materiałów  poświadczających  że 

wykonawca  dysponuje  materiałami  budowlanymi  spełniającymi  wymagania  specyfikacji 

technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  dokumentacji  projektowej  przy 

czym  w  dokument

ach tych winny  znajdować się informacje  o  charakterystycznych cechach 

materiałów  budowlanych,  danych  technicznych  (np.  aprobaty  techniczne  lub  deklaracje) 

umożliwiające  stwierdzenie  ich  zgodności  z  wymaganiami  specyfikacji  technicznych 

wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz projektu.  

W  dniu  14.03.2019r.  Remost  złożył  wyjaśnienia,  zastrzegając  jako  tajemnicę 

przedsiębiorstwa: 


załącznik nr 2 dotyczący szczegółowych wyjaśnień poszczególnych cen jednostkowych, 

oferty handlowe materiałów, oferty usługodawców, dowody zakupów materiałów. 

Remost  wskazał,  że oferty kontrahentów,  z którymi  współpracuje od  wielu lat są wycenami                 

i  ofertami  indywidualnymi  pod  konkretnego  klienta,  są  wyceną  indywidulaną  i  są  cenami 

zastrzeżonymi  dla  innych  firm  konkurencyjnych.  Wykonawca  wskazał  także,  że  elementy 

stanowiące rozwinięcie ceny wykonania zamówienia  – sposób kalkulacji ceny oferty, w tym 

wysokość kosztów/marży/zysku stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca. Informacje 

mają wartość gospodarczą , nie zostały ujawnione do publicznej wiadomości, a wykonawca 

podjął starania w celu zachowania poufności (czego wyrazem jest m.in. zastrzeżenie treści 

wyjaśnień  oraz  składanych  załączników  oraz  klauzula  poufności  na  składanych 

dokumentach).  Ponadto 

wszelkie  umowy  z  pracownikami  zawierają  postanowienia                         

o  obowiązku  zachowaniu  poufności.  Wskazane  informacje  stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa, ich ujawnienie może narazić wykonawcę na straty np. w wyniku uzyskania 

przez konkurencj

ę informacji o sposobie wyliczania ceny ofertowej.  

Do pisma z dnia 14.03.2019r. Remost załączył: 

zestawienie poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego- załącznik nr 1, 

szczegółowe  przedstawienie  wyliczenia  zestawienia  z  przeprowadzonej  analizy  dla 

poszczególnych  pozycji  kosztorysu  ofertowego  –  załącznik  nr  2,  stanowiący  tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

Zamawiający,  pismem  z  dnia 4.04.2019r.  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  uwzględnił  w 

części  zarzut  nr  2  odwołania  dotyczący  naruszenia  art.  8  ust.  3  Pzp  i  podał,  iż  dokonuje 

odtajnienia części informacji wskazanych w wyjaśnianiach z dnia 13.03.2019r. w zakresie w 

którym podane tam informacje są jawne. Zamawiający odtajnił fragmenty załącznika nr 2, za 

wyjątkiem  informacji  dotyczących  szczegółowego  opisu  powodów  przyjęcia  stawek 

kosztorysowych oraz za wyjątkiem ofert dostawców, usługodawców i dowodów zakupu.  

Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła co następuje: 

Zasada  jawności  postępowania  jest  jedną  z  podstawowych  zasad  obowiązujących                   

systemie  zamówień  publicznych  a  ograniczenie  dostępu  do  informacji  związanych                           

z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  może  zachodzić  wyłącznie  w  przypadkach 

określonych  ustawą,  co  wynika  z  art.  8  ust.  2  ustawy  Pzp.  Wyjątki  od  zasady  jawności 

określa art.  8 ust.  3 ustawy  Pzp,  zgodnie z  którym  nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji, 

jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 


udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,                     

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zwrócić  należy  uwagę,  że  ciężar  wykazania  skuteczności  zastrzeżonych  informacji 

spoczywa  na  wykonawcy

,  który  takie  informacje  zastrzega.  Istotne  jest  także  to,  że 

wykazanie 

skuteczności zastrzeżenia musi nastąpić nie później niż w terminie składania ofert 

lu

b wniosków o dopuszczenie do udziału i nie może ono budzić żadnych wątpliwości.  Z tych 

też  względów,  Izba  oceniając  skuteczność  poczynionego  zastrzeżenia  bierze  pod  uwagę 

przedstawioną treść uzasadnienia objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa pewnych informacji. 

Aby  skutecznie  wyjaśnić  zastrzeżenie  informacji,  wykonawca  musi  wykazać  łączne 

spełnienie przesłanek definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 

ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. Dz.U. 2018r, 

poz.  419  ze  zm.).  Zgodnie  z  tym  przepisem  przez 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się 

informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje 

posiadające  wartość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i 

zbiorze  ich  elementów  nie  są  powszechnie  znane  osobom  zwykle  zajmującym  się  tym 

rodzajem  informacji  albo  nie  są  łatwo  dostępne  dla  takich  osób,  o  ile  uprawniony  do 

korzystania  z 

informacji  lub  rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

Powszechnie  przyjmuje  się,  że  informacja  ma  charakter  techniczny,  technologiczny,  kiedy 

dotyczy  najogólniej  rozumianych  sposobów  wytwarzania,  formuł  chemicznych,  wzorów                    

i  metod  działania.  Informacja  organizacyjna  obejmuje,  najogólniej  ujmując,  całokształt 

doświadczeń  i  wiadomości  przydatnych  do  prowadzenia  przedsiębiorstwa,  niezwiązanych 

bezpośrednio  z  cyklem  produkcyjnym.  Informacja  staje  się  „tajemnicą  przedsiębiorstwa”, 

kiedy przedsiębiorca ma wolę, by pozostała ona tajemnicą dla pewnych kręgów odbiorców, 

konkurentów i wola ta dla innych osób musi być rozpoznawalna.  

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22 lutego 2018 

r. II SA/Op 4/18 „na tajemnicę przedsiębiorstwa składają się należące do tego podmiotu takie 

informacje,  których  przekazanie,  ujawnienie  lub  wykorzystanie  albo  nabycie  od  osoby 

nieuprawnionej  zagraża  lub  narusza  interes  przedsiębiorcy.  Warunkiem  respektowania  tej 

tajemnicy  jest  uprzednie złożenie  w  odniesieniu  do konkretnych informacji  zastrzeżenia,  że 

nie mogą być one udostępnione”.  

Informacja organizacyjna to taka, która ma pewną wartość ekonomiczną, dotyczy organizacji 

przedsiębiorstwa  i  jej  wykorzystanie  przez  innego  przedsiębiorcą  może  prowadzić  do 

poniesienia strat lub zwiększenia zysków. 

Zdaniem  Izby,  w 

złożonych  Zamawiającemu  wraz  z  ofertą  wyjaśnieniach, 

uzasadniających  poczynione  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  brak  skutecznego 


wykazania, 

że  dane  objęte  tajemnicą  przedsiębiorstwa,  zawarte  w  załączniku  nr  2  i 

dotyczące  szczegółowej  kalkulacji  pozycji  kosztorysowych  oraz  załączone  oferty  cenowe, 

dowody  zakupów  materiałów  do  dostawców  i  wykonawców,  stanowią  taką  tajemnicę.                   

W  przedstawionym  Zamawiającemu  uzasadnieniu  wykonawca  oprócz  zacytowania 

fragmen

tów orzeczeń KIO wskazał jedynie w sposób ogólny, że zastrzega ceny jednostkowe 

oraz  oferty  handlowe  i  dowody  zakupów,  bowiem  są  to  oferty  kontrahentów  z  którymi 

współpracuje  od  wielu  lat  i  są  to  wyceny  indywidualne  pod  konkretnego  klienta.  Nie  podał 

przy 

tym,  żadnych  bliższych  konkretnych  powodów  poczynionego  zastrzeżenia  czy  też 

ewentualnych negatywnych skutków, jakie mógłby ponieść wykonawca na skutek ujawnienia 

tych  informacji. 

Brak  także  wskazania  konkretnych  działań,  jakie  podjął  wykonawca  w  celu 

zach

owania tych danych w poufności. Sama informacja o klauzulach zachowania poufności 

zawarta  w  umowach  z  pracownikami  jest,  zdaniem  Izby,  niewystarczającym  środkiem  jaki 

podjął wykonawca celem zachowania w poufności tych danych. Okoliczności te sprawiają, że 

uzasadnienie  jest  ogólne,  lakoniczne  i  nie  wykazano,  że  przesłanki  z  art.  11  ust.  2  uznk 

zostały spełnione. 

Izba dopuściła jako dowody w sprawie złożone przez Remost wyjaśnienia z dnia 5.02.2019r. 

dotyczące postępowania o zamówienie publiczne na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 462 w 

miejscowości  Janów.  Wynika  z  nich,  że  wykonawca  w  innym  postępowaniu  o  zamówienie 

publiczne  prowadzonym  przez  tego  samego  Zamawiającego,  podając  informacje  o  tym 

samym  charakterze  dotyczące  wyliczenia  cen  jednostkowych  oraz  posiadanych  ofert 

handlowych i dowodów zakupów, nawet od tych samych dostawców i usługodawców, które 

przedłożył  w  tym  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne,  nie  zastrzegł  ich  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa.  

Świadczy  to  o  tym,  że  działanie  wykonawcy  w  tym  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne 

polegające  na  zastrzeżeniu  informacji  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  zostało 

zastosowane w tym przypadku 

jedynie do gry konkurencyjnej wykonawców a nie jako prawo 

wykonawcy  zapewniające  ochronę  tajemnicy  przedsiębiorstwa  ściśle  w  granicach  definicji 

zawartej w art. 11 ust. 2 uznk.  

Podsumowując,  Izba  uznała,  że  wykonawca,  na  którym  spoczywa  ciężar  wykazania 

skuteczności  zastrzeżonych informacji  nie wykazał  w  złożonym  uzasadnieniu,  iż  informacje 

objęte  tajemnicą  zasługują  na  taką  ochronę.  Skutkiem  tego  uznania  jest  zobowiązanie 

Zamawiającego  do  udostępnienia/odtajnienia  informacji  zastrzeżonych  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa.  

Uznanie  za  zasadny  zarzutu  naruszenia  art.  8  ust.  3  Pzp  nie  skutkuje  jednak 

uwzględnieniem odwołania, z uwagi na niepotwierdzenie się zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 


pkt  4  Pzp  polegającego  na  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  ze  względu  na  to,  że  zawiera 

rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  zarzutu  złożenia  oferty 

stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji.  

Zdaniem  Izby  przedstawione  przez  wykonawcę  wyjaśnienia  dotyczące  elementów, 

składających  się  na  cenę  oferty  zostały  złożone  w  sposób  rzetelny,  są  poparte  dowodami                   

w  postaci  ofert  dostawców,  wykonawców  i  każda  z  kwestionowanych  przez  Odwołującego 

pozycji kosztorysowych została przez wykonawcę wyjaśniona, podane zostały czynniki które 

mają  wpływ  na  obniżenie poszczególnych cen jednostkowych i  w  efekcie ceny  całej  oferty. 

Sam  Odwołujący,  kwestionując  przyjęte  przez  wykonawcę  Remost  stawki  odwołuje  się                 

w swej argumentacji jedynie do porównania cen innych ofert, złożonych w tym postępowaniu 

o  zamówienie  publiczne  i  nie  przedstawia  żadnych  innych  wiarygodnych  dowodów,  które 

popierałyby  tezę  o  rażąco  niskiej  cenie  oferty.  Przedstawione  przez  Odwołującego  w  toku 

rozprawy  oferty

:  Zakładu  Robót  Inżynieryjnych  H.  C.,  H.  C.  sp.  j.,  W.W.    sp.  j.,  Górażdze 

Beton  czy  Soprema  Polska  sp.  z  o.o. 

i  podane  w  nich  ceny  nie  mogą  być  adekwatne  dla 

oceny  rzetelności  kalkulacji  przyjętej  przez  Remost,  bowiem  pochodzą  od  dostawców 

dostępnych  Odwołującemu  i  zostały  przedstawione  temu  wykonawcy,  a  zatem  mogą  nie 

uwzględniać korzystnych rabatów, zniżek, które są dostępne wykonawcy Remost.  

Odnosząc  się  szczegółowo  do  kwestionowanych  przez  Odwołującego  pozycji 

kosztorysowych wskazać należy: 

-  poz.  20  - 

wywiezienie  frezowiny  na  bazę  ZDW  w  m.  Olesno-  wykonawca  wyjaśnił,  że  do 

wykonania  prac  użyje  3  wywrotki  o  ładowności  8m3,  które  po  drodze  z  budowy  będą 

zabierać zmagazynowane frezowiny z placu budowy na bazę w Oleśnie.  

- poz. 87 - 

wbijanie ścianek szczelnych stalowcyh z grodzic G-62 wibromłotem – wykonawca 

wyjaśnił, że planuje użyć na budowie w Dylakach ścianek szczelnych, które zakupił w 2013r. 

Z  uwagi  na  to,  że  ścianki  były  przez  5  lat  używane  na  innych  kontraktach  realizowanych 

przez  firmę  wykonawca  przyjął  wartość  ścianek  na  poziomie  20%.  Na  dowód  Remost 

załączył  dowód  zakupu  ścianek  z  2013  r.  Ponadto  na  możliwość  zmniejszenia  kosztów 

realizacji  tej  pozycji  kosztorysowej  wpływ  na  także  to,  że  firma  posiada  własne  ciągniki 

siodłowe  z  naczepami  i  wozi  kamień  na  inne  budowy,  które  zlokalizowane  są  po  drodze 

przez miejscowość Dylaki.  

- poz. 90 

– deskowanie tradycyjne- wykonawca wyjaśnił, że wpływ na obniżenie ceny ma to, 

że posiada deski do wykonania deskowania, które są materiałem możliwym do ponownego 

użytku. Przeciwne twierdzenie Odwołującego w tym zakresie, pozostało bez dowodu. 

- poz. 97 

– betonowanie konstrukcji płaszcza wzmacniającego – beton C30/37 – wykonawca 

przedłożył  ofertę  cenową  zakupu  betony  C30/37  z  firmy  Włodar  –  cena  zakupu  wynosi 

197,50zł/m3 , do kosztorysu przyjęto wartość 480zł. 


- poz. 111 i 112 

– oporniki betonowe pod umocnienie skarp – na obniżenie ceny tej pozycji 

kosztorysowej  miały  wpływ:  wykonanie  oporników  wraz  z  innymi  pracami  na  budowie  – 

mieszanka zostanie wykonana w mieszarce stacjonarnej na budowie, która jest w posiadaniu 

firmy, własne koszty transportu, posiadanie przez firmę dużej ilości cementu workowanego z 

poprzednich kontraktów. Załączył na poparcie ofertę cenową zakupu piasku i żwiru.  

-  poz.  29 

–  ręczne  roboty  ziemne  z  transportem  urobku  samochodami  samowyładowczymi 

wykonawca  przyjął  stawkę  r-g  14  zł,  a  nie  jak  podał  Odwołujący  –  12  zł./r-g. 

Przedstawiona kalkulacja obejmuje koszty roboc

izny i sprzętu. Brak ze strony Odwołującego 

jakichkolwiek dowodów na to, że stawka jest zaniżona.  

Z  tych  względów  Izba  uznała,  że  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp  polegający  na 

zaniechaniu  odrzucenia  oferty  Remost  ze  względu  na  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia nie potwierdził się. W konsekwencji także zarzut naruszenia art. 91 

ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i ust. 3 polegający na dokonaniu wyboru jako najkorzystniejszej oferty 

złożonej przez Remost nie znajduje uzasadnienia.  

Nie 

znalazł także potwierdzenia zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 3 ust. 1 i 

art. 15 pkt 1 uznk polegający na zaniechaniu odrzucenia oferty Remost z uwagi na to, że jej 

złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Odwołujący nie wykazał, że spełnione zostały 

przesłanki  z  art.  15  ust.  1  pkt  1  uznk,  nie  podjął  nawet  próby  udowodnienia,  że  działanie 

polegające na rzekomym zaniżeniu ceny ofertowej, było działaniem celowym, nastawionym 

na eliminację innych przedsiębiorców z rynku. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

2,  §  3 i  § 5  ust.  3  pkt  1   rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 marca 2010  r.                     

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………….…. 


wiper-pixel