KIO 53/19 WYROK dnia 28 stycznia 2019 r.

Data: 8 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 53/19 

WYROK 

z dnia 28 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:         

Adam Skowroński 

 
po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dnia 28 stycznia 2019

r. odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  stycznia  2019r.  przez  wykonawcę 

indata.systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 

Zgrupowania  AK  „Żmija”  15/197  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego: 

Skarb Państwa – Prokuratora Krajowego - Prokuraturę Krajową z siedzibą w Warszawie, 

ul. Rakowiecka 26/30 

przy  udziale  wykonawcy 

Decsoft  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie,  Al. 

Jerozolimskie 179 lok. Poziom +2 

zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt 

KIO 53/19 po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  dotyczącego  naruszenia  przez 

zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  w  części  dotyczącej  zaniechania 

zastosowania tego przepisu w części odnoszącej się do art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

i nakazuje zamawiającemu dokonanie czynności wezwania wykonawcy Decsoft 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 lok. Poziom +2 w 

trybie art. 87 ust. 1 ustawy do złożenia wyjaśnień, czym jest wartość „800mm” 

podana w nazwie Szafy Rack Typ-2 

w pkt. 3.2. załącznika nr 1 do siwz złożonego 

przez  tego  wykonawcę  i  jaki  jest  stosunek  tej  wartości  do  oświadczenia 

wykonawcy  zawartego  w  pkt.  „RACK-03  -  Wymiary  (wysokość  x  głębokość  x 

szerokość)  2010  mm  x  1075  mm  x  600  mm”  w  celu  ustalenia  możliwości 

zaistnienia przesłanek zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy wobec oferty tego 

wykonawcy, w pozos

tałym zakresie oddala odwołanie,  

Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Decsoft Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, Al. Jerozolimskie 179 lok. Poziom +2 

Zalicza na poczet postępowania odwoławczego kwotę 15 000zł. 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 


indata.systems  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Warszawie, ul. Zgrupowania AK „Żmija” 15/197 tytułem wpisu od odwołania, 

Zasądza od wykonawcy Decsoft Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

Al. Jerozolimskie 179 lok. Poziom +2 na rzecz wykonawcy indata.systems 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul. 

Zgrupowania AK „Żmija” 15/197 kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście 

tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów  uiszczonego 

wpisu i zastępstwa prawnego,  

Zasądza od wykonawcy Decsoft Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

Al.  Jerozolimskie  179  lok.  Poziom  +2  na  rzecz 

Skarbu  Państwa  – 

Prokuratora Krajowego - 

Prokuraturę Krajową z siedzibą w Warszawie, ul. 

Rakowiecka 26/30 

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 

zero groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: ………………….. 


Sygn. akt KIO 53/19 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zakup systemu tworzenia kopii zapasowych zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 20 października 2018r. za numerem 2018/S 

W  dniu  4  stycznia  2019r.  zamawiający  poinformował  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej 

złożonej  przez  Decsoft Spółka Akcyjna  z  siedzibą  w Warszawie,  Al.  Jerozolimskie 179  lok. 

Poziom +2.  

W  dniu 

14  stycznia  2019r.  wykonawca  indata.systems  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – dalej odwołujący, wniósł odwołanie. Odwołanie 

zostało wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 11 

stycznia 2019r. udzielonego przez p

rezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do 

samodzielnej  reprezentacji  odwołującego.  Kopia  odwołania  została  przekazana 

zamawiającemu w dniu 14 stycznia 2019r.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1. Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Decsoft S.A., 

pomimo że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2.  Art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  przez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  Decsoft  S.A., 

pomimo,  że  wykonawca  ten  w  wyniku  lekkomyślności  i  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3.  Art.  26  ust.  3  ustawy  przez 

zaniechanie  wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów 

przedmiotowych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Wniósł o: 

1. Nakazanie 

zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty 

Decsoft S.A.; 

2. Nakazanie 

zamawiającemu dokonania ponownego badania i oceny ofert oraz odrzucenia 

oferty Decsoft S.A.; 

3. Nakazanie 

zamawiającemu wykluczenie wykonawcy Decsoft S.A.; 

4.  Nakazanie 

zamawiającemu  dokonania  ponownego  przyznania  punktacji  ofert  zgodnie  z 

kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  w  uzyskaniu  niniejszego  zamówienia  oraz  może 

ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  w.  przepisów  ustawy.  Gdyby 

zamawiający  w  sposób  prawidłowy  dokonał  badania  oferty  Decsoft  S.A.,  to  dokonałby  jej 

odrzucenia,  z  uwagi  na  niezgodność  treści  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 


zamówienia. Natomiast oferta złożona przez odwołującego wedle przyjętych kryteriów oceny 

ofert jest najkorzystniejszą ofertą spośród złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających 

odrz

uceniu. W związku z powyższym, odwołujący może ponieść szkodę powstałą w wyniku 

naruszenia  przepisów  ustawy  przez  zamawiającego,  polegającą  na  nie  udzieleniu 

odwo

łującemu przedmiotowego zamówienia publicznego.  

Odwołujący wskazał, że szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do 

siwz  (OPZ/Specyfikacja  techniczna).  W  celu  potwierdzenia,  że  oferowany  przedmiot 

zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żądał 

złożenia wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego przez wykonawcę formularza Specyfikacji 

technicznej, zawartego w ww. Załączniku nr 1 do siwz. 

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez Decsoft S.A. Jednak w wyniku 

dokonania  analizy  i  badania  oferty 

złożonej  przez  tego  wykonawcę  odwołujący  doszedł  do 

przekonania, iż oferta ta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

w uw

agi na to, że jej treść nie odpowiada treści siwz w poniżej wskazanym zakresie. 

1. Szafa rack TYP-1 i TYP-2 (pkt 3.1. i pkt 3.2. OPZ) 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 (OZP) w zakres zamówienia wchodziła: [pkt 3.1.] Szafa rack TYP-

1,  liczba  sztuk  4  oraz  [pkt  3.2.]  Szafa  rack  TYP-2,  liczba  sztuk:  4. 

zamawiający  określił 

wymagane wymiary szaf: 

-  dla szaf)7 rack TYP-1

: 2010 mm x 1075 mm x 800 mm (wysokość x głębokość x szerokość). 

-  dla szafy rack TYP-

2: 2010 mm x 1075 mm x 600 mm (wysokość x głębokość x szerokość). 

Wykonawca  Descoft  S.A.  WT  załączonej  do  oferty  Specyfikacji  technicznej  oferowanego 

sprzętu  zarówno  dla  szaf  określonych  w  pkt  3.1  jak  i  pkt  3.2.  wskazał,  iż  oferuje  produkt 

producenta  Hewlett  Packard  Enterprise  model  HPE  42U  800mm  x  1075mm  G2  Enterprise 

Pallet Rack. Zgodnie z oficjalną dokumentacją producenta (w załączeniu) model ten należy do 

serii  IIPE  G2  Enterprise  Series  Rack  Models  -  Pallet  Rack.  W  serii  tej  Hewlett  Packard 

Enterprise (dalej: HPE) posiada w o

fercie m.in. następujące modele: 

600 mm Wide G2 Enterprise Series Rack Models, do grupy których należy HPE 42U 600 mm 

x 1075 mm G2 Enterprise Pallet Rack (nr P9K37A) oraz 

800 mm Wide G2 Enterprise Series Rack Models, do grupy których należy HPE 42U 800 

mm  x  1075  mm  G2  Enterprise  Pallet  Rack  (nr  P9K41A)  - 

ten  właśnie  model  wykonawca 

Decsoft  S.A.  wpisał  w  załączonym  do  oferty  formularzu  Specyfikacji  Technicznej  w  pkt  3.1 

(szafa rack TYP-01) i pkt 3.2 (szafa racy TYP-02). 

Zgodnie  z  informacjami  zawartymi  w  ww.  dokumentacji  producenta  (na  str.  11)  wymiary 

modelu HPE 42U 600 mm x 1075 mm G2 Enterprise Pallet Rack (nr P9K37A) są następujące: 

wysokość  —  42U,  szerokość  —  600  mm.  głębokość  —  1075  mm  (ten  zatem  model 

odpowiadałby  wymaganiom  zamawiającego  odnośnie  wymiarów  szafy  wymaganej  WT  pkt 

3.2.). Natomiast wymiary ramy, która zaoferował wykonawca (tj. HPE 42U 800 mm x 1075 mm 


G2 Enterprise Pallet Rack 

(nr P9K41A) są następujące: wysokość - 42U, szerokość — 800 

mm. głębokość — 1075 mm. Zatem, zaoferowany model nie spełnia wymagań zamawiającego 

WT zakresie parametru szerokości określonego w pkt 3.2. - 600 mm. Tym samym, wykonawca 

Decsoft  S.A.  w  pkt  3.2. 

zaoferował  produkt  niezgodny  z  wymaganiami  zamawiającego, 

określonymi w sposób skonkretyzowany nie zaś jako przedział czy przez wielkości minimalne. 

Rama szafy o szerokości większej niż wymagana tj. 800 mm mogłaby bowiem nie zmieścić 

się  w  miejscu,  które  przewidział  dla  niej  zamawiający  -  o  szerokości  600  mm.  Przy  tym, 

niezgo

dności  tej  nie  można  konwalidować.  Ewentualne  wyjaśnienia  udzielone  przez 

wykonawc

ę musiałyby prowadzić do zmiany treści oferty.  

Odnośnie  niezgodności  zaoferowanych  przez  wykonawcę  Decsoft  S.A.  produktów  z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego zarówno dla pkt 3.1.] szafa rack TYP-01, jak 

i [pkt 3.2] szafa rack TYP- 02

, należy podnieść ponadto, że wpisana w formularzu ofertowym 

tego  wykonawcy  nazwa  HPE  42U  800mm  x  1075mm  G2  Enterprise  Pallet  Rack  jest 

przypisana  wyłącznie  do  metalowej  ramy  szafy  —  nie  jest  zaś  oznaczeniem  samej  szafy. 

Model  ten  stanowi  jed

ynie  obudowę,  niezawierającą  wszystkich  wymaganych  przez 

zamawiającego  elementów  określonych dla  szaf  zarówno  z  pkt  3.1  jak  i  pkt  3.2.  Zgodnie  z 

dokumentacją  producenta  w  skład  modelu  zaoferowanego  przez  Decsoft  S.A.  wchodzi 

wyłącznie: Hardware Kit (zawierający klucz do przednich i tylnych drzwi) oraz dokumentacja 

wsparcia. Har

dware Kit składa się natomiast z: 24 x nakrętek klatkowych M6, 24 x śrub M6xl6 

T25,  nakrętki  gwintowanej  10x6 mm,  nakrętki  klatkowej  i  5  x  ćwierćobrotowych  pasków  na 

rzep.  Producent  z

aznaczył  w szczególności, że panele boczne i zestaw  do łączenia należy 

zamówić oddzielnie we wszystkich modelach grupy HPE G2 Enterprise Series Rack Models . 

Tym samym, zaoferowany przez Decsoft S.A. model nie obejmuje wszystkich wymaganych 

przez zamawiaj

ącego elementów, określonych w pkt 3.1. i pkt 3.2., tj.: 

a) dla pkt 3.1. szafa rack TYP-1: 

- pkt RACK-02: zdejmowane drzwi przednie i tylne zamykane na klucz; zdejmowane panele 

boczne oraz elementy stabilizujące, zabezpieczające szafę przed wywróceniem; drzwi tylne 

dzielone;  uziemienie  szafy;  panele  chroniące  przed  mieszaniem  powietrza  gorącego  z 

zimny

m; elementy ułatwiające organizację kabli w* szafie; zestaw elementów do organizacji 

kabli: 10 mocowań typu D (D-rings), przedni panel szczotkowy 1U, przedni panel szczotkowy 

2U; 

- pkt RACK-05: drzwi przednie szafy 

- pkt RACK-

07: listwy zasilające o wskazanych parametrach 

b) dla pkt 3.2. szafa rack TYP-2: 

- pkt RACK-02: zdejmowane drzwi przednie i tylne zamykane na klucz; zdejmowane panele 

boczne oraz elementy s

tabilizujące, zabezpieczające szafę przed wywróceniem, drzwi tylne 

dzielone;  uziemienie  szafy;  panele  chroniące  przed  mieszaniem  powietrza  gorącego  z 


zimnym;  elementy  ułatwiające  organizację kabli w  szafie;  zestaw  elementów  do  organizacji 

kabli: 10 mocow

ań typu D (D-rings), przedni panel szczotkowy 1U, przedni panel szczotkowy 

2U. 

- pkt RACK-05: drzwi przednie szafy; 

- pkt RACK-

09: listwy zasilające o wskazanych parametrach. 

Wyżej  wymienione  elementy  mogą  być  przez  wykonawcę  dodatkowa  zamówione  u 

producenta 

HPE,  jednak  nie  są  standardowym  elementem  modelu  zaoferowanego  przez 

Decsoft S.A. Ponadto, z oferty wykonawcy De

csoft S.A. nie wynika, że oprócz ramy oferuje on 

wszystkie ww. wymagane elementy. Na podstawie złożonej oferty można dojść do wniosku, 

że wykonawca oferuje wyłącznie ramę szafy, niezawierającą pozostałego wyposażenia. Brak 

zatem informacji co do wyposażenia zaoferowanej szafy prowadzi odwołującego do wniosku, 

że oferta jest przedmiotowo niekompletna, a tym samym nie zgodna z siwz. W tym również 

p

rzypadku  wykonawca  nie  może  uzupełnić  informacji  co  do  zaoferowanego  sprzętu,  bez 

dokonywania niedozwolonej zmiany treści oferty, gdyż musiałby podać dodatkowa informacje, 

z których wynika co składa się na jego ofertę, a tym samym dokonałby uzupełnienia pierwotnie 

złożonej oferty. 

Odwołujący powołał wyrok z dnia 19 kwietnia 2017 (KIO 604/17), wyrok KIO z 20.11.2018 r. 

sygn. akt KIO 2261/18). 

Na  potwierdzenie,  że  możliwe  było  precyzyjne  sformułowanie  oferty  należy  wskazać  na 

sposób  opisania  przez  Decsoft  S.A.  innego  urządzenia  dla  pkt.  3.3.  konsola  KVM  z  LCD. 

Wykonawca w tym wypadku był w stanie szczegółowo określić cale urządzenie główne, tj. że 

oferuj

e konsolę KYM z LCD Producent HPE, model: HPE 0x1x8 G3 KYM Console Switch oraz 

HPE LCD 8500 1U Rackmount Console Kit. 

Szkolenia (pkt 1.9. OZP) 

Analizując ofertę Decsoft S.A. pod kątem zgodności z treścią siwz odwołujący zwrócił uwagę 

na kwestię szkoleń, stanowiących kolejny element zamówienia. Wymogi dotyczące szkoleń 

zostały  wyspecyfikowane  przez  zamawiającego  w  pkt  1.9.  OPZ.  Zamawiający  wskazał  w 

szczególności, iż oczekuje, że wykonawca zapewni autoryzowane szkolenia oraz warsztaty z 

zakresu dostarczonych produktów. Zaznaczył przy tym, że szkolenia muszą być autoryzowane 

przez  producenta  produktu,  którego  dotyczą  oraz  że  mają  zostać  zrealizowane  w  postaci 

voucher’ów  na  autoryzowane  szkolenia  z  zakresu  wdrażanych  rozwiązań  sprzętowych.  Z 

powyższego wynika, iż szkolenia nie mogą zostać przeprowadzone przez dowolny podmiot, 

ale wyłącznie  przez  firmę, która  posiada  autoryzację  producenta. Wykonawca Decsoft  S.A. 

takiej autoryzacji nie posiada. Wobec tego oczywistym jest, że Decsoft S.A. samodzielnie nie 

może wykonać tego elementu zamówienia. W sytuacji natomiast, gdy wykonawca nic jest w 

stanie  samodzielnie  zrealizowa

ć  zamówienia,  może  do  jego  realizacji  zaangażować 

podwykonawcę –  tak  Krajowa Izba  Odwoławcza  w  wyroku  z  dnia 11  stycznia 2017  r. (KIO 


2685/17)  Oznacza  to,  że  producent  (albo  autoryzowany  podmiot)  powinien  występować 

właśnie jako podwykonawca szkoleń. Ze złożonej przez Decsoft S.A. oferty oraz oświadczenia 

JEDZ  wynika  jednak,  że  wykonawca  ten  nie  ma  zamiaru  realizować  zamówienia  w  części 

do

tyczącej szkoleń z udziałem podwykonawców. 

W  takiej  sytua

cji,  wobec  niemożliwości  (z  powodu  braku  autoryzacji  producentów) 

samodzielnej  realizacji  szkoleń  na  warunkach  żądanych  przez  zamawiającego,  przy 

je

dnoczesnym braku zamiaru powierzenia realizacji szkoleń odpowiednim podwykonawcom), 

z oferty Decsoft S.A. wynika de facto, że wykonawca ten nie zrealizuje omawianego zakresu 

zamówienia  na  warunkach  określonych  przez  zamawiającego  (tzn.  przez  autoryzowany 

p

odmiot). Oznacza to, że oferta Decsoft S.A. nie ujmuje jednego z elementów zamówienia na 

poziomie żądanym przez zamawiającego, a zatem również w tym zakresie jest niezgodna z 

treścią  siwz.  Nie  miałoby  przy  tym  znaczenia  hipotetyczne  stwierdzenie,  że  Decsoft  S.A. 

mógłby  po  podpisaniu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  zlecić  przeprowadzenie 

szkoleń odpowiedniemu podwykonawcy, gdyż oceny oferty pod kątem jej zgodności z treścią 

siwz  dokonuje  się  na  etapie  badania  oferty  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. T

o na tym etapie zamawiający weryfikuje ofertę w oparciu o informacje aktualne 

i  pewne.  Natomiast  informacje  zawarte  w  ofercie  złożonej  przez  Decsoft  S.A.  nie  dają 

gwarancji, 

że  szkolenia  zostaną  przeprowadzone  na  warunkach  określonych  przez 

zamawiającego,  tzn.  że  zostaną  przeprowadzone  przez  autoryzowane  firmy.  Przeciwnie,  z 

informacji wynikających z oferty Decosft S.A. wynika, że szkolenia zostaną przeprowadzone 

samodzielnie przez tego wykonawcę, co oznacza, że nie spełnią wymogów zamawiającego 

opisanych w pkt 1.9. siwz. 

Ponadto, podobnie jak w przypadku niezgodności dotyczących szaf, niezgodności dotyczącej 

szkoleń  nie  można  usunąć  w  drodze  przewidzianych  przez  ustawy  instrumentów,  w 

szczególności  wyjaśnień,  gdyż  wszelkie  złożone  dodatkowo  informacje  prowadziłyby  do 

zmiany treści oferty. 

Jednocześnie  odwołujący  zauważył,  że  w  ww.  stanie  faktycznym  zachodzi  przesłanka 

wykluczenia wykonawcy Decsoft S.A. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy7 pzp. Zgodnie 

z tym przepisem z postępowania wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub 

niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć 

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  publicznego.  Decsoft  S.A.  podpisując  Specyfikację  techniczną,  będącą 

jednocześnie Opisem przedmiotu zamówienia, potwierdził, że zamierza wykonać zamówienie 

zgodnie  z  oczekiwaniami  zamawiającego,  w  tym  przeprowadzi  autoryzowane  szkolenia.  W 

rzeczywistości  jednak  świadomy  był,  że  nie  posiada  autoryzacji  producentów  sprzętu  do 

przeprowadzania  szkoleń.  Oznacza  to,  że  nie  może  samodzielnie  wykonać  tego  zakresu 

zamówienia i tą wiedzę posiadał już w momencie składania oferty. Pomimo to wskazał, że przy 


realizacji  zamówienia nie  zamierza korzystać z podwykonawców.  Tym  samym,  wykazał  się 

lekkomyślnością  i  niedbalstwem  w  przedstawianiu  informacji  istotnych  z  punktu  widzenia 

oceny zgodności oferty z treścią siwz. Sporządzona niedbale oferta Decsoft S.A. nie tylko nie 

daje zamawiającemu gwarancji prawidłowej realizacji zamówienia, ale także wprowadziła go 

w  błąd  co  do  oceny  oferty  pod kątem  zgodności  z  siwz,  co  miało  istotny  wpływ  na  decyzje 

zamawiającego w postępowaniu w toku badania ofert. 

W dniu 15 stycznia 2018r. zamawiający powiadomił wykonawców o wniesieniu odwołania.  

W  dniu  18  stycznia  2018r.  Decosoft  SA  zgłosił  swój  udział  w  postępowaniu  po  stronie 

zamawiającego. Wskazał, że posiada interes w rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego, 

gdyż  jego  oferta  jest  ofertą  uznaną  za  najkorzystniejszą  i  utrzymanie  tej  pozycji  pozwoli 

Decsoft  otrzymać  przedmiotowe  zamówienie,  a  odrzucenie  oferty  zgodnie  z  żądaniem 

odwołania pozbawi Decsoft tej możliwości i zakładanego zysku. Wniósł o oddalenie odwołania, 

gdyż jego oferta jest prawidłowa i spełnia wszystkie wymagania zamawiającego. Zgłoszenie 

zostało  podpisane  przez  prezesa  zarządu  uprawionego  do  samodzielnej  reprezentacji, 

zgodnie  z  odpisem  z  KRS.  Kopia  zgłoszenia  została  przekazana  zamawiającemu  i 

odwołującemu  w  dniu  18  stycznia  2019r.  Przystępujący  w  złożonym  piśmie  procesowym 

wniósł  o oddalenie odwołania wskazał,  że w  zakresie Szafy  Rack  typu-2 zaistniała po jego 

stronie oczywista omyłka pisarska, gdyż oferował szafę o szerokości 600mm, co potwierdziło 

jego  oświadczenie  zawarte  w  pkt.  RACK-03.  W  zakresie  wyposażenia  szaf,  to  złożył 

oświadczenia o zaoferowaniu wyposażenia szaf zgodnego z wymaganiami zamawiającego, 

przez podpisanie załącznika nr 1 do siwz, a zamawiający nie wymagał podania nazw, modeli 

czy  numerów  katalogowych  komponentów  sprzętowych.  W  zakresie  szkoleń  przystępujący 

zaoferował  zgodnie  z  żądaniem  zamawiającego  dostawę  voucherów,  a  nie  umowę  o 

podwykonawstwo w zakresie szkoleń. Voucher jest produktem gotowym kupowanym z półki, 

a fakt jego nabycia potwierdza wystawiana faktura VAT, a nie umowa podwykonawcza.  

Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty odwołania.  

Przystępujący Decsoft wniósł sprzeciw. 

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Izba  dopuściła  dowody  z  dokumentacji  postępowania  tj.  siwz  wraz  z  załącznikami,  oferty 

Decsoft i dowodów dołączonych do odwołania. 

Na podstawie siwz Izba ustaliła następujące wymagania zamawiającego: 

W pkt. 1.9 Szkolenia 

zamawiający żądał: 

SZKOL-01  -  Wykonawca  zapewni  autoryzowane  szkolenia  oraz  warsztaty  z  zakresu 

dostarczanych  produktów.  Przewidywana  ilość  uczestników  szkoleń  i  warsztatów  to  po  4 


osoby wskazane przez Zamawiającego. 

SZKOL-02  - 

Warsztaty  z  zakresu  każdego  z  typów  urządzeń  dostarczanych  w  ramach 

przedmiotowego  postępowania  powinny  trwać  przynajmniej  1  dzień  roboczy  i  uwzględniać 

uwarunkowania montażu i instalacji sprzętu w infrastrukturze zamawiającego. 

SZKOL-03 - Wa

rsztaty odbędą się w siedzibie zamawiającego. Warsztaty będą prowadzone 

w  języku  polskim.  Osoba/osoby  prowadzące  będą  posiadać  odpowiednią  wiedzę, 

przygotowanie  mer

ytoryczne  umożliwiające  przekazanie  informacji  z  zakresu  wdrożonych 

rozwiązań.  

SZKOL-04  - 

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przygotowania  i  przedstawienia 

z

amawiającemu,  co  najmniej  na  10  dni  przed  rozpoczęciem  warsztatów,  odpowiednich 

materiałów szkoleniowych, włączając w to materiały dla uczestników. Zamawiający zastrzega 

prawo do żądania wprowadzenia poprawek i zmian do materiałów szkoleniowych. 

SZKOL-05 - Wykonawca, w uzgodnieniu z z

amawiającym, przygotuje harmonogramy szkoleń 

i  warsztatów.  Zamawiający  zastrzega  możliwość  korekty  przedstawionych  dokumentów. 

Harmonogram  zajęć  powinien  zawierać  informacje  dotyczące  czasu  i  miejsca  realizacji 

danego warsztatu lub szkolenia. 

SZKOL-06 - 

Program szkoleń i warsztatów powinien zawierać informacje dotyczące tematyki 

prowadzonych  zajęć  z  podziałem  na  zajęcia  teoretyczne  i  praktyczne.  Program  powinien 

zawierać  również  informacje  dotyczące  wiedzy  i  umiejętności,  jakie  zdobędą  uczestnicy  po 

zakończeniu  szkoleń  i  warsztatów.  Zamawiający  zastrzega  prawo  do  korekty  programu 

warsztatów w uzgodnionym zakresie. 

SZKOL-08 - 

Szkolenia muszą być autoryzowane przez producenta produktu, którego dotyczą. 

Szkolenia muszą być prowadzone w języku polskim. Osoba/osoby prowadzące będą posiadać 

odpowiednią  wiedzę,  przygotowanie  merytoryczne  i  doświadczenie  dydaktyczne  do 

prowadzenia szkoleń. 

SZKOL-09  - 

Szkolenia  muszą  być  przeprowadzone  w  ośrodku  szkoleniowym  na  terenie 

Warszawy. 

SZKOL-10 - 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat jego ukończenia. 

SZKOL-11  -  Szkolenia  zost

aną  zrealizowane  w  postaci  voucher-ów  na  autoryzowane 

szkolenia z zakresu wdrażanych rozwiązań sprzętowych. Vouchery będą ważne co najmniej 

18 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

SZKOL-12 1. - 

Wykonawca dostarczy po 4 sztuki voucherów szkoleniowych na następujące 

autoryzowane szkolenia (w zakresie dostarczonego Oprogramowania Gotowego): 

a) Administrowanie oprogramowaniem do backupu na poziomie podstawowym 

b) Administrowanie oprogramowaniem do backupu na poziomie zaawansowanym 

c) Administrowanie systemem Linux na poziomie podstawowym 

d)  Administrowanie systemem Linux na poziomie zaawansowanym 


Wykonawca dostarczy po 4 sztuki voucherów szkoleniowych na następujące autoryzowane 

szkolenia (w zakresie dostarczonego sprzętu): 

a) biblioteka 

taśmowa 

b) dedupliktatory 

SZKOL-13 - 

Szkolenia muszą obejmować zagadnienia umożliwiające średniozaawansowane 

administrowanie oraz bieżące utrzymanie wdrożonych rozwiązań. 

SZKOL-14 - 

W przypadku zaprzestania przez dany ośrodek szkoleniowy prowadzenia szkoleń 

z danego tematu musi istnieć możliwość zamiany vouchera na szkolenie równoważne. 

SZKOL-15  - 

W  ramach  warsztatów  i  szkoleń  uczestnicy  otrzymają  komplet  materiałów 

szkoleniowych  w  wersji  papierowej  lub  elektronicznej  obejmujących  swoim  zakresem  całe 

szkole

nie.  Wszystkie  materiały  szkoleniowe  muszą  być  w  języku  polskim  lub  angielskim. 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie materiałów w formie elektronicznej, np. dokumenty w 

standardzie PDF, w miejsce materiałów papierowych 

SZKOL-16  -  Wykonawca  dostarczy  wszystki

e  materiały  pomocnicze  niezbędne  do 

przeprowadzenia warsztatów i szkoleń, jak np. materiały papiernicze (notatnik, długopis) i inne 

środki dydaktyczne. Komplet materiałów powinien zostać rozdany uczestnikom szkolenia w 

pierwszym dniu zajęć. 

SZKOL-17 - Szko

lenia i warsztaty odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, 

w godzinach od 8:00 do 17.00, nie więcej niż 8 godzin dziennie. Cykl szkolenia nie może być 

dzielony między tygodniami 

SZKOL-18 - 

Wykonawca zapewni ciepły posiłek, w formie zestawu obiadowego (zupa, drugie 

danie, napój), dla każdego uczestnika szkolenia, we wszystkie dni szkolenia, podczas przerwy 

obiadowej. 

3.1. Szafa rack TYP-1 

Liczba sztuk 4 

Producent 

…………………..…………………………….……..……………….* 

Model  

…………………….…………………………………….……………* 

RACK-01 - 

Wysokość (podana w jednostkach EIA) - 42U 

RACK-02 - 

Wyposażenie: Szafa wyposażona w zdejmowane drzwi przednie i tylne zamykane 

na  klucz,  zdejmowane  panele  boczne  oraz  elementy  stabilizujące,  zabezpieczające  szafę 

przed  wywróceniem.  Drzwi  tylne  dzielone.  Dodatkowo  wymagane  jest  uziemienie  szafy, 

panele chroniące przed mieszaniem powietrza gorącego z zimnym oraz elementy ułatwiające 

organizację kabli w szafie. Zestaw elementów do organizacji kabli: 10 mocowań typu D (D-

rings), przedni panel szczotkowy 1U, przedni panel szczotkowy 2U. 

RACK-03 - 

Wymiary (wysokość x głębokość x szerokość) 2010 mm x 1075 mm x 800 mm 

RACK-04 

– Obciążenie: Możliwe obciążenie - 1130kg 

RACK-05 - Dodatkowe Wymagania dodatkowe: 


1) 80% perforacji drzwi przednich szafy 

2) 10 lat gwarancji 

RACK-06 

– Normy: 

Zgodność z normami EIA-310 

Zgodność z normami RoHS 

RACK-07  - 

Listwy  zasilające  Każda  szafa  wyposażona  w  dwie  listwy  zasilające,  parametry 

listwy zasilającej przedstawione poniżej: 

Natężenie prądu - 32A/7,3kVA 

2) Rodzaj w

ejścia - IEC 309-32A 

Minimalna ilość i rodzaj gniazd wyjściowych: 

a) 6 gniazd IEC C-

19 (łącznie z kablami o długości 3m) 

b) 36 gniazd IEC C-

13 (łącznie z kablami o długości 3m) 

3.2. Szafa rack TYP-2 

Liczba sztuk 4 

Producent 

…………………..…………………………….……..……………….* 

Model  

…………………….…………………………………….……………* 

RACK-01 - 

Wysokość (podana w jednostkach EIA) - 42U 

RACK-02 - 

Wyposażenie: Szafa wyposażona w zdejmowane drzwi przednie i tylne zamykane 

na  klucz,  zdejmowane  panele  boczne  oraz  element

y  stabilizujące,  zabezpieczające  szafę 

przed  wywróceniem.  Drzwi  tylne  dzielone.  Dodatkowo  wymagane  jest  uziemienie  szafy, 

panele chroniące przed mieszaniem powietrza gorącego z zimnym oraz elementy ułatwiające 

organizację kabli w szafie. Zestaw elementów do organizacji kabli: 10 mocowań typu D (D-

rings), przedni panel szczotkowy 1U, przedni panel szczotkowy 2U. 

RACK-03 - 

Wymiary (wysokość x głębokość x szerokość) 2010 mm x 1075 mm x 600 mm 

RACK-04 

– Obciążenie: Możliwe obciążenie - 1130kg 

RACK-05 - Dodatkowe Wymagania dodatkowe: 

1) 80% perforacji drzwi przednich szafy 

2) 10 lat gwarancji 

RACK-06 - Normy: 

Zgodność z normami EIA-310 

Zgodność z normami RoHS 

RACK-09  - 

Listwy  zasilające  Każda  szafa  wyposażona  w  dwie  listwy  zasilające,  parametry 

listwy 

zasilającej przedstawione poniżej: 

Natężenie prądu - 32A/7,3kVA 

Rodzaj wejścia - IEC 309-32A 

Minimalna ilość i rodzaj gniazd wyjściowych: 

a) 6 gniazd IEC C-

19 (łącznie z kablami o długości 3m) 


b) 36 gniazd IEC C-

13 (łącznie z kablami o długości 3m). 

W wyniku modyfikacji siwz, w tym załącznika nr 1 do siwz podane wyżej ustalenia nie uległy 

zmianie.  

W ofercie Decsoft złożył m. in. załącznik nr 1 do siwz, gdzie w pkt. 1.9. w zakresie szkoleń na 

stronie 10 i 11 potwierdził spełnianie wymagań siwz w szczególności w zakresie pkt. SZKOL-

08, SZKOL-11 i SZKOL-

12, w pkt. 3.1. na str. 28 zaoferował Szafę RACK TYPU-1 producenta 

Hewlett Packard Enterprise Model HPE 42U 800 mmx1075mm G2 Enterprise Pallet  Rack i 

jednocześnie  potwierdził  spełnienia  wymagań  określonych  w  pkt.  RACK-02,  a  także  jego 

model jest zgodny z wymogiem RACK-03 2010mmx1075 mmx 800mm, w pkt. 3.2. na str. 29 

zaoferował Szafę RACK TYPU-1 producenta Hewlett Packard Enterprise Model HPE 42U 800 

mmx1075mm  G2  Enterprise  Pallet  Rack  i  jednocześnie  potwierdził  spełnienia  wymagań 

określonych  w  pkt.  RACK-02,  a  także  jego  model  nie  jest  zgodny  z  wymogiem  RACK-03 

2010mmx1075  mmx  600mm.  Na  potwierdzenie  spełniania  wymagań  przedmiotowych  w 

spornym zakresie na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Decsoft złożył 

Quick Specs HPE G2 Enterprise Series Racka DA 15862 Worldwide Quick Specs Version 8 z 

12  marca  2018r. 

Także  w  załączniku  nr  3  do  siwz  –  formularzu  ofertowym  w  pkt.1.1.4 

przystępujący podał HPE 42U 800 mmx1075mm G2 Enterprise Pallet Rack. 

Zakres podwykonawstwa został przez Decsoft objęty tajemnicą przedsiębiorstwa i nie został 

odtajniony przez zamawiającego i określa go zmodyfikowany załącznik nr. 3 do siwz, gdzie 

wskazano  zakres  podwykonawstwa  oraz  firmę  podwykonawczą,  zakres  ten  nie  wskazuje 

bezpośrednio na wykonywanie szkoleń. Podwykonawstwo wiąże się także z udostępnieniem 

zasobów wskazanych w załączniku nr 7 do siwz – wykaz osób, który również został skutecznie 

objęty tajemnicą przedsiębiorstwa. W zakresie wymaganych przez zamawiającego we wzorze 

tego  wykazu  -  Informacjach  na  temat  kwalifikacji  zawodowych 

i  uprawnień  niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego – zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2) lit. a) i b) SIWZ, 

nie zostało wskazane, że w zakresie przedmiotowym realizowanym przez osoby skierowane 

do realizacji zamówienia mieści się wykonywanie szkoleń.  

Zamawiający  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nie  wzywał  do 

uzupełnień, ani wyjaśnień dotyczących kwestii szkoleń, czy wymiarów szafy RACK typu 1 i 

Typu 

– 2, czy posiadanych przez nie właściwości, których zamawiający wymagał w załącznik 

nr 1 do siwz w pkt. RACK-02.  

Z oferty odwołującego wynika, że zaoferował on w pkt. 1.1.3 1 (producent HPE, model HPE 

42U 800mmx1075mm G2 Kitted Advanced Pallet Rack with Side Panels and Baying (PN: 

P9K11A), a w pkt. 1.1.4 - (producent HPE, model HPE 42U 600mmx1075mm G2 Kitted 

Advanced Pallet Rack with Side Panels and Baying (PN: P9K07A).  


Z dokumentu 

złożonego przez odwołującego w języku angielskim zatytułowanym QuickSpecs 

HPE G2 Enterprise Series Racks wynika, że producent oferuje HPE Racks SKUs w ramach 

600mm Wide G2 Enterprise Series Rack Models 

– HPE 42U 600mmx1075mm G2 Enterprise 

Pallet Rack i Shock Rack, 

a także 800 mm Wide G2 Enterprise Series Rack Models HPE 42U 

800mmx1075  mm  G2  Enterprise  Pallet  Rack  i  Shock  Rack. 

Z  tłumaczenia  wyciągu 

dokumentacji  HPE  G2  Enterprise  Series  Rack  wynika,  że  modele  typu  pallet  rack,  to 

standardowa paleta i opakowanie dla r

egałów, które będą konfigurowane na miejscu, a Schock 

Rack,  to  paleta  i  opakowanie  zaprojektowane  do  obsługi  regałów,  które  zostaną  wysłane 

bezpośrednio do centrum danych w pełni skonfigurowane. Z tłumaczenia strony 5 wynika, że 

Rack  zawiera  zestaw  sprzętu  (włącznie  z  kluczem  do  frontowych  i  tylnych  drzwi  i 

dokumentację,  a  panele  boczne  i  zestawy  do  łączenia  muszą  być  zakupione  osobno  do 

wszystkich modeli regałów G2 Enterprise.  

Z wydruków komputerowych wynika, że partnerami SUSE są Compendium Education Centr, 

Hewlett Packard Enterprise, Live Trainings, OSEC, a Red Hat Training: Altkom Akademia SA, 

OSEC, Linux Polska, OSEC, Compendium Education Center.  

Z oświadczenia D.S. wynika, że HPE produkuje HPE G2 Enterprise Series RACK w modelach 

różniących się wysokością, szerokością i głębokością oraz możliwością obciążeń technicznych 

w  czasie  transportu.  Model  szafy  HPE  42U  600  mmx1075mm  G2  Enterprise  Pallet  Rack 

posiada numer katalogowy P9K37A, a opis wymagań z załącznika nr 1 do siwz wskazuje dla 

serii HPE G2 Enterprise Series Rack jednoznacznie na ten model szafy.  

Z oferty S4E wynika, że forma ta oferuje wykonywanie autorskich szkoleń w formie voucherów 

szkoleniowych zapewnia certyfikaty i lunch, a płatność za voucher następuje przelewem.  

Z korespondencji elektronicznej z M.S. 

wynika, że Altman Akademia sprzedaje vouchery na 

szkolenia w wersji papierowej wystawianej bezimiennie na okaziciela z okresem ważności na 

1 rok.  

Z korespondencji z D.B. 

wynika, że Linux Polska wystawia vouchery jako produkty handlowe 

bez

imienne dla 1 osoby na konkretne szkolenie i nie podpisuje żadnej umowy. 

Izba zważyła, co następuje: 

Izba  stwierdziła,  że  zgłoszone  przystąpienie  spełnia  wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2 

ustawy.  

Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których mowa w art. 189 

ust. 2 ustawy.  

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał,  iż  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może 

ponieść  szkodę  w  związku  z  potencjalnym  naruszeniem  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy, czym została wypełniona przesłanka materialnoprawna z art. 179 ust. 1 ustawy.  


Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  przez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  Decsoft  S.A.,  pomimo  że  jej  treść  nie  odpowiada  treści 

specyfikacji istotn

ych warunków zamówienia 

Zarzut zasługuje na uwzględnienie jedynie częściowo. Zgodnie z przepisem art. 890 ust. 1 pkt 

2 ustawy zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy jeżeli treść tej oferty nie odpowiada treści 

siwz, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. W ocenie Izby bezsporne jest, że w zakresie 

Szafy Rack Typu 

–2 w nazwie podanej przez Decsoft zawarta jest wartość liczbowa 800 mm, 

która jest identyczna jak wartość liczbowa podana w nazwie dla Szafy Rack Typu-1, natomiast 

obie szafy według siwz miały mieć inną szerokość tj. szafa typu – 1 - 800 mm, a szafa typu – 

–  600mm.  W  ocenie  Izby  zgromadzony  materiał  dowodowy  jednoznacznie  wykazał,  że 

podane  w  obu  nazwach  wartości  liczbowe  800mm  identyfikują szerokość  oferowanej  szafy 

(dowody  w  postaci  złożonych  w  postępowaniu  przed  zamawiającym  i  w  postępowaniu 

odwoławczym z dokumentacji technicznej). Jednocześnie w ocenie Izby ze zgromadzonego 

materiału  dowodowego  wynika,  że  zamawiający  narzucił  wykonawcom  wzór  formularza 

opisującego  oferowany  przedmiot  zamówienia  w  postaci  załącznika  nr  1  do  siwz,  który 

wykonawcy  mogli  wypełniać  treścią  własną  jedynie  w  miejscach  oznaczonych  przez 

zamawiającego  za  pomocą  wykropkowania.  Jednak  w  ocenie  Izby  nie  oznacza  to  wbrew 

stanowisku 

odwołującego,  że  tylko  te  samodzielnie  wypełnione  elementy  stanowią 

oświadczenie  woli  wykonawcy.  Przyjęcie  takiego  poglądu  byłoby  z  punktu  konstrukcji 

załącznika nr 1 do siwz dla zamawiającego szalenie niebezpieczne, gdyż powodowałoby, że 

nawet  podpisanie 

załącznika  nr  1  do  siwz  przez  wykonawcę,  nie  wiąże  wykonawcy  w  tych 

elementach  oferty,  których  treść  narzucił  zamawiający.  W  ocenie  Izby  przyjęcie  takiego 

poglądu  nie  jest  prawidłowe,  a  także  jest  nielogiczne.  Gdyby  zamawiający  nie  oczekiwał 

potwierdzenia 

własnoręcznym  podpisem  oferowania  wszystkich  elementów  wskazanych  w 

załączniku nr 1 do siwz, to potrzeba jego złożenia byłaby iluzoryczna, wystarczający byłby w 

tym zakresie formularz ofertowy, w którym wykonawcy także zawierali wskazanie producentów 

nazw 

handlowych i  modeli  poszczególnych urządzeń  czy  oprogramowania.  Uznając jednak 

racjonalność  zamawiającego,  w  ocenie  Izby  załącznik  nr  1  do  siwz  był  dokumentem 

składanym na potwierdzenie spełniania parametrów technicznych, o którym mowa w art. 25 

ust. 1 pk

t 2 ustawy. Wykonawca podpisując ten załącznik czynił go własnym oświadczeniem 

woli. W tej sytuacji zaistniałe zdarzenie należy ocenić przez pryzmat wszystkich podpisanych 

przez wykonawcę elementów tego załącznika. W konsekwencji należy dojść do wniosku, że 

skoro zgodnie z dokumentacją techniczna Quickspecs podana w nazwie szafy wielkość 600 

mm  czy  800  mm  to  oznaczenie  szerokości  szafy,  to  oświadczenie  wykonawcy  zawarte  w 

nazwie podanej w pkt. 3.2. pozostaje w wewnętrznej sprzeczności z oświadczeniem zawartym 

w  pkt.  RACK-

03  w  pkt.  3.2.  załącznika  nr  1  do  siwz.  Tym  samym  oferta  jest  wewnętrznie 


sprzeczna i zamawiający przed podjęciem decyzji o ewentualnym zastosowaniu art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy powinien był, ustalić rzeczywistą treść oferty w trybie art. 87 ust. 1 ustawy, co nie 

jest  kreowaniem  nowej  treści  siwz,  ale  prawidłowym  usunięciem  treści  wewnętrznie 

sprzecznej.  Skorzystanie  z  art.  87  ust.  1  ustawy  było  w  tym  przypadku  niezbędne,  gdyż 

samodzielnie zamawiający nie był w stanie zrekonstruować rzeczywistej woli wykonawcy, a 

dla zastosowania art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, konieczne jest wcześniejsze ustalenie czy omyłki 

polegającej na istnieniu w ofercie treści sprzecznej z treścią siwz nie da się usunąć w trybie 

art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy.  Przepis  art.  89 

ust.  1  pkt  2  ustawy  ma  bowiem  bezwzględne 

zastosowanie, ale jedynie w sytuacji, gdy rozbieżności pomiędzy treścią oferty, a treścią siwz 

mają charakter nieusuwalny w drodze ustawowych instrumentów opisanych w art. 87 ust. 2 

pkt. 3 ustawy. Natomiast zastosowanie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przed zbadaniem 

przesłanek zaistnienia art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy jest niedopuszczalne. Tym samym Izba nie 

uznała, że zarzut naruszenia przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy był zasadny w całości, a 

jedynie w tej 

części, która dotyczyła badania oferty pod kątem możliwości jej poprawy. Izba 

nie  zgodziła  się  ze  stanowiskiem  odwołującego,  że  przystępujący  nie  podał  modelu 

oferowanych szaf. W ocenie Izby rację ma przystępujący, że nazwa ta nie obejmuje numeru 

P9K..A,  wprost  wynika  to  z  dokumentacj

i  technicznej,  gdzie  podana  nazwa  określa  model 

danej  serii  w  serii  o  szerokości  600mm  4  modele  z  różną  głębokością  i  obciążeniem  w 

transporcie i w serii 

800 mm także 4 modele z tymi samymi różnicami. Podany numer P9K..A 

nie  j

est  niezbędny  dla  identyfikacji  konkretnego  modelu.  Model  ten  opisany  jest  przez 

producenta,  wysokość,  szerokość,  głębokość,  rodzaj  G2  Enterprise  i  informację  dotyczącą 

miejsca  skompletowania,  tym  samym  oznaczenie  numeryczno-alfabetyczne  nie  jest 

elementem 

niezbędnym  dodatkowo  konkretyzującym  model.  Potwierdza  to  także  oferta 

odwołującego, gdzie oznaczenie to odwołujący podaje w nawiasie poprzedzając oznaczeniem 

PN, co w ocenie Izby odpowiada skrótowi part numer. Izba zatem nie podzieliła stanowiska 

odwołującego, że przystępujący podał jedynie serię produktów. Zdaniem dotyczące serii na 

str.  7  pisma  procesowego  przystępującego  nie  dowodzi  przyznania  faktu  podania  serii,  ale 

należy  je  odczytywać  w  kontekście  w  jakim  zostało  złożone  tj.  podawania  danych 

identy

fikujących dodatkowe komponenty wyposażenia szaf.  

W  odniesieniu  do  zarzutu  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  w 

związku  z  niewyspecyfikowaniem  wyposażenia  Szaf  RACK  przez  identyfikację  ich 

komponentów, to w ocenie Izby nie można uznać tego zarzutu za zasadny z następujących 

względów: 

po pierwsze zamawiający nie zawarł wykropkowanych miejsc dla pozycji RACK-01do 07 dla 

typu 

–  1  i  poz.  RACK-01  do  09  dla  typu  –  2,  tym  samym  nie  było  w  siwz  jednoznacznego 

wymogu,  że  obowiązek  podania  producenta,  nazwy,  modelu  dotyczy  każdego  wymagania 

zamawiającego, 


Po drugie, w ocenie Izby, 

odwołujący nie przekonał Izby do tego, że dla pełnego oznaczenia 

nazwy  modelu  konieczne  jest 

podanie  numeru  P9K..A,  gdyż  model  ten  opisany  jest  przez 

producenta,  w

ysokość,  szerokość,  głębokość,  rodzaj  G2  Enterprise  i  informację  dotyczącą 

miejsca  skompletowania,  tym  samym  oznaczenie  numeryczno-alfabetyczne  nie  jest 

elementem niezbędnym dodatkowo konkretyzującym model. 

Po  trzecie  Decsoft  podpisując  załącznik  nr  1  do  siwz  złożył  oświadczenie  woli,  że  oferuje 

urządzenia z wymaganym wyposażeniem.  

Kolejne 

–  pojęcia  Pallet  Rack  i  Schock  Rack  w  ocenie  Izby  z  przedłożonego  przez 

odwołującego  tłumaczenia  nie  są  zdefiniowane  w  ten  sposób,  że  Pallet  Rack  nie  zawiera 

jakiegokolw

iek wyposażenia, a Schock Rack jest w pełni wyposażone. Tłumaczenie wskazuje 

jedynie na to kiedy następuje ukompletowanie szaf, czy przed transportem – Schock Rack czy 

w miejscu dostawy. Z tłumaczenia dotyczącego tego co zawiera RACK wynika, że żaden z 

mod

eli, ani Pallet Rack, ani Schock Rack nie zawierają w cenie paneli bocznych i muszą być 

one skupione, tym samym ro

zróżnienie pojęć Pallet Rack i Schock Rack nie służy informacji, 

czy wyposażenie jest w cenie czy też nie. Brak jest zatem dowodu na to, że Pallet Rack w 

zaoferowanej  przez  przystępującego  cenie  nie  obejmuje  komponentów,  w  tym  tych 

kupowanych osobno. Jedynie na marginesie należy zauważyć, że odwołujący oferujący inną 

serię tych urządzeń także zaoferował urządzenia mające w nazwie modelu oznaczenie Pallet 

Rack.  

Biorąc powyższe pod uwagę Izba nie dała wiary twierdzeniom odwołującego, że przystępujący 

nie zaoferował kompletnych szaf zgodnie z wymaganiami zamawiającego.  

W  odniesieniu  do  zarzutu  braku  zaoferowania  autoryzowanych  szkoleń  wobec  braku 

wskazania w tym zakresie w ofercie podwykonawcy, to w ocenie Izby również ten zarzut nie 

zasługuje  na  uwzględnienie.  Zamawiający  wyraźnie  w  pkt.  SZKOL  –  11  i  12  opisał,  że 

przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  voucherów  na  szkolenia.  Voucher  jest  to  dokument 

dowodzący  prawa  posiadacza  tego  dokumentu  do  żądania  oferowania  określonych  w 

voucherze świadczeń na swoją rzecz. Historycznie rzecz ujmując vouchery to czeki podróżne 

wystawiane  przez  dostawcę  najczęściej  usług  turystycznych  lub  hotelowych  uprawniające 

posiadacza  do  żądania  od  zagranicznego  przedsiębiorcy  turystycznego  czy  hotelowego 

spełnienia na rzecz posiadacza usług w określonym standardzie. Sam zatem voucher nie jest 

ani rzeczą, ani prawem majątkowym, ani usługą. Najlepiej to pojęcie określiła Izba Skarbowa 

w Bydgoszczy w sporządzonej przez siebie interpretacji indywidualnej. 

„Voucher  jest  jedynie  znakiem  legitymacyjnym  –  dowodem  uprawniającym  do  odbioru 

określonego świadczenia – wskazanego towaru lub korzystania z usługi. Voucher sam w sobie 

nie  za

spokaja żadnych potrzeb, nie stanowi więc on autonomicznego świadczenia. Dlatego 

też voucher nie mieści się w definicji towaru jak i w definicji usług w rozumieniu ww. ustawy, a 


jedynie  jest  dokumentem  uprawniającym  do  uzyskania  określonego  świadczenia.  W 

konsekwencji  zatem,  sama  czynność  wydania  vouchera  klientom  nie  powinna  być 

utożsamiana z odpłatnym świadczeniem usług, podlegającym VAT. 

(Interpretacja  indywidualna  Dyrektora  Izby  Skarbowej  w  Bydgoszczy  z  26  sierpnia  2014  r., 

sygn.  akt  ITPP1/443-623/14/DM,  LEX  nr  238219

)  sama  zatem  dostawa  vouchera,  którego 

wartość jest wliczona w cenę oferty w ocenie Izby nie oznacza świadczenia usługi szkoleniowej 

na rzecz zamawiającego, a tym samym w ocenie Izby nie jest to umowa o podwykonawstwo 

w  rozumieniu  art.  2  pkt 

9b  ustawy.  Nie  spełnia  także  wymogu  pisemności.  Tym  samym  w 

ocenie Izby nie było obowiązku wskazywania w ofercie podwykonawcy świadczącego usługę 

szkoleniową  w  przyszłości  na  rzecz  zamawiające  na  podstawie  nabytego  przez  niego 

vouchera. W ocenie Izby zgro

madzony materiał dowodowy potwierdza, że nabycie voucherów 

na usługi szkoleniowe jest możliwe i oferowane na rynku. Izba zatem nie znalazła podstaw do 

przyjęcia,  że  przystępujący  sporządził  ofertę  sprzecznie  z  treścią  siwz.  Zamawiający  nie 

wymagał  podania  firm  szkoleniowych  od  których  wykonawcy  nabędą  vouchery,  ani  też  nie 

wymagał  składania  innych  oświadczeń  poza  załącznikiem  nr  1  do  siwz  pozwalających  na 

konkretyzację świadczenia w zakresie usług szkoleniowych. Odwołujący nabywając voucher 

dla zamawiającego i podpisując załącznik nr 1 do siwz zobowiązał się do zagwarantowania, 

że zamawiający będzie miał na podstawie vouchera prawo do żądania w terminie wynikającym 

z  vouchera  usługi  szkoleniowej  przez  autoryzowany  podmiot  i  spełniającego  wymagania 

zamawiającego  co  do  miejsca  szkolenia,  sposobu  jego  prowadzenia,  materiałów 

edukacyjnych  czy  wyżywienia  uczestnika  szkolenia.  Dostawca  vouchera  ponosi  za  to 

odpowiedzialność przed zamawiającym w oparciu o art. 474 kc. W ocenie Izby zatem i w tym 

zakresie nie doszło do niezgodności oferty z treścią siwz.  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  przez  zaniechanie 

wykluczenia wykonawcy Decsoft 

S.A., pomimo, że wykonawca ten w wyniku lekkomyślności i 

niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć 

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 

Zarzut  nie  potwierdził  się.  Biorąc  pod  uwagę,  że  nie  potwierdził  się  zarzut  dotyczący 

niezgodności  treści  oferty  przystępującego  Decsoft  z  treścią  siwz  w  zakresie  niewykazania 

podwykonawstwa w zakresie szkoleń, Izba nie dopatrzyła się przedstawienia przez  Decsoft 

informacji wprowadzających w błąd zamawiającego. W konsekwencji Izba nie dopatrzyła się 

naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy przez jego niezastosowanie.  


Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 26 ust. 3 ustawy przez zaniechanie wezwania do 

uzupełnienia dokumentów przedmiotowych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Zarzut  ten  nie  potwierdził  się.  W  ocenie  Izby  przystępujący  złożył  wymagane  przez 

zamawiającego  dokumenty  przedmiotowe,  choć  jak  wskazano  wyżej  nie  ustrzegł  się  w 

załączniku nr 1 do siwz wewnętrznej sprzeczności. Jednakże nie jest to podstawa do żądania 

uzupełnienia dokumentu, a jedynie do wezwania do wyjaśnień i ewentualnie zastosowania art. 

87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Natomiast zarzut dotyczący rozbieżności pomiędzy treścią formularza 

ofertowego  i  formularza  JEDZ  w  zakresie  dotyczącym  podwykonawstwa  nie  był  ujęty  w 

odwołaniu wniesionym do Izby w dniu 14 stycznia 2019r., został skonkretyzowany w sferze 

faktycznej  dopiero  na  rozprawie,  co  jako  zarzut  spóźniony  nie  pozwala  Izbie  na  jego 

rozpoznanie.  Samo  przytoczenie  podstawy  prawnej  nie  upoważnia  odwołującego  do 

subsumpcji pod tę normę prawną wszelkich stanów faktycznych, które mogły ale nie zostały 

opisane w zarzutach odwołania. Przyjęcie tezy przeciwnej prowadziłoby do obejścia art. 192 

ust. 7 ustawy.  

Mając na uwadze powyższe Izba rozstrzygnęła jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 1, 2 

i 3 pkt. 1 ustawy.  

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  ustawy  Pzp, 

w  wyroku  oraz  w  postanowieniu  kończącym 

postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei 

w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego 

stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.  

W niniejszej sprawie 

odpowiedzialność za wynik postępowania odwoławczego ponosił 

przystępujący.  Kosztami  postępowania  obciążono  zatem  przystępującego.  Na  koszty 

postępowania  odwoławczego  składał  się  wpis  uiszczony  przez  odwołującego  w  wysokości 

15.000 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika odwołującego i zamawiającego w wysokości po 

3.600 zł, ustalone na podstawie rachunków złożonych do akt sprawy. 


Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do 

wyniku postępowania - na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy 

§ 5 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………….… 


wiper-pixel