KIO 531/19 POSTANOWIENIE dnia 8 kwietnia 2019 r.

Data: 24 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 531/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow  

Protokolant:   

Piotr Cegłowski  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  8  kwietnia  2019  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  26 

marca  2019  r. 

przez  wykonawcę  Skamex  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

Spółka  Komandytowa  z  siedzibą  w  Łodzi,  ul.  Częstochowska  38/52,  93-121  Łódź  

postępowaniu 

prowadzonym 

przez 

zamawiającego 

Instytut 

Hematologii  

i Transfuzjologii, ul. Indiry Ghandii 14, 02-776 Warszawa  

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Skamex  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka 

Komandytowa  z  siedzibą  w  Łodzi,  ul.  Częstochowska  38/52,  93-121  Łódź  kwoty 

0  zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy), 

sta

nowiącej 90% uiszczonego wpisu.   

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.) na  niniejsze  postanowienie 

– w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:   ……………  


Sygn. akt: KIO 531/19 

U z a s a d n i e n i e 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  

z 18.02.2019 r. pod nrem 514492-N-2019.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.),  zwanej  dalej  w  skrócie 

»Pzp« lub ustawą bez bliższego określenia.  

Izba  ustaliła,  że  26  marca  2019  r.  wykonawca  Skamex  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  Spółka  Komandytowa  z  siedzibą  w  Łodzi,  ul.  Częstochowska  38/52, 

121 Łódź złożył odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w try-

bie  przetargu  nieograniczonego,  pod  nazwą  »Dostawa  materiałów  medycznych  Część  16 

(znak sprawy IHlT/P/7/2019)

«.  

Odwołanie  w  imieniu  odwołującego  zostało  wniesione  przez  pełnomocnika,  którym  jest 

M.  N. 

Do  odwołania  odwołujący  załączył  pełnomocnictwo  oraz  informacje  odpowiadające 

odpisowi  aktualnemu  z  Rejestru  Przedsiębiorców,  z  których  to  dokumentów  wynika 

przedmiotowe pełnomocnictwo.  

Odwołujący, reprezentowany przez prezesa zarządu, którym jest J. K., wycofał odwołanie 

przed  otwarciem  rozprawy  5  kwietnia  2019 

r.  Wobec  ustalenia,  że  odwołujący  wycofał 

skutecznie  odwołanie,  Izba  stwierdziła,  że  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie 

postępowania,  zgodnie  z  unormowaniem  art.  197  ust.  8  zdanie  drugie  Pzp,  wobec  czego 

odwołującemu zwraca się 90% wpisu uiszczonego przez odwołującego na rachunek Urzędu 

Zamówień  Publicznych,  czyli  wycofującemu  odwołanie  zwraca  się  kwotę  6 750  zł  00  gr 

(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy).  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  

w zw. z art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).    

Przewodniczący:   ……………  


wiper-pixel