KIO 530/19 WYROK dnia 10 kwietnia 2019 r.

Data: 24 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 530/19 

WYROK 

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ernest Klauziński 

Protokolant:            

Marta Słoma 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2019 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  marca  2019  r.  przez  wykonawcę  A.  K. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Akademia  Bezpieczeństwa  Ruchu 

Drogowego  Rzeczoznawcy  Ogólnopolskie  Centrum  Pomocy  Po  Wypadkach  i  Kolizjach 

WINDICAR  A.  K. 

z  siedzibą  w  Szczecinie,  w postępowaniu  prowadzonym  przez 

Z

amawiającego:  Gmina  Miasto  Szczecin  -  Zarząd  Dróg  i  Transportu  Miejskiego  w 

Szczecinie,  przy  udziale  wykonawcy 

Inżyniera  Lądowa  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością

z siedzibą  w Szczecinie zgłaszającego przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego:  A.  K.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod firmą Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Rzeczoznawcy 
Ogólnopolskie  Centrum  Pomocy  Po  Wypadkach  i  Kolizjach  WINDICAR  A.  K.  z 
siedzibą w Szczecinie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000,00  zł 
(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  00/100  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 
tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od Odwołującego A. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 
Akademia  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego  Rzeczoznawcy  Ogólnopolskie 

Centrum  Pomocy  Po  Wypadkach  i  Kolizjach  WINDICAR  A.  K. 

z  siedzibą  w 


Szczecinie  na  rzecz 

Zamawiającego:  Gminy  Miasto  Szczecin  -  Zarząd  Dróg  i 

Transportu Miejskiego w Szczecinie 

kwotę 4 187,70 zł (słownie: cztery tysiące sto 

osiem

dziesiąt  siedem  złotych  i  70/100  groszy)  stanowiącą  udokumentowane 

koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia 
pełnomocnika  oraz  podróży  pełnomocnika  w  związku  ze  stawiennictwem  na 
rozprawę. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie 7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
do Sądu Okręgowego w Szczecinie. 

…………………………..…………… 


Sygn. akt KIO 530/19 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina  Miasto  Szczecin  - 

Zarząd  Dróg  i  Transportu  Miejskiego  w  Szczecinie  (dalej 

Zamawiający)  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  pn. 

„Wykonanie  i  utrzymanie  czasowych  organizacji  ruchu  

w  zakresie  oznakowania  pionowego  i  poziomego  na  ulicach  miasta  Szczecin  w  2019  roku

” 

(znak  postępowania:  DZP/O1/PN/2019)  zwane  dalej  Postępowaniem.  Ogłoszenie  

o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 stycznia 

2019  r.  pod  numerem  508870-N-2019. 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot 

określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W dniu  14 marca 2019 r.  wykonawca A. K. 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Akademia  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego  Rzeczoznawcy  Ogólnopolskie  Centrum 

Pomocy  Po  Wypadkach  i  Kolizjach  WINDICAR  A.  K. 

z  siedzibą  w  Szczecinie  (dalej 

Odwołujący),  wniósł  odwołanie,  w  którym  zaskarżył  niezgodne  z  przepisami  czynności  i 

zaniechania 

Zamawiającego zarzucając mu naruszenie: 

1.  art.  7  ust.  3  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  Pzp,  p

rzez  wybór  przez  Zamawiającego  oferty 

wykonawcy 

Inżyniera  Lądowa  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Szczecinie  (dalej 

Przystępujący)  i  zaniechanie  wyboru  jako  oferty  najkorzystniejszej  –  oferty 

Odwołującego,  

2.  art. 7 ust. 1 Pzp przez naruszenie zasady pr

zeprowadzenia postępowania w sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców,  

3.  art.  90  ust.  1  i  2  Pzp  przez  jego  niezastosowanie  mimo  zaistnienia  ku  temu 

przesłanek i nieodrzucenie oferty Przystępującego w sytuacji, gdy Przystępujący nie 

uniósł  ciężaru  dowodu  wynikającego  z  tych  przepisów  i  nie  wykazał,  że  jego  oferta 

nie zawiera

ła ceny rażąco niskiej, 

4.  art. 90 ust. 3 Pzp 

przez jego niezastosowanie i nieodrzucenie przez Zamawiającego 

oferty 

Przystępującego,  który  nie  udzielił  rzetelnych,  wyczerpujących  i  polegających 

na prawdzie wyjaśnień w zakresie art. 90 ust. 1 Pzp, zaś dokonana ocena wyjaśnień 

wraz  ze  złożonymi  dowodami  (oświadczeniami)  wyłącznie  potwierdzała,  że  oferta 

zawiera

ła rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

uchylenia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty Przystępującego,  

dokonania  ponownej  czynności  badania  i  oceny  wszystkich  ofert  złożonych  


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  

powtórzenia czynności wyboru oferty,  

dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej przy odrzuceniu oferty 

Przystępującego i wykluczeniu Przystępującego z postępowania. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.: 

Przedmiotem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) zawartym 

w  SIWZ

,  ma  być  wykonanie  i  utrzymanie  czasowych  organizacji  ruchu  w  zakresie 

oznakowania  pionowego  i  poziomego  na  ulicach  miasta  Szczecin  w  2019  roku,  

w  s

zczególności:  wprowadzanie  i  utrzymanie  czasowych  organizacji  ruchu  w  zakresie 

oznakowania pionowego oraz poziomego w granicach administracyjnych miasta Szczecina. 

Powyższe  prace  wykonywane  mają  być  zarówno  z  materiału  Wykonawcy  jak  również  

z  materiału  Zamawiającego  (magazynowanego)  i  polegają  głównie  na  (1)  montażu,  

(2)  utrzymaniu  i  (3)  demontażu  znaków  na  podstawach  drogowych,  urządzeń 

bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  odblaskowych  taśm  prefabrykowanych  czy  obsłudze 

malowarek,  sprężarek,  samochodów  skrzyniowych,  agregatów,  itp.  sprzętu  niezbędnego  

do  wprowadzania  i  utrzymania  oznakowania  czasowego. W  SIWZ dla  zadania  na rok  2019 

(podobnie jak w roku 2017, gdy w wykonawc

ą zadania był Przystępujący, jak i w roku 2018, 

gdy  wykonawcą  był  Odwołujący)  Zamawiający  przyjął  kosztorysowo-ryczałtowy  sposób 

rozliczeń  z  wykonawcą,  to  jest  załączył  do  SIWZ  jako  wzór  na  potrzebę  obliczenia  ceny 

oferty  przedmiar  robót  -  załącznik  1a  w  formie  arkusza  kalkulacyjnego.  Wykonawcy  mieli 

wypełnić  go  tak,  by  wskazywał  ceny  jednostkowe  dla  poszczególnych  elementów  zadania. 

Kosztorys  nie  m

iał  rubryk  dotyczących  kosztów  pośrednich  (ubezpieczenia,  utrzymanie 

biura, placów składowych, wynagrodzenia, leasing, zakup materiałów, sprzętu, amortyzacja 

pojazdów,  naprawy  pojazdów  etc.),  w  związku  z  powyższym  kalkulacja  poszczególnych 

elementów  kosztorysu uwzględniać musiała wszystkie koszty  dla wskazanej  pozycji,  w  tym 

pośrednie,  również  wykraczające  poza  czasowy  charakter  wykonania  zadania.  Wykonanie 

umowy polega

ć ma na tym, że w toku roku kalendarzowego Zamawiający będzie zwracał się 

do  wyłonionego  wykonawcy  o  zorganizowanie  czasowej  organizacji  ruchu  na  potrzeby  - 

głównie  -  cyklicznych  wydarzeń  odbywających  się  w  granicach  administracyjnych  miasta 

Szczecina.  Co  do  zasady  rocznie  odbywają  się  trzy  „duże”  wydarzenia,  to jest:  Dni  Morza, 

Międzynarodowe  Pokazy  Pirotechniczne  Pyromagic  oraz  organizowana  jest  tymczasowa 

organizacja  ruchu  w  okresie  Dnia  Wszystkich  Świętych  i  Dnia  Zadusznego.  Poza  tym 

miejsce  ma  4-

6  średniej  wielkości  wydarzeń  stałych  (Sylwester,  majówka,  jarmarki 

świąteczne,  turniej  tenisa  PeKaO  Open,  obchody  Święta  Niepodległości,  Jarmark 


Jakubowy),  czy  też  wydarzenia  niniejsze  np.  Spotkania  Organizacji  Pozarządowych  

Pod  Platanami.  Ostateczne  rozliczenie  każdego  z  wymienionych  wydarzeń  nastąpić  ma  

w  wykonaniu  umowy, 

będącej  osią  również  niniejszego  postępowania,  w  taki  sposób,  

że  wykonawca  w  kosztorysie  powykonawczym  wskaże,  ile  elementów  oznakowania 

czasowego  np.  znaków  drogowych,  słupów,  barier  i  z  jakiego  źródła  (z  dwóch 

dopuszczalnych 

—  z  materiałów  Zamawiającego  i  własnych)  zamontował,  ile  metrów 

kwadratowych  oznakowania  poziomego  z  jakiego  materiału  zużył,  a  następnie  -  ile  czasu 

(dób)  daną  jednostkę  utrzymywał,  wreszcie  -  ile  elementów  zdemontował.  W  tabeli 

dołączanej  do  SIWZ  (obmiar  robót)  znajdował  się  szacunkowy  obmiar  poszczególnych 

elementów  i  na  tej  podstawie  zapewne  została  szacowana  przez  Zamawiającego  wartość 

zamówienia.  W  żadnych  z  poprzednich  lat  Zamawiający  nie  wydał  na  wykonanie  umowy 

dokładnej  kwoty  wskazanej  jako  cena  ofertowa  zwycięskiego  oferenta,  bowiem  z  uwagi  

na  dynamikę  wykonania  zamówienia  (np.  w  2018  bardziej  skomplikowane  i  o  szerszym 

zakresie  okazało  się  organizowanie  Święta  Niepodległości,  czy  też  powstała  potrzeba 

dodatkowej,  skomplikowanej  organiza

cji  ruchu  w  związku  z  odsłonięciem  w  obecności 

najwyższych  urzędników  państwowych  pomnika  Lecha  Kaczyńskiego)  ilość  wydarzeń  była 

zmienna,  zaś  w  każdym  wydarzeniu  niezbędna  jest  pewna  ilość  np.  znaków  drogowych 

pochodzących  z  dwóch  dopuszczalnych  źródeł,  zatem  wybór  „kompletu”  pozycji  z  obmiaru 

zależy  od  wielkości  wydarzenia  i  potrzeb  Zamawiającego  oraz  obowiązujących  przepisów 

prawa.  Kalkulacja  poszczególnych  pozycji  kosztorysu  załączanego  do  oferty  sprowadzała  

się zatem, przy znajomości specyfiki wykonywanego zadania publicznego, do oszacowania 

wszelkich  kosztów  w  taki  sposób,  by  ekonomicznie  opłacalne  było  organizowanie 

poszczególnych  wydarzeń  przy  uwzględnieniu  rzeczywistych  kosztów  poszczególnych 

elementów zadania. Odwołujący wskazał, że sporządził symulację wartości poszczególnych 

wydarzeń w ujęciu:  

wydarzenie duże (Dni Morza),  

średnie (Jarmark Jakubowy), 

małe (Pod Platanami),  

na  podstawie  rzeczywistych  kosztorysów  powykonawczych  przekazanych  Zamawiającemu 

przez  Odwołującemu  do  rozliczenia  analogicznych  zadań  w  roku  2018  z  tym,  że  pozycje 

cenowe  zostały  wskazane  w  dwóch  wariantach  -  wg  cen  Odwołującego  i  Przystępującego 

(ceny  jak  w  2019  roku z  obu ofert). W uwagi  na  stały  i  znany  zasięg  wszystkich wydarzeń 

potrzebne 

do  realizacji  zadań  będą  podobne,  jeśli  nie  takie  same:  zasoby,  materiały,  ilości 

godzin,  przejazdów  etc.  i  dopiero  zestawienie  konkretnych  wydarzeń  przy  skalkulowaniu 

kosztów każdego z nich oddzielnie pozwoliło na wskazanie, czy oferowana w przetargu cena 

była ceną rynkową, czy też rażąco niską.  


toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wpłynęły  do  Zamawiającego  dwie  oferty.  

Po  otwarciu  ofert  i  ich  analizie,  w  związku  ze  ziszczeniem  się  -  odnośnie  obu  ofert  - 

przesłanki z art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp - oferowane ceny były niższe o 30 lub więcej procent  

od  szacunkowej  wartości  zamówienia  -  Zamawiający  zwrócił  się  pismem  z  dnia  28  lutego 

2019  roku  do 

wykonawców  z  żądaniem  udzielenia  wyjaśnień.  Wyjaśnienia  Odwołującego 

bazowały  wyłącznie  na  czynnikach  znanych  i  mogących  stanowić  podstawę  obliczeń  ceny 

430  zł)  ofertowej  na  etapie  składania  ofert.  Z  uwagi  na  to,  że  Odwołujący  wykonuje 

analogiczne jak przedmiot zamówienia roboty na dużą skalę (w zakresie obsługi organizacji 

ruchu  w  trakcie  robót  budowlanych  na  terenie  województwa  zachodniopomorskiego), 

posiada  duże  zapasy  magazynowe  (w  tym  związane  z  obsługą  Zamawiającego  w  latach 

ubiegłych),  zatem  nie  musiał,  celem  wykonania  zamówienia,  nabywać  nowych  materiałów,  

a  jedynie  konserwować  i  na  bieżąco  wymieniać  te  znajdujące  się  w  jego  zasobach. 

Wykonywanie  usług  dla Gminy  Miasta  Szczecin  nie  stanowiłoby  procentowo  dominującego 

zakresu  ogółu  usług  świadczonych  przez  Odwołującego,  obniżeniu  wobec  tego,  zgodnie  

z efektem skali, doznałyby pośrednie koszty osobowe (obsługa biurowa, kadrowo-księgowa), 

koszty  składowania  i  magazynowania,  gdyż  jako  koszty  pośrednie  rozkładają  się  na  wiele 

czynności związanych z działalnością Odwołującego. Wobec specyfiki zadania publicznego 

nie  było  również  potrzeby  wkalkulowania  w  koszty  wykonania  zamówienia  pełnych  etatów 

pracowników,  gdyż  usługi  mają  charakter  mniej  regularny  i  nie  wymagają  zatrudnienia 

pełnoetatowego.  Odwołujący  podkreślił,  że  w  jego  ocenie  oferta  złożona  przez  niego 

znajd

owała  się  w  zdroworozsądkowym  przedziale  pomiędzy  wydatkami,  a  zyskiem  

z wyk

onania zamówienia, ale jednocześnie - nie istniały takie w niej elementy, które mogłyby 

zostać obniżone jeszcze bardziej w oparciu o analizę cen usług, materiałów czy robocizny. 

Zatem 

podanie ceny niższej niż oferowana przez Odwołującego w niniejszym postępowaniu 

nie  byłaby  już  ceną  rynkową  i  nie  gwarantowałaby  zysku  uzasadnionego  ogromnym, 

skoncentrowanym  na  kilkanaście  dni  w  roku,  nakładem  pracy.  Cena  oferty  Odwołującego 

była  nieznacznie  niższa  niż  rok  wcześniej  (o  ok.  27  000  zł),  co  wynikało  z  tego,  że  mimo 

wzrostu cen i kosztów pracy - Odwołujący zmienił organizację przedsiębiorstwa w wymiarze 

faktycznym  i  prawno-

podatkowym,  co  zwiększyło  jego  konkurencyjność  przy  zachowaniu,  

a wręcz zwiększeniu jakości usług. 

Przystępujący natomiast w żadnym zakresie nie udowodnił, ani nawet nie uprawdopodobnił 

tego,  że  skalkulowana  przez  niego  cena  była  ceną  rynkową  i  z  uwagi  na  lakoniczność 

wyjaśnień  winne  one  być  uznane  za  złożone  wyłącznie  celem  złożenia  jakiejkolwiek 

odpowiedzi  na  wezwanie  do 

wyjaśnień  tak,  by  nie  zostało  zatrzymane  wadium  -  a  nie  

w  rzeczywiście  przyświecającym  ustawodawcy  celu  wprowadzenia  instytucji  wyjaśnień  

z  art.  90  Pzp. 

Wyjaśnienia  Przystępującego  świadczyły  o  kalkulowaniu  oferty  na  etapie  


jej  składania  bez  odniesienia  do  rzeczywistych  kosztów  wykonania  zadania.  Już  w  drugim 

akapicie  wyjaśnień  Przystępujący  wdał  się  w  swoistą  polemikę  z  Zamawiającym  odnośnie 

poszczególnych  pozycji  kosztorysowych  i  faktu  ich  usunięcia  lub  nieusunięcia  w  toku 

modyfikacji  SIWZ 

i  jej  załączników  przez  Zamawiającego.  Żaden  z  czynników  wskazanych  

w  wyjaśnieniach  nie  został  wyjaśniony,  zaś  zestawienie  tabelaryczne  załączone  do  pisma 

Przystępującego  stanowiło  wyłącznie  wykonany  w  sposób  wybiórczy  zestaw  porównawczy 

poszczególnych pozycji cenowych Odwołującego i Przystępującego.  

Mimo  nieudzielenia  odpowiedzi  na  pytania  Zamawiającego  oferta  Przystępującego  

nie została odrzucona, a wykonawca ten nie został wykluczony z postępowania.  

Z

arówno  Odwołujący,  jak  i  Przystępujący  w  następujących  po  sobie  latach,  zapewniali 

c

zasową organizację ruchu dla wszystkich wydarzeń wskazanych: 

I.  Dni Morza  

Dni Morza są wydarzeniem trwającym co do zasady pięć dób, dodatkowo konieczne są trzy 

doby je poprzedzające na zwiezienie sprzętu i ułożenie go celem przygotowania wydarzenia. 

Biorąc  pod  uwagę  kosztorys  powykonawczy  zabezpieczenia  organizacyjnego  Dni  Morza 

2018  (kopia  kosztorysu  powykonawczego,  na  podstawie  którego  Zamawiający  wypłacił 

Odwołującemu wynagrodzenie):  

Odwołujący zaoferował wykonanie organizacji czasowej ruchu na Dni Morza za cenę 

256 373,00 zł,  

Przystępujący za cenę 105 929,82 zł.  

Przyjmując  stawki  za  roboczogodzinę  wskazane  przez  Przystępującego  (25  zł/h)  przyjąć 

można szacunkowo, że:  

a)  przy  utrzymaniu:  - 

pracownik  otrzyma  wynagrodzenie  w  wysokości  25  zł  brutto  

za godzinę pracy w dzień (praca w porze nocnej i niedziele w realiach kodeksu pracy 

wynagradzana  jest  dodatkowo),  - 

niezbędna  będzie  jedna,  trzyosobowa  brygada 

pracująca trzy razy po ok. dwie godziny – będzie miało miejsce około 15 wyjazdów,  

z  czego  5  w  p

orze  nocnej,  10  w  dzień,  co  daje  koszty  osobowe  przy  utrzymaniu 

organizacji  - 

2  500  zł  brutto,  -  koszt  piętnastu  wyjazdów  w  obie  strony  biorąc  

pod uwagę rzeczywiste koszty eksploatacji obciążonych sprzętem pojazdów wyniesie 

4000  zł,  zatem  same  koszty  związane  z  poruszaniem  się  pracowników  

i ich wynagrodzeniem wyniesie 6 100 - 

6 500 zł, 

b) 

przy montażu i demontażu: - koszt dowozu oznakowania na miejsce z kilku punktów - 

co  zajmie 

4  dni  trzem  brygadom  składającym  się  z  3  osób  każda,  sam  koszt 

roboczogodzi

n,  bez  uwzględnienia  kosztów  pojazdów  -  wyniesie  ok.  7  200  zł,  

montaż  trzech  rodzajów  taśm  wyniesie  dla  poszczególnych  taśm  wyniesie:  taśma 

unieważnienia  znaków  -  ok.  500  zł,  taśma  odblaskowa  z  prefabrykatu  ok.  6500  zł, 


taśma czerwono-biała personalizowana ok. 1500 zł, - najem samochodu ciężarowego 

z  HDS  oraz  ciągnika  siodłowego  z  naczepą  ok.  9  000  zł,  -  woda  do  wypełnienia 

urządzeń  (dociążenie)  -  4  cysterny  razem  ok.  5  000  zł,  -  koszty  osobowe  

przy  montażu  ok,  7  200  zł,  -  koszty  dojazdów  -  kolejnych  ok.  4  000  zł  Przy  czym 

szacowane  są  wyżej  wybrane  elementy  bez:  kosztów  zakupu/konserwacji 

posiadanych  znaków  drogowych,  barier,  stojaków,  a  także  kosztów  przywiezienia 

znaków z magazynu Zamawiającego, skręcenia znaków (średnio - 4 osoby skręcają 

znaki  w  cza

sie  3  dni  roboczych).  Wskazać  przy  tym  należy,  że  podane  kwoty  

są  kwotami  brutto,  odjęciu  podlega  podatek  VAT  w  wysokości  23%  oraz  podatek 

dochodowy - 19%.  

W

ynagrodzenie  uzyskiwane  za  organizację  wszystkich  trzech  dużych  wydarzeń  jest 

porównywalne,  z  przewagą  wykonania  organizacji  czasowej  ruchu  z  Okazji  Wszystkich 

Świętych  z  uwagi  na  ilość  lokalizacji  i  ich  rozłożenie  w  przestrzeni  miejskiej.  Wyłoniony 

wykonawca  zarobi  zatem  na  trzech  rozłożonych  nierównomiernie  w  czasie  wydarzeniach 

około 75 000 zł minus koszty pośrednie stałe.  

II.  Jarmark Jakubowy  

Jarmark  Jakubowy  również  jest  wydarzeniem  trwającym  co  do  zasady  pięć  dób,  jednakże 

wymaga  mniejszego  zaangażowania  na  etapie  przygotowania  i  mniejszej  ilości  osób  

do  obsługi.  Biorąc  pod  uwagę  kosztorys  powykonawczy  zabezpieczenia  organizacyjnego 

Jarmarku  2018  (kopia  kosztorysu  powykonawczego,  na  podstawie  którego  Zamawiający 

wypłacił Odwołującemu wynagrodzenie):  

Odwołujący zaoferował wykonanie organizacji czasowej ruchu za cenę 38 326,30 zł, 

Przystępujący za cenę 18 973,63 zł.  

Różnica pomiędzy cenami przy tych samych obmiarach wynosi zatem 20 000 zł. Odwołujący 

oszacował,  że  zysk  Przystępującego  przy  uwzględnieniu,  że  jego  magazyn  znajduje  

się po drugiej stronie Szczecina, wyniesie około 1 200 zł netto minus koszty pośrednie stałe. 

Wykonanie zadania 

będzie zatem całkowicie nieopłacalne i nieekonomiczne. 

III.  Pod Platanami  

Pod  Platanami  są  jednodniowym  wydarzeniem  zlokalizowanym  w  jednym  miejscu,  

na błoniach pod Urzędem Miejskim. Kalkulując wg zasad j.w.:  

Odwołujący zaoferował wykonanie organizacji czasowej ruchu za cenę 17 382,00 zł  

Przystępujący za cenę 19 644,86 zł.  

Różnica  pomiędzy  cenami  przy  tych  samych  obmiarach  wyłącznie  w  przypadku  tak 

niewielkiego  wydarzenia  jest  niewielka.  Nie  są  to  natomiast  wydarzenia  kluczowe  

o charakterze wyraźnie cenotwórczym  

W  roku  2017  jedynym 

wykonawcą  ubiegającym  się  o  udzielenie  zamówienia  był 


Przystępujący  -  złożył  ofertę  na  kwotę  zaledwie  351  618,61  zł,  by  następnie  wskazać  

na  wystąpienie  rzekomej  omyłki  rachunkowej  w  kalkulacji,  którą  to  argumentację 

Zamawiający,  odrzucił  i  wezwał  do  złożenia  analogicznych  jak  w  obecnym  postępowaniu 

wyjaśnień  na  podstawie  art.  90  Pzp. W  wyniku  uznania,  że Wykonawca  wymogom  ustawy 

nie  sprostał,  ofertę  odrzucono  jako  rażąco  niską  -  a  była  100  000  złotych  niższa  

niż  proponowana  obecnie. W  kolejnym  postępowaniu,  w  roku  2017,  Przystępujący  również 

będąc jedynym oferentem złożył ofertę na kwotę dwukrotnie wyższą - 694 143,04 zł i na taką 

kwotę została zawarta umowa z Zamawiającym. W 2018 roku w analogicznym postępowaniu 

ofertę  złożyło  dwóch  wykonawców  -  Odwołujący  na  kwotę  569  747,50  zł  oraz  wyłoniony 

wykonawca  na  699  680,10  zł.  Od  tamtej  pory  w  gospodarce  nie  nastąpiły  żadne  zmiany 

pozwalające na zmniejszenie ceny ofertowej tego samego wykonawcy, posiadającego takie 

samo zaplecze techniczne (innego w wyjaśnieniach nie wskazał ani nawet nie sygnalizował), 

przy  wzroście  wynagrodzenia  za  pracę  czy  wzrostu  płac  ogólnie,  wzroście  inflacji,  

by uzasadnionym było złożenie oferty niższej o 275 000 złotych niż rok i dwa lata wcześniej  

w tym samym postępowaniu, przy jednoczesnym zaniechaniu wyjaśnień, co na tak znaczące 

obniżenie ceny wpłynęło.  

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  tym  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treść  SIWZ,  złożone 

oferty,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska  Stron  złożone 

podczas rozprawy, Izba zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  odwołującemu,  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  
że  „Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 
uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 
danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia 
odwołania. 
Izba  stwierdziła  skuteczność  przystąpienia  wykonawcy  Inżyniera  Lądowa  Sp.  z  o.o.  
z siedzibą w Szczecinie do postępowania po stronie Zamawiającego. Przystąpienie nastąpiło 
z zachowaniem wymogów określonych w art. 185 ust. 2 Pzp, w tym z wykazaniem interesu  
w rozstrzygnięciu odwołania na korzyść strony, do której przystąpił wskazany wykonawca. 
Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  merytorycznie  rozpoznała  złożone  odwołanie,  uznając,  
że nie zasługuje ono na uwzględnienie. 

Zarzuty naruszenia:  


1.  art.  7  ust.  3  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  Pzp,  p

rzez  wybór  przez  Zamawiającego 

oferty 

Przystępującego i zaniechanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty 

Odwołującego,  

2.  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  narus

zenie  zasady  przeprowadzenia  postępowania  

w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz  równego 

traktowania wykonawców,  

3.  art.  90  ust.  1  i  2  Pzp  przez 

nieodrzucenie  oferty  Przystępującego  mimo 

zaistnienia ku temu przesłanek oraz w sytuacji, gdy nie wykazał on, że jego 

oferta nie zawierała ceny rażąco niskiej, 

4.  art.  90  ust.  3  Pzp  przez  jego  niezastosowanie  i  nieodrzucenie  oferty 

Przystępującego,  który  nie  udzielił  należytych  wyjaśnień  w  zakresie  

art.  90  ust.  1  Pzp, 

mimo, że ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami 

potwierdzała,  że  oferta  Przystępującego  zawierała  rażąco  niską  cenę  

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

nie potwierdziły się. 

Zgodnie  z  Wnioskiem 

o  przeprowadzenie  procedury  udzielenia  zamówienia  publicznego 

powyżej  30  000  euro  na  „Wykonanie  i  utrzymanie  czasowych  organizacji  ruchu  w  zakresie 

oznakowania pionowego i poziomego ulic miasta Szczecin w 2019 r.” z 11 grudnia 2018 r. 

Zamawiający  ustalił  wartość  szacunkową  dla  podstawowego  zakresu  przedmiotu 

zamówienia  na  kwotę  774  900,00  zł  brutto.  Szacowanie  wartości  zostało  dokonane  

5 listopada 2018 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. 

Zgodnie z opublikowaną 26 lutego 2019 r. Informacją z otwarcia ofert w postępowaniu oferty 

złożyli:  Odwołujący  (542  430,00  zł  brutto)  i  Przystępujący  (423  915,97  zł). W dniu otwarcia 

ofert  Zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierzał  przeznaczyć  na  realizację  przedmiotu 

zamówienia  -  750 000 zł  brutto. Wobec faktu,  że cena obu ofert  była niższa o co najmniej 

30%  od  wartości  szacunkowej  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  wezwał  

obu wykonawców do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp. 

Skierowane do Odwołującego w dniu 28 lutego 2019 r. wezwanie brzmiało: 

„W  związku  ze  złożoną  przez  Państwa  ofertą  za  cenę  umowną  brutto  na  kwotę:  

423  915,97  zł,  Zamawiający  powziął  wątpliwość  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu 

zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia oraz we wzorze umowy, a w szczególności co do zaoferowanej przez Państwa 

ceny. 

Zaoferowana  przez  Państwa  całkowita  cena  oferty  jest  niższa  o  30%  od  wartości 

zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług  ustalonej  przed 

wszczęciem postępowania. 


W związku z powyższym, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  — 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający zwraca 

się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny/kosztu,  

w  szczególności  w  zakresie:  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych 

rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia 

dostępnych  dla  Wykonawcy,  oryginalności  projektu  Wykonawcy,  kosztów  pracy,  których 

wartość  przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  

za  pracę  ustalonego  na  podstawie  art.  2  ust.  3  -  5  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz.847 oraz z 2018 r. poz.650).  

(W 

tym  zakresie  należy  pamiętać  iż  żądania  powinny  być  skonstruowane  pod  konkretne 

zamówienie.  Nie  należy  „na  ślepo”  wpisywać  wszystkich  elementów  wskazanych  powyżej, 

ale  wyłącznie  te  które  rzeczywiście  mogły  mieć  wpływ  na  cenę  oferty.  Zwracamy  uwagę,  

iż  katalog  powyższy  jest  otwarty,  i  poza  wskazanymi  powyżej  czynnikami  mogącymi  mieć 

wpływ na cenę, Zamawiający może żądać wyjaśnień w oparciu o inne czynniki) (…)”. 

W  odpowiedzi, 

4  marca  2019  r.,  Przystępujący  wskazał  m.  in.  „Odnosząc  się  do  sposobu 

kalkulacji cen jednostkowych przyjętych w naszej ofercie oparliśmy się o nakłady rzeczowe 

wykazane  w  „katalogach  nakładów  rzeczowych  —  KNR”  z  zastosowaniem  następujących 

wskaźników kalkulacji: 

1.  roboczogodzina 

— 25 PLN netto (zawierającej 5% zysku) — przy minimalnej stawce 

dla miasta Szczecin w IV kw. 2018 - w

edług SEKOCENBUD —   15.50 PLN, 

koszty ogólne 40 0/0, przy minimalnej wysokości tych kosztów ustalonych jak wyżej 

wynoszących 40%, 

zakup  materiałów  wg  cen  producentów  powiększonych  o  koszty  transportu  

do Szczecina. 

W związku z powyższym wskazuję, że mając na uwadze obniżenie wartości orientacyjnego 

obmiaru z 

kolumny nr 4 załącznika 1A składniki kosztów zostały skalkulowane przez naszą 

firmę w sposób prawidłowy i nie odbiegający w sposób rażący od cen rynkowych oraz od cen 

zaoferowanych przez naszą konkurencję. W szczególności wskazuję, że przyjęte do naszej 

ka

lkulacji  koszty  pracy  są  zdecydowanie  wyższe  niż  minimalne  wynagrodzenie  za  pracę 

ustalone  na  podstawie  art.  2  ust.  3-

5  ustawy  z  dnia 10  października 2002 r.  o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650). 

Na poparci

e tej tezy załączam tabelaryczne porównanie ofert wybranych cen jednostkowych 

według kompletów niezbędnego oznakowania pionowego, z którego wynika, że w większości 

przypadków  ceny  za  komplet  (np.  znak,  słupek,  podstawy  -  koszty  montażu  i  demontażu) 

zaofero

wane przez  naszą firmę  są  od  cen  zaproponowanych przez  konkurencję. Wskazuję 


również, że rozwiązania techniczne, oraz założenia projektu w złożonej ofercie nie odbiegają 

w żaden sposób od ogólnie przyjętych sposobów realizacji przedmiotu zamówienia (…)”. 

D

o wyjaśnień Przystępujący załączył analizę porównawczą cen jednostkowych z kosztorysu 

ofertowego  z  własnej  oferty  oraz  z  oferty  Odwołującego.  W  oparciu  o  tą  analizę 

Przystępujący wykazał, że ceny jednostkowe jego oferty były zbliżone do analogicznych cen 

j

ednostkowych  w  ofercie  Odwołującego.  Istotna  różnica  wystąpiła  w  zakresie  kosztów 

utrzymania  elementów  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego.  W  zakresie  tym  Przystępujący 

wyjaśnił:  „Analiza  konkurencyjnej  oferty  wskazuje  natomiast  całkowicie  nieuzasadnione, 

drast

yczne zawyżenie kosztów jednostkowych utrzymania elementów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego.  Łączna  kwota  za  jedną  dobę  utrzymania  elementów  bezpieczeństwa  ruchu 

drogowego  zaproponowana  przez  konkurencję  wynosi  124  842,00  PLN  brutto,  co  przy 

założeniu jak wyżej daje łączną kwotę kosztów utrzymania elementów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego  w    wysokości  374  526,00  PLN  brutto,  całkowicie  nieuzasadnioną  zakresem 

przedmiotu zamówienia”. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Izba  uznała,  że  Zamawiający  słusznie  uznał  wyjaśnienia 

Przystępującego  za  adekwatne  do  treści  i  zakresu  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  

z  28  lutego  2019  r. 

Wezwanie  miało  charakter  ogólnikowy,  Zamawiający  w  praktyce 

przytoczył dyspozycję przepisu art. 90 ust. 1 Pzp, więc zwrócił się o podanie podstawowych 

informacji  na  temat  sposobu  kalkulacji  ceny  oferty 

Przystępującego.  Odpowiedź 

Przystępującego  w  pełni  korespondowała  z  wezwaniem  do  złożenia  wyjaśnień,  zatem  

w ocenie Izby brak było podstaw do uznania, że Przystępujący nie wypełnił ciążącego na nim 

zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp 

obowiązku wykazania, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny. 

Art.  90  ust.  3  Pzp  stanowi,  że  zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił 

wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  

że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Izba 

uznała,  że  w  przedmiotowej  sprawie  przesłanki  do  odrzucenia  oferty  wskazane  

w  przytoczonym  przepisie  nie  zostały  wypełnione  w  stosunku  do  oferty  Przystępującego. 

Tym samym nie potwierdził się żaden z zarzutów odwołania. 

Wobec powyższego Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 


wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972, dalej: Rozporządzenie). 

Izba  nie  zasądziła  kosztów  postępowania  odwoławczego  w  pełnej,  wnioskowanej  

przez  Zamawiającego  kwocie,  ze  względu  na  fakt,  że  nie  wszystkie  koszty  zostały  

przez 

Zamawiającego  udokumentowane  w  sposób  zgodny  z  §  3  pkt  2  rozporządzenia. 

Zgodnie  ze  wskazanym  przepisem  d

o  kosztów  postępowania  odwoławczego,  zalicza  

się  uzasadnione  koszty  stron  postępowania  odwoławczego,  (…)  w  wysokości  określonej  

na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy, obejmujące w szczególności: 

a)  koszt

y  związane  z  dojazdem  na  wyznaczoną  rozprawę  lub  rozprawy  (posiedzenie  

lub posiedzenia) Izby, 

b) 

wynagrodzenie pełnomocników, jednak nie wyższe niż kwota 3600 zł. 

Do  zamknięcia  rozprawy  Zamawiający  przedłożył  rachunki  na  łączną  kwotę  4 187,70  zł. 

Pozostałe  koszty  wskazane  przez  Zamawiającego  w  zestawieniu  kosztów,  w  wysokości 

188,60 zł nie zostały udokumentowane w sposób zgodny z § 3 pkt 2 rozporządzenia. 

…………………………..…………… 


wiper-pixel