KIO 529/19 POSTANOWIENIE dnia 3 kwietnia 2019 r.

Data: 24 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 529/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

Członkowie:   

Anna Chudzik 

Danuta Dziubińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  3 kwietnia  2019 r.  w Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  26  marca  2019  r.  przez  wykonawcę  Saferoad  Grawil  

sp. z o.o. we Włocławku 

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Generalną  Dyrekcję  Dróg 

Krajowych w Warszawie 

Oddział w Łodzi 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

znieść  wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać  Urzędowi  Zamówień 

Publicznych zwrot z rachunku bankowego U

rzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000,00 zł 

(słownie:  piętnastu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  wykonawcy  Saferoad  Grawil  

sp. z o.o. we Włocławku, stanowiącej wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:      ………….………… 

Członkowie:   

…………………….. 

…………………… 


Sygn. akt: KIO 529/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych w Warszawie Oddział w Łodzi – 

prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z zm.), zwanej 

dalej  „ustawą  Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  „całoroczne,  kompleksowe  utrzymanie  dróg 

krajowych  administrowanych  przez  rejony  GDDKiA  Oddział  w  Łodzi  z  podziałem  na  3 

części”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 7 lutego 2019 r., nr 2019/S 027-060420. 

Wobec: 

zaniechania 

czynności  udzielenia  odpowiedzi  na  pytania  wykonawców  zawierające 

wnioski 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

czynności zmiany (przez udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawców) dokumentacji 

przetargowej  -  TOMU  III 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  tj.  Opisu 

Przedmiotu  Zamówienia  (dalej  „OPZ”)  w  drodze  odpowiedzi  udzielonych  na  pytania 

wykonawców 

wykonawca 

Saferoad  Grawil  sp.  z  o.o.  we  Włocławku,  zwany  dalej  „odwołującym”,  wniósł  

26 marca 2019 

r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

art. 38 ust. 1 ustawy 

Pzp przez zaniechanie udzielenia wyjaśnień, pomimo że wniosek 

o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął  do 

zamawiającego przed upływem połowy wyznaczonego terminu składania ofert; 

art. 29 ust. 1 ustawy Pzp przez udzielenie odp

owiedzi na pytania w sposób skutkujący 

opisaniem  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny  i  niewyczerpujący,  za 

pomocą  niedokładnych  określeń,  bez  uwzględnienia  wszystkich  wymagań  i 

okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty; 

a w konsekwencji 

powyższego, 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  przeprowadzenie  p

ostępowania  w  sposób 

niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, 

proporcjonalności i przejrzystości. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:  

1)  udzielenia 

odpowiedzi  na  pytania  przywołane  w  piśmie  z  dnia  18  marca  2019  r.  pod 

numerami: 

- zestaw 1, pytanie 2; 

- zestaw 5, pytanie 4 i 5; 


- zestaw 9, pytanie 4, 10, 11, 15; 

- zestaw 11, pytanie 11; 

2)  dostosowania 

treści  OPZ  do  stanu  zgodnego  z  obowiązującymi  przepisami  przez 

udzielenie  odpowiedzi  na  pytania  przywołane  w  piśmie  z  dnia  18  marca  2019  r.  pod 

numerami: 

- zestaw 5, pytanie 14 i 15; 

- zestaw 9, pytanie 4; 

w sposób gwarantujący zgodność OPZ z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy Pzp; 

3)  ewen

tualnie, jeżeli termin wydania orzeczenia w sprawie nastąpi już po dacie złożenia i 

otwarcia  ofert,  o  nakazanie  unieważnienia  postępowania  lub  o  ustalenie,  w  oparciu  o 

przeprowadzenie  postępowania  wyjaśniającego,  istnienia  przesłanki  unieważnienia 

p

ostępowania. 

Na 

podstawie 

pisma 

zamawiającego  z  dnia  27  marca  2019  r.  (znak: 

O.Ł.D3.2413.2.2019.dpw) ustalono, że zamawiający kopię odwołania wraz z wezwaniem do 

zgłoszenia  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  przekazał  innym  wykonawcom  

27  marca  2019  r., 

drogą  elektroniczną,  zamieszczając  je  na  stronie  internetowej  za 

pośrednictwem platformy zakupowej. 

W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Izby nie wpłynęło żadne 

zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Ustalono także, że 28 marca 2019 r., przed otwarciem rozprawy, zamawiający doręczył 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił zarzuty 

przedstawione w odwołaniu w całości. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  w  całości.  Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  w  terminie  określonym  w  art.  185 

ust. 2 ustawy Pzp nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. Mając na uwadze powyższe 

ok

oliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze 

podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp

.  Zgodnie  z  przywoływanym 

przepisem,  

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawion

ych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym 

bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem  że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie zamawiaj

ącego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. 


Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

Orzeczenie  Izby  w  rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało 

charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia. 

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 i art. 192 ust. 1 

zd. 2 ustawy Pzp, 

postanowiła jak w pkt 1 sentencji. 

Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie 

z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp.  Stosownie  do  tego  przepisu,

koszty  postępowania 

odwoławczego w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie

Izba  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od  odwołania, 

stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U.  z 2018 r. poz. 972)

, gdyż uwzględnienie zarzutów nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy

.  Zgodnie  z  powołanym  przepisem,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił,  wypełniając  wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca 

albo  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie 

zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

pr

zedstawionych  w  odwołaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący:      ……………..……… 

Członkowie:   

…………………….. 

……………………... 


wiper-pixel