KIO 526/19 POSTANOWIENIE dnia 9 kwietnia 2019 r.

Data: 24 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 526/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziałem  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego  w  dniu  9  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  marca  2019  r.  przez 

wykonawcę:  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.,  ul.  Żupnicza  11,  03-821  Warszawa                        

w  postępowaniu prowadzonym  przez  Wielospecjalistyczny  Szpital  Miejski  im.  J.  Strusia  

z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań   

przy  udziale  wykonawcy  ABBOTT 

Laboratories  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Postępu  21b,                  

02-676  Warszawa 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego 

postanawia: 

1. um

orzyć postępowanie odwoławcze;    

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz               

wykonawcy Siemens Healt

hcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa kwoty 13 

00  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  16  października  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)

na  niniejsze 

postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.   

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 526/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na: 

Dostawę  odczynników,  kalibratorów,  materiałów  kontrolnych                           

i  zużywalnych  do  badań  immunochemicznych  biochemicznych  wraz  z  dzierżawą 

zintegrowanego  systemu  biochemiczno-immunochemicznego  oraz  zapasowego  analizatora 

immunochemicznego  dla  potrzeb  Zakładu  Diagnostyki  Laboratoryjnej”,  nr  sprawy 

WSM/DZP/381/2332/N/2019, 

zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  Dzienniku  Urzędowym 

Oficjalnych  Publikacji  Wspólnot  Europejskich  za  numerem  2019/S  051-116731                                     

z  13.03.2019  r.,  przez 

Wielospecjalistyczny  Szpital  Miejski  im.  J.  Strusia    z  Zakładem 

Opi

ekuńczo  Leczniczym  SP  ZOZ,  ul.  Szwajcarska  3,  61-285  Poznań  zwany  dalej: 

„Zamawiającym”.  Tego  samego  dnia  zamieszczono  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ” na stronie internetowej Zamawiającego.  

W  dniu  25.03.2019  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP)   

Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.

,  ul.  Żupnicza  11,  03-821 Warszawa  zwana  dalej:  „Siemens 

Healthcare Sp. z o.o.” albo „Odwołującym” wniosła odwołanie na w/w postanowienia. Kopie 

odwołania  Zamawiający  otrzymał  w  dniu  25.03.2019  r.  (e-mailem).  Odwołanie  zostało 

podpisane przez 

pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z 25.03.2019 r. 

udzielonego  przez  C.  Z.  oraz  prokurenta  osoby  ujawnione  w  KRS-ie 

załączonym  do 

odwołania i umocowane do łącznej reprezentacji.  

Zamawiający  w  dniu  26.03.2019  r. (na  stronie  internetowej  Zamawiającego)  wezwał 

wraz kopią odwołania, w trybie art. 185 ust.1 Pzp, uczestników postępowania przetargowego 

do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.  

W  dniu  29.03.2019  r. 

(wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)  ABBOTT  Laboratories 

Poland  Sp.  z  o.o.

, ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa zwana dalej:  „ABBOTT Laboratories 

Poland  Sp.  z  o.o.

  albo  „Przystępującym”  zgłosiła  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Kopia 

zgłoszenia  została  przekazana  Zamawiającemu  oraz  Odwołującemu.  Zgłoszenie  zostało 

podpisane przez pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z 18.06.2018 r. 

udzielonego  przez  C

.  Z.  osobę  ujawnioną  w  załączonym  KRS-ie  i  umocowaną  do 

samodzielnej reprezentacji.  


W  dniu  08.04.2019  r. 

wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP)   

Siemens  Healthcare  Sp.    z  o.o.  wycofa

ło  odwołanie  wniesione  w  dniu  25.03.2019  r.  Pismo 

zostało  podpisane  przez  pełnomocnika  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  25.03.2019  r. 

załączonego  do  odwołania  udzielonego  przez  C.  Z.  oraz  prokurenta  osoby  ujawnione                   

w KRS-

ie załączonym do odwołania i umocowane do łącznej reprezentacji.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  pismo  wycofujące  odwołanie  zostało 

złożone prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną, w konsekwencji czego uznała, że 

odwołanie zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy.  

Uwzględniając  powyższe,  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zd. 2 Pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 526/19.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w  trybie 

§ 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1092 i poz. 

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  Izba  orzekła                           

o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodnic

zący: 

……………………………… 


wiper-pixel