KIO 52/19 POSTANOWIENIE dnia 28 stycznia 2019 r.

Data: 15 marca 2019

Sygn. akt KIO 52/19  

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 stycznia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:  Ernest Klauziński  

Protokolant: Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  w  dniu  28  stycznia  2019  r. 

w  Warszawie  odwołania 

w

niesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  stycznia  2019  r.  

przez  wyko

nawcę  INGRIFO  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  Mi

nisterstwo  Spraw  Zagranicznych  z  siedzibą  w  Warszawie,  przy 

udziale  wykonawcy  OP

SENIO  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Krakowie  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  52/19  po  stronie 

Z

amawiającego  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze.  

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

INGRIFO  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  15  000,00  zł  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zam

ówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 7 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:………….……………………… 


Sygn. akt: KIO 52/19  

U z a s a d n i e n i e 

Mi

nisterstwo  Spraw  Zagranicznych  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  Zamawiający)  wszczęło 

postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.  „Usługi  dostosowawcze  i  asysty 

technicznej systemu wspierającego zarządzanie infrastrukturą i usługami IT w Ministerstwie 

Spraw  Zagranicznych  i  placówkach  podległych  Ministrowi  Spraw  Zagranicznych  i  System 

ITSM 

(nr  postępowania  BDG.741.023.2018).  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w  dniu  7  sierpnia  2018  r.  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

pod 

numerem 

2018/S 

.  Postępowanie  jest  prowadzone 

zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych zwanej dalej 

w skrócie Pzp.  

Zamawiający  w odpowiedzi na  odwołanie  wniesione przez  wykonawcę INGRIFO Sp. z o.o. 

Sp.  k.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  Odwołujący),  pismem  z  24  stycznia  2019  r.,  

które  wpłynęło  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  24  stycznia  2019  r.,  przed 

otwarciem  posiedzenia  Izby, 

złożył  oświadczenie  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów 

przedstawionych  w  odwołaniu,  zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Pzp.  Wykonawca  OPSENIO  

Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Krakowie  (dalej  Przystępujący),  który  zgłosił  swoje  przystąpienie  

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  nie  stawił  się  na  posiedzeniu  

w przedmiotowej sprawie. 

Przystępujący do momentu otwarcia posiedzenia nie zgłosił także 

sprzeciwu wobec uwzględnienia przez Zamawiającego odwołania. 

W  związku  z  powyższymi  faktami,  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  Zgodnie z  art.  186 ust.  3  Pzp, jeżeli  uczestnik  postępowania 

odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie 

sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  

przez  zamawiającego,  Izba  umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  

lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze,  o  czym  orzekła 

postanowieniem  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  Pzp.  O  kosztach  orzeczono  

na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.  

Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  wniesionego  odwołania  przed  rozpoczęciem 

posiedzenia  Izby,  a 

Przystępujący  nie  wniósł  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia.  Zachodziły 

zatem 

podstawy  do  orzeczenia  zwrotu  odwołującemu  kwoty  uiszczonego  wpisu,  zgodnie  

z  §  5  ust.  1  pkt  1a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  


w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu  pobierania wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972), który 

stanowi,  że  w  przypadku  umorzenia  postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli 

uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  po  stronie  zamawiającego,  

nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  

w odwołaniu, a zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu w całości przed 

otwarciem  rozprawy 

–  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  Urzędu 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 7 dni  

od  dnia  jeg

o  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:………………………………………… 


wiper-pixel