KIO 520/19 POSTANOWIENIE dnia 4 kwietnia 2019 roku

Data: 19 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 520/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 kwietnia 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Katarzyna Poprawa 

Wobec cofnięcia w dniu 3 kwietnia 2019 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  marca  2019  roku  przez  wykonawcę  Przedsiębiorstwo 

Handlowo-

Usługowe 

P. 

O. 

Gąski, 

ul. 

Leśna 

Ciechanów  

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Ojrzeń ul. Ciechanowska 27 

456 Ojrzeń  

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

P. 

O. 

Gąski,  

ul.  Leśna  29  06-400  Ciechanów  kwoty  9.000  zł  00  gr  (słownie:  dziewięć  tysięcy 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Płocku. 

Przewodniczący:   ………………………………  


Sygn. akt: KIO 520/19 

Uzasadnienie 

Zamawiajacy 

– 

Gmina  Ojrzeń

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na  zadanie  pn.:

„Budowa  pełnowymiarowej  Sali  Gimnastycznej  w  Ojrzeniu”  

nr  ZPU.271.1.2019. 

Numer  ogłoszenia  w  BZP:  511586-N-2019  z  dnia  2019-02-14  r. 

P

ostępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  ograniczonego,  o  wartości  zamówienia 

mniejszej  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  

z  dnia  29  stycznia  2004  r.    Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.1986)  

zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”. 

W  dniu  25  marca  2019 

roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

odwołanie wniesione przez  wykonawcę

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe P. O. Gąski, 

ul.  Leśna  29  06-400  Ciechanów  (zwanego  dalej  Odwołującym)  od  czynności 

Zamawiającego,  polegającej  na  niezgodnym  z  prawem  wyborze  oferty  najkorzystniejszej 

złożonej  przez  wykonawcę  WALD-GLOB  J.  R.  Sp.  J.  oraz  niezasadnym  wykluczeniu 

Odwołującego i odrzuceniu jego oferty. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art. 24 ust 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust 4, art 22a ust 4 w zw. z art. 7 ust 1 i 3 ustawy 

Pzp  poprzez  uznanie  przez  Z

amawiającego,  że Odwołujący  nie  wykazał,  że spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu,  wobec  okoliczności,  że  podmiot  trzeci, 

udostępniający  zasób  wiedzy  i  doświadczenia,  nie  został  określony  jako 

podwykonawca i nie zrealizuje wymaganych robót budowlanych; 

Ew

entualnie, zarzucił naruszenie: 

a

rt 26 ust 3 i 4 ustawy Pzp oraz § 9 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  

od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (dalej  zwane 

Rozporządzeniem)  poprzez  zaniechanie  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  

i  uzupełnienia  zobowiązania  podmiotu  trzeciego  oraz  dokumentów  dotyczących 

zakresu i formy przekazani

a potencjału podmiotu trzeciego. 

Mając na względzie powyższe, Odwołujący wniósł o: 

Nakazanie 

Zamawiającemu 

unieważnienia 

czynności 

odrzucenia 

oferty 

Odwołującego; 


Nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  jako  najkorzystniejszej 

oferty złożonej przez WALD — GLOB J. R. Sp. J; 

Nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  ponownego  badania  i  oceny  ofert  

z  uwzględnieniem  oferty  Odwołującego,  w  szczególności  wezwanie  do  uzupełnienia 

zobowiązania  podmiotu  trzeciego  oraz  informacji  i  dokumentów,  o  których  mowa  

w § 9 ust. 1 Rozporządzenia. 

W  dniu  3  kwietnia  2019 

r.  Odwołujący,  przed  otwarciem  rozprawy  złożył  pismo, 

w  którym  oświadczył,  że  wycofuje  odwołanie  wniesione  w  sprawie  postępowania 

prowadzonego  przez  Gminę  Ojrzeń,  oznaczone  jako  sygn.  akt  KIO  520/19  i  prosi  

o dokonanie zwrotu 90% wpisu. 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy,  jego  cofnięcie  zgodnie  z  art.  187  ust.  8    ustawy  Pzp  oznacza,  że  postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba 

–  zgodnie z  przepisem  art.  187  ust.  8  zd.  pierwsze ustawy 

Pzp 

– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp 

oraz na podstawie § 5 ust. 1 

pkt  3  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018  poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 10.000,00 zł. 

Przewodniczący:   ………………………………  


wiper-pixel