KIO 517/19 POSTANOWIENIE dnia 8 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 517/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  8  kwietnia  2019  r.,  

w  Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

25 marca 2019 

r. przez wykonawcę  

Energopol-

Szczecin Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie 

w postępowaniu prowadzonym przez  

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha z siedzibą w Szczecinie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  na  rzecz  Energopol-

Szczecin  Spółki  Akcyjnej  z  siedzibą  w  Szczecinie 

kwoty 20 0

00,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) stanowiącej uiszczony 

wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018,  poz.  1986 

z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodniczący:      ……………….……… 


Sygn. akt: KIO 517/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha prowadzi postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „budowę  Morskiego  Centrum  Nauki  im.  prof. 

Jerzego  Stelmacha

”,  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 12 lutego 2019 r. w Dzienniku Urzędowym 

Unii  Europejskiej  pod  numerem  2019/S  030-065975. 

Wartość  zamówienia  jest  większa  niż 

kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O

dwołujący  –  Energopol-Szczecin  Spółka  Akcyjna  wniósł  odwołanie  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 22 ust. 1b pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 1a, art. 22d ust. 1 i art. 7 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1, 

art.  22a  ust.  1  w  zw.  z  art.  186  ust.  3a 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez 

sformułowanie  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej  opisanego  w  rozdziale  V  ust.  2  pkt  2)  lit.  a2) 

specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia,  tj.  „a)  posiada  doświadczenie  w  realizacji  robót  podobnych  tj.:  (...)  a2)  jedną 

robotę  budowlaną  polegającą  na  budowie  lub  przebudowie  lub  rozbudowie  obiektu 

kubaturowego  o wartości  nie mniejszej  niż  30.000.000,00  zł  (trzydzieści  milionów  złotych)”,  

a  zatem  w  spo

sób,  który  nie  odpowiada  żądaniom  zawartym  w  odwołaniu  Odwołującego  

22 lutego 2019 r., które to odwołanie zostało w zdecydowanej części uwzględnione przez 

Zamawiającego, w tym również w zakresie zarzutu opisanego w odwołaniu z 22 lutego 2019 

r.  jako  zarzut  nr  1,  a  tym  samym  w  sposób  naruszający  zasadę  proporcjonalności  

określaniu  warunków  udziału  w  postępowaniu,  jak  również  zasadę  przygotowania  

i  prowadzenia  postępowania  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  

i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  

i  przejrzystości,  w  szczególności  poprzez  ograniczenie  w  sposób  nieuprawniony  uczciwej 

konkurencji, w następstwie opisania zdolności technicznej i zawodowej, jaką ma się wykazać 

wykonawca, 

odnoszonej  do  obiektów  kubaturowych  opisanych  wartością  a  nie  innymi 

parametrami  jak  np. 

powierzchnia  użytkowa,  kubatura  oraz  bez  możliwości  łącznego 

wykazywania  tej  kubatury  lub  powierzchni  użytkowej  z  kilku  obiektów  realizowanych  

w ramach tej samej umowy o roboty budowlane, 

2.  art.  7  ust.  1,  art.  29  ust.  1  i  2 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  art.  5  i  art.  353

Kodeksu  cywilnego  w  zw.  z  art.  14  ust.  1  i  art.  139  ust.  1  w  zw.  z  art.  186  ust.  3a  ustawy 

Prawo zamówień publicznych poprzez narzucenie na wykonawców obowiązku umożliwienia 


w sposób zapewniający ich niezakłóconą realizację (§ 9 projektu umowy) bez jednoczesnego 

załączenia  do  dokumentów  opisujących  przedmiot  umowy  dokumentów,  z  których  będzie 

wy

nikał  zakres  i  rodzaj  tych  prac,  a  zatem  w  sposób,  który  nie  odpowiada  żądaniom 

zawartym  w  odwołaniu  Odwołującego  z  22  lutego  2019  r.,  które  to  odwołanie  zostało  

w  zdecydowanej  części  uwzględnione  przez  Zamawiającego,  w  tym  w  zakresie  zarzutu 

opisanego  w  odwołaniu  z  22  lutego  2019  r.  jako  zarzut  nr  3e,  a  tym  samym  poprzez 

ukształtowanie warunków umowy w sposób sprzeczny z właściwością wzajemnego stosunku 

zobowiązaniowego,  powodujący  rażącą  nierównowagę  stron  stosunku  cywilnoprawnego 

oraz  naruszający  zasadę  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji,  jak  również  nieopisanie  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  

i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniając  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć 

wpływ na sporządzenie oferty oraz w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu,  aby  ten  zadośćuczynił  żądaniom  

z odwołania z 22 lutego 2019 r., a tym samym: 

1.  z

modyfikował  warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej  opisany  w  rozdziale  V  ust.  2  pkt  2) 

lit.  a2)  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia w następujący sposób: „a2) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub 

przebudowie  lub  rozbud

owie  obiektów  kubaturowych  o  powierzchni  użytkowej  minimum 

5000,00 m

 lub kubaturze minimum 16.000 m

”, 

uzupełnił  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  o  dokumenty,  z  których  będzie 

wynikało, jakiego rodzaju prace związane z montażem wystaw będą wykonywane w trakcie 

robót  zasadniczych  wykonywanych  przez  wykonawcę  (jest  to  związane  z  obowiązkiem 

wykonawcy określonym w § 9 projektu umowy). 

Zgodnie  z  oświadczeniem  Zamawiającego  informację  o  wniesieniu  odwołania  oraz  kopię 

odwołania  przekazał  on  wykonawcom  poprzez  zamieszczenie  na  stronie  internetowej  

26 marca 2019 r.  

Do dnia wydania pos

tanowienia nie zgłoszono przystąpień do postępowania odwoławczego. 

Pismem z 5 kwietnia 2019 r. Z

amawiający oświadczył, że uwzględnia odwołanie w całości. 

Izba  uznała,  że  Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed 

otwarciem  posiedzenia,  a 

jako  że  nie  zgłoszono  przystąpień  po  stronie  Zamawiającego, 

stwierdziła,  iż  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie  postępowania  odwoławczego  


i,  zgodnie  z  prz

w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  186  ust.  6  ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 15 marca 2010 r. 

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  

z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:      ……………….……… 


wiper-pixel