KIO 516/19 POSTANOWIENIE dnia 5 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 516/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 5 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Anna Osiecka 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  oraz  uczestnika  postępowania 

odwoławczego w  dniu 5 kwietnia 2019 r.  w Warszawie odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  marca  2019  r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia:  A.K. prowadzącego działalność gospodarczą 

pod nazwą Zakład Usług Leśnych Fangorn A.K., Siedliska, Ełk; W.A. C. prowadzącego 

działalność gospodarczą pod nazwą  C. W.A. Zakład Robót Leśnych, Regiel, Ełk; K.S. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  K.S.  Usługi  Leśne,  Prostki;  J.M. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  J.M.,  Kalinowo  oraz  M.Ś. 

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo - Produkcyjny M.Ś., 

Płociczno,  Ełk  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Skarb  Państwa  –  Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ełk, Mrozy Wielkie 21, Ełk 

przy  udziale  wykonawcy  D.D. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  D.D. 

Usługi  Leśne  i  Rolnicze,  Nowe  Krzywe,  Stare  Juchy,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

o

drzuca odwołanie. 

k

osztami  postępowania obciąża  wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: A.K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług 

Leśnych  Fangorn  A.K.,  Siedliska,  Ełk;  W.  A.  C.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  C.  W.  A.  Zakład  Robót  Leśnych,  Regiel,  Ełk;  K.S. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  K.S.  Usługi  Leśne,  Prostki; 

J.M. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J.M., Kalinowo oraz M.Ś. 


prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo - Produkcyjny 

M.Ś.,  Płociczno,  Ełk  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego kwotę  

000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  

przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  A.K. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Zakład  Usług  Leśnych 

Fangorn A.K.

, Siedliska, Ełk; W.A.C. prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą C.W.A. Zakład Robót Leśnych, Regiel, Ełk; K.S. prowadzącego działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  K.S.  Usługi  Leśne,  Prostki;  J.M.  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  J.M.,  Kalinowo  oraz  M.Ś.  prowadzącą 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Zakład  Usługowo  -  Produkcyjny  M.Ś., 

Płociczno, Ełk, tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Olsztynie

Przewodniczący:   ……………………………… 


Sygn. akt KIO 516/19 

U Z A S A D N I E N I E 

Skarb  Państwa  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo  Ełk, 

dalej „Zamawiający”,  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu  nieograniczonego  na 

Wykonywanie usług  z  zakresu gospodarki leśnej na terenie 

Nadleśnictwa Ełk w roku 2019 w podziale na cztery pakiety. Postępowanie to prowadzone jest 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej: „ustawa Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 4 lutego 2019 r. pod numerem 2019/S 024-053155.  

W dniu 25 marca 2019 r. 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

A.K. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Leśnych Fangorn  A.K., 

Siedliska, Ełk; W.A.C. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą C.W.A. Zakład Robót 

Leśnych, Regiel, Ełk; K.S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K.S. Usługi Leśne, 

Prostki;  J.M. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  J.M.,  Kalinowo  oraz  M.Ś. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Zakład  Usługowo  -  Produkcyjny  M.Ś., 

Płociczno, Ełk, dalej „Odwołujący”, wnieśli do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie 

w zakresie pakietu nr 2

, zarzucając Zamawiającemu naruszenie 

1.  art. 24 ust. 1 pkt 12), 16) i 17) oraz art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

wykluczenia wykonawcy D. D. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą D.D. 

Usługi Leśne i Rolnicze z postępowania i odrzucenia jego oferty pomimo: 

a) 

niespełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, 

b) 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 

c) 

przedstawienia informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd, mających istotny 

wpływ na decyzje podjęte w postępowaniu; 

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez wybór oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej, pomimo 

zaniechania  wezwania  wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  w  odniesieniu  do  zakresu 

zamierzonego  wykorzystania  podwykonawców  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i 

jednoczesne  przyznanie  wykonawcy  na  etapie  oceny  ofert  punktacji  za  spełnienie 

kryterium „Samodzielnej realizacji przedmiotu zamówienia". 

Odwołujący  wniósł  o  unieważnienie  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  wyborze 


oferty  wykonawcy  w  odniesieniu  do  pakietu  nr  2  jako  najkorzystniejszej;  nakazanie 

Zamawiającego powtórzenia czynności oceny ofert, wykluczenia wykonawcy z postępowania 

i odrzu

cenia złożonej przez niego oferty. 

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca D. 

D. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  D.D.  Usługi  Leśne  i  Rolnicze,  Nowe 

Krzywe, Stare Juchy, wnosząc o odrzucenie odwołania. 

W dniu 1 kwietnia 2019 r. Zamawiający złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  wnosząc  o  jego  odrzucenie,  ewentualnie  oddalenie  w 

całości. 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania 

określone w art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W przedmiotowym postępowaniu Izba ustaliła, że odwołanie podpisał adwokat Ł. B. . 

załączonego  do  odwołania  pełnomocnictwa  wynika,  że  Odwołujący,  uczestniczący  w 

postępowaniu w ramach konsorcjum, ustanowili pełnomocnikiem konsorcjum (wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia)  pana  A.K.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Leśnych Fangorn A.K., Siedliska, Ełk.  

Zgodnie  z  treścią  pełnomocnictwa  z  dnia  7  lutego  2019  r.  konsorcjanci  udzielili 

pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum  pana  A.K.  do reprezentowania wszystkich interesów 

konsorcjum  w  pełnym  zakresie  zgodnie  z  umową  konsorcjum  z  dnia  07.02.2019  r.  z 

możliwością udzielenia dalszych pełnomocnictw. Jednocześnie, jako członkowie konsorcjum 

zobowiązujemy  się  do  ponoszenia  solidarnej  odpowiedzialności  za  niewykonanie  lub 

nienależyte  wykonanie  zamówienia  wobec  Zamawiającego.  Przedmiotowe  upoważnienie 

stanowi załącznik do umowy konsorcjum zawartej w dniu 7.02.2019 r., a w szczególności do: 

wykonywania  wszystkich  czynności  cywilno-prawnych  w  zakresie  procedury  przetargowej 

zamówienia  publicznego  na  „Wykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie 

Nadleśnictwa  Ełk  w  roku  2019",  do  zawarcia  i  wykonywania  wszelkich  czynności  cywilno-

prawnych  w  zakresie  przedmiotu  umowy,  jaka  będzie  zawarta  w  wyniku  rozstrzygnięcia 

przetargu (

o ile konsorcjum zostanie wyłonione w przetargu na wykonanie usługi). 

Do odwołania Odwołujący załączył również pełnomocnictwo z dnia 25 marca 2019 r., 

udzielone  adwokatowi 

Ł.B.  oraz  adwokatowi  M.J.  przez  pana  A.K.  do  samodzielnej 

reprezentacji na wszystkich etapach postępowania odwoławczego.  


W dokumentacji postępowanie znajduje się również pismo jednego z konsorcjantów, tj. 

pani 

M.Ś. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo - Produkcyjny 

M.Ś.  z  dnia  25  marca  2019  r,  w  którym  oświadczono,  że  Działając  w  imieniu  własnym 

chciałabym  oświadczyć  że  nie  upoważniłam  pana  A.K.  ,Siedliska  54,  19-300  Ełk  do 

reprezentowania mojej firmy przed Sądami i innymi instytucjami odwoławczymi tak jak Krajowa 

Izba  Odwoławcza,  a  pełnomocnictwo  do  UMOWY  KONSORCJUM  nie  pozwala  mu  na 

udzielanie  pełnomocnictw  adwokatom  a  jedynie  wykonywania  wszystkich  czynności 

cywilnoprawnych  w  zakresie  procedury  przetargowej  zamówienia  publicznego.  Chcę 

podkreślić ze byłam zastraszana i zmuszana do podpisania pełnomocnictwa dla Adwokatów: 

Ł.B. i Adwokatowi M.J. z Kancelarii Adwokackiej w Warszawie aby mogli wnieść odwołanie w 

sprawie zamówienia publicznego lecz się na to nie zgodziłam i nie zgadzam się z decyzjami 

Pana A. (Lidera).  

Biorąc  pod  uwagę  wyżej  ustalony  stan  faktyczny  sprawy,  Izba  stwierdziła,  że  odwołanie 

podlega  odrzuceniu  na  mocy  przepisu  art.  189  ust.  2  ustawy  Pzp,  który  stanowi,  iż  Izba 

odrzuca  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi,  że  odwołanie  zostało  wniesione  przez  podmiot 

nieuprawniony. 

Stwierdzając  powyższe,  Izba  wzięła  pod  uwagę  i  oceniła  treści  pełnomocnictw 

ustanowionych w sprawie oraz oświadczenie pani M.Ś., które zostało prawidłowo podpisane 

podpisem  elektronicznym

,  zatem  twierdzenia  Odwołującego  poddające  w  wątpliwość  kto 

faktyczni

e podpisał ww. oświadczenie są gołosłowne. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej 

odwołanie  zostało  wniesione  przez  osobę  (podmiot)  do  tych  czynności  nieupoważnioną 

(nieuprawnioną). Izba podziela pogląd, że pojęcie „podmiot nieuprawniony” obejmuje również 

osob

ę  nieuprawnioną  do  reprezentacji  podmiotu  wnoszącego  odwołanie,  a  wniesienie 

odwołania jest łącznym uprawnieniem konsorcjantów. 

Izba nie podziela argumentacji prezentowanej przez Zamawiającego i Przystępującego, 

że  z  treści  pełnomocnictwa  ogólnego  nie  wynika,  aby  pan  A.K.  był  umocowany  do 

ustanawiania dalszych pełnomocników, skoro z pełnomocnictwa z dnia 7 lutego 2019 r, wprost 

wynika  możliwość  udzielenia  dalszych  pełnomocnictw.  Nie  sposób  również  zgodzić  się  ze 

stanowiskiem, 

że  pełnomocnictwo  to,  które  zostało  również  złożone  w  postępowaniu 

odwoławczym, oparte jest na pełnomocnictwie ogólnym, niedającym podstawy do wniesienia 

odwołania. 

Izba ustaliła, że z treści pełnomocnictwa z dnia 7 lutego 2019 r. wynika umocowanie do 

reprezentowania  wszyst

kich  interesów  konsorcjum  z  możliwością  udzielania  dalszych 

pełnomocnictw. Nadto, choć ww. pełnomocnictwo zawiera ogólne stwierdzenie upoważniające 

do „wykonywania wszystkich czynności cywilno-prawnych w zakresie procedury przetargowej 


zamówienia  publicznego”,  to  można  przyjąć,  że  umocowanie  do  wykonywania  wszystkich 

czynności  cywilno-prawnych  w  zakresie  procedury  przetargowej  zamówienia  publicznego 

upoważnia  lidera  do  reprezentowania  w  postępowaniu  odwoławczym,  w  tym  do  wniesienia 

odwołania. 

Niemniej,  zgod

nie  z  oświadczeniem  jednego  z  konsorcjantów  jego  wolą  nie  było 

upoważnienie  pana  A.K.  do  reprezentowania  przed  Izbą.  Zatem  treść  pełnomocnictwa  dla 

lidera  konsorcjum  należy  tłumaczyć  zgodnie  z  ogólnymi  regułami  wykładni  określonymi  w 

dyspozycji  art.  65  Kodeksu  cywilnego 

(na  które  również  powoływał  się  Odwołujący  na 

posiedzeniu), 

mając na uwadze okoliczności i kontekst sytuacyjny w jakich ww. oświadczenie 

zostało złożone oraz biorąc pod uwagę jako nadrzędną regułę interpretacyjną - zgodny zamiar 

stron.  Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  Izba  stwierdziła,  że  pomimo  iż  z  literalnej  wykładni 

pełnomocnictwa  z  dnia  7  lutego  2019  r.  wynika,  że  upoważnia  ono  m.in.  do  wykonywania 

wszystkich  czynności  cywilno-prawnych  w  zakresie  procedury  przetargowej  zamówienia 

publicznego 

to  jednak,  biorąc  pod  uwagę  oświadczenie  pani  M.Ś.  należy  uznać,  że  wolą 

mocodawcy, 

jednego z członków konsorcjum, nie było udzielenie pełnomocnictwa do złożenia 

odwołania oraz upoważnienie wskazanej w nim osoby do reprezentowania odwołującego w 

postępowaniu  odwoławczym  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą.  Mając  na  uwadze,  że 

wniesienie odwołania jest łącznym uprawnieniem konsorcjantów należy uznać, że odwołanie 

zostało wniesione przez podmiot do tych czynności nieupoważniony (nieuprawniony). 

Równocześnie  Izba  nie  podziela  argumentacji  prezentowanej  przez  Odwołującego, 

podkreślającego że gdyby istniały wątpliwości w zakresie umocowania, zostałby wezwany do 

uzupełnienia pełnomocnictwa na podstawie art. 187 ust. 3 ustawy Pzp. Należy wskazać, iż co 

do zasady, zgodnie z art. 187 ust. 3 i ust. 7 ustawy 

Pzp możliwe jest uzupełnienie przez stronę 

pełnomocnictwa do wniesienia odwołania jedynie w przypadku jego niezłożenia (braku) wraz 

z  odwołaniem.  Powyższy  brak  formalny  podlega  usunięciu  w  terminie  3  dni,  pod  rygorem 

zwrotu odwołania, na podstawie § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 

2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 

r., poz. 1092

). Przepis powyższy jednoznacznie wskazuje, iż wezwanie do usunięcia braków 

formalnych  odwołania  ma  m.in.  zastosowanie  w  sytuacji,  gdy  odwołanie  nie  zawiera 

dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia. Pełnomocnictwo nie podlega 

zatem uzupełnieniu wówczas, gdy dokument pełnomocnictwa został załączony do odwołania, 

ale  nie  potwierdza  umocowania  d

o  reprezentowania  odwołującego.  Prawidłowość 

umocowania danej osoby (podmiotu) do wniesienia odwołania podlega badaniu przez Izbę w 

toku  posiedzenia  niejawnego  w  ramach  czynności  formalnoprawnych  i  sprawdzających. 

Stwierdzenie przez Izbę, iż z treści pełnomocnictwa załączonego do odwołania nie wynika, że 

podmiot, który wniósł odwołanie jest prawidłowo umocowany przez stronę, stanowi przesłankę 


do odrzucenia odwołania (art. 189 ust. 2 pkt 2 Pzp). Powyższą tezę potwierdził Sąd Okręgowy 

w Łodzi, X Wydział Gospodarczy w wyroku z dnia 4 czerwca 2012 roku, sygn. akt X Ga 216/12.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  Izba  orzekła  jak  w  sentencji,  na  podstawie  art.  189 

ust. 2 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

O kosztach 

postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania na podstawie 

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Na podstawie ww. przepisów ustawy Pzp i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 15 marca 2010 r. 

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  dalej  „rozporządzenie”,  Izba  oddaliła  wniosek  Przystępującego  o  zasądzenie 

kosztów uczestnika postępowania odwoławczego poniesionych w związku z wynagrodzeniem 

pełnomocnika. Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia w przypadku odrzucenia odwołania Izba 

zasądza  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego  koszty,  o  których  mowa  w §  3  pkt  2 

lub 

jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, 

wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo 

w części, gdy zamawiający uwzględnił część zarzutów, a odwołujący nie wycofał pozostałych 

zarzutów odwołania, Izba zasądza od odwołującego na rzecz wnoszącego sprzeciw koszty, o 

których mowa w § 3 pkt 2. 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający nie uwzględnił odwołania, zatem Przystępujący nie 

miał  możliwości  wniesienia  sprzeciwu,  nie  ziściła  się  przesłanka  umożliwiająca  Izbie 

zasądzenie od odwołującego na rzecz wnoszącego sprzeciw kosztów, o których mowa w § 3 

pkt 2 

rozporządzenia. 

Przewodniczący

……………………………… 


wiper-pixel