KIO 514/19 WYROK dnia 8 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 514/19 

WYROK 

z dnia 8 kwietnia 2019  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

Protokolant:            

Marcin Jakóbczyk 

po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2019 r. przez wykonawcę CEZAR 

C. M. i P. G. 

Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu 

w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Białołęka 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

unieważnienia  postępowania  i  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  odwołującego 

oraz  nakazuje  ponowne  dokonanie 

czynności  badania  i  oceny  ofert  z  udziałem 

oferty odwołującego; 

2.  kosztami  postępowania  obciąża  Miasto  Stołeczne  Warszawa,  Dzielnica 

Białołęka i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 

00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

CEZAR C. M. i P. G. 

Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu tytułem wpisu od odwołania; 

2.1. zasądza od zamawiającego Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Białołęka 

na rzecz wykonawcy CEZAR C. M. i P. G. 

Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu kwotę 

600 zł 00 gr  (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero gr) stanowiącą 

k

oszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania (15 000 

zł) i  wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego (3 600 zł). 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 


jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.  

Przewodniczący: 

………………………………  


Sygn. akt: KIO 514/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka prowadzi w trybie przetargu 

nieograniczonego, o wartości powyżej 221 000 euro postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego  pn.  „Dostawa  wyposażenia  elektronicznego  dla  placówki  oświatowej  -  szkoły 

podstawowej  przy  ul.  Warzelniczej  8  w  Wa

rszawie  w  ramach  inwestycji  „Budowa  szkoły 

podstawowej przy ul. Warzelniczej", UD-II-WZP-271.87.2018.MLU.MKA/PN-d Au 

Odwołujący: CEZAR C. M. i P. G. sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu wniósł odwołanie z uwagi 

na to, że Zamawiający dokonał czynności odrzucenia jego oferty - z naruszeniem przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Odrzucenie było skutkiem błędnej oceny treści oferty 

Odwołującego,  dokonanej  z  pominięciem  całokształtu  jej  treści  oraz  treści  SIWZ.  Ponadto 

odrzucenie  oferty  Odwołującego  było  skutkiem  bezpodstawnego  zaniechania  wezwania 

Odwołującego  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających,  że  oferowana  przez  niego 

dostawa  spełnia  wymagania  określone  przez  Zamawiającego.  Ostatecznym  następstwem 

działań  Zamawiającego  było  unieważnienie  postępowania  w  związku  ze  niezłożeniem  w 

postępowaniu oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Gdyby Zamawiający oceny oferty Odwołującego z należytą starannością, z uwzględnieniem 

całokształtu  jej  treści  oraz  postanowień  SIWZ  oraz  wezwał  Wykonawcę  do  uzupełnienia 

dokumentów  potwierdzających,  że  oferowana  dostawa  spełnia  wymagania  określone  przez 

Zamawiającego,  to  nie  doszłoby  do  unieważnienia  postępowania,  a  Odwołujący  uzyskałby 

przedmiotowe  z

amówienie,  bowiem  złożył  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  wszystkich 

złożonych ofert. 

O

dwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:  | 

I. 

art. 89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  87  ust.  1  w  zw.  art. 7  ust.  1  Pzp  -  przez  odrzucenie 

oferty  Odwołującego  z  uwagi  na  niezgodność  jej  treści  z  treścią  SIWZ  polegająca  na 

niepodaniu przez Odwołującego w Formularzu cenowym, w pozycji nr 16, dotyczącej kamery 

ze  statywem,  informacji  opisujących  przedmiot  zamówienia,  tj.  nazwy  producenta  lub  typu 

statywu  - 

co  miało  uniemożliwić  Zamawiającemu  dokonanie  weryfikacji  zgodności 

oferowanego  produktu  z  określonymi  przez  Zamawiającego  wymaganiami,  podczas  gdy 

Odwołujący podał w Formularzu cenowym, w poz. nr 16, w zakresie statywu,  szczegółowy 

opis  oferowanego  rozwiązania,  jednoznacznie  potwierdzający,  że  statyw  spełnia  wszystkie 

wymagania  określone  w  SIWZ,  a  następnie  potwierdził  to  jednoznacznie  w  wyjaśnieniach 

treści  oferty  z  dnia  30.01.2019  r.  oraz  podczas  gdy  z  SIWZ  nie  wynikał  jednoznaczny 


obowiązek  podania  i  nazwy  producenta  lub  typu  w  odniesieniu  do  samego  statywu,  który 

stanowił jedynie element doposażenia kamery cyfrowej;  

II. 

art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z 26 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp - przez bezpodstawne, 

przedwczesne odrzucenie oferty Odwołującego jako niezgodnej z treścią SIWZ w związku z 

niezłożeniem,  przez  Odwołującego  wraz  z  ofertą  dokumentów  potwierdzających,  że 

oferowana dostawa spełnia wymagania określone w SIWZ (tj. dokumentów o których mowa 

w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp), podczas gdy Zamawiający - przed odrzuceniem oferty - powinien 

był wezwać Odwołującego do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, 

III. 

art.  93  ust.  1  pkt  1  Pzp  - 

przez  unieważnienie  postępowania  w  związku  z 

niezłożeniem  w  postępowaniu  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu,  podczas  gdy  w 

pos

tępowaniu złożona została oferta Odwołującego, która nie podlegała odrzuceniu, 

IV. 

w  konsekwencji  naruszenie  art.  7  ust.  3  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  Pzp  poprzez 

zaniechanie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu tj. oferty Odwołującego, 

V. 

ewentualni

e innych przepisów wynikających z treści uzasadnienia. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 

przeprowadzenia  ponownie  czynności  badania  i  oceny  oferty  Odwołującego,  w  tym 

wezwania  Odwołującego  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  do  złożenia  dokumentów 

potwierdzających,  że  oferowana  przez  niego  dostawa  spełnia  wymagania  określone  przez 

Zamawiającego (dokumenty określone w załączniku nr 9 do SIWZ: pkt 1 lit. dd) i ee), pkt 2 lit. 

ee) i ff), pkt 9 lit. v), pkt 18 lit. u) oraz v)), 

wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Uzasadniając zarzuty i żądania odwołujący wskazał, co następuje. 

Zamawiający prowadzi postępowanie pn. „Dostawa wyposażenia elektronicznego dla 

placówki oświatowej. - szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie. 

W  postępowaniu  oferty  złożyli  Odwołujący,  wykonawca  Computer  Group  PAKT  W., 

M. Sp. j. oraz wykonawca Komputronik Biznes Sp. z o.o. 

Zamawiający w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 9 do SIWZ) wskazał dla 

poszczególnych  elementów  zamówienia  wymagania,  a  także  określił  jakie  dokumenty  na 

potwierdzenie  spełnienia  wymagań  powinien  złożyć  wykonawca  wraz  z  ofertą.  Wymóg 

złożenia dokumentów określono w pkt 1 lit. dd) i ee), pkt 2 lit. ee) i ff), pkt 9 lit. iv), pkt 18 lit. 

u) oraz v).  

Dla przykładu warunki dla kserokopiarki monochromatycznej sieciowej: 


Fabrycznie  nowa  monochromatyczna  kopiarka  +  drukarka  sieciowa  +  kolorowy  skaner 

sieciowy  osadzona  na  oferowanej  przez  producenta  urządzenia  zamykanej  szafce  wraz  z 

kółkami umożliwiającymi swobodne przemieszczanie. 

Informacje dodatkowe 

|dd)  Firma  serwisująca  musi  posiadać  ISO  9001:2008  lub  nowszy  na  świadczenie 

usług  serwisowych  oraz  posiadać  autoryzacje  producenta  urządzenia  wielofunkcyjnego  - 

dokumenty potwierdzające załączyć do oferty, 

ee)  W  przypadku  gdy  serwis  gwarancyjny  będzie  realizowany  bezpośrednio  przez 

Producenta  lub  generalnego  przedstawiciela  produce

nta  sprzętu  zamawiający  wymaga  od 

oferenta aby dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Wliczone minimum 6 przeglądów 

gwarancyjnych. 

Wykonawca nie załączył do oferty dokumentów określonych w OPZ (załączniku nr 9 

do SIWZ): pkt 1 lit. dd) i ee), pkt 2 lit. ee) i ff), pkt 9 lit. v), pkt 18 lit. u) oraz v). 

Zamawiający  w  toku  postępowania  nie  wezwał  go  do  uzupełnienia  wspomnianych 

dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Wezwanie z dnia 25.01.2018 

r. 

nie 

dotyczyło 

uzupełnienia dokumentów określonych w OPZ (zał. 9 do SIWZ): pkt 1 lit. dd) i ee), pkt 2 lit. 

ee) i ff), pkt 9 lit. v), pkt 18 lit. u) oraz v). 

Każdy  element  (sprzęt)  wchodzący  w  skład  całego  zamówienia  został  opisany  w 

OPZ. Dla kamery cyfrowej ze statywem określono następujące wymagania: 

Kamera cyfrowa ze statywem, - 3 szt. 

Kamera  cyfrowa;  jakość  zapisu  Fuli  HD  1080p,  rozdzielczość  min.  12Mpix,  dźwięk  Dolby 

Digital 5.1, zoom optyczny x20, zoom cyfrowy xl00Ó, optyczny stabilizator obrazu, zapis na 

kartach  SD,  SDHC,  SDXC,  wyświetlacz  LCD  dotykowy  3",  wyjście  HDMI,  złącze  USB  2.0, 

waga bez baterii do 600g, menu w języku polskim 

Statyw  do  kamery;  statyw  ze  stopów  aluminium,  3-sekcyjne  nogi,  maksymalna  wysokość 

165cm,  regulacja  wysokości  kolumny,  udźwig  do  5kg,  4  pozycje  blokady  rozstawienia  nóg; 

głowica  3-kierunkowa,  aluminiowa,  z  gumowanym  uchwytem,  obrót  w  poziomie  360st., 

przechył w pionie -60st./+90st, maksymalny udźwig do  4kg, wyposażona w płytkę 200PL z 

gwintem 1/4 cala i podkładką chroniącą przed zarysowaniami, gwarancja producenta min. 24 

miesiące. 

Dodatkowo we wzorze Formularza cenowego (zał. 3 do SIWZ) Zamawiający wskazał 

w  tabeli,  jakie  informacje  o  oferowanym  sprzęcie  wykonawca  ma  wpisać  w  poszczególne 

miejsca  tabeli.  Zwrócić uwagę należy,  że  wzór  Formularza ofertowego przygotowany  był  w 

taki 

sposób,  że  pola  w  kolumnie  pn.  „Opis  oferowanego  sprzętu/oprogramowania  (dane  i 

parametry techniczne, nazwa producent, typ - 

pozwalające na ocenę, czy spełniają warunki 

zawarte w OPZ)" - 

były puste: 


Nazwa asortymentu 

Opis  oferowanego  sprzętu/oprogramowania  (dane  i  parametry 

techniczne, nazwa producent, typ - 

pozwalające na ocenę, czy spełniają warunki zawarte w 

OPZ).  Poz. 16 

Kamera cyfrowa ze statywem szt. 3  

Odwołujący  wypełnił  i    uzupełnił  Formularz  cenowy  w  pozycji  nr  16  „Kamera  cyfrowa  ze 

statywem" w 

taki sposób, że podał dane i parametry techniczne, nazwę producenta oraz typ 

w odniesieniu do kamery cyfrowej, zaś w odniesieniu do statywu podał bardzo szczegółowe 

informacje, z których wynikało jednoznaczne potwierdzenie, że oferowany stawy odpowiada 

wy

mogom  Zamawiającego  określonym  w  OPZ:  Kamera  j  cyfrowa  Panasonic  HC-VX980 

wraz z wymaganym 

wyposażeniem; cena, podatek, wartość /…/ 

Kamera  cyfrowa  ze  statywem 

Jakość  zapisu  Fuli  HD  1080p,  rozdzielczość  12Mpix,  dźwięk 

Dolby  Digital  5.1,  zoom  optyczny  x20,  zoom  cyfrowy  x1000,  optyczny  stabilizator  obrazu, 

zapis  na  kartach  SD,  SDHC,  SDXC,  wyświetlacz  LCD  dotykowy  3",  wyjście  HDMI,  złącze 

USB 2.0, waga bez baterii do 600g, menu w języku polskim 

Statyw do kamery; statyw ze stop

ów aluminium, 3-sekcyjne nogi, maksymalna wysokość 165 

cm,  regulac

ja  wysokości  kolumny,  udźwig  do  5kg,  4  pozycje  blokady  rozstawienia  nóg; 

głowica  3-kierunkowa,  aluminiowa,  z  gumowanym  uchwytem,  obrót  w  poziomie  360st., 

przechył w pionie - 60st./+90st, maksymalny udźwig do 4kg, wyposażona w płytkę 200PL z 

gwintem  ¼  cala  i  podkładką  chroniącą  przed  zarysowaniami,  gwarancja  producenta  24 

miesiące. 

Z kolei wykonawca Computer Group PAKT W., M, 

Sp. j. wypełnił Formularz cenowy w 

ten sposób, że wskazał w zakresie pozycji nr 16 jedynie nazwy oferowanych urządzeń, bez 

ich  specyfikacji: 

„Kamera  cyfirwa  ze  statywem  Panasonic  HC-V770,  Statyw  Manfrotto    z 

głowicą 128RC reg z płytką 200PL Gwarancja. 

Zamawiający nie odrzucił oferty wykonawcy Computer Group PAKT W., M. Sp. j. w związku 

z podaniem w pozycji nr 16 Formularza cenowego informacji w taki sposób. 

W  dniu  25.01.2019  r.  Zamawiający  skierował  do  Odwołującego  wezwanie  do 

udzielenia wyjaśnień w zakresie Formularza cenowego. W zakresie pozycji nr 16 Formularza 

cenowego Zamawiający wskazał co następuje: 

4.  Pozycja  nr  16  - 

Formularza  cenowego.  Wykonawca  zaoferował  kamerę  cyfrową  ze 

statywem o symbolu Panasonic HC-

VX980 wraz z wymaganym wyposażeniem. 

Zamawiający zweryfikował parametry techniczne kamery cyfrowej o symbolu Panasonic HC- 

VX980 na stronie internetowej producenta fwww-panasonic.com/pl), 

z których wynika, iż ww 

produkt  w  standardzie  nie  posiada  statywu,  zgodnie  z  wymaganiami  zamawiającego 

opisanymi w pkt 16 Opisu przedmiotu zamówienia - zał. nr 9 do SIWZ. 

Zamawiający  prosi  o  wyjaśnienie  niezgodności  pomiędzy  opisem  przedmiotu  zamówienia 

podanym przez Wykonawcę w kolumnie „Opis oferowanego sprzęty/oprogramowania (dane i 


parametry techniczne, nazwa producenta, typ - 

pozwalające na ocenę, czy spełniają warunki 

zawarte w OPZ) - formularza cenowego - 

zał nr 3 do SIWZ a kartą produktu kamera cyfrowa 

o symbolu Panasonic HC-VX980- 

zał. nr 4 do niniejszego pisma. 

W  dniu  30.01.2019  r.  Odwołujący  skierował  do  Zamawiającego  odpowiedź  na 

wspomniane wezwanie: 

„Niniejszym  potwierdzamy,  że  zaoferowana  kamera  cyfrowa  o  symbolu  Panasonic  HC- 

VX980  spełnia  wszystkie  wymagania  Zamawiającego  zawarte  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia, w tym także została zaoferowana w standardzie ze statywem". 

W  dniu  15.03.2019  r.  Zamawiający  przekazał  wykonawcom  Zawiadomienie  o 

odrzuceniu wszystkich ofert złożonych w postępowaniu oraz o unieważnieniu postępowania. 

Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z 

niezłożeniem przez niego wraz z ofertą dokumentów określonych w OPZ (zał. 9 do SIWZ): 

pkt 1 lit. dd) i ee), pkt 2 lit. ee) i ff), pkt 9 lit. v), pkt 18 lit. u) oraz v).  

Ponadto Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w 

związku  z  niepodaniem  przez  niego  w  Formularzu  cenowym,  w  zakresie  pozycji  nr  16  , 

Kamera  cyfrowa  ze  statywem  -  informacji:  nazwy  producenta  lub  typu  statywu.  W 

uzasadnieniu  Zamawiający  wskazał,  że  „brak  uwzględnienia  w  treści  oferty  wymaganych 

przez Zamawiającego informacji, uniemożliwia dokonanie weryfikacji zgodności oferowanego 

produktu  z  wymaganiami  Zamawiającego  opisanymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia" 

W  odniesieniu  do  oferty  wykonawcy  Computer  Group  PAKT  W.,  M.  Sp.  j.  - 

podstawą 

odrzucenia jego oferty nie była okoliczność, że wypełnił Formularz cenowy w ten sposób, że 

wskazał w zakresie poz. 16 jedynie nazwy urządzeń, bez ich specyfikacji. 

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp  - w związku z 

niezłożeniem w toku postępowania żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

W niniejszym stanie faktycznym czynność odrzucenia oferty Odwołującego jest niezgodna z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Przechodząc do uzasadnienia zarzutów odwołania należy wskazać co następuje: 

Zarzut I. naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 wz w. z art. 7 ust. 1 pzp. 

Zamawiający  odrzucił  ofertę,  bowiem  w jego ocenie niepodanie w  Formularzu cenowym,  w 

zakresie  poz.  16,  informacji  o  nazwie  producenta  statywu  lub  typie  statywu 

– uniemożliwiło 

mu zweryf

ikowanie zgodności oferowanego produktu z wymaganiami opisanymi w siwz. 


Odnosząc się do takiego uzasadnienia odrzucenia oferty Odwołującego wskazać należy, że 

gdyby  Zamawiający  dokonał  jej  oceny  z  uwzględnieniem  całokształtu  jej  treści  oraz  treści 

samej SI

WZ, to nie dokonałby odrzucenia oferty w postępowaniu. 

W  pierwszej  kolejności  wskazać  należy,  że  Zamawiający  przy  ocenie  oferty 

Odwołującego całkowicie pominął sposób w jaki ten wypełnił Formularz  cenowy w zakresie 

poz. 

16. Wzór Formularza ofertowego przygotowany był w taki sposób, że pole w kolumnie 

pn.  „Opis  oferowanego  sprzętu/oprogramowania  (dane  i  parametry  techniczne,  nazwa 

producent, typ - 

pozwalające na ocenę, czy spełniają warunki zawarte w OPZ)", w zakresie 

pozycji  nr  16  - 

było  puste.  Odwołujący  wypełnił  to  pole  w  ten  sposób,  jak  przedstawiono 

wyżej w pkt 8.  

W

ypełniając  Formularz  ofertowy  w  powyższy  sposób  Odwołujący  dokonał  jednoznacznego 

potwierdzenia,  że  oferowany  statyw  odpowiada  wszelkim  wymogom  Zamawiającego 

określonym w pkt 19 ppkt 16 OPZ (załącznik nr 9 do SIWZ), gdzie określono wobec statywu 

następujące  wymogi:  „Statyw  do  kamery  ;  statyw  ze  stopów  aluminium,  3-sekcyjne  nogi, 

maksymalna  wysokość  165cm,  regulacja  wysokości  kolumny,  udźwig  do  Skg,  4  pozycje 

blokady  rozstawienia  nóg;  głowica  3-kierunkowa,  aluminiowa,  z  gumowanym  uchwytem, 

obrót  w  poziomie  360sL,  przechył  w  pionie  -60st/-h90sŁ,  maksymalny  udźwig  do  4kg, 

wyposażona w płytkę 200PL z gwintem 1/4 cała i podkładką chroniącą przed zarysowaniami, 

gwarancja producenta min. 24 miesiące". 

W  związku  z  powyższym  nie  może  być  mowy  o  tym,  że  sposób  wypełnienia  Formularza 

cenowego  przez  Odwołującego  uniemożliwił  Zamawiającemu  weryfikację  czy  oferowany 

statyw spełnia wymogi określone w OPZ. 

Formularz  ofertowy  stanowił  element  oferty  kreujący  treść  jego  przyszłego 

zobowiązania (zgodnie ze wzorem umowy oferta wykonawcy wraz z Formularzem cenowym 

stanowi  jej  załącznik  nr  2).  Oznacza  to,  że  Odwołujący  zobowiązał  się  do  dostarczenia 

Zamawiającemu  wraz  z  kamerą  cyfrową,  statywu  o  specyfikacji  wskazanej  przez  siebie  w 

pozycji  nr  16  Formularz

,  tj.  statywu  w  pełni  odpowiadającego  wymogom  z  OPZ  (zał.  9  do 

SIWZ),  zaś  Zamawiający  -  w  razie  wyboru  oferty  Odwołującego  i  zawarcia  umowy  o 

zamówienie  -  uzyskałby  względem  Odwołującego  roszczenie  o  dostarczenie  statywu  o 

specyfikacji określonej w pozycji nr 16 Formularza ofertowego. 

Zwrócić również uwagę należy, na charakter informacji jakich Zamawiający wymagał 

w Formularzu cenowym w kol

umnie pn. „Opis oferowanego sprzętu/oprogramowania (dane i 

parametry techniczne, nazwa producent, typ - 

pozwalające na ocenę, czy spełniają warunki 

zawarte w OPZ)". 


Z  zawartego  w  nagłówku  kolumny  opisu  wynika,  że  podane  przez  wykonawcę  informacje 

miały  umożliwić  Zamawiającemu  dokonanie  oceny  czy  oferowany  sprzęt  spełnia  warunki 

zawarte w OPZ. 

W świetle tego przyjąć należy, że sposób w jaki Odwołujący wypełnił Formularz ofertowy w 

zakresie  poz.  16  - 

bez  wątpienia  umożliwił  Zamawiającemu  zweryfikowanie  czy  oferowany 

statyw  spełnia  wymagania  OPZ  -  Odwołujący  wypełnił  Formularz  w  ten  sposób,  że 

potwierdził spełnienie wszystkich wymogów Zamawiającego w odniesieniu do statywu. 

W  przypadku  oferty  Odwołującego  -  gdzie  w  Formularzu  cenowym  szczegółowo 

wyspecyfikowano  oferowany  statyw  - 

podanie  nazwy  producenta  nie  wpłynęłoby  w  żaden 

spo

sób na możliwość weryfikacji przez Zamawiającego czy rzeczywiście spełnia on wymogi 

określone w OPZ. 

Zamawiający  mógł  dokonać  tej  weryfikacji  przez  porównanie  informacji  w  Formularzu 

złożonym przez Odwołującego a zakresem wymogów określonych w pkt 19 ppkt 16 OPZ. 

Zamawiający  nie  określił  w  jaki  sposób  zamierza  prowadzić  weryfikację  czy  oferowane 

urządzenia  spełniają  wymogi  OPZ.  W  szczególności  nie  wskazał  w  SIWZ,  że  będzie 

weryfikował  specyfikację  oferowanych  urządzeń  przez  odniesienie  się  do  informacji 

dos

tępnych w Internecie po podaniu ich nazwy. 

Na  marginesie,  podanie  przez  wykonawcę  nazwy  producenta  lub  typu  statywu  -  w  żaden 

sposób  nie  umożliwiłoby  Zamawiającemu  weryfikacji  oferowanego  urządzenia  z  wymogami 

określonymi w SIWZ - w przypadku zaoferowania urządzenia typu „NONAME", tj. takiego co 

do  którego  nie  jest  znany  producent  ani  typ  oraz  co  do  którego  brak  jest  dostępnych 

jakichkolwiek  specyfikacji  w  Internecie.  W  tej  mierze  Zamawiający  musiałby  polegać 

wyłącznie na opisie urządzenia zawartym przez wykonawcę w Formularzu cenowym. 

Jednocześnie zawarty w nagłówku Formularza zakres wymaganych informacji nie był 

na  tyle  jednoznaczny,  że  przedmiotowy  dokument  można  było  wypełnić  tylko  w  jeden 

sposób. W tym zakresie wskazać należy, że wykonawca Computer Group PAKT W., M. Sp. 

j.  wypełnił  Formularz  cenowy  w  zakresie pozycji  nr  16  w  ten  sposób,  że podał  tam jedynie 

nazwy oferowanej kamery cyfrowej i statywu, bez określenia ich specyfikacji. 

Zamawiający  nie  odrzucił  oferty  tego  wykonawcy  z  uwagi  na  taki  sposób  wypełnienia 

Formularza  cenowego  (a  zatem  musiał  uznać,  że  podany  zakres  informacji  umożliwia  mu 

zweryfikowanie czy sprzęt ten spełnia określone w postępowaniu wymogi). 

Niezależnie od powyższego, w zakresie pozycji nr 16 Formularza statyw był jedynie 

e

lementem  doposażenia  kamery  cyfrowej,  co  do  której  Odwołujący  podał  wszystkie 

wymagane  informację,  tj.  dane  i  parametry  techniczne,  nazwa  producent,  typ  wraz  z 

wymaganym wyposażeniem etc jw. 


Na  charakter  statywu  jako  jedynie  elementu  doposażenia  wskazuje  też  okoliczność,  że 

Zamawiający  nie  wyodrębnił  statywu  do  odrębnej  pozycji  Formularza  oraz  sama  natura 

statywu, który stanowi tylko element pomocniczy do korzystania z kamery cyfrowej. 

Statyw  do  kamery  w  postępowaniu  nie  był  oddzielnym  elementem  zamówienia,  na  co 

wskazuje ujęcie go w tym samym punkcie OPZ co kamerę cyfrową, a także ujęcie go w tym 

samym  wierszu  tabeli  Formularza  cenowego.  Dodatkowo  sama  naz

wa  przedmiotu  została 

ujęta  przez  Zamawiającego  jako  „Kamera  cyfrowa  ze  statywem".  Odwołujący  na  tak 

po

stawione  wymogi  zaoferował  w  sposób  odpowiedni  kamerę  i  statyw,  przy  czym  podał 

nazwę producenta kamery cyfrowej - Panasonic, a nie elementu pomocniczego - statywu. W 

tym zakresie ograniczył się do zawarcia szczegółowego opisu technicznego. 

Należy  również  wskazać  na  wadliwą  ocenę  przez  Zamawiającego  wyjaśnień 

złożonych  przez  Odwołującego  w  dniu  30.01.2019  r.  Zgodnie  z  informacją  o  odrzuceniu 

oferty  „Wykonawca  w  odpowiedzi  z  dnia  30.01.2019  r.  nie  wyjaśnił,  czy  statyw  wchodzi  w 

skład zaoferowanej kamery cyfrowej o symbolu Panasonic HC-VX980". 

Powyższe twierdzenie Zamawiającego stoi w sprzeczności z treścią wyjaśnień udzielonych 

przez  Odwołującego,  zgodnie  z  którą  „zaoferowana  kamera  cyfrowa  o  symbolu 

Panasonic HC- 

VX980 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia, w tym także została zaoferowana w standardzie ze statywem". 

Ponadto,  wezwanie  do  wyjaśnień  w  tym  zakresie  nie  było  precyzyjne  i  klarowne. 

Zamawiający  nie  podniósł  w  wezwaniu,  iż  oczekuje  również  podania  producenta  statywu. 

Wskaza

ł,  jedynie,  że  z  jego  wiedzy  wynika,  iż  kamera  cyfrowa  nie  posiada  statywu  w 

zestawie.  W  związku  z  tym  przytoczona  Wyżej  odpowiedź  Odwołującego  na  wezwanie 

wydaje się być adekwatna i w pełni rozwiewająca wątpliwości Zamawiającego. 

Wobec  p

owyższego  uznać  należy,  że  w  przypadku  określenia  przez  Odwołującego  w 

Formularzu cenowym, w pozycji 16, w zakresie statywu, szczegółowego opisu technicznego 

dotyczącego statywu - umożliwiło Zamawiającemu weryfikację czy oferowany statyw spełnia 

wymogi  okr

eślone  w  OPZ.  W  przypadku  oferty  Odwołującego  -  podanie  nazwy  statywu  - 

miałoby  wyłącznie  walor  informacyjny,  a  nie  merytoryczny,  bowiem  Zamawiający  mógł 

dokonać oceny zgodności statywu z wymogi OPZ już na podstawie samego opis zawartego 

przez Odwołującego w Formularzu cenowym. 

II. 

Zarzut naruszenia art. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z 26 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1. PZP 

Zamawiający  w  toku  postępowania  dopuścił  się  zaniechania  wezwania  Odwołującego  do 

złożenia dokumentów określonych w OPZ (załączniku nr 9 do SIWZ): pkt 1 lit. dd) i ee), pkt 2 

lit. ee) i ff), pkt 9 lit. v), pkt 18 lit. u) oraz v). 


sytuacji gdy Zamawiający ma wątpliwości co do treści złożonych dokumentów, albo kiedy 

dokumenty  nie  zostały  złożone  wraz  z  ofertą  -  powinien  wezwać  wykonawcę  do  ich 

uzupełnienia w myśl przepisu art. 26 ust. 3 Pzp. 

Zamawiający  zaniechał  wezwania.  Wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów,  które 

potwierdzają  spełnienie  przez  oferowane  urządzenia  wymagań  postawionych  w  OPZ,  w 

trybie art. 26 ust. 3 Pzp, 

jest obowiązkiem a nie uprawnieniem Zamawiającego. 

Wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów  w  stanie  faktycznym  niniejszej  sprawy  było  o  tyle 

uzasadnione,  że  Odwołujący  wprost  powoływał  się  na  ich  posiadanie,  zamieszczając 

odpowiednie informacje w tym zakresie w formularzu cenowym. 

Z utrwalonej linii orzeczniczej KIO wynika, że Zamawiający jest zobowiązany do wystąpienia 

z wezwaniem do złożenia brakujących dokumentów czy ich uzupełnienia do wykonawcy, jeśli 

zamawiający  zamierza  odrzucić  złożoną  ofertę  z  powodu  jej  niezgodności  z  treścią  SIWZ 

(tak m.in. wyrok KIO 2329/18, wyrok 415/17.) 

W

ezwanie,  skierowane w  niniejszym  postępowaniu do  Odwołującego nie dotyczyło kwestii, 

które  następnie  Zamawiający  uznał  za  podstawę  odrzucenia  oferty.  Tym  samym,  kolejne 

wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 

nie naruszałoby zasady jednokrotnego wezwania, ponieważ 

dotyczyłoby zupełnie innej kwestii niż wezwanie z dn. 25.01.2019 r. 

W  orzecznictwie  wskazuje  się,  że  kolejne  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  3  jest  możliwe  w 

sytuacji, kiedy dotyczy ono innego zakresu (tak KIO 2632/17 oraz  KIO 284/18). 

Mając na względzie powyższe Zamawiający nie dopełnił obowiązku jaki wynikał dla niego w 

okolicznościach sprawy z art. 26 ust. 3 Pzp w zakresie wezwania wykonawcy do złożenia lub 

uzupełnienia dokumentów określonych w OPZ (zał 9 do SIWZ): pkt 1 lit. dd) i ee), pkt 2 lit. 

ee)  i  ff),,  pkt  9  lit.  v),  pkt  18  lit.  u)  oraz  v).  Tym  samym  decyzja  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego  jest  bezzasadna  i  przedwczesna.  Gdyby  Zamawiający  prawidłowo 

przeprowadził  postępowanie  i  wezwał  Odwołującego  do  złożenia  wspomnianych 

dokumentów, na które Odwołujący się powoływał w Formularzu, to uzyskałby przedmiotowe 

dokumenty a w następstwie tej czynności mógłby prawidłowo ocenić ofertę Odwołującego. 

III. 

Zarzut naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp prz

ez unieważnienie postępowania. 

Zamawiający  dokonał  unieważnienia  postępowania  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  1  Pzp. 

G

dyby Zamawiający przeprowadził postępowanie w należyty sposób, tj. dokonał oceny oferty 

Odwołującego  z  należytą  starannością,  z  uwzględnieniem  całokształtu  jej  treści  oraz 

postanowień SIWZ oraz wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających, 

że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, to nie doszłoby 

do  unieważnienia  postępowania  (oferta  Odwołującego  nie  podlegałaby  odrzuceniu),  a 

Odwołujący uzyskałby przedmiotowe zamówienie. 

Z uwagi na powyższe - wnosi jak na wstępie. 


Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenie odwołania w zakresie zarzutu I 

oraz III i IV, tj. naruszenia przez niego art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 w zw. z art. 7 

ust.  1  i  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  pzp  oraz  art.  7  ust.  3  i  art.  91  ust.  1 

–  jako  zarzutów 

bezpodstawnych. 

Jednocześnie w kwestii zarzutu II – uwzględniając brzemiennie art. 186 ust. 3a ustawy pzp 

zama

wiający uwzględnił zarzuty w części dotyczącej naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z 

art. 26 ust. 3 i art. 7 ust. 1 ustawy pzp przez bezpodstawne, przedwczesne odrzucenie oferty 

odwołującego jako niezgodnej z treścią siwz w związku z niezłożeniem przez odwołującego 

wraz  z  ofertą  dokumentów  potwierdzających  ,  że  oferowana  dostawa  spełnia  wymagania 

określone w siwz (tj. dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp), podczas gdy 

zamawiający,  przed  odrzuceniem  oferty,  powinien  był  wezwać  odwołującego  do  ich 

uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 pzp.  

Uzasadniając stanowisko zamawiający wskazał, co następuje. 

W postępowaniu złożono 3 oferty. 

Zamawiający przystąpił do badania ofert, w wyniku czego, m.in. w stosunku do odwołującego 

poinformował go dnia 14.12.2018 r. o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej oferty, na 

co  wykonawca  wyraził  zgodę.  Dnia  25.01.2019  r.  zamawiający  wezwał  wykonawcę 

(odwołującego do wyjaśnienia treści złożonej oferty i dnia 30.01. otrzymał wyjaśnienia. 

Dnia  13 lutego 2019 r. z

amawiający zwrócił się do producenta Panasonic Polska w zakresie 

produktu  kamera  cyfrowa  o  symbolu  Panasonic  HC-VX980,  w  celu  ostatecznego  ustalenia 

czy 

ww.  produkt  występuje  w  standardzie  ze  statywem.  W  odpowiedzi  Panasonic  Polska 

dnia  14.02.2019  r.  przesłał  kartę  techniczną  ze  szczegółowymi  informacjami  dotyczącymi 

standardowego oraz opcjonalnego wyposażenia kamery HC-VX980EP-K (gdzie oznaczenie 

EP  oznac

za  dystrybucję  E  –  Europa,  P  –  Poland,  K  –  oznaczenie  koloru  są  oznaczeniami 

dystrybutora  identyfikującymi  produkt,  pozostają  bez  wpływu  na  parametry  techniczne 

produktu kamera cyfrowa o symbolu HC-

VX980), z której jednoznacznie wynika, że kamera 

nie posia

da statywu ani w wyposażeniu standardowym ani w wyposażeniu opcjonalnym. Na 

dowód załączono do pisma mail producenta z kartą techniczną kamery. 

Zamawiający  dnia  15.03.2019  r.  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  pzp  odrzucił  ofertę 

odwołującego  jako  nie  odpowiadającą  treścią  treści  siwz.  Wobec  odrzucenia  także 

pozostałych ofert unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp. 

Odnosząc się do zarzutów odwołania odwołujący wskazał, co następuje. 

W  siwz  określono  jednoznacznie  zakres  wymaganych  informacji  niezbędnych  do 

zamawiającego  do  oceny  ofert,  dotyczących  przedmiotu  zamówienia  tj.  Opis  oferowanego 

sprzętu/oprogramowania,  (dane  i  parametry  techniczne,  nazwa  producenta,  typ  – 

pozwalający na ocenę, czy spełniają warunki zawarte w OPZ). Zamawiający w toku badania 


ofert  dokonał  szczegółowej  oceny  oraz  weryfikacji  treści  wszystkich  złożonych  przez 

wykonawców  ofert,  w  tym  oferty  odwołującego  od  kątem  zgodności  treści  złożonej  oferty  z 

treścią siwz.   

Odwołujący  w  swojej  ofercie  w  pozycji  nr  16  formularza  cenowego  –  kamera  cyfrowa  ze 

statywem  zaoferował  produkt:    Kamera  cyfrowa  Panasonic  HC-VX980  wraz  z  wymaganym 

wyposażeniem, 

Dodatkowo  odwołujący  przekopiował  zapis  zamawiającego  z  opz  z  pkt  19  Specyfikacja 

techniczna ppkt 16:  

„Jakość  zapisu  Fuli  HD  1080p,  rozdzielczość  12Mpix,  dźwięk  Dolby  Digital  5.1,  zoom 

optyczny  x20,  zoom  cyfrowy  x1000,  optyczny  stabilizator  obrazu,  zapis  na  kartach  SD, 

SDHC,  SDXC,  wyświetlacz  LCD  dotykowy  3",  wyjście  HDMI,  złącze  USB  2.0,  waga  bez 

baterii do 600g, menu w języku polskim 

Statyw do kamery; statyw ze stop

ów aluminium, 3-sekcyjne nogi, maksymalna wysokość 165 

cm,  regulac

ja  wysokości  kolumny,  udźwig  do  5kg,  4  pozycje  blokady  rozstawienia  nóg; 

głowica  3-kierunkowa,  aluminiowa,  z  gumowanym  uchwytem,  obrót  w  poziomie  360st., 

przechył w pionie - 60st./+90st, maksymalny udźwig do 4kg, wyposażona w płytkę 200PL z 

gwintem  ¼  cala  i  podkładką  chroniącą  przed  zarysowaniami,  gwarancja  producenta  24 

miesiące.” 

Zamawiający  wezwał  wykonawcę  do  wyjaśnienia  treści  oferty  w  tym  między  innymi  do 

pozycji  nr  16  formularza 

–  kamera  cyfrowa  ze  statywem.  W  wezwaniu  poinformował 

odwołującego,  że  zweryfikował  parametry  techniczne  kamery  oferowanej,  na  stronie 

internetowej  producenta  www.panasonic.com/pl  ,  z  których  wynika,  iż  ww.  produkt  w 

standardzie nie posiada statywu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 19. 16 OPZ.  

W związku z powyższym poprosił o wyjaśnienie niezgodności pomiędzy opisem przedmiotu 

zamówienia  podanym  przez  odwołującego  w  kolumnie  „Opis  oferowanego  sprzętu/…/  a 

kartą produktu kamera cyfrowa o symbolu Panasonic HC-VX980. 

W  odpowiedzi  z  30.01.  2019  wykonawca  złożył  wyjaśnienie:  „Niniejszym  potwierdzamy,  że 

zaoferowana  kamera  cyfrowa  o  symbolu  Panasonic  HC-

VX980  spełnia  wszystkie 

wymagania  zamawiającego  zawarte  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  także  została 

zaoferowana w standardzie ze statywem.  

Tym  samym  odwołujący  nie  wyjaśnił  wątpliwości,  jednocześnie  złożył  ponownie 

oświadczenie, że kamera została zaoferowana w standardzie ze statywem. Wykonawca nie 

wykazał  i  nie  udowodnił,  że  oferowany,  zidentyfikowany  pod  względem  symbolu  i  nazwy 

producenta  produkt,  zawiera  elementy  opisane  przez  odwołującego  w  poz.  16  formularza 

cenowego. 


W  celu  uzyskania  jednoznacznej  odpowiedzi  dotyczącej  standardowego  wyposażenia 

kamery oferowanej 

zamawiający  zwrócił się dnia 13.02.2019 r. do producenta o informację, 

czy  kamera  w  wyposażeniu  standardowym  posiada  statyw.  W  odpowiedzi  otrzymał  kartę 

techniczną  ze  szczegółowymi  informacjami  dotyczącymi  standardowego oraz  opcjonalnego 

wyposażenia  kamery  typu  oferowanego  z  oznaczeniami  i  wyjaśnieniami  jw.  Z  informacji 

jednoznacznie wynika, że kamera nie posiada statywu ani w wyposażeniu standardowym ani 

w wyposażeniu opcjonalnym.   

W świetle wyjaśnień oraz zebranych materiałów dowodowych zmawiający uznał, że produkt 

zaoferowany  w  poz.  16  formularza  cenowego  tj.  kamera  ze  statywem  o  oznaczeniu 

wskazanym  nie  istnieje  na  rynku,  tym  samym  treść  oferty  odwołującego  merytorycznie  jest 

niezgodna z treścią siwz. 

W  związku  z  powyższym  dnia  15.03.2019  r.  odrzucił  ofertę  z  powodu  merytorycznej 

niezgodności  z  wymogami  siwz  tj.  zaoferowania  do  kamery  Panasonic  HC-VX980 

niewystępującego  na  rynku  statywu  producenta  (ani  w  wyposażeniu  standardowym  ani  w 

opcjonalnym). 

Zamawiający  przypomniał  wymogi  siwz  w  zakresie  obowiązku  przedstawienia  niezbędnych 

informacji dla oceny ofert, dotyczących przedmiotu zamówienia. 

W  kwestii  pozycji  16  formularza  cenowego 

–  kamera  cyfrowa  ze  statywem  twierdzenie 

odwołującego,  że  statyw  stanowi  jedynie  element  doposażenia,  zamawiający  traktuje  jako 

chybione.  Zamawiający  określił  przedmiot  zamówienia  w  oparciu  o  potrzeby  własne,  tj.  w 

kolejnych pozycjach formularza cenowego zgodnie z OPZ, opisał zestawy produktów, które 

wykonawcy mieli skomponować dla zamawiającego. Zamawiający opisał pozycję „kamera ze 

statywem”  określając  szczegółowe  parametry  obydwu  części  składowych.  Tym  samym 

potraktował  kamerę  i  statyw,  jako  oddzielne  produkty  tworzące  zestaw,  Zamawiający  ma 

bowiem  świadomość,  iż  zamawiane  produkty  mogą  nie  występować  w  sprzedaż  y  jako 

zesta

wy  pod  jednym  symbolem  u  jednego  producenta,  stąd  zamawiający  żądał  podania 

opisu oferowanego sprzętu/oprogramowania (tu cytat treści nagłówka kolumny). 

Badanie ofert potwierdza, iż wykonawcy w tym odwołujący prawidłowo zrozumieli ww. zapisy 

formularza  cen

owego.  Sam  odwołujący  w  pozycji  nr  18  formularza  cenowego  –  zestaw 

komputerowy 

–  wskazał  nazwę  producenta  oraz  typ  urządzenia  (Zestaw  komputerowy 

CEZAR  sp.  z  o.o./CZR  BUSINESS  1150  oraz  monitor  PHILIPS  240V5QDAB/00)  dla 

produktów  wchodzących  w  skład  zestawu  opisanego  przez  zamawiającego,  jako  zestaw 

komputerowy. 

Zamawiający  szczegółowo  określając  zakres  wymaganych  informacji,  co  do  przedmiotu 

zamówienia  bezpośrednio  wskazał  istotne  dla  niego  elementy,  jakie  muszą  być  zawarte  w 

ofercie  wykonawcy.  Tak  więc  potraktował  te  informacje  jako  treść  merytoryczną  złożonych 


ofert, potwierdzają to czynności badania wszystkich wykonawców pod względem zgodności 

treści oferty z siwz. 

Wobec powyższego, tj. niezgodności treści oferty z treścią siwz uznał, że zaistniała sytuacja 

zasadnego  i  zgodnego  z  przepisami  odrzucenia  oferty  odwołującego,  a  wobec  odrzucenia 

wszystkich innych ofert pozostałych wykonawców, unieważnienia postępowania na odstawie 

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp. Czynności dokonane zgodnie z art. 7 ustawy pzp oraz art. 91 

ust. 1 oraz innymi wynikającymi z treści uzasadnienia  odwołania.  

Odwołujący w złożonym piśmie procesowym………….. 

Strony postępowania odwoławczego złożyły oświadczenia. 

Odwołujący wskazał na treść wzoru formularza cenowego z wymogami sformułowanymi na 

wstępie  i  pozostałymi  do  wypełnienia  przez  wykonawców  pozycjami.  Za  nieadekwatne  do 

przedmiotu  sporu  uzna

ł  wskazane  w  odpowiedzi  na  odwołanie  orzecznictwo  KIO  –  jako 

dotyczące  oceny  ogólnych  oświadczeń  wykonawców.  W  sprawie  niniejszej  Odwołujący 

zaoferował  wymagany  sprzęt  ze  wskazaniem  i  opisem  wszystkich  parametrów  zgodnie  z 

OPZ.  Zwr

ócił  uwagę,  że  w  SIWZ  Zamawiający  nie  deklarował,  iż  będzie  dokonywał 

weryfikacji ofert przez ich sprawdzenie na podstawie informacji zewnętrznych pochodzących 

ze  s

trony  internetowej  producentów.  Stwierdził,  że  zaoferowany  statyw  w  poz.  16  jest 

częścią  składową  kamery,  co  wynika  także  z  nazwy  tego  elementu  „kamera  ze  statywem” 

jako,  że  nie  został  odrębnie  wyspecyfikowany  w  formularzu  ani  w  OPZ,  gdzie  użyto 

określania  w  pozycji  16  „statyw  do  kamery  (…)”.  Jako  analogię  wskazał  na  pozycję  7  i  8 

formularza  cenowego  „Tablica  Multimedialna”  z  elementami  wchodzącymi  w  skład  tego 

przedmiotu  (np.  głośniki,  uchwyt).  Uznał,  że  brak  jest  podstaw  do  odrzucenia  oferty  z 

powodu  brak

u  wskazania  odrębnie  producenta  dla  części  zaoferowanego  przedmiotu,  jaką 

jest  statyw.  Deklarowany  statyw,  jakkolwiek  pochodzi  od  innego  producenta,  stanowi 

wyposażenie  elementu  głównego,  tj.  kamery,  dla  której  wskazano  wszystkie  parametry 

wymagane - w tym 

producenta.  Odwołujący wyjaśnił Zamawiającemu zgodnie z żądaniem, 

że zaoferował kamerę w standardzie ze statywem, co nie oznacza, że wskazano dla statywu 

producenta  w  szczególności,  że  miałby  to  być  Panasonic.    Zamawiający  z  tej  informacji 

wywiódł błędne wnioski, przedstawione i rozszerzone w treści odpowiedzi na odwołanie.  

Przypom

niał,  że  parametry  techniczne  dla  statywu  podane  w  OPZ  wskazują,  iż 

możliwe jest zaoferowanie wyłącznie jednego statywu, tj. Manfrotto z płytką 200 PL, co jest 

nazwą własną producenta.  Złożył wydruk ze strony internetowej dotyczący 200 PL.  


Dodatkowo zauważył, że wobec istnienia tylko jednego modelu tego urządzenia stanowisko 

Zamawiającego  jest  nieprawidłowe  i  oparte  na  formalnej  ocenie  informacji  niezawartej  i 

niepodlegającej ocenie jako dotyczącej treści oferty.  

Wskaz

ał  na  podstawę  faktyczną  odrzucenia  jego  oferty  zawartą  w  piśmie  z  dnia  15.03., 

strona 3, czyli 3 i 2 akapit od dołu. Zwrócił uwagę, że pojęcie „dedykowany” jak dla pozycji 8 

nie  oznacza  tożsamości  producenta  dla  elementów,  których  to  dotyczy.  Podkreślił,  że  w 

sprawie podstawowe  znaczenie ma rzeczywiste spełnianie wymaganych parametrów  przez 

oferowany  produkt.  Zwr

ócił  uwagę,  że  błędna  ocena  wyjaśnień  legła  u  podstaw  decyzji  o 

odrzuceniu  oferty.  Podkreślił  zasadność  przedstawionej  przez  siebie  wykładni  postanowień 

OPZ  dla  spornej  pozycji  (rozróżnienie  określenia  „zestaw”  ze  sformułowaniem  „z  lub  ze”). 

Ocenia,  że  Zamawiający  naruszył  zasady  uczciwej  konkurencji  w  prowadzonym 

postępowaniu.  

Zamawiający  stwierdził,  że  nie  ma  podstaw  do  stosowania  dla  przedmiotu  rozpoznania 

analogii  z  innymi  produktami (w  tym  pozycja  7,  8 formularza).  Zwr

ócił jednak uwagę, iż dla 

tych  pozycji  wskazał  wprost  w  OPZ,  iż  wymaga  głośników  dedykowanych  do  tablic 

multimedialnych.  Przypom

niał  zakres  wymaganych  od  wykonawców  informacji  dla 

oferowanych  produktów.  Stwierdził,  że  oczekiwał  i  wymagał  także  danych  dotyczących 

producentów, co umożliwia mu ocenę oferty. Wskazał, że jest uprawiony do weryfikacji ofert 

na  podstawie  informacji  pochodzących  z  różnych  źródeł  w  tym,  np.  od  producentów,  kart 

katalogowych  (…).  Oferowana  kamera,  wbrew  wyjaśnieniom  wykonawcy,  nie  wstępuje  w 

standardzie  producenta  tej  kamery  jednoznacznie  oznaczonej.  Nie  kwestionuje  możliwości 

oferowania  dla  spornej  pozycji  kamery 

i  statywu  pochodzących  do  różnych  producentów, 

jednak  wymagałoby  to  przedstawienia  na  tę  okoliczność  informacji,  celem  umożliwienia 

zweryfikowania.  Zwr

ócił  uwagę,  iż  dla  innych  pozycji,  np.  18  dotyczącej  zestawu 

komputerowego, wobec wątpliwości co do producenta czy źródła pochodzenia, otrzymał od 

Odwołującego satysfakcjonujące informacje w tym zakresie (pozycja 7, 8 i 18).  

Podkreśla, że dokonywał oceny wszystkich ofert na równych zasadach, a tym samym 

w zgodzie z zasadami udzielania zamówień publicznych.   

 Stwierdz

ił, że odrzucenie oferty nastąpiło z powodu merytorycznej niezgodności jej treści ze 

specyfikacją  w  przedmiotowej  pozycji  formularza  cenowego  (pozycja  16).  Wymagania  i 

oczekiwania  od  wykonawców  były  jednolite  w  stosunku  do  wszystkich.  Zauważył,  że  na 

rozprawie  wskazano  producenta  statywu,  a  takich  informacji  wcześniej  nie  przedstawiono. 

Stwierdz

ił, że określenie „w standardzie” może mieć różne znaczenie w zależności od autora 

tego  sformułowania  (producent,  oferent,  dystrybutor).  Podkreślił,  że  otrzymanie  wszystkich 


danych  opisanych  oferowanych  produktów  jest  mu  niezbędne  na  etapie  oceny  ofert,  a 

następnie do realizacji umowy.  

Odwołujący  podkreślił,  że  zaoferowany  statyw  pełnia  wszystkie  wymagania  określone  w 

OPZ, co potwierdził wpisaniem oferowanych parametrów w poz. 16 formularza. Stwierdził, że 

wzór  formularza  nie  zawierał  parametrów,  które  należało  samodzielnie  wpisać  w  pustej 

rubryce, co odwołujący wykonał.  Natomiast, z uwag na opis wymagań, w przypadku statywu 

będącego  elementem  wyposażenia  kamery,  nie  istniał  jednoznaczny  obowiązek  podania 

nazwy,  producenta  i  typu  statywu,  z  uwagi  na  następujące  okoliczności:  zamawiający  nie 

wyspecyfikował  statywu  do  kamery  w  oddzielnej  pozycji  formularza  cenowego,  co 

przemawiałoby  za  obowiązkiem  odrębnego  podania  nazwy  producenta  i  typu  statywu,  w 

opisie pozycji 16 użyto spójnika „z” – kamera ze statywem, co wskazywałoby, że statyw jest 

elementem  wyposażenia  kamery,  co  jest  zgodne  z  wiedzą  powszechną,  iż  statyw  stanowi 

przynależność  w stosunku do kamery, jako że nie jest użytkowany bez kamery, samoistnie 

bez kamery nie spełnia swego przeznaczenia.  

Wskazał  także  na  poz.  7  i  8  formularza  cenowego  dotyczące  Tablicy  multimedialnej  z 

regulowanym uchwytem ściennym wraz z wysięgnikiem na projektor z określeniem wymagań 

dotyczącym  uchwytu,  a  także  Tablicy  multimedialnej  z  dedykowanymi  głośnikami  z 

określeniem  wymagań  dotyczących  głośników.  W  tych  pozycjach  (7  i  8)  odwołujący  wpisał 

oznaczenie tablicy multimedialnej jako głównego przedmiotu świadczenia. 

Natomiast  wy

łącznie  w  jednej  pozycji  zamawiający  użył  pojęcia  „zestaw”  tj.  w  poz.  18 

„Zestaw komputerowy”. Zestaw rozumiany jako przedmioty dobrane tak, aby tworzyły jedną 

całość lub zestawienie różnych elementów.  

Odwołujący stwierdza, że pojęcie „zestaw” referowało do co najmniej dwóch równorzędnych 

urządzeń,  stąd  uznał,  że  istnieje  obowiązek  podania  nazwy,  producenta  i  typu  jednostki 

centralnej  oraz  monitora. W  rezultacie sposób  wypełniania  poz.  18  jest  nieadekwatny,  jako 

że  tu  z  uwagi  na  sformułowanie  „zestaw”  podał  nazwy  jednostki  centralnej  i  monitora, 

natomiast  w  poz.  16  z  uwagi  na  spójnik  „z”  oraz  rozumienie  statywu  jako  wyposażenia 

kamery 

–  uznał,  że  nie  ma  obowiązku  podawania  nazwy  i  producenta  statywu.    Za 

adekwatne uznaje ewentualnie porównywanie sposobu wypełnienia poz. 16 do poz. 7 i 8.  

Zdaniem  odwołującego  nie  było  więc  jednoznacznego  obowiązku  oddania  oznaczenia  w 

przypadku  wyposażenia  dodatkowego.  Gdyby  jednak  uznać,  że  istniała  wątpliwość  co  do 

obowiązku  podania  nazwy,  producenta  i  typu  statywu  jako  wyposażenia  kamery  –  nie 

powinna być rozstrzygana na niekorzyść wykonawcy, który nie był autorem siwz.  

Niezależnie  od  powyższego,  odwołujący  wskazał,  że  zamawiający  tak  opisał  wymagania 

dotyczące  statywu  do  kamery  wskazując  wymogi  dotyczące  wyposażenia  statywu  w  płytkę 


200PL  będącą  element  statywów  producenta  Manfrotto,  że  w  połączeniu  z  pozostałymi 

wymogami  oznacza  możliwość  zaoferowania  wyłącznie  jednego  statywu  tj.  Manfrotto  290 

DUO    głowicą  128RC  i  płytką  200PL,  który  jest  przedmiotem  oferty  odwołującego.  Wobec 

wyspecyfikowania wymagań w zakresie statywu wskazujących wyłącznie jedno urządzenie – 

chybiona  jest  argumentacja  zamawiającego  o  niemożności  identyfikacji  zaoferowanego 

statywu  w  sytuacji  zobowiązania  odwołującego  w  formularzu  do  dostarczenia  sprzętu  o 

wymaganych opisanych parametrach. 

Obowiązek podania nazwy producenta i typu statywu z uwzględnieniem faktu, że z wymagań 

wynika  spełnienie  ich  wyłącznie  jeden  statyw  producenta  Manfrotto  stanowi  w  ocenie 

odwołującego  wymaganie  co  do  formy,  a  nieco  do  treści  oferty  stanowiącej  merytoryczne 

zobowiązanie  do  spełnienia  świadczenia.  Tym  samym,  nawet  gdyby  istniał  obowiązek 

podania  nazwy,  producenta  i  typu  statywu  (z  czym  odwołujący  się  nie  zgadza)  –  to 

niezgodność  z  wymogami  co  do  formy  sporządzenia  oferty  nie  powinna  skutkować 

odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt pzp. 

Odwołujący odnosząc się do treści odpowiedzi na odwołanie wskazał, że: 

a/ zamawiający rozszerza podstawę faktyczną i prawną odrzucenia oferty. Wskazuje bowiem 

fakt, że „produkt (zgodnie z ofertą i wyjaśnieniami odwołującego: kamera cyfrowa o symbolu 

Panasonic  HC-

VX980    ze  statywem  w  standardzie)  zaoferowany  przez  odwołującego  nie 

istnieje na rynku, tym samym treść oferty jest niezgodna z siwz. 

Natomiast zgodnie w zawiadomieniu o o

drzuceniu oferty zamawiający odnosił się jedynie do 

formalnych  wymagań  dotyczących  podania  nazwy,  typu  statywu  i  stwierdził  jedynie,  że 

odwołujący  w  wyniku  wezwania  do  wyjaśnień  „nie  wyjaśnił,  czy  statyw  wchodzi  w  skład 

zaoferowanej kamery cyfrowej /…/” 

Ni

ezależnie  od  powyższego  zamawiający  błędnie  zinterpretował  wyjaśnienia,  w  których 

stwierdzono,  że  kamera  cyfrowa  Panasonic  HC-VX980  została  zaoferowana  w  standardzie 

ze  statywem)

.  Zamawiający  uznał,  że  oznacza  to  zaoferowanie  statywu  w  standardowym 

zestawie kamera + statyw 

– firmy Panasonic. 

Tymczasem odwołujący użył sformułowania „w standardzie” jako synonim sformułowania „w 

opcji” ze statywem, co nie oznacza, że został zaoferowany statyw Panasonic, w sytuacji, gdy 

nie istnieje żaden statyw Panasonic o parametrach określonych przez zamawiającego.  

Odwołujący  zwrócił  też  uwagę,  że  zamawiający  w  wezwaniu  do  wyjaśnień  treści  oferty  nie 

żądał  wskazania    nazwy  producenta,  typu  statywu  –  lecz  jedynie  potwierdzenia,  że  statyw 

został zaoferowany, co w wyjaśnieniach potwierdzono.  


Krajowa  Izba  Odwoławcza  po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron,  na  podstawie 

zebranego  materiału  dowodowego  w  sprawie,  z  uwzględnieniem  stanowisk  stron 

przedstawionych na piśmie oraz do protokołu rozprawy, ustaliła i zważyła, co następuje. 

Rozpoznając  odwołanie,  Izba  dokonała  w  pierwszej  kolejności  badania  spełnienia  przez 

Odwołującego  przesłanek  określonych  w  art.  179  ust.  1  ustawy  pzp,  to  jest  kwestii 

posiadania legitymacji wykonawcy do  wniesienia odwołania. Posiadanie legitymacji czynnej 

przez wykonawcę korzystającego ze środków ochrony prawnej podlega badaniu przez Izbę z 

urzędu  w  celu  ustalenia  dopuszczalności  wniesienia  odwołania.  W  sprawie  rozpatrywanej 

odwołujący 

ma 

legitymację 

do 

wniesienia 

odwołania 

stanowiącą 

przesłankę 

ma

terialnoprawną uregulowaną w art. 179 ust. 1 ustawy pzp, w tym rozumianą jako interes w 

uzyskaniu zamówienia, a poniesienie szkody w razie braku takie wyniku postępowania. 

Oceniając kluczowy zarzut odwołania dotyczący odrzucenia oferty odwołującego z uwagi na 

niezgodność  treści  oferty  w  pkt  16  formularza  ofertowego  „Kamera  cyfrowa  ze  statywem” 

skład  orzekający  uznaje,  w  świetle  zgromadzonego  materiału  dowodowego,  że  zarzut 

zasługuje na uwzględnienie.  

W  przedmiotowym  zakresie  niesporna  jest  treść  wymagań  zamawiającego  zawartych  w 

opisie przedmiotu zamówienia oraz treść oferty odwołującego. 

Dla kamery cyfrowej ze statywem określono wymagania: Kamera cyfrowa ze statywem, - 3 

szt. 

Kamera cyfrowa; jakość zapisu Fuli HD 1080p, rozdzielczość min. 12Mpix, dźwięk Dolby 

Digital 5.1, zoom optyczny x20, zoom cyfrowy xl00Ó, optyczny stabilizator obrazu, zapis na 

kartach  SD,  SDHC,  SDXC,  wyświetlacz  LCD  dotykowy  3",  wyjście  HDMI,  złącze  USB  2.0, 

waga bez baterii do 600g, menu w języku polskim. 

Statyw  do  kamery;  statyw  ze 

stopów  aluminium,  3-sekcyjne  nogi,  maksymalna  wysokość 

165cm,  regulacja  wysokości  kolumny,  udźwig  do  5kg,  4  pozycje  blokady  rozstawienia  nóg; 

głowica  3-kierunkowa,  aluminiowa,  z  gumowanym  uchwytem,  obrót  w  poziomie  360st., 

przechył w pionie -60st./+90st, maksymalny udźwig do  4kg, wyposażona w płytkę 200PL z 

gwintem 1/4 cala i podkładką chroniącą przed zarysowaniami, gwarancja producenta min. 24 

miesiące. 

Ponadto  we  wzorze  Formularza  cenowego  wskazano  w  tabeli,  jakie  informacje  o 

oferowanym  sprzęcie  wykonawca  ma  wpisać  w  poszczególne  miejsca  tabeli.  Pola  w 

kolumnie  pn.  „Opis  oferowanego  sprzętu/oprogramowania  (dane  i  parametry  techniczne, 

nazwa  producent,  typ  - 

pozwalające  na  ocenę,  czy  spełniają  warunki  zawarte  w  OPZ)" 

pozostawały do wypełnienia przez wykonawcę oferenta. 

Odwołujący  wypełnił  Formularz  w  pozycji  nr  16  „Kamera  cyfrowa  ze  statywem"  w  taki 

sposób, że podał dane i parametry techniczne, nazwę producenta oraz typ w odniesieniu do 


kamery  cyfrowej,  zaś  w  odniesieniu  do  statywu  podał  szczegółowe  informacje  opisujące 

dokładnie  parametry,  z  których  potwierdzenie,  że  oferowany  statyw  odpowiada  wymogom 

OPZ

.  Opis  parametrów  statywu  w  ofercie  jest  identyczny  z  parametrami  OPZ;  z  tego 

względu  zapewne  zamawiający  opisując  treść  oferty  w  odpowiedzi  na  odwołanie  użył 

sformułowania,  że  wykonawca  przekopiował  informacje  z  opz  do  oferty  w  przedmiotowej 

pozycji . 

W  dniu  25.01.2019  r.  Zamawiający  skierował  do  Odwołującego  wezwanie  do  udzielenia 

wyjaśnień w zakresie pozycji nr 16 Formularza cenowego wskazując: 

Pozycja nr 16 - 

Formularza cenowego. Wykonawca zaoferował kamerę cyfrową ze statywem 

o symbolu Panasonic HC-

VX980 wraz z wymaganym wyposażeniem. 

Zamawiający zweryfikował parametry techniczne kamery cyfrowej o symbolu Panasonic HC- 

VX980 na stronie internetowej producenta fwww-panasonic.com/pl), 

z których wynika, iż ww 

produkt  w  standardzie  nie  posiada  statywu,  zgodnie  z  wymaganiami  zamawiającego 

opisanymi w pkt 16 Opisu przedmiotu zamówienia - zał. nr 9 do SIWZ. 

Zamawiający  prosi  o  wyjaśnienie  niezgodności  pomiędzy  opisem  podanym  przez 

Wykonawcę  w  kolumnie  „Opis  oferowanego  sprzęty/oprogramowania  (dane  i  parametry 

techniczne, nazwa producenta, typ - 

pozwalające na ocenę, czy spełniają warunki zawarte w 

OPZ)  -  formularza  cenowego 

–  zał.  nr  3  do  SIWZ  a  kartą  produktu  kamera  cyfrowa  o 

symbolu Panasonic HC-VX980- 

zał. nr 4 do niniejszego pisma. 

W odpowiedzi 

wykonawca stwierdził:  

„Niniejszym  potwierdzamy,  że  zaoferowana  kamera  cyfrowa  o  symbolu  Panasonic  HC- 

VX980  spełnia  wszystkie  wymagania  Zamawiającego  zawarte  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia, w tym także została zaoferowana w standardzie ze statywem". 

Następnie  Zamawiający  przekazał  wykonawcom  Zawiadomienie  o  odrzuceniu  wszystkich 

ofert złożonych w postępowaniu oraz o unieważnieniu postępowania. 

Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z 

niezłożeniem  przez  niego  wraz  z  ofertą  określonych  dokumentów  oraz  w  związku  z 

niepodaniem przez niego w Formularzu cenowym, w zakresie pozycji nr 16, Kamera cyfrowa 

ze statywem - informacji: nazwy producenta lub typu statywu.  

Zamawiający  stwierdził  w  uzasadnieniu,  iż  na  etapie  oceny  ofert  zweryfikował,  iż  produkt 

kamera cyfrowa o symbolu Panasonic HC-

VX980 nie występuje w standardzie ze statywem. 

W uzasadnieniu decyzji 

wskazał także, że „brak uwzględnienia w treści oferty wymaganych 

przez Zamawiającego informacji, uniemożliwia dokonanie weryfikacji zgodności oferowanego 

produktu  z  wymaganiami  Zamawiającego  opisanymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia". 


Ze względu na uzasadnienie decyzji zamawiającego, treść wymogu zawartego w nagłówku 

kolumny przeznaczonej na opis przedmiotu oferowanego znaczenie podstawowe ma ocena, 

czy  wykonawca 

–  odwołujący  opisując  oferowany  sprzęt  w  pozycji  16  spełnił  oczekiwania 

zamawiającego  sformułowane    w  siwz.  Zgodnie  z  treścią  formularza  cenowego  należało 

przedstawić:  „Opis  oferowanego  sprzętu/oprogramowania  (dane  i  parametry  techniczne, 

nazwa producent, typ - 

pozwalające na ocenę, czy spełniają warunki zawarte w OPZ)".  

Istotą  zacytowanego  wymogu  jest  wskazanie,  iż  zamawiający  oczekuje  informacji 

pozwalających na ocenę, /…/ „czy spełniają warunki zawarte w OPZ”.  

Jak wskazano wcześniej zarówno zaoferowana kamera, jak i statyw spełniają wg wykonawcy 

wszystkie  wymagane  parametry  techniczne,  z  czego  można  wnioskować  spełnienie 

warunków OPZ. 

Niesporne jest także, że wykonawca nie podał nazwy producenta, ewentualnie typu i innych 

danych  pozwalających  na  identyfikację  źródła  wytwarzania  statywu  oferowanego  w 

przedmiotowej  pozycji  wraz  z  kamerą.  Natomiast  z  faktu  przedstawienia  producenta  i  typu 

kamery zamawiający wywnioskował, że występuje ona w obrocie i została zaoferowana wraz 

ze  statywem  pochodzącym  od  tego  samego  producenta.  Wobec  powzięcia  informacji  ze 

stron  producenta,  że  oferowana  kamera  nie  występuje  w  standardzie  ze  statywem  i  po 

otrzymaniu wyjaśnienia od wykonawcy, że kamera spełnia wszystkie wymagania zawarte w 

opisie  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  także  została  zaoferowana  w  standardzie  ze 

statywem, zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy pzp.  

Skład  orzekający  zauważa  w  tym  miejscu,  że  określenie  dwukrotnie  użyte  w  zdaniu 

poprzednim 

tj.  „w  standardzie”  zarówno  w  obrocie  powszechnym,  jak  i  w  sprawie 

rozpatrywanej,  może  mieć  różne  znaczenie,  a  w  szczególności  fakt  standardowego 

zestawienia, połączenia czy wspólnego używania różnych produktów nie musi oznaczać, że 

wszystkie one 

stanowią produkt jednego podmiotu, występują łącznie w ofercie rynkowej lub 

czy 

są przedmiotem nierozdzielnego lub rozłącznego obrotu.   

W  okolicznościach  sprawy  rozpatrywanej  istotne  znaczenie  ma  także  wskazanie  przez 

odwołującego,  że  wymagane  parametry  statywu  przedstawione  w  OPZ  i  zadeklarowane  w 

ofercie,  w  istocie  spełnia  wyłącznie  jedyny  rodzaj/typ  statywu  jednego  konkretnego 

wyspec

jalizowanego  producenta,  a  szczegółowość  opisu  w  siwz  pozwala  w  sposób 

jednoznaczny 

zidentyfikować  tego  producenta.  W  ocenie  składu  orzekającego  zarówno 

zamawiającemu,  jak  i  wykonawcy  okoliczność  ta  była  i  jest  znana.  W  konsekwencji  uznać 

należy, że uznanie przez zamawiającego, że zaoferowany statyw powinien był pochodzić od 

firmy  Panasonic  było  wnioskowaniem  prowadzącym  do  wadliwego  sformułowania  treści 

wezwania  do  wyjaśnień.  W  rzeczywistości,  przy  znajomości  stanu  sprawy,  w  którym  w 


ofercie wyspecyfikowan

o wymogi techniczne statywu z dokładnością odpowiadającą opisowi 

z siwz,  

nie było przeszkód w zapytaniu o oznaczenia, w razie wątpliwości np. rodzaju, typu, 

producenta  statywu. 

Wyjaśnienia w  takim  zakresie przy  braku  sprzeczności  z  treścią oferty 

nie powi

nny być, w takim stanie rzeczy, traktowane jako zmiana treści oferty, która zgodnie z 

art. 87 ustawy pzp byłaby niedopuszczalna. W ocenie składu orzekającego, w toku badania 

oferty miało miejsce przyjęcie założenia o tożsamości producenta dla obu produktów i przy 

utrzymaniu tego poglądu, wnioskowanie o niezgodności treści oferty z treścią siwz pomimo 

przedstawienia  w  ofercie  opisu  zgodnego  z  siwz

.  W  konsekwencji  wadliwego  założenia 

została podjęta decyzja o odrzuceniu oferty.  

Wobec  uwzględnienia  odwołania,  w  toku  ponownego  badania  ofert,  przeprowadzenia 

wymagają czynności wskazane w pkt 1, 2 i 3 wykazu żądań odwołującego na s. 3 odwołania.  

Okoliczność powyższa uzasadnia konieczność przeprowadzenia w postępowaniu czynności 

wskazanym w niniejszym wyroku. 

Na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy pzp, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach skład orzekający Izby orzekł na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy pzp oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:  ……………………………… 


wiper-pixel