KIO 513/19 WYROK dnia 8 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 513/19 
 

WYROK 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  marca  2019  r.  przez  Wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  –  Indria  Sistemas  Polska  Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 136 (02-

305 Warszawa),  Rohill  Engineering  B.V. 

z  siedzibą  w  Hoogeven  (Holandia),  Edisonstraat 

AN 

Hoogeven), 

Page 

Communication 

Spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gliwicach,  ul.  Okrężna  8  (44-100  Gliwice)  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Komendę  Główną  Policji  

Warszawie, ul. 

Puławska 148/150 (02-624 Warszawa) 

przy udziale 

Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  –  Sprint  Spółka  Akcyjna  

siedzibą  w  Olsztynie,  ul.  Jagiellończyka  26  (10-062  Olsztyn),  Hytera  Mobilfunk  GmbH  

Bad  Munder  (31848),  Fritz-Hahne 

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Motorola Solutions Systems 

Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Krakowie,  ul.  Czerwone 

Maki  82  (30-

392  Kraków),  Motorola  Solutions  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Wołoska  5  (02-675  Warszawa) 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i  nakazuje  Zamawiającemu unieważnić  czynność z  dnia  15 

marca 2019 r. polegającą na odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Ustawy i nakazuje 

poprawić 

na podstawie art. 

87 ust. 2 pkt 1 Ustawy w formularzu oferty Odwołującego termin 

zadeklarowany  w  pkt  13 

dla  zakończenia  Etapu  II  na:  do  23.07.2020  r.,  a  także 


str. 2 

nakazuje 

dokonać oceny Oferty Odwołującego według ustalonej procedury testów 

opisanej w załączniku nr 6 do SIWZ.   

Kosztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego  –  Komendę  Główną  Policji  w 

Warszawie i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  zamówienie:  Indria  Sistemas  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie,  Rohill  Engineering  B.V.  Hoogeven  (Holandia),  Page  Communication  Sp.  z 

o.o. z siedzibą w Gliwicach tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Zamawiającego  –  Komendy  Głównej  Policji  w  Warszawie  na  rzecz 

Wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o zamówienie: Indria Sistemas Polska Sp. z o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie,  Rohill  Engineering  B.V.  Hoogeven  (Holandia),  Page 

Communication  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gliwicach,  kwotę  18.600  zł  00  gr.  (słownie: 

osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów  strony 

poniesionych w związku z wpisem od odwołania oraz wynagrodzeniem pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 3 

 
 
Sygn. akt: KIO 513/19 
 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez  Zamawiającego 

Komendę  Główną  Policji  w  Warszawie,  na  modernizację  policyjnych  sieci  radiowych  w  13 

miastach  i  aglomeracjach  miejskich  do  systemu  standardu  ETSI  TETRA  (nr 

postępowania: 

162/BŁiI/18/TG/PMP),  ogłoszonym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu 

01.09.2018  r.,  2018/S  168-382059,  wobec 

czynności  które  doprowadziły  do  odrzucenia 

oferty  Konsorcjum  w  składzie:  Indria  Sistemas  Polska  Sp.  z  o.o.  z/s  w  Warszawie,  Rohill 

Engineering  B.V.  w  Hoogeven,  Page  Communication  Sp.  z  o.o.  z/s  w  Gliwicach  (dalej  jako 

Odwołujący), Wykonawcy ci wnieśli w dniu 25 marca 2019 r. odwołanie do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 513/19).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art.  87  ust.  2  pkt  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  poprawienia  w  ofercie 

Odwołującego oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na zaoferowaniu realizacji Etapu 

II  w  terminie  do  dnia  23  lipca  2019  r.

, podczas gdy niniejsza omyłka pisarska powinna 

być skorygowana na zaoferowanie realizacji Etapu II w terminie do dnia 23 lipca 2020 r.; 

2)  art. 

89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez błędne i nieuzasadnione 

przyjęcie,  iż  złożona  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia oraz  błędną  ocenę  wyjaśnień  Odwołującego, których treść  nie potwierdza, 

iż  oferta  Odwołującego  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia; 

3)  art.  89  ust  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez 

błędne  i  nieuzasadnione  przyjęcie,  iż  treść 

złożonej  oferty  nie  odpowiada  treści  SIWZ,  w  szczególności  przed  przeprowadzeniem 

testów rozwiązania oferowanego przez Odwołującego; 

art.  92  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  podania  pełnego  uzasadnienia 

faktycznego i prawnego odrzucenia oferty Odwołującego, co uniemożliwia pełną kontrolę 

czynności Zamawiającego w drodze przysługujących środków ochrony prawnej, 

ewentualnie: 

5)  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  poprawienia  w  ofercie 

Odwołującego innej omyłki polegającej na zaoferowaniu realizacji Etapu II w terminie do 

dnia 23 lipca 2019 r., podczas gdy niniejsza omyłka powinna być skorygowana na termin 

do  dnia  23  lipca  2020  r.,  która  to  omyłka  polega  na  niezgodności  z  SIWZ,  a  jej 

skorygowan

ie  nie  spowoduje  istotnej  zmiany  w  treści  oferty  lub,  ewentualnie,  jak 

przewidziano w rozdziale XIV pkt 1.10 SIWZ 

– skorygowana na zaoferowanie realizacji 

Etapu II w terminie do dnia 21 listopada 2020 r.; 


str. 4 

6)  art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwa

nia Odwołującego do wyjaśnienia 

treści oferty w zakresie zaoferowania realizacji Etapu II w terminie do dnia 23 lipca 2019 

r. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienie 

czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  nakazanie  poprawienia  oczywistej  omyłki 

pisarskiej  ewentualnie  jako  innej  omyłki  polegającej  na  niezgodności  treści  oferty  z  siwz  w 

zakresie zaoferowanego terminu realizacji Etapu II na dzień 23 lipca 2020r., ewentualnie na 

21 listopada 2020 r.  

Zamawiający poinformował Odwołującego o odrzuceniu jego oferty w dniu 15 marca 2019 r. 

drogą mailową.  

Uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Uzasadnienie odrzucenia oferty Odwołującego zostało powiązane  z  deklaracją Wykonawcy 

dotyczącą  terminu  zakończenia  Etapu  II,  na  podstawie  której  Zamawiający  zbudował  całą 

argumentację  w  zakresie  zaistnienia  podstaw  do  uznania,  że  zaoferowana  została  rażąco 

niska cena.  

W  siwz  (rozdział  V)  terminy  zakończenia  etapów  zostały  określone:  dla  Etapu  I  –  1-12 

miesięcy  od  dnia  zawarcia  umowy,  Etap  II  –  od  dnia  zawarcia  umowy  do  terminu 

zadeklarowanego w złożonej ofercie (nie później niż do dnia 21 listopada 2020 r.), Etap II – 

od  dnia  odbioru  Etapu  I  do  dnia  zawarcia  umowy.  W  rozdziale  XIV  pkt  1.10  siwz 

Zamawiający  wskazał,  iż  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  wskaże  termin  odbioru  Etapu  II 

późniejszy niż 21 listopada 2020 roku Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. W 

przypadku gdy Wykonawca nie wskaże oferowanego terminu wcześniejszego odbioru Etapu 

II  w  stosunku  do  terminu  podstawowego  tj.  2

1  listopada  2020  roku  Zamawiający  uzna,  że 

Wykonawca  zaoferował  termin  podstawowy,  tj.  21  listopada  2020  roku.  Z  zapisów  tych 

wynika, iż najpóźniejszym terminem na realizację Etapu II, który mógł być zaoferowany przez 

Odwołującego, był dzień 21 listopada 2020 roku. Odwołujący przywołał zapisy załącznika nr 

2 do siwz (Opis Przedmiotu Zamówienia) dotyczące Etapu II – pkt 4.1-4.3., z których wynika, 

iż termin realizacji Etapu II nie mógł upłynąć wcześniej niż termin realizacji Etapu I. Wynika 

to również z § 11 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 3 do siwz), w którym wskazano, iż pełna 

weryfikacja  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  §  2  ust.  1,  w  tym  jego  ewentualna 

integracja z  innym  systemami  oraz  wydajności  i funkcjonalność  będzie możliwa wyłączenie 

po jego całkowitym wykonaniu i przedstawieniu do Odbioru Etapu II. 

Ponieważ termin realizacji Etapu I został z góry określony na 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy, co z kolei nie może nastąpić wcześniej niż w 2019 r. (5.02.2019 r- termin otwarcia 

ofert),  stąd  realizacja  odbioru  Etapu  II  nie może  nastąpić  wcześniej,  niż  po  upływie  okresu 


str. 5 

realizacji  zakreślonego  dla  Etapu  I.  Potencjalnie  najwcześniejszym  terminem  na  realizację 

Etapu II, możliwy do zaoferowania, był dzień 5 lutego 2020 r. 

Odwołujący  zgodził  się  z  Zamawiającym,  iż  termin  realizacji  Etapu  II  nie  mógł  być 

poprawiony jako omyłka oczywista, gdyż bez udziału wykonawcy Zamawiający nie mógł na 

podstawie  dostępnej  wiedzy  zweryfikować  poprawności  tego  elementu.  Zamawiający  miał 

podstawy przyjąć, iż data dzienna 23 lipca jest oznaczony prawidłowo, albowiem pokrywa się 

z  datą,  która  pozwalała  przyznać  maksymalną  liczbę  punktów  w  ramach  kryterium  K1O  – 

Wcześniejszy  odbiór  Etapu  II  w  stosunku  do  terminu  podstawowego,  tj.  21  listopada  2020 

roku. Za termin do dnia 23 lipc

a 2020 r. przyznanych zostałoby 11 punktów. Odwołujący nie 

zgodził  się  natomiast  ze  stwierdzeniem,  iż  nie  jest  możliwe  poprawienie  oznaczenia  roku, 

skoro najwcześniejszy jak i najpóźniejszy termin realizacji Etapu II przypada 2020 roku i jest 

jedynym  możliwym  i  zgodnym  z  siwz  oznaczeniem  terminu  realizacji  Etapu  II, 

odpowiadającym rzeczywistej intencji Wykonawcy.    

Alternatywnie, gdyby nie przyjąć, iż omyłka miała charakter oczywisty, Odwołujący  wskazał 

na możliwość jej poprawienia na podstawie art. 87 ust. 2pkt 3 ustayw Pzp, jako niezgodność 

z  siwz,  tj.  wskazania  terminu  realizacji  Etapu  II 

przed  zakreślonym  przez  Zamawiającego 

terminem realizacji Etapu I. Jej poprawienie nie spowodowałoby istotnej zmiany treści oferty, 

albowiem  nie  wpłynie  na  ilość  punktów  uzyskanych  w  ramach  kryterium  K10  oraz 

doprowadzi  do  realizacji  Etapu  II  w  2020  r.,  jak  pierwotnie  przewidział  to  Zamawiający. 

Zamawiający mógł dokonać korekty zgodnie z zasadami, które przewidział  w rozdziale XIV 

pkt  1.10  siwz  dla  sytuacji  braku  wskazan

ia  konkretnej  daty  realizacji  Etapu  II  i  przyjąć,  iż 

zaoferowany został termin maksymalny, tj. 21 listopada 2020 r. 

Zamawiający miał podstawy do wyjaśnienia wątpliwości jakie dotyczyły terminu wskazanego 

przez Odwołującego, jednak nie wystąpił o wyjaśnienia do Wykonawcy na podstawie art. 87 

ust.  1  ustawy  Pzp.  Wykonawca  mógłby  wówczas  wskazać,  iż  omyłka  polega  na  błędnym 

oznaczeniu  roku.  Rok  2020  został  zakreślony  w  siwz,  stąd  oświadczenie  w  tym  elemencie 

nie miało charakteru istotnego. 

Opierając się na zasadach zawartych w art. 65 § 1 k.c. oraz okolicznościach sprawy, można 

uznać,  że  Odwołujący  miał  na  myśli  ustalenie  terminu  realizacji  Etapu  II  na  dzień  23  lipca 

2020 r. 

W odniesieniu do uzasadnienia, jakie wskazał Zamawiający odrzucając ofertę na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, odnosiło się ono do jednego fragmentu 

wyjaśnień,  w  których  Odwołujący  wskazał,  iż  zaoferowana  cena  uwzględnia  koszty 

zapewniające sprzęt oraz zasoby ludzkie na potrzeby wykonania zamówienia w terminie do 

dnia  23  lipca  2020  r.  W  ocenie  Zamawiającego  wyjaśnienia  powinny  koncentrować  się  na 


str. 6 

wykazaniu, iż w zaoferowanej cenie możliwe jest zrealizowanie Etapu II w terminie do dnia 

23  lipca  2019  r.,  który  został  wskazany  omyłkowo.  Zamawiający  nie  ocenił  wyjaśnień  przy 

założeniu,  iż  terminem  realizacji  Etapu  II  jest  data  23  lipca  2020  r.  Zamawiający  nie 

kwestionuje ceny ani wyjaśnień w kontekście tego terminu, co wskazuje, że wyjaśnienia nie 

potwierdzają, iż zaoferowana cena mogła być rażąco niska. 

W  oparciu  o 

wyjaśnienia  dotyczące  wysokości  ceny  Zamawiający  nie  mógł  oceniać  oferty 

pod kątem jej  zgodności  z  siwz.  Treść  oferty  nie  potwierdza tez  zawartych w  uzasadnieniu 

odrzucenia oferty jako niezgodnej z siwz. Wyjaśnienia nie stanowiły modyfikacji oferty, lecz 

wyłącznie  próbę  wykazania,  iż  w  cenie  oferty  ujęto  nie  tylko  zakres  podstawowy,  lecz 

również przewidziano ewentualne problemy i uwzględniono wszelkie ewentualne koszty ich 

usunięcia  –  jednak  bez  jakiegokolwiek  uszczerbku  dla  zakresu  podstawowego.  W  tych 

ok

olicznościach wskazane przez Zamawiającego elementy wyjaśnień nie mogły uzasadniać 

oceny oferty jako niezgodnej z siwz. Dotyczy to: możliwość zastąpienia sieci 3T (KWP Łódź) 

w celu zapewnienia w pełni zintegrowanego rozwiązania dla 17 miast (nie było to formalnym 

elementem  wyja

śnień,  jak  również  nie  stanowiło  deklaracji  co  do  sposobu  realizacji 

zamówienia,  a  jedynie  wskazane  zostało  w  dokumencie  sygnowanym  przez 

współkonsorcjanta). Nie jest to rozwiązanie podstawowe, a jedynie alternatywne, awaryjne. 

Dla  za

mówienia  opcjonalnego  wyceniono  interfejs  API  TETRA,  ale  tylko  w  zakresie 

opisanym w pkt 27.2, co nie uchybia treści siwz. OPZ odnosi się do czynności związanych z 

interfejsem API TETRA również w zakresie fakultatywnym (pkt 27.2 i 26.1 oraz załącznik nr 6 

do  OPZ).  Również  w  załączniku  nr  2  do  wzoru  umowy  ujęty  został  interfejs  w  tabeli 

„wymagania  w  zakresie  odbioru  przedmiotu  umowy”  oraz  „specyfikacja  ilościowo-cenowa 

zamówienia opcjonalnego” – załącznik nr 11 do wzoru umowy. 

Odrzucając ofertę Zamawiający zobowiązany był do szczegółowej analizy formularza oferty 

(pkt 14 i 2), czego zaniechał. Ponadto odrzucenie oferty z powodów technicznych nie może 

nastąpić  przed  przeprowadzeniem  testów,  o  których  mowa  w  rozdziale  VII  siwz  według 

ustalonych zasad opisanych 

w załączniku nr 6 do swiz. 

W  ocenie  Odwołującego  uzasadnienia  decyzji  o  odrzuceniu  oferty  nie  zawiera  pełnego 

uzasadnienia  faktycznego,  które  nie  może  być  prezentowane  dopiero  na  rozprawie,  co 

narusza  art.  92  ust.  1pkt  3  ustawy  Pzp.  Wykonawca  zidentyfikowa

ł  przyczyny  odrzucenia 

jego  oferty,  do  których  odniósł  się  w  odwołaniu.  Uzasadnienia  pozostawia  jednak  pewne 

kwestie  otwartymi  pozbawionymi  argumentacji  faktycznej,  a  przy  tym  przesądzającymi  o 

kierunku decyzji Zamawiającego. dotyczy to rzekomej niemożliwości  zrealizowania Etapu II 

w terminie do 23 lipca 2019 r., jak również niezłożenia dostatecznych wyjaśnień w zakresie 

ceny oferty.  


str. 7 

Do  postępowania  odwoławczego  przystąpili  w  dniu  28  marca  2019  r.  po  stronie 

Zamawiającego Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Sprint S.A. z siedzibą w 

Olsztynie,  Hytera  Mobilfunk  GmbH  w  Bad  Munder  (Dalej  jako  Konsorcjum  Sprint)  oraz 

Motorola  Solutions  Systems  Polska  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Krakowie,  Motorola  Solutions 

Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie (dalej jako Konsorcjum Motorola). 

Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego oddalenie w całości. 

Stanowisko Izby 

Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U. z 2018 r.

, poz. 1986 z późn. zm.), w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 22 

czerwca  2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych 

ustaw (Dz.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”.  

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

weryfikacji  spełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie 

Odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w 

wyniku  kwestionowanej  czynności  Zamawiającego.

Ponieważ  następstwem  decyzji  o 

odrzuceniu  oferty 

Odwołującego  z  postępowania  była  utrata  możliwości  uzyskania 

zamówienia,  jak  również  oferta  nie  została  poddana  testom  koniecznym  do  ustalenia  jej 

zgodno

ści z siwz, wniesienie odwołania stanowiło jedyną drogę do wzruszenia niekorzystnej 

decyzji w postępowaniu, co wypełnia przesłanki określone w Ustawie.

Na  podstawie  dokumentacji  postępowania,  w  tym  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia (siwz), oferty Odwołującego, a także wyjaśnień i dokumentów złożonych w toku 

postępowania,  Izba  dokonała  ustaleń  faktycznych  stanowiących  podstawę  do  wydania 

rozstrzygnięcia w przedmiocie podniesionych zarzutów. 

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na modernizację policyjnych sieci radiowych 

w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA. 

Zamawiający 

w  ramach  budowanego  systemu  w  nowych  lokalizacjach  zamierza  połączyć  ten  system  z 

czterema  lokalizacjami  (KWP  Łódź,  KSP  Warszawa,  KWP  Szczecin,  KWP  Kraków)  za 

pomocą  interfejsów  TETRA,  które  umożliwią  komunikację  (pkt  27.1.8  OPZ).  Lokalizacje  te 

nie  są  objęte  zamówieniem  w  takim  znaczeniu,  iż  budowany  ma  być  system  w  13  innych 

lokalizacjach,  gdzie  Zamawiający  przewidział  możliwość  dostarczenia  urządzeń  różnych 

producentów  i  przewidział  konieczność  zapewnienia  komunikacji  tych  13  lokalizacji  z  4 

lokalizacjami,  gdzie  system  funkcjonuje  przy  zużyciu  interfejsu  TETRA.  Zamawiający  na 


str. 8 

rozprawie wyjaśnił, iż nie oznacza to, że w ramach tego zamówienia stworzony system ma 

zapewnić komunikację pomiędzy czterema lokalizacjami, w których systemy TETRA działają. 

Na chwilę obecną 4 lokalizacje, wyposażone w systemy TETRA (T3 – Łódź, oraz urządzenia 

Rohill 

–  pozostałe  trzy  lokalizacje),  nie są  połączone  w  jeden  system,  czyli  nie  komunikują 

się ze sobą i ta sytuacja nie ulegnie zmianie po stworzeniu systemu objętego zamówieniem. 

W  ramach  zamówienia  opcjonalnego  Zamawiający  przewidział  zakupienie  zestawu  API 

TETRA,  który  zawiera  funkcjonalności  możliwe  do  wykorzystania  w  przyszłości  i  z  innymi 

systemami łącznościowymi.  

Przedmiot  zamówienia został  opisany  w  załączniku  nr  2  do  siwz.  podzielony  na  trzy  etapy: 

Etap I 

– obejmujący między innymi opracowanie projektów technicznych dla Etapu I (w ciągu 

90 dni od d

aty zawarcia Umowy) i Etapu II (w ciągu 180 dni od daty zawarcia umowy) oraz 

zintegrowanie i uruchomienie Systemu w określonych ośrodkach (cztery ośrodki – lokalizacje 

wskazane  w  pkt  42)  i  udział  w  odbiorach  Etapu  I.    Etap  II  obejmuje  między  innymi 

zintegr

owanie Systemu z istniejącymi Systemami TETRA Policji oraz uruchomienie Systemu 

w określonych Ośrodkach (dziewięć ośrodków – lokalizacji wskazanych w pkt 42). Zgodnie z 

pkt  4.3  OPZ 

W  okresie  od  dnia  następującego  po  dniu  odebrania  Etapu  I  do  zakończenia 

re

alizacji  umowy  Wykonawca  zrealizuje  Etap  III,  który  obejmuje:  Świadczenie  Usług 

Utrzymania  i  Świadczenie  Usług  Rozwoju.  Obligatoryjnym  zakresem  integracji  z  innymi 

systemami  TETRA,  wskazanym  w  pkt  27.1.1  jest  opracowanie  interfejsów  i  zapewnie 

połączenia z oraz do resortowych sieci TETRA (infrastruktura Rohill- KSP Warszawa, KWP: 

Kraków, Szczecin, Sepura – KWP Łódź) w lokalizacjach wymienionych w załączniku nr 13. 

Zakres  fakultatywny  opisany  w  pkt  27.2  dotyczy  interfejsu  API  umożliwiającego  dostęp  do 

wskazanych w OPZ funkcji.   

Termin wykonania zamówienia wykonany ma być maksymalnie przez okres 72 miesięcy od 

dnia  zawarcia  umowy  lub  do  dnia  wyczerpania  środków  finansowych  przeznaczonych  na 

realizację Usługi Utrzymania, przy czym terminy realizacji poszczególnych etapów wynoszą: 

Etap I 

– 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy; Etap II – od dnia zawarcia umowy do terminu 

zadeklarowanego w złożonej ofercie (nie później niż do dnia 21 listopada 2020 roku); Etap III 

– od dnia odbioru Etapu I do dnia zakończenia Umowy (pkt V siwz). 

W  celu  potwierdzenia,  że  oferowany  przedmiot  zamówienia  spełnia  wymagania 

Zamawiającego  określone  w  SIWZ,  Zamawiający  przewidział  przeprowadzenie  testów  wg 

zasad  opisanych  w  pkt  VII  ppkt  2  siwz 

–  prezentacji  oferowanego przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający  wskazał,  iż  po  otwarciu  ofert  i  dokonaniu  wstępnej  czynności  sprawdzenia 

ofert,  przedstawi  Wykonawcom  pisemny  harmonogram  przeprowadzenia  testów 

oferowanego  przedmiotu  zamówienia  z  dokładnym  podaniem  terminów.  Zasady 

przeprowadzenia  testów  zostały  określone  w  załączniku  nr  6  do  siwz.  Zakres  prezentacji  i 


str. 9 

testów oferowanego przedmiotu zamówienia nie obejmuje sprawdzenia działania interfejsów 

TETRA mających zapewnić komunikację pomiędzy zamawianym systemem (13 lokalizacji) a 

czterema lokalizacjam

i, w których systemy TETRA już działają.  

W pkt XIV siwz Zamawiający opisał kryteria oceny ofert (łącznie dziesięć), w tym kryterium 

K10 

–  wcześniejszy  odbiór  Etapu II w  stosunku do  terminu  podstawowego,  tj.  21  listopada 

2020 roku, 1 pkt  za każde 11 dni w  stosunku do terminu podstawowego, nie więcej niż 11 

pkt. 

Zamawiający przedstawi schemat wg którego przyznawane miały być punkty, w którym 

dla wskazanych przedziałów czasowych opisanych datą dzienną przypadającą w roku 2020 

przypisana została ilość punktów. Zaczynając od przedziału czasu  wyznaczonego okresem 

od  11  listopada do 21  listopada 2020  r.,  dla którego Zamawiający  wskazał  „0 pkt”.  Kolejne 

okresy  są  punktowane,  aż  do  maksymalnej  możliwej  do  uzyskania  liczby  punktów  –  11, 

wskazanej dla terminu odbioru do 23 lipca 2020 r. 

Zamawiający jednocześnie wskazał, iż 

przypadku  gdy  Wykonawca  wskaże  termin  odbioru  Etapu  II  późniejszego  niż  21  listopada 

2020  roku  Zamawiający  odrzuci  ofertę  jako  niezgodną  z  SIWZ.  W  przypadku  gdy 

Wykonawca nie wskaże oferowanego  terminu wcześniejszego odbioru Etapu II w stosunku 

do  terminu  podstawowego  tj.  21 

listopada  2020  roku,  Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca 

zaoferował termin podstawowy, tj. 21 listopada 2020 roku.  

Oferowany termin odbioru Etapu II należało wskazać w formularzu oferty w pkt 13.   

Zamawiający  oszacował  wartość  zamówienia  podstawowego  oraz  opcjonalnego  na  kwotę 

078,63  zł  netto  (264.810.486,71  zł  brutto),  w  tym  wartość  zamówienia 

podstawowego to 192 487 

491,17 zł netto (236.759.614,14 zł brutto). 

Odwołujący  złożył  ofertę  wskazując  w  pkt  4  formularza  ofertowego  cenę  brutto  (wartość 

zamówienia  podstawowego  +  maksymalna  wartość  zamówienia  opcjonalnego)  – 

194.936.605,35 zł (VAT 23%), uwzględniającą wartość zamówienia podstawowego (wartość 

Etapu  I,  II  oraz  III) 

–  158.149.687,86  zł  brutto  oraz  maksymalną  wartość  zamówienia 

opcjonalnego 

–  36.786.917,49  zł.  brutto.  W  pkt  13  formularza  ofertowego  Odwołujący 

zaoferował  odbiór  Etapu  II  w  terminie  do  23.07.2019  r.  W  pkt  12  formularza  ofertowego 

Odwołujący zaoferował 12-miesięczny okres pomocy inżynierskiej w miejscowości lokalizacji 

podstawowej SwMI. 

W postępowaniu  złożone zostały  jeszcze dwie  oferty  przez  Konsorcjum  Sprint (cena  brutto 

191.722.738,35 zł. brutto) oraz Konsorcjum Motorola (cena brutto 152.589.987,00 zł brutto). 

Obaj 

Wykonawcy zadeklarowali odbiór Etapu II w terminie do 23.07.2020 r. oraz 60 miesięcy 

pomocy inżynierskiej w miejscowości lokalizacji podstawowej SwMI. 

Pismem z dnia 5.02.2019 

r. Zamawiający zwrócił się na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy do 

Odwołującego  do  udzielenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów  dotyczących  wyliczenia 


str. 10 

ceny  lub  kosztu  w  szczególności  w  zakresie:  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia 

(…),  pomocy  publicznej  (…),  wynikającym  z  przepisów  prawa  (…),  powierzenia  wykonania 

części  zamówienia  podwykonawcy.  Dalej  Zamawiający  wymagał,  aby  w  złożonych 

wyjaśnieniach  Wykonawca  wykazał  koszt  wykonania  zamówienia  w  tak  krótkim  terminie 

zaoferowanym w ofercie, tj. odbioru Etapu II do dnia 23.07.2019 r. 

Pismem  z  dnia  5.02.2019  r.  Zamawiający  wezwał  Konsorcjum  Sprint  oraz  Konsorcjum 

Motorola, 

na  podstawie  art.  90  ust.  1  Ustawy  do  złożenie  wyjaśnień,  w  tym  dowodów 

dotyczących wyliczenia ceny  lub  kosztu w  szczególności  w  zakresie:  oszczędności  metody 

wykonan

ia  zamówienia  (…),  pomocy  publicznej  (…),  wynikającym  z  przepisów  prawa  (…), 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Na  wniosek 

Wykonawców  Zamawiający  wydłużył  termin  do  złożenia  wyjaśnień  do  dnia  15 

lutego 2019 r. 

We wskazanym terminie Wykon

awcy złożyli wyjaśnienia wraz z dowodami. W wyjaśnieniach 

z  dnia  15.02.2019  r.  Odwołujący  przedstawił  szczegółowe  kalkulacje  dotyczące  elementów 

składowych  ceny  zamówienia  podstawowego  oraz  zamówienia  opcjonalnego  (objęte 

tajemnicą  przedsiębiorstwa).  Wyjaśnienia  zawierają  między  innymi  założenia  dotyczące 

ilości  godzin  pracy,  stawki  godzinowej,  czy  też  ilości  pracowników,  jaka  ma  być 

zaangażowana  na  poszczególnych  etapach  prac.  Wyjaśnienia  zostały  przedstawione 

wspólnie  dla  Etapu  I  i  Etapu  II.  Odpowiadając  na  pytanie  dotyczące  kosztu  wykonania 

zamówienia w terminie wskazanym w ofercie dla odbioru Etapu II, tj. do dnia 23.07.2019 r. 

Odwołujący  wskazał,  iż  w  ofercie  popełnił  oczywistą  omyłkę  pisarską  w  oznaczeniu  roku, 

który  prawidłowo  powinien  być  określony  na  2020  (zbieżny  z  okresem  skrócenia  terminu 

ocenianego  w  kryterium  oceny  ofert).  Do  wyjaśnień  Wykonawca  załączył  dowody,  w  tym 

pismo współkonsorcjanta – spółki Rohill dostawcy urządzeń z dnia 13.02.2019 r. kierowane 

do  komisji  przetargowej. W  jego  treści  wskazano  między  innymi,  cyt.:  O  ile  nam  wiadomo, 

nie  można  dokonać  bezproblemowej  integracji  interfejsu  dla  marki  Rohill  z  siecią  3T, 

ponieważ produkt 3T został wstrzymany kilka lat temu. W związku z tym firma Rohill w swojej 

cenie  uwzględniła  zastąpienie  sieci  3T  w  celu  zapewnienia  w  pełni  zintegrowanego 

rozwiązania dla 17 miast. W dalszej części pisma Rohill  wskazuje na problemy jakie mogą 

wyniknąć  przy  braku  wsparcia  ze  strony  Hytera  (braku  dostępu  do  kodu  źródłowego  do 

otwartego 

oprogramowania) 

przy 

przy

gotowaniu 

interfejsu 

pozwalającego 

na 

bezproblemowe działanie. Co istotne, bez współpracy możliwe stanie się jedynie stworzenie 

tzw.  interfejsu  „powietrznego”  z  najprostszym  łączem  radiowym,  zapewniającym  jedynie 

minimalną  funkcjonalność.  To  ostatnie  rozwiązanie  nie  jest  jednak  zgodne  z  wymogiem 

zawartym w ofercie przetargowej.     


str. 11 

Zamawiający pismem z dnia 28.02.2019 r. wezwał Odwołującego na podstawie art. 90 ust. 1 

oraz art. 87 ust. 1 Ustawy o dodatkowe wyjaśnienia, tj. fragmentu informacji podanej przez 

Pana R.E v. d. B. 

cyt. „W związku z tym firma Rohill w swojej cenie uwzględniła zastąpienie 

sieci 3T w celu zapewnienia w pełni zintegrowanego rozwiązania dla 17 miast”. Zamawiający 

prosił  o potwierdzenie,  że wykonawca przewiduje  zastąpienie istniejącego  systemu  TETRA 

w KWP Łódź, a jeżeli tak, to przedstawienie kalkulacji cenowej dla tego zakresu

W  odpowiedzi  z  dnia  5.03.2019  r.  Odwołujący  wskazał,  iż  wycenił  interfejs  API  TETRA  w 

tabeli  dotyczącej  zamówienia  opcjonalnego,  zgodnie  z  wymaganiem  z  pkt  27.2  OPZ  na 

wskazaną w  poz.  25  tej  tabeli kwotę. Wykonawca założył  pewne  ryzyka z  ww.  interfejsem, 

s

podziewając  się  trudności  ze  strony  T3  w  rozwinięciu  po  swojej  stronie  interfejsu  API. 

Ryzyka  te  mają  odzwierciedlenie  w  pozycji  22  „Rezerwa  na  nieprzewidziane  okoliczności  i 

dodatkowe  koszty”  ceny  ofertowej.  Wykonawca  potwierdził,  iż  w  przypadku  napotkania 

problemów z 3T jest gotowy zastąpić system 3T w KWP Łódź i zintegrować miasto z resztą 

sieci w ramach ceny. 

W piśmie z dnia 15.03.2019 r. Zamawiający poinformował Wykonawców o odrzuceniu oferty 

Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 

Ustawy. W uzasadnieniu odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w zw. z 

art. 90 ust. 3 ustawy Zamawiający wskazał na brak podstaw do uznania, iż podana w ofercie 

data  odbioru  Etapu  II  do  dnia  23.07.2019  r. 

nie  jest  omyłką  pisarską,  czy  też  inna  omyłką 

polegającą  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ,  podlegającą  poprawieniu  na  podstawie  art.  87 

ust. 2 Ustawy. Zamawiający jednocześnie wskazał, iż termin ten wzbudził jego wątpliwości, 

co zaowocowało wezwaniem do złożenia wyjaśnień. Ze złożonych wyjaśnień wprost wynika, 

że cena oferty nie obejmuje realizacji w terminie do 23 lipca 2019 r.  Tym samym w ocenie 

Zamawiającego wyjaśnienia Wykonawcy potwierdziły, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. Bezsporne jest, że wykonanie zamówienia w krótszym 

terminie wymagałoby poniesienia przez wykonawcę znacznie większych kosztów. Ponieważ 

dalsza  część  uzasadnienia  miała  odnosić  się  do  informacji  objętych  tajemnicą 

przedsiębiorstwa,  Zamawiający  jedynie  w  piśmie  kierowanym  do  Odwołującego  zawarł 

dodatkową argumentację. Dotyczy ona uzasadnienia dla uznania oferty za niezgodną z siwz. 

Zamawiający  przywołując  treść  wyjaśnień  oraz  opis  z  pkt  27.1  OPZ  uznał,  iż  nie  jest 

dopuszczalna  wymiana  obecnie  posiadanych  systemów  TETRA  i  należy  zapewnić 

kompatybilność dostarczanych w ramach zamówienia terminali z obecnie wykorzystywanymi 

systemami  TETRA  (pkt  70.3  OPZ).  Pon

ieważ  okoliczności  te  były  omawiane  na  jawnej 

rozprawie  przez  strony  w  obecności  uczestników  Izba  uznała,  iż  okoliczności  dotyczące 

założonej  możliwości  wymiany  systemu  T3  faktycznie  nie  miały  już  waloru  tajemnicy 

przedsiębiorstwa.  Zamawiający  wskazał,  iż  siwz  nie  określa  sposobu  przeprowadzenia 


str. 12 

migracji  systemów,  koniecznej  do  realizacji  w  przypadku  wymiany  systemu,  co  czyni 

niemożliwym  jej  przeprowadzenie  bez  zakłócenia  funkcjonowania  systemu,  w  jaki 

wyposażona jest KWP w Łodzi. Zamawiający nie może dokonać jego wymiany. Zamawiający 

nie  dopuścił  składania  ofert  wariantowych,  a  oferta  obejmująca  wymianę  posiadanej 

infrastruktury zamiast integracji stanowi taką ofertę wariantową. Dalej Zamawiający wskazał, 

iż  twierdzenie  wykonawcy,  że  zaoferowanie  jedynie  tzw.  „interfejsu  powietrznego”  nie  jest 

zgodne  z  wymogiem  zawartym  w  dokumentacji  przetargowej  stoi  w  sprzeczności  z  treścią 

siwz,  ponieważ  w  pkt  27.1.8  Zamawiający  w  zakresie  integralności  dopuścił  rozwiązanie 

oparte  na  bazie  Terminali,  a  więc  tzw.  „interfejsu  powietrznego”.  Zamawiający  uznał,  iż  z 

wyjaśnień wynika, że Wykonawca przewiduje realizację wymogu obligatoryjnego (zgodnie z 

pkt 27.1 OPZ), jakim jest dostarczenie interfejsu do czterech systemów TETRA, w zakresie 

systemu użytkowanego w KWP Łódź poprzez dostarczenie interfejsu API TETRA (zgodnie z 

pkt  27.2  OPZ),  co  było  przewidziane  w  ramach  zamówienia  opcjonalnego  i  nie  stanowi 

zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia. Ponieważ koszt wykonania interfejsu API 

został uwzględniony w wartości zamówienia opcjonalnego, Zamawiający uznał, iż w zakresie 

ceny zamówienia podstawowego nie została uwzględniona integracja z KWP Łódź. Ponadto 

w  przeciwieństwie  do  wymogu  obligatoryjnego  27.1,  w  którym  wymienione  są  systemy 

przeznaczone do integracji, wymaganie 27.2 nie przewiduje ograniczenia zastosowania API 

TETRA  do  integracji  z  konkretnymi  systemami.  Zamawiający  dodatkowo  punktował  oferty 

zawierające  spełnienie  wymagania  27.2  polegającego  na  zapewnieniu  otwartości  systemu 

poprzez  dostarczenie  otwartego  interfe

jsu.  Sposób  wykorzystania  interfejsu  i  wybór 

systemów  do  których  zintegrowania  ma  ten  interfejs  być  użyty  nie  może  być  ograniczony 

ofertą, a jedynie OPZ. Natomiast jak wynika z informacji od Wykonawcy z dnia 5 marca 2019 

r. w ofercie ograniczył on sposób zastosowania API TETRA w sposób niezgodny z OPZ.  

W oparciu o poczynione ustalenia Izba uznała, iż odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.  

Uwzględniając  odwołanie  Izba  miała  na  uwadze  stan  faktyczny  wynikający  z 

przeprowadzonych  dowodów  z  dokumentów  –  w  tym  OPZ,  zawiadomienia  o  odrzuceniu 

oferty 

Odwołującego  z  postępowania,  jak  również  stanowiących  podstawę tej  decyzji  treści 

oferty i wyjaśnień złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   

Na  wstępie  należy  poczynić  uwagę,  iż  punktem  wyjścia  dla  czynności  Zamawiającego 

podejmowanych  w  stosunku  do  oferty  Odwołującego  była  treści  formularza  ofertowego,  w 

którym Odwołujący zadeklarował termin zakończenia Etapu II – do 23.07.2019 r. Wprawdzie 

termin  ten  nie  był  przez  Zamawiającego  wyjaśniany  w  ramach  wstępnych  czynności 

weryfikujących  ofertę  Odwołującego,  to  wątpliwości  jakie  miał  Zamawiający  dotyczyły 


str. 13 

właśnie  tego  oświadczenia  Wykonawcy.  Konstrukcja  uzasadnienia  odrzucenia  oferty 

Odwołującego opiera się na ocenie Zamawiającego, iż termin ten nie podlegał korekcie, jako 

omyłka  nadająca  się  do  poprawienia  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  1  i  3  Ustawy,  stąd 

wyjaśnienia dotyczące wyceny oferty, odnoszące się do innego terminu realizacji Etapu II niż 

wskazany w ofercie

, wskazywać miały na rażąco niską cenę złożonej oferty, niezależnie od 

prezentowanych  tam  wyliczeń.  Druga  okoliczność  przywołana  w  uzasadnieniu  odrzucenia 

oferty,  mająca  wskazywać  na  niezgodność  jej  treści  z  siwz  wynika  również  z  informacji 

zawartych w wyjaśnieniach złożonych w zakresie kalkulacji ceny ofertowej i dotyczy sposobu 

wykonania integracji systemu z systemem TETRA 3T w 

KWP w Łodzi.  

Izba uwzględniła odwołanie, co do zasadniczych podstaw zarzutów naruszenia art. 87 ust. 2 

pkt 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 Ustawy. Zarzuty doda

tkowe dotyczące zaniechania wyjaśnienia 

treści  oferty  podniesione  w  związku  z  zaniechaniem  czynności  wyjaśnienia  wątpliwości 

Zamawiającego,  nie  miały  decydującego  wpływu  na  rozstrzygnięcie  Izby.  Niezależnie 

bowiem  od  tego,  czy  Zamawiający  wezwałby  do  wyjaśnienia  treści  oferty,  nie  można 

wykluczyć, iż podjąłby taką samą decyzję, co do oceny oferty Odwołującego, na co wskazuje 

również  jego  argumentacja  prezentowana  na  rozprawie.  Stąd,  Izba  skupiła  się  na 

podstawowych 

okolicznościach wskazanych w informacji o odrzuceniu oferty Odwołującego. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  art.  87  ust.  2  Ustawy  Izba,  w  oparciu  o  całokształt 

okoliczności ustalonych na podstawie dokumentacji postępowania, w tym przede wszystkim 

opisu  przedmiotu  zamówienia  uznała,  iż  oznaczenie  terminu  zakończenia  Etapu  II  w 

formularzu  oferty  Odwołującego  zawiera  omyłkę  w  oznaczeniu  roku  -  2019.  Omyłka  ta  ma 

charakter pisarski i co ważne jest oczywista, przy uwzględnieniu zapisów siwz dotyczących 

przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  wykluczał  możliwość takiej  oceny  oświadczenia tym, 

iż  nie  było  możliwie  do  ustalenie  z  innej  części  oferty,  iż  zamiarem  Wykonawcy  było 

wskazanie terminu zakończenia Etapu II w 2020 r. Termin zadeklarowany do 23.07.2019 r., 

chociaż trudny do dotrzymania, w ocenie Zamawiającego, nie zawierał błędu w oznaczeniu 

roku. Ponadto, ponieważ Odwołujący sam wskazywał na różny sposób poprawienia omyłki, 

oznaczać  miało  to,  iż  nie  była  ona  oczywista,  a  Zamawiający  nie  mógł  kształtować 

jednoznacznego oświadczenia woli Wykonawcy.   

W pie

rwszej kolejności wymaga odnotowania, iż  oczywista omyłka pisarska może dotyczyć 

różnych  elementów  oświadczenia  Wykonawcy  i  nie  można  wykluczyć  tego,  że  będzie 

występować  w  oznaczeniu,  które  w  oderwaniu  od  przedmiotu  świadczenia  narzuconego 

zakresem  zamówienia,  ocenione  mogłoby  być  jako  poprawne.  Nie  ma  podstaw  do 

ograniczenia  stosowania  przepisu  art.  87  ust.  2 

Ustawy  tylko  do  sytuacji,  w  których 

oświadczenie  nie  może  być  prawdziwe.  Ustalenie  zatem,  że  w  momencie  złożenia  oferty 

termin  wykonania  Etapu  II  zo

stał  określony  terminem  przyszłym,  nie  wykluczał  możliwości 


str. 14 

omyłkowego wskazania daty w roku 2019, w sytuacji, gdy zgodnym z siwz, jak i obiektywnie 

możliwym  i  uzasadnionym  jest  termin  przypadający  w  roku  2020.  Istotnymi  dla  oceny  tej 

sytuacji  były  zapisy  siwz,  które  określały  zakres  prac  ujętych  Etapem  I  i  Etapem  II,  które 

dotyczyły różnych lokalizacji, przy czym Etap I objęto między innymi opracowanie projektów 

technicznych  dla  obu  E

tapów  oraz  wykonanie prac w  czterech  lokalizacjach,  na  wykonanie 

którego  w  siwz  wskazany  został  termin  12  miesięcy  od  dnia  zawarcia  umowy,  który 

przypadnie  w  roku  2020.  Natomiast  Etap  II  dotycz  wykonania  systemu  w  pozostałych 

dziewięciu  lokalizacjach,  co  wymaga  wcześniejszego  opracowania  projektu,  a  jego 

zakończenie  oznacza  zakończenie  całości  prac  związanych  z  budową  systemu  w  13 

lokalizacjach. 

Zamawiający  na  rozprawie  wyjaśnił,  iż  prace  dla  obu  etapów  będą  mogły 

toczyć  się  w  części  równolegle,  natomiast  zakończeniem  Etapu  II  będzie  połączenie 

wszystkich  13  lokalizacji  w  jeden  system. 

Cały  gotowy  system  ma  być  przedstawiony  do 

odbioru  po  zakończeniu  prac  objętych  Etapem  II,  w  terminie  wskazanym  w  ofercie.  Mając 

zatem  na  uwadze  okres  12  miesięcy  na  zakończenie  Etapu  I,  w  tym  zakończenie  prac  w 

czterech  lokalizacjach,  jak  również  konieczność  zakończenia  prac  w  dziewięciu  innych 

ujętych  Etapem  II,  zakończenie  prac  związanych  z  budowanym  systemem  nie  mogło 

nastąpić  w  roku  2019  r.,  co  jest  oczywiste  i  nie  wymaga  szczególnej  wiedzy  na  temat 

zakresu prac w poszczególnych lokalizacjach. Również Zamawiający ocenił termin lipcowy w 

2019 r., jako termin w którym zakończenie prac jest mało realne, jednak wykluczył możliwość 

popełnienia  w  oznaczeniu  roku  omyłki.  Jedyne  uzasadnieniem  jakie  w  tym  zakresie 

prezentował  dotyczyło  możliwości  wcześniejszego  zakończenia  prac,  w  tym  prac  objętych 

Etapem  I.  W  ocenie  Izby, 

wniosek  ten  chociaż  logicznie  prawdziwy,  nie  miał  faktycznie 

przełożenia  na  treść  składanych  ofert.  Należy  bowiem  zauważyć,  iż  każdy  z  trzech 

Wykonawców  zobowiązał  się  do  wykonania  Etapu  I  zgodnie  z  siwz  (oświadczenie  z  pkt  2 

formularza  ofertowego)  oraz  zadeklarował  termin  dla  Etapu  II  zakreślony  datą  odbioru  do 

dnia  23  lipca,  co  było  powiązane  w  sposób  oczywisty  z  ustalonym  kryterium  oceny  ofert  i 

maksymalnie  ocenianym  terminem  do  23.07.2020  r. 

Również  Odwołujący  wskazał  datę 

dzienną przypadającą na dzień 23 lipca, jednak omyłkowo wskazał rok 2019, a nie rok 2020, 

jako 

termin  zakończenia  Etapu  II.  Skoro  Zamawiający  ustalił,  iż  dla  wykonania  Etapu  I  (o 

mniejszym zakresie prac), termin wyn

iesie 12 miesięcy, to nie ma żadnego uzasadnienia aby 

termin  dla  Etapu  II  (o  większym  zakresie  prac),  mógł  być  krótszy  niż  12  miesięcy  od  daty 

zawarcia umowy. Zakładając, iż umowa zawarta zostałaby jeszcze w miesiącu kwietniu 2019 

r. 

–  zakończenie  Etapu  I  i  Etapu  II  miałoby  nastąpić  po  około  trzech  miesiącach,  co  jest 

oczywiście  niemożliwe.  Tym  samym  wskazanie  roku  2019,  jako  roku  w  którym  nastąpić 

miałoby  zakończenie  Etapu  II,  stanowi  oczywistą  omyłkę  pisarską,  niezgodną  z  wolą 

Wykonawcy

.  Zamawiający  miał  zatem  podstawy  do  korekty  terminu  zadeklarowanego  na 

termin  do  23.07.2020r.  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  1  Ustawy.  Poprawienie  oczywistej 


str. 15 

omyłki  pisarskiej  w  oznaczeniu  roku  nie  wymagało  poszukiwania  szczegółowych  zasad  dla 

takiej  poprawy  w  zapisach  siw

z.  Nie  powinno  budzić  wątpliwości,  iż  termin  23  lipca  był 

podyktowany sposobem oceny ofert w kryterium K10, stąd reguły zawarte w siwz dotyczące 

sposobu  oceny  ofert,  przy  braku  deklaracji  wykonawcy,  nie  miały  tu  zastosowania. 

Wykonawca  wskazał  bowiem  datę  dzienną  faktycznie  odpowiadającą  woli  Wykonawcy, 

podyktowaną chęcią uzyskania maksymalnej ilości punktów w jednym z podkryteriów oceny 

ofert.    

W  ocenie  Izby  nie  było  podstaw  do  poprawienia  występującej  omyłki  na  podstawie  art.  87 

ust.  2  pkt  3  Ustawy,  jak

o  innej  niezgodności  treści  oferty  z  siwz,  której  poprawienie  nie 

prowadziłoby  do  istotnej  zmiany  w  treści  oferty.  Wprawdzie  ten  fragment  normy,  w  którym 

mowa o konsekwencji poprawienia omyłki byłby spełniony, gdyż zmiana roku nie wpływałaby 

na zmianę oceny oferty w kryterium K10, to jednak nie można uznać, iż termin 23.07.2019 r. 

był  terminem  niezgodnym  z  siwz.  Zgodnie  z  opisem  zawartym  przy  kryterium  K10,  jedynie 

oznaczenie terminu zakończenia Etapu II dłuższego, niż podstawowy – 21 listopada 2020 r., 

sku

tkowałoby odrzuceniem oferty, co pozwala uznać, iż termin ten nie byłby zgodny z siwz. 

Zamawiający  wyznaczając  termin  maksymalny  dla  wykonania  Etapu  II,  pozostawił 

Wykonawcom 

możliwość  zadeklarowania  terminu  krótszego,  a  w  przypadku  braku  takiej 

deklaracji 

ustalił,  iż  na  potrzeby  oceny  oferty  przyjmie  termin  podstawowy  –  21  listopada 

2020 r. 

Wprowadzone zasady wskazywały zatem, iż brak oświadczenia w formularzu oferty 

terminu zakończenia Etapu II, pozwalał ocenić ofertę jako zgodną z siwz. Nie można zatem 

u

znać, iż oferta, w której zadeklarowano termin zakończenia Etapu II krótszy, niż wskazany 

przez Zamawiającego, jest niezgodna z siwz.     

Błąd Zamawiającego popełniony w ocenie zaistniałej omyłki miał dalsze konsekwencje przy 

ocenie wyjaśnień Wykonawcy dotyczących kalkulacji ceny. Odmawiając bowiem przyjęcia, iż 

w  ofercie  popełniono  omyłkę  pisarską  w  oznaczeniu  roku  Zamawiający  uznała,  iż 

wyjaśnienia  nie  odnoszą  się  do  terminu  wskazanego  w  ofercie,  a  tym  samym  nie 

potwierdzają  kalkulacji  dla  prac  mających  zakończyć  się  w  lipcu  2019  r.  Izba  uwzględniła 

odwołanie, gdyż wnioski Zamawiającego wynikały z błędnego założenia, iż wyjaśnienia miały 

potwierdzać  wykonanie prac  w  terminie do  23.07.2019  r.  Zamawiający  w  ogóle nie odniósł 

się  do  prezentowanych  wyliczeń,  które  odnosiły  się  łącznie  do  Etapu  I  i  Etapu  II,  w  tym 

przyjętych  nakładów  osobowych  i  stawek.  Zamawiający  ograniczył  się  wyłącznie  do 

stwierdzenia,  iż  realizacja  prac  w  tak  krótkim  terminie,  jaki  został  wskazany  w  formularzu, 

musiała oznaczać wzrost kosztów po stronie Wykonawcy. Zamawiający w sposób dowolny, 

tj.  oderwany  od 

treści  wyjaśnień,  przyjął,  iż  Wykonawca  nie  złożył  wyjaśnień  dotyczących 

zaoferowanej  ceny.  Taki  wniosek  nie  był  uzasadniony,  a  oceny  wyjaśnień  Zamawiający 

zobowiązany  był  dokonać  w  kontekście  złożonego  oświadczenia,  iż  termin  wskazany  w 


str. 16 

ofercie  został  omyłkowo  określony.  Zamawiający  nie  mógł  pominąć  oświadczenia 

Wykonawcy,  co  powodowało  nadanie  odmiennego  sensu  kalkulacji  prezentowanej  w 

wyjaśnieniach.  Właściwym  było  uwzględnienie  oświadczenia  Wykonawcy,  w  którym  ten 

przyznał, iż w ofercie omyłkowo wskazał rok 2019, a następnie odnieść się do ewentualnych 

skutków tej omyłki, o których była mowa powyżej. Zamawiający nie mógł ograniczyć się do 

stwierdzenia,  iż  wyjaśnienia  nie  odnosiły  się  do  złożonej  oferty.  Konsekwencją  decyzji 

Zamawiającego, który uznał, iż zaoferowana cena jest rażąco niska, było odrzucenie oferty 

najdroższej. 

Okoliczność,  która  doprowadziła  do  uznania  oferty  Odwołującego  za  niezgodną  z  siwz, 

wynikała  z  informacji  prezentowanych  w  wyjaśnieniach  dotyczących  ceny  i  dotyczyła 

przyjętej  w  założonym  ryzyku  możliwości  wymiany  systemu  TETRA  już  zainstalowanego  w 

KWP w Łodzi – systemu 3T. Jak wskazał Zamawiający wymiana systemu 3T nie jest objęta 

zamówieniem,  które  dotyczy  wyposażenia  13  nowych  lokalizacji  w  system  TETRA 

komunikujący się z już funkcjonującymi systemami TETRA w czterech lokalizacjach, w tym w 

Łodzi. Zamawiający nie wymagał wskazania w ofercie sposobu, w jaki Wykonawca zapewni 

komunikację z systemami już funkcjonującymi i jak wyjaśnił na rozprawie, dopiero na etapie 

opracowania  projektu  technicznego  pozna  założenia Wykonawcy.  Oznacza  to  zatem,  iż  na 

etapie oceny ofert Zamawiający nie zamierzał weryfikować sposobu wykonania zamówienia, 

a  tym  samym  informacja  ta  nie  st

anowiła  treści  oferty.  Również  testy  oferowanego 

rozwiązania,  opisane  w  załączniku  nr  6  do  siwz,  nie  dotyczyły  interfejsu  do  komunikacji  z 

systemami,  w  tym  systemem  3T.  Zamawiający  wyjaśnił,  iż  nie  narzucił  sposobu  w  jaki  ma 

nastąpić  zapewnienie  komunikacji,  a  zapisy  siwz  zostały  w  ten  sposób  ukształtowane,  aby 

nie  ograniczać  różnych  dostępnych  na  rynku  rozwiązań.  Tym  samym  brak  było  zapisu  w 

siwz, na podstawie, 

którego Zamawiający mógłby oceniać oferty pod kątem ich zgodności z 

wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający nie oceniał pozostałych dwóch ofert pod katem 

możliwości zapewnienia funkcjonalności systemu opisanego w pkt 27.1.1, 27.1.7 i 27.8 OPZ 

(działania interfejsu TETRA). Odnosząc się natomiast do samego systemu 3T – nie stanowi 

on 

przedmiotu  zamówienia.  Stąd  nawet  hipotetyczna  możliwość,  założona  na  potrzeby 

oszacowania ryzyka wymiany tego systemu, nie 

mogła być oceniona w kategorii treści oferty 

podyktowanej  zakresem  zobowiązania  Wykonawcy  wynikającym  z  opisu  przedmiotu 

zamówienia.  Istotnym  pozostawało  również  odniesienie  się  do  samej  informacji  ujętej  w 

wyjaśnieniach  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny,  jak  i  wyjaśnieniach  uzupełniających. 

Wykonawca  wskazywał  w  nich,  iż  możliwość  wymiany  była  brana  pod  uwagę  pod  kątem 

oceny ryzyk, z jakimi może wiązać się wykonanie połączenia – interfejsu łączącego system 

3T  z  dostarczanym  systemem  dla  trzynastu  lokalizacji.  Nie  wskazuje  to  zatem  na 

niezgodność  oferty  z  siwz,  ile  na  rzetelną  analizę  kosztów,  z  jakimi  liczy  się  Wykonawca 


str. 17 

składając  ofertę.  Nadal  treścią  oferty  podlegająca  ocenie  jest  infrastruktura  wskazana  w 

formularzu  oferty,  która  nie  obejmuje  wymiany  systemu  3T  w  KWP  w  Łodzi.  Ponadto, 

kwestia  mostu  powietrznego  pozostaje  otwarta  i  nie  zostało  w  sposób  kategoryczny 

wykluczone  wykorzystanie  tego  najprostszego  sposobu 

–  jak  wskazał  Wykonawca  o 

najsłabszej funkcjonalności. Istotnym stało się zatem ustalenie, iż informacja prezentowana 

w  wyjaśnieniach  nie  stanowiła  elementu  treści  zobowiązania  wymaganego  na  etapie 

złożenia  oferty.  Dopiero  Wykonawca  wybrany  będzie  zobowiązany  opracować  projekt,  w 

którym  uwzględni  sposób  połączenia  systemu  TETRA  z  czterema  już  funkcjonującymi 

systemami

. Zamawiający przyznał, iż pozostałych ofert nie weryfikował pod kątem sposobu 

zapewnienia  łączności  z  systemami  TETRA,  a  zatem  ograniczenie  tej  oceny  wyłącznie  do 

oferty  Odwołującego  oznaczało  naruszenie  zasad  równego  traktowania  wykonawców  i  nie 

mogło być ocenione jako dopuszczalne.    

W  świetle  powyższego  odwołanie  podlegało  uwzględnieniu  w  całości.  Izba  nakazała 

unieważnić  czynność  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  która  podlegać  powinna  dalszej 

ocenie, w szczególności sprawdzenia według przewidzianych testów. 

kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów 

postępowania wpis wniesiony przez Odwołującego w kwocie 15.000,00 zł. oraz uzasadnione 

koszty 

Odwołującego  stwierdzone  rachunkiem  przedłożonym  przed  zamknięciem  rozprawy 

w wysokości 3.600 zł, uwzględniające wynagrodzenie pełnomocnika. 

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel