KIO 512/19 WYROK dnia 9 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 512/19 

WYROK 

z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:   Agata Mikołajczyk  

Protokolant:             

Marta Słoma 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 2019 r. przez odwołującego - Fiskus 

Computer Service P. B. (ul. Skowronka 11, 62-080 Lusowo) 

w postępowaniu prowadzonym 

przez Zamawiającego: Miasto Poznań (Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań), 

orzeka: 

Oddala odwołanie;  

Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego - Fiskus Computer Service 

P. B. (ul. Skowronka 11, 62-080 Lusowo)  i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania odwoławczego kwotę  7.500 zł 00  gr  (słownie: 

siedem 

tysięcy pięćset złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu 

od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 512/19 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp lub 

Pz

p]  przez  zamawiającego:  Miasto  Poznań  (  (Zamawiający),  którego  przedmiotem  jest: 

„Prowadzenie  infolinii  i  help-desku  dla  uczestników  projektu  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu 

cyfrowemu w Poznaniu” oraz naprawy serwisowe i pogwarancyjne zestawów komputerowych 

użyczanych uczestnikom ww. projektu”. Znak sprawy: ZOU- XII.271.23.2019.MA, ogłoszenie 

o  zamówieniu  nr  514737-N-2019  z  dnia  2019-02-15  r.  Wnoszący  odwołanie  wykonawca  - 

Fiskus Computer Service P. B. 

(Odwołujący) zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust 

1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 90 ust 3 i art. 7 ust 1 tej ustawy  z uwagi na bezprawne odrzucenie 

oferty wykonawcy. 

Odwołujący wniósł: a) o unieważnienie czynności z dnia 18.03.2019 r. tj. 

odrzucenia  oferty  Odwołującego  jako  zawierającej  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia  oraz  o  powtórzenie  czynności  oceny  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco 

niskiej ceny z uwzględnieniem przekazanych przez Odwołującego wyjaśnień i uznania ich za 

wystarczające  lub  w  przypadku  dalszych  wątpliwości  wezwanie  do  doprecyzowania  lub 

rozszerzenia  informacji  w  przekazanym  przez  Odwołującego  zakresie.  W  efekcie  uznania 

wyjaśnień Odwołującego za wystarczające, wniósł o uznanie oferty Odwołującego za najwyżej 

ocenioną.  

Wykonawca  podał,  że  posiada  interes  w  uzyskaniu  niniejszego  zamówienia  oraz  może 

ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  ww.  przepisów  ustawy.  Oferta 

złożona  przez  Odwołującego  jest  ofertą  z  najniższą  ceną  i  przy  zastosowaniu  kryteriów 

zdefiniowanych dla przedmiotowego postępowania winna zostać uznana za najkorzystniejszą. 

W wyniku naruszenia przepisów ustawy Odwołujący poniesie szkodę w postaci nie otrzymania 

zamówienia publicznego o wartości 197.600 zł. Powyższe dowodzi o spełnieniu przesłanki do 

skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych w art. 179 ust. 1 ustawy. 

W uzasadnieniu zarzutów wskazał w szczególności: 

Odwołujący złożył ofertę w postępowaniu z ceną 197.600 zł. ( dowód - załącznik nr 3 - ksero 

formularza oferty). 

Zgodnie z informacją z otwarcia ofert; - jest to oferta z najniższą ceną, - jest 

to oferta deklarująca takie same godziny dostępu infolinii i help-desku co pozostałe złożone w 

postępowaniu oferty. (dowód — załącznik nr 4 - ksero informacji z otwarcia). Pismem z dnia 

12.03 br Zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia wyjaśnień i dowodów dotyczących 

elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  oferty,  zaznaczając  pogrubionym  drukiem 

„Należy wyjaśnić w szczególności koszty prowadzenia infolinii i help-desku (czy przy ofercie 

24/7 uwzględniono wszystkie koszty pracy - konieczność zatrudnienia osób na umowę o pracę 


na tych stanowiskach) oraz koszt napraw komputera w przypadku uszkodzenia płyty głównej 

i/lub procesora”, (dowód — załącznik nr 5 - ksero pisma).  

Stosownych wyjaśnień Odwołujący udzielił pismem z dnia 15.03 br (dowód - załącznik nr 6 -  

ksero pisma). 

W złożonych wyjaśnieniach Odwołujący wskazał: 

1)  koszty  prowadzenia  infolinii  i  help-

desku  przez  3  osoby  na  poziomie  4.286,74  zł 

(4268,74+18) miesi

ęcznie, co oznacza zysk miesięczny w tym zakresie na poziomie 3.713,26 

zł  a  zysk  całkowity  przekraczający  68.695  zł.  Koszty  przedmiotowe  zostały  potwierdzone 

dowodami.  

2) koszt napraw komputera w przypadku uszkodzenia płyty głównej i/lub procesora jako kwotę 

500 zł i przedłożył na to dowody. 

Zamawiający pismem z dnia 18.03.br poinformował Odwołującego o odrzuceniu jego oferty 

jako  zawierającej  rażąco  niską  cenę.  (  dowód-  załącznik  nr  7-  ksero  pisma).  Zamawiający 

uznał, że cena złożonej oferty nie uwzględnia wszystkich kosztów pozwalających na realizację 

zamówienia.  W  ocenie  Odwołującego,  stanowisko  Zamawiającego  jest  całkowicie 

niezrozumiałe w  części  dotyczącej  wyjaśnienia kosztów  prowadzenia infolinii  i  help  -  desku 

przez  3  osoby. 

Zamawiający  wskazał  bowiem  w  piśmie  z  dnia  18.03.br,  w  odniesieniu  do 

wyjaśnień w zakresie kosztów prowadzenia infolinii i help - desku ma wątpliwości odnośnie 

zapewnienia  usługi  we  wskazanym  wymiarze  przez  3  a  nawet  4  osoby.  Podkreślił,  że 

Odwołujący jest profesjonalnym Wykonawcą oferującym na rynku od wielu lat realizacje usług 

objętych zakresem zamówienia ZOU-XII.271.23.2019.MA i realizującym te usługi z należytą 

starannością, o czym Zamawiający posiada stosowną wiedzę. Odwołujący, świadczył bowiem 

w  przeszłości  usługę  infolinii  i  help-desku  dla  uczestników  projektu  „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu  cyfrowemu  w  Poznaniu”  oraz  usługi  w  zakresie  napraw  serwisowych  i 

pogwarancyjnych  zestawów  komputerowych  na  rzecz  Zamawiającego.  Usługa  była 

świadczona  należycie,  co  potwierdził  Pełnomocnik  Prezydenta  ds.  Funduszy  Europejskich 

P.W. 

rekomendując  Odwołującego  w  następujący  sposób:  „Rekomendujemy  firmę  FISKUS 

COMPUTER  SERYICE  P.  B. 

jako  solidnego  partnera,  gdyż  wiemy  z  doświadczenia,  że 

świadczy  usługi  wysokiej  jakości”.  (dowód  -  załącznik  nr  8  -  ksero  referencji).  Jako 

profesjonalista oraz podmiot znający z doświadczenia zakres zamówienia, Odwołujący potrafi 

rzetelnie ocenić nakład pracy jaki będzie niezbędny przy realizacji zamówienia. Tak wysoko 

ocenioną  w  przeszłości  przez  Zamawiającego  jakość  Odwołujący  uzyskał  przy  obsłudze 

zwymiarowanej  na  1,3  etatu.  Mając  na  uwadze  szerszy  zakres  obecnego  zamówienia 

Odwołujący zaplanował realizację zamówienia ponad dwukrotnie większym zasobem (3 a w 

razie  konieczności  4  osoby).  Ustalając  taką  potrzebę  Odwołujący  przeanalizował  dokładnie 

dane dot. ilości zgłoszeń oraz czasu potrzebnego na ich obsługę bazując m.in. na danych z 

poprzedniego  kontraktu  z  Zamawiającym.  Zamawiający  pominął  wskazany  przez 

Odwołującego w wyjaśnieniach z dnia 15.03. br fakt świadczenia obecnie analogicznej usługi, 


dzięki czemu posiada odpowiednie zaplecze, które przekładać się będzie na koszty realizacji 

zamówienia,  w  tym  chociażby  dojazdy  do  klienta,    które  wg  Zamawiającego  nie  zostały 

uwzględnione w kalkulacji, a co nie jest prawdą. Koszty dojazdu także te do usuwania awarii 

niewymagających części zostały przez Odwołującego w cenie uwzględnione. 

(Wyliczenie zakłada 15 zleceń na dzień (30 min. na reinstalacje wraz z dojazdem. Wizyty u 

beneficjentów są umawiane wg lokalizacji) co daje 15 dni pracy maksymalnie czyli ok 0,7 etatu, 

Z doświadczenia Odwołujący wie, że taka sytuacja nigdy nie miała miejsca, maksymalnie było 

16  reinstalacji  w  tygodniu.  Nie  mniej  jednak  kalkulacja  uwzględnia  cały  zakres.  („dowód  - 

załącznik nr 9 - kserokopie wybranych protokołów). Prowadzenie przez Odwołującego infolinii 

i  helpdesku  na  szeroką  skalę  (dowód  -  załącznik  nr  10  -  ksero  referencji  od  wybranych 

kontrahentów)  dla  różnych  Wykonawców  sprawia,  że  osoby  które  wskazane  zostały  do 

realizacji  zamówienia  posiadają  duże  doświadczenie  oraz  wysokie  kompetencje.  Sprawnie 

zorganizowany u Odwołującego helpdesk zakłada, że infolinia to główny punkt kontaktu dla 

użytkownika  w  momencie,  gdy  pojawi  się  problem  wymagający  kontaktu  ze  specjalistą.  To 

wyspecjaliz

owana pierwsza linia wsparcia nastawiona na rozwiązanie problemu zdalnie „od 

ręki”, bez konieczności wizyty serwisanta na miejscu użytkowania sprzętu. Z doświadczenia 

Odwołujący wie, że jednym z najczęściej zgłaszanych problemów jest fakt, że komputery mają 

pseudo wirusy (z którymi nie radzi sobie program antywirusowy) o nazwie adware. Można je 

usunąć zdalnie a naprawa polega na zainstalowaniu odpowiedniego darmowego programu co 

zajmuje ok 5 min pracy. Po jego uruchomieniu reszta odbywa się automatycznie a  obsługa 

jedynie co pół godziny sprawdza czy proces jeszcze trwa - na koniec potwierdza, że wszystko 

działa i dzwoni do beneficjenta z informacją że problem został rozwiązany. Kolejnym często 

zgłaszanym problemem są błędne wpisy do rejestru systemu - procedura taka sama jak przy 

adware  tylko  przy  zastosowaniu  innego  programu. 

Przykłady innych zgłoszeń, które można 

naprawić  zdalnie  to:  -  gdy  komputer  wolno  działa  naprawa  polegać  może  na  czyszczeniu 

katalogu  temp  i  zastosowaniu  któregoś  ze  wspominanych  wcześniej  programów,  -  gdy 

występują  problemy  z  aktualizacjami  -  naprawa  polegać  może  na  odinstalowaniu  kilku 

aktualizacji  wstecz  żeby  zainstalowały  się  poprawnie.  Opisane  zdarzenia  można  robić  w 

pakietach  po  kilka  komputerów  jednocześnie,  co  pozwala  zaoszczędzić  czas  oraz  zasoby. 

Podkreślił, że Zamawiający oceniając fakt realizacji infolinii i help - desku przez właściciela i 

jego żonę nie wziął zupełnie pod uwagę podnoszonego w wyjaśnieniach istotnego, z punktu 

widzenia  organizacji  pracy  elementu  jakim  jest  nienormowany  czas  ich  pracy  co  ma 

szczególne  znaczenie  w  przypadku  obsługi  weekendowej.  Nie  ma  tu  zatem  zastosowania 

przelicznik  czasu  pracy  z  kodeksu  pracy  przywołany  przez  Zamawiającego  w  piśmie 

informującym o odrzuceniu. Odwołujący jako podmiot działający profesjonalnie, który posiada 

stosowną  wiedzę  i  doświadczenie  potrafi  bez  podpowiedzi  ze  strony  Zamawiającego  tak 

zorganizować  swoją  działalność,  aby  można  było  mówić  o  niej  w  kategoriach  rzetelnej  i 


profesjonalnej. 

Zamawiający, który wystawił Odwołującemu referencje należytego wykonania 

zbliżonego  zakresem  kontraktu  powinien  docenić  jego  prawidłową  organizacje  pracy  a  nie 

bazując na niepotwierdzonych wątpliwościach wskazywać że 3 a nawet 4 osoby to zbyt mało 

do należytej realizacji zamówienia. W ocenie Odwołującego stanowisko Zamawiającego jest 

również całkowicie niezrozumiałe w części dotyczącej zarzutu, że kalkulacja ceny nie zawiera 

kosztów wszystkich napraw. W załączniku do umowy wpisano wprost, że Wykonawca zapewni 

części niezbędne do naprawy Front Panelu USB oraz do naprawy komputera w przypadku 

uszkodzenia płyty  głównej  i/lub  procesora. W przypadku awarii  innej  części komputera  (nie 

dotyczy  płyty  głównej,  procesora)  części  zamienne:  dysk  twardy,  zasilacz,  RAM,  DVD,  itp. 

zapewniane  będą  przez  Zamawiającego.  Z  tego  wynika  jasno,  że  w  przypadku 

zdiagnozowania  uszkodzenia  płyty  głównej  i/lub  procesora  Wykonawca  zapewniać  będzie 

wszystkie części zamienne niezbędne do naprawy takich komputerów. Odwołujący składając 

ofertę  zapoznał  się  szczegółowo  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz  przeanalizował 

dokładnie rynek i wie, że w cenie należało takie przypadki uwzględnić. Składając ofertę złożył 

on  oświadczenie,  że  realizacje  zamówienia  w  zakresie  i  na  warunkach  określonych  w 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oferuje  za  Cenę  za  cały  przedmiot  umowy. 

Odwołujący  złożył  także  oświadczenie,  że  zapoznał  się  z  treścią  wzoru  umowy,  której 

postanowienia w pełni akceptuje. (dowód - załącznik nr 3 - ksero formularza oferty) Odwołujący 

wskazał w wyjaśnieniach z dnia 15.03 br. , że sprzęt podlegający umowie jest około 5-letni. 

Zamawiający wysnuł z tego twierdzenia wnioski, które zdaniem Odwołującego są arbitralne 

wskazując,  że  jest  to  element  mający  negatywny  wpływ  na  realizację  zamówienia. 

Podkreślając  wiek  komputerów  Odwołujący  wskazał  na  możliwości  bardzo  korzystnego 

nabywania  części  zamiennych,  co  dotyczy  nie  tylko  płyty  i  procesora.  Z  uwagi  na  fakt,  że 

Odwołujący  zajmuje  się  profesjonalnie  naprawą  sprzętu    komputerowego,  z  doświadczenia 

wie, że zapewnienie części zamiennych nie zawsze będzie wiązać się z ich zakupem gdyż gro 

z nich może samodzielnie naprawić. Odwołujący na podstawie swojego doświadczenia oraz 

wiedzy pozyskanej z poprzedniego kontraktu dla Zamawiającego wie, że wartość wszystkich 

części w przeznaczonych do obsługi komputerach mieści się w kwocie do 500 zł ( dowód - 

załącznik  nr  11).  Np.  aby  naprawić  zasilacz  niejednokrotnie  wystarczy  wymienić  2 

kondensatory,  każdy  w  cenie  3  zł.  Odwołujący  w  ramach  wyjaśnień  nie  powołał  się  na 

referencje  wystawione  przez 

Zamawiającego  ufając,  że  ten  jako  ich  wystawca  jest  w  ich 

posiadaniu. Także osoba prowadząca  postępowanie pani  A.,  poinformowała,  że referencje, 

będą  potrzebne  dopiero  po  stosownym  wezwaniu.  Odwołujący  pragnie  wskazać  na  brak 

konsekwencji oraz niechlujność Zamawiającego w podejściu do jego oferty oraz wyjaśnień. 

Jako podstawę wezwania w piśmie z dnia 12.03.br podano fakt, że cena oferty jest niższa niż 

30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT. Natomiast w końcówce 

przedmiotowego pisma 

wezwano aby wykazać iż różnica pomiędzy ceną ofertową a średnią 


arytmetyczną  cen  wszystkich  złożonych  ofert  jest  uzasadniona  względami  obiektywnymi. 

Różnica ta wynosi 20,28%, nie wskazuje zatem znamion rażąco niskiej ceny a jest niższa od 

pozostałych  z  uwagi  na  obiektywne  czynniki  opisane  w  wyjaśnieniu.  Odwołujący  stoi  na 

stanowisku,  że  złożone  przez  niego  wyjaśnienia  wyraźnie,  wykazały,  że  różnica  pomiędzy 

ceną  ofertową  a  średnią  arytmetyczną  cen  wszystkich  złożonych  ofert  jest  uzasadniona 

względami  obiektywnymi.  Odwołujący  uważa  także,  że  wyjaśnił  różnicę  ceny  oferty  w 

odniesieniu  do  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  VAT,  mając 

jednocześnie  zastrzeżenia  do  jej  należytego  oszacowania  przez  Zamawiającego. 

Podsumowując stwierdził, że nie uznanie wyjaśnień Odwołującego za wyczerpujące w sytuacji 

gdy  Zamawiający  jako  wystawca  referencji  chwali  jego  profesjonalizm  oraz  arbitralne 

interpretacje przez Zamawiającego wybranych fragmentów wyjaśnień Odwołującego a także 

brak  konsekwencji  przy  wskazywan

iu  podstaw  wezwania  do  wyjaśnień  podważają 

prawidłowość 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie wskazując przede 

wszystkim na następujące okoliczności: 

(…) Zamawiający przeanalizował wyjaśnienia Odwołującego, z których jasno wynika, 

że  Odwołujący  nie  będzie  w  stanie  realizować  przedmiotowego  zamówienia  za  wskazaną 

cenę. Odwołujący w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny oraz w treści Odwołania wskazał, że 

do  obsługi  infolinii  i  help-desku  dla  uczestników  projektu  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu 

cyfrowemu w Poznaniu” w zadeklarowanym wymiarze 24/7 wystarczą 3 osoby: 1 pracownik 

zatrudniony na umowę o pracę, właściciel firmy oraz jego małżonka, jako współprowadząca  

firmę,  co  pozwala  ograniczyć  koszty.  Przedstawił  kalkulację  kosztów  związaną  z  kosztami 

osobowymi  oraz  koszty  abonamentu  telefonicznego  dla  trzech  osób.  Wyjaśnił  że  posiada 

własne  zaplecze,  infrastrukturę,  zatem  nie  będzie  to  generować  dodatkowych  kosztów.  W 

wyjaśnieniach wykazał, że wskazany przez niego w ofercie koszt prowadzenia infolinii i help-

desku,  konserwacja  systemu  operacyjnego  Windows  7  Pro  oraz  konserwacja  sprzętu    z 

zastrzeżeniem,  że  liczba  wykonanych  konserwacji  systemu  oraz  sprzętu  nie  przekroczy 

tygodniowo 55 - 

wynosi 8 000,00 zł, zatem wypracowuje zysk w wysokości 3 713,26 zł. 

Zamawiający  wskazał,  że  pracownik,  zgodnie  z  Kodeksem  Pracy  może  pracować 

maksymalnie  40h/tydzień,  zatem  aby  zapewnić  infolinię  i  help-desk  w  wymiarze  24/7, 

właściciel  firmy  oraz  jego  żona  powinni  się  zaangażować  w  realizację  umowy  w  wymiarze 

h/tydzień każde, aby zapewnić świadczenie usługi we wskazanym zakresie. Zamawiający 

nie  wskazywał,  jakoby  właściciela  firmy  i  współprowadzącą  obejmował  kodeks  pracy  i 

normowany  czas  pracy,  a  jedynie  ich  obciążenie,  jakie  generuje  realizacja  przedmiotu 

zamówienia  we  wskazanym  przez  Odwołującego  przedziale  czasowym.  Dalej  podał,  że 

Odwołujący wskazał, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to zatrudni drugiego pracownika w oparciu 


o umowę o pracę. W tym momencie miesięczny „zysk” Odwołującego zmniejszy się z 3 713,26 

zł do 761,49 zł. Nie zmienia to faktu, że w przypadku choroby/urlopu pracownika zatrudnionego 

na umowę o pracę, wyjazdu właściciela wraz z małżonką na urlop, święta lub celem realizacji 

innych  zadań  związanych  ze  świadczeniem  usług  na  rzecz  innych  podmiotów  (Odwołujący 

sam  wskazał,  że  osobiście  świadczy  usługi  na  rzecz  innych  podmiotów),  zapewnienie 

świadczenia usług wskazanych w umowie będzie niemożliwe. Aby świadczyć usługę infolinii i 

help-

desku Odwołujący musi mieć stały dostęp do telefonu oraz do komputera podłączonego 

do  Internetu.  Pojawia  się  zatem  pytanie,  kto  będzie  w  tym  czasie  jeździł  do  beneficjentów 

celem realizacji zgłoszenia?  Podał również, że Odwołujący w swoich wyjaśnieniach skupił się 

tylko i wyłącznie na kosztach osobowych związanych z prowadzeniem infolinii i zapewnienia 

help-

desku oraz kosztach abonamentu telefonicznego. W piśmie do Zamawiającego oraz w 

treści Odwołania stwierdził, że koszty wizyt u beneficjentów zostały uwzględnione. Wspomniał 

o  nich  jednak  dopiero  odpowiadając  niejako  na  pismo  Zamawiającego  uzasadniające 

odrzucenie oferty, przedstawiając tylko ogólne sformułowania, w tym, że uwzględnił koszty 15 

zleceń/dzień  w  wymiarze  czasowym  30  min  na  reinstalację  wraz  z  dojazdem.  Siedziba 

Wykonawcy znajduje się w Lusowie (ok 20 km od Poznania), szacunkowy czas dojazdu do 

Poznania  to  25-

30  min.  Beneficjenci  zamieszkują  na  terenie  całego  miasta  Poznania,  w 

związku  z  tym  czas  30  min  na  reinstalację  systemu  wraz  z  dojazdem  do  klienta  jest 

niewystarczający. Ponadto aby można było wykonać reinstalację, niezbędne jest wykonanie 

wcześniej  rzetelnej  diagnozy  stanu komputera, do  przeprowadzenia której  wykorzystuje się 

specjalistyczne  oprogramowanie  (np.  do  przeprowadzenia  testów  wydajności  RAM, 

procesora) oraz sprzęt, czyli komputer musi zostać zabrany do serwisu. Odwołujący w ofercie 

nie uwzględnił czasu ani kosztów związanych z przeprowadzeniem diagnozy, ani związanych 

z  konserwacją  sprzętu.  Wskazany  przez  Odwołującego  zysk  w  wysokości  3  713,26  zł  po 

zatrudnieniu  dodatkowego  pracownika  w  opa

rciu  o  umowę  o  pracę  zmniejsza  „zysk” 

Wykonawcy  do  761,49.  Nie  jest  to  prawidłowa  kalkulacja,  ponieważ  kwota  ta  ma  również 

uwzględniać koszty wizyt u beneficjenta (samochód, paliwo), transportu sprzętu, diagnostyki 

sprzętu, konserwacji systemu oraz sprzętu, zatem wypracowany realny zysk będzie znacznie 

niższy.  Odwołujący  powołał  się  na  swoje  doświadczenie  jak  również  na  fakt,  że  w  2017 

otrzymał  referencje  od  Urzędu  Miasta  Poznania  z  tytułu  świadczenia  umowy  o  podobnym 

zakresie,  wskazując  że uzyskał  bardzo  dobrą  opinię  przy  obsłudze  zwymiarowanej  na  1  ,3 

etatu. 

Zamawiający zwrócił uwagę, że umowa, której dotyczą referencje realizowana była w 

okresie od marca 2016 roku do stycznia 2017 roku, a Odwołujący zapewniał infolinię i help-

desk od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 oraz w soboty w godzinach 10.00-

14.00.  Koszty  związane  z  prowadzeniem  infolinii  i  help-desku,  diagnostyką  sprzętu  oraz 

konserwację  systemu  operacyjnego  Windows  7  Professional,  polegającą  na  przywracaniu 

ustawień fabrycznych na zestawach komputerowych, z zastrzeżeniem, że liczba wykonanych 


konserwacji systemu operacyjnego nie może przekroczyć 60 sztuk tygodniowo- wycenił na 7 

Umowa  w  przedmiotowym  postękiwaniu  została  mocno  rozbudowana  o  zakres 

czynności,  jakie  Odwołujący  będzie  musiał  wykonać,  w  tym:  konserwacje  sprzętu, 

doprecyzowano  kwestie  związane  z  rozwiązywaniem  problemów/  usuwaniem  awarii  bez 

konieczności  naprawy  (konieczność  dwóch  a  nawet  większej  liczby  wizyt  u  beneficjenta 

projektu)  oraz  samych  napraw.  Każde  zlecenie  naprawy  poprzedzone  musi  być  rzetelną 

diagnostyką — opis wraz ze zdjęciami (jeśli to możliwe), dopiero po diagnozie podejmowane 

będą  dalsze  czynności,  w  tym  akceptacja  naprawy  przez  Zamawiającego  wraz  z 

wystawieniem  „Potwierdzenia  zlecenia  naprawy”.  Ponadto  Podmiot  realizujący  umowę 

zapewnia  świadczenie  usługi  w  znacznie  szerszym  przedziale  czasowym  (zgodnie  z 

deklaracją  w  ofercie  Odwołującego  —  24/7),  w  tym  w  weekendy  oraz  święta,  co  jest 

czynnikiem kosztotwórczym. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że Odwołujący świadczył 

usługę w ramach umowy od marca 2016 do stycznia 2017. Ma to istotne znaczenie, ponieważ 

do czerwca 2016 r. część komputerów była jeszcze na gwarancji, poza tym, komputery te były 

znacznie młodsze miały ok. 3 lata. W chwili obecnej sprzęt ten jest dużo starszy (ok 5,5 roku), 

w związku z tym, diametralnie zwiększa się ryzyko wystąpienia awarii, co Wykonawca będący 

profesjonalistą powinien uwzględnić. Wykonawca złożył ofertę w przetargu w 2017 r. jednak 

nie wygrał, ponieważ oferta nie uzyskała największej liczby punktów. Aktualne postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  swoim  zakresem  jest  zbliżone  do  postępowania 

przeprowadzonego przez Zamawiającego w 2017 r. Zmiany dotyczą: 

długości trwania umowy — w 2017 r. 24 miesiące, w 2019 r. 18,5 miesiąca; 

zawarcia  w  2019  r.  wymogu  klauzuli  społecznej  (konieczność  zatrudnienia  w  oparciu  o 

umowę o prace pracowników wykonujących usługi objęte przedmiotem zamówienia, w tym w 

szczególności związanych z obsługą infolinii i help-desku); 

zwiększenie limitu napraw w przypadku uszkodzenia płyty głównej/procesora z 35 do 50. 

Porównanie oferty Odwołującego z 2017 r. i 2019 r, 

Przedmiot usługi 

Cena w 2017 

Cena w 

Infolinia  i  help-desk,  konserwacja  systemu  operacyjnego 
Windows 7 Pro oraz 

konserwacja sprzętu komputerowego 

z  zastrzeżeniem,  że  liczba  wykonanych  konserwacji 
systemu oraz sprzętu nie przekroczy tygodniowo 55 

180,00 zł/ za 
naprawę 

50,000 zł/ za 

naprawę 

naprawa front panelu USB 

180,00 zł/ za 
naprawę 

50,000 zł/ za 
naprawę 

naprawa komputera 

— wymiana części, z zastrzeżeniem 

że części zamienne zapewnia Zamawiający (nie dotyczy 

napraw  w  przypadku  uszkodzenia  płyty  głównej  lub 
procesora) 

180,00 zł/ za 
naprawę 

140,00 zł/ za 
naprawę 


naprawa komputera w przypadku uszkodzenia płyty  
głównej  lub procesora — części zamienne zapewnia  
Wykonawca wraz z 3 letnią gwarancją na komputer 

1 450,00 zł/ za 
naprawę 

500,00 zł/ za 
naprawę 

Odnośnie  naprawy  komputera  przy  zdiagnozowaniu  uszkodzenia  płyty  głównej  i/lub 

procesora.  

W  przypadku  uszkodzenia  płyty  głównej  lub  procesora  —  wszystkie  części  zamienne 

niezbędne  do  naprawy  komputera  zapewnia  Wykonawca  wraz  z  3  letnią  gwarancją  na 

komputer. 

Odwołujący w wyjaśnieniu rażąco niskiej ceny odwołał się do wieku komputerów, 

oraz do faktu, że podzespoły zastosowane w tych komputerach przestają mieć zastosowanie,- 

w  związku  z  tym  może  je  kupić  po  okazyjnych  cenach  i  przedstawił  dowody  pozwalające 

stwierdzić,  że  koszt  zakupu  procesora  wynosi  100,00  zł,  a  płyty  głównej  200,00  zł.  Zatem 

skalkulował zysk w wysokości „200,00 zł”, wskazując, że nie zawsze obie części wymagają 

naprawy. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że w 70% wymiany wymagały obie części,  

a  w  ok.,  25%  również  inne  podzespoły.  Odwołujący  w  odwołaniu  wskazuje,  że  skalkulował 

koszty  pozostałych  części,  które  podobnie  jak  płytę  główną  i  procesor  może  kupić  po 

korzystnej cenie, jednak nie przedstawił na to dowodów. Wskazał tylko, że np. w przypadku 

zasilacza  nie  trzeba  wymieniać  całego  podzespołu  często  wystarczy  tylko  wymianą  dwóch 

kondensatorów  za  cenę  łącznie  6,00  zł.  O  ile  takie  działanie  być  może  byłoby  możliwe  w 

przypadku awarii zasilacza, to w przypadku uszkodzenia pamięci RAM lub dysku twardego, 

napędu  CD,  takiej  możliwości  już  nie  ma.  Poza  płytą  główną  i  procesorem  pozostałe 

podzespoły: dysk twardy zasilacz, pamięć RAM, napęd DVD nadal są powszechnie w użyciu, 

pomimo coraz większej dostępności standardów wyższych. Dysk twardy zastosowany w tych 

komputerach to standardowy dysk HDD 3.5 cala.  Cena rynkowa zakupu nowego dysku waha 

się pomiędzy  zł. Jest to „podzespół,  którego ryzyko awarii wzrasta wraz z wiekiem sprzętu. 

W  chwili  obecnej  60%  napraw  związanych  z  wymianą  części  dotyczy  dysku  twardego. 

Zastosowana  pamięć  RAM  w  standardzie  DDR-3,  cena  rynkowa  waha  się  pomiędzy 

45,0098,00 zł. Zasilacz w standardzie ATX 12V o mocy minimum 400W, cena rynkowa między 

1 00,00 zł. Napęd DVD+/- RW wewnętrzny w standardzie 5,25 cala — cena rynkowa 

ok.  45,00-

60,00  zł.  W  przypadku  uszkodzenia  płyty  głównej  i/lub  procesora  Wykonawca 

zapewnia  wszystkie  części  zamienne,  również  w  sytuacji  kiedy  uszkodzone  są  inne 

podzespoły oraz udziela 3 letniej gwarancji na komputer. Zatem nie ma możliwości aby kwota 

500,00 zł pozwoliła na pokrycie kosztów nabycia części, robocizny oraz wypracowanie zysku 

Wykonawcy. 

Odwołujący w treści odwołania wskazał na brak odniesienia się w wyjaśnieniach 

rażąco niskiej ceny do referencji za uprzednio wykonaną na rzecz Zamawiającego usługę, ze 

względu  na  wskazanie  przez  osobę  prowadzącą  postępowanie  braku  konieczności  ich 

składania. Rzeczywiście Odwołujący został poinformowany telefonicznie, że dokumenty te (w 

przedmiotowym  postępowaniu  wykaz  usług  wraz  z  referencjami)  składa  na  wezwanie 


Zamawiającego  Wykonawca  najwyżej  oceniony.  Zamawiający  nie  dokonał  przedmiotowej 

oc

eny na etapie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, stąd żaden Wykonawca nie był 

wtedy  wezwany  do  złożenia  ww.  dokumentów.  Ponadto  fakt  poprawnego  zrealizowania 

zupełnie innej zakresowo umowy sprzed 3 lat nie maże mieć wpływu na ocenę realności oferty 

w bieżącym postępowaniu. • Wręcz• przeciwnie; gdyby Zamawiający zamiast rzetelnie oceniać 

fakty  występujące  w  prowadzonym  postępowaniu  kierował  się  „sympatią"  do  „znanego  już  

Wykonawcy

"  działałby  nie tylko  nieetycznie,  ale również  niezgodnie z  prawem.  Odwołujący 

słusznie wskazał, że wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny było konieczne  z uwagi na 

fakt, iż cena jego oferty była niższa o ponad 30 % od wartości zamówienia powiększonej o 

należny  podatek  VAT,  ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania,  zgodnie  z  art.  35  ust.  1 

ustawy  Pzp.  Nie można  jednak  zgodzić  się z  rzekomą niechlujnością Zamawiającego, jaką 

Odwołujący określił odniesienie się w treści wezwania również do cen konkurentów, ponieważ 

w tym zakresie cen

a Odwołującego także była niższa.  

Podsumowując,  Zamawiający  stwierdził,  że  Wykonawca  przygotował  ofertę  oraz 

wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w sposób nierzetelny, nie uwzględniając wszystkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, które Zamawiający zna i potrafi wyliczyć, co 

uczynił we  wcześniejszej części niniejszej odpowiedzi na odwołanie. Zamawiający nie miał 

zatem żadnych  powodujących konieczność wzywania Odwołującego do złożenia kolejnych, 

dodatkowych  wy

jaśnień  odnośnie  zaoferowanej  ceny.  Wyjaśnienia  złożone  bowiem  na 

pierwsze wezwanie potwierdziły w ocenie Zamawiającego, że oferta Odwołującego zawiera 

rażąco. niską cenę, co z kolei wprost uprawniało Zamawiającego do zastosowania regulacji 

prawnej określonej w art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj. odrzucenia oferty Odwołującego jako 

zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

Odnosząc się  do  drugiego  zarzutu,  w  którym Odwołujący  stwierdził,  iż  Zamawiający 

naruszył art. 7 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, iż Odwołujący w żaden sposób nie wskazał w 

odwołaniu czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, która była niezgodna z art. 7 

ust.  1  ustawy,  nie  przedstawił  również  okoliczności  faktycznych  i  prawnych  swojego 

twierdzenia czym wp

rost naruszył art. 180 ust.3 ustawy.  

Rozpoznając zarzuty odwołania Izba ustaliła i zważyła, co następuje:  

Odwołanie podlega oddaleniu. 

Zamawiający w piśmie z dnia 12 marca 2019 r. wskazując na art. 90 ust.1 ustawy Pzp 

oraz  wymieniając przesłanki  z  pkt  1  –  5  przepisu  (str.  1)  wezwał  wykonawcę do  udzielenia 

wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów,  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na 

wysokość ceny. W tym wezwaniu (jego str. 2) także podał:  


Należy wyjaśnić w szczególności koszty prowadzenia infolinii i help-desku (czy przy 

ofercie 24/7 uwzględniono wszystkie koszty pracy konieczność zatrudnienia osób na umowę 

o pracę na tych stanowiskach). 

Wyjaśnienia  dotyczące  ceny  oferty  powinny  wyraźnie  wskazywać  na  argumenty 

potwierdzające  realność,  opłacalność  i  rynkowność  dokonanej  wyceny.  W  swoich 

wyjaśnieniach  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny  proszę  wykazać,  iż  różnica  pomiędzy  ceną 

ofertową a średnią arytmetyczną cen wszystkich złożonych ofert jest uzasadniona względami 

obiektywnymi, które pozwalają na wykonanie zamówienia bez poniesienia straty finansowej 

lub bez konieczności finansowania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne. 

Zgodnie  z 

poglądami  doktryny  oraz  ugruntowanym  orzecznictwem  za  cenę  „rażąco  niską” 

uważa  się  cenę  nieadekwatną  do  zakresu  i  kosztów  wykonania  przedmiotu  zamówienia, 

zakładającą  wykonanie  prac  poniżej  rzeczywistych  kosztów  wytworzenia,  cenę 

nierealistyczną,  która  nie  pozwala  na  prawidłowe,  niezakłócone  i  terminowe  wykonanie 

przedmiotu  zamówienia  oraz  taką,  która  nie  pozwoli  na  zbilansowanie  kosztów  oraz 

osiągnięcie  akceptowalnego  zysku  oraz  cenę  znacząco  odbiegającą  od  cen  przyjętych, 

wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy, roboty 

budowlane

j”. 

Wykonawca w odpowiedzi na to wezwanie w piśmie z dnia 15 marca 2019 r. powołał 

następujące okoliczności: 

(…)  Odnośnie  do  kosztów  świadczenia  usługi  help  desk  i  infolinii  wyjaśniam,  iż 

analogiczną  usługę świadczę w  ramach  obecnie  prowadzonej  działalności  na  rzecz  swoich 

klientów. Stąd posiadam zaplecze w postaci pomieszczeń własnych i urządzeń telefonicznych. 

Koszty stale świadczenia tej usługi rozkładają się zatem w taki sposób, iż częściowo mogą być 

przyporządkowane  do  usługi  świadczonej  na  podstawie  oferty  złożonej  w  niniejszym 

zamówieniu. Zmniejsza to znacząco koszt świadczonej usługi. 

Do jej świadczenia przewiduję ogółem 3 osoby, tj. Wykonawcę - osobiście, żonę, jako 

osobę współpracującą oraz jednego pracownika. 

Odnośnie  do  kosztów  stałych  pracy,  jako  Wykonawca  opłacam  składki  na 

ubezpieczenia  społeczne  w  kwocie  1316,97  zł  miesięcznie  w  roku  2019.  Drugą  osobą, 

świadczącą usługę będzie moja żona, jako osoba współpracująca. Żona posiada inny tytuł do 

ubezpieczeń społecznych, stąd jedynym moim obciążeniem będzie składka na ubezpieczenie 

zdrowotne  w  kwocie  342,32  zł  miesięcznie  w  roku  2019.  Składka  ta  w  znacznej  części 

odliczana jest od należnego podatku dochodowego, stąd jest praktycznie neutralna kosztowo. 

Dowód: deklaracja rozliczeniowa DRA oraz raporty RCA i RZA za miesiąc 02/2019. 

Do  świadczenia  usługi  przewiduję  również  korzystanie  z  pracy  pracownika 

zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Osoba ta zostanie zatrudniona od czerwca. Jego 

wynagrodzenie wynosić będzie 2450  zł brutto miesięcznie, a łączny, miesięczny koszt jego 


zatrudnienia,  to  kwota  2951,77  zł.  Dowód:  wydruk  ze  strony  internetowej  kalkulatora 

płacowego. 

Tak więc koszty osobowe w skali miesiąca wynoszą 4268,74 zł. jak wskazano wyżej, 

pomieszczenie,  w  którym  świadczone  są  usługi  stanowi  moją  własność,  nie  generując 

dodatkowych kosztów. Koszty abonamentów telefonicznych — wobec hurtowego zakupu tej 

usługi — to rząd ok. 6 zł za jeden numer końcowy, czyli razem: 18 zł. Jak wskazano wyżej. 

Koszty te rozkładają się na funkcjonowanie obecnie prowadzonego przeze mnie help desku 

oraz  infolinii,  Toteż  statystycznie,  przewiduję,  iż  można  je  przyporządkować  w  50%  do 

świadczenia  usług  na  podstawie  przedmiotowego  zamówienia.  Jak  z  powyższego  widać, 

kalkulacja zawiera poważną rezerwę, którą można będzie wykorzystać na zatrudnienie nowej 

osoby na podstawie umowy o pracę — w razie powstania takiej konieczności. Należy też wziąć 

pod uwagę,  iż  fakt wykonywania czynności  przez  samego Wykonawcę osobiście oraz  jego 

małżonkę,  pozwala  na  zwiększenie  zakresu  czasowego  świadczenia  usługi  bez  wzrostu 

kosztów  —  nienormowany  czas  pracy  tych  osób.  Ma  to  szczególnie  istotne  znaczenie  w 

przypadku obsługi weekendowej. 

Odnośnie do kosztu napraw procesora i płyty głównej, należy wziąć pod uwagę wiek 

komputerów. Są to bowiem komputery ok. 5 letnie, które w komercyjnym obrocie, wychodzą 

już  z  użycia.  Toteż  nabycie  podzespołów  do  nich  nie  jest  połączone  z  wielkimi  nakładami. 

Firmy  handlowe  posiadają  bowiem  zapasy  części,  które  z  chęcią  chcą  upłynnić.  Na  takiej 

zasadzie udało się wykonawcy wynegocjować możliwość nabywania płyt głównych za cenę 

ok. 200 zł za jedną sztukę oraz procesorów za ok. 100 zł za sztukę. Mając na względzie, iż nie 

w każdym wypadku naprawa polegać będzie na wymianie obydwu elementów, zryczałtowana 

cena 500 zł całkowicie pokrywa pozostałe koszty i zysk Wykonawcy. Dowód: wydruk ze strony 

allegro.pl  na  dowód  możliwości  nabycia  płyt  głównych  i  procesorów  na  poziomie  cen 

wskazanych w niniejszym p

iśmie.” 

Izba  wskazuje,  że  zgodnie  z  art.  90  ust  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy i o 

tym obowiązku Odwołujący został także powiadomiony w wezwaniu z dnia 12 marca 2019 r.  

Izba  ma

jąc  na  uwadze  treść  przytoczonego  wezwania  w  kontekście  przytoczonych 

nieomalże  w  całości  wyjaśnień  Odwołującego  stwierdza,  że  decyzja  Zamawiającego  o 

odrzuceniu oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp 

jest prawidłowa.  

Przedmiot zamówienia (Projekt) w tym postępowaniu został opisany w załączniku nr 1 

do  umowy.  Zgodnie   

z tym opisem (…) Projekt ma na celu dostarczenie Internetu do 3000 

gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Poznania i 

jest  dedykowany  do: 

gospodarstw  domowych  spełniających  kryterium  dochodowe 


upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń 

rodzinnych, 

osób  niepełnosprawnych  ze  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniem 

niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, rodzin zastępczych, rodzinnych domów 

dziecka,   

samotnych  rodziców.  W  ramach  projektu  mieszkańcom  Poznania  użyczane  są 

zestawy  komputerowe  oraz  zapewniany  jest  dostęp  do  Internetu.  Uczestnikami  projektu  są 

zatem 

głównie  osoby  posiadające  relatywnie  niską  wiedzę  z  zakresu  obsługi  komputera, 

uzyskaną  głównie  na  2-dniowym  szkoleniu. W  ramach  przedmiotu  zamówienia  wykonawca 

ma zapewnić dla uczestników projektu usługę infolinii i help-desku oraz naprawy serwisowe i 

pogwarancyjne  użyczanych  zestawów  komputerowych  uczestnikom.  Naprawy  serwisowe  i 

pogwarancyjne obejmują: diagnostykę sprzętu, konserwację systemu operacyjnego Windows 

7  Pro  polegającą  na  przywracaniu  ustawień  fabrycznych  na  zestawach  komputerowych 

zgodnie  ze  wskazaniami  Zmawiającego,  konserwację  oraz  naprawy  sprzętu.  Wykonawca 

zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie ma zapewnić usługę infolinii i help-desku w systemie 

24 godziny przez 7 dni w tygodniu (24/7). Dalej w tym załączniku opisano sposoby (środki) 

zgłaszania awarii oraz podano m.in., że „Naprawy będą realizowane na podstawie zlecenia 

wystawionego  przez  Zamawiającego  (nie  dotyczy  konserwacji  systemu  operacyjnego  oraz 

sprzętu, w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego 

o  przeprowadzonej  konserwacji   

w  ciągu 2 dni roboczych od  jej  przeprowadzenia  w  formie 

elektronicznej).  Wykonawca  każdorazowo  zobowiązany  jest  do  zgłoszenia  w  formie 

elektronicznej  lub  papierowej  Zamawiającemu  konieczności  naprawy  i  przedstawienia 

diagnozy  sprzętu  wraz  ze  szczegółową  dokumentacją  opisującą  i  obrazującą  uszkodzenie 

sprzętu,  z  zastrzeżeniem,  że  nie  dotyczy  to  konserwacji  systemu  operacyjnego  oraz 

konserwacji sprzętu, w terminie 7 dni od przyjęcia zgłoszenia. Zamawiający po zapoznaniu się 

z ww. zadecyduje o tym czy u

szkodzenie lub usterka sprzętu może zostać objęta naprawą, a 

także  potwierdzi  zlecenie  wykonania  naprawy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  naprawy 

sprzętu objętego serwisem w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, od dnia następnego 

po  potwierdzeniu  zlece

nia  naprawy  przez  Zamawiającego.  W  przypadku  braku  możliwości 

usunięcia  awarii  na  miejscu,  przekazanie  sprzętu  do  naprawy  oraz  odbiór  sprzętu  od 

Wykonawcy 

odbywać 

się 

będzie 

miejscu 

jego 

użytkowania 

tj.  

u uczestnika projektu lub w uzasadnionych przypadkach w s

iedzibie Biura Zarządu Projektu 

(…)  w  Poznaniu.  Wykonawca  zapewnia  transport  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt. 

Przekazanie sprzętu Wykonawcy odbywać się będzie na podstawie „Protokołu przekazania 

sprzętu do naprawy”. Może to oznaczać konieczność dwóch lub więcej wizyt serwisowych do 

danego  zgłoszenia  tzn.  jednej  w  celu  dokonania  diagnozy  i  kolejnych  w  celu  naprawy  po 

potwierdzeniu  zlecenia  wykonania  naprawy. 

Koszty  usunięcia  awarii  nie  wymagających 

części,  a  polegających  np.  na  podłączeniu/przełożeniu  kabla,  przycisku,  zmiany  ustawień 

klawiatury  itp.  powinny  być  uwzględnione w  kosztach  związanych z  infolinią i  help-deskiem 


oraz konserwacją sprzętu  i systemu. Wykonawca zapewni części niezbędne do naprawy Front 

Panelu  USB  oraz  do  naprawy 

komputera  w  przypadku  uszkodzenia  płyty  głównej  i/lub 

procesora. W przypadku awarii innej części komputera (nie dotyczy płyty głównej, procesora) 

części  zamienne:  dysk  twardy,  zasilacz,  RAM,  DVD,  itp.–  zapewniane  będą  przez 

Zamawiającego. W przypadku zdiagnozowania uszkodzenia płyty głównej i/lub procesora, co 

może skutkować wymianą płyty głównej, Wykonawca zobowiązany jest wymienić części na 

model taki sam lub równoważny. Płyta główna zastosowana w komputerach to Gigabyte H61M 

–  S2PV,  procesor  Intel  Pentium  G645  2,9  GHz  oraz  Actina  H81M  –  S2V,  procesor  Intel  

Celeron  G1840  2.8GHz

.  Zamawiający  dopuszcza  wymianę  części  na  inne  niż  pierwotnie 

zastosowane, z zastrzeżeniem, że będą miały parametry tożsame lub lepsze w stosunku do 

pierwotnych.  W  przypadku  zastos

owania  innych  podzespołów,  Wykonawca  przed 

dokonaniem  naprawy  informuje  Zamawiającego  jakie  części  zamienne  zastosuje  podając 

dane producenta, model i specyfikację techniczną tych części i przystępuje do naprawy po ich 

akceptacji  przez  Zamawiającego.  W  przypadku  zdiagnozowania  uszkodzenia  płyty  głównej 

i/lub  procesora 

Wykonawca  zapewnia  wszystkie  części  zamienne  niezbędne  do  naprawy 

komputera. 

Wykonawca  przystępując  do  wymiany  płyty  głównej  zobowiązany  jest  do 

sporządzenia  protokołu  odinstalowania  pierwotnej  kopii  z  komputera,  na  którym  była 

zainstalowana lub protokołu zniszczenia płyty głównej z zaznaczeniem numeru seryjnego płyty 

głównej  oraz  komputera  z  informacją  o  systemie  operacyjnym  (łącznie  z  kluczem 

aktywacyjnym).  Oryginalny  certyfikat  autentyczności  powinien  zostać  zachowany  z 

zaznaczeniem  na  jakim  komputerze  zainstalowano  tę  konkretną  kopię  aktywowaną  danym 

kluczem, natomiast nie musi być wymieniana obudowa komputera.  Zamawiający zastrzega, 

że jeden odinstalowany program może być zainstalowany ponownie jeden raz. W przypadku 

naprawy/wymiany płyty głównej i/lub procesora Wykonawca udziela gwarancji na komputer, 

wynoszącej 36 miesięcy, liczonej od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

bez zastrzeżeń.” 

Wykonawca w wyjaśnieniach (wg pisma z dnia 15 marca 2019 r.), które miały dotyczyć 

wszystkich elementów ceny obejmujących pełen zakres Projektu, skupił się (tak jak podnosił 

Z

amawiający)  wyłącznie  na  kosztach  osobowych  związanych  z  prowadzeniem  infolinii  i 

zapewnienia help-desku or

az kosztach abonamentu telefonicznego i to w sposób ogólny nie 

omawiając  tych  kosztów  w  kontekście  sposobu  (czasu)  realizacji  usługi  deklarowanego  w 

ofercie w wymiarze 24 godzin przez 7 dni w jednym tygodniu. Co do istotnego 

także elementu 

związanego  z  serwisem  i  naprawami  sprzętu  deklaracja,  że  koszty  wizyt  u  beneficjentów 

zostały  uwzględnione,  została  złożona  w  odpowiedzi  na  decyzję  o  odrzuceniu  oferty 

wykonawcy  i  w  odwołaniu,  w  których  przedstawił  tylko  ogólne  sformułowania,  co  do 

uwzględnienia kosztów 15 zleceń/dzień w wymiarze czasowym 30 min na reinstalację wraz z 


dojazdem. 

Według protokołów przedłożonych na rozprawie wymiar czasowy 30 min. dotyczył 

tylko  czynności  reinstalacji.  Izba  zauważa  także,  że  w  wyjaśnieniach  dotyczących 

zaoferowanej ceny wykonawca wskaz

ał, że świadczy analogiczną usługę w ramach obecnie 

prowadzonej  działalności.  Ta  okoliczność  powołana  ogólnie  nie  została  omówiona,  a 

przynajmniej  kluczowe  elementy  powołanej  usługi  nie  zostały  sprecyzowane.  W  tych 

wyjaśnieniach  jednocześnie  wskazał,  ze  do  obsługi  infolinii  i  prowadzenia  help-desku  w 

systemie  24/7  przewiduje  3  osoby  (1  pracownika,  siebie  i  żonę),  co  wobec  powoływanej 

tytułem doświadczenia usługi aktualnie świadczonej (nie ograniczonej czasem) bez wskazania 

osób którzy świadczą tę usługę bezpośrednio innych niż właściciel i jego żona nie pozwala 

przyjąć, że zapewnione jest świadczenie przedmiotowej usługi przez 3 osoby (a w zasadzie 

przez 2 osoby 

właściciela i jego żonę, albowiem 3 osoba – mieszkaniec Poznania miałaby - 

wg  twierd

zeń  na  rozprawie  -  wykonywać naprawy)  we wskazanym  wymiarze  168 godzin w 

jednym 

tygodniu przez okres 18,5 miesiąca (nie wyłączając niedziel i świąt) i w wymaganym 

zakresie 

opisanym w załączniku nr 1 do umowy.  Niewątpliwie zespół 3 osób wskazywanych 

do realizacji Projektu oraz usługi realizowane na rzecz innych podmiotów (wskazywane przez 

wykonawcę)  prowadzą  do  wniosku  (jak  wskazał  Zamawiający)  co  najmniej  istotnego 

zagrożenia świadczenia usługi infolinii i help-desku w przypadku choroby/urlopu jednej z osób 

oraz  pozostałych  świadczeń  w  ramach  przedmiotowego  zamówienia  (np.  konserwacje 

systemu i 

sprzętu). Wykonawca nie przedstawił w wyjaśnieniach kalkulacji kosztów usunięcia 

awarii  niewymagających  części,  a  polegających  np.  na  podłączeniu/przełożeniu  kabla, 

przycisku, zmiany ustawień klawiatury itp. powinny być uwzględnione w kosztach związanych 

z infolinią i help-deskiem oraz konserwacją sprzętu i systemu, co wymaga przyjazdu do klienta. 

Izba zgodziła się z Zamawiającym, że rezerwa na zatrudnienie dodatkowego pracownika nadal 

nie  gwarantuje  wystarczającej  obsługi  infolinii  i  help-desku  w  systemie  24/7,  a  także  nie 

zabezpiecza  wystarczających  środków  na  pozostałą  obsługę  zamawiającego  (koszty 

dojazdów do klienta, konserwacja systemu, sprzętu). W złożonych wyjaśnieniach, wykonawca 

przedstawił  kalkulację,  co  do  kosztu  naprawy  komputera  w  przypadku  uszkodzenia  płyty 

głównej i procesora na kwotę 500 zł, w tym części na kwotę 300 zł, wskazując, że nie w każdym 

przypadku naprawie podl

egać będą oba elementy. Z kolei z doświadczenia Zamawiającego 

wynika,  że  na  przestrzeni  ostatnich  24  miesięcy  w  przypadku  uszkodzenia  płyty 

głównej/procesora  obydwa  elementy  podlegały  naprawie  w  70%,  a  w  ok.  24%  uszkodzone 

były również inne części. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w przypadku uszkodzenia 

wskazanych  elementów  oraz  pozostałych,  niewymienionych  przez  wykonawcę,  ponosi  on 

wszelkie  koszty  naprawy,  czego  przedstawiona  kalkulacja  nie  uwzględnia.  Niewątpliwie  z 

uwagi  na  wiek  komp

uterów  (sprzęt  z  2013  roku)  prawdopodobieństwo  wystąpienia  awarii 

różnych  podzespołów  znacząco  wzrasta.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  również  do 

udzielenia 36 miesięcznej gwarancji, co również jest czynnikiem kosztotwórczym.  


odwołaniu  wykonawca  powołując  się  na  jego  doświadczenie  wskazał  m.in.  na 

świadczoną na rzecz Zamawiającego w przeszłości (2015/2016) usługę infolinii i help-desku 

dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu” oraz usługi 

w zakresie napraw serwisowych i pogwarancyjnych zestawów komputerowych, która to usługa 

była  świadczona  należycie.  Wskazał  na  rekomendację  Pełnomocnika  Prezydenta  ds. 

Funduszy  Europejskich.  Zdaniem  wykonawcy,  j

ako  profesjonalista  oraz  podmiot  znający  z 

doświadczenia zakres zamówienia, potrafił rzetelnie ocenić nakład pracy jaki będzie niezbędny 

przy  realizacji  tego 

zamówienia.  Także  jego  zdaniem  wyjaśnił  różnicę  ceny  oferty  w 

odniesieniu  do  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  VAT,  mając 

jednocześnie  zastrzeżenia  do  jej  należytego  oszacowania  przez  Zamawiającego. 

Podsumowując stwierdził, że nie uznanie wyjaśnień Odwołującego za wyczerpujące w sytuacji 

gdy 

Zamawiający  jako  wystawca  referencji  chwali  jego  profesjonalizm  oraz  arbitralne 

interpretacje przez Zamawiającego wybranych fragmentów wyjaśnień Odwołującego, a także 

brak  konsekwencji  przy  wskazywaniu  podstaw  wezwania  do  wyjaśnień,  podważają 

prawidłowość czynności odrzucenia oferty Odwołującego. 

Izba  stwierdza  przede  wszystkim

,  że  referencje  dotyczące  realizacji  innego 

zamówienia  nie  mogą  stanowić  podstawy  do  oceny  wyjaśnień  oferowanej  ceny  w  danym 

postępowaniu tym bardziej, gdy usługa była świadczona w innym systemie i de facto dotyczyła 

innego zakresu prac.  Przede wszystkim 

powoływana referencyjna usługa infolinii i helpdesku 

(jeden  z  elementów  tego  zamówienia)  była  świadczona  przez  6  dni  w  tygodni  i  w  ściśle 

określonych godzinach (poniedziałek - piątek: 8-16 oraz sobota 8-14), a naprawy dotyczyły 

nowego sprzętu, w tym jeszcze w okresie gwarancji (naprawy sprzętu w większości sytuacji to 

naprawy gwarancyjne).  

Izba w konkluzji stwierdza, że w złożonych wyjaśnieniach wykonawca nie potwierdził, 

że cena jego oferty uwzględnia wszystkie koszty pozwalające na realizację zamówienia i tym 

samym 

Zamawiający prawidłowo uznał, że cena w tej ofercie jest rażąco niska w stosunku do 

przedmiotu  zamówienia.  Wobec  powyższych  ustaleń  podnoszony  w  odwołaniu  zarzut 

naruszenia art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, 

a także wskazany zarzut naruszenia art. 90 ust.3  i 

art. 7 ust.1 i 3 tej 

ustawy Izba uznała za niezasadne. 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.  


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp stosownie do jego wyniku uwzględniając przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

……………………………….. 


wiper-pixel