KIO 511/19 POSTANOWIENIE dnia 5 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 511/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 5 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Małgorzata Matecka 

wobec cofnięcia w dniu 3 kwietnia 2019 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej I

zby Odwoławczej w dniu 25 marca 2019 r. przez wykonawcę Bluehill 

S

półka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu 

prowadzonym  p

rzez  zamawiającego:  Polską  Agencję  Inwestycji  i  Handlu  Spółka  Akcyjna 

siedzibą w Warszawie 

przy udziale 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P. F. oraz Ł. 

F. 

działający w formie spółki cywilnej pod nazwą East Analytics P. F. Ł. F. s.c., zgłaszających 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowe

go  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Bluehill  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie 

kwoty 13 500

,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 

 
Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986,  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni o

d dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………… 

Sygn. akt: KIO 511/19 


U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  25  marca  2019  r.  wykonawca  Bluehill  S

półka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Warszawie  („Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odwołanie  na  czynności  podjęte  i  zaniechane  przez  zamawiającego:  Polską  Agencję 

Inwestycji i Handlu 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) w postępowaniu 

o  udzieleniu  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

przedmiocie  „Kompleksowa  organizacja  etapu  krajowego  projektu  Polskie  Mosty 

Technologiczne na 3 rynki: Chiny, Wietnam, Japo

nia z podziałem na trzy części", cześć I, nr 

BOK/25-110/2018,

nr 

ogłoszenia o zamówieniu: 2018/S 237-541454 („Postępowanie”).  

W dniu 1 kwietnia 2019 r. 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: P. 

F. 

oraz  Ł.  F.  działający  w  formie  spółki  cywilnej  pod  nazwą  East  Analytics  P.  F.  Ł.  F.  s.c. 

zgłosili przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  1  kwietnia  2019  r. 

Zamawiający  udzielił 

odpowiedzi na 

odwołanie oświadczając o uwzględnieniu w całości zarzutów odwołania. 

Pismem  wniesionym  do  Prezesa  Izby  w  dniu  3  kwietnia  2019  r. 

wykonawcy  wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia: P. F. oraz Ł. F. działający w formie spółki cywilnej 

pod  nazwą  East  Analytics  P.  F.  Ł.  F.  s.c.  wnieśli  sprzeciw  wobec  uwzględnienia  przez 

Zamawiającego zarzutów odwołania. 

W  dniu  3  kwietnia  2019  r. 

wpłynęło  do  Prezesa  Izby  pismo  zawierające  oświadczenie 

Odwołującego o cofnięciu odwołania.  

U

względniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie 

drugie ustawy z dnia 29 stycznia 200

4 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986, ze zm.)

, dalej jako „ustawa Pzp”, Izba postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze 

wywołane ww. odwołaniem. 

kosztach 

postępowania 

odwoławczego 

orzeczono 

stosownie 

do 

treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący: 

………………….. 


wiper-pixel